Dni Ziemi Ropczyckiej

Komentarze

Transkrypt

Dni Ziemi Ropczyckiej
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
ISSN 1508-4604
GAZETA POWIATOWA
NR 5 (247)
MAJ 2012
CENA 2,50 ZŁ
(w tym 5% VAT)
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ
IWIERZYCE l OSTRÓW l ROPCZYCE l SĘDZISZÓW MŁP. l WIELOPOLE SKRZ.
W numerze m.in.:
Uroczystości 3-Majowe w Ostrowie
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Ropczycach
Dni Ziemi Ropczyckiej
Czy rozpoznajesz to zdjęcie?
Fot. Piotr Skałuba
OSTRÓW
SPIS TREŚCI
WIEŚCI Z MAGISTRATU ........................................................................................4-5
OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA ............................................................................6-7
• XXII sesja
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA...................................................................6-14
• Rewitalizacja rynku • Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Ropczycach • Modernizacja Domu Kultury w Niedźwiadzie • Remonty
dróg gminnych • Dzień otwartych drzwi RARR S.A. w Rzeszowie • Minister rolnictwa i rozwoju wsi na Podkarpaciu • Informacja z Biura
Powiatowego ARiMR w Ropczycach • Punkt konsultacyjny • Obsługa
osób uprawnionych • Uroczystości na Górze Śmierci • Ogłoszenie
o przetargu • PUK • Suche zbiorniki retencyjne • Zmiany w oświacie
• Cześć! Nazywam się Wiktoria Darłak • Nasz wielki jubileusz • Świąteczne spotkanie kulturalno-oświatowe • Środowiskowy Dom
Samopomocy
650-LECIE ROPCZYC ...........................................................................................15-19
• Dzień Samorządu Terytorialnego • Zasługi króla Kazimierza •
Konferencja naukowa • Piknik Jubileuszowy w Zespole Szkół nr 2
w Ropczycach • Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do
udziału • Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” • Chorągwiany
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej • Dni Ziemi Ropczyckiej
Uroczysta msza święta
i piknik 3-Majowy
3 maja, podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji
Ojczyzny, modlono się również z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Józefa
Rusnarczyka, obecnego proboszcza parafii w Ostrowie i w intencji
strażaków, którzy obchodzili w tym dniu święto swojego patrona, św.
Floriana. Na mszy obecni byli zaproszeni goście, licznie zgromadzeni
mieszkańcy gminy Ostrów, druhowie z OSP Ostrów oraz najbliższa
rodzina czcigodnego jubilata. Z rąk parafian, jak i włodarza gminy ks.
proboszcz otrzymał kwiaty i życzenia na kolejne, równie udane lata
posługi kapłańskiej.
Po południu odbył piknik majowy, który został zorganizowany przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrowie oraz GCKiS w Kamionce. Oprócz
występów zespołów artystycznych i programu dla dzieci, czyli zabawy
z clownami odbyły się również koncerty. Na scenie zaprezentował się
zespół „Superluz”, a zaraz po nim „Revolution”. Na zakończenie pikniku odbyła się zabawa taneczna - dla wszystkich mieszkańców i gości
grał zespół muzyczny „Delta”.
Mateusz Surman
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH ..........................................................19-20
• Rewia Folklorystyczna w Głogowie • Tańczyć każdy może i chce •
Konkurs plastyczny • Konkurs filmowy • Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ROPCZYCACH ...................................................................................................21-22
• Pamięci ofiar Katynia • Biblioteka poleca • Spotkanie autorskie
z Niną Opic • Brzechwa malowany
NA KARTACH HISTORII .......................................................................................23-25
• Ropczyce siedzibą władz powiatowych i instytucji o zasięgu powiatowym
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY ROPCZYCE ...........................................28-30
• Jan Brzechwa dla dzieci • Zerówka na wycieczce • Szkolny Klub
Europejski • Kartka w języku niemieckim • Z życia Szkoły Muzycznej w Ropczycach
Ks. Józef Rusnarczyk otrzymał życzenia i kwiaty
m.in. od włodarzy Gminy
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH ......................................31-32
• Świadectwa rozdane! • Pasje trzeba rozwijać • Muzyka może jeszcze bardziej uszczęśliwić
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH ......................33-34
• Być jak Robert Makłowicz • Polsko-słowackie gotowanie • Gimnazjada informatyczna • Młode ekonomistki
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPCZYCACH ....................................................................35-36
• V Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowiu • Szukamy dawców szpiku dla Radka • Pożegnaliśmy maturzystów • Młodzież poszerza
kwalifikacje
Strażacy OSP uczestniczyli w uroczystościach
WIADOMOŚCI Z GMINY OSTRÓW ...................................................................37-38
