ZA Ś WIADCZENIE *właściwe podkreślić Zaświadcza się , że Pan(i)

Transkrypt

ZA Ś WIADCZENIE *właściwe podkreślić Zaświadcza się , że Pan(i)
dot. § 2 ust. 1 pkt 2 lit. g Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 12
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z 2.01.2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 26)
……………………….……………….
…………..………………..…
Pieczęć podmiotu zatrudniającego lekarza
miejscowość, data
ZAŚWIADCZENIE
*właściwe podkreślić
Zaświadcza się , że Pan(i) …………….…………………………………………..……………………..
zamieszkały(a) ……..…………………………………………………………….……………………...
jest zatrudniony(a) w:………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………....
Nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej
na umowę ……………….……………………………………………………………………………….
od dnia …………….……….….…….. do dnia …….…………….….………
w wymiarze …………………………………………………………………..
Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Wydziale Zdrowia Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie.
………………………..…..
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia zaświadczenia

Podobne dokumenty