pomagamy - Orzesze

Komentarze

Transkrypt

pomagamy - Orzesze
ISSN 1425-7610
Nr 10 (232)
październik 2015
cena 1,8 zł z 8% VAT
www.facebook.com/GazetaOrzeska
POMAGAMY
Ewelina mogła liczyć na pomoc wielu osób.
Najlepsze drużyny turnieju z Natalką i organizatorami.
Organizatorzy festynu, od lewej: Tomasz Szola, Wojciech
Kiel, Monika Gregorska, Tomasz Pinkowski i Piotr Szola.
Natalka na rękach mamy Danuty i organizatorzy: Halina
Gąsior, zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk i Adam
Kurpas.
Festyn charytatywny
„Dla Eweliny”
Otwarcie
komisariatu
9
15
Zagrali dla Natalki
IV Orzeski
Bieg Uliczny
30. lecie
przedszkola
w Zawiści
Przystanek Królówka
Królówka, to piękna, malownicza, otoczona lasami dzielnica
Orzesza, przez którą prowadzą liczne trasy rowerowe. Kto
zna legendę o Królówce ten wie, że mieszkańcy od dziada
pradziada szczycą się gościnnością i każdy przyjezdny jest
tutaj „po królewsku” przyjęty.
Tak też było i tym razem,
kiedy 16 września 2015 r. uczniowie kl. III SP nr 10 w Orzeszu
– Woszczycach z wychowawczynią gościli w gospodarstwie p.
Eugenii i Andrzeja Wawocznych,
którzy prowadzą je już od 1988 r.
Celem naszej wycieczki było
zapoznanie z jesiennymi pracami
polowymi, a w szczególności ze
zbieraniem ziemniaków. Dzieciom praca tak się spodobała, że
wymyśliły konkurs, która grupa
zbierze ich najwięcej. Zapał był
tak duży, że jury postanowiło,
iż wszyscy otrzymają pierwsze
miejsce i „medal” z pieczonego ziemniaka. Pan Wawoczny
stwierdził, że dawno nie miał tak
wspaniałych i zaangażowanych
pomocników, chociaż jego córka Ania to prawdziwy rolniczy
talent. To jednak nie była jedyna
atrakcja jaką sprawili nam państwo Wawoczni. Pani Eugenia
uraczyła nas produktami własnego wyrobu. Jedliśmy m. in.
biały ser, pieczone w ognisku
ziemniaki, piliśmy smaczny koktajl malinowy i kompot. To nie
było jednak najważniejsze, przede
wszystkim spotkaliśmy się tam
z życzliwością i serdecznością.
Czuliśmy się wspaniale, przebywaliśmy na łonie natury, a poza
tym dopisywała nam pogoda
Nowo otwarta pizzeria w Królówce.
Z wizytą w gospodarstwie państwa Wawocznych.
o możliwości przejęcia lokalu, od
i humory. Gospodyni pokazała
nam jeszcze zwierzęta hodowlane
razu wraz z małżonką postanowili
stworzyć tutaj pizzerię. Pan Duw oborze. Nie przeszkadzały nam
dała opracował własny przepis na
nawet zapachy, bo były naturalne
ciasto, jak mówi „ulepszane przez
i wiejskie. To był wspaniały przydługie lata”. Pizza jest bardzo
stanek na naszej drodze.
Następnie poszliśmy drogą,
smaczna i „Przystanek Królówka”
rzeczywiście gości przyjezdnych
która prowadzi do Suszca, bo tam
z okolicy i nie tylko. Pan Jarek,
na skraju lasu znajduje się „Obrozek” czyli kapliczka, przy której
jak przystało na kucharza, pokazał
nam, jak się robi pizzę, a później
raz w roku, w maju, odbywa się
mogliśmy jej skosztować - była
nabożeństwo w plenerze.
pyszna.
W tym samym dniu dotarliTo były wspaniałe przystanki
śmy jeszcze do „Przystanku Króna drodze naszej wycieczki do
lówka”, nie po to, by wyruszyć
Królówki. Bardzo dziękujemy
w drogę powrotną do szkoły, ale
państwu Wawocznym za „króby zobaczyć, jak powstaje pizza.
lewskie” przyjęcie. Oczywiście
Nie wszyscy wiedzą, że od lipca
polecamy przejezdnym gościom
w Królówce można zjeść wypizzę w „Przystanku Królówka”
śmienitą pizzę, a to za sprawą p.
u państwa Dudała, ale także
Małgorzaty i Jarosława Dudała.
świeżą, ekologiczną żywność,
„Przystanek Królówka” jak móktórą można kupić w Królówce
wią, to ich „wymarzone miejsce”.
bezpośrednio od rolników.
Pan Jarek z wykształcenia jest
Alina Niechoj, wych. kl. III
kucharzem i dlatego kiedy dowiedział się w styczniu 2015 r.,
Dzień Seniora w Królówce
23 września najstarsi mieszkańcy Królówki obchodzili tradycyjny
Dzień Seniora. Na uroczyste spotkanie z tej okazji zaprosiła ich sołtys
Helena Oczadło i Rada Sołecka. Gościem był również burmistrz Mirosław Blaski, który życzył seniorom wielu lat w zdrowiu, dziękując
za trud wychowania dzieci i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej
społeczności.
Najstarszych mieszkańców Królówki podjęto obiadem, była też
tradycyjna lampka szampana na toast, i okazały tort na deser. Spotkanie
odbyło się w Sali Przyjęć państwa Myszor. /I.W./
ISSN 1425-7610
Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21
Realizacja: Wydawnictwo „Leliwa”, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5
tel./fax 32/22-10-846 lub 602-45-11-79 e-mail: [email protected]
Redaktor odpowiedzialny: Izabela Wiêc³awska
Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44
Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opatrywania tekstów w³asnymi tytu³ami.
Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy.
2
Remont ośrodka
Ruszyły prace remontowe
Ośrodka Zdrowia w Orzeszu przy
ulicy Bukowina. Można zapytać – po ilu latach oczekiwania?
Bardzo wielu niestety. Budynek i
jego obejście wyglądają
jak relikt przeszłości,
i na pewno nie dodają
splendoru właścicielowi,
którym jest Starostwo
Powiatowe w Mikołowie.
W tym roku starostwo
odnowi elewację frontową i wykona nowe
schody wraz z podjazdem dla
niepełnosprawnych. O remont
przychodni wraz z obejściem upominał się radny powiatowy Andrzej
Bujok, o czym mówił na sesji rady
miejskiej w styczniu, gdy gościł na
obradach w Orzeszu. - Od początku
mojej działalności w radzie powiatu
zabiegałem o rozpoczęcie prac przy
naszym ośrodku. Staroście udało
się wygospodarować środki, które
w pierwszej kolejności przeznaczono na zapewnienie bezpiecznego
Stypendia burmistrza
wejścia do budynku. Wierzę, że w
kolejnych latach uda się poprawić
estetykę i funkcjonalność obejścia
budynku, myślę o lepszej komunikacji i większej ilości miejsc parkingowych. Życzmy sobie, a przede
wszystkim pacjentom przychodni,
żeby te nadzieje się ziściły. /I.W./
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZESZE
w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze
W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze,
przyjętej Uchwałą Nr VIII/84/15 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 21 maja 2015r. informuję,
iż istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:
•
wykreślenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
•
ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami
historycznymi,
zlokalizowanych na terenie Miasta Orzesze.
Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy,
musi zawierać:
•
imię i nazwisko / imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz z
adresem/ami wnioskodawców,
•
oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu którego dotyczy,
•
uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
•
dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.
•
ocena stanu technicznego obiektu
Na sesji Rady Miejskiej we
wrześniu odbyło się wręczenie stypendiów naukowych burmistrza za
II semestr nauki w roku szkolnym
2014/15. Jednorazowymi nagrodami pieniężnymi uhonorowano 53
uczniów z Orzesza.
Stypendia naukowe przyznawane są za wysoką średnią ocen
oraz laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu
co najmniej wojewódzkim.
Nagrody wręczali burmistrz
Mirosław Blaski i przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mach.
Uczcili pamięć…
We wrześniu w lesie na Pasternioku odbył się Apel Poległych upamiętniający wydarzenia
z pierwszych dni II wojny św., gdy
żołnierze Wermachtu w tym właśnie
miejscu, na polanie pośród starych
dębów rozstrzelali kilkudziesięciu
orzeszan. Pomordowanymi byli
Wnioski należy składać: na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św.
Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze; bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis
elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem) lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy oraz podpis., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015r.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) w
gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków, wykreślenie jakichkolwiek obiektów z gminnej
ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej.
Wobec powyższego, wnioski, które wpłyną do tut. urzędu w wyznaczonym powyżej
terminie zostaną przekazane Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
w Katowicach, celem ich rozpatrzenia.
Informuję jednocześnie, iż aktualnie obowiązująca w/w Gminna Ewidencja Zabytków
Miasta Orzesze dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu w Wydziale
Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (parter, pokój nr 7) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Orzesze http://www.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=431
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Orzeszu (parter, pokój nr 7) tel. (32)32 48 814 lub (32) 32 48 815.
Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
– Dziękuję wam za piękne promowanie naszego miasta, i cieszę
się, że z roku na rok powiększa się
grono osób, którym to wyróżnienie
jest przyznawane – gratulował
burmistrz.
Sesja odbywała się w sali widowiskowej w Jaśkowicach. Młodym ludziom podczas uroczystego
wręczania nagród towarzyszyli
najbliżsi – rodzice i rodzeństwo.
Stypendia naukowe burmistrza
przyznawane są w Orzeszu od
2007 roku.
/I.W./
Młodzież pod pomnikiem.
głównie powstańcy śląscy, działacze
plebiscytowi, polscy patrioci.
Organizatorem Apelu jest
Zespół Szkół im. Poległych na
Pasternioku. W uroczystościach
uczestniczą również rodziny pomordowanych orzeszan, władze
miasta i delegacje orzeskich szkół,
księża. W tym roku uroczystą wartę
zaciągnęli harcerze z Hufca Ziemi
Mikołowskiej.
Pełne zadumy spotkanie otwarła
Gabriela Kret, dyrektor ZS. Burmistrz
Mirosław Blaski podziękował młodzieży za wzr Młodzież pod pomnikiem. uszającą i pełną powagi oraz
refleksji uroczystość. Modlitwę za
pomordowanych i wszystkie ofiary
konfliktów zbrojnych odmówili:
proboszcz parafii NNMP ks. Henryk
Centner i proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej ks. Henryk Reske.
/I.W./
Władze miasta – zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk, burmistrz Mirosław Blaski i przew. RM Jan Mach.
3
Dożynki w Zazdrości
4
Dożynki w Zazdrości Fitness w Woszczycach
Najpiękniejsze dla oka orzeskie dożynki odbywają się rokrocznie w Zazdrości. Tak było i w tym roku. Zazdrościanie nie
zawiedli, ich korowodem dożynkowym można by się chwalić
daleko poza granicami miasta. To, czym słyną, jest mnogość
kunsztownie zdobionych przyczep i sprzętu rolniczego oraz
wielkie zaangażowanie mieszkańców – od tych małych, na
dojrzałych wiekiem kończąc.
Korowód wyruszył z ul.
Przyjaźni i przy dźwiękach orkiestry dętej „Szczygłowice”
przemaszerował do kościoła
parafialnego. Na czele korowodu
dumnie prezentowały się amazonki ze stajni Profit z Zazdrości.
Starostami dożynek byli Mariola
Wolnik i Mirosław Blinda. Gościli na nich m.in. zastępczyni
burmistrza Sylwia Krawczyk,
wicestarosta powiatu mikołowskiego Marek Szafraniec i przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mach.
Po mszy św. dziękczynnej za
tegoroczne plony bawiono się na
festynie. I tu jak zawsze główną
atrakcją była loteria fantowa,
w której każdy los był pełny,
a do wygrania było wiele cennych
nagród. Na festynie raczono się
swojskimi ciastami i grochówką z kotła, występowały dzieci szkolne i miejscowa schola,
a policja przygotowała specjalne
miasteczko ruchu drogowego
do zaznajomienia najmłodszych
z przepisami o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Atrakcji
było znacznie więcej, a to piękne
święto plonów to jak zawsze efekt
ciężkiej pracy Rady Sołeckiej
z sołtysem i radnym Janem Spendlem na czele i wielu mieszkańców Zazdrości. /I.W./
PODZIĘKOWANIA
Sołtys oraz Rada Sołecka składają serdecznie podziękowania za
pomoc w organizacji dożynek:
Starostom- Marioli Wolnik i Mirosławowi Blinda; wszystkim strojącym przyczepy i sprzęt rolniczy; dzieciom uczestniczącym w korowodzie; paniom robiącym koronę dożynkową, wieńce, strojącym kościół
i niosącym dary; jeźdźcom na koniach; Dyrektor Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Zazdrości, Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom”, właścicielom Domu Przyjęć „U Jakuba”, ks. Prob. Romanowi Woźniakowi i ks.
Seniorowi Jerzemu Hojce, wiceburmistrz Sylwii Krawczyk, przewodniczącemu R.M. Janowi Machowi, wicestaroście Markowi Szafrańcowi
oraz orkiestrze dętej KWK. Knurów-Szczygłowice oraz wszystkim którzy
w jakikolwiek sposób pomogli przy święcie plonów.
SPONSORAMI
TEGOROCZNYCH DOŻYNEK BYLI:
„JANPOL”,M. Płaza, Zajazd Kasztelański, Piaskownia „Jarub”,
piekarnia „Ewa”, „DACHBUCH”, „ROMUR”, „ROLNIK”, Sklep spożywczy „MIŁEK”,U.S. Płaza, pizzeria „BRAVISSIMA”, A. Duda, S. Goszczyński, G.B. Dziadura, Klub Jeździecki „PROFIT” , G.M Erm, Bank
„Millennium”, F.H.U „Dragon”, H.A. Malcher, A.A. Żmuda, M. Bryłka,
J. Sznapka z synami, D. Bendkowski, M. Jankowiak, A.G. Wiechnik,
Malcher i Błaszczyk, R. Kuśmirek, M. Cichos, J.M. Sznapka, B. Korus,
A. Wowra, rest. „Amaro”, „Wega”, „Cimaron”, MR. Hamburger, zakł.
fryzjerski „Finezja”, zakł. kosmetyczny „Venus”, A.L. Spendel, M.J.
