Raport Roczny Annual Report

Komentarze

Transkrypt

Raport Roczny Annual Report
Raport Roczny
Annual Report
Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK SA
Member of HVB Group
2001
Raport Roczny
Annual Report
Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK SA
Member of HVB Group
2001
kliknij numer strony / click on page number
Spis treÊci
Contents
WYBRANE DANE FINANSOWE
4
FINACIAL HIGHLIGHTS
I. LIST PRZEWODNICZÑCEJ
6
I. LET TER FROM THE CHAIRPERSON OF THE
RADY NADZORCZEJ
SUPERVISORY BOARD
II. LIST PREZESA
10
ZARZÑDU BANKU
MANAGEMENT BOARD
III. W¸ADZE BANKU
16
III. BANK AUTHORITIES
RADA NADZORCZA
16
SUPERVISORY BOARD
ZARZÑD BANKU
18
MANAGEMENT BOARD
IV. FUZJA BPH SA I PBK SA
22
IV. BPH SA AND PBK SA MERGER
a. Zmiany w strukturze w∏asnoÊciowej
b. Przebieg fuzji
c. Strategia nowego Banku
i spodziewane synergie
22
a. Changes in Ownership Structure
b. Merger Process
c. New-Bank Strategy
and Expected Synergies
V. POZYCJA BPH PBK SA
30
23
26
NA GIE¸DZIE
3
II. LET TER FROM THE PRESIDENT OF THE
V. BPH PBK SA PERFORMANCE
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
VI. DZIA¸ALNOÂå OPERACYJNA
34
VI. OPERATIONS
a. Uwarunkowania zewn´trzne
b. BankowoÊç detaliczna
c. BankowoÊç korporacyjna
d. BankowoÊç hipoteczna
e. Dzia∏alnoÊç na rynkach finansowych
f. Dzia∏alnoÊç maklerska
34
51
a. External Factors
b. Retail Banking
c. Corporate Banking
d. Mortgage Banking
e. Financial Market Activities
f. Brokerage Activities
VII. ROZWÓJ AUTOMATYZACJI,
54
VII. AUTOMATION, IT AND TECHNOLOGY
36
43
48
49
DEVELOPMENT
INFORMATYKI I TECHNOLOGII
VIII. KADRY
IX. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
56
59-62
X. WSPÓ¸PRACA Z MI¢DZYNARODOWYMI
64
VIII. HUMAN RESOURCES
IX. ORGANIZATIONAL STRUCTURE
X. COOPERATION WITH INTERNATIONAL
I ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI FINANSO -
AND FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS
WYMI ORAZ AGENCJAMI RATINGOWYMI
AND RATING AGENCIES
XI. GRUPA KAPITA¸OWA BPH PBK SA
66
XI. BPH PBK SA GROUP
XII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
70
XII. FINANCIAL STATEMENTS
a. Opinia bieg∏ego rewidenta
b. Bilans
c. Pozycje pozabilansowe
d. Rachunek zysków i strat
e. Skrót komentarza do wyników finansowych
f. Podstawowe ró˝nice pomi´dzy sprawozdaniem
sporzàdzonym wed∏ug polskich standardów
rachunkowoÊci (PAS) a sprawozdaniem
sporzàdzonym wed∏ug mi´dzynarodowych
standardów rachunkowoÊci (IAS)
71
a. Auditor’s Opinion
b. Balance Sheet
c. Off-Balance Sheet Items
d. Profit and Loss Account
e. Summary of Notes to Financial Statements
f. Basic Differences between Statements
prepared according to Polish Accounting
Standards (PAS) and International
Accounting Standards (IAS)
73
75
76
77
82
Wybrane dane finansowe
Financial Highlights
4
Wybrane dane finansowe
na 31.12.2001 r.
w tys. PLN
PLN ’000s
w tys. EUR
EUR ’000s
Financial Highlights
as at 31 December 2001
Zysk brutto
Zysk netto
Aktywa razem
Kapita∏ w∏asny
Kapita∏ akcyjny
209.529
335.583
43.391.405
4.945.234
143.581
59,493
95,285
12,320,453
1,404,138
40,768
Gross Profit
Net Profit
Balance Sheet Total
Shareholders’ Equity
Share Capital
Liczba akcji (w sztukach)
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (w %)
ROE (w %)
28.716.230
17,36
6,9
Spis TreÊci / Contents
Number of Shares
Capital Adequacy Ratio (%)
ROE (%)
ALICJA KORNASIEWICZ
Przewodniczàca Rady Nadzorczej
Chairperson of the Supervisory Board
5
I. List Przewodniczàcej
Rady Nadzorczej
I. Letter from the Chairperson
of the Supervisory Board
6
SZANOWNI PA¡STWO,
AKCJONARIUSZE I KLIENCI
BANKU PRZEMYS¸OWO HANDLOWEGO PBK SA
LADIES AND GENTLEMEN,
SHAREHOLDERS AND CUSTOMERS
OF BANK PRZEMYS¸OWO -HANDLOWY
PBK SA
Sukces fuzji prawnej Banku Przemys∏owoHandlowego z Powszechnym Bankiem
Kredytowym niewàtpliwie zapami´tamy jako
najwa˝niejsze wydarzenie w roku 2001.
Zakoƒczenie tego etapu pozwoli∏o naszemu
Bankowi na rozpocz´cie realizacji nowej
strategii, której g∏ównym celem jest
stworzenie innowacyjnego, wiodàcego banku
w Polsce. Przy wsparciu Banku Austria
Creditanstalt (Member of HVB Group)
zamierzamy w kompleksowy sposób
odpowiedzieç na rosnàce oczekiwania naszych
Klientów indywidualnych oraz
instytucjonalnych.
We will all undoubtedly recall the legal merger
between Bank Przemys∏owo-Handlowy and
Powszechny Bank Kredytowy as our most
important success of the year 2001.
In completing this phase of integration,
BPH PBK may now move forward with the
implementation of a new strategy, the primary
objective of which is to establish an innovative
and leading bank on the Polish market.
In association with Bank Austria Creditanstalt
(Member of HVB Group), and with its support,
we intend to meet and exceed the expectations
of our individual and institutional Customers.
Fuzja znaczàco wzmocni∏a potencja∏
konkurencyjny Banku oraz podnios∏a jego
pozycj´ w sektorze bankowym pod wzgl´dem
sumy bilansowej oraz udzia∏ów w rynku.
Akcje BPH PBK nale˝à do najbardziej
The merger has enhanced the competitive
position of BPH PBK, improving our standing
in the banking sector in terms of total assets
and market share. BPH PBK shares are among
the most liquid equities listed on the Warsaw
Spis TreÊci / Contents
7
p∏ynnych wÊród notowanych na WGPW oraz
banków w naszym regionie.
Stock Exchange, indeed among all the banks
in our region as well.
W ubieg∏ym roku Rada Nadzorcza i Zarzàd
podj´∏y nowe wyzwania wynikajàce ze zmian
zachodzàcych w otoczeniu konkurencyjnym
naszego Banku. O dalszym rynkowym sukcesie
Banku b´dzie decydowaç sposób, w jaki
BPH PBK zaadoptuje si´ do warunków
rosnàcej konkurencji na rynku us∏ug
finansowych oraz niestabilnej koniunktury
gospodarczej.
Last year the Management and Supervisory
Boards responded to the new challenges
facing BPH PBK arising from the changes in
the competitive environment. BPH PBK’s
further market success will depend on its
ability to adapt to the conditions of increasing
competitiveness in the financial services sector
and unstable economic climate.
W 2001 roku podj´liÊmy dzia∏ania
o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju
Banku, zmierzajàce poprzez realizacj´ nowej
strategii do wzrostu jego rentownoÊci oraz
wartoÊci rynkowej. Przyj´ta strategia
i program g∏´bokiej restrukturyzacji zak∏adajà
wykorzystanie potencja∏u, wiedzy
i doÊwiadczenia Banku Austria Creditanstalt
(Member of HVB Group), b´dàcego wiodàcà
instytucjà finansowà w Europie i silnej pozycji
BPH PBK na rynku krajowym.
Celem wdra˝anej strategii jest osiàgni´cie
w 2005 roku rentownoÊci kapita∏u w∏asnego
na poziomie 20%, przy jednoczesnym
obni˝eniu wskaênika kosztów do przychodów
poni˝ej 55%.
In 2001 we undertook those steps of key
importance necessary for the further
development of BPH PBK, aiming via the
establishment and setting forth of a new
strategy to increase profitability and market
value. The adopted strategy, combined with
the necessary programme of deep
restructuring, undertakes the utilisation of the
potential, knowledge and experience of Bank
Austria Creditanstalt (Member of HVB Group)
– a leading financial institution in Europe – as
well as BPH PBK’s solid position on the
domestic market. The goal of the fulfilment of
this strategy is to reach in 2005 a ROE at the
level of 20%, with a concurrent decrease of
cost/income ratio below 55%.
Rada Nadzorcza swoimi dzia∏aniami wspiera∏a
realizacj´ nowej strategii Banku.
WÊród kluczowych decyzji Rady podj´tych
w ubieg∏ym roku nale˝y wymieniç wy∏onienie
nowego sk∏adu Zarzàdu oraz wprowadzenie
pionowej struktury zarzàdzania, z dok∏adnie
okreÊlonym zakresem odpowiedzialnoÊci
cz∏onków Zarzàdu. Pionom biznesowym
zosta∏y przypisane cele, okreÊlone bud˝ety
oraz za∏o˝enia finansowe. Wykorzystujàc
doÊwiadczenia Banku Austria Creditanstalt
nasz Bank udoskonali∏ metody zarzàdzania
m.in. ryzykiem finansowym. Opracowane
zosta∏y tak˝e zasady restrukturyzacji
i racjonalizacji sieci placówek, przy
jednoczesnym scentralizowaniu funkcji
zaplecza oraz po∏o˝eniu wi´kszego nacisku
na rozwój alternatywnych kana∏ów
dystrybucji.
The Bank’s Supervisory Board has exhibited
its resolution in carrying out the new strategy
with its numerous supporting decisions.
I would like to mention among the key
decisions taken by the Board in 2001 the
forming of the new Management Board and
the introduction of a vertical management
structure, which determines the strictly
defined scope of responsibility of each
Management Board member. Each business
unit has had its goals assigned within a given
budget and financial assumptions. Using the
knowledge and experience of Bank Austria
Creditanstalt, BPH PBK has also improved the
methodology utilised in managing the financial
risk. Furthermore, the rules of BPH PBK’s
network reorganisation and rationalisations
have been developed; back-office operations
are being centralised; and greater efforts are
being made towards the development of
alternative distribution channels.
Spis TreÊci / Contents
Zakres podj´tych przez Rad´ Nadzorczà
i Zarzàd Banku dzia∏aƒ, zaanga˝owanie kadry
mened˝erskiej, a tak˝e szeroka i solidna baza
Klientów, pozwalajà optymistycznie oceniaç
powodzenie trwajàcego programu
restrukturyzacji. Jestem przekonana,
i˝ nasz Bank b´dzie w stanie skutecznie
stawiç czo∏a wyzwaniom rynkowym
w przededniu integracji Polski
z Unià Europejskà realizujàc wytyczone cele
strategiczne z korzyÊcià dla jego
Akcjonariuszy i Klientów.
We believe that the efforts and decisions taken
by the Bank’s Supervisory and Management
Boards, as well as the engagement of
managers and the establishment of a broad
and stable client base will form a firm
foundation for our expectations of anticipated
success of the on-going restructuring process.
I am convinced that BPH PBK will be
positioned to successfully confront the market
challenges arising prior to Poland’s EU
accession and accomplish its strategic goals,
achieving benefits and advantages for both
Shareholders and Customers.
Alicja Kornasiewicz
Przewodniczàca Rady Nadzorczej /Chairperson of the Supervisory Board
8
Spis TreÊci / Contents
JÓZEF WANCER
Prezes Zarzàdu
President of the Management Board
9
II. List Prezesa Zarzàdu Banku
II. Letter from the President
of the Management Board
10
SZANOWNI PA¡STWO,
AKCJONARIUSZE I KLIENCI BANKU
PRZEMYS¸OWO -HANDLOWEGO
PBK SA
LADIES AND GENTLEMEN,
SHAREHOLDERS AND CUSTOMERS
OF BANK PRZEMYS¸OWO -HANDLOWY
PBK SA
W 13-letniej historii rozwoju Banku
Przemys∏owo-Handlowego i Powszechnego
Banku Kredytowego rok 2001 mia∏ wyjàtkowe,
wr´cz prze∏omowe znaczenie.
31 grudnia ubieg∏ego roku zosta∏a zakoƒczona
fuzja prawna obu instytucji, w wyniku której
powsta∏ trzeci co do wielkoÊci pod wzgl´dem
sumy bilansowej, liczby Klientów i placówek
uniwersalny Bank w Polsce, o zasi´gu
ogólnokrajowym.
In the 13-year history of Bank Przemys∏owoHandlowy and Powszechny Bank Kredytowy
2001 was not only an exceptional year, but
also a real turning point.
On 31 December, we completed the legal
merger of both institutions, which gave rise to
Poland’s third biggest universal bank in terms
of balance sheet total, number of Customers
and number of outlets nationwide.
By∏a to pierwsza tego typu transakcja
w polskim sektorze bankowym,
przeprowadzona w oparciu o nowe prawo
spó∏ek handlowych i dotyczàca dwóch
Banków, których akcje znajdowa∏y si´
wczeÊniej w obrocie gie∏dowym. Fuzja prawna
jest wielkim sukcesem zarówno Akcjonariuszy,
jak i w∏adz Banku oraz jego pracowników.
Wszystkie zadania zosta∏y wykonane
w terminie zgodnie z planami.
The merger was the first transaction of this
type in the Polish banking industry. It was
effected on the basis of new commercial
companies law and concerned two banks
whose shares were already being traded on
the stock exchange. The legal merger is a
great success for Shareholders,
Management and Employees.
All our tasks were completed on time.
Spis TreÊci / Contents
11
Wszyscy nasi inwestorzy odnieÊli si´
z aprobatà do fuzji prawnej Banków BPH
i PBK, która jest efektem po∏àczenia ich
w∏aÊcicieli HypoVereinsbank i Banku Austria
Creditanstalt. Poparli oni fuzj´ bez g∏osu
sprzeciwu podczas Nadzwyczajnych Walnych
Zgromadzeƒ Akcjonariuszy 25 wrzeÊnia 2001
roku, zatwierdzili parytet wymiany akcji,
uchwalili niezb´dne zmiany w statucie oraz
wyrazili zgod´ na pozostawienie obrotu
cz´Êcià walorów w formie
Globalnych Kwitów Depozytowych
na London Stock Exchange.
Our investors expressed unanimous approval
of the legal merger of BPH and PBK, seen as
the logical consequence of the integration of
HypoVereinsbank and Bank Austria
Creditanstalt, the two owners. This approval
could be seen in the unanimous support that
the merger enjoyed at the Extraordinary
General Meetings of Shareholders on 25
September 2001, followed by approval
of the share swap ratio, adoption of necessary
changes to the articles of association and
consent to keep trading in some papers
in the form of Global Depository Receipts
on the London Stock Exchange.
Przyj´ta przez BPH PBK strategia zak∏ada
wykorzystanie potencja∏u i doÊwiadczenia
Banku Austria Creditanstalt wchodzàcego
w sk∏ad Grupy HVB, jako jednego
z najwi´kszych banków europejskich
Êwiadczàcych wysokiej jakoÊci us∏ugi Klientom
w Europie Ârodkowo - Wschodniej.
Strategia ta ∏àczy w sobie innowacyjne
dzia∏ania rozwojowe, potencja∏ Grupy HVB,
wykorzystanie efektów skali, doÊwiadczenia,
synergie wynikajàce z po∏àczenia oraz
racjonalizacj´ dzia∏alnoÊci operacyjnej.
Zgodnie z nowà strategià, BPH PBK
ma staç si´ wiodàcym, nowoczesnym
i innowacyjnym bankiem uniwersalnym,
skoncentrowanym na obs∏udze wybranych
grup Klientów. Ma byç „Bankiem pierwszego
wyboru” dla zamo˝nych i Êredniozamo˝nych
Klientów indywidualnych oraz ma∏ych
przedsi´biorstw, a tak˝e preferowanym
partnerem dla Êrednich i du˝ych
przedsi´biorstw, tak krajowych,
jak i mi´dzynarodowych, w tym Klientów
Grupy HVB, dzia∏ajàcych na rynku polskim.
The strategy adopted by BPH PBK will make
use of the potential and experience of Bank
Austria Creditanstalt (Member of HVB Group)
as one of the biggest European banks
providing top-quality services to Customers
throughout the CEE region. The strategy
combines innovative development actions, the
potential of the entire HVB Group, the use of
economies of scale, the experience and
synergies stemming from the merger as well
as operational optimization. In keeping with
its new strategy, BPH PBK is to become a
leading, modern and innovative universal
bank that focuses on rendering services to
selected groups of Customers. Our Bank
intends to be “the bank of first choice” for
affluent and middle-class individual Customers
and small enterprises as well as preferred
partner – especially for medium-sized
corporate Clients – both domestic and
international, including HVB Group Customers
operating on the Polish market.
Mimo, i˝ w 2001 roku przedmiotem naszej
koncentracji sta∏a si´ fuzja prawna oraz
przygotowanie podstaw dla fuzji operacyjnej,
to jednak by∏ to równie˝ pierwszy rok
realizacji nowej strategii Banku.
Zosta∏y podj´te nowe wyzwania w zakresie
unowoczeÊnienia sposobu obs∏ugi Klientów
oraz lepszego dostosowania us∏ug
do potrzeb docelowych segmentów rynku.
Zosta∏a przeprowadzona regionalizacja
sieci dystrybucji oraz wprowadzona
struktura zarzàdzania poszczególnymi
Although in 2001 we focused mainly on the
legal merger and preparations for the
operational merger, the year 2001 was also
the first year of implementing the new Bank’s
strategy. We took on new challenges of
modernizing Customer service and better
adjusting the offer to target market segment
needs. We regionalized the distribution
network and we introduced a management
structure for all market segments at Head Office.
From scratch, we developed telephone
banking and in September 2001 we launched
Spis TreÊci / Contents
segmentami rynku na szczeblu centrali Banku.
Zosta∏y rozwini´te od podstaw us∏ugi
bankowoÊci telefonicznej, we wrzeÊniu
2001 roku zosta∏o uruchomione nowoczesne
centrum obs∏ugi telefonicznej, które w ciàgu
trzech miesi´cy dzia∏alnoÊci zdoby∏o ponad
50 tysi´cy Klientów. Najwi´kszym sukcesem
rynkowym Banku by∏o uzyskanie wyraênego
wzrostu udzia∏u w rynku z 12,6%
w 2000 roku do 14,6% w 2001 roku w jednym
z najbardziej perspektywicznych i docelowych
obszarów dzia∏alnoÊci, jakim sà detaliczne
kredyty hipoteczne. Zosta∏o to osiàgni´te
poprzez dwukrotne zwi´kszenie dynamiki
tych kredytów w Banku w porównaniu
z dynamikà sektora bankowego. W roku 2001
zosta∏y wprowadzone nowe produkty
dla Klientów korporacyjnych i detalicznych,
takie jak: po˝yczki gotówkowe, pakiety
rozliczeniowe us∏ug depozytowych
i kredytowych dla ma∏ych firm, lokata
„VaBank”, lokaty w EUR.
Konsekwentnie zosta∏a zwi´kszona skala
obrotu bezgotówkowego, emitujàc o 26%
wi´cej kart p∏atniczych, których iloÊç obecnie
przekracza milion sztuk, a tak˝e zwi´kszajàc
o 21% liczb´ bankomatów do 701 jednostek
na koniec 2001 roku.
a modern call centre, which acquired
over 50 thousand Customers in its first three
months.
The Bank’s biggest market success
was a significant market share growth
in one of the most promising target areas
of operations, i.e. retail mortgage loans,
whose share increased from 12.6% in 2000
to 14.6% in 2001.
This was possible thanks to a nearly two-fold
increase in the dynamics of these loans in the
Bank, in comparison to growth in the banking
industry.
In 2001, we introduced new products for
corporate and retail Customers, such as cash
loans, deposit and credit product settlement
packages for small enterprises, the “VaBank”
deposits and deposits in EUR.
We consistently increased the number
of non-cash transactions by issuing 26%
more payment cards, whose number
now exceeds 1 million, and increased
the number of ATMs by 21% to 701
at the end of 2001.
W drugim pó∏roczu 2001 roku zosta∏y
zakoƒczone nominacje do Nowego Zarzàdu
Banku. Zosta∏a wdro˝ona nowa struktura
organizacyjna z podzia∏em kompetencji
pomi´dzy Kraków i Warszaw´, powo∏ano
drugi i trzeci szczebel zarzàdzania, dokonano
wyboru technologii dla po∏àczonego Banku,
zatwierdzono szereg wewn´trznych regulacji,
a tak˝e kontynuowano restrukturyzacj´
zatrudnienia zwiàzanà z centralizacjà funkcji
zaplecza. Ponadto w 2001 roku zosta∏y
podj´te pierwsze dzia∏ania zwiàzane z fuzjà
operacyjnà.
Appointments to the new Management Board
of the Bank were completed in the second half
of 2001. A new organizational structure was
implemented, authority was divided between
Cracow and Warsaw, second and third tier
management was introduced, a decision was
taken on the future common IT system for the
merged Bank, a number of internal regulations
was adopted and employment restructuring
related to back-office centralization was
continued. Moreover, in 2001 we took the first
steps towards the operational merger.
Na osiàgni´te w 2001 roku przez Bank wyniki
finansowe mia∏ wp∏yw spadek koniunktury
gospodarczej oraz zwiàzane z tym zmiany
po stronie popytu i poda˝y pieniàdza.
Nastàpi∏o znaczne os∏abienie dynamiki
wzrostu gospodarczego (wzrost PKB
w 2001 roku wyniós∏ 1,1%, podczas gdy
jeszcze w 2000 roku kszta∏towa∏ si´ na
poziomie 4%). Po raz pierwszy od 1990 roku
Bank results in 2001 were strongly influenced
by deterioration in the general economic
situation and changes in demand and supply
of money. Economic growth slowed down
considerably (GDP growth in 2001 amounted
to 1.1%, compared to 4% in 2000).
For the first time since 1990 internal demand
and investment outlays dropped by 2.6%
and approx. 13% respectively.
12
Spis TreÊci / Contents
13
nastàpi∏ spadek popytu wewn´trznego
(o 2,6%) i nak∏adów inwestycyjnych
(o oko∏o 13%). JednoczeÊnie pog∏´bi∏a si´
nierównowaga gospodarki, przejawiajàca si´
w podwojeniu deficytu finansów publicznych
w stosunku do PKB. Koniunktura
makroekonomiczna wp∏yn´∏a
na spowolnienie rozwoju aktywów, kredytów
i depozytów sektora bankowego oraz na
pogorszenie jakoÊci portfela kredytowego.
At the same time, economic instability
deepened, as the public deficit doubled in
relation to GDP. Changes in the
macroeconomy slowed the development of
assets, loans and deposits in the banking
industry, and negatively influenced credit
portfolio quality.
Osiàgni´ty przez BPH PBK zysk netto na
koniec 2001 roku wyniós∏ 336 mln PLN,
wskaêniki: ROE – 6,9% oraz koszty/przychody
– 65,9%. G∏ównà przyczynà spadku o 39%
zysku netto w stosunku do 2000 roku by∏o
wysokie ujemne saldo rezerw na nale˝noÊci
w zwiàzku z obni˝eniem si´ jakoÊci portfela
kredytowego. Bank dodatkowo utworzy∏ netto
ponad 712 mln PLN rezerw (utworzone
rezerwy by∏y wy˝sze od poziomu z 2000 roku
o 405 mln PLN), co stanowi ponad 26% wyniku
na dzia∏alnoÊci bankowej. Zastosowanie przez
Zarzàd bardziej konserwatywnej polityki
w zakresie wyceny ryzyk spowodowa∏o wzrost
kosztów tworzenia rezerw i zmniejszenie
zysku netto, ale dodatkowo zwi´kszy∏o
bezpieczeƒstwo funkcjonowania Banku.
Net profit generated by BPH PBK at the end
of 2001 amounted to PLN 336 million, with
ratios as follows: ROE – 6.9% and cost/income
- 65.9%. The main reason behind the 39%
drop in net profit, as compared to 2000, was
the large negative balance of provisions built
up due to deterioration in credit portfolio
quality. The Bank built up net provisions of
PLN 712 million (PLN 405 million higher than
in 2000), which constituted over 26% of the
result on banking operations. The Bank’s
conservative approach in risk evaluation
resulted in higher costs of provisions and
lower net profit, but improved security of the
Bank’s operations.
W 2002 roku b´dziemy kontynuowaç
rozpocz´te projekty zwiàzane z fuzjà
oraz nowà strategià rozwoju. Wykorzystamy
ten rok na dokoƒczenie restrukturyzacji
i zwi´kszenie innowacyjnoÊci Banku, s∏u˝àcej
poprawie standardu obs∏ugi Klientów,
obni˝ce kosztów dzia∏ania, a tym samym
podniesieniu jego rentownoÊci.
In 2002 work will continue on already started
projects relating to the merger and the
implementation of new development strategy.
We will use this year for completing the
Bank’s restructuring and innovation
processes, which will help improve Customer
service standards, reduce Bank operation
costs and improve profitability.
Do koƒca 2002 roku po∏àczymy nasze
kluczowe systemy informatyczne.
B´dzie to pierwsze w polskim sektorze
bankowym wdro˝enie w ciàgu jednego roku
scentralizowanego systemu informatycznego,
obs∏ugujàcego w czasie rzeczywistym ponad
2,6 miliona Klientów.
By the end of 2002 we plan the unification of
our core IT systems. This will be the first
implementation in the Polish banking industry
of a centralized IT system that annually serves
over 2.6 million Customers in real-time.
Rok 2002 b´dzie okresem nowych wyzwaƒ
zarówno dla kadry mened˝erskiej jak
i pracowników, umacniania wspólnej kultury
korporacyjnej i poprawy wydajnoÊci
The year 2002 will be a time of new
challenges for managerial staff and
employees, a time to strengthen common
corporate culture and to improve sales
Spis TreÊci / Contents
zarzàdzania sprzeda˝à w dwa razy wi´kszym
Banku.
Nasze dzia∏ania b´dà skoncentrowane
na ujednoliceniu segmentacji Klientów
oraz na pog∏´bianiu kontaktów z nimi
dzi´ki kompleksowej i ujednoliconej ofercie,
odpowiednio do ich potrzeb. B´dziemy
przywiàzywaç szczególnà wag´ do us∏ug
o najwy˝szej wartoÊci dodanej, takich jak
karty p∏atnicze, kredyty hipoteczne, fundusze
inwestycyjne – dla Klientów detalicznych
oraz zarzàdzanie aktywami i ryzykiem,
a tak˝e finansowanie strukturalne
– dla Klientów korporacyjnych. W dalszym
ciàgu koncentrowaç si´ b´dziemy równie˝
na poprawie jakoÊci portfela kredytowego,
udoskonaleniu metod zarzàdzania ryzykiem
finansowym oraz na zwi´kszeniu
innowacyjnoÊci produktów skarbowych.
management efficiency in our Bank, which is
now twice the size it was before the merger.
We will focus on consolidating Customer
segmentation and enhancing Customer
relations thanks to our comprehensive and
unified offer, adjusted to Customer needs.
We will focus primarily on services with the
highest added value, such as payment cards,
mortgage loans, investment funds – addressed
to retail Customers, and assets and risk
management as well as structured finance
– addressed to corporate Clients.
