Regulamin promocji

Transkrypt

Regulamin promocji
Regulamin promocji
„Smartfon ze smartwatchem 14.09.2016r.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
§1
Definicje
Promocja – „Smartfon ze smartwatchem” dla Uczestników dokonujących zakupu Produktów, organizowana i
prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
Organizator – Sferis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-773 Warszawa, ul. Dolna
15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129210, kapitał zakładowy 30 309 700,68 zł, NIP 52129-46-411.
Produkt – produkty zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu
Produkt Promocyjny – smartwatch Mykronoz zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu (kolor do wyboru)
Cena Promocyjna – cena Produktu obowiązująca wyłącznie przy zakupie Produktu oraz Produktu Promocyjnego
podczas jednej transakcji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do regulaminu
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc oraz podmioty posiadające
osobowość prawną.
Punkt Handlowy – strona Internetowa Sferis o adresie: www.sferis.pl, salony Sferis prowadzone na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
§2
Postanowienia ogólne
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 14.09.2016 do wyczerpania
zapasów.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez Organizatora.
§3
Zasady Promocji
W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien terminie od dnia 14.09.2016 do wyczerpania zapasów zakupić
Produkt i Produkt Promocyjny zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu w Punkcie Handlowym w trakcie jednej
transakcji.
Cena Produktu zostanie każdorazowo określona przez Organizatora.
W przypadku spełnienia powyższego warunku, Uczestnikowi przysługuje cena promocyjna na Produkt Promocyjny
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do regulaminu.
Organizator w związku z dokonaną sprzedażą Produktu oraz Produktów Promocyjnych wystawi dokument sprzedaży
potwierdzający taką transakcję, na którym Produkt oraz Produkt promocyjny będą widoczne jako osobne pozycje.
Dokument sprzedaży stanowi dowód zakupu, stosownie do postanowień §4 Regulaminu.
Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Produktu ani Produktów Promocyjnych na ich ekwiwalent pieniężny lub
na inne Produkty objęte i/lub nieobjęte Promocją, w szczególności nie ma możliwości wyboru innych produktów niż
wskazane w §1 ust. 3.
§4
Reklamacje
Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu
telefonu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz
dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, w tym w szczególności dokument potwierdzający
dokonanie zakupu Produktu.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
§5
Postanowienia końcowe
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Punkcie handlowym oraz na Stronie
internetowej.
Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych
przez Organizatora w związku z Promocją.
W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści
niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Cena Mykronoz
brutto
Nazwa Produktu
Smartfon Sony Xperia X Performance 32GB
1,00 zł
Smartfon Allview X3 Soul Style Dual Sim Złoty
1,00 zł
Smartfon Allview P8 Energy Pro Dual Sim
1,00 zł
Smartfon Allview X3 Soul Pro Dual Sim + VR - Złoty
1,00 zł
Smartfon Allview X3 Soul Plus Dual Sim Złoty
1,00 zł
Smartfon Allview X3 Soul Dual Sim
1,00 zł
Smartfon Sony Xperia X compact
1,00 zł
Smartfon Sony Xperia XZ
1,00 zł
Cubot h2
99,00 zł
Cubot Note S
99,00 zł
Cubot x17
99,00 zł
LG K10
99,00 zł
LG K3 startowy
99,00 zł
LG X CAM
99,00 zł
Smartfon Cubot Cheetah Dual Sim
99,00 zł
Smartfon HTC Desire 820G Dual Sim
99,00 zł
Smartfon Huawei Y5 II Dual Sim
99,00 zł
Smartfon LENOVO MOTO X Play
99,00 zł
Smartfon myPhone CUBE LTE DualSim - CubeLTE
99,00 zł
Smartfon myPhone Hammer AXE LTE Dual Sim
99,00 zł
Smartfon Samsung Galaxy A3 (2016) LTE
99,00 zł
Smartfon Samsung Galaxy XCOVER 3
99,00 zł
Smartfon SONY XPERIA M5 E5603
99,00 zł
Smartfon SONY Xperia X
99,00 zł
Smartfon Sony Xperia XA 16GB
99,00 zł
Smartfon Sony Xperia XA Ultra 16GB 6" LTE
99,00 zł
Smartfon Allview P6 Energy Lite Czarny
99,00 zł
Smartfon Allview V2 Viper i4G Dual Sim - Biały
99,00 zł
Smartfon Allview P5 eMagic Dual Sim - Granatowy
99,00 zł
Smartfon Allview X3 Soul Lite Dual Sim
99,00 zł
Smartfon Allview A5 Ready Dual Sim
99,00 zł
Smartfon Allview P6 Pro Dual Sim
99,00 zł
Smartfon Allview P6 Lite Dual Sim
99,00 zł
Smartfon Allview P8 Energy mini - Złoty
99,00 zł
Produkt Promocyjny
Nazwa
Index DAX
MCID
Smartwatch MyKronoz ZeFit 2
biało-złoty pk
001MYKR000076
386152
Smartwatch MyKronoz ZeFit 2
czarny pk
001MYKR000075
386151

Podobne dokumenty