Spendel, B.H. Wolnik, A.M Czyżyk, G.W. Kania, J.M. Hensel, Ł. Bratek
i Z. Fijałkowski (oprawa filmowa)
W każdy wtorek o godz.1730
w Szkole Podstawowej Nr 10
w Woszczycach odbywają się
zajęcia Fitnes 25+. Czas trwania
zajęć – 1 godz. Zajęcia odpłatne.
W każdą środę o godz.1730
w Szkole Podstawowej Nr 10
w Woszczycach zajęcia z gimnastyki ogólno-usprawniającej z elementami Jogi dla osób 50 +. Czas
trwania zajęć 45 minut. Zajęcia
odpłatne. Serdecznie zapraszamy.
/Inf.org./
Zebranie mieszkańców centrum
Radni z centrum oraz burmistrz
Orzesza zapraszają mieszkańców
centrum miasta na zebranie, które
odbędzie się w poniedziałek, 19
października, o godz. 18.00 w dużej
sali restauracji Amaro. W programie
spotkania m.in. sprawy bieżące
dzielnicy i pytania mieszkańców.
Jednolita Strategia
Terytorialna
We wrześniu ruszyły prace
pod kątem opracowania Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego
wraz z przygotowaniem Planu
Operacyjnego na lata 2016-2025
(w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach
projektu pod nazwą J-ednolita
S-trategia T-erytorialna = spójny
obszar funkcjonalny powiatu
mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach
programu Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny. Dokument ten
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mikołowie opracuje
konsorcjum firm ResPublic sp.
z o.o. z Warszawy oraz Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.
z Wrocławia. W ramach ww.
projektu pracownicy tych firm
przeprowadzać będą działania o
charakterze badawczym (badania
opinii), analitycznym, jak i konsultacyjnym. Do działań zostaną
zaproszeni zarówno mieszkańcy,
jak i przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorcy z obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego.
Michał Kazem-Bek koordynujący działania z ramienia
Respublic i Instytutu Badawczego
IPC - „Z jednej strony powstająca strategia zawierać będzie:
starannie wyselekcjonowany i
zhierarchizowany system celów
i zasady ich modyfikowania w
zależności od przyszłych sytuacji,
z drugiej strony - ogólne sposoby
osiągania celów sformułowane
jako zasady co do kierunków i
sposobów rozwoju, programy i
ciągi działań (listy przedsięwzięć
i polityk).”
Jak podkreślają eksperci
podstrategia promocji obszaru
funkcjonalnego nie jest „gotową
receptą na sukces”. Jest ona jedynie „ogólnym drogowskazem”,
wskazówkami, które mają pomóc
przy promocji obszaru funkcjonalnego.
„Opracowując program promocji dla obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego trzeba z
założenia postrzegać jako takie
przekształcenia jej struktury, które prowadzą w bliższym i dalszym
horyzoncie czasu do wzrostu
zainteresowania tym obszarem
zarówno ze strony mieszkańców regionu, turystów z Polski,
jak i inwestorów, minimalizacji
niekorzystnych oddziaływań na
otoczenie i oferowania innym
korzyści zewnętrznych.” – dodaje
Kazem-Bek.
Proces formułowania Strategii, w tym określenia obszarów
priorytetowych, celów, działań,
wskaźników i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację
oparty będzie na zasadach partnerstwa lokalnego – przy zaangażowaniu przedstawicieli życia
społecznego, gospodarczego oraz
politycznego, w tym przedsiębiorców, władz samorządowych,
instytucji rynku pracy, organizacji
pozarządowych – tzw. aktorów
rozwoju lokalnego.
Prace nad strategia zakończą
się w styczniu 2016 roku.
5
Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół
21 września oddano uroczyście do użytku boisko wielofunkcyjne wybudowane przy Zespole Szkół im. Poległych na
Pasternioku w Orzeszu.
Ten bardzo nowoczesny i estetyczny obiekt jest spełnieniem
długoletnich marzeń szkolnej społeczności. W miejscu dawnego,
nieużywanego ze względu na zły
stan techniczny boiska, powstał
wielofunkcyjny obiekt sportowy.
Są tu pełnowymiarowe boiska do
piłki ręcznej oraz siatkowej i dwa
boiska do koszykówki. Do tego jest
60-metrowa bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal oraz stanowisko
do rzutu kulą. Nawierzchnia płyty
boiska wykonana jest z poliuretanu. Dookoła boiska zamontowano
piłkochwyty.
Decyzja o wybudowaniu boiska zapadła w poprzedniej kadencji
władz miasta, a zrealizowano ją
w okresie od czerwca do końca
lipca tego roku. W imieniu szkolnej
społeczności podziękowania złożyła dyrektor szkoły Gabriela Kret.
Nowo wybudowane boiska
poświęcili księża orzeskich parafii
z centrum miasta: ks. Henryk Centner, proboszcz parafii Nawiedzenia
NMP i ks. Henryk Reske, proboszcz
parafii ewangelicko – augsburskiej.
Uroczystego otwarcia obiektu
poprzez przecięcie symbolicznej
wstęgi dokonali: Franciszek Biskup
– długoletni dyrektor tej szkoły,
Gabriela Kret – obecny dyrektor,
Andrzej Szafraniec – były burmistrz, Anna Czarnacka – dyrektor
MZO, burmistrz Mirosław Blaski
i starosta mikołowski Henryk
Jaroszek.
Boisko kosztowało ok. 470
000 zł, w tym 153 000 zł było dofinansowania z Programu Rozwoju
Wojewódzkiej Bazy Sportowej.
/I.W./
„Zielone Orzesze” zaprasza na spotkanie
Stowarzyszenie „Zielone
Orzesze” zaprasza wszystkich
mieszkańców Orzesza zainteresowanych zieloną częścią naszego
miasta, sprawami związanymi z polepszeniem zielonego wizerunku
naszego miasta.
Chcemy, aby część zielona Orzesza pozostała zielona,
a w części miejskiej wszystkie
prace i inwestycje uwzględniały
dobre, zielone i zgodne z naturą
pomieszkiwanie.
Zapraszamy do przedstawienia
spraw i problemów do rozwiązania.
My podzielimy się naszymi plana-
6
mi i sprawami związanymi z planowaną w naszej miejscowości
budową kopalni węgla kamiennego
Orzesze.
Zapraszamy 20 października
(wtorek) o godz. 19.00 na Królówkę (Sala Przyjęć, ul. Pisarka).
Jednocześnie przypominamy
o celach naszego Stowarzyszenia:
a) wspieranie wszelkich
działań na rzecz ochrony środowiska,
b) promocja projektów turystycznych i inicjatyw związanych
z podniesieniem atrakcyjności terenów turystycznych miasta Orzesze,
c) monitorowanie i kontrolowanie wszelkich inwestycji i działalności gospodarczych
w zakresie ich szkodliwości dla
środowiska naturalnego,
d) uczestnictwo we wszelkich postępowaniach administracyjnych oraz sądowych związanych
ze szkodliwym wpływem inwestycji i działalności gospodarczych na
środowisko,
e) przedstawianie właściwym organom władzy publicznej
wniosków i postulatów zmierzających do zapobiegania powstawaniu
szkód w środowisku naturalnym,
f) u d z i e l a n i e p o m o c y
w sporządzaniu pism i wniosków
w zakresie dochodzenia odszkodowań za wyrządzone szkody
w zakresie ochrony środowiska,
g) organizowanie i wspieranie programów edukacyjnych
w zakresie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
h) pomoc utalentowanej
młodzieży w studiowaniu nauk
przyrodniczych mających na celu
rozszerzenie wiedzy o środowisku
naturalnym.