We will continue improving credit portfolio
quality, financial risk management methods
and we will introduce new innovative
treasury products.
Oprócz wymienionych dzia∏aƒ zamierzamy
równie˝ rozpoczàç proces kszta∏towania
docelowego modelu grupy kapita∏owej Banku
na rynku polskim, Êwiadczàcej kompleksowe
us∏ugi finansowe z zakresu bankowoÊci
komercyjnej, hipotecznej, us∏ug maklerskich
i inwestycyjnych. Istotnym pod∏o˝em dla tego
procesu b´dzie integracja dzia∏alnoÊci
maklerskiej w Banku oraz okreÊlenie spójnej
strategii rozwoju Grupy BPH PBK.
In addition, we also intend to start shaping
the target model of the BPH PBK Group. Core
Group companies offer comprehensive
financial services in commercial banking,
mortgage banking, and brokerage and
investment services. Important milestones will
include integration of our brokerage activities
at the Bank and the definition of a coherent
BPH PBK Group development strategy.
Zakoƒczenie fuzji prawnej i znaczne
zaawansowanie integracji systemowej
nie by∏oby mo˝liwe bez zaanga˝owania
Pracowników Banku. W imieniu Zarzàdu
Banku chcia∏bym z∏o˝yç ca∏ej za∏odze wyrazy
podzi´kowania za pe∏ne zaanga˝owanie
i podj´ty trud w celu osiàgni´cia naszych
wspólnych celów w 2001 roku.
Finalization of the legal merger and significant
progress in system integration would not have
been possible without the commitment of all of
our Employees. On behalf of the Management
Board I wish to thank the entire team for their
true commitment and efforts towards
achieving our common targets in 2001.
Stajàc w obliczu nowych wyzwaƒ,
wynikajàcych z fuzji technicznej i operacyjnej
oraz ze strategii rozwoju zamierzamy
znacznie podnieÊç efektywnoÊç dzia∏ania,
poprzez osiàgni´cie efektów synergii w
wysokoÊci 70 milionów EUR poczàwszy od
2004 roku, wskaênika koszty/przychody na
poziomie poni˝ej 55% oraz ROE na poziomie
20% w 2005 roku. JesteÊmy zdeterminowani,
aby podnieÊç wartoÊç Banku na rynku
The challenges posed by the technical and
operational merger, as well as the
development strategy, will lead us to
significant improvements in efficiency,
expressed in synergies worth EUR 70 million
starting from 2004. This constitutes an
essential step towards achieving our targets
of a cost/income ratio below 55% and an ROE
of 20% in 2005. We are determined to increase
the Bank’s value in the capital market and to
Spis TreÊci / Contents
14
kapita∏owym oraz zdobywaç rosnàce zaufanie
Akcjonariuszy i wsparcie dla wprowadzanej
strategii rozwoju. B´dziemy wspólnie tworzyç
nasz nowy wizerunek Banku innowacyjnego,
sprawnie, profesjonalnie i kompleksowo
obs∏ugujàcego Klientów oraz troszczàcego si´
o interesy swoich Akcjonariuszy.
gain our Shareholders’ increasing confidence
and support for the development strategy that
we are now implementing. Together, we will
create a new image of an innovative Bank that
provides efficient, professional and
comprehensive services to its Customers and
takes good care of its Shareholders.
Józef Wancer
Prezes Zarzàdu / President of the Management Board
15
Spis TreÊci / Contents
III. W∏adze Banku
Rada Nadzorcza
III. Bank Authorities
Supervisory Board
16
RADA NADZORCZA BPH PBK SA
BPH PBK SA SUPERVISORY BOARD
SK¸AD RADY NADZORCZEJ BANKU
THE COMPOSITION OF THE BANK’S SUPERVISORY
JEST NAST¢PUJÑCY:
BOARD IS AS FOLLOWS:
Alicja Kornasiewicz – Przewodniczàca Rady
Nadzorczej
Gerhard Randa – Wiceprzewodniczàcy Rady
Nadzorczej
Christine Bogdanowicz-Bindert – Sekretarz
Rady Nadzorczej
Alicja Kornasiewicz – Chairperson
of the Supervisory Board
Gerhard Randa – Deputy Chairperson
of the Supervisory Board
Christine Bogdanowicz-Bindert – Secretary
of the Supervisory Board
oraz cz∏onkowie Rady Nadzorczej:
and the following Members
of the Supervisory Board:
Gerhard Bayreuther
Martin Grüll
Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Anna Krajewska
Jochen Michael Speek
Andrzej Szelàg
Marek Wierzbowski
Gerhard Bayreuther
Martin Grüll
Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Anna Krajewska
Jochen Michael Speek
Andrzej Szelàg
Marek Wierzbowski
Spis TreÊci / Contents
Od lewej stojà: / From left:
Niels Lundorff
Miros∏aw Boniecki
Stefan Twardak
Józef Wancer
Alexander Picker
Katarzyna Niezgoda
Mariusz C. Grendowicz
17
Zarzàd Banku
Management Board
18
ZARZÑD BPH PBK SA
BPH PBK SA MANAGEMENT BOARD
SK¸AD ZARZÑDU BANKU
THE COMPOSITION OF THE BANK MANAGEMENT
JEST NAST¢PUJÑCY:
BOARD IS AS FOLLOWS:
Józef Wancer – Prezes Zarzàdu
Udo Clesius – Wiceprezes Zarzàdu*
Mariusz C. Grendowicz – Wiceprezes Zarzàdu
Stefan Twardak – Wiceprezes Zarzàdu
Miros∏aw Boniecki – Cz∏onek Zarzàdu
Niels Lundorff – Cz∏onek Zarzàdu
Katarzyna Niezgoda – Cz∏onek Zarzàdu
Alexander Picker – Cz∏onek Zarzàdu
* do 31 marca 2002 r.
Józef Wancer – President of the Management
Board
Udo Clesius – Vice-President
of the Management Board*
Mariusz C. Grendowicz – Vice-President
of the Management Board
Stefan Twardak – Vice-President
of the Management Board
Miros∏aw Boniecki – Member
of the Management Board
Niels Lundorff – Member
of the Management Board
Katarzyna Niezgoda – Member
of the Management Board
Alexander Picker – Member
of the Management Board
* till 31 March 2002
Spis TreÊci / Contents
JÓZEF WANCER
19
JÓZEF WANCER
Lat 60. Ukoƒczy∏ studia ekonomiczne
w The City University of New York oraz
Webster University in Saint Louis – Missouri
(Master of Arts, Human Relations and
Management). Przez 23 lata pracowa∏
w Citibank of New York na stanowisku
wiceprezesa, a tak˝e na kierowniczych
stanowiskach w jednostkach tego banku,
m.in. w: Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii
i Francji. W latach 1995 - 2000 by∏
wiceprezesem i prezesem Zarzàdu
Raiffeisen Centrobank w Warszawie
odpowiedzialnym za strategi´, bankowoÊç
korporacyjnà i detalicznà.
Od 1 marca 2000 roku Józef Wancer by∏
prezesem Zarzàdu BPH, odpowiedzialnym
mi´dzy innymi za bankowoÊç detalicznà,
proces integracji z HVB oraz komunikacj´.
Aged 60. Studied Economics at The City
University of New York and Webster
University in Saint Louis – Missouri (Master
of Arts, Human Relations and Management).
For 23 years worked for Citibank of New York
as a Vice-President. He also held managerial
posts at various units of the bank, including
Japan, Austria, Great Britain and France.
Between 1995 and 2000 he was
Vice-President and President of the
Management Board of Raiffeisen Centrobank
in Warsaw, where he was responsible for
strategy, corporate and retail banking.
On 1 March 2000 Józef Wancer was appointed
President of Bank BPH Management Board,
responsible – amongst others – for retail
banking, the integration process with HVB
and communication.
W maju 2001 roku zosta∏ desygnowany
na prezesa Zarzàdu BPH PBK, odpowiedzialnego m. in. za strategi´, integracj´,
komunikacj´ oraz audyt wewn´trzny.
In May 2001 he was designated President
of the Management Board of BPH PBK. His
responsibilities include strategy, integration,
communication and internal audit.
MARIUSZ C. GRENDOWICZ
MARIUSZ C. GRENDOWICZ
Lat 41. Studiowa∏ na Uniwersytecie
Gdaƒskim, nast´pnie ukoƒczy∏ studia
bankowe w Wielkiej Brytanii. Od 1983 roku
do 1991 pracowa∏ w Australia and New
Zealand Group w Londynie, w latach
1991 - 1992 pracowa∏ w Citibank
w Londynie. W latach 1992 - 1995
zajmowa∏ kierownicze stanowiska w ING
Bank w Polsce i w okresie 1995 - 1996
na W´grzech.
Od 1997 zasiada∏ w Zarzàdzie ABN AMRO
Polska, ostatnio jako prezes Zarzàdu Grupy
ABN AMRO w Polsce.
Od sierpnia 2001 roku wiceprezes Zarzàdu
PBK, a od listopada 2001 równie˝ BPH.
Aged 41. Studied at the University of Gdaƒsk,
followed by a degree in banking in Great
Britain. Between 1983 and 1991 he worked
for Australia and New Zealand Group in
London, after which (1991 - 1992) he worked
for Citibank in London. Between 1992 and
1995 he was a manager at ING Bank in
Poland, and in 1995 - 1996 in Hungary. From
1997 he was on the Management Board of
ABN AMRO Polska, later becoming the
President of the Management Board of the
ABN AMRO Group in Poland. In August 2001
he became a Vice-President of the
Management Board of PBK, and also – from
November 2001 – of BPH.
W Zarzàdzie BPH PBK kieruje pionami
bankowoÊci korporacyjnej i finansowania
nieruchomoÊci.
At BPH PBK he is the Management Board
Member in charge of corporate banking
and real estate finance.
STEFAN TWARDAK
STEFAN TWARDAK
Lat 45. Absolwent SGPiS (obecnie SGH)
i University of Columbia. W latach 1981 1984 analityk planowania strategicznego
Aged 45. Graduate of SGPiS (presently SGH)
and The University of Columbia. Between
1981 and 1984 he was a strategic planning
Spis TreÊci / Contents
w Hofmann-La Roche Ins. w New Jersey.
W latach 1984 - 1993 pracowa∏ w American
Express Co. w Nowym Jorku. Od 1987
dyrektor globalnych operacji kredytowych.
Od 1992 wiceprezes odpowiadajàcy za
operacje kredytowe i mi´dzynarodowe
ryzyko. W latach 1993 - 1998 w General
Electric Capital Corp., przez pierwsze dwa lata
w Connecticut jako Senior Vice-President
odpowiedzialny za mi´dzynarodowe operacje
i polityk´ kredytowà, a od 1995 jako prezes
Zarzàdu i dyrektor generalny GE Capital
w Polsce i przewodniczàcy Rady Nadzorczej
GE Capital Bank.
W latach 1998 - 2001 zarzàdza∏ operacjami
Cigna Corporation w Polsce.
Od czerwca 2001 roku wiceprezes
Zarzàdu PBK, a od listopada 2001 równie˝
wiceprezes BPH.
analyst at Hofmann-La Roche Ins. in New
Jersey. Between 1984 and 1993 he worked
for American Express Co. in New York.
In 1987 he was made Director for global
credit operations. From 1992 he was
Vice-President responsible for credit operations
and international risk. Between 1993 and 1998
he was at General Electric Capital Corp. – for
the first two years in Connecticut as Senior
Vice-President responsible for international
operations and credit policy, and from 1995
as President of the Management Board and
Managing Director of GE Capital in Poland
and Chairman of GE Capital Bank Supervisory
Board. Between 1998 and 2001 he managed
operations for Cigna Corporation in Poland.
In June 2001 he became Vice-President of
PBK Management Board, and in November
2001 he also became Management Board
Vice-President at BPH.
W Zarzàdzie BPH PBK odpowiada za pion
bankowoÊci detalicznej.
At BPH PBK Management Board he is
responsible for retail banking.
MIROS¸AW BONIECKI
MIROS¸AW BONIECKI
Lat 39. Absolwent SGPiS (obecnie SGH).
Z sektorem bankowym zwiàzany od 1989
roku – prac´ zawodowà rozpoczà∏ w pionie
skarbowym BRE Banku, gdzie pe∏ni∏ funkcje
dealera a nast´pnie kierownika zespo∏u
dealerów. Od 1993 roku by∏ zast´pcà
dyrektora Departamentu Gospodarki
Pieni´˝nej odpowiedzialnym za Dealing Room.
Od 1997 roku pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora tego
departamentu. Od lipca 2001 roku cz∏onek
Zarzàdu PBK, a od paêdziernika 2001 roku
równie˝ Zarzàdu BPH.
Aged 39. Graduate of SGPiS (presently SGH).
Connected with the banking industry since
1989, he embarked on his professional career
in the Treasury Department at BRE Bank,
where he was a dealer and later dealer team
manager. In 1993 he became Deputy Director
of the Money Management Department,
responsible for the Dealing Room. In 1997 he
was promoted to Departmental Director. Since
July 2001 a PBK Management Board Member,
and since October 2001 also a Member of BPH
Management Board.
W Zarzàdzie BPH PBK odpowiada za pion
rynków mi´dzynarodowych.
At BPH PBK Management Board he is in
charge of the International Markets Division.
NIELS LUNDORFF
NIELS LUNDORFF
Lat 36. Absolwent uniwersytetów
ekonomicznych w Aarhus i Kopenhadze.
Przez 4 lata pracowa∏ jako audytor w KPMG
w Kopenhadze, gdzie zajmowa∏ si´ projektami
mi´dzynarodowymi. Z Grupà Bank Austria
zwiàzany od 1993 roku, kiedy zosta∏ dyrektorem Controllingu i Ksi´gowoÊci w Banku
Austria w Republice Czeskiej, w latach
Aged 36. Graduate of universities in Aarhus
and Copenhagen. For 4 years he worked as an
auditor for KPMG in Copenhagen, where he
was involved in international projects. He has
been with the Bank Austria Group since 1993
when he became Director of Controlling &
Accounting at Bank Austria in the Czech
Republic. Between 1995 and 1999 he was
Spis TreÊci / Contents
20
1995 - 1999 by∏ wiceprezesem odpowiedzialnym za controlling i ryzyko kredytowe
w Banku Austria na S∏owacji. Od 1999 r.
w PBK jako dyrektor zarzàdzajàcy Banku,
odpowiedzialny za pion controllingu.
W kwietniu 2001 roku powo∏any w sk∏ad
Zarzàdu PBK, a w paêdzierniku równie˝
Zarzàdu BPH.
Vice-President responsible for controlling and
credit risk at Bank Austria in Slovakia.
In 1999 he was made Bank Director at PBK
responsible for the Controlling Division.
He was appointed to the Management Board
of PBK in April 2001, and also became BPH
Management Board Member in October of the
same year.
W Zarzàdzie BPH PBK nadzoruje piony:
finansowy i zarzàdzania ryzykiem
kredytowym.
As Management Board Member at BPH PBK
he is in charge of the Financial Division and
the Credit Risk Management Division.
KATARZYNA NIEZGODA
21
KATARZYNA NIEZGODA
Lat 32. Absolwentka Wydzia∏u Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. Prac´
zawodowà podj´∏a w 1992 roku w kancelarii
adwokackiej. W latach 1994 - 1997 pracowa∏a
w Polsce w kadrach firmy Johnson & Johnson.
Od 1997 do 2001 roku by∏a dyrektorem Pionu
Zasobów Ludzkich oraz cz∏onkiem Zarzàdu
Nestlé Polska.
Od czerwca 2001 roku by∏a cz∏onkiem
Zarzàdu BPH.
Aged 32. Faculty of Law graduate at Warsaw
University. She embarked on her professional
career in 1992 at a lawyer’s office. Between
1994 and 1997 she worked in Poland in the
Personnel Department of Johnson & Johnson.
In 1997 - 2001 she was Human Resources
Division Director and a Member of the
Management Board of Nestlé Polska.
In June 2001 she became a Member of the
Management Board of BPH.
W Zarzàdzie BPH PBK nadzoruje pion
zarzàdzania zasobami ludzkimi.
At BPH PBK she is Management Board
Member in charge of the Human Resources
Division.
ALEXANDER PICKER
ALEXANDER PICKER
39 lat, ukoƒczy∏ prawo i filologi´ s∏owiaƒskà
na Uniwersytecie w Salzburgu. W 1989 roku
rozpoczà∏ prac´ w Österreichische Länderbank
w Wiedniu (obecnie cz´Êç Grupy Bank Austria
Creditanstalt). W latach 1994 - 1999
oddelegowany do International Moscow
Bank (IMB) w Rosji, gdzie nadzorowa∏ obszar
klientów mi´dzynarodowych. W 1997 wszed∏
w sk∏ad Zarzàdu, odpowiadajàc za kredyty
i zarzàdzanie ryzykiem, operacje i – cz´Êciowo
– obszar skarbu w 1998.
Od 1999 cz∏onek Zarzàdu PBK odpowiedzialny
za informatyk´, obszar wspomagajàcy,
póêniej tak˝e za obszar kredytów
i zarzàdzania ryzykiem. W listopadzie 2001
wszed∏ równie˝ w sk∏ad Zarzàdu BPH.
Aged 39. Graduated at Salzburg University
in law and Slavonic philology. In 1989
he joined Österreichische Länderbank
in Vienna, now part of the Bank Austria
Creditanstalt Group. From 1994 till 1999
he was seconded to the International Moscow
Bank (IMB) in Russia, responsible for the
International Division. In 1997 he was
appointed Management Board member in
charge of Credit and Risk Management,
Operations and partly Treasury during 1998.
In 1999 he became a Management Board
Member in charge of IT, support division and
later of Credit and Risk Management in PBK.
In November 2001 he was also appointed
Management Board Member of BPH.
W Zarzàdzie BPH PBK odpowiada za pion
operacji i informatyki.
At BPH PBK Management Board he is in
charge of Operations and IT.
Spis TreÊci / Contents
IV. Fuzja BPH SA i PBK SA
IV. BPH SA and PBK SA Merger
22
A . ZMIANY W STRUKTURZE
W¸ASNOÂCIOWEJ
A . CHANGES IN OWNERSHIP
STRUCTURE
W wyniku przej´cia Banku Austria przez HVB,
BPH i PBK znalaz∏y si´ w jednej grupie
kapita∏owej. W zwiàzku z tym HVB oraz Bank
Austria, jako g∏ówni akcjonariusze uznali, ˝e
po∏àczenie BPH i PBK w jednà spó∏k´ b´dzie
korzystne dla obydwu Banków. G∏ównym
celem po∏àczenia BPH i PBK by∏o ekonomiczne, finansowe i prawne usprawnienie
i zharmonizowanie dzia∏alnoÊci Banków,
zmierzajàce do zagwarantowania silnej
i konkurencyjnej pozycji po∏àczonego Banku
w okresie post´pujàcej konsolidacji sektora
bankowego w Polsce.
Following the integration between HVB and
Bank Austria, BPH and PBK found themselves
in the same group. As a result HVB and Bank
Austria – the main shareholders – recognized
that a merger of BPH and PBK into one
company would be beneficial to both Banks.
The main objective of the BPH/PBK merger
was to attain economic, financial and legal
efficiency and harmonization, and to
guarantee the merged Bank a strong and
competitive position in the face of progressive
consolidation of the banking industry
in Poland.
Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK, który
powsta∏ w wyniku fuzji sta∏ si´ trzecià
co do wielkoÊci aktywów instytucjà bankowà
w Polsce, trzecim bankiem wÊród notowanych
na gie∏dzie polskich banków pod wzgl´dem
kapitalizacji rynkowej i drugim pod wzgl´dem
wartoÊci akcji w wolnym obrocie (znajduje si´
tak˝e w Êcis∏ej czo∏ówce banków z Europy
Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK,
which came into being as a result of the
merger, is the country’s third largest banking
institution in terms of assets, the third largest
Polish bank listed on the Warsaw Stock
Exchange in terms of market capitalization
and the second largest in terms of free float
(also in the strict forefront
Spis TreÊci / Contents
Ârodkowo-Wschodniej pod wzgl´dem wartoÊci
tzw. free float).
of Central-Eastern European banks in terms
of free float value).
Prawne po∏àczenie Banku Przemys∏owoHandlowego SA z Powszechnym Bankiem
Kredytowym SA w Warszawie nastàpi∏o
31 grudnia 2001 r. Nowy Bank zosta∏ zarejestrowany pod nazwà: Bank Przemys∏owoHandlowy PBK Spó∏ka Akcyjna. Po∏àczenie
prawne zosta∏o przeprowadzone przez
przeniesienie ca∏ego majàtku PBK na BPH,
w zamian za akcje dla akcjonariuszy PBK.
Wyemitowane akcje serii D zosta∏y przydzielone akcjonariuszom PBK w proporcji do
posiadanych przez nich akcji PBK wed∏ug
stanu posiadania w dniu referencyjnym,
przy zastosowaniu nast´pujàcego parytetu
wymiany akcji: jedna akcja serii D w zamian
za dwie akcje PBK.
Struktur´ akcjonariatu BPH PBK wed∏ug stanu
na 31.12.2001 r. przedstawia poni˝szy
wykres:
The legal merger of Bank Przemys∏owoHandlowy SA and Powszechny Bank
Kredytowy SA took place on 31 December
2001. The new Bank was registered as Bank
Przemys∏owo-Handlowy PBK Spó∏ka Akcyjna.
The legal merger was effected by transferring
all PBK assets to BPH in exchange for shares
issued to PBK shareholders.
Series D shares were issued and assigned
to PBK shareholders in proportion
to the number of PBK shares held by them
on the reference day. Share swap ratio
was calculated at one series D share
per two PBK shares.
STRUKTURA AKCJONARIATU BPH PBK WG
UDZIA¸U W LICZBIE AKCJI I G¸OSÓW NA WZA
BPH PBK shareholder structure as at
31 December 2001 is depicted below:
BPH PBK SHAREHOLDER EQUITY ACCORDING
TO NUMBER OF SHARES
AND VOTING RIGHTS AT THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
23
w%
%
Grupa HVB:
71
HVB Group:
71
HVB AG
37
HVB AG
37
Bank Austria AG
34
Bank Austria AG
34
Skarb Paƒstwa
4
State Treasury
4
The Bank of New York
5
The Bank of New York
5
Pozostali akcjonariusze
20
Other Shareholders
Zmiany w strukturze w∏asnoÊci Banku w 2001 r.
zdeterminowa∏y kierunki rozwoju Banku
i pozwoli∏y nakreÊliç strategi´ przyspieszonej
ekspansji rynkowej.
B. PRZEBIEG FUZJI
Changes in Bank ownership structure in 2001
were a determining factor in the Bank’s
development and allowed it to mark out an
accelerated market expansion strategy.
B. MERGER PROCES S
Dzia∏ania wdro˝eniowe procesu po∏àczenia
Banków BPH i PBK zainicjowane zosta∏y
równoczeÊnie w obszarach: prawnym
i informatycznym oraz operacyjnoorganizacyjnym.
20
Implementation work leading to the merger
of Bank BPH and PBK was embarked upon
concurrently in a number of areas. These
included the following: legal, IT, operations
and organization.
Spis TreÊci / Contents
Pierwszym wspólnym krokiem by∏o zawarcie
27 marca 2001 r. „Porozumienia w sprawie
dzia∏aƒ w celu po∏àczenia banków”. Nast´pnie
4 czerwca 2001 r. przyj´to i podpisano „Plan
Po∏àczenia” zawierajàcy m.in. propozycj´
parytetu wymiany akcji PBK na akcje BPH.
Kolejnym etapem by∏o uzyskanie zgód
i zezwoleƒ, spoÊród których nale˝y wymieniç
zgod´ Komisji Nadzoru Bankowego z 7 listopada 2001 r. na po∏àczenie Banków oraz
wydanà 7 grudnia 2001 r. decyzj´ Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji zezwalajàcà na po∏àczenie metodà nabycia poprzez
przeniesienie ca∏ego majàtku spó∏ki PBK na
BPH. Ostatecznie 31 grudnia 2001 r. Sàd
Rejonowy w Krakowie wyda∏ postanowienie
o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sàdowego
po∏àczenia BPH z PBK uchwalonego przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obydwu Banków 25 wrzeÊnia 2001 r.
Po∏àczenie zosta∏o dokonane na podstawie
bilansów PBK i BPH sporzàdzonych na
31 grudnia 2001 r. Sieç placówek Grupy Kapita∏owej Banku Przemys∏owo-Handlowego PBK
(z GBG SA) obj´∏a swoim zasi´giem ca∏e
terytorium Polski, co ilustruje poni˝sza mapka.
The first joint step was the conclusion on
27 March 2001 of the “Agreement on Bank
Merger Measures”. Next, on 4 June 2001 the
“Merger Plan” was approved and signed.
Amongst others, the “Plan” proposed share
swap ratio of PBK shares for those of BPH.
The next stage consisted in obtaining all the
necessary approvals and permits, of which
mention must be made of approval by the
Banking Supervision Committee on 7
November 2001 to merge the Banks and the
decision, issued on 7 December 2001, of the
Minister of Internal Affairs and
Administration, permitting the merger to be
effected by transferring all PBK assets to BPH.
Finally, on 31 December 2001, the Regional
Court in Cracow issued a decision to enter the
BPH/PBK merger – approved by the
Extraordinary General Meeting of Shareholders
of both Banks on 25 September 2001 – into
the Domestic Court Register. The merger was
effected on the basis of PBK and BPH balance
sheets as at 31 December 2001. The Bank
Przemys∏owo-Handlowy PBK Group (incl.
GBG SA) branch network is widely scattered
throughout Poland, as illustrated below.
GDA¡SK
OLSZTYN
SZCZECIN
BIA¸YSTOK
BYDGOSZCZ
GORZÓW
WLKP.
POZNA¡
WARSZAWA
ZIELONA
GÓRA
¸ÓDè
LUBLIN
WROC¸AW
KIELCE
OPOLE
KATOWICE
KRAKÓW
RZESZÓW
Makroregion Po∏udniowy
Macroregion South
Makroregion Pó∏nocno-Wschodni
Macroregion North-East
Liczba oddzia∏ów w jednej miejscowoÊci
Makroregion Zachodni
Macroregion West
Makroregion Sto∏eczny
Number of outlets in one location
50
10
5
2
1
Centra Korporacyjne
Corporate Centres
Macroregion Capital
Spis TreÊci / Contents
24
25
W 10 dni po rejestracji po∏àczenia przez sàd
akcje nowej emisji znalaz∏y si´ w obrocie
gie∏dowym. Fuzja pomi´dzy BPH i PBK by∏a
pierwszà w polskim sektorze bankowym
dotyczàcà dwóch banków notowanych na
gie∏dzie (kapitalizacja nowej instytucji
wynios∏a oko∏o 7,8 miliarda PLN),
przeprowadzonà wed∏ug nowego prawa
spó∏ek handlowych. By∏o to wa˝ne wydarzenie
nie tylko dla rynku kapita∏owego w Polsce,
ale i rynku mi´dzynarodowego.
Obok wymiany akcji notowanych na Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych w Warszawie,
podj´to bowiem równie˝ decyzj´ o wymianie
dotychczasowych GDR-ów PBK na kwity
depozytowe po∏àczonego Banku, które
wprowadzone zosta∏y do obrotu gie∏dowego
na London Stock Exchange.
Ten days after the registration of the merger
by the court new issue shares were first
publicly traded on the WSE. The BPH/PBK
merger was the first in the Polish banking
industry involving two listed banks
(capitalization of the new institution stood at
around PLN 7.8 billion). It was carried out
under new commercial companies law.
This was a significant event, not only
for the Polish capital market, but also
on the international market.
