Zarządzenie Rektora nr 74_13 w sprawie limitów przyjęć na I rok

Transkrypt

Zarządzenie Rektora nr 74_13 w sprawie limitów przyjęć na I rok
Poznań, 23 maja 2013 roku
DOP-0212-74/2013
Zarządzenie nr 74/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia
w roku akademickim 2013/2014
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 63 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz w związku z Uchwałą nr 64/2013 Senatu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia liczby studentów
studiów stacjonarnych na rok akademicki 2013/2014, zarządzam, co następuje:
§1
Podstawowe limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wynoszą:
studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
Architektura krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i agroinŜynieria
InŜynieria i gospodarka wodna
InŜynieria środowiska
Leśnictwo
Medycyna roślin
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Polityka społeczna
Projektowanie mebli
Rolnictwo
Technika rolnicza i leśna
Technologia drewna
Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Zootechnika
60
60
90
60
90
150
90
90
60
60
90
180
60
90
120
60
60
90
60
90
150
45
60
120
studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia
45
45
90
60
120
30
75
90
30
90
90
60
30
45
120
90
45
60
60
60
90
75
45
60
90
150
90
60
60
45
45
90
45
60
jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Weterynaria
60
30
60
90
30
60
90
90
40
60
30
30
45
40
§2
W przypadku szczególnie duŜego zainteresowania określonym kierunkiem studiów,
na wniosek dziekana, decyzją Prorektora ds. Studiów, limit przyjęć moŜe zostać zwiększony.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Podobne dokumenty