Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse na

Transkrypt

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse na
ON.0007.136.2012
Uchwała Nr XXIV/136/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse
na dofinansowanie projektu drogowego
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Rada Powiatu postanawia udzielić pomocy finansowej Gminie Łyse w 2013 roku, w kwocie
20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) na dofinansowanie projektu drogowego
pn. „ Przebudowa drogi gminnej Baba – Charubin nr 250702 w obrębie ewidencyjnym
Złota Góra i Plewki od km 0+000 do km 3+050,32”
§ 2.
Przystąpienie do realizacji projektu uzależnia się od uzyskania przez Gminę dofinansowania
ze środków budżetu państwa w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY
DRÓG LOKALNYCH – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
§ 3.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania:
1) umowy partnerskiej z Gminą dotyczącej współpracy przy realizacji projektu
określonego w § 1,
2) umowy określającej termin oraz zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej
w 2013 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych.
Uzasadnienie
Uchwały Nr XXIV/136/2012
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 20 września 2012 r.
Gmina Łyse zwróciła się z prośbą o współdziałanie w przebudowie i udzielenie pomocy
finansowej w zakresie realizacji projektu drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej Baba –
Charubin nr 250702 w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000 do km
3+050,32”, który zamierza przedłożyć do dofinansowania ze środków „NARODOWEGO
PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”
Współpraca samorządu gminnego i powiatowego na etapie przygotowania i realizacji
projektu wpłynie na poprawę połączeń komunikacyjnych, udrożni połączenia miejscowości
gminnych z powiatem i lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej a także wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego miejscowej ludności, zwłaszcza dzieci
uczęszczających do szkół.

Podobne dokumenty