Apart from the exchange of shares listed
on the Warsaw Stock Exchange, it was also
decided to exchange hitherto PBK GDRs
for depository receipts of the merged Bank,
which were then traded on the London Stock
Exchange.
Poza dzia∏aniami majàcymi na celu
doprowadzenie do integracji prawnej obu
Banków, w 2001 r. koncentrowano si´
równie˝ na innych wa˝nych aspektach fuzji,
m.in.: powo∏ano nowy sk∏ad Zarzàdu i kadr´
menad˝erskà tzw. drugiego i trzeciego
szczebla, zatwierdzono strategi´ i nowe
procedury zarzàdzania Bankiem, wybrano
system operacyjny po∏àczonego Banku,
po∏àczono sieç bankomatów, wprowadzono
us∏ugi przez telefon (call center). Dla
bankowoÊci detalicznej i korporacyjnej
wdro˝ono nowà struktur´ organizacyjnà,
wprowadzajàc po cztery struktury regionalne
(makroregiony: Zachodni, Po∏udniowy,
Pó∏nocno-Wschodni i Sto∏eczny), zapewniajàce
wysokà efektywnoÊç dzia∏ania na rynkach
lokalnych.
Apart from measures leading to the legal
merger of both Banks, 2001 also saw focused
attention on other significant merger-related
aspects. These included the appointment of a
new Management Board and so-called second
and third tier management. New Bank
management procedures and strategy were
approved. An operations system was chosen
for the merged Bank. The ATM network was
merged. Telephone services (a call centre)
were introduced. A new organizational
structure was implemented for retail and
corporate banking, which saw the
introduction of four regional structures
(Macroregions: West, South, North-East and
Capital), guaranteeing high level of
effectiveness on the local markets.
Dzia∏ania na p∏aszczyênie informatycznej
mia∏y na celu rozwiàzanie problemu istnienia
dwóch centralnych systemów IT funkcjonujàcych w BPH i PBK poprzez wdro˝enie
jednego systemu centralnego oraz kooperujàcych z nim programów IT w taki sposób,
by zminimalizowaç koszty zwiàzane z modernizacjà systemu i zmianà oferty rynkowej.
The prime objective of IT-related activities
was to iron out the problem of two centralized
IT systems, functioning at BPH and PBK, and
to implement one central system and IT
programs capable of cooperating with it in a
manner ensuring minimum expenditure in the
event of system modernization and market
offer change.
ZAMIERZENIA NA 2002 R.
2002 PLANS
W 2002 r. w listopadzie BPH PBK zakoƒczy
fuzj´ technologicznà. B´dzie to pierwsze
w Polsce wdro˝enie w ciàgu jednego roku
scentralizowanego systemu informatycznego.
By November 2002 BPH PBK will have
completed its technological merger. This will
be Poland’s first ever implementation of a
centralized IT system within a period of just
Spis TreÊci / Contents
Poza tym zostanie w pe∏ni ujednolicona
segmentacja klientów i oferta produktowa,
wprowadzony zostanie nowy system
informacji zarzàdczej oraz nowe zasady
motywacji i oceny mened˝erów, nowy system
controllingu, uporzàdkowana zostanie
struktura zatrudnienia, a tak˝e dokoƒczona
restrukturyzacja oddzia∏ów i filii oraz
centralizacja operacji. Do koƒca 2002 r.
stopieƒ zaawansowania procesu integracji
BPH i PBK wyniesie oko∏o 90%.
C. STRATEGIA NOWEGO BANKU
I SPODZIEWANE SYNERGIE
C. NEW-BANK STRATEGY
AND EXPECTED SYNERGIES
W wyniku przeprowadzonej analizy
strategicznej, operacyjnej i finansowej, a tak˝e
analizy stanu i perspektyw sektora us∏ug
finansowych, zosta∏y uzgodnione za∏o˝enia
strategii rozwoju nowego Banku. Przyj´to,
i˝ strategia BPH PBK b´dzie wpisana
w koncepcj´ rozwoju grupy HVB, okreÊlanà
jako „Strategia Banku Regionów w Europie”.
JednoczeÊnie strategia ∏àczyç b´dzie
innowacyjne dzia∏ania rozwojowe, potencja∏
Grupy HVB, wykorzystanie efektów skali,
doÊwiadczenia, synergie wynikajàce
z po∏àczenia oraz racjonalizacj´ dzia∏alnoÊci
operacyjnej.
–
–
–
–
–
–
–
one year. In addition, customer segmentation
and the product offer have to be fully
standardized. A new management information
system is to be introduced and new incentive
and manager appraisal principles will also be
put into place. There will be a new controlling
system. Employment structure will be made
more systematic. Branch and sub-branch
restructuring will be completed and
operations will be centralized. By year-end
2002 the BPH/PBK integration process will be
around 90% complete.
Zamiarem Zarzàdu Banku jest,
aby BPH PBK by∏:
„bankiem pierwszego wyboru” dla zamo˝nych
i Êredniozamo˝nych klientów indywidualnych
oraz ma∏ych przedsi´biorstw;
„preferowanym partnerem” dla Êrednich
i du˝ych przedsi´biorstw krajowych,
jak i mi´dzynarodowych, w tym klientów
Grupy HVB;
wiodàcym bankiem w zakresie finansowania
nieruchomoÊci na rynku detalicznym
i komercyjnym;
aktywnà i innowacyjnà instytucjà na rynkach
mi´dzynarodowych i w zakresie operacji
skarbowych;
liderem w zakresie dzia∏alnoÊci maklerskiej
i zarzàdzania aktywami;
ukierunkowany na wzrost wartoÊci dla
akcjonariuszy;
a tak˝e, by charakteryzowa∏ si´ wysokà
innowacyjnoÊcià i efektywnoÊcià obszarów
Once strategic, operational and financial
analyses had been completed, and the state
and prospects of the financial services sector
evaluated, it was possible to decide upon the
new Bank’s development strategy. BPH PBK
strategy, it was decided, would be inscribed
into the HVB Group development concept,
defined as “Bank of the Regions in Europe
Strategy”. This strategy would, at the same
time, combine innovative development
measures, HVB Group potential, utilization
of the economy of scale experience, mergerrelated synergies and rationalization of
operational activities.
It is the Management Board’s objective that
BPH PBK be:
– the “first-choice bank” for HNWI
and affluent private customers and small
enterprises;
– the “preferred partner” for medium and large
domestic and foreign corporates, including
HVB Group clients;
– the leader in real estate finance on the retail
and corporate markets;
– an active and innovative institution on the
International Markets and in treasury
operations;
– a leader in brokerage activities and asset
management;
– focused on rise in value
for shareholders;
– highly innovative and effective in back-office
areas, with particular emphasis on operations,
Spis TreÊci / Contents
26
27
zaplecza, w tym w szczególnoÊci: operacji,
zarzàdzania finansowego oraz zarzàdzania
zasobami kadrowymi, stymulujàcymi wzrost
rentownoÊci.
financial management and human resources
management, thus stimulating profitability
growth.
Priorytetowym zadaniem w najbli˝szym czasie
jest sprawne przeprowadzenie integracji
operacyjnej BPH i PBK, niezb´dnej dla
osiàgni´cia celów w zakresie synergii
operacyjnych i zapewnienia koniecznej
sprawnoÊci dzia∏ania.
Effective BPH and PBK integration of
operations is a prime objective for the nearest
future. This is absolutely imperative in order
to attain the aims of operational synergies and
to ensure required efficiency.
Strategia zak∏ada, i˝ przewagi konkurencyjne
BPH PBK wynikaç majà z:
Bank strategy sees BPH PBK competitive edge
through:
– silnej orientacji na klienta: tworzenia
d∏ugoterminowej lojalnoÊci oraz trwa∏ych
relacji z klientami docelowych segmentów
rynku;
– konkurencyjnej oferty: komplementarnej
i dopasowanej do specyfiki docelowych
segmentów rynku, cechujàcej si´ wysokim
poziomem jakoÊci i efektywnoÊci procesu
Êwiadczenia us∏ug;
– nowoczesnego systemu dystrybucji,
ukierunkowanego na wzrost efektywnoÊci
sprzeda˝y i zak∏adajàcego: ogólnopolski zasi´g
dzia∏ania oraz wykorzystanie g∏´bokiej
znajomoÊci rynków lokalnych i zastosowania
modelu „multichannel management”,
∏àczàcego funkcjonalnie sieç placówek
z kana∏ami alternatywnymi w ramach
poszczególnych strategii konkurencyjnych;
– systemu zarzàdzania i procesów zorientowanych na podniesienie efektywnoÊci operacyjnej
i rentownoÊci, wykorzystujàcych:
zorientowanej na klienta regionalnej struktury
organizacyjnej, zmiany organizacyjne, s∏u˝àce
skróceniu procesów decyzyjnych, innowacyjne
rozwiàzania technologiczne w zakresie funkcji
zaplecza;
– scentralizowania systemu informatycznego,
umo˝liwiajàcego dokonywanie operacji
w czasie rzeczywistym, a tak˝e z faktu,
˝e b´dzie on bazà dla ulepszania systemu
informacji zarzàdczej oraz nowoczesnych
narz´dzi zarzàdzania ryzykiem finansowym;
– modelu zarzàdzania zasobami kadrowymi,
wspierajàcego realizacj´ celów strategicznych
i ukierunkowanego na rozwój kultury
sprzeda˝y;
– stabilizacji i rozwoju kadry;
– strong customer-based focus: the forging of
long-term loyalties and reliable relationships
with target market segment customers;
– its comprehensive range: not only
complementary, but also adapted to target
market segment specifics, characterized by
high-quality and effective rendering of
services;
– its modern distribution system, focused on
increasing sales effectiveness and
incorporating the following: nationwide scope
of operations, good use of precise knowledge
of local markets and application of the
“multichannel management” model, which
provides a functional link between the branch
network and alternative channels as part of
the institution’s competitive strategy;
– its system of management and processes
oriented towards increased operational
effectiveness and profitability, availing
themselves of: customer-orientated regional
organizational structure and organizational
changes, serving the purpose of shortening
the decision-making process, and innovative
technological solutions in back-office functions;
– its centralized IT system, permitting real-time
operations and acting as a base for improving
the management information system and
modern finance risk management
instruments;
– its human resources management model,
supporting the implementation of strategic
aims and focused on sales culture
development;
– personnel stabilization and development;
Spis TreÊci / Contents
– wprowadzenia nowego systemu oceny
pracowników i sposobu ich wynagradzania;
– redukcji kosztów zatrudnienia w zwiàzku
z procesem po∏àczenia Banków i centralizacji
wybranych funkcji.
– the introduction of a new personnel appraisal
system and remuneration method;
– reductions in employment costs resulting from
the Bank merger and centralization of selected
functions.
Fuzja jest elementem realizacji strategii Banku
okreÊlonej do 2005 r. Rok 2002 b´dzie
kolejnym okresem charakteryzujàcym si´
inwestowaniem i ponoszeniem kosztów
zwiàzanych z po∏àczeniem (w 2002 r. Bank
poniesie oko∏o 50% ca∏ej sumy kosztów fuzji).
Do koƒca 2003 r. fuzja operacyjna b´dzie w
ca∏oÊci zakoƒczona: zostanà osiàgni´te
wszystkie synergie zwiàzane z restrukturyzacjà sieci placówek, nastàpi optymalizacja
funkcji front i back office, a tak˝e rozwój
portfela produktów. Pe∏ne efekty rocznych
synergii kosztowych w wysokoÊci 70 milionów
EUR ujawnià si´ w rachunku wyników
poczàwszy od 2004 r.
The merger is part of Bank strategy up to
2005. This year will be characterized
by further merger-related investment and
expenditure (in 2002 the Bank will bear
around 50% of the entire merger cost). By the
end of 2003 the operations merger will be
fully completed: all synergies connected with
branch network restructuring will have been
attained. Optimal front- and back-office
functioning will have been reached and
product portfolio development will have taken
place. The full effects of annual cost synergies
standing at EUR 70 million will be evident
in the profit and loss account
starting from 2004.
Celem BPH PBK jest osiàgni´cie w 2005 r.
wskaênika ROE na poziomie nie ni˝szym ni˝
20%, a wskaênika koszty/przychody na
poziomie nie wy˝szym ni˝ 55%. Bank dzi´ki
innowacyjnym technologiom i umiej´tnoÊciom
pracowników zapewni swoim klientom
indywidualnym, korporacyjnym
i instytucjonalnym nowe, lepsze sposoby
zarzàdzania ich finansami. BPH PBK chce
uzyskaç wysoki poziom zaufania i satysfakcji
klientów oraz akcjonariuszy. Ponadto, jako
jeden z najwi´kszych banków w Polsce,
znaczàco przyczyni si´ do rozwoju, stabilnoÊci
i bezpieczeƒstwa ca∏ego systemu bankowego,
a poÊrednio do wzrostu polskiej gospodarki.
In 2005 BPH PBK intends to attain an ROE
ratio of no less than 20%, with the cost to
income ratio no higher than 55%. The Bank,
thanks to its innovative technologies and
accomplished employees, will ensure its
private, corporate and institutional clients a
range of new and better methods of managing
their finances. BPH PBK is eager to gain the
good trust of its customers and shareholders
and to offer them every satisfaction.
Furthermore, as one of the country’s largest
banks, it will play a significant role in the
development, stability and security of the
banking system as a whole, and will
contribute – indirectly – to the Polish economy
development.
Spis TreÊci / Contents
28
29
V. Pozycja BPH PBK SA na gie∏dzie
V. BPH PBK SA Performance
on the Warsaw Stock Exchange
30
Rok 2001 charakteryzowa∏ si´ niekorzystnà
koniunkturà na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Warszawski Indeks
Gie∏dowy (WIG) spad∏ w skali rocznej o 22%,
natomiast indeks WIG20, w sk∏ad którego
wchodzi 20 najwi´kszych spó∏ek notowanych
na GPW, spad∏ o 33%. Najwi´ksze spadki
dotyczy∏y spó∏ek zwiàzanych z informatykà
oraz telekomunikacjà (o 59%). Korzystniej
zachowa∏ si´ indeks uwzgl´dniajàcy spó∏ki
o Êredniej kapitalizacji – MIDWIG, który
wzrós∏ o 1,6%. Na tle rynku najkorzystniej
kszta∏towa∏y si´ kursy akcji banków. Indeks
bran˝owy skupiajàcy notowane na rynku
banki WIGBanki wzrós∏ w skali roku o 8,4%.
2001 was unfavourable for the Warsaw Stock
Exchange. The WSE WIG index took a knock
of 22% over the year, whilst the WIG20 index,
which contains the 20 largest WSE listed
companies, plummeted by 33%. IT and
telecommunication companies suffered the
most (tumbling 59%). The MIDWIG index,
incorporating enterprises with medium
capitalization, was more favourable and
registered a rise of 1.6%.
On the market banks share prices proved
to be the most favourable. The WIGBanki
index, concentrating WSE listed banks,
rose over the year by 8.4%.
G∏ównym powodem niekorzystnej koniunktury
na rynku by∏o os∏abienie wzrostu gospodarczego, zarówno w Polsce, jak i w najwa˝niejszych gospodarkach Êwiatowych. Skutkowa∏o
to spadkowà tendencjà na wi´kszoÊci gie∏d
Êwiatowych. Dodatkowym negatywnym
czynnikiem by∏ wrzeÊniowy atak
terrorystyczny w USA, który wywo∏a∏
krótkotrwa∏à panik´ na rynkach Êwiatowych.
The main reason for such unfavourable results
was the relaxation in economic growth, not
only in Poland but also throughout the world’s
most important economies. This resulted in
the majority of the world’s stock exchanges
going into decline. A further negative factor
was the September terrorist attack in the USA,
which caused short-term panic on the global
markets.
Spis TreÊci / Contents
31
2001 r. by∏ ostatnim rokiem oddzielnych
notowaƒ akcji Banku Przemys∏owo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego na
Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Ceny akcji Banków na koniec 2001 r.
by∏y wy˝sze ni˝ na koniec 2000 r. Mimo
ogólnej dekoniunktury ekonomicznej kursy
akcji BPH i PBK kszta∏towa∏y si´ w minionym
roku lepiej ni˝ rynek. Notowania akcji BPH
wzros∏y o 1,1% do poziomu 230 PLN, zaÊ kurs
PBK wzrós∏ o 9,1% i osiàgnà∏ na koniec roku
113,50 PLN. Najwy˝szà cen´ akcje Banków
osiàgn´∏y 1 lutego 2001 r., jedna akcja BPH
kosztowa∏a wówczas 248,00 PLN a PBK
123 PLN. W przypadku PBK by∏o to równie˝
historyczne maksimum.
Kursy akcji BPH, PBK i indeks WIG20
ilustruje wykres:
2001 was the last year that Bank
Przemys∏owo-Handlowy and Powszechny
Bank Kredytowy shares were traded
separately on the Warsaw Stock Exchange.
Share prices of both Banks at year-end 2001
were higher than at year-end 2000. Despite
general deterioration in the economy BPH and
PBK share prices last year outperformed the
market. BPH shares rose by 1.1% and were
traded at PLN 230, whilst PBK shares jumped
9.1% and closed at the end of the year
at PLN 113.50. Last year, shares of both
Banks reached their highest on 1 February
2001, with one BPH share being traded
at PLN 248.00 and PBK shares going for
PLN 123.00 (PBK’s all-time high).
The graph below illustrates BPH/PBK share
prices and the WIG20 index:
250
2100
250
2100
210
1700
210
1700
170
1300
170
1300
130
900
130
900
90
500
90
500
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
WIG20
WIG20
BPH
BPH
PBK
PBK
Od 1999 r. akcje PBK pod postacià
Globalnych Kwitów Depozytowych (tzw. GDR)
by∏y notowane na London Stock Exchange
(LSE). Zarzàdy BPH i PBK, po konsultacjach
ze swoimi strategicznymi inwestorami
zdecydowa∏y, ˝e celowa i korzystna dla Banku
po po∏àczeniu b´dzie kontynuacja przez
BPH PBK dotychczasowego programu GDR.
Od 10 stycznia 2002 r. GDR-y BPH PBK
znajdujà si´ w normalnym obrocie na LSE.
Jednym z najistotniejszych wydarzeƒ
w 2001 r., obok fuzji prawnej Banków,
by∏o og∏oszenie 5 czerwca 2002 r. parytetu
wymiany akcji dla akcjonariuszy PBK.
Przelicznik zaproponowany podczas
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
From 1999 PBK shares, in the form of Global
Depository Receipts, were traded on the
London Stock Exchange (LSE). The
Management Boards of BPH and PBK, having
sought the advice of their strategic investors,
decided that it would be both expedient and
favourable for the Bank to continue trading
GDRs after the merger. BPH PBK GDRs have
been traded on the LSE since 10 January
2002.
One of the most important events of 2001,
apart from the legal merger of the Banks, was
the announcement on 5 June 2001 of share
swap ratio for PBK shareholders.
The conversion rate proposed at the
Spis TreÊci / Contents
Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeƒ
Akcjonariuszy zosta∏ przyj´ty bez g∏osu
sprzeciwu. PodkreÊlenia wymaga fakt,
i˝ notowania BPH i PBK od d∏u˝szego czasu
by∏y ze sobà silnie skorelowane, a rzeczywisty
parytet akcji po NWZA kszta∏towa∏ si´
w przedziale 1,83 - 2,19.
Extraordinary General Meetings
of Shareholders was passed unanimously.
It is important to note that BPH and PBK
quotations had, for a long time, been closely
correlated with one another and that share
swap ratio after the EGM ran at 1.83 - 2.19.
Ostatnie notowanie akcji PBK odby∏o si´
31 grudnia 2001 r. Kurs zamkni´cia wyniós∏
113,50 PLN. Od 2 stycznia 2002 r. Uchwa∏à
Zarzàdu GPW nastàpi∏o zawieszenie notowaƒ
akcji PBK. Zwiàzane to by∏o
z koniecznoÊcià przydzia∏u akcji serii D akcjonariuszom by∏ego PBK i zarejestrowania ich
w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊciowych. W kolejnych dniach nastàpi∏a asymilacja akcji serii D z dotychczas znajdujàcymi si´
w obrocie gie∏dowym akcjami BPH PBK.
PBK shares were last quoted on 31 December
2001 and closed at PLN 113.50.
From 2 January 2002 PBK share quotation
was suspended under WSE Board Resolution.
This was connected with the need to allot
series D shares to former PBK shareholders
and to register them in the National
Depository for Securities. Over the next few
days assimilation took place of series D shares
with hitherto traded BPH PBK shares.
10 stycznia 2002 r. mia∏ miejsce debiut emisji
po∏àczeniowej BPH PBK na GPW. W tym dniu
cena akcji na zakoƒczenie sesji osiàgn´∏a
poziom 272,50 PLN. BPH PBK zajmuje drugie
miejsce na GPW pod wzgl´dem free float,
jest w czo∏ówce w Europie Ârodkowo-Wschodniej pod wzgl´dem wartoÊci kapitalizacji.
On 10 January 2002 the BPH PBK merger
share issue debut took place at the WSE.
On this day shares closed at PLN 272.50.
BPH PBK is second on the WSE in terms
of free float and a leader in CEE
capitalization.
Akcje BPH PBK stanowià atrakcyjnà ofert´
inwestycyjnà z uwagi na efekty synergiczne,
znaczàcy potencja∏ wzrostu oraz wartoÊç akcji
znajdujàcych si´ w wolnym obrocie. W stosunku do 2000 r. udzia∏ BPH PBK w ∏àcznej
kapitalizacji spó∏ek notowanych na GPW
wzrós∏ o 28% z ok. 4,9% do ok. 6,3%. Nie bez
znaczenia jest obecnoÊç BPH PBK na LSE. Jest
to nie tylko wyraz presti˝u dla Banku lecz
przede wszystkim u∏atwia on inwestorom
zagranicznym dost´p do jego akcji.
BPH PBK shares are an attractive investment
in the light of synergy effects, significant
growth potential and free float value.
In comparison to 2000 BPH PBK share in
overall capitalization of WSE listed companies
rose by 28% from approx. 4.9% to approx.
6.3%. BPH PBK presence on the LSE cannot
go by unnoticed. This is not only an
expression of prestige for the Bank, but more
importantly, a means of helping foreign
investors gain access to its shares.
WYBRANE DANE FINANSOWE
CHOSEN FINANCIAL DATA
NA KONIEC 2001 R.
AT YEAR-END 2001
Liczba akcji (w sztukach)
WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w PLN)
28.716.230
172,21
Number of Shares
Book value per share (in PLN)
32
28,716,230
172.21
Zysk na jednà akcj´ zwyk∏à (w PLN)
11,69
Earnings per common share (in PLN)
11.69
Kapitalizacja BPH PBK na GPW (w mln PLN)
6.561
BPH PBK capitalization on the WSE (in PLN m)
6,561
Udzia∏ kapitalizacji BPH PBK
w kapitalizacji GPW (w %)
BPH PBK capitalization share
6,35
Udzia∏ kapitalizacji BPH PBK
w kapitalizacji sektora bankowego (w %)
in WSE capitalization (in %)
6.35
BPH PBK capitalization share
15,15
in banking industry capitalization (in %)
Spis TreÊci / Contents
15.15
33
VI. Dzia∏alnoÊç operacyjna
VI. Operations
34
A . UWARUNKOWANIA ZEWN¢TRZNE
A . EXTERNAL FACTORS
SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA
MACROECONOMIC STANDING
W 2001 r. wystàpi∏ w Polsce radykalny spadek
koniunktury gospodarczej. Wzrost produktu
krajowego brutto na koniec
2001 roku ukszta∏towa∏ si´ na poziomie
1,1% (w 2000 r.: 4%) i by∏ najni˝szy
od 1992 r. Skala rozbie˝noÊci pomi´dzy
spodziewanym wzrostem PKB a wzrostem
rzeczywistym by∏a znaczàca.
In 2001 the Polish economy deteriorated
considerably. Gross domestic product
at year-end 2001 rose by 1.1% (4% in 2000),
the lowest since 1992. The discrepancy
between forecast growth in GDP and actual
growth was considerable.
RównoczeÊnie wystàpi∏ spadek tempa
produkcji przemys∏owej oraz budowlanej.
Spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego
towarzyszy∏ wzrost stopy bezrobocia, wzrost
deficytu bud˝etu paƒstwa, a tak˝e pogorszenie
sytuacji finansowej i p∏ynnoÊci przedsi´biorstw. Do pozytywnych tendencji
w gospodarce nale˝y zaliczyç popraw´
ujemnego salda na rachunku bie˝àcym na
skutek korzystnej dynamiki eksportu oraz
spadek inflacji.
At the same time there was a slowdown
in industrial output and the construction
industry. Decline in economic growth was
accompanied by higher unemployment,
growth in the national budget deficit and
deterioration in the financial standing and
liquidity of enterprises. Positive tendencies
in the economy were noted in improvements
in the current account negative balance,
made possible thanks to favourable export
growth and a fall in the rate of inflation.
Spis TreÊci / Contents
Ni˝sze tempo wzrostu gospodarczego
w po∏àczeniu z wolniejszym tempem wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych by∏o
sygna∏em zbli˝ajàcej si´ recesji.
INFLACJA W 2001 ROKU
INFLATION IN 2001
w%
%
11,0
11.0
9,0
9.0
7,0
7.0
5,0
5.0
3,0
3.0
2001
2000
35
Slower economic growth and relaxation in
price rises on consumer goods and services
were an indication of approaching recession.
Ârednioroczna
Yearly average
Grudzieƒ/Grudzieƒ
December/December
Rada Polityki Pieni´˝nej kilkakrotnie w ciàgu
2001 r. obni˝y∏a stopy referencyjne.
Tak˝e i w tym zakresie przewidywania by∏y
znacznie ostro˝niejsze:
STOPA REDYSKONTOWA WEKSLI W 2001 ROKU
– PROGNOZOWANA I RZECZYWISTA
The Monetary Policy Council lowered the
reference rate a number of times in 2001.
During this period forecasts were also far
more cautious:
REDISCOUNT RATE IN 2001 – FORECAST AND ACTUAL
w%
%
22,0
22.0
20,0
20.0
18,0
18.0
16,0
16.0
14,0
14.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
2001
2000
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
Prognozowana stopa redyskontowa weksli
Forecast rediscount rate
Rzeczywista stopa redyskontowa weksli
Actual rediscount rate
Znaczna skala obni˝ki podstawowych stóp
procentowych przyczyni∏a si´ do zmniejszenia
mar˝ odsetkowych.
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
The considerable drop in prime interest rates
caused interest margins to decrease.
Spis TreÊci / Contents
Po okresie silnej aprecjacji w pierwszej
po∏owie 2001 r. w lipcu i sierpniu nastàpi∏a
deprecjacja PLN, która spowodowana by∏a
g∏ównie narastajàcà nierównowagà zewn´trznà.
SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM
After a period of strong appreciation in the
first half of 2001, July and August saw
depreciation of the PLN. This was caused
mainly by external factors.
THE BANKING INDUSTRY
Sytuacja makroekonomiczna odbi∏a si´ na
tendencjach charakteryzujàcych w tym okresie
funkcjonowanie sektora bankowego. Wystàpi∏
szybszy wzrost depozytów ni˝ kredytów dla
klientów sektora niefinansowego. Natomiast
tempo wzrostu kredytów i depozytów od osób
fizycznych w uj´ciu rocznym by∏o zbli˝one.