Prof. Irena Pluta
Festyn strażacki
w Zawadzie
OSP Jaśkowice i radny Bartłomiej Marek byli organizatorami
Festynu Strażackiego, który odbył się
19 września na boisku w Zawadzie.
Impreza rozpoczęła się po zakończeniu powiatowych zawodów sportowo
– pożarniczych, które także rozegrano
na zawadzkim boisku.
Zwiedzanie wozu strażackiego.
W programie festynu były atrakcje dla dzieci, gastronomia. Ponadto
występ zespołów Showman z Zawady, Dwa Kamraty z Jaśkowic,
i dj Krzyśka. Imprezę poprowadził
Bartłomiej Marek. On też zgotował
strażakom z Jaśkowic prawdziwą i
chyba miłą dla nich niespodziankę
– podarowując spalinową pilarkę
do drzewa. – Wszyscy wiemy, że
strażacy są nie tylko od gaszenia
pożarów. Gdy spotykają nas anomalie
pogodowe w postaci wichur, wielkim
problemem stają się powalone drzewa
i konary. W usuwaniu wiatrołomów
zawsze możemy liczyć na naszych
druhów – ochotników. Mam nadzieję,
że ta pilarka się przyda, a wszystkim
wam życzę bezpiecznej służby. Liczę
też na dalszą współpracę z naszym
sołectwem. Mogliśmy na was liczyć
przy organizacji festynu
„Zawadzki bieg z kartoflem”, przy dzisiejszych
zawodach pożarniczych
i teraz tej zabawie. Dziękujemy i zapraszamy do
dalszej współpracy – zachęcał na festynie radny
Marek. Fundusze na zakup
piły pochodzą od przedsiębiorców z Zawady. Za
ten nieoczekiwany prezent
podziękowała w imieniu jednostki
Joanna Kociubińska – prezes OSP
Jaśkowice.
W dalszej części festynu odbyły
się jeszcze licytacje na rzecz poszkodowanego strażaka z naszego powiatu. Licytowano strażaka – maskotkę
(sprzedano za 200 zł), skarbonkę –
świnkę (80 zł) oraz zabytkowy hełm
strażacki, za który nowy właściciel
zapłacił 200 zł.
/I.W./
OSP Woszczyce najlepszą drużyną
powiatowych zawodów
sportowo – pożarniczych
19 września na boisku w Zawadzie odbyły się powiatowe zawody
sportowo – pożarnicze. Wzięło
w nich udział 14 drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu
powiatu mikołowskiego. Miło
zakomunikować, że najlepszą drużyną okazała się OSP Woszczyce
zdobywając I miejsce i okazały
puchar. Równie dobra wiadomość
dotyczy końcowej klasyfikacji
młodzieżowych drużyn pożarniczych, gdzie I miejsce zdobyła MDP
z OSP Gardawice. Gratulujemy tego
sukcesu naszym druhnom i druhom!
Nagrody zwycięskim drużynom wręczali: Komendant Powiatowy PSP Mikołów Dariusz Witkowicz, prezes Oddziału Zarządu
Powiatowego OSP Sławomir Bijak,
Prezes Zarządu Miejskiego OSPRP
Jan Mach i zastępca burmistrza
Orzesza Sylwia Krawczyk.
Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze odbywają się co
dwa lata. Tegoroczne zmagania
druhów oceniało 12 sędziów, na
czele z przewodniczącym komisji
st.asp. Grzegorzem Piwko z PSP
Mikołów. /I.W./
Młodzież z OSP Gardawice.
Puchar dla OSP Woszczyce.
Kandydaci z Orzesza
w wyborach parlamentarnych 2015
Prezes OSP Jaśkowice Joanna Kociubińska i radny Bartłomiej Marek.
Zawody sportowe dla dzieci przygotowane przez strażaków.
Sześciu orzeszan ubiega się
o mandat posła w wyborach do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się
25 października. Jakie będą mieli
szanse czas pokaże. Przedstawiamy
ich nazwiska według kolejności list
z których startują.
Lista nr 1: Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
Marek Fryderyk Szafraniec, specjalista ds. zarządzania
w oświacie, członek partii Prawo
i Sprawiedliwość.
Lista nr 4: Komitet Wyborczy
KORWiN
Czesław Remigiusz Starosta,
lekarz weterynarii, nie należy do
partii politycznej.
Lista nr 5: Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
Janusz Jerzy Zgoł, ekonomista, nie należy do partii politycznej.
Lista nr 7: Komitet Wyborczy
Wyborców "Kukiz'15"
Adam Jerzy Kurpas, inżynier
górniczy, członek partii Ruch
Narodowy.
Mariusz Jan Wojtanowicz,
górnik eksploatacji podziemnej, nie
należy do partii politycznej.
Lista nr 8: Komitet Wyborczy
Nowoczesna Ryszarda Petru
Rafał Wojciech Dobosiewicz,
urbanista, nie należy do partii
politycznej.
7
Dzwon w Sandomierzu
Bawili się w Szczyrku
W dniach 9-11 września Chór
Dzwon działający przy Miejskim
Ośrodku Kultury zorganizował
wycieczkę do Sandomierza połączoną z warsztatami muzycznymi.
Podczas tych trzech dni oprócz
śpiewania grupa zwiedzała Sandomierz oraz okoliczne miasta i miasteczka. W Sandomierzu – mieście
pełnym zabytków – uczestnicy
zwiedzili stare miasto, a tam wieżę
Opatowską, kościół Ducha Świętego, rynek, ratusz, dom Jana Długosza, wzgórze zamkowe, kościół
dominikański, wąwóz Królowej
Jadwigi. Na trasie zwiedzania nie
Członkowie orzeskiego Koła
Emerytów 8 września wyjechali na
wycieczkę do Szczyrku, do pensjonatu Maria. Z wyjazdu skorzystało
71 osób.
mogło zabraknąć katedry, gdzie
chór „Dzwon” zapewnił oprawę
muzyczną mszy św. wieczornej
wykonując 7 pieśni. Zespołem dyrygowała Natalia Łukaszewicz. Po
mszy tamtejszy proboszcz zaprosił
orzeskich śpiewaków z koncertem
na 100-lecie świątyni.
W obszernym planie wycieczki był również Szydłów, a w nim
kościół św. Władysława, ruiny zamku i synagoga; pałac w Kurozwękach i dawny klasztor kamedułów
w Rytwianach, a także Pacanów
z sanktuarium Pana Jezusa Konającego. /Inf.MOK/
W programie było zwiedzanie
tej turystycznej miejscowości, poczęstunek i zabawa z DJ Jerzym
– miejscowym grajkiem. /Ing.org./
Dzień seniora w Woszczycach
Najstarsi mieszkańcy Woszczyc spotkali się na swoim święcie
w ośrodku wypoczynkowym „Baron” w Woszczycach, a spotkanie
zorganizowała Rada Sołecka i sołtys Krystyna Kieś.
Gości spotkania przywitała
pani sołtys, która odczytała List
Gratulacyjny do seniorów wystoso-
8
wany przez burmistrza Mirosława
Blaskiego i przew. Rady Miejskiej
Jana Macha. Władze miasta nie
były obecne na spotkaniu, z uwagi
na odbywające się w tym czasie
posiedzenie rady miejskiej.