• Młodzież zapobiega pożarom • Dzień Flagi • Konkurs świąteczny
WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE ..................................39-40
• Czytamy czy strzelamy? • Świąteczny konkurs rozstrzygnięty • Turniej w Giraltovcach
WIADOMOŚCI Z ZAGORZYC..............................................................................40-41
• Nagrody dla najlepszych • Dzień Seniora w Szkodnej
TO I OWO .................................................................................................................42-46
• PKP Intercity wprowadza bilet elektroniczny • PKP Intercity na
Euro 2012 • Rymanów Zdrój • Mleko - pić czy nie pić? Oto jest pytanie… • Szlachetne zdrowie • Lekarz weterynarii radzi
WIADOMOŚCI SPORTOWE ................................................................................47-49
• Turniej Firm • RALS 2011/2012 • Trwa dobra passa Soccera Ropczyce • Turnieje w dwa ognie
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
GAZETA POWIATOWA
Fragment programu artystycznego
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz.
Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel – red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta
Kaszowska, Marcin Świerad – red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski,
Mateusz Surman – red. Ostrów, Barbara Traciak (Zagorzyce).
Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz. 10.00-12.00 w Centrum Kultury
tel. 17 22-18-228. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów.
Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia „Duet”, tel. 17 87-11-281.
Reklamy prosimy przesyłać na e-mail: [email protected], [email protected]
www.gazeta-ziemiaropczycka.pl
Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Ropczycka” jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
ROPCZYCE
Konferencja naukowa
W związku z jubileuszem 650-lecia naszego miasta, 27 kwietnia
odbyła się w Zespole Szkół nr 2 międzynarodowa konferencja
naukowa pt. „Dzieje i rozwój królewskiego miasta Ropczyce”.
Organizatorami sesji naukowej byli: Wyższa Szkoła
Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Samorząd Ropczyc, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej oraz Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Ropczycach.
Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy o dziejach
naszego miasta, integrację środowisk zajmujących się edukacją
regionalną i historią oraz zachęcenie wszystkich do podejmowania tematyki związanej z dziejami naszego regionu.
ciąg dalszy na str. 16
Fot. Piotr Skałuba
Konferencję otworzył burmistrz Ropczyc
B. Bujak, prowadził ją prof. W. Tabasz,
a wśród prelegentów był m.in. prof.
Włodzimierz Bonusiak.
ROPCZYCE
221. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Tegoroczne obchody 221. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ropczycach
połączone były z obchodami Dnia Strażaka.
Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana msza św. w Sanktuarium NMP Królowej
Rodzin w intencji ojczyzny oraz strażaków
ochotników z naszej gminy.
Po mszy, przy akompaniamencie orkiestry dętej, uczestnicy mszy, poczty sztandarowe, strażacy, delegacje przedstawicieli
samorządu, firm, zakładów pracy i szkół,
przemaszerowały na plac przy hali widowis-
W obchodach majowego święta
uczestniczyli m.in. przedstawiciele
samorządów: gminnego i powiatowego
oraz duchowieństwa
kowo sportowej w Ropczycach, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości patriotycznych.
szczegóły na str. 4
fotoreportaż na str. 50
Przyrzeczenie na sztandar złożyła grupa
mażoretek działająca przy OSP Chechły
ROPCZYCE
Nasz wielki jubileusz
12 kwietnia 2012 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach obchodził swoje wielkie święto, 40-lecie istnienia.
Ta poważna rocznica, do obchodów której przygotowania
trwały od dawna uświadomiła nam wszystkim, jak odległe są
początki funkcjonowania ośrodka na terenie naszego powiatu
i jak wiele pokoleń opuściło już szkolne mury.
Budynek szkoły, dziś odnowiony, pamięta odległe czasy, tu
bowiem zapisana jest historia wielu ludzi - nauczycieli pracujących z wielkim zaangażowaniem, uczniów zdobywających
wiedzę, przygotowujących się do dorosłego życia, pracowników
obsługi dokładających wszelkim starań, by szkoła mogła sprawnie funkcjonować.
ciąg dalszy na str. 13
Dostojnym Jubilatom życzenia złożyła także
delegacja Starostwa Powiatowego w Ropczycach
Fot. Piotr Skałuba
WIEŒCI Z MAGISTRATU
WIEŒCI Z MAGISTRATU
221. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja
Urz¹d Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
tel. (17) 22 10 510;
fax. (17) 22 10 555
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.eu
Dni pracy: pn.-pt. 7.30-15.30
Przyjêcia stron przez burmistrza
w pi¹tki 8.00-12.00
Boles³aw Bujak – burmistrz
Wies³aw Maziarz – I Z-ca Burmistrza
Robert Kuraszkiewicz – II Z-ca Burmistrza
Jakie sprawy
za³atwisz w Urzêdzie?
Urz¹d Stanu Cywilnego
tel. (17