W listopadzie 2001 r. mia∏o miejsce
odwrócenie tendencji w tym zakresie
w zwiàzku z zapowiedzià opodatkowania
dochodów z oszcz´dnoÊci. W 2001 r. szybciej
ni˝ z∏otowe ros∏y depozyty walutowe. Stan
zad∏u˝enia na koniec grudnia w stosunku do
roku poprzedniego osób prywatnych
i przedsi´biorstw wzrós∏ o 7,2%. Zad∏u˝enie
osób prywatnych ros∏o szybciej ni˝ zad∏u˝enie
przedsi´biorstw. Najszybciej ros∏o zad∏u˝enie
netto sektora bud˝etowego.
The macroeconomic situation was echoed in
this period by the way in which the banking
industry performed. Non-financial sector
customers were more active in deposits than
loans. However, loan and deposit growth
amongst natural persons was similar over
a twelve-month period. In November 2001
this tendency was reversed after the
announcement of taxation on income from
savings. In 2001 foreign currency deposits
grew faster than those in PLN. Level of debt
amongst private individuals and enterprises
at the end of December grew by 7.2%
in comparison to the previous year.
Debts of private individuals grew faster than
those of enterprises. The net debt of state
administrative entities grew the fastest.
Pogorszenie sytuacji finansowej
przedsi´biorstw oraz wzrost bezrobocia odbi∏y
si´ na jakoÊci portfela kredytowego w bankach
komercyjnych.
Deterioration in the financial standing of
enterprises and higher unemployment
had an influence on credit portfolio quality
of commercial banks.
Zmiany struktury rynku banków komercyjnych
w 2001 r. zdominowane by∏y przez procesy
konsolidacyjne inspirowane w zasadniczym
stopniu przez oczekiwania ze strony
inwestorów. Dzia∏ania te prowadzi∏y
do wzrostu koncentracji w sektorze.
Prowadzone w bankach komercyjnych procesy
modernizacji i restrukturyzacji skutkowa∏y
zmianami struktury zatrudnienia oraz
redukcjà etatów. Ponadto wystàpi∏o
zmniejszenie iloÊci placówek bankowych,
przy jednoczesnym wzroÊcie nasycenia
ogniwami alternatywnych kana∏ów dystrybucji
(bankomaty, urzàdzenia i instalacje
bankowoÊci elektronicznej).
Changes in market structure of commercial
banks in 2001 were driven by consolidation
processes, inspired to a large degree by
investors’ expectations. This development
caused increased concentration in the
industry. Modernization and restructuring
processes at commercial banks brought
about changes in employment structure
and caused layoffs. Furthermore, the number
of bank outlets was reduced, and this was
accompanied by an increase in the use of
alternative distribution channels (ATMs and
electronic banking).
B. BANKOWOÂå DETALICZNA
B. RETAIL BANKING
W 2001 r. odnotowano wzrost liczby klientów.
G∏ównymi przyczynami tego zjawiska by∏y:
modyfikacja i rozszerzenie oferty produktowej
oraz zasadnicza modernizacja kana∏ów
2001 saw an increase in the number
of customers. The main reasons for this
were as follows: modification and greater
range of products, and fundamental
Spis TreÊci / Contents
36
dystrybucji. Ten trend wystàpi∏ w warunkach
niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej
i intensywnych zmian wewn´trznych.
KANA¸Y DYSTRYBUCJI
37
modernization of distribution channels.
The above trend took place under
unfavourable macroeconomic conditions
and at a time of intensive internal change.
DISTRIBUTION CHANNELS
Sprzeda˝ produktów prowadzono zarówno
przez tradycyjnà sieç placówek jak
i nowoczesne alternatywne kana∏y dystrybucji.
Product sales were effected via the traditional
branch network and by means of modern
alternative distribution channels.
Na koniec 2001 r. BPH PBK dysponowa∏ siecià
192 oddzia∏ów oraz 333 filii. Placówki Banku
zlokalizowane by∏y we wszystkich województwach Polski. W 2001 r. w ramach kontynuacji
rozpocz´tego rok wczeÊniej procesu tworzenia
placówek nowego typu, uruchomiono 11
niewielkich, nowoczesnych filii, nastawionych
na obs∏ug´ klientów detalicznych.
JednoczeÊnie w toku restrukturyzacji
istniejàcej sieci placówek uleg∏o likwidacji 20
nieefektywnych filii bez satysfakcjonujàcych
perspektyw rozwojowych.
At the end of 2001 BPH PBK had a network
of 192 branches and 333 sub-branches,
covering the entire country. In 2001 – as part
of the process of setting up new-look outlets
initiated in the previous year – 11 small
and modern retail customer-orientated
sub-branches were rolled out. At the same
time, restructuring of the present network
saw the closing down of 20 ineffective
sub-branches, which had failed
to demonstrate satisfactory prospects
for development.
Sprzeda˝ wspierana by∏a przez stale
rozbudowywanà sieç urzàdzeƒ
samoobs∏ugowych. Wed∏ug stanu
na 31.12.2001 r. BPH PBK dysponowa∏
701 bankomatami, przy czym 122 zosta∏o
uruchomionych w roku 2001. Liczba
drukarek stanów kont wynosi∏a 191, z czego
90 urzàdzeƒ oddano do u˝ytku w 2001 r.
Sales support was seen in the constant
development of self-service equipment.
On 31 December 2001 BPH PBK could boast
701 ATMs, of which 122 had been installed
in 2001. The number of statement printers
stood at 191, of which 90 had been made
available in 2001.
W celu zdobycia jak najlepszej pozycji
w segmencie klienta indywidualnego Bank
intensywnie rozwija∏ bankowoÊç
elektronicznà. Na koniec 2001 r. z kana∏ów
elektronicznych korzysta∏o:
In order to consolidate its position in the
private customer segment the Bank made
every effort to develop its e-banking services.
Figures below indicate year–end 2001
electronic channel users:
– [email protected] – 22.338 klientów (wzrost
w stosunku do grudnia 2000 r. o 78%);
– [email protected] Business – 3.200 klientów
(wzrost o ponad 500%);
– BPH SMS – 6.229 klientów (wzrost o 103%),
– BPH WAP – 1.104 klientów (wprowadzony
w 2001 roku).
– [email protected] – 22,338 customers (up 78%
on December 2000);
– [email protected] Business – 3,200 customers
(up more than 500%);
– BPH SMS – 6,229 customers (up 103%);
– BPH WAP – 1,104 customers (first introduced
in 2001).
Uruchomiono ponadto nowe kana∏y
dystrybucji kredytów na nieruchomoÊci.
Rozpocz´to sprzeda˝ poprzez zewn´trzne
firmy tzw. Partnerów Sprzeda˝y a tak˝e
poprzez portale finansowe
Furthermore, new mortgage distribution
channels were made available.
The Bank embarked upon sales activities
via external companies, so-called Sales
Partners, and through financial portals
Spis TreÊci / Contents
– bardzo efektywnie rozwijajàcy si´ nowy
kana∏ dystrybucji. Zintensyfikowano tak˝e
wspó∏prac´ z deweloperami i agencjami
obrotu nieruchomoÊci.
KLIENCI, PRODUKTY I US¸UGI BANKOWE
– a new distribution channel, which is
developing extremely well. Cooperation
with developers and estate agents
has also been stepped up.
CUSTOMERS, PRODUCTS AND BANKING SERVICES
WÊród produktów wprowadzonych
lub zmodyfikowanych w 2001 r.,
a przeznaczonych dla klientów
indywidualnych na szczególne wyró˝nienie
w zakresie depozytów zas∏uguje:
– rachunek lokaty systematycznego
oszcz´dzania „Skarbnik” dla osób pe∏noletnich
oraz „Skarbnik Junior” – dla osób pomi´dzy
13 a 18 rokiem ˝ycia;
– 10-dniowa lokata internetowa „[email protected] BPH”
(7.970 szt. na koniec 2001 r.),
jako odpowiedê na konkurencyjnà ofert´
banków wirtualnych;
– 3 - miesi´czny wk∏ad terminowy
w walucie EUR;
– rachunek terminowy w PLN „VaBank”
i „VaBank 2” - terminy umowne do 15 lat,
oprocentowanie sta∏e w ciàgu kwarta∏u
kalendarzowego, (za∏o˝ono ponad 80 tys.
rachunków „VaBank”, lokujàc na nich Êrodki
w wysokoÊci 2.178 mln PLN), rachunki
terminowe „VaBank 7”, „VaBank 13”
i „VaBank 19” – kwota nale˝nych klientowi
odsetek wyp∏acana z góry w ca∏oÊci
po dokonaniu wp∏aty na rachunek.
W zakresie produktów kredytowych nale˝y
wymieniç:
– wprowadzenie w ciàgu roku kredytów
okolicznoÊciowych z dyskontem „Pory Roku
z PBK” (sprzedano ok. 41 tys. kredytów na
∏àcznà kwot´ ponad 153 mln PLN), a tak˝e
prowadzenie innych akcji specjalnych ofert
kredytowych dla klienta indywidualnego
(przyznano ok. 45 tys. kredytów na ∏àcznà
kwot´ oko∏o 222,5 mln PLN);
– wdro˝enie i upowszechnienie po˝yczki
„SuperHipoteka” – oferowanej w z∏otych
i walutach wymienialnych
(okres kredytowania do 10 lat);
– udost´pnianie Êrodków z tytu∏u
nierozliczonych transakcji sprzeda˝y papierów
wartoÊciowych.
Of the products, which were either introduced
or modified in 2001 – and offered to private
customers – the following deposits deserve
a particular mention:
– the systematic savings deposit account
“Skarbnik” for adult customers
and “Skarbnik Junior” for those between
13 and 18 years of age;
– the 10-day Internet deposit “[email protected] BPH”
(7,970 deposits at year-end 2001), which is
the Bank’s answer to competition posed by
virtual banks;
– the 3-month EUR term deposit;
– the “VaBank” and “VaBank 2” PLN term
deposits - conventional terms of up to
15 years, fixed interest in calendar quarters
(more than 80 thousand “VaBank” accounts
opened with a total value of PLN 2,178
million) and “VaBank 7”, “VaBank 13” and
“VaBank 19” term deposits – each depicting
the level of interest paid in advance and in
entirety to the customer, once payment onto
the account has been effected.
The following loan products should be
mentioned:
– year-round introduction of special offer
seasonal loans – “Pory Roku z PBK”
(sale of approx. 41 thousand loans with a joint
value of more than PLN 153 million),
and a range of other special loan offers
for private customers (approx. 45 thousand
loans were granted with a total value
of PLN 222.5 million);
– the implemented and distributed
“SuperHipoteka” mortgage – available in PLN
and convertible currencies (loans of up to
10 years);
– means made available on the basis
of non-settled sale transactions in securities.
Spis TreÊci / Contents
38
1 stycznia 2001 r. zmodyfikowano ofert´
jednego ze strategicznych produktów Banku:
kredytów na nieruchomoÊci. Wprowadzono
kredyty: budowlany, hipoteczny, na zakup
dzia∏ki, remontowy, lokatorski kredyt
remontowy oraz po˝yczka hipoteczna.
Zasadniczymi atutami oferty sà: d∏ugi okres
kredytowania (dla kredytu budowlanego
wynoszàcy 27 lat), szeroki koszyk walut,
w jakich oferowane sà kredyty oraz brak
ograniczeƒ iloÊci przewalutowaƒ w okresie
trwania umowy.
On 1 January 2001 the Bank modified one
of its strategic products: the mortgage loan.
The following types of loans were introduced:
construction, mortgage, land purchase,
general repair and tenant repair.
The principle benefits of these loans
are their long lending terms (27 years
for construction loans), a mixed basket
of currencies and no limits on the number
of currency changes throughout the duration
of the contract.
Na 31.12.2001 r. udzia∏ BPH PBK w ∏àcznym
zad∏u˝eniu gospodarstw domowych
w sektorze bankowym wyniós∏ 7,4%, zaÊ
udzia∏ Banku w wartoÊci depozytów z∏otowych
gospodarstw domowych wyniós∏ 8,4%.
As at 31 December 2001 BPH PBK share
in total household debt in the banking
industry amounted to 7.4%, whilst Bank share
in value of PLN household deposits
stood at 8.4%.
KREDYTY OSÓB PRYWATNYCH
PRIVATE CUSTOMER LOANS
w mln PLN
PLN m
4.000
4,000
3.500
3,500
3.000
3,000
2.500
2,500
39
2000
2001
2000
W portfelu kredytowym Banku udzia∏
kredytów dla osób prywatnych wyniós∏ 19,1%.
UDZIA¸ KREDYTÓW OSÓB PRYWATNYCH
W KREDYTACH OGÓ¸EM
Bank credit portfolio share of loans to private
customers amounted to 19.1%.
PRIVATE CUSTOMER SHARE
IN TOTAL LOANS
w%
%
20
20
15
15
10
10
5
5
2000
2001
2001
2000
Spis TreÊci / Contents
2001
Najbardziej dynamicznie ros∏y w BPH PBK
kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych.
Private customer mortgages grew faster than
any other type of loan at BPH PBK.
MORTGAGE SHARE IN LOANS OF BANK
PRIVATE CUSTOMERS
UDZIA¸ KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH
W KREDYTACH OSÓB PRYWATNYCH
w%
%
40
40
31.12.00
30
31.12.00
30
24,3
24.3
31.12.01
20
31.12.01
20
38,9
38.9
10
10
2000
2001
2000
Znacznà dynamikà cechowa∏y si´ równie˝
depozyty osób prywatnych.
2001
Private customer deposits also demonstrated
considerable growth.
DEPOZYTY OSÓB PRYWATNYCH
PRIVATE CUSTOMER DEPOSITS
w mln PLN
PLN m
40
31.12.00
16.000
31.12.00
walutowe: 3.352
z∏otowe:
16,000
13.019
12.000
31.12.01
13,019
31.12.01
walutowe: 3.474
z∏otowe:
4.000
8,000
14.470
4,000
31.12.01
UDZIA¸ DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH
W DEPOZYTACH OGÓ¸EM
31.12.00
31.12.01
PRIVATE CUSTOMER SHARE
IN TOTAL DEPOSITS
w%
%
80
80
60
60
40
40
20
20
2000
3,352
PLN:
12,000
8.000
31.12.00
FCY:
2001
2000
Spis TreÊci / Contents
2001
FCY:
3,474
PLN:
14,470
Rok 2001 charakteryzowa∏ si´ ponadto:
dynamicznym rozwojem sprzeda˝y produktów
bankowoÊci elektronicznej oraz istotnym
wzrostem liczby wydanych kart BPH Maestro
Business.
In addition, 2001 was characterized
by dynamic growth in e-banking product sales
and considerable increase in the number
of issued BPH Maestro Business cards.
WÊród nowych produktów wprowadzonych
w 2001 r. dla klientów segmentu Ma∏e
Przedsi´biorstwa na szczególne wyró˝nienie
zas∏uguje:
Of the new products introduced in 2001 for
the SE client segment, the following deserve
a mention:
– rachunek „Sezam Mened˝er” (produkt
dla najliczniejszej grupy klientów
– firm jednoosobowych, w 2001 r.
otwarto 9.172 rachunków);
– wprowadzenie trzech pakietów
zapewniajàcych kompleksowà obs∏ug´
wybranych grup klientów tego segmentu:
„BPH Mened˝er”, „BPH Medyk” oraz
„BPH Prawnik”.
41
– the “Sezam Mened˝er” Account
(this product is aimed at the largest client
group – one-man businesses – with 9,172
accounts opened in 2001);
– the introduction of three packages ensuring
comprehensive rendering of services
to the following three chosen client groups
of the segment: “BPH Mened˝er” (manager),
“BPH Medyk” (medical practitioner)
and “BPH Prawnik” (lawyer).
W omawianym okresie wzbogacono ofert´
produktów kartowych oraz odnotowano
znaczny wzrost zainteresowania tà propozycjà. Wprowadzono nowà kart´ debetowà
Visa Classic Silver, która wraz z kontem
„Srebrny Sezam” stworzy∏a wyodr´bnionà
ofert´ Banku dla strategicznego segmentu
klientów z klasy Êredniej.
During this period a wider range of card
products was introduced and far greater
interest in them was noted. A new debit card,
the Visa Classic Silver, was introduced.
This card, together with the “Srebrny Sezam”
account, constituted a separate Bank offer
aimed at the middle class strategic segment
client.
Ponadto wprowadzono dla m∏odzie˝y
mi´dzynarodowe debetowe karty p∏atniczobankomatowe: PBK ISIC i PBK YTIC ze
znakiem Maestro po∏àczone z programem
rabatowym. Wprowadzono tak˝e mi´dzynarodowà kart´ obcià˝eniowà DINERS CLUB
dla klientów spe∏niajàcych kryteria Personal
Banking lub obj´tych programem Private
Banking, stworzono pakiet przywilejów
i dodatkowych us∏ug do Karty Private
Banking, a tak˝e przeprowadzono pilota˝owà
sprzeda˝ kart American Express.
Furthermore, the following young user’s
international payment-cashpoint debit cards
were introduced: PBK ISIC and PBK YTIC.
These bear the Maestro logo and are members
of a discount programme. The international
DINERS CLUB charge card was introduced for
customers fulfilling Personal Banking criteria
or belonging to the Private Banking
programme. A special package of privileges
and added services was attached to the
Private Banking Card, and a pilot scheme was
set up to sell American Express cards.
POLITYKA KREDYTOWA
CREDIT POLICY
W polityce kredytowej w 2001 r. g∏ówny
nacisk po∏o˝ono na jakoÊç portfela kredytowego.
W segmencie ma∏ych przedsi´biorstw
g∏ównymi kierunkami dzia∏aƒ by∏o:
– upowszechnienie limitu debetowego
w rachunku bie˝àcym;
The main emphasis in 2001 in terms of credit
policy was placed on credit portfolio quality.
In the SE segment the main line of action
included:
– the offering of overdraft facilities on current
accounts;
Spis TreÊci / Contents
– nadanie priorytetu kredytom
udzielanym w PLN;
– preferowanie waluty EUR, przy kredytach
udzielanych w walutach wymienialnych
ze sp∏atà od 2002 r.
Polityka kredytowa Banku w 2001 r.
cechowa∏a si´:
– treating PLN loans as a priority;
– giving preference to the EUR in granting
convertible currency loans with repayment
commencing from 2002.
Bank credit policy in 2001 was characterized
by the following:
– przestrzeganiem zasady regionalizacji
kredytowania;
– zwi´kszeniem dost´pnoÊci kredytów
dla ma∏ych, ale relatywnie d∏ugo funkcjonujàcych na rynku firm oraz osób fizycznych
posiadajàcych w Banku konto osobiste;
– standardowà ofertà dla klientów indywidualnych o ni˝szym poziomie zamo˝noÊci i jej
indywidualizacjà dla klientów z segmentów
osób zamo˝nych i bardzo zamo˝nych;
– adherence to the principle of regionalization
in the granting of loans;
– greater availability of loans to small
companies with relatively long market
presence and private customers with
current accounts at the Bank;
– standard offers for less affluent private
customers and individual approach towards
affluent and HNWI segment clients;
– ograniczeniem zaanga˝owania w bran˝ach
sklasyfikowanych jako obarczone wysokim
i bardzo wysokim ryzykiem.
– limited exposure in industries classified
as high – or very high risk.
CZYNNIKI DETERMINUJÑCE POZIOM ÂREDNIEJ
FACTORS DETERMINING AVERAGE
STOPY PROCENTOWEJ
INTEREST RATE LEVEL
Polityka kszta∏towania stopy procentowej
dla kredytów i depozytów detalicznych by∏a
zdeterminowana nast´pujàcymi czynnikami:
– obni˝aniem przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej
stopy lombardowej i redyskonta weksli
o 7,5 punktu procentowego w okresie
od marca 2001 r. do listopada 2001 r.;
– spadkiem Êrednich stawek rynku pieni´˝nego
(WIBOR o 7,32 punktu procentowego,
LIBOR dla USD o 4,11 punktu procentowego,
LIBOR dla EUR i DEM o 1,43 punkty);
– zapowiedzià wprowadzenia ustawy
o opodatkowaniu dochodów z odsetek.
Polityka Banku w stosunku do strategicznych
segmentów klientów polega∏a na m.in.
wprowadzeniu zasady utrzymania wysokiego
oprocentowania rachunków internetowych
oraz wspierania instrumentami cenowymi
dzia∏aƒ zwiàzanych z segmentacjà klientów
i pakietowaniem oferty.
Na poziom Êredniej stopy procentowej
wp∏ywa∏y równie˝ dzia∏ania zmierzajàce
do ujednolicenia cen.
Retail loan and deposit interest rate policy
was determined by the following factors:
– the lowering by the Monetary Policy Council
of the lombard rate and rediscount rate
by 7.5 percentage points between March 2001
and November 2001;
– a drop in average money market rates
(WIBOR by 7.32 percentage points,
LIBOR for USD by 4.11 percentage points
and LIBOR for EUR and DEM by 1.43 points);
– the announcement of an Act of Parliament
introducing taxation on income from savings.
Bank policy, in relation to strategic client
segments, includes the introduction
of the principle of maintaining high interest
on e-accounts and supporting – by means of
pricing instruments – measures concerning
client segmentation and package offers.
Average interest rate levels were also
influenced by measures aimed at making
prices uniform.
Spis TreÊci / Contents
42
PLANY NA 2002 R.
43
PLANNING 2002
Prace nad uatrakcyjnieniem oferty b´dà
kontynuowane. B´dzie ona wzbogacona
o m.in.: karty kredytowe, w tym wirtualne,
po˝yczk´ sezonowà proponowanà w formie
limitu do karty p∏atniczej, po˝yczk´ w
walutach wymienialnych (EUR, USD i CHF).
G∏ównymi produktami oferowanymi klientom
masowym i Êrednio zamo˝nym b´dà produkty
standardowe: tzw. spakietyzowane konta
osobiste, po˝yczki gotówkowe (w tym
okolicznoÊciowe), kredyty samochodowe
w PLN i w walutach wymienialnych, terminowe produkty depozytowe oraz bankowoÊç
elektroniczna. Istotnym zadaniem b´dzie
równie˝ poszerzenie oferty dla klientów
zamo˝nych poprzez oferowanie us∏ug rynku
kapita∏owego, w ramach wspó∏pracy
z instytucjami finansowymi nale˝àcymi
do Grupy Banku.
Work will continue on making the Bank range
more attractive. The range will be expanded
to include credit cards (including virtual credit
cards), seasonal lending in the form of a limit
on payment cards and foreign currency loans
(EUR, USD and CHF).
Segmentowi ma∏ych przedsi´biorstw Bank
zaoferuje m.in.:
Amongst others the Bank will offer the SE
segment:
– zmodyfikowane produkty w wi´kszym stopniu
uwzgl´dniajàce potrzeby klientów;
– obs∏ug´ bankowà sieci franchisingowych;
– kredyty ratalne w walutach wymienialnych
na zakup samochodów.
The main products which will be offered to
mass and averagely affluent clients will be
the standard ones, the so-called package
personal accounts, cash loans (including
seasonal lending), PLN and foreign currency
car loans, term deposit products and
electronic banking. An additional important
task will be expanding the range to HNWIs
by offering them capital market services in
cooperation with Group financial institutions.
– modified products which will, to a larger
degree, incorporate client requirements;
– services rendered to franchising networks;
– convertible currency car loans, repaid
in installments.
Daleko idàcemu unowoczeÊnieniu ulegnie
sieç dystrybucji produktów bankowych,
która pozwoli w sposób odczuwalny
usprawniç obs∏ug´. Projekt ten obejmuje
m.in. konsolidacj´ po∏àczonej sieci placówek
obydwu banków, jej restrukturyzacj´ oraz
dywizjonalizacj´ (wydzielenie sieci placówek
– centrów korporacyjnych), a tak˝e
przekszta∏cenie obecnych oddzia∏ów i filii
w placówki nowego typu, ze zró˝nicowanà
misjà sprzeda˝owà, dostosowanà do potrzeb
klientów (uwzgl´dniajàc ich liczb´ i struktur´)
oraz potencja∏u lokalnego rynku.
Far-reaching improvements are planned
in the bank product distribution network,
which will clearly help improve services.
Project work will include consolidation
of the merged branch network of both banks,
its restructuring and divisionalization
(separation into branch network corporate
centres). Branches and sub-branches will be
transformed into new-look outlets with
differentiated sales missions, adapted to
customer needs (in respect of number and
structure) and local market potential.
Przewiduje si´ ponadto w∏àczenie do sieci
bankomatów oko∏o 50 nowych urzàdzeƒ
i optymalizacj´ ich lokalizacji.
A further 50 or so ATMs, installed in prime
locations, are expected to boost the present
network.
C. BANKOWOÂå KORPORACYJNA
Na wzrost oczekiwaƒ i wymagaƒ ze strony
klientów reakcjà BPH PBK by∏o m.in.
C. CORPORATE BANKING
In keeping with growing client demand
and expectations BPH PBK has reacted
Spis TreÊci / Contents
rozwijanie wszystkich kana∏ów dystrybucji
oraz modyfikowanie oferty, co szczególnie
widoczne by∏o w obszarze bankowoÊci
elektronicznej. BankowoÊç korporacyjna
funkcjonowa∏a w warunkach wyznaczanych
przez niekorzystnà sytuacj´
makroekonomicznà i silnà presj´ ze strony
instytucji konkurencyjnych, wzmacnianà
post´pujàcym w sektorze bankowym
procesem konsolidacyjnym.
KANA¸Y DYSTRYBUCJI
by developing all of its distribution channels
and modifying its range, particularly in
electronic banking. Corporate banking
functioned under conditions set by the
unfavourable macroeconomic situation
and strong pressure on the part
of competing institutions, nourished
by the consolidation process ever stronger
in the banking industry.
DISTRIBUTION CHANNELS
G∏ówny kana∏ dystrybucji produktów i us∏ug
adresowanych do klientów korporacyjnych
tworzy∏a rozbudowana sieç opiekunów klienta
korporacyjnego. Ich prac´ istotnie uzupe∏nia∏y
us∏ugi z zakresu bankowoÊci elektronicznej,
w tym system MultiCash, oraz Home Banking
(Videotel, EdiCash). Liczba transakcji
w systemie MultiCash wynios∏a w grudniu
2001 r. 453.639, zaÊ liczba klientów:
2.598. Liczba klientów Videotel wynios∏a
na koniec roku: 3.772.
By∏ to produkt aktywnie promowany przez
ca∏y 2001 r., a przyrost klientów wynosi∏
ok. 10% miesi´cznie. Liczba klientów EdiCash
utrzyma∏a si´, zgodnie z politykà Banku,
na poziomie 785.
OFERTA PRODUKTOWA
The main product and services distribution
channel aimed at corporate clients is strongly
dependent on the extensive network
of relationship managers. Their work is
substantially facilitated by e-banking services,
including MultiCash and Home Banking
(Videotel and EdiCash). The number
of MultiCash transactions in December 2001
stood at 453,639, with 2,598 clients in all,
whilst the number of Videotel clients at the
end of the year stood at 3,772. This product
was actively promoted throughout 2001,
with client growth calculated at approx. 10%
per month. The number of EdiCash clients
was maintained at 785, in keeping
with Bank policy.