Po poczęstunku przed seniorami wystąpili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w przedsta-
wieniu pt. „Skąd wzięła się nazwa
Orzesze”, a występ przygotowała
Maria Fuchs.
Przy akompaniamencie muzycznym seniorzy opowiadali
i wspominali o swoich dawnych
przeżyciach. Zawnioskowali też do
Rady Sołeckiej, aby takie spotkania
odbywały się dwa razy do roku.
Pani sołtys i Rada Sołecka
dziękują wszystkim przybyłym na
to coroczne spotkanie oraz Urzędowi Miasta za otrzymane środki
finansowe na jego organizację,
a właścicielom Ośrodka „Baron” za
przygotowanie poczęstunku.
/Inf.org./
Zawiść bawiła się
„Na góralską nutę”
5 września w Zawiści odbył
się festyn „Na góralską nutę”,
którego organizatorem była Rada
Sołecka z sołtysem Stanisławem
Wycisło.
Pogoda i frekwencja dopisały, a nowej Radzie Sołeckiej nie
zabrakło pomysłów na urozmaicenie imprezy. Atrakcją był na
pewno turniej dzielnic Zawiści.
Pięcioosobowe drużyny rywalizowały w fajnych i widowiskowych
konkurencjach, a były nimi bieg
z jajkiem, rzut kapeluszem góralskim, dęcie w góralski instrument
trombitę, taniec „żabniok”. Rywalizację wygrało „Centrum”, II miejsce po dogrywce przypadło „Ulicy
Centralnej”, III „Starej Szklarni”,
IV miejsce zajął „Wroni Kąt” a V
miejsce „Pasieki”.
Konferansjerkę prowadziła
Karina Mucha, a gości zabawiała
kapela góralska „Maliniorze”.
Mecz piłki nożnej o puchar
sołtysa Zawiści, rozegrany pomiędzy reprezentacją Zawiści i Jaśkowic po rzutach karnych z wynikiem 4:2 wygrały Jaśkowice. I tej
drużynie sołtys Wycisło przekazał
okazały puchar.
Wśród atrakcji festynu były
też przejażdżki na koniach ze stajni
Tomasza Miguły oraz gry i zabawy
dla dzieci poprowadzone przez Ewę
Wesoły – Skura. Do nabycia były
także cegiełki na zakup sprzętu sportowego do fitnessu pod chmurką.
Przy okazji festynu swój nowy
nabytek – przyczepkę do przewożenia strażackiego sprzętu zademonstrowali druhowie z OSP Zawiść.
Impreza odbywała się na placu
przed budynkiem fundacji Dom
Miłosierdzia św. Jana Chrzciciela.
Gościli na niej m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach i radny
powiatowy Józef Mrowiec. /I.W./
Festyn charytatywny
„Dla Eweliny”
Festyn Charytatywny „Dla
Eweliny”, który odbył się na osiedlu XXV-lecia w Orzeszu, nie byłby
możliwy, gdyby nie grupa ludzi,
którym nieobojętny jest los Eweliny Smerczek. W grudniu ubiegłego roku w klinice w Wiedniu
przeszczepiono jej płuca, a operacja
dosłownie uratowała jej życie.
Wycieńczona mukowiscydozą
wydawało się że nie dożyje nowego roku. A jednak po czterech
latach starań o przeszczep udało
się wszystko szczęśliwie sfinalizować. Dziś Ewelina w niczym
nie przypomina siebie z grudnia
ub. roku, gdy powalona chorobą
ważyła tylko 36 kg. Na festynie
który odbył się 19 września tryskała
dobrym humorem i uśmiechem,
i pięknie się prezentowała w ciemnej sukience i kozaczkach. Jednak
nadal potrzebuje naszej pomocy,
bo rekonwalescencja po przeszczepie jest kosztowna – wyjazdy
do Wiednia na badania kontrolne
i specjalistyczne, drogie leki.
Na szczęście są wśród nas
ludzie nieobojętni na los innych,
i taka fajna grupa połączyła siły
organizując tę imprezę. Jej pomysłodawcą był Tomasz Szola. Do
niego szybko dołączyli członkowie zespołu Top Musix w którym
sam gra, czyli Tomasz Pinkowski
i Wojciech Kiel, a następnie Monika Gregorska, radny Piotr Szola
i urząd miejski z Orzesza.
Zabawę urządzili na osiedlu
XXV-lecia, na boiskach przy „Hołdzie”, a cały dochód – 4920,26 zł
przekazali Ewelinie. Wśród atrakcji
znalazły się: zlot motocykli – zasługa Wojciecha Gregorskiego,
Ewelina Smerczek.
gry, zabawy i animacje dla dzieci,
gastronomia, występ kapeli góralskiej. To także loteria fantowa,
którą opiekowały się Katarzyna
Grochala i Wioletta Miedzińska
oraz licytacja dwóch koszulek
Mistrza Świata Lecha Piaseckiego
z tegorocznego Tour de Pologne.
Jedna z koszulek licytowana była
dla Eweliny, druga dla maleńkiej
Natalki Daszkiewicz na zakup protezy rączki. Dla niej też na festynie
zbierano nakrętki. Wystąpiła też
grupa capoeira Unicar z Mikołowa
i dzieci ze szkoły tańca StandART
Z Ornontowic. Swoje stoisko miała
też Wojskowa Komenda Uzupełnień z Tychów.
Podczas festynu był też czas
na podziękowania i niespodzianki.
Ewelina podziękowała organizatorom imprezy i wszystkim gościom.
– Jestem im bardzo wdzięczna za
to co dla mnie robią. To dla mnie
wiele znaczy. Świadomość, że nie
jestem sama, że mam tylu fajnych
ludzi wokół na których mogę polegać, dodaje mi sił i jest ogromnym
wsparciem. Bardzo dziękuję też
wszystkim którzy tu dziś przyszli
– mówiła Ewelina.
Monika Gregorska uroczyście
przekazała jej ponad 100 kartek
zebranych podczas akcji „Kartka
dla Eweliny”, której była pomysłodawcą.
Za opiekę i wsparcie podziękowano również mamie Eweliny
oraz rodzinom Skowronek i Helbig.
/I.W./
9
Radni radzą
Na sesji Rady Miejskiej we
wrześniu, burmistrz Mirosław Blaski przedstawił kalendarium jego
rozmów ze starostwem powiatowym oraz dyrektorem Edwardem
Przybyszem z Zarządu Dróg Powiatowych w kwestii dotyczącej
planowanych w tym roku remontów dróg powiatowych w Orzeszu,
zwłaszcza ul. Wolności w Jaśkowicach. Temat został wywołany
przez radnych z Jaśkowic w liście,
który ukazał się we wrześniowym
wydaniu gazety. Na sesji radny
Szala powtórzył ich zastrzeżenia
co do zamiany ulic, które w tym
roku miały być remontowane przez
powiat, przy dofinansowaniu przez
gminę. Na sesji w marcu wśród
dróg wytypowanych do remontu
podano ul. Wolności w Jaśkowicach, a miesiąc później, też na
sesji, pojawiła się ul. Szkolna
w Zawadzie zamiast Wolności. Od
razu dodajmy, że w tym roku obie
te drogi będą robione przez powiat
– Wolności na całym odcinku
przez las, a Szkolna podzielona
została na etapy do realizacji przez
trzy kolejne lata.
