ul. Pola 3a wykaz

Transkrypt

ul. Pola 3a wykaz
GPO.6840.12.2014
Szczytno dn. 02.04.2015r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Numer
Lp. działki
Obręb
1.
Pow.
w m2
Nr księgi
wieczystej
KW
Adres
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Forma
zbycia
Cena
nieruchomości
w zł
Wysokość opłat
Termin
wnoszenia opłat
na
Wpłata
221/14 Dz. nr OL1S/00017765/8 ul.Wincentego Pola 3a Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu
Cena
221/14
zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań własność nieruchomości
jednorazowa.
i
Cena
nieruchomość zabudowana i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytno
227/4 – 1181
610.500,00 zł
m2
nieruchomości
budynkiem usługowym działka położona na terenie przemysłowo-składowym. W dniu
Obręb
brutto
płatna przed
3-kondygnacyjnym,
28.06.2013 r. została, dla nieruchomości, wydana decyzja
5
Dz. nr
nr 26/2013 znak sprawy GPO.6730.19.2013 o warunkach
podpisaniem aktu
podpiwniczonym
w tym:
notarialnego.
227/4 –
o powierzchni użytkowej zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku z funkcji
cena gruntu
175m2
662,53 m2
biurowej na mieszkalno-usługową.
działki nr 221/14
127.500,00 zł
brutto
cena budynku
464.100,00 zł
brutto
cena gruntu
działki nr 227/4
18.900,00 zł
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
Osoby, którym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz.518 z póź.zm.) lub z mocy odrębnych przepisów przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości zamieszczonej w wykazie oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub ich spadkobiercy
mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
BURMISTRZ
Danuta Górska

Podobne dokumenty