THE PRODUCT OFFER
Oferowane przez Bank produkty i us∏ugi by∏y
w stanie w sposób kompleksowy zaspokoiç
zró˝nicowane i zmieniajàce si´ oczekiwania
klientów. Klasyczne produkty, w rodzaju:
rachunek bie˝àcy i rachunek pomocniczy,
lokaty terminowe, kredyty krótko
i d∏ugoterminowe (inwestycyjne), gwarancje
bankowe, akredytywy dokumentowe, inkaso
dokumentowe, uzupe∏niono o innowacyjne
propozycje. Nale˝à do nich m.in.: Multioption
/Multicurrency Line, gdzie w ramach jednej
umowy klient posiada mo˝liwoÊç korzystania
z ró˝nych form zaspokajania potrzeb
finansowych (kredyt w rachunku bie˝àcym,
obrotowy, gwarancje, akredytywy, kredyt
inwestycyjny) – w dowolnej, wybranej przez
siebie walucie. WysokoÊç limitu oraz termin
jego obowiàzywania ustalane sà
indywidualnie. Innà, cieszàcà si´ rosnàcym
zainteresowaniem us∏ugà, jest finansowanie
strukturalne. Obejmuje ona kredyty
inwestycyjne, projektowe i ogólnocelowe
Products and services offered by the Bank
were enough to satisfy, in a comprehensive
manner, the varied and varying needs of
clients. Classical products such as current and
auxiliary accounts, term deposits,
short- and long-term (investment) loans,
bank guarantees, documentary letters of credit
and documentary collection against
documents, received innovative supplementary
proposals. Of these one may mention the
Multioption/Multicurrency Line, which allows
the client – under one contract – to access a
number of ways of satisfying his financial
needs (current account and working capital
loans, guarantees, letters of credit and
investment loans) in any currency he wishes.
Limits and binding periods are decided upon
on an individual basis. Another service,
which is becoming increasingly popular,
is structured finance. This concerns
investment, project and general-purpose
loans with specific parameters, requiring
Spis TreÊci / Contents
44
individual adaptation of product structure
to the borrower’s needs. Borrowers can
only be commercial law companies.
o okreÊlonych parametrach, wymagajàce
indywidualnego dostosowania struktury
produktu do potrzeb kredytobiorcy.
Kredytobiorcami sà wy∏àcznie spó∏ki prawa
handlowego.
The Bank offered its corporate clients three
types of payment cards: PBK VISA BUSINESS
and BPH VISA BUSINESS (international
charge cards) and BPH Makro – a payment
card jointly issued by the Bank and Makro
Cash and Carry Poland.
Bank oferowa∏ klientowi korporacyjnemu trzy
rodzaje kart p∏atniczych; PBK VISA BUSINESS
i BPH VISA BUSINESS – mi´dzynarodowe
karty p∏atnicze obcià˝eniowe (typu charge)
oraz BPH Makro – karta p∏atnicza wydawana
wspólnie przez Bank oraz Makro Cash and
Carry Poland.
Changes in value and structure of corporate
client deposits and of other institutions were
as follows:
Zmiany w wartoÊci i strukturze depozytów
klientów korporacyjnych i innych instytucji
ukszta∏towa∏y si´ nast´pujàco:
DEPOZYTY KLIENTÓW KORPORACYJNYCH
I INNYCH INSTYTUCJI
DEPOSITS OF CORPORATE CLIENTS
AND OTHER INSTITUTIONS
w mln PLN
PLN m
31.12.00
16.000
walutowe:
z∏otowe:
FCY:
787
10.713
PLN:
10,713
12.000
45
31.12.00
16,000
787
12,000
31.12.01
8.000
walutowe:
z∏otowe:
31.12.01
8,000
891
FCY:
891
11.176
PLN:
11,176
4.000
4,000
2000
2001
2000
In 2000 and 2001 the share of loans and
deposits of corporate clients and other
institutions in BPH PBK loans and deposits
was as follows:
W latach 2000 i 2001 udzia∏ kredytów
i depozytów klientów korporacyjnych i innych
instytucji w kredytach i depozytach BPH PBK
ukszta∏towa∏ si´ nast´pujàco:
UDZIA¸ KREDYTÓW KLIENTÓW
KORPORACYJNYCH I INNYCH INSTYTUCJI
W KREDYTACH OGÓ¸EM
2001
CORPORATE CLIENT AND OTHER
INSTITUTIONS SHARE IN TOTAL LOANS
w%
%
31.12.00
80
31.12.00
80
83,4
31.12.01
60
83.4%
31.12.01
60
80,9
80.9%
40
40
20
20
2000
2001
2000
2001
Spis TreÊci / Contents
UDZIA¸ DEPOZYTÓW KLIENTÓW
KORPORACYJNYCH I INNYCH INSTYTUCJI
W DEPOZYTACH OGÓ¸EM
CORPORATE CLIENT AND OTHER
INSTITUTION DEPOSITS SHARE
IN TOTAL DEPOSITS
w%
%
31.12.00
40
31.12.00
40
41,3
41.3
31.12.01
30
31.12.01
30
40,2
40.2
20
20
10
10
2000
2001
2000
Udzia∏ BPH PBK w ∏àcznym zad∏u˝eniu
podmiotów gospodarczych w sektorze
bankowym wyniós∏ na koniec 2001 r.
9,9%, zaÊ udzia∏ Banku w wartoÊci
depozytów z∏otowych podmiotów
gospodarczych wyniós∏ 12%.
2001
BPH PBK share in total debt of businesses
in the banking industry stood at 9.9%
at year-end 2001, whilst Bank share
in PLN deposit value of businesses
amounted to 12%.
POLITYKA KREDYTOWA
CREDIT POLICY
Ze wzgl´du na panujàcà w kraju trudnà
sytuacj´ makroekonomicznà, polityka
kredytowa Banku charakteryzowa∏a si´
stosowaniem ostro˝niejszego instrumentarium
oceny ryzyka kredytowego. Ka˝dy klient
przechodzi∏ wnikliwà procedur´ weryfikacji
zdolnoÊci kredytowej. W 2001 r. wprowadzono nowy system oceny ryzyka Blana.
POLITYKA KSZTA¸TOWANIA STOPY PROCENTOWEJ
Deterioration in the country’s macroeconomic
situation led the Bank to employ far more
caution in assessing credit risk.
Each client goes through a detailed
verification procedure checking his
creditworthiness. In 2001 a new risk
assessment system, Blana, was introduced.
INTEREST RATE POLICY
Oprocentowanie wi´kszoÊci kredytów
i depozytów klientów korporacyjnych ustalone
by∏o w oparciu o zmienne stopy procentowe.
Przyj´tymi stopami bazowymi dla wi´kszoÊci
kredytów by∏y stawki rynkowe: WIBOR
dla kredytów w walucie krajowej, LIBOR
i EURIBOR dla kredytów w walutach obcych.
WysokoÊç oprocentowania kredytów by∏a
ustalona jako suma stopy bazowej i mar˝y
Banku uzale˝nionej od oceny ryzyka
kredytowego, czasu, rodzaju kredytu.
Stawki niestandardowe ustalane by∏y
w oparciu o stop´ kredytu lombardowego
i stawk´ redyskonta weksli.
The majority of corporate client loans and
deposits were given variable interest rate.
Base rates used for the majority of loans
were market rates: WIBOR for PLN loans,
LIBOR and EURIBOR for foreign currency
loans. Level of interest on loans was
calculated as base rate plus Bank margin,
depending on credit risk assessment,
schedule and type of loan.
Non-standard rates were calculated
according to the lombard loan rate
and the rediscount rate.
W przypadku depozytów stopà bazowà
by∏a stawka rynkowa WIBID dla depozytów
z∏otowych, LIBID i EURIBID dla depozytów
In deposits the base rate was the WIBID
market rate for PLN deposits, and LIBID
and EURIBID for foreign currency deposits.
Spis TreÊci / Contents
46
walutowych. WysokoÊç oprocentowania
depozytów ustalana by∏a jako stopa bazowa
pomniejszona o obowiàzkowà rezerw´
oraz mar˝´ Banku zale˝nà od czasokresu
i wielkoÊci lokaty.
WysokoÊç oprocentowania lokat terminowych
ustalana by∏a na warunkach standardowych
lub w drodze negocjacji z klientem.
PLANY NA 2002 R.
47
Level of interest on deposits was calculated
as base rate less obligatory central bank
reserve plus Bank margin depending on timeperiod and deposit sum.
Interest on term deposits was either standard
or negotiated with the client.
PLANNING 2002
Po fuzji Bank osiàgnà∏ znaczàcy wzrost
potencja∏u w dziedzinie m.in. zarzàdzania
gotówkà, finansowania strukturalnego oraz
leasingu. Staje si´ mo˝liwe wprowadzenie
do oferty innowacyjnych produktów
adresowanych nie tylko do firm ma∏ych,
Êredniej i du˝ej wielkoÊci, ale tak˝e instytucji
o zasi´gu regionalnym, a nawet globalnym.
After the merger the Bank attained
considerable growth in potential in such areas
as cash management, structured finance and
leasing. It is now becoming possible to draw
up innovative products aimed not only at
small, medium and large enterprises, but also
at institutions with regional and global scope.
Kontynuowane sà prace nad rozwojem
oferty produktów bankowoÊci elektronicznej,
co prowadzi do usprawnienia procesów
komunikacji klientów z Bankiem. Ró˝norodne
systemy bankowoÊci elektronicznej oferowane
klientom umo˝liwià wybranie dla ka˝dej firmy
optymalnego rozwiàzania. W celu zaspokojenia potrzeby efektywnego wykorzystania
platformy internetowej do wspó∏pracy klienta
korporacyjnego z Bankiem, rozpocz´to prace
nad takim w∏aÊnie produktem i ju˝ wkrótce
zostanie zaproponowany system oparty
na platformie internetowej.
Work is continuing on developing
the e-banking product range, which facilitates
communication between the clients
and the Bank. The variety of electronic
banking systems offered to clients
permits companies to choose the best
available solution. In order to satisfy the need
to effectively employ the Internet
as a cooperation platform between the client
and the Bank, BPH PBK has started to develop
this type of product, which it intends to launch
in the nearest future.
Aby mo˝na by∏o skuteczniej zaspokajaç
rosnàce oczekiwania klientów, przystàpiono
do wprowadzenia nowoczesnej i efektywnej
struktury organizacyjnej bankowoÊci
korporacyjnej. Po zakoƒczeniu tego procesu
b´dzie mo˝na jeszcze bardziej uproÊciç
wszelkie biznesowe relacje mi´dzy Bankiem
a klientami. Nowà struktur´ bankowoÊci
korporacyjnej oparto na czterech
Makroregionach i 27 podleg∏ych im centrach
korporacyjnych zatrudniajàcych m.in.
doradców bankowych. B´dà oni
odpowiedzialni za ca∏okszta∏t stosunków
∏àczàcych Bank i klientów korporacyjnych.
Te partnerskie relacje powinny pomóc
w okreÊleniu strategii dzia∏ania firmy,
a w szczególnoÊci w okreÊleniu roli Banku
w kszta∏towaniu polityki finansowej
i kierunków rozwoju przedsi´biorstwa.
With the purpose of meeting growing client
expectations, measures have been taken to
introduce a modern and effective corporate
banking organizational structure. Once this
process is complete it will be possible to
simplify even more all business relations
between the Bank and its clients. New
corporate banking structure is based on four
Macroregions and 27 subordinate corporate
centres employing, amongst others,
relationship managers. These shall be
responsible for the overall shape
of Bank-corporate client relations.
This partnership relationship ought to help
determine company strategic activities,
and – in particular – define the role of the
Bank in forging financial policies and
developing strategy.
Spis TreÊci / Contents
D. BANKOWOÂå HIPOTECZNA
D. MORTGAGE BANKING
W ramach Grupy BPH PBK us∏ugi i produkty
obejmujàce obszar finansowania
nieruchomoÊci Êwiadczà: uniwersalny
Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK
i wyspecjalizowany HypoVereinsbank – Bank
Hipoteczny (HVB BH), którego jedynym
udzia∏owcem jest BPH PBK. Banki wspó∏dzia∏ajà ze sobà w oparciu o umowy o wspó∏pracy
okreÊlajàce jednolite standardy obs∏ugi klienta,
procedury i polityki kredytowe. Zapewnia to
efektywnà struktur´ organizacyjnà i proceduralnà koniecznà do realizacji wspólnej oferty
finansowania hipotecznego.
Within the BPH PBK Group real estate
finance products and services are rendered
by the universal Bank Przemys∏owo-Handlowy
PBK and the specialized HypoVereinsbank
– Bank Hipoteczny (HVB BH), whose sole
shareholder is BPH PBK.
These Banks operate together under
cooperation agreements, which define
uniform standards of service, procedure
and credit policy. The above ensures
effective organizational and procedural
structure, necessary in drawing up
joint real estate finance offers.
W Grupie BPH PBK jest obecnie jeden z trzech
banków hipotecznych dzia∏ajàcych w Polsce.
HVB BH jako pierwszy w Polsce uzyska∏
licencj´ NBP na prowadzenie tej dzia∏alnoÊci.
Podmioty Grupy BPH PBK od momentu
rozpocz´cia w grudniu 1999 r. dzia∏alnoÊci
finansowania nieruchomoÊci komercyjnych
do dnia dzisiejszego sta∏y si´ jednym
z najwa˝niejszych kredytodawców na rynku
nieruchomoÊci w Polsce.
Within the BPH PBK Group there is presently
one of three mortgage banks operating
in Poland. HVB BH was the first to receive
a licence from the National Bank of Poland
(NBP) allowing this type of business activity.
BPH PBK Group entities – ever since the start
in December 1999 of commercial real estate
finance activities – have become one of the
most important lenders on the real estate
market in Poland.
W wyniku segmentacji klientów przeprowadzonej w 2000 r., bankowoÊç hipoteczna
zosta∏a podzielona na dwa sektory:
finansowanie klientów indywidualnych
(dotyczy rynku klientów detalicznych)
oraz finansowanie klientów komercyjnych.
W zakresie obs∏ugi klientów komercyjnych
Grupa BPH PBK kierowa∏a swojà ofert´
finansowania nieruchomoÊci g∏ównie do
klientów z ustabilizowanà pozycjà rynkowà
i dysponujàcych szerokim doÊwiadczeniem
na rynku nieruchomoÊci. Oferowa∏a ona
deweloperom kredyty budowlano-inwestycyjne, zaÊ inwestorom kredyty inwestycyjne
w celu refinansowania zainwestowanych
Êrodków. Oferta produktów by∏a stale
udoskonalana i poszerzana, tak aby zapewniç
jak najwi´kszà przejrzystoÊç procedur,
a jednoczeÊnie jak najlepiej dopasowaç jà
do aktualnych potrzeb klientów.
W tym kontekÊcie wykorzystywane by∏y
doÊwiadczenie i sprawdzone mi´dzynarodowe
standardy dzia∏alnoÊci Grupy HVB, wiodàcej
instytucji europejskiej w zakresie finansowania nieruchomoÊci.
As a result of customer segmentation effected
in 2000, morgage banking has been divided
into the two following sectors: private
customer finance (retail market customers)
and commercial client finance.
Concerning commercial client services the
BPH PBK Group has primarily directed
its real estate finance range towards clients
demonstrating stable market standing and
considerable real estate market experience.
The Group has offered developers construction
and investment loans, whilst investors have
been offered investment loans with the
purpose of refinancing invested resources.
The product range is constantly being
perfected and diversified, in order to ensure
maximum procedural clarity and to best adapt
it to current client needs.
In this respect good use was made
of the experience and proven international
standards of activity of the HVB Group,
a leading European institution in real estate
finance.
Spis TreÊci / Contents
48
Portfel kredytowy by∏ zdywersyfikowany
i obejmowa∏ ró˝ne nieruchomoÊci komercyjne
jak np. budynki biurowe, centra handlowe
i dystrybucyjne. W 2001 r. ∏àczna kwota
przyznanych kredytów w walutach obcych
stanowi∏a równowartoÊç 1,5 mld PLN.
The credit portfolio was diversified and
contained a variety of commercial real estate,
such as office buildings, and trade and
distribution centres. In 2001 the sum total
of granted loans in foreign currency amounted
to a PLN equivalent of 1.5 billion.
Grupa BPH PBK uczestniczy∏a w najwi´kszych
transakcjach finansowania nieruchomoÊci
na terenie Europy Ârodkowo-Wschodniej.
Dzia∏a ona jako organizator i agent
anga˝ujàcy trzecie banki do udzia∏u
w transakcjach konsorcjalnych.
Jest postrzegana na rynku jako jeden
z najwa˝niejszych partnerów w transakcjach
konsorcjalnych.
The BPH PBK Group has participated in
Central and Eastern Europe’s largest real
estate finance transactions. The Group acts as
arranger and agent engaging third banks to
participate in syndicated transactions. It is
perceived as one of the most serious partners
in syndicated business.
E. DZIA¸ALNOÂå NA RYNKACH
FINANSOWYCH
49
E. FINANCIAL MARKET
ACTIVITIES
G∏ównymi zdarzeniami oddzia∏ujàcymi
na Êwiatowe rynki finansowe w 2001 r.
by∏y ataki terrorystyczne, które mia∏y miejsce
w USA. W Polsce najwi´kszy wp∏yw na poziom
zmiennoÊci rynków finansowych mia∏y decyzje
Rady Polityki Pieni´˝nej oraz problemy
wynikajàce z deficytu bud˝etowego paƒstwa.
Pomimo tych zdarzeƒ rynki finansowe
charakteryzowa∏y si´ stosunkowo niskimi
wahaniami parametrów cenowych.
Events, which most affected the world’s
financial markets in 2001, were the terrorist
attacks in the USA. In Poland the greatest
influence on changes in the financial markets
were decisions taken by the Monetary Policy
Council and problems arising from the
national budget deficit. Despite these events
financial markets displayed relatively little
fluctuation in terms of price.
31 grudnia 2001 r. wprowadzono nowà
struktur´ organizacyjnà w Pionie Rynków
Mi´dzynarodowych. W celu zintegrowania
dzia∏alnoÊci w obszarach skarbowych istotne
znaczenie mia∏a rozbudowa systemu Kondor+
oraz nowa lokalizacja dealing roomu.
Opracowano wachlarz produktów, procesów
i procedur skarbowych, jak równie˝
przygotowano model cenowy i narz´dzia
raportowania.
On 31 December 2001 a new organizational
structure was introduced in the International
Markets Division. In order to integrate
treasury area activities it was important to
expand the Kondor+ system and to find a new
location for the dealing room. A range of
treasury products, processes and procedures
was elaborated, and a pricing model and
reporting instruments were drawn up.
Bank zawiera∏ na rynku mi´dzybankowym
oraz z klientami niebankowymi nast´pujàce
transakcje: FX spot, FX forward, SWAP
walutowy, lokaty/depozyty, Repo/Reverse
Repo, Buy Sell Back, Sell Buy Back, FRA
(Fixed Rate Agreement), IRS/CIRS (Interest
Rate Swap/Cross Currency Interest Swap).
Ponadto Bank zajmowa∏ si´: kupnem
i sprzeda˝à skarbowych papierów d∏u˝nych
oraz komercyjnych papierów d∏u˝nych,
The following inter-bank market and
non-bank customer transactions were effected
by the Bank: FX spot, FX forward, currency
SWAP, placements/deposits, Repo/Reverse
Repo, Buy Sell Back, Sell Buy Back, FRA
(Fixed Rate Agreement), IRS/CIRS (Interest
Rate Swap/Cross Currency Interest Swap).
Furthermore, the Bank engaged in the
purchase and sale of treasury debt securities,
the issue of commercial papers, mortgage
Spis TreÊci / Contents
emisjà weksli komercyjnych oraz hipotecznych
listów zastawnych, a tak˝e prowadzeniem i
obs∏ugà rachunków papierów wartoÊciowych.
bonds and the rendering of securities account
services.
W 2001 r. Bank pe∏ni∏ funkcj´ Dealera Rynku
Pieni´˝nego i bezpoÊredniego uczestnika
przetargów na bony skarbowe.
W 2002 r. Bank by∏ aktywnym uczestnikiem
rynku transakcji FX swap. Partnerem do
przeprowadzania tego typu transakcji by∏y
g∏ównie banki zagraniczne, zainteresowane
pozyskiwaniem polskiej waluty.
In 2001 the Bank acted as Money Market
Dealer and direct participant in treasury bond
auctions. In 2002 the Bank was an active
participant in FX swap market transactions.
Partners in these types of transactions were
mainly foreign banks, interested in Polish
currency.
Strategia lokowania Êrodków by∏a
podyktowana rentownoÊcià rynku
mi´dzybankowego, bonów pieni´˝nych NBP
oraz bie˝àcym zarzàdzaniem rezerwà
obowiàzkowà.
The strategy of depositing funds was dictated
by profitability on the inter-bank market,
central bank money market bills and current
management of obligatory reserve.
Struktura portfela d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych na koniec 2000 r. i 2001 r.
przedstawia∏a si´ nast´pujàco:
Structure of the debt securities portfolio at the
end of 2000 and 2001 was as follows:
D¸U˚NE PAPIERY WARTOÂCIOWE
WG EMITENTA
DEBT SECURITIES ACCORDING TO ISSUER
w%
100
Emitowane przez
inne jednostki:
Emitowane przez
jednostki zale˝ne:
80
Emitowane przez
Bank Centralny:
60
Emitowane przez
Skarb Paƒstwa:
2000
2001
5,3
5,4
0,7
100
0,5
33,2
80
42,0
60
61,0
51,9
40
40
20
20
2000
2001
50
%
2000
Spis TreÊci / Contents
2001
2000
2001
Issued by
other units:
5.3
5.4
Issued by
subsidiaries:
0.5
0.7
Issued by the
Central Bank:
33.2
42.0
Issued by State
Treasury:
61.0
51.9
D¸U˚NE PAPIERY WARTOÂCIOWE
WG RODZAJU
DEBT SECURITIES ACCORDING TO TYPE
2000
2001
%
76,0
64,1
100
Bony depozytowokomercyjne:
0,2
0,2
Bony skarbowe:
9,7
13,2
Listy zastawne:
1,1
0,8
Bony pieni´˝ne:
13,0
21,7
w%
100
Obligacje:
80
60
20
20
2001
2000
Bank pe∏ni∏ w 2001 r. rol´ Agenta Emisji
oraz gwaranta w programach kilku emisji
weksli komercyjnych.
F. DZIA¸ALNOÂå MAKLERSKA
2001
76.0
64.1
Deposit-commercial
papers:
0.2
0.2
Treasury bills:
9.7
13.2
Mortgage bonds:
1.1
0.8
13.0
21.7
Money market bills:
60
40
2000
51
80
40
2000
Bonds:
2001
In 2001 the Bank played the role of Issuing
Agent and underwriter in a number of
commercial paper schemes.
F. BROKERAGE ACTIVITIES
W obszarze dzia∏alnoÊci maklerskiej
w Grupie BPH PBK funkcjonujà
dwie organizacje: wyspecjalizowana
jednostka Biuro Maklerskie BPH PBK
oraz Dom Maklerski PBK.
W 2001 roku mia∏a miejsce reorganizacja sieci
dystrybucji Biura Maklerskiego BPH.
There are two organizations engaged in
brokerage activities within the BPH PBK
Group: one is the specialized BPH PBK
Brokerage Office and the other is the PBK
Brokerage House.
In 2001 the BPH Brokerage Office distribution
network was reorganized.
Wraz z Gie∏dà Papierów WartoÊciowych
równie˝ Biuro Maklerskie BPH zainicjowa∏o
sprzeda˝ nowego produktu: jednostek
instrumentów pochodnych MiniWig.
W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci Biuro
Maklerskie kontynuowa∏o: sprzeda˝ obligacji
Skarbu Paƒstwa na rynku pierwotnym
(sprzeda˝ obligacji w 2001 r. by∏a o 106%
wy˝sza ni˝ w 2000 r. i wynios∏a 3,7 mln sztuk
obligacji, co da∏o 5,3% udzia∏u w rynku).
Kontynuowa∏o tak˝e obs∏ug´ inwestorów na
rynku CeTO, us∏ugi doradztwa inwestycyjnego
i rekomendowanie portfela akcyjnego oraz
us∏ugi zarzàdzania. Ponadto Biuro Maklerskie
BPH prowadzi∏o sprzeda˝ jednostek
uczestnictwa 7 Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych. W ramach ich obs∏ugi
prowadzi∏o sprzeda˝ jednostek 41 funduszy
inwestycyjnych (w 2000 r. BM BPH
obs∏ugiwa∏o 8 TFI i 38 funduszy).
Together with the Warsaw Stock Exchange
the BPH Brokerage Office started the sale of a
new product: MiniWIG derivative instrument
units. The Brokerage Office continued selling
Treasury bonds on the primary market (bond
sales in 2001 were 106% up on 2000 and
accounted for 3.7 million units, 5.3% of the
market share). The Office also continued
rendering services to investors on the CeTO
(over the counter) market, offering investment
advisory services, recommending the share
portfolio and proposing management services.
Furthermore, the BPH Brokerage Office
offered the sale of participation units
belonging to 7 Investment Fund Associations
(Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)
which included selling the units of 41
investment funds (in 2000 the BPH Brokerage
Office rendered services to 8 Investment Fund
Associations and 38 funds).
Spis TreÊci / Contents
Udzia∏ BM w 2001 r. w obrotach gie∏dy
i zmiany w stosunku do 2000 r. ilustruje
zestawienie:
Brokerage Office share in trading on the stock
exchange – and fluctuations in comparison to
2000 – are depicted below:
Udzia∏
Zmiany
Share in stock
Changes
w obrotach gie∏dy
w obrotach
exchange trading
in stock exchange
1,42%
858,91 mln PLN
1.42%
PLN 858.91 million
trading
Akcje
(wzrost o 9%)
(spadek o 35%)
7,00%
356,42 mln PLN
(spadek o 12%)
(wzrost o 20%)
4,13%
309 tys. sztuk
(wzrost o 12%)
(wzrost o 177%)
Obligacje
Kontrakty terminowe
Shares
Bonds
Futures
(up 9%)
(down 35%)
7.00 %
PLN 356.42 million
(down 12%)
(up 20%)
4.13 %
309 thousand units
(up 12%)
(up 177%)
W zwiàzku z po∏àczeniem BPH i PBK ustalono,
i˝ dzia∏alnoÊç Domu Maklerskiego PBK
zostanie zintegrowana z BPH PBK w drodze
po∏àczenia spó∏ek. Formà organizacyjnà
po∏àczonego przedsi´biorstwa b´dzie Biuro
Maklerskie, dzia∏ajàce jako wydzielona
organizacyjnie i finansowo jednostka
organizacyjna BPH PBK. Przewiduje si´,
i˝ po∏àczenie nastàpi w po∏owie 2002 r.
In connection with the BPH and PBK merger
a decision was taken to integrate PBK
Brokerage House activities into BPH PBK by
merging the companies. The new
organizational form of the merged company
would be the Brokerage Office, which acts as
an organizationally and financially separate
BPH PBK organizational unit. The merger
is expected to take place in mid-2002.
Dom Maklerski, w porównaniu ze stanem
na koniec 2000 r., zwi´kszy∏ swój udzia∏
w ca∏kowitej liczbie prowadzonych rachunków
inwestycyjnych do ponad 10%, w liczbie
zawartych transakcji do 14% i zajà∏
w obu wymienionych kategoriach trzecie
miejsce na rynku.
The Brokerage House, in comparison
to year-end 2000, increased its share in the
overall number of maintained investment
accounts to more than 10% and the number
of concluded transactions to 14%, thus
occupying third place on the market in both
categories.
STRUKTURA OBROTÓW W 2001 R.
W STOSUNKU DO 2000 R. ULEG¸A
TRADING STRUCTURE IN 2001 IN COMPARISON
NAST¢PUJÑCYM ZMIANOM:
TO 2000 CHANGED AS FOLLOWS:
Akcje
Obligacje
Kontrakty terminowe
1.801,9 mln PLN
spadek o 42%
Shares
PLN 1,801.9 million
down 42%
204,0 mln PLN
wzrost o 144,7%
Bonds
PLN 204.0 million
up 144.7%
297,6 tys. sztuk
wzrost o 141,4%
Futures
297.6 thousand units
up 141.4%
Spó∏ka zakoƒczy∏a 2001 r. zyskiem netto
w wysokoÊci 5,14 mln PLN.