Zdaniem radnego Eugeniusza Szali, ta zamiana ulic
10
wyniknęła z tego, ze „ktoś chciał
podstawić komuś nogę, ale się
nie udało, bo starosta wszystko
wyprostował”.
Z tymi zastrzeżeniami nie
zgodził się Mirosław Blaski. –
Każdy wie jak bardzo zależy mi
na remontach dróg. Od lutego
jestem w stałym kontakcie ze
starostwem powiatowym i dyrektorem Przybyszem. Wspólnie
szukamy najlepszych rozwiązań
dla Orzesza. W lutym usłyszałem,
jak ciężka jest sytuacja finansowa
powiatu i będą robione tylko trzy
drogi wskazane przez radnych
z Orzesza. Ale nie odpuszczałem
tego tematu, i kolejne rozmowy stale się odbywały – mówił
burmistrz. Mniej więcej wtedy,
gdy wytypowano ul. Wolności
jako jedną z trzech do remontowania przez powiat, pojawiła
się nadzieja pozyskania przez
powiat dodatkowych środków na
remonty, z programu „Cichych
jezdni”. Ale nie nadawała się do
tego ul. Szkolna, tylko Wolności,
jako droga o większym natężeniu
ruchu. Dlatego w kwietniu w propozycjach burmistrza przedłożonych radnym miejskim pojawia
się Szkolna rozpisana na trzy lata,
ale cały czas trwały rozmowy
burmistrza z władzami powiatu,
by pozyskać fundusze z „Cichych
jezdni” na remont Wolności
i tym samym wprowadzić kolejną, czwartą drogę z Orzesza
do prac remontowych powiatu
na ten rok. Co byłoby czystym
zyskiem dla Orzesza. Ten montaż
udało się szczęśliwie przeprowadzić, i Wolności również jest
remontowana. – Mamy teraz nie
trzy, a cztery remontowane drogi
w Orzeszu. Mamy też oszczędność – pierwotnie miasto miało
dołożyć do remontu Wolności 50
000 zł, ale ostatecznie nie musimy
tego robić. Uważam, że skutek
jest najważniejszy – podsumował
burmistrz na sesji. Dodając, że
tego sukcesu by nie było, gdyby
nie jego ścisła współpraca z radnymi miejskimi, powiatowymi
i władzami powiatu. Podobnego
zdania był przewodniczący RM
Jan Mach, który zauważył na
sesji, że po raz pierwszy spotyka
się z takimi pretensjami, a przecież liczy się efekt końcowy, „jak
najbardziej korzystny dla miasta”.
/I.W./
Drodzy Rodzice
i Dzieci!
Placówka Wsparcia Dziennego
„Przystań” w Orzeszu
serdecznie zaprasza na zajęcia
wszystkie dzieci w wieku
od 6 do 15 lat
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 14.00 do 18.00
Oferujemy:
• pomoc przy odrabianiu lekcji,
• zajęcia tematyczne w grupach,
• gry i zabawy komputerowe,
wspólne wycieczki podczas ferii
i wakacji,
• podwieczorek
Razem przyjemnie spędzamy czas,
a pobyt w Placówce jest bezpłatny!
Szczegółowe informacje dostępne pod
numerem telefonu (32) 32 60 859,
na naszej stronie internetowej
www.przystan.orzesze.pl
lub bezpośrednio u wychowawców
w budynku naszej Placówki
na ul. św. Wawrzyńca 23
(nad Biblioteką).
Przyjdź, zobacz, zapisz się :
Zapraszamy do wspólnej
pracy i zabawy
IV Orzeski Bieg Uliczny
W niedzielę 27 września na ulice Orzesza wybiegli uczestnicy
IV Orzeskiego Biegu Ulicznego, którego organizatorem była
fundacja „Aktywni”. Impreza współfinansowana była przez
Urząd Miejski w Orzeszu. Dyrektorem zawodów był Tomasz
Mrowiec, prezes „Aktywnych”.
W orzeskim bieganiu wystartowało 203 zawodników, głównie
z południa Polski, ale odnotowaliśmy
też biegaczy z dalekiego Torunia.
Impreza podzielona była na
kilka kategorii. Główny bieg, czyli
orzeska „Dycha”, odbył się tym
razem na dystansie 9,2 km a nie 10
km – organizatorzy wyłączyli z biegu
jeden odcinek. Kolejne kategorie to
bieg po zdrowie na dystansie 5 km,
i Nordic Walking na 5 km. Przed biegiem głównym na stadionie „Sokoła”
odbyły się zawody biegowe dla dzieci
i młodzieży.
Zwycięzcą biegu głównego
został Radosław Kasprzak z Rybnika.
Z wielką przyjemnością odnotowujemy bardzo dobre starty orzeszan, którzy w swoich kategoriach wiekowych
stanęli na podium. W biegu głównym
byli to: Małgorzata Rencz – I m,
Aleksandra Goc – I m, Damian Dreszer – I m, Aleksandra Szyguła – III
m, Krzysztof Fojt – III m. W Nordic
Walking na podium stanęły matka
i córka – Klaudia Białas wygrała bieg
zajmując I m, a jej mama Bożena
Białas uplasowała się na III pozycji.
Puchar dla najszybszego orzeszanina otrzymał Marcin Pogonowski,
a Małgorzata Rencz dla najszybszej orzeszanki. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom.
Wszyscy uczestnicy biegu
w nagrodę otrzymali pamiątkowe, unikatowe medale wręczane na mecie przez harcerzy.
Za miejsca na podium nagrodą
były puchary. Dzieciom wręczali je senator Izabela Kloc,
zastępca burmistrza Sylwia
Krawczyk i prezes Tomasz
Mrowiec. Dorośli zawodnicy puchary otrzymali z rąk
Patrycja i Bożena Białas na podium
zastępcy burmistrza Sylwii
(z prawej).
Małgorzata Rencz najszybszą orzeszanką.
W tej edycji nie obyło się jedKrawczyk, prezesa Tomasza Mrowca
nak bez mankamentów. Jednym
i wiceprzewodniczącego rady powiaz nich było skrócenie dystansu biegu
tu mikołowskiego Józefa Mrowca.
głównego oraz kilka reklamacji
Warto odnotować też bardzo
zgłoszonych podczas dekorowania
dobre prowadzenie zawodów przez
zwycięzców biegu. Organizatorzy
orzeszanina Sławomira Grzegorzycę
wydali w tej sprawie oświadczenie,
jako spikera. IV Orzeski Bieg Uliczny
w którym przeprosili za zamieszanie,
można podsumować jako fajną i udaktóre, ich zdaniem, wyniknęło bezną jak zawsze imprezę, której główpośrednio z błędów przy rejestracji
nym przesłaniem jest popularyzacja
zawodników do systemu pomiaru
biegania, zwłaszcza wśród orzeszan.
czasu, a winę za to ponosi firma obTa impreza ma swój klimat, dlatego
sługująca pomiary. Wyniki zawodów
oprócz nowych twarzy z przyjemdostępne są na stronie: http://www.
nością przyjeżdża do nas grono tych
biegorzeski.pl/ /I.W./
samych zawodników.
Orzeszanki w konkurencji NW.