The company ended 2001 with a net profit of
PLN 5.14 million.
Spis TreÊci / Contents
52
53
VII. Rozwój automatyzacji,
informatyki i technologii
VII. Automation, IT and
Technology Development
54
Najistotniejszym wydarzeniem 2001 r.
w obszarze informatyki by∏o dokonanie
wyboru platformy informatycznej
dla po∏àczonego Banku. Decyzja ta pozwoli∏a
wykorzystaç drugà po∏ow´ 2001 r. dla
zintensyfikowania prac nad tym projektem.
Ich zakoƒczenie ma nastàpiç w IV kwartale
2002 r. Z innych wa˝nych przedsi´wzi´ç
dotyczàcych technologii bankowych warto
wymieniç:
– przygotowanie i przeprowadzenie konwersji
na walut´ EUR we wszystkich systemach
informatycznych Banku;
– rozpocz´cie przygotowania systemów informatycznych Banku do przeprowadzenia fuzji;
– uruchomienie produkcyjne komputera
najnowszej generacji firmy Compaq
wspó∏pracujàcego z macierzà korporacyjnà
Symmetrix. W efekcie moc przetwarzania
zosta∏a znacznie zwi´kszona oraz
zagwarantowano odpowiednià jakoÊç us∏ug
dla rozwijajàcej si´ dzia∏alnoÊci Banku;
– wprowadzenie w zakresie Systemu
BankowoÊci Internetowej nowego rozwiàzania
The most important event in 2001 in IT
was the choice of an IT platform for the
merged Bank. Thanks to this decision
it was possible, in the latter half of 2001,
to step up work on this project.
The process should be finalized in the fourth
quarter of 2002. Of other important ventures
concerning banking technology it is worth
mentioning:
– the preparation and effecting of conversion
into EUR in all Bank IT systems;
– the start of preparation of Bank IT systems
leading up to the merger;
– the productive start-up of latest generation
Compaq computer, cooperating with the
Symmetrix corporate matrix. In effect,
this led to far greater processing capacity
and guaranteed appropriate quality of service
for the Bank’s enhanced activities;
– the inclusion in the Internet Banking System
of a new solution based on the XML platform,
Spis TreÊci / Contents
–
–
–
–
–
55
–
opartego na platformie XML, które umo˝liwia
skalowalnoÊç i u∏atwia rozwój tego
obszaru us∏ug;
zbudowanie infrastruktury teleinformatycznej
oraz przygotowanie i wdro˝enie projektu
call center dla spó∏ki Centrum BankowoÊci
BezpoÊredniej w oparciu o technologi´ firm:
Aspect oraz BEA Systems dla po∏àczenia
w czasie rzeczywistym z systemami
centralnymi Banku;
przygotowanie systemu kart p∏atniczych
Cortex (nowy sprz´t i aplikacja) i Okap
(nowy sprz´t i bezpieczne rozwiàzania)
do obs∏ugi nowego Banku;
kontynuowanie wdro˝enia systemu NT
w cz´Êci Centrali Banku (300 stacji)
oraz zorganizowanie oÊrodka zapasowego
dla systemu Windows NT, wdro˝enie systemu
zarzàdzania serwerami i stacjami NT
w oparciu o MS-SMS (System Management
Server);
zakupienie i przygotowanie do eksploatacji
systemu archiwizacji dokumentów
elektronicznych FileNet;
zwi´kszenie w istotny sposób poziomu
bezpieczeƒstwa sieci transmisji danych Banku
poprzez zainstalowanie na ∏àczach
teletransmisyjnych szyfratorów oraz
uruchomienie systemu autoryzacji dost´pu
do urzàdzeƒ z wykorzystaniem kluczy
szyfrujàcych RSA;
zrealizowanie po∏àczenia sieci teleinformatycznych w ramach nowego Banku
w zakresie systemów telekomunikacyjnych
i informatycznych dla celów ∏àcznoÊci
telefonicznej, wideotelefonicznej oraz
dla wymiany poczty elektronicznej.
which allows scalability and facilitates
development of this area of services;
– the building of an IT infrastructure
and the preparation and implementation
of a call centre for the Centre of Direct
Banking, using Aspect and BEA Systems
technology to attain real-time connection
with Bank Head Office systems;
– the preparation of the Cortex payment card
system (new equipment and application)
and Okap (new equipment and secure
solutions) for the new Bank;
– continued implementation of the NT system:
at Head Office (300 stations) and the setting
up of a back-up centre for Windows NT,
the implementation of a server management
system and NT stations based on MS-SMS
(System Management Server);
– the purchase and preparation for use
of FileNet, an electronic document
storage system;
– considerable improvement in Bank
data transmission network security
by installing encoders on data transmission
links and setting up an equipment
access authority system with the use of RSA
encoder keys;
– the connecting of IT networks at the
new Bank to include telecommunication
and computer systems in order to attain
telephone and videophone links
and to exchange e-mails.
Spis TreÊci / Contents
VIII. Kadry
VIII. Human Resources
56
STAN ZATRUDNIENIA
EMPLOYMENT LEVEL
W 2001 r. zatrudnienie w Banku
w porównaniu do roku poprzedniego uleg∏o
zmniejszeniu. By∏o to wynikiem
wprowadzenia szeregu zamian w strukturze
organizacyjnej i procedurach dzia∏ania Banku.
Przeprowadzonà restrukturyzacj´
zatrudnienia ilustruje poni˝sze zestawienie:
Wyszczególnienie
1. Oddzia∏y
2. Biuro Maklerskie
3. Kasa Mieszkaniowa
4. Regiony
5. Centrala
Razem Bank
Stan na
Stan na
31.12.2001*
31.12.2000*
9.867,5
11.335,0
145,5
157,1
11,0
10,0
342,1
353,0
2.564,7
2.430,9
12.930,8
14.286,0
* Zatrudnienie rzeczywiste bez urlopów
wychowawczych i bezp∏atnych.
In 2001 employment at the Bank went down
in comparison to the previous year. This was
due to the introduction of a series of changes
in Bank organizational structure and
procedure. Employment restructuring
is illustrated below:
Detailed list
Levels
Levels
as at 31.12.2001*
as at 31.12.2000*
9,867.5
11,335.0
145.5
157.1
1. Branches
2. Brokerage Office
3. House Savings and Loans Office
4. Regions
5. Head Office
Bank total
11.0
10.0
342.1
353.0
2,564.7
2,430.9
12,930.8
14,286.0
* Actual employment excluding maternity
leaves and unpaid leaves.
Spis TreÊci / Contents
57
Centralizacja funkcji przetwarzania
dokumentów, wprowadzenie zmiany godzin
pracy oddzia∏ów, utworzenie centrów
gotówkowych, pociàgn´∏y za sobà koniecznoÊç
zmniejszenia zatrudnienia w obszarach
obj´tych zmianami. Wzrost zatrudnienia
w Centrali w porównaniu do roku poprzedniego by∏ spowodowany procesem centralizacji
funkcji, dywizjonalizacji i regionalizacji,
czego wynikiem by∏ fakt przemieszczania si´
pracowników z oddzia∏ów do Centrali.
Centralization of document-processing
functions, new working hours at branches
and the setting up of cash centres carried
with them the need to reduce employment
in those areas subject to change.
Increase in employment levels at Head Office,
in comparison to the previous year,
was brought about by centralization,
divisionalization and regionalization
of functions, which saw employees
transferring from branches to Head Office.
Zwolnienia pracowników zatrudnionych
w obszarach restrukturyzowanych odbywa∏y
si´ w trybie zwolnieƒ grupowych wg zasad
okreÊlonych w Porozumieniu pomi´dzy
Zarzàdem BPH a Organizacjami Zwiàzkowymi
dzia∏ajàcymi w Banku. Podobnie zwolnienia
pracowników zatrudnionych w obszarach
restrukturyzowanych w PBK odbywa∏y si´
w trybie zwolnieƒ grupowych wg zasad
okreÊlonych w Regulaminie wprowadzonym
przez Zarzàd tego Banku. Pracownicy obydwu
Banków obj´ci zwolnieniami grupowymi
otrzymywali odpraw´ pieni´˝nà zale˝nà od
sta˝u pracy oraz Êwiadczenie na szkolenie
umo˝liwiajàce uzyskanie nowego
zatrudnienia.
Dalsza racjonalizacja zatrudnienia
przewidziana na lata 2002-2003 spowoduje
ograniczenie zatrudnienia o nie wi´cej
ni˝ 2.300 pracowników.
Areas coming under restructuring saw
group layoffs in keeping with the Agreement
signed between the Bank BPH Management
Board and Trade Union organizations
at the Bank. Similarly, areas at PBK subject
to restructuring saw group layoffs in keeping
with PBK Management Board Rules and
Regulations. Employees at both Banks who
had been subject to group layoffs were given
severance pay according to number
of years of experience, and a training
allowance to help them find new employment.
SZKOLENIA
58
Employment rationalization planned
for 2002-2003 shall limit the workforce by
no more than 2,300 employees.
TRAINING
W 2001 r. tematyka szkoleƒ w BPH PBK
koncentrowa∏a si´ g∏ównie na wspieraniu
pionów biznesowych w zakresie realizacji ich
zadaƒ oraz projektów fuzyjnych
realizowanych w omawianym okresie.
Szczególny nacisk k∏adziono na
upowszechnienie znajomoÊci:
– najnowoczeÊniejszych technik
informatycznych;
– nowych produktów i procedur bankowych;
– technik podnoszàcych jakoÊç obs∏ugi klientów.
Z kompleksowej oferty szkoleƒ skorzysta∏o
∏àcznie 24.253 uczestników, co oznacza,
˝e niektórzy pracownicy korzystali ze szkoleƒ
wi´cej ni˝ jeden raz.
In 2001 BPH PBK training programmes
focused mainly on supporting business
divisions effect their merger tasks and projects
within set time frames.
Particular emphasis was placed on spreading
the awareness of:
– state-of-the-art IT technology;
– new bank products and procedures;
– methods leading to improved quality of service.
A total of 24,253 employees participated in
the Bank’s complex training offer, which
means that some employees received training
on more than one occasion.
Spis TreÊci / Contents
IX. Struktura organizacyjna
KOMITET ZARZÑDZANIA KREDYTAMI I PASYWAMI
(ALCO)
KOMITET ROZWOJU PRODUKTÓW I OPROGRAMOWANIA
(KRPiO)
PREZES ZARZÑDU BANKU
DEPARTAMENT AUDYTU
WEWN¢TRZNEGO (DAW)
DEPARTAMENT ZARZÑDU
BANKU (DZB)
DEPARTAMENT
PRAWNY (DP)
CZ¸ONEK ZARZÑDU
ZARZÑDZAJÑCY PIONEM BANKOWOÂCI
DETALICZNEJ
CZ¸ONEK ZARZÑDU
ZARZÑDZAJÑCY PIONEM BANKOWOÂCI KORPORACYJNEJ
I FINANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI
OBSZAR ZARZÑDZANIA
BANKOWOÂCIÑ
DETALICZNÑ
OBSZAR KLIENTÓW
PRYWATNYCH
OBSZAR FINANSOWANIA
STRUKTURALNEGO
OBSZAR ZARZÑDZANIA
BANKOWOÂCIÑ
KORPORACYJNÑ
DEPARTAMENT
SIECI (DS)
DEPARTAMENT
KLIENTÓW ZAMO˚NYCH
I BANK. PRYWATNEJ
(DPB)
DEPARTAMENT
FINANSOWANIA
STRUKTURALNEGO (DFS)
DEPARTAMENT ZARZÑDZANIA PIONEM (DZP)
DEPARTAMENT
CONTROLLINGU
DETALICZNEGO (DK)
DEPARTAMENT
KLIENTÓW
DETALICZNYCH (DKD)
DEPARTAMENT ROZWOJU PRODUKTÓW (DRP)
OBSZAR RYZYKA
I WINDYKACJI
DEPARTAMENT KART
BANKOWYCH (DKB)
OBSZAR PRODUKTÓW
I US¸UG BANKOWOÂCI
TRANSAKCYJNEJ
DEPARTAMENT
ROZWOJU PRODUKTÓW
I MARKETINGU (DRPM)
BIURO ZARZÑDZANIA
KLIENTEM MI¢DZYNARODOWYM (BZKM)
DEPARTAMENT PUBLIC
RELATIONS (DPR)
59
DEPARTAMENT RYZYKA
KREDYTOWEGO (DRK)
DEPARTAMENT PROJEKTU INTEGRACJI (DPI)
DEPARTAMENT SCORINGU MONITORINGU
I MODELLINGU (DSM)
DEPARTAMENT
WINDYKACJI
DETALICZNEJ (DWD)
BIURO MARKETINGU
(BMD)
OBSZAR ALTERNATYWNYCH KANA¸ÓW
DYSTRYBUCJI
DEPARTAMENT RYZYKA
KREDYT. MA¸YCH
PRZEDSI¢B. I FINANS.
NIERUCHOM. (DRN)
DEPARTAMENT MA¸YCH
PRZEDSI¢BIORSTW (DMP)
DEPARTAMENT FINASOWANIA NIERUCHOMOÂCI
(DFN)
DEPARTAMENT
SPRZEDA˚Y WIELOKANA¸OWEJ (DSW)
BIURO POROZUMIE¡
SPRZEDA˚OWYCH (BPS)
BIURO e-BANKU (BeB)
BIURO MARKETINGU
BEZPOÂREDNIEGO (BMB)
MAKROREGION
STO¸ECZNY
BIURO WESTERN UNION
(BWU)
MAKROREGION
PÓ¸NOCNO-WSCHODNI
DEPARTAMENT
PRODUKTÓW ZARZÑDZ.
ÂRODKAMI FINANS.
I FINANSOWANIA
HANDLU (DPFH)
DEPARTAMENT
BANKOWOÂCI
ELEKTRONICZNEJ (DBE)
DEPARTAMENT SPRZEDA˚Y PRODUKTÓW,
ZARZÑDZ. ÂRODKAMI
FINANSOWYMI (DSF)
DEPARTAMENT FINANSOWANIA HANDLU (DFH)
MAKROREGION
STO¸ECZNY
MAKROREGION
PÓ¸NOCNO-WSCHODNI
MAKROREGION
PO¸UDNIOWY
OBSZAR DU˚YCH FIRM
DEPARTAMENT
BRAN˚OWY 1 (DDF1)
DEPARTAMENT
BRAN˚OWY 2 (DDF2)
DEPARTAMENT
BRAN˚OWY 3 (DDF3)
DEPARTAMENT
INSTYTUCJI FINANS.
I SEKTORA PUBLICZNEGO
(DIF)
DEPARTAMENT ANALIZY
KREDYTOWEJ I MONITORINGU (DAKM)
DEPARTAMENT
REGIONALNY (DREG)
OBSZAR FINASOWANIA
NIERUCHOMOÂCI
MAKROREGION
ZACHODNI
MAKROREGION
PO¸UDNIOWY
DEPARTAMENT FINASOWANIA NIERUCHOMOÂCI
KOMERCYJNYCH (DFNK)
MAKROREGION
ZACHODNI
DEPARTAMENT ANALIZ
KREDYTÓW KOMERCYJNYCH I MONITORINGU
(DKKM)
DEPARTAMENT BANKOWOÂCI INWESTYCYJNEJ
W ZAKRESIE FINANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI
(DBiF)
BIURO OBS¸UGI OBSZARU
NIERUCHOMOÂCI
KOMERCYJNYCH (BONK)
Stan na 30 kwietnia 2002 r.
* Od 1 kwietnia 2002 r. oba piony nadzorowane sà przez jednego Cz∏onka Zarzàdu Banku
Spis TreÊci / Contents
KOMITET KREDYTOWY KORPORACYJNY
(KKK)
KOMITET KREDYTOWY DETALICZNY
(KKD)
CZ¸ONEK ZARZÑDU
ZARZÑDZAJÑCY PIONEM
RYNKÓW MI¢DZYNARODOWYCH
CZ¸ONEK ZARZÑDU
ZARZÑDZAJÑCY PIONEM
ZARZÑDZANIA RYZYKIEM
KREDYTOWYM*
CZ¸ONEK ZARZÑDU
ZARZÑDZAJÑCY PIONEM
FINANSOWYM*
CZ¸ONEK ZARZÑDU
ZARZÑDZAJÑCY PIONEM
OPERACJI I INFORMATYKI
OBSZAR SKARBU
OBSZAR KORPORACYJNEGO RYZYKA KREDYTOWEGO
OBSZAR KSI¢GOWOÂCI
OBSZAR OPERACJI
DEPARTAMENT ZARZÑDZANIA AKTYWAMI
I PASYWAMI (DAP)
DEPARTAMENT KORPORACYJNEGO RYZYKA
KREDYTOWEGO I (DRK1)
DEPARTAMENT SYSTEMÓW KSI¢GOWYCH (DSK)
DEPARTAMENT ZARZÑDZANIA OPERACJAMI
(DZO)
DEPARTAMENT RYNKÓW
MI¢DZYNARODOWYCH
(DRM)
DEPARTAMENT KORPORACYJNEGO RYZYKA
KREDYTOWEGO II (DRK2)
BIURO ANALIZ PIONU
RYNKÓW
MI¢DZYNARODOWYCH (BA)
OBSZAR SPRZEDA˚Y
DEPARTAMENT OPERACJI
FINANSOWYCH (DOF)
BIURO EMISJI D¸UGU
(BED)
DEPARTAMENT
POWIENICZY (DPO)
DYREKTOR DEPART.
KORPOR. RYZYKA KREDYTOWEGO MAKROREGION
STO¸ECZNY (DRMS)
DYREKTOR DEPART.
KORPOR. RYZYKA KREDYTOWEGO MAKROREGION
P¸N-WSCHODNI (DRMW)
DYREKTOR DEPART.
KORPOR. RYZYKA
KREDYTOWEGO
MAKROREGION
PO¸UDNIOWY (DRMP)
DYREKTOR DEPART.
KORPOR. RYZYKA
KREDYTOWEGO
MAKROREGION
ZACHODNI (DRMZ)
CZ¸ONEK ZARZÑDU
ZARZÑDZAJÑCY PIONEM
ZASOBÓW LUDZKICH
DEPARTAMENT
ROZWOJU KADR (DHR)
DEPARTAMENT
RACHUNKOWOÂCI (DRA)
DEPARTAMENT OBS¸UGI
KADROWEJ (DOK)
BIURO ZARZÑDZANIA
KADROWEGO OBSZARÓW
BANKU (BHR)
DEPARTAMENT SPRAWOZDAWCZOÂCI (DS)
DEPARTAMENT OPERACJI
BANK. ELEKTRONICZNEJ
(DBE)
DEPARTAMENT P¸ATNOÂCI I ROZLICZE¡ (DR)
DEPARTAMENT ROZLICZE¡ TRANSAKCJI
SKARBOWYCH (DRS)
OBSZAR CONTROLLINGU
OBSZAR INFORMATYKI
DEPARTAMENT CONTROLLINGU (DC)
DEPARTAMENT
INSTRUMENTÓW
ZARZÑDCZYCH (DIZ)
DEPARTAMENT
INFORMATYCZNEGO
WSPARCIA BIZNESU (DWI)
DEPARTAMENT ROZWOJU
APLIKACJI (DAI)
OBSZAR RESTRUKTURYZACJI, WINDYKACJI ORAZ
ZARZÑDZANIA JAKOÂCIÑ
DEPARTAMENT RYZYKA
RYNKOWEGO (DRR)
DEPARTAMENT ZARZÑDZANIA JAKOÂCIÑ (DZJ)
DEPARTAMENT ROZWOJU
TECHNOLOGII (DTI)
DEPARTAMENT US¸UG
INFORMATYCZNYCH (DUI)
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I BEZPIECZE¡STWA (DIB)
DEPARTAMENT
RESTRUKTURYZACJI I
(DR1)
DEPARTAMENT
RESTRUKTURYZACJI II
(DR2)
DEPARTAMENT
WINDYKACJI (DW)
DEPARTAMENT ZARZÑDZANIA DETAL. RYZYKIEM KREDYTOWYM
(DRD)
DEPARTAMENT STRATEGICZNEGO ZARZÑDZANIA RYZYK
KREDYTOWYM (DSRK)
Spis TreÊci / Contents
60
IX. Organizational Structure
ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE - ALCO
PRODUCT AND SOFTWARE DEVELOPMENT COMMITTEE
-KRPiO
PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
INTERNAL AUDIT
DEPARTMENT
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD
RETAIL BANKING
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD
CORPORATE BANKING & REAL ESTATE
RETAIL BANKING
AREA
PRIVATE BANKING
AREA
STRUCTURED FINANCE
AREA
CORPORATE BANKING
MANAGEMENT AREA
BRANCH NETWORK
DEPARTAMENT
PRIVATE BANKING &
HNWI DEPARTMENT
STRUCTURED FINANCE
DEPARTMENT
DIVISION MANAGEMENT
DEPARTMENT
RETAIL CONTROLLING
DEPARTMENT
RETAIL CLIENTS
DEPARTMENT
MANAGEMENT BOARD
SUPPORT DEPARTMENT
LEGAL DEPARTMENT
PRODUCT DEVELOPMENT
& MARKETING
DEPARTMENT
PRODUCT DEVELOPMENT
DEPARTMENT
BANKING CARDS
DEPARTMENT
RISK & COLLECTION
AREA
TRANSACTION BANKING
SERVICES AREA
INTERNATIONAL
CLIENTS SERVICES UNIT
CASH MANAGEMENT
& TRADE FINANCE
DEPARTMENT
LARGE CORPORATES
AREA
PUBLIC RELATIONS
DEPARTMENT
61
CREDIT RISK
DEPARTMENT
INTEGRATION PROJECT
DEPARTMENT
MARKETING UNIT
SCORING, MONITORING
& MODELLING
DEPARTMENT
RETAIL COLLECTION
DEPARTMENT
SMALL BUSINESS CREDIT
RISK & REAL ESTATE
FINANCE DEPARTMENT
ELECTRONIC BANKING
DEPARTMENT
ALTERNATIVE
DISTRIBUTION
CHANNELS AREA
CASH MANAGEMENT
DEPARTMENT
TRADE FINANCE
DEPARTMENT
INDUSTRY
DEPARTMENT 1
INDUSTRY
DEPARTMENT 2
INDUSTRY
DEPARTMENT 3
MULTICHANNEL SALES
DEPARTMENT
FINANCIAL INSTITUTION
& PUBLIC SECTOR
DEPARTMENT
SMALL BUSINESS
DEPARTMENT
REAL ESTATE FINANCE
DEPARTMENT
SALES AGREEMENTS
UNIT
e-BANK UNIT
DIRECT MARKETING
UNIT
MACROREGION
CAPITAL
MACROREGION
CAPITAL
REGIONAL
DEPARTMENT
MACROREGION
NORTH-EAST
WESTERN UNION UNIT
MACROREGION
SOUTH
MACROREGION
NORTH-EAST
CREDIT ANALYSIS
& MONITORING
DEPARTMENT
REAL ESTATE FINANCE
AREA
MACROREGION
WEST
MACROREGION
SOUTH
COMMERCIAL REAL
ESTATE FINANCE
DEPARTMENT
MACROREGION
WEST
COMMERCIAL REAL
ESTATE ANALYSIS
& MONITORING
DEPARTMENT
REAL ESTATE
INVESTMENT BANKING
DEPARTMENT
Status as at 30 April 2002
* From 1 April 2002 these two divisions are supervised by one Member of the Management Board
Spis TreÊci / Contents
COMMERCIAL REAL
ESTATE SERVICE AREA
UNIT
CORPORATE CREDIT COMMITTEE - KKK
RETAIL CREDIT COMMITTEE - KKD
MEMBER OF THE
MANAGEMENT BOARD
INTERNATIONAL
MARKETS
MEMBER OF THE
MANAGEMENT BOARD
CREDIT RISK
MANAGEMENT*
MEMBER OF THE
MANAGEMENT BOARD
FINANCE*
MEMBER OF THE
MANAGEMENT BOARD
INTEGRATION,
OPERATIONS & IT
TREASURY AREA
CORPORATE CREDIT RISK
AREA
ACCOUNTING AREA
OPERATIONS AREA
ASSETS & LIABILITIES
MANAGEMENT
DEPARTMENT
CORPORATE CREDIT RISK
DEPARTMENT I
HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT
DEPARTMENT
ACCOUNTING SYSTEMS
DEPARTMENT
OPERATIONS
MANAGEMENT
DEPARTMENT
DIRECTOR OF
CORPORATE CREDIT RISK
DEPARTMENT,
MACROREGION CAPITAL
HUMAN RESOURCES
ADMINISTRATION
DEPARTMENT
REPORTING
DEPARTMENT
DIRECTOR OF
CORPORATE CREDIT RISK
DEPARTMENT,
MACROREGION NORTHEAST
HR MANAGEMENT FOR
BANK’S AREAS UNIT
INTERNATIONAL
MARKETS DEPARTMENT
INM ANALYSIS UNIT
SALES AREA
CORPORATE CREDIT RISK
DEPARTMENT II
MEMBER OF THE
MANAGEMENT BOARD
HUMAN RESOURCES
ACCOUNTING
DEPARTMENT
PAYMENTS &
SETTLEMENTS
DEPARTMENT
TREASURY BACK OFFICE
DEPARTMENT
CONTROLING AREA
DIRECTOR OF
CORPORATE CREDIT RISK
DEPARTMENT,
MACROREGION SOUTH
DIRECTOR OF
CORPORATE CREDIT RISK
DEPARTMENT,
MACROREGION WEST
ELECTRONIC BANKING
OPERATIONS
DEPARTMENT
IT AREA
CONTROLING
DEPARTMENT
MIS DEPARTMENT
IT BUSINESS SUPPORT
DEPARTMENT
FINANCIAL OPERATIONS
DEPARTMENT
DEBT ORGINATION UNIT
CUSTODY DEPARTMENT
IT APPLICATIONS
DEVELOPMENT
DEPARTMENT
RESTRUCTURING,
WORK-OUT & QUALITY
MANAGEMENT AREA
MARKET RISK
DEPARTMENT
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
DEPARTMENT
IT SERVICE DEPARTMENT
QUALITY MANAGEMENT
DEPARTMENT
INFRASTRUCTURE
& SECURITY
DEPARTMENT
RESTRUCTURING
DEPARTMENT I
RESTRUCTURING
DEPARTMENT II
WORK-OUT
DEPARTMENT
RETAIL CREDIT RISK
MANAGEMANT
DEPARTMENT
CREDIT RISK STRATEGIC
MANAGEMENT
DEPARTMENT
Spis TreÊci / Contents
62
63
X. Wspó∏praca z mi´dzynarodowymi i zagranicznymi instytucjami
finansowymi oraz agencjami
ratingowymi
X. Cooperation with International
and Foreign Financial Institutions
and Rating Agencies
64
W 2001 r. Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK
rozwija∏ dzia∏alnoÊç w zakresie obs∏ugi handlu
zagranicznego, szczególnie w zakresie
forfaitingu eksportowego i importowego.
W 2001 r. podpisano w tym zakresie umowy
na ∏àcznà kwot´ ok. 28 mln PLN
i zrealizowano w handlu zagranicznym blisko
483 tysi´cy operacji o ∏àcznej kwocie ponad
33 mld PLN. Podpisano równie˝ 16 umów
rachunku powierniczego (Escrow Accounts)
na ∏àcznà kwot´ 569,5 mln PLN.