Otwarcie komisariatu po remoncie i przekazanie nowego radiowozu
30 września przed Komisariatem Policji w Orzeszu odbyła
się uroczystość przekazania wyremontowanej siedziby orzeskiej
policji, z udziałem zaproszonych
gości, m.in. Zastępcy Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotra Kucia, Komendanta
Powiatowego Policji w Mikołowie
mł.insp. Andrzeja Wystalskiego,
władz samorządowych Orzesza
i gmin powiatu mikołowskiego
oraz starostwa powiatowego w Mikołowie. W uroczystości wzięła
udział kompania honorowa, orkiestra i poczet sztandarowy śląskiego
garnizonu policji.
Prace remontowe budynku
komisariatu w Orzeszu rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku.
Obejmowały one między innymi
termoizolację całego budynku, remont elewacji oraz dachu, wymianę
instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacyjnej, teleinformatycznej oraz elektrycznej. Wykonano
nowe przyłącza wody i kanalizacji.
Wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową. Wyremontowano również wnętrze komisariatu. Zakupiono nowe meble i nowe wyposażenie kwaterunkowe, wymieniono
sprzęt elektroniczny i informatyczny. Remont przeszła również strefa
wejściowa komisariatu. Pojawiły
się też nowe elementy identyfikacji
wizualnej z nowym logo Policji.
W maju 2015 roku inwestycja
dobiegła końca. Takiego remontu
budynek komisariatu w Orzeszu nie
przechodził od początku swojego
funkcjonowania.
Całkowity koszt remontu
wraz z zakupem nowego wyposażenia wyniósł ponad 600.000
zł, a środki pochodziły głównie
z funduszy komendy wojewódzkiej
policji w Katowicach oraz z dotacji
WFOŚ i GW w Katowicach. Inwestycję wsparły finansowo również
Orzesze i Ornontowice – gminy na
terenie których działa orzeski komisariat, przekazując na ten cel 15.000
zł i 20.000 zł. Ponadto burmistrz
Orzesza przekazał w tym roku
20.750 z budżetu gminy zł na zakup
Zakup nowego radiowozu dofinansowany przez gminę Orzesze.
nowego radiowozu dla orzeskich
Kucia, mł.insp. Andrzej Wystalski,
stróżów prawa. Zastępca burmiwicestarosta mikołowski Marek
strza Sylwia Krawczyk przekazała
Szafraniec, komisarz Krzysztof
Midziałek i wójt Ornontowic Kapolicjantom kluczyki do nowego
wozu. W październiku policjanci
zimierz Adamczyk.
Wyremontowany i nowoczesdostaną jeszcze nieoznakowany
radiowóz, którego zakup wsparły
ny w wyglądzie budynek poświęcili
Ornontowice kwotą 20.750 zł.
księża: Andrzej Borkowy – proDo przecięcia wstęgi symboboszcz parafii św. Wawrzyńca
i Joachim Gondro – kapelan policji.
lizującego otwarcie komisariatu
zaproszeni zostali: zastępca burmi/I.W./
strza Sylwia Krawczyk, insp. Piotr
11
30. lecie przedszkola
w Zawiści
22 września w Przedszkolu nr 6 w Zawiści, noszącym
imię „Zdrowe Jagódki”, odbyła się uroczystość upamiętniająca ostatnie 30 lat z życia placówki.
– Historia przedszkola jest
znacznie dłuższa, ale nie jest nigdzie udokumentowana. Dlatego
rocznica którą świętujemy jest
bardziej symboliczna niż rzeczywista – mówiła Bernadeta Siecińska,
która dyrektorem placówki jest
od 1 września 1985 roku. Gdy
obejmowała stanowisko dyrektora,
przedszkole funkcjonowało jeszcze
w stojącej nieopodal szkole, gdzie
zostało przeniesione na okres 7 lat,
na czas trwania remontu budynku
przy ul. Mikołowskiej. Dzieci wró-
ciły do odnowionego przedszkola
1 września 1986 roku. Od tego
czasu zmieniło się nie do poznania,
przechodząc kolejne metamorfozy
w wyglądzie i zasobności bazy
dydaktycznej.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się z udziałem władz miasta
i oświatowych. Burmistrz Mirosław
Blaski złożył gratulacje z tej okazji
na ręce wszystkich pracowników
przedszkola. – Składam gorące
podziękowania za zaangażowanie
w pracę dydaktyczną i wychowaw-
czą. Gratuluję wysokiej jakości
nauczania i wspierania rodziców
w trudnym zadaniu jakim jest wychowanie młodego pokolenia – winszował burmistrz.
Zaproszeni goście składali życzenia na ręce B. Siecińskiej, której
gratulowano również osobistego
jubileuszu – 35.lecia pracy zawodowej, w tym 30 lat na stanowisku
dyrektora przedszkola w Zawiści.
Spotkanie uświetnił występ
przedszkolaków, a pokazali się od
jak najlepszej strony. Witali i żegnali gości w języku angielskim, zatańczyli tango argentyńskie i przedstawili scenki inspirowane podróżami,
przyrodą i bajkami. Była to kwintesencja programów dydaktycznych
realizowanych w przedszkolu, gdzie
dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo są mottem przewodnim pracy
Zawada ma sołtysa i radę sołecką
We wrześniu w Zawadzie odbyły się wybory sołeckie, na których mieszkańcy wybierali sołtysa
i radę sołecką oraz decydowali na co wydać środki z Funduszu Sołeckiego w przyszłym roku. Na
zebraniu obecnych było 108 mieszkańców, co w naszej gminie jest wysoką frekwencją.
Na sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę – radnego
Bartłomieja Marka, i to on będzie
pełnij tę funkcję równolegle ze
sprawowaniem mandatu radnego.
Po ogłoszeniu wyniku wyborów
mieszkańcy przyjęli ten fakt wyjątkowo entuzjastycznymi brawami.
Do piętnastoosobowego składu rady sołeckiej zgłoszono 16
kandydatur. Piętnaście osób wytypował sołtys Marek, z sali zgłoszono ponadto kandydaturę Piotra
Süssmanna. W wyniku tajnego
głosowania do rady sołeckiej Zawady wybrani zostali:
Gratulacje nowo wybranemu sołtysowi składa burmistrz Mirosław Blaski.
Obok radny powiatowy Józef Mrowiec i przew. RM Jan Mach.
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mariusz Wojtanowicz
Krzysztof Morczinek
Bogdan Otawa
Krzysztof Cichocki
Marek Smyla
Marek Tkocz
Bartłomiej Bezak
Iwona Tic
Marzena Żak
Renata Drapacz – Falkowska
Sylwia Cebula
Damian Drażyk
Mieszkańcy Zawady.
wychowawczej. Nieprzypadkowa
jest też nazwa placówki – „Zdrowe
Jagódki”, o czym z dumą mówiła
Bernadeta Siecińska – inicjatorka
pro zdrowotnego profilu placówki.
W minionych 30 latach budynek i wyposażenie przedszkola
w Zawiści przeszły wiele zmian.
Wymieniono wszystkie okna, dobudowano kolejną łazienkę, zamontowano nowe, drewniane urządzenia
na placu zabaw, zlikwidowano starą,
drewnianą klatkę schodową zastępując ją metalową. Pięknie odnowiona
i wyposażona jest kuchnia, a od
niedawna cieszy oko estetyczna,
nowa elewacja zewnętrzna budynku, z oryginalnym, „jagódkowym”
logo.
Sale dydaktyczne wyposażone
są w laptopy, rzutniki, i całą masę
kolorowych zabawek. /I.W./
13. Tomasz Nikiel
14. Michał Antosik
15. Piotr Süssmann
Mieszkańcy przegłosowali
propozycję Bartłomieja Marka,
aby środki z Fundusz Sołeckiego
w wysokości ok. 25.000 przeznaczyć w przyszłym roku na ogrodzenie boiska przy ul. Słowackiego,
remont tylnej części ogrodzenia
przedszkola.
Na zebraniu obecni byli przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mach, burmistrz Mirosław Blaski
i radny powiatowy Józef Mrowiec.
Rozmawiano m.in. o braku kanalizacji w Zawadzie, remontach dróg
i rowów melioracyjnych, oświetleniu ulic. /I.W./
30. lecie przedszkola
w Zawiści
13
Najstarsi mieszkańcy Jaśkowic
bawili się z okazji swojego święta
Dzień Seniora w Jaśkowicach
zorganizowali radni Teresa Potysz
i Eugeniusz Szala. Po mszy św.
w kościele parafialnym w intencji
seniorów, uroczyste spotkanie
z najstarszymi mieszkańcami Jaśkowic odbyło się w sali widowiskowej. Tu podjęto ich daniem
obiadowym, ciastem i lampką
szampana na toast, a życzenia
seniorom złożyli organizatorzy
oraz zaproszeni goście – burmistrz
Mirosław Blaski i przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mach. Życzono
przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności, i tak licznego
udziału w kolejnym spotkaniu za
rok. Oprawę muzyczną spotkania
zapewnił Rafał Poloczek.
/I.W./
Jesienią zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon i elektrosprzętu
Na przełomie października i listopada odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a także zużytych opon.
•
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble,
wykładziny, meble ogrodowe, materace, pierzyny, stojaki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
•
Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki
energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka,
wiertarki itp.
Do zużytych opon zaliczamy: wszystkie opony z samochodów
osobowych, które nie pochodzą z działalności gospodarczej.\
•
NIE WYSTAWIAMY!!!: Odpadów pochodzących z remontów a
także z rozbiórek, części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów ogrodowych, kartonów, odpadów komunalnych
zmieszanych, odpadów pochodzących z prowadzonej działalności
gospodarczej i rolnej.
Odpady należy wystawić przed posesje najpóźniej do godziny 6:00
w dniu wywozu według harmonogramu, który znajduje się na stronie
www.odpady.orzesze.pl w zakładce „HARMONOGRAM”.
AUTO ZŁOM
Złomowanie wszystkich typów pojazdów
Za każdy kompletny pojazd płacimy
Wystawiamy zaświadczenia
o złomowaniu pojazdów
Odbieramy pojazdy od klienta
Terenowa Służba Ratownicza S.C.
43-170 Łaziska Górne
ul. Starowiejska 1
tel.: 32/22 44 828
kom.: 886 382 328, 602 109 810
14
Prawnik radzi
Jak ogłosić upadłość konsumencką?
Wniosek o ogłoszenie upadłości, czyli tzw. bankructwa może
złożyć wyłącznie osoba, której
niewypłacalność powstała wskutek
wyjątkowych i niezależnych od niej
okoliczności.
Składa się go w sądzie rejonowym, w którym jest wydział do
spraw upadłościowych, a opłata za
jego złożenie wynosi 200 zł.
O tym, że takie postępowanie
się toczy, sąd poprzez obwieszczenie zawiadamia dłużników oraz
inne zainteresowane podmioty.
Upadłość konsumencka ma
za zadanie pomóc dłużnikowi,
który przestał być wypłacalny.
Polega na tym, że osoba zadłużo-
na przestaje mieć zobowiązania.
Przez sąd upadłościowy zostaje
powołany syndyk, który sprzeda
majątek dłużnika. Z uzyskanych
środków zaspokoi w mniejszym
lub większym stopniu wierzycieli.
Następnie sąd zadecyduje o planie
spłaty pozostałych nie spłaconych
wierzytelnościach. Plan spłaty jest
realnym planem, który dłużnik
jest w stanie wykonać, biorąc pod
uwagę jego możliwości zarobkowe.
Jeżeli dłużnik wywiązał się rzetelnie z planu spłaty, sąd umorzy
pozostałe zobowiązania dłużnika.
Dzięki temu można rozpocząć
nowe życie – bez długów i problemów z tym związanych.
Hanna Płaczek – prawnik
505-394-101
Potrzebujesz porady prawnej?
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy za rozsądną cenę.
Zadzwoń! Doradztwo prawne 505-394-101
Zagrali dla Natalki
W niedzielę 4 października na Orliku rozgrywane były mecze
piłki nożnej, w ramach charytatywnego turnieju, z którego
całkowity dochód przeznaczony został na zakup protezy dla
sześciomiesięcznej Natalki Daszkiewicz, która urodziła się
bez lewej rączki.
Imprezę oficjalnie otwarli
organizatorzy: zastępca burmistrza
Sylwia Krawczyk, która objęła
patronat nad wydarzeniem, Halina
Gąsior i Adam Kurpas. Razem
z nimi była Natalka i jej mama.
Zwycięzcą turnieju zosta-
ła drużyna Defakers z Orzesza.
Defakersi w meczu finałowym
spotkali się z Bawarczykami z Łazisk. Po remisie 1:1, o zwycięstwie
orzeszan zdecydowały rzuty karne
(3:1). Trzecie miejsce przypadło
Pasterzom z Orzesza.
Puchary zwycięskim drużynom wręczali organizatorzy: Adam
Kurpas za trzecie miejsce, zastępca
burmistrza Sylwia Krawczyk za
drugie, a Natalka z mamą Danutą i
Halina Gąsior za pierwsze.
Na turnieju pojawił się również Przemek Wieczorek z Łazisk
Górnych, który sam, będąc osobą
niepełnosprawną, przejął się bardzo
historią małej Natalki, i z pełnym
zaangażowaniem włączył się w
pomoc dla niej.
– Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim
drużynom, które dzisiaj zagrały, i
organizatorom za przygotowanie
tej wspaniałej imprezy – dziękowała wzruszona Danuta Daszkiewicz.
Halina Gąsior, współorganizatorka imprezy i mózg całej akcji
pomocowej na rzecz Natalki, która
dzieje się już od trzech miesięcy
kieruje podziękowania do osób,
które poza organizatorami również
zaangażowały się w dzisiejszą
imprezę: Grzegorza Zdrzałka z Ornontowic, firmy Kelner z Orzesza,
piekarni „Ewa” z Orzesza, radia
Express i właściciela busika z frytkami z ul. Rybnickiej.
/I.W./
Wygrali Defakers z Orzesza.
Młodzi kibice.
Kibicki teamu z Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa.
15
16

Podobne dokumenty

W tym numerze przeczytacie

W tym numerze przeczytacie będące dotacją z Ministerstwa Finansów dla gmin które utworzyły Fundusz sołecki. /I.W./

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie

W tym numerze przeczytacie Klub Abstynenta„Powrót”w Mikołowie”

Bardziej szczegółowo

Koncert jakiego jeszcze nie było

Koncert jakiego jeszcze nie było „Chopin” z Bujakowa pod dyr. Romualda Poloczka, a także chór „Dzwon” z Orzesza, kierownikiem którego jest Natalia Łukaszewicz. Słowo wiążące podczas koncertu wygłosi Irma Szczyrba. Koncert organizo...

Bardziej szczegółowo