Ze wzgl´du na realizowane zadania zwiàzane
z zawieraniem transakcji na rynkach
finansowych, Bank utrzymywa∏ sta∏e kontakty
operacyjne z uczestnikami rynku pieni´˝nego
– bankami krajowymi, zagranicznymi oraz
poÊrednikami (brokerami), w tym w zakresie
pozyskiwania po˝yczek od innych banków
z przeznaczeniem na finansowanie akcji
kredytowej. W ramach poszerzania obecnoÊci
na rynkach mi´dzybankowych Bank rozpoczà∏
zawieranie z innymi bankami dwustronnych
umów typu ISDA oraz ISMA.
In 2001 Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK
was active in foreign trade services,
with particular focus on export and import
forfaiting. In 2001 contracts concerning
the above were concluded valued at approx.
PLN 28 million, and almost 483 thousand
foreign trade operations were effected with
a total value of more than PLN 33 billion.
Furthermore, 16 Escrow Account contracts
were concluded with a total value
of PLN 569.5 million.
Considering the need to effect tasks
concerning the conclusion of financial market
transactions the Bank maintained constant
operational contact with money market
participants – domestic and foreign banks,
and brokers engaged in activities leading to
the securing of loans (from other banks)
earmarked for the financing of credit
programmes. In order to increase its presence
on the inter-bank market the Bank started
signing bi-lateral ISDA and ISMA agreements
with other banks.
Spis TreÊci / Contents
–
–
–
–
–
65
W 2001 r. BPH by∏ oceniany przez
nast´pujàce agencje ratingowe: Capital
Intelligence, Moody’s Investors Service
Limited, Standard & Poor’s, Fitch, natomiast
PBK przez agencj´ ratingowà Fitch.
In 2001 BPH was assessed by the following
rating agencies: Capital Intelligence,
Moody’s Investors Service Limited,
Standard & Poor’s and Fitch, whilst PBK
was assessed by Fitch rating agency.
BPH zosta∏y przyznane nast´pujàce oceny
ratingowe:
BPH was given the following rating:
Od agencji Capital Intelligence
si∏a finansowa: BB+
ocena zobowiàzaƒ krótkoterminowych: A2
ocena zobowiàzaƒ d∏ugoterminowych: BBB–
perspektywa: stabilna
rating wsparcia: 2
Capital Intelligence
financial strength: BB+
short-term financial obligations: A2
long-term financial obligations: BBB–
outlook: stable
support rating: 2
–
–
–
–
–
Od agencji Moody’s Investors Service Limited
– perspektywa dla si∏y finansowej: D (stabilna)
– ocena zobowiàzaƒ krótkoterminowych: Prime 2
– ocena zobowiàzaƒ d∏ugoterminowych: Baa1
Moody’s Investors Service Limited
– financial strength outlook: D (stable)
– short-term financial debts: Prime 2
– long-term financial debts: Baa1
Od agencji Standard & Poor’s
– ocena ratingowa: BBBpi (w walucie krajowej)
Standard & Poor’s
– rating: BBBpi (in local currency)
–
–
–
–
Od agencji Fitch
ocena zobowiàzaƒ d∏ugoterminowych: BBB+
ocena zobowiàzaƒ krótkoterminowych: F2
ocena wsparcia: 3
ocena indywidualna: D
–
–
–
–
Fitch
long-term debt: BBB+
short-term debt: F2
support rating: 3
individual rating: D
–
–
–
–
PBK otrzyma∏ rating od agencji Fitch
ocena zobowiàzaƒ d∏ugoterminowych: BBB+
ocena zobowiàzaƒ krótkoterminowych: F2
ocena wsparcia: 3
ocena indywidualna: D
–
–
–
–
PBK was given the following rating by Fitch
long-term debt: BBB+
short-term debt: F2
support rating: 3
individual rating: D
W styczniu 2002 r. Agencja Ratingowa Fitch
utrzyma∏a oceny ratingowe dla po∏àczonego
Banku zgodnie z ocenami przyznanymi
oddzielnie dla BPH oraz PBK w 2001 r.
In January 2002 Fitch Rating Agency retained
rating for the merged Bank according
to the ratings given separately for BPH
and PBK in 2001.
Spis TreÊci / Contents
XI. Grupa Kapita∏owa BPH PBK SA
XI. BPH PBK SA Group
66
W 2001 r. Bank Przemys∏owo-Handlowy
i Powszechny Bank Kredytowy
przygotowywa∏y swoje portfele zaanga˝owaƒ
kapita∏owych do funkcjonowania w nowym,
po∏àczonym Banku. W wyniku fuzji prawnej
obydwu Banków ∏àcznie w sk∏ad Grupy
wchodzi ponad 40 podmiotów. Spó∏ki zale˝ne,
które ze wzgl´du na zakres swojego dzia∏ania
i mo˝liwoÊç podj´cia wspó∏pracy biznesowej
majà szczególne znaczenie strategiczne
dla Banku tworzà obecnie Grup´ Kapita∏owà
BPH PBK. Ich oferta uzupe∏nia podstawowà
ofert´ produktów i us∏ug Banku m.in.
o bankowoÊç hipotecznà, us∏ugi
ubezpieczeniowe, leasingowe, kana∏y
dystrybucji, czy zarzàdzanie aktywami.
W Grupie znajduje si´ tak˝e przedsi´biorstwo
maklerskie, fundusz inwestycyjny, firma
Êwiadczàca us∏ugi ochrony oraz spó∏ka
dzia∏ajàca na rynku nieruchomoÊci.
In 2001 Bank Przemys∏owo-Handlowy
and Powszechny Bank Kredytowy prepared
their equity portfolios for the newly merged
Bank. Having completed the legal merger
the Group now comprises more than
40 entities. Subsidiaries – in consideration of
their activities and potential to engage in
business cooperation – are of particular
strategic importance to the Bank and
constitute the BPH PBK Group.
Their product and service range enriches
the Bank’s own products and services by,
amongst others, the following: mortgage
banking, insurance services, leasing services,
distribution channels and asset management.
The Group also comprises a brokerage
enterprise, an investment fund, a security
guard company and a company active
on the real estate market.
Spis TreÊci / Contents
67
GRUPA KAPITA¸OWA BPH PBK SA
OBEJMUJE M.IN.:
THE BPH PBK SA GROUP COMPRISES
(AMONGST OTHERS):
PODMIOTY FINANSOWE
FINANCIAL ENTITIES
Udzia∏ procentowy w kapitale spó∏ki
Percentage share in company capital
GórnoÊlàski Bank Gospodarczy SA
(podmiot konsolidowany)
68,8%
Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA
100,0%
BPH PBK Doradztwo Finansowe SA
100,0%
Dom Maklerski PBK SA
100,0%
Hypo Vereinsbank – Bank Hipoteczny SA
100,0%
PBK Inwestycje SA
100,0%
PBK Leasing SA
100,0%
PBK Asset Management SA
99,9%
PBK ATUT TFI SA
93,8%
Spó∏dzielczy Bank Rozwoju Samopomoc
Ch∏opska SA
74,9%
Royal PBK Towarzystwo Ubezbieczeƒ na ˚ycie
31,2%
BA-CA Leasing Polska Sp. z o. o.
24,2%
GórnoÊlàski Bank Gospodarczy SA
(consolidated entity)
68.8%
Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA
100.0%
BPH PBK Doradztwo Finansowe SA
100.0%
Dom Maklerski PBK SA
100.0%
HypoVereinsbank – Bank Hipoteczny SA
100.0%
PBK Inwestycje SA
100.0%
PBK Leasing SA
100.0%
PBK Asset Management SA
99.9%
PBK ATUT TFI SA
93.8%
Spó∏dzielczy Bank Rozwoju Samopomoc
Ch∏opska SA
74.9%
Royal PBK Towarzystwo Ubezbieczeƒ na ˚ycie
31.2%
BA-CA Leasing Polska Sp. z o. o.
24.2%
PODMIOTY NIEFINANSOWE
NON-FINANCIAL ENTITIES
PBK Ochrona SA
100,0%
PBK Property Sp. z o. o.
100,0%
Mi´dzybankowe Centrum Gotówki
100,0%
Centrum BankowoÊci BezpoÊredniej Sp. z o. o.
98,0%
PBK Ochrona SA
100.0%
PBK Property Sp. z o. o.
100.0%
Mi´dzybankowe Centrum Gotówki
100.0%
Centrum BankowoÊci BezpoÊredniej Sp. z o. o.
98.0%
Spis TreÊci / Contents
68
69
Podj´tym przez PBK przedsi´wzi´ciem
wzmacniajàcym Grup´ Kapita∏owà przed
planowanà fuzjà by∏o dokonane w styczniu
2001 r. po∏àczenie spó∏ek PBK Property
Sp. z o. o. i PBK NieruchomoÊci Sp. z o. o.
Grupa Kapita∏owa BPH zosta∏a powi´kszona
o nowà spó∏k´ – Mi´dzybankowe Centrum
Gotówki Sp. z o. o., której zadaniem jest
odp∏atne Êwiadczenie us∏ug polegajàcych
na obs∏udze gotówkowej podmiotów
gospodarczych, a w szczególnoÊci transport
i ochrona gotówki, obs∏uga automatów
gotówkowych, przechowywanie gotówkowych
rezerw operacyjnych.
In order to consolidate the Group before
the merger PBK decided to merge
PBK Property Sp. z o. o. and PBK
NieruchomoÊci Sp. z o. o. in January 2001.
W ramach realizacji strategii rozwoju
alternatywnych kana∏ów dystrybucji powo∏ana
zosta∏a w czerwcu 2001 r. spó∏ka Centrum
BankowoÊci BezpoÊredniej Sp. z o. o., której
podstawowym zadaniem jest Êwiadczenie
us∏ug z zakresu bankowoÊci telefonicznej dla
klientów Banku (obydwa Banki obj´∏y w
Spó∏ce po 49% udzia∏ów, ˝aden nie posiada∏
wczeÊniej tego typu rozbudowanego call
center).
As part of the development strategy
on alternative distribution channels
a call centre (Centrum BankowoÊci
BezpoÊredniej Sp. z o. o.) was launched
in June 2001. Its basic task is to render
telephone banking services to Bank customers
(each of the Banks acquired a 49% stake
in the company, neither Bank had previously
owned such a sophisticated call centre).
Zgodnie z obowiàzujàcymi w kraju przepisami
ograniczajàcymi zaanga˝owanie kapita∏owe
podmiotu do jednego Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego, sprzedano
w grudniu 2001 r. PTE PBK na rzecz
STU Ergo Hestia. Obecnie Bank jest
udzia∏owcem jedynie jednego towarzystwa
emerytalnego tj. PTE Commercial Union BPH
CU WBK.
In keeping with Polish law, which limits
capital exposure to just one pension fund
(PTE) per company, it was decided
in December 2001 to sell PTE PBK
to STU Ergo Hestia. The Bank is now
a shareholder of just one pension fund:
PTE Commercial Union BPH CU WBK.
BPH PBK jest ponadto udzia∏owcem spó∏ek
infrastrukturalnych takich jak: Gie∏da
Papierów WartoÊciowych, Krajowa Izba
Rozliczeniowa, CeTO, SWIFT.
BPH PBK is also a shareholder in a number
of infrastructure-related companies, including:
Gie∏da Papierów WartoÊciowych (WSE),
Krajowa Izba Rozliczeniowa (National Clearing
Chamber), CeTO (OTC) and SWIFT.
The BPH Group grew by one more new
company – Mi´dzybankowe Centrum Gotówki
Sp. z o. o. – which offers companies paid
services involving cash attendance,
in particular cash transport and protection,
service of cash machines and the keeping
of cash reserves.
Spis TreÊci / Contents
XII. Sprawozdanie finansowe
XII. Financial Statements
70
A . OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA
A . AUDITOR’S OPINION
OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA
AUDITOR’S OPINION TO THE SHAREHOLDERS OF
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BANK PRZEMYS¸OWO -HANDLOWY PBK SA
BANKU PRZEMYS¸OWO -HANDLOWEGO PBK SA
71
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego
sprawozdania finansowego Banku
Przemys∏owo-Handlowego PBK SA z siedzibà
w Krakowie, na które sk∏ada si´: wst´p,
bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2001
roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sum´ 43.391.405 tysi´cy z∏otych,
zestawienie pozycji pozabilansowych
udzielonych na ten dzieƒ w kwocie
7.950.426 tysi´cy z∏otych, rachunek zysków
i strat za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia,
wykazujàcy zysk netto w kwocie
335.583 tysi´cy z∏otych, zestawienie zmian
w kapitale w∏asnym za rok obrotowy koƒczàcy
si´ tego dnia, wykazujàce stan kapita∏u
w∏asnego w wysokoÊci 4.945.234 tysi´cy
z∏otych, rachunek przep∏ywu Êrodków
pieni´˝nych za rok obrotowy koƒczàcy si´
tego dnia, wykazujàcy zwi´kszenie stanu
Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´
6.700 tysi´cy z∏otych oraz noty objaÊniajàce.
We have audited the accompanying financial
statements of Bank Przemys∏owo-Handlowy
PBK SA seated in Kraków.
These financial statements consist of:
an introduction, the balance sheet
as at 31 December 2001 with total assets
and total liabilities and equity of
PLN 43,391,405 thousand; the statement
of contingencies and commitments granted
as at 31 December 2001 amounting to
PLN 7,950,426 thousand; the profit and loss
account for the year then ended with a net
profit of PLN 335,583 thousand;
the statement of changes in equity for the year
then ended with equity of PLN 4,945,234
thousand; the cash flows statement
for the year then ended with an increase
in cash amounting to PLN 6,700 thousand;
and notes to the financial statements.
Za sporzàdzenie sprawozdania finansowego
odpowiedzialny jest Zarzàd Banku. Naszym
zadaniem by∏o zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii. Badanie
sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy
stosownie do postanowieƒ Mi´dzynarodowych
Standardów Rewizji Sprawozdaƒ Finansowych
wydanych przez Mi´dzynarodowà Federacj´
Ksi´gowych, rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29
wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U.
nr 121, poz. 591 wraz z póêniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu bieg∏ego
rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów. Przepisy te wymagajà, aby
badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone w sposób dajàcy wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
b∏´dów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metod´ wyrywkowà dowodów i zapisów
ksi´gowych, z których wynikajà kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.
Badanie obejmuje równie˝ ocen´ stosowanych
zasad rachunkowoÊci, znaczàcych szacunków
dokonanych przez Zarzàd Banku oraz ocen´
These financial statements are the
responsibility of the Bank’s management.
Our responsibility is to express an opinion
on these financial statements based on our
audit.
We conducted the audit in accordance with
International Standards on Auditing,
as issued by the International Federation
of Accountants, section 7 of the Polish
Accounting Act dated 29 September 1994
(Official Journal no. 121, item 591 with
subsequent amendments) and the professional
norms established by the Polish National
Council of Certified Auditors.
These standards require that we plan
and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement.
An audit includes examining, on a test basis,
evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements.
An audit also includes assessing
the accounting principles used and significant
estimates made by management, as well as
Spis TreÊci / Contents
ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyra˝amy przekonanie, ˝e przeprowadzone
przez nas badanie stanowi wystarczajàcà
podstaw´ do wydania opinii.
evaluating the overall financial statement
presentation. We believe that our audit
provides a reasonable basis for our opinion.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie
finansowe Banku Przemys∏owo-Handlowego
PBK SA zosta∏o sporzàdzone na podstawie
prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuacj´
finansowà Banku na dzieƒ 31 grudnia 2001
roku, wynik finansowy oraz przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy koƒczàcy si´
tego dnia, zgodnie z zasadami rachunkowoÊci
stosowanymi w Polsce, okreÊlonymi w ustawie
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci, uchwale nr 1/98 Komisji Nadzoru
Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
banków i sporzàdzania informacji dodatkowej
(Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 27), jak równie˝
wymogami dotyczàcymi sprawozdaƒ finansowych emitentów papierów wartoÊciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu,
stosowanymi w sposób ciàg∏y.
In our opinion, these financial statements
have been prepared from properly maintained
accounting books and present fairly, in all
material aspects, the financial position of the
Bank as at 31 December 2001 and the results
of its operations and its cash flows for the
year then ended in accordance with the
accounting standards applied in Poland as set
out in the Polish Accounting Act dated 29
September 1994, the Polish Banking
Supervisory Commission Resolution no. 1/98
dated 3 June 1998 on the special rules for
bank accounting and the notes to the financial
statements (NBP Official Journal no. 14, item
27) and reporting requirements for listed
companies, which have been applied
on a consistent basis.
Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci, stwierdzamy, ˝e informacje zawarte
w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci sporzàdzonym
przez Zarzàd Banku sà zgodne z informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
As required under the Polish Accounting Act
dated 29 September 1994 we also report
that the information given in the Directors’
Report is consistent with the financial
statements.
72
Janina Skwarka
Bieg∏y rewident nr 3683/5018
Certified Auditor No. 3683/5018
Bogdan D´bicki
Cz∏onek Zarzàdu
Member of the Board of Directors
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
For KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Bieg∏y rewident nr 796/1670
Certified Auditor No. 796/1670
Richard Cysarz
Pe∏nomocnik
Proxy
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
For KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Warszawa, 26 marca 2002 roku
Warsaw, 26 March 2002
Spis TreÊci / Contents
B. BILANS
B. BALANCE SHEET
AKTYWA
ASSETS
Stan na 31.12.
2001
rok bie˝àcy
current year
2000
rok poprzedni
previous year
w tys. PLN
PLN ’000s
w tys. PLN
PLN ’000s
1 933 528
2 008 357
245 486
345 046
2
11 497 281
177 972
11 319 309
8 029 041
69 836
7 959 205
3
18 308 913
2 583 207
15 725 706
19 432 289
2 482 713
16 949 576
4
5, 11
7 470 935
7 627 078
6, 8, 11
355 649
532 982
7, 8, 11
12 958
35 830
9, 11
37 909
226 528
10, 11
126 113
30 040
12
13
14
15
593 220
1 126 469
1 090 368
5 238
1 085 130
629 692
1 132 075
711 795
4 449
707 346
16
592 576
334 043
520 922
214 027
71 654
43 391 405
120 016
41 074 796
As at 31 December
Nota
Note
73
I. Kasa, operacje
z bankiem centralnym
II. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
uprawnione do redyskontowania
w banku centralnym
III. Nale˝noÊci od sektora
finansowego
1. W rachunku bie˝àcym
2. Terminowe
IV. Nale˝noÊci od sektora
niefinansowego i sektora
bud˝etowego
1. W rachunku bie˝àcym
2. Terminowe
V. Nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych
papierów wartoÊciowych
z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu
VI. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
VII. Akcje i udzia∏y
w jednostkach zale˝nych
VIII. Akcje i udzia∏y
w jednostkach stowarzyszonych
IX. Akcje i udzia∏y
w pozosta∏ych jednostkach
X. Pozosta∏e papiery wartoÊciowe
i inne prawa majàtkowe
XI. WartoÊci niematerialne
i prawne
XII. Rzeczowy majàtek trwa∏y
XIII. Akcje w∏asne do zbycia
XIV. Inne aktywa
1. Przej´te aktywa – do zbycia
2. Pozosta∏e
XV. Rozliczenia
mi´dzyokresowe
1. Z tytu∏u odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozosta∏e rozliczenia
mi´dzyokresowe
AKTYWA RAZEM
1
I. Cash and transactions
due from the Central Bank
II. Debt securities and other bills
eligible for rediscounting
at the Central Bank
III. Due from
financial istitutions
1. Current
2. Term
IV. Due from non-financial
institutions and state
administrative entities
1. Current
2. Term
V. Receivables in respect
of securities subject
to purchase under repurchase
agreements
VI. Debt securities
VII. Shares and equities
in subsidiary companies
VIII. Shares and equities
in associated companies
IX. Shares and equities
in other entities
X. Other securities
and equities
XI. Intangible
fixed assets
XII. Tangible fixed assets
XIII. Own shares for sale
XIV. Other assets
1. Repossessed assets
2. Other
XV. Prepayments
and accrued income
1. Deferred tax
2. Other
Spis TreÊci / Contents
TOTAL ASSETS
PASYWA
LIABILITIES AND EQUITY
Stan na 31.12.
2001
rok bie˝àcy
current year
2000
rok poprzedni
previous year
w tys. PLN
PLN ’000s
w tys. PLN
PLN ’000s
229 619
717 615
17
7 132 168
89 410
7 042 758
5 670 366
68 790
5 601 576
18
28 666 662
371
27
344
28 666 291
6 676 827
21 989 464
27 348 677
501
32
469
27 348 176
7 021 369
20 326 807
19
-
-
20
166 235
161 990
21
981 979
1 197 251
22
23
728
541
261
279
As at 31 December
Nota
Note
I. Zobowiàzania wobec
banku centralnego
II. Zobowiàzania wobec
sektora finansowego
1. Bie˝àce
2. Terminowe
III. Zobowiàzania wobec
sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego
1. Lokaty oszcz´dnoÊciowe, w tym:
a) bie˝àce
b) terminowe
2. Pozosta∏e, w tym:
a) bie˝àce
b) terminowe
IV. Zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych
papierów wartoÊciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
V. Zobowiàzania z tytu∏u emisji
w∏asnych papierów wartoÊciowych
VI. Fundusze specjalne
i inne pasywa
VII. Koszty i przychody rozliczane
w czasie oraz zastrze˝one
VIII. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozosta∏e rezerwy
IX. Zobowiàzania podporzàdkowane
X. Kapita∏ akcyjny
XI. Nale˝ne wp∏aty na kapita∏
zak∏adowy (wielkoÊç ujemna)
XII. Kapita∏ zapasowy
XIII. Kapita∏ rezerwowy
z aktualizacji wyceny
XIV. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
XV. Ró˝nice kursowe
z przeliczenia
oddzia∏ów zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat ubieg∏ych
XVII. Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM
24
25
354
154
335
819
143 581
26
1 457 571
1 456 810
27
73 123
2 907 168
73 884
2 500 418
-
-
28 208
335 583
43 391 405
9 225
548 772
41 074 796
28
657
515
319
196
241
622
451
171
216 925
Spis TreÊci / Contents
I. Liabilities due to the
Central Bank
II. Liabilities due to financial
istitutions
1. Current
2. Term
III. Liabilities due to
non-financial istitutions and
state administrative entities
1. Savings accounts:
a) Current
b) Term
2. Other:
a) Current
b) Term
IV. Liabilities in respect
of securities subject to sale
under repurchase agreements
V. Liabilities in respect of
securities issued
VI. Special purpose funds
and other liabilities
VII. Accruals and deferred income
including suspended items
VIII. Provisions
1. Corporate income tax
2. Other
IX. Subordinated liabilities
X. Shareholders’ equity
XI. Unpaid contribution
to share capital (negative value)
XII. Supplementary capital
XIII. Revaluation
reserve
XIV. Other reserves
XV. Foreign exchange differences
resulting from operations
of foreign branches
XVI. Retained earnings
or uncovered loss brought forward
XVII. Net profit/(loss)
TOTAL LIABILITIES
74
C. POZYCJE POZABILANSOWE
Stan na 31.12.
C. OFF -BALANCE SHEET ITEMS
2001
rok bie˝àcy
current year
2000
rok poprzedni
previous year
w tys. PLN
PLN ’000s
w tys. PLN
PLN ’000s
12
7
6
1
4
1
3
11
7
6
1
4
As at 31 December
Nota
Note
75
I. Pozabilansowe zobowiàzania
warunkowe
1. Zobowiàzania udzielone:
a) dotyczàce finansowania
b) gwarancyjne
2. Zobowiàzania otrzymane:
a) dotyczàce finansowania
b) gwarancyjne
II. Zobowiàzania zwiàzane
z realizacjà operacji kupna/sprzeda˝y
III. Pozosta∏e, w tym:
- aktywa przej´te
za wierzytelnoÊç i w wyniku
restrukturyzacji
- papiery wartoÊciowe wydane
stanowiàce gwarancje
- papiery wartoÊciowe otrzymane
stanowiàce gwarancje oraz inne
zabezpieczenia pomniejszajàce
aktywa ryzykowne
- operacje papierami wartoÊciowymi
- zobowiàzania z tytu∏u operacji
instrumentami finansowymi
- inne zobowiàzania
POZYCJE POZABILANSOWE
RAZEM
30
309
950
703
246
359
110
248
528
426
521
905
102
781
321
937
541
393
147
395
534
3 861
268
734
786
948
534
344
190
33 097 916
13 167 760
19 573 117
7 152 271
81 206
75 419
69 508
98 599
7 087 762
180 422
5 632 626
358 726
5 748 862
-
981 384
5 517
58 575 204
38 662 656
Spis TreÊci / Contents
I. Contingencies
and commitments
1. Commitments undertaken:
a) financing
b) guarantees
2. Commitments received:
a) financing
b) guarantees
II. Commitments resulting from
purchase/sale transactions
III. Other:
- assets acquired as a result of
debt-to-equity swaps
and restructuring
- securities provided
as guarantees
- securities
received
as guarantees and other
collaterals decreasing risk assets
- operations on securities
- operations related
to financial instruments
- other liabilities
TOTAL OFF-BALANCE
SHEET ITEMS
D. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
D. PROFIT AND LOS S ACCOUNT
2001
rok bie˝àcy
current year
2000
rok poprzedni
previous year
w tys. PLN
PLN ’000s
w tys. PLN
PLN ’000s
4 615 621
3 522 007
1 093 614
630 856
72 949
557 907
4 845 457
3 074 842
1 770 615
606 032
65 156
540 876
123 955
39 120
Nota
Note
I. Przychody z tytu∏u odsetek
II. Koszty odsetek
III. Wynik z tytu∏u odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytu∏u prowizji
V. Koszty z tytu∏u prowizji
VI. Wynik z tytu∏u prowizji (IV-V)
VII. Przychody z akcji i udzia∏ów,
pozosta∏ych papierów wartoÊciowych i
innych praw majàtkowych
VIII. Wynik na operacjach
finansowych
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na dzia∏alnoÊci bankowej
XI. Pozosta∏e przychody operacyjne
XII. Pozosta∏e koszty operacyjne
XIII. Koszty dzia∏ania banku
XIV. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych
XV. Odpisy na rezerwy
i aktualizacja wartoÊci
XVI. Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia
dotyczàce aktualizacji wartoÊci
XVII. Ró˝nica wartoÊci rezerw
i aktualizacji (XV-XVI)
XVIII. Wynik na dzia∏alnoÊci operacyjnej
XIX. Wynik na operacjach
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX. Zysk (strata) brutto
XXI. Podatek dochodowy
XXII. Pozosta∏e obowiàzkowe
zmniejszenie zysku (zwi´kszenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto
31
32
33
34
35
36
37
38
-15
981
2 741
38
52
1 506
557
731
650
212
212
086
22
459
2 832
47
26
1 449
394
156
161
660
893
075
299 971
259 668
39
1 718 757
1 025 958
40
1 006 707
718 310
-712 050
209 543
-307 648
836 537
43
-14
177
191
209 529
-126 054
98
294
196
836 635
287 863
44
45
335 583
548 772
41
42
Spis TreÊci / Contents
I. Interest income
II. Interest expense
III. Net interest income (I-II)
IV. Commission income
V. Commission expense
VI. Net commission income (IV-V)
VII. Income from shares,
equities and other
securities
VIII. Result on financial
operations
IX. Foreign exchange result
X. Profit from banking activities
XI. Other operating income
XII. Other operating expenses
XIII. Overheads
XIV. Depreciation of fixed assets
and amortisation
of intangible assets
XV. Charges to provisions
and revaluation
XVI. Release of provisions
XVII. Net (charges to)/release
of provisions (XV-XVI)
XVIII. Operating profit
XIX. Result on extraordinary
operations
1. Extraordinary profits
2. Extraordinary losses
XX. Gross profit/loss
XXI. Corporate income tax
XXII. Other obligatory charges
to profit/(loss)
XXIII. Net profit/loss
76
E. SKRÓT KOMENTARZA DO
WYNIKÓW FINANSOWYCH
E. SUMMARY OF NOTES
TO FINANCIAL STATEMENTS
ZMIANY W BILANSIE
CHANGES IN THE BALANCE SHEET
Suma bilansowa Banku BPH PBK na koniec
2001 r. wynios∏a 43 391,4 mln PLN i by∏a
o5,6% wy˝sza ni˝ przed rokiem. W 2001 r.
w strukturze tak aktywów jak i pasywów
Banku zasz∏y istotne zmiany.
BPH PBK balance sheet total at year-end 2001
stood at PLN 43,391.4 million and was 5.6%
up on the previous year. In 2001 the Bank’s
assets and liabilities structure underwent
considerable change.
AKTYWA
ASSETS
w mld PLN
2000
2001
PLN bn
20,1
19,2
50
50
Kredyty netto*:
7,6
7,5
40
D∏u˝ne papiery
wartoÊciowe:
Lokaty bankowe*:
7,1
10,3
Inne:
6,2
6,4
40
30
30
20
20
10
10
2000
2001
Net loans*:
* bez odsetek
2000
2001
2000
2001
20.1
19.2
Debt securities:
7.6
7.5
Deposits*:
7.1
10.3
Other:
6.2
6.4
2000
2001
* excl. interests
77
PASYWA
LIABILITIES
w mld PLN
2000
50
Depozyty
niebankowe*:
27,9
Depozyty, kredyty
i po˝yczki banków*: 4,5
40
2001
PLN bn
50
Non-bank
deposits*:
27.9
Bank placements,
loans and advances*: 4.5
30,0
5,4
40
5.4
Kapita∏y z zyskiem:
4,8
4,9
Equity incl. profit:
4.8
4.9
Inne:
3,9
3,0
Other:
3.9
3.0
30
30
20
20
10
10
* excl. interests
* bez odsetek
2000
30.0
2001
2000
Spadek kredytów odnotowany w 2001 r.
by∏ w du˝ym stopniu wynikiem prowadzonej
przez Bank polityki ograniczenia
zaanga˝owania w bran˝ach sklasyfikowanych
jako obarczone wysokim i bardzo wysokim
ryzykiem.
Wolne Êrodki Bank bezpiecznie lokowa∏
na rynku mi´dzybankowym.
2001
Decline in loans in 2001 was, to a large
degree, caused by the Bank’s prudent policy
to limit exposure in industries classified
as high risk/very high risk.
The Bank safely invested free funds
on the inter-bank market.
Spis TreÊci / Contents
Stan d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
na 31.12.2001 r. by∏ ni˝szy ni˝ przed rokiem
o 2%. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e w ciàgu
tego okresu stan tych papierów podlega∏
znacznym wahaniom. Na koniec 2001 r.
papiery handlowe stanowi∏y 68,6% ca∏ego
portfela d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
Banku.
Debt securities as at 31 December 2001
were lower than the previous year by 2%.
It must be stated, however, that during
this period debt securities were subject
to considerable fluctuations.
At year-end 2001 commercial papers
constituted 68.6% of the Bank’s entire debt
securities portfolio.
Pasywa o koszcie odsetkowym: depozyty oraz
kredyty i po˝yczki od banków ros∏y szybciej
ni˝ suma bilansowa. Zmniejszeniu uleg∏y
natomiast inne pasywa, w tym zw∏aszcza
rozliczenia mi´dzybankowe i zobowiàzania
wobec wierzycieli.
Interest-bearing liabilities, deposits,
and bank loans and borrowings rose faster
than the balance sheet total.
Other liabilities fell, including – in particular
– inter-bank settlements and
amounts due to creditors.
LOANS
KREDYTY
WartoÊç kredytów brutto BPH PBK
(obejmujàca nale˝noÊci z tytu∏u kapita∏u
i skapitalizowanych odsetek) wg stanu na
31.12.2001 r. wynios∏a 20 813,2 mln PLN.
W portfelu kredytowym Banku dominowa∏y
kredyty dla niefinansowych podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà,
które stanowi∏y 72,3% wartoÊci portfela,
udzia∏ kredytów dla osób prywatnych
wyniós∏ 19,1%. Dynamicznie rozwija∏y si´
kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych
i klientów korporacyjnych.
W stosunku do stanu na koniec 2000 r.
wzros∏y one o 70,5%.
Zarówno dla osób fizycznych jak i dla klientów
korporacyjnych wzros∏y kredyty w rachunku
bie˝àcym. Zmniejszy∏ si´ natomiast udzia∏
kredytów o terminie sp∏aty do 5 lat.
STRUKTURA KREDYTÓW DLA SEKTORA
NIEFINASOWEGO I BUD˚ETU WG TERMNÓW
ZAPADALNOÂCI 2000 R.
w%
BPH PBK gross loan value (amounts due
under principal and compounded interest)
as at 31 December 2001 amounted
to PLN 20,813.2 million.
The Bank’s credit portfolio was dominated
by loans to non-financial institutions engaged
in business activities (72.3% of portfolio
value), with loans granted to private
individuals accounting for 19.1%.
Mortgages both for natural persons and
corporate clients grew dynamically and
were up on year-end 2000 figures by 70.5%.
Current account loans grew for natural
persons and corporate clients alike.
Loans with maturities of up to 5 years,
however, demonstrated a fall.
LOAN’S STRUCTURE OF THE NON-FINANCIAL
SECTOR AND STATE ADMINISTRATIVE ENTITIES
ACCORDING TO MATURITY DATE 2000
%
Powy˝ej 5 lat
31,2
Above 5 years
31.2
Powy˝ej 3 lat do 5 lat
11,7
Above 3 to 5 years
11.7
Powy˝ej 2 lat do 3 lat
8,0
Above 2 to 3 years
8.0
13,1
Above 1 to 2 years
13.1
Do 1 roku
23,7
Up to 1 year
23.7
Rachunek bie˝àcy
12,3
Current
12.3
Powy˝ej 1 roku do 2 lat
Spis TreÊci / Contents
78
STRUKTURA KREDYTÓW DLA SEKTORA
NIEFINASOWEGO I BUD˚ETU WG TERMNÓW
ZAPADALNOÂCI 2001 R.
w%
%
Powy˝ej 5 lat
35,1
Above 5 years
35.1
Powy˝ej 3 lat do 5 lat
11,0
Above 3 to 5 years
11.0
Powy˝ej 2 lat do 3 lat
7,5
Above 2 to 3 years
7.5
10,0
Above 1 to 2 year
10.0
Do 1 roku
23,1
Up to 1 year
23.1
Rachunek bie˝àcy
13,3
Current
13.3
Powy˝ej 1 roku do 2 lat
79
LOANS’ STRUCTURE OF THE NON-FINANCIAL
SECTOR AND STATE ADMINISTRATIVE ENTITIES
ACCORDING TO MATURITY DATE 2001
Udzia∏ kredytów w walutach obcych (po
przeliczeniu na PLN) w portfelu kredytowym
Banku (wraz z odsetkami) sektora
niefinansowego i bud˝etu stanowi∏ 31,4%.
SpoÊród walut obcych, dominujàcà walutà
by∏o EUR, z 38,3% udzia∏em w cz´Êci tego
portfela dotyczàcej kredytów walutowych.
Kredyty udzielone w USD stanowi∏y 22,3%
portfela kredytów walutowych.
Foreign currency loan share (after conversion
into PLN) in the non-financial sector and
budget of the Bank’s credit portfolio
(including interest) amounted to 31.4%.
The dominating foreign currency was the
EUR, with a 38.3% share in the foreign
currency part of the portfolio. Loans granted
in USD constituted 22.3% of the foreign
currency portfolio.
Struktura geograficzna nale˝noÊci sektora
niefinansowego i bud˝etu przedstawia∏a si´
nast´pujàco:
Geographic structure of non-financial
institutions and state administrative entities in
terms of receivables was as follows:
STRUKTURA GEOGRAFICZNA NALE˚NOÂCI
OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I BUD˚ETU
NA 31.12.2001 R.
w%
GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF AMOUNTS DUE
FROM THE NON-FINANCIAL SECTOR AND STATE
ADMINISTRATIVE ENTITIES AS AT 31.12 2001
%
Makroregion Po∏udniowy
35,5
Macroregion South
Makroregion Sto∏eczny
22,9
Macroregion Capital
22.9
Makroregion Zachodni
19,2
Macroregion West
19.2
Makroregion
Pó∏nocno-Wschodni
22,4
Macroregion
North-East
22.4
Spis TreÊci / Contents
35.5
FUNDUSZE OBCE (M.IN. DEPOZYTY)
EXTERNAL FUNDING (INCLUDING DEPOSITS)
Podstaw´ funduszy Banku finansujàcych jego
aktywa stanowi∏y depozyty osób prywatnych,
korporacji i innych instytucji (bez depozytów
rynku mi´dzybankowego),
które na 31.12.2001 r. stanowi∏y 69,2%
pasywów Banku ogó∏em.
The sources of the Bank’s assets funding
were deposits made by private customers,
corporations and other institutions
(excluding inter-bank markets), which,
as at 31 December 2001, constituted 69.2%
of total Bank liabilities.
Depozyty wykaza∏y wy˝szà dynamik´ ni˝
suma bilansowa. Depozyty sektora
niefinansowego i bud˝etu stanowi∏y 94,3%
∏àcznej kwoty depozytów na koniec 2001 r.
Deposits demonstrated greater growth than
the balance sheet total. Non-financial and
state administrative entities constituted 94.3%
of total deposit amount at year-end 2001.
Struktura geograficzna depozytów sektora
niefinansowego i bud˝etu przedstawia∏a si´
nast´pujàco:
Geographic structure of non-financial and
state administrative entities in terms of
deposits was as follows:
STRUKTURA GEOGRAFICZNA DEPOZYTÓW
SEKTORA NIEFINANSOWEGO I BUD˚ETU
NA 31.12.2001 R.
GEOGRAPHICAL STRUCTURE
OF NON-FINANCIAL SECTOR AND STATE
ADMINISTRATIVE ENTITIES DEPOSITS
AS AT 31.12.2001
%
w%
Makroregion Po∏udniowy
41,4
Macroregion South
41.4
Makroregion
Pó∏nocno-Wschodni
Makroregion Zachodni
17,6
Macroregion
North-East
Macroregion West
17.6
Makroregion Sto∏eczny
33,2
Macroregion Capital
33.2
7,8
Na koniec 2001 r. zobowiàzania bie˝àce by∏y
ni˝sze ni˝ przed rokiem.
STRUKTURA ZOBOWIÑZA¡ WOBEC SEKTORA
NIEFINASOWEGO I BUD˚ETU (BEZ ODSETEK)
WG PIERWOTNYCH TERMINÓW
WYMAGALNOÂCI NA 31.12.2000 R.
w%
Zobowiàzania bie˝àce
7.8
At year-end 2001 current amounts due to the
Bank were lower than in the previous year.
AMOUNTS DUE TO THE NON-FINANCIAL
SECTOR AND STATE ADMINISTRATIVE ENTITIES
(EXCLUDING INTEREST) WITH INITIAL MATURITY
DATES AS AT 31.12.2000
%
26,1
Current amounts due
26.1
Powy˝ej 5 lat
0,3
Above 5 years
0.3
Powy˝ej 1 roku
do 5 lat
Powy˝ej 3 miesi´cy
do 1 roku
Powy˝ej 1 miesi´ca
do 3 miesi´cy
Do 1 miesiàca
2,0
1 - 5 years
2.0
24,5
3 months - 1 year
24.5
21,2
1 month - 3 months
21.2
25,9
Up to 1 month
25.9
Spis TreÊci / Contents
80
STRUKTURA ZOBOWIÑZA¡ WOBEC SEKTORA
NIEFINASOWEGO I BUD˚ETU (BEZ ODSETEK)
WG PIERWOTNYCH TERMINÓW
WYMAGALNOÂCI NA 31.12.2001 R.
w%
Zobowiàzania bie˝àce
81
AMOUNTS DUE TO THE NON-FINANCIAL
SECTOR AND STATE ADMINISTRATIVE ENTITIES
(EXCLUDING INTEREST) WITH INITIAL MATURITY
DATES AS AT 31.12.2001
%
23,5
Current amounts due
23.5
Powy˝ej 5 lat
1,3
Above 5 years
1.3
Powy˝ej 1 roku
do 5 lat
Powy˝ej 3 miesi´cy
do 1 roku
Powy˝ej 1 miesi´ca
do 3 miesi´cy
Do 1 miesiàca
1,7
1 - 5 years
1.7
24,1
3 months - 1 year
24.1
20,5
1 month - 3 months
20.5
28,9
Up to 1 month
28.9
Najwy˝sze tempo wzrostu wykaza∏y
zobowiàzania z terminem pierwotnym
powy˝ej 5 lat (o 401%), co wià˝e si´
z zapowiedzianym od marca 2002 r.
opodatkowaniem dochodów od lokat.
Kwotowo najbardziej wzros∏y zobowiàzania
o pierwotnym terminie wymagalnoÊci
do jednego miesiàca. O 10,3% spad∏y
natomiast zobowiàzania w przedziale
powy˝ej 1 roku do 5 lat.
KAPITA¸Y
Amounts due with maturity exceeding 5 years
demonstrated the greatest growth rate (401%).
This is connected with the announcement to
charge taxation on income from savings
from March 2002.
In terms of amount it was amounts due
with an initial maturity of up to one month
that grew the most. However, amounts due
in the 1-5 year bracket fell by 10.3%.
SHAREHOLDERS’ FUNDS
Na 31.12.2001 r. fundusze w∏asne Banku
wynios∏y 4.609,7 mln PLN i by∏y o 8,3%
wy˝sze w porównaniu ze stanem na koniec
2000 r. Kapita∏y ∏àcznie z zyskiem netto
za 2001 r. wynosi∏y 4.945,2 mln PLN.
Z tytu∏u podzia∏u zysku za 2000 r. wzrós∏
fundusz ogólnego ryzyka bankowego
(o 171,3 mln PLN). Zwi´kszy∏ si´ tak˝e zysk
niepodzielony z lat ubieg∏ych (o 19 mln PLN).
W ca∏oÊci dotyczy∏ on Kasy Mieszkaniowej.
JednoczeÊnie inne sk∏adniki pozosta∏ych
kapita∏ów rezerwowych Banku wzros∏y
o 162,1 mln PLN – z odpisów z zysku roku
2000. W efekcie udzia∏ funduszy w∏asnych
(bez zysku netto) w ∏àcznych pasywach
wzrós∏ nieznacznie (z 10,4% na koniec 2000 r.
do 10,6% na koniec 2001 r.).
As at 31 December 2001 Bank equity
amounted to PLN 4,609.7 million, up 8.3%
on the year ended 2000. Shareholders’ funds
plus net profit for 2001 stood at PLN 4,945.2
million.
The general Bank risk fund grew by
PLN 171.3 million as a result of distribution
of year 2000 profits. Retained earnings
from previous years also went up
(by PLN 19 million) and concerned exclusively
the House Savings and Loans Office.
At the same time other components of
remaining Bank reserve capital rose by
PLN 162.1 million – from profit appropriations
for 2000. As a result, shareholders’ equity
(excluding net profit) in total liabilities rose
insignificantly (from 10.4% at year-end 2000
to 10.6% at year-end 2001).
Spis TreÊci / Contents
WielkoÊç kapita∏ów by∏a w pe∏ni wystarczajàca
dla zachowania bezpieczeƒstwa finansowego
Banku i gromadzonych w nim depozytów.
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci Banku
ukszta∏towa∏ si´ na koniec 2001 r.
na bezpiecznym poziomie 17,36%
(w 2000 roku: 15,8%).
WYNIKI FINANSOWE
Level of shareholders’ funds was fully
sufficient to guarantee Bank financial
security and safety of deposits.
Bank capital adequacy ratio at year-end 2001
stood at a safe 17.36% (15.8% in 2000).
FINANCIAL RESULTS
Wynik finansowy netto Banku za 2001 r.
wyniós∏ 335,6 mln PLN. Wynik finansowy
brutto za ten˝e rok wyniós∏ 209,5 mln PLN.
WartoÊç zysku netto wy˝sza ni˝ zysk brutto
jest wynikiem uwzgl´dnienia w kalkulacji
aktywów z tytu∏u odroczonego podatku
dochodowego rezerw celowych utworzonych
przez Bank.
The Bank’s net financial result for 2001
amounted to PLN 335.6 million.
Gross financial result for the year stood
at PLN 209.5 million.
Net profit value higher than gross profit value
is the result of inclusion, in the calculation
of assets arising from deferred income tax,
of specific provisions set up by the Bank.
Ni˝szy od ubieg∏orocznego poziom zysku
zosta∏ spowodowany g∏ównie spadkiem
dochodów odsetkowych oraz wzrostem rezerw
celowych.
Profits were lower than in the previous year
mainly because of the drop in interest revenue
and increase in specific provisions.
F. PODSTAWOWE RÓ˚NICE
POMI¢DZY SPRAWOZDANIEM
SPORZÑDZONYM WED¸UG POLSKICH
STANDARDÓW RACHUNKOWOÂCI
(PAS) A SPRAWOZDANIEM
SPORZÑDZONYM WED¸UG
MI¢DZYNARODOWYCH STANDARDÓW
RACHUNKOWOÂCI (IAS)
F. BASIC DIFFERENCES BETWEEN
STATEMENTS PREPARED ACCORDING
TO POLISH ACCOUNTING STANDARDS
(PAS) AND INTERNATIONAL
ACCOUNTING STANDARDS (IAS)
Bank sporzàdza sprawozdania finansowe
wed∏ug Polskich Standardów RachunkowoÊci
(PAS) oraz wed∏ug Mi´dzynarodowych
Standardów RachunkowoÊci (IAS).
Podstawowe ró˝nice pomi´dzy tymi
sprawozdaniami przedstawiajà si´
nast´pujàco:
– W sprawozdaniach finansowych
sporzàdzanych wed∏ug PAS, rezerwa
na ryzyko ogólne zosta∏a utworzona
po raz pierwszy w 1998 r. na podstawie
Prawa Bankowego (równoczeÊnie zosta∏
rozwiàzany fundusz ryzyka stanowiàcy,
zgodnie z poprzednim Prawem Bankowym,
cz´Êç kapita∏u w∏asnego).
W sprawozdaniach finansowych
sporzàdzanych wed∏ug IAS, rezerwa na ryzyko
ogólne zosta∏a utworzona w latach ubieg∏ych.
The Bank draws up financial statements
according to Polish Accounting Standards
(PAS) and according to International
Accounting Standards (IAS). The basic
differences between these two statements
are illustrated below:
– in financial statements drawn up according
to PAS, general risk provision was first set up
in 1998 on the basis of the Banking Act
(at the same time the risk fund constituting
– in keeping with the previous Banking Act
– a part of equity, was released).
In financial statements drawn up according
to IAS, general risk provisions were set up
in previous years.
Spis TreÊci / Contents
82
W wyniku tego istnieje ró˝nica w poziomie
rezerwy na ryzyko ogólne.
W sprawozdaniach finansowych wed∏ug IAS
na 31 grudnia 2001 r., ∏àczna wartoÊç rezerw
na ryzyko kredytowe jest wy˝sza
o 201.275 tysi´cy PLN w porównaniu
do sprawozdaƒ finansowych wed∏ug PAS.
W trakcie 2001 r. w sprawozdaniach
finansowych wed∏ug IAS Bank utworzy∏
dodatkowe rezerwy celowe w wysokoÊci
25.100 tysi´cy PLN.
83
As a result, there exists
a difference in level of general risk provision.
In financial statements according to IAS
at 31 December 2001 total value of credit risk
provisions is higher by PLN 201,275 thousand
in comparison to financial statements
according to PAS. During 2001,
in the financial statements according to IAS,
the Bank set up additional specific provisions
of PLN 25,100 thousand;
– WartoÊç firmy z tytu∏u nabycia Pierwszego
Komercyjnego Banku w Lublinie (PKBL)
oraz Banku Morskiego (BM) zosta∏a obliczona
jako nadwy˝ka kosztów nabycia nad wartoÊcià
godziwà nabytych aktywów i pasywów.
Kwota wartoÊci firmy wed∏ug IAS zawiera
tak˝e zdyskontowanà wartoÊç pewnych
korzyÊci uzyskanych w wyniku transakcji,
tj. po˝yczek o preferencyjnym oprocentowaniu
otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego
oraz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
W wyniku tego, wartoÊç ksi´gowa netto
wartoÊci firmy wed∏ug IAS jest mniejsza
o 145.425 tysi´cy PLN od wartoÊci wed∏ug
sprawozdaƒ finansowych PAS. Dodatkowo,
wed∏ug IAS po˝yczki o preferencyjnym
oprocentowaniu otrzymane przez Bank sà
wykazywane wed∏ug ich wartoÊci godziwej,
która jest o 152.657 tysi´cy PLN ni˝sza od
wartoÊci tych po˝yczek w PAS wed∏ug stanu
na 31 grudnia 2001 r.
– goodwill after acquisition of Pierwszy
Komercyjny Bank w Lublinie (PKBL) and Bank
Morski (BM) was calculated as a surplus
of acquisition costs over fair value
of purchased assets and liabilities.
Goodwill according to IAS also contains
discounted value of certain benefits obtained
as a result of the transaction i.e. preferential
interest loans from the National Bank
of Poland and the Bank Guarantee Fund.
As a result, net book value of goodwill
according to IAS is PLN 145,425 thousand
less than the value according to PAS financial
statements. Additionally, according to IAS
preferential interest loans granted to the Bank
are shown according to their fair value, which
is PLN 152,657 thousand less than the value
of these loans according to PAS
as at 31 December 2001;
– W sprawozdaniach finansowych wed∏ug PAS
pewne wydatki zwiàzane z podniesieniem
kapita∏u (w latach ubieg∏ych) oraz wydatki
zwiàzane z fuzjà BPH i PBK sà uj´te
w aktywach i amortyzowane metodà liniowà
przez 5 lat. W sprawozdaniach finansowych
Banku wed∏ug IAS koszty fuzji sà zaliczane
bezpoÊrednio do rachunku zysków i strat,
a koszty zwiàzane z podniesieniem kapita∏u
pomniejszajà jego wartoÊç. W wyniku tego,
na 31 grudnia 2001 r. w sprawozdaniach
finansowych wed∏ug IAS aktywa netto sà
o 20.954 tysi´cy PLN ni˝sze od aktywów netto
wed∏ug PAS.
– in the financial statements according to PAS
certain expenses connected with share capital
increase (in past years) and BPH/PBK merger
expenses are disclosed under assets and
depreciated over 5 years on a straight line
basis. In Bank financial statements according
to IAS costs relating to the merger are directly
charged to the profit and loss account, whilst
costs related to share capital increase lower
its value. As a result, at 31 December 2001
net assets according to IAS financial
statements are PLN 20,954 thousand lower
than net assets according to PAS;
– W sprawozdaniach finansowych wed∏ug IAS,
Bank wykazuje d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
w portfelu dost´pnym do sprzeda˝y wed∏ug
– in the financial statements according to IAS,
the Bank shows debt securities in the trading
portfolio according to their fair value
Spis TreÊci / Contents
ich wartoÊci godziwej zgodnie z IAS 39.
Na 31 grudnia 2001 r. Bank dokona∏ korekty
wartoÊci godziwej papierów wartoÊciowych
zaliczonych do portfela dost´pnego
do sprzeda˝y poprzez kapita∏y. Dodatnia
korekta wartoÊci godziwej tych papierów
wynosi (brutto) 10.303 tysi´cy PLN.
Korekty takiej nie dokonuje si´
sprawozdaniach finansowych wed∏ug PAS.
and in keeping with IAS 39.
On 31 December 2001 the Bank amended
the fair value of securities in the trading
portfolio through shareholders’ equity.
Correction of fair value of these securities
amounts to (gross) PLN 10,303 thousand.
This type of correction is not employed
in financial statements according to PAS;
– Bank amortyzuje wartoÊç firmy
w sprawozdaniach finansowych wed∏ug IAS
przez szacunkowy okres jej ekonomicznej
u˝ytecznoÊci (15 lat). W sprawozdaniach
finansowych wed∏ug PAS wartoÊç firmy
jest amortyzowana przez 9 lat.
W 2001 r. koszty amortyzacji wartoÊci firmy
w sprawozdaniach finansowych Banku wed∏ug
IAS sà mniejsze o 40.850 tysi´cy PLN od
kosztów w PAS z powodu skutków ró˝nych
okresów amortyzacji oraz mniejszej wartoÊci
firmy w IAS, jak to wyjaÊniono powy˝ej.
– the Bank amortises its goodwill in the
financial statements according to IAS
by calculating an estimated utility period
(15 years). In the financial statements
according to PAS goodwill is amortized
over a period of 9 years. In 2001 goodwill
amortization costs in the Bank’s financial
statements according to IAS are
PLN 40,850 thousand lower than costs
according to PAS. This stems from the effects
of different amortization periods and lower
goodwill according to IAS, as explained above;
– W sprawozdaniach finansowych wed∏ug IAS
wartoÊci godziwe po˝yczek o preferencyjnym
oprocentowaniu zwiàzanych z zakupem PKBL
sà amortyzowane do ich wartoÊci nominalnej
przez ca∏y okres trwania po˝yczki.
W sprawozdaniach finansowych
sporzàdzonych wed∏ug IAS obcià˝enie
z tego tytu∏u za 2001 r. wynios∏o
30.989 tysi´cy PLN i jest wykazane
jako koszty odsetkowe.
– in the financial statements according to IAS
fair value of preferential interest loans
resulting from the purchase of PKBL are
depreciated according to their face value
throughout the lending period.
In the financial statements according to IAS
charges stemming from the above for 2001
amount to PLN 30,989 thousand
and are disclosed as interest costs;
– W sprawozdaniach finansowych wed∏ug IAS
odsetki zastrze˝one od kredytów
nieregularnych sà kompensowane z odsetkami
naliczonymi i pomniejszajà wartoÊç kredytów.
W sprawozdaniach finansowych wed∏ug PAS
odsetki zastrze˝one od kredytów
nieregularnych sà wykazane w pasywach.
– in the financial statements according to IAS
reserved interest on non-performing loans
is compensated with accrued interest,
thus decreasing loan value.
In the financial statements according to PAS
reserved interest on non-performing loans
is shown as liabilities;
– W sprawozdaniach finansowych wed∏ug IAS
rozrachunki mi´dzybankowe sà wysaldowane.
W sprawozdaniach finansowych wed∏ug PAS
rozrachunki mi´dzybankowe sà wykazywane
brutto.
– in the financial statements according to IAS
inter-bank operations are disclosed
on a settled basis. In the financial statements
according to PAS inter-bank operations
are shown as gross items.
Spis TreÊci / Contents
84
85
ISSN 1644-082X
Wydawca / Published by Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK SA,
Centrala w Krakowie / Head Office in Cracow:
Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków
tel.: (012) 618 68 88, 422 33 33
Centrala w Warszawie / Head Office in Warsaw:
ul. Towarowa 25 A, 00-958 Warszawa
tel.: (022) 531 80 00
www.bphpbk.pl
e-mail: [email protected]
Projekt graficzny i realizacja wydawnicza / Designed and typeset by
AKSA Wydawnictwo-Poligrafia
Zdj´cia / Photos: Andrzej Tyszko, ZEFA, Masterfile Polska
Redakcj´ zakoƒczono / This edition: 30.04.2002
Spis TreÊci / Contents
ISSN 1644-082X
Spis TreÊci / Contents

Podobne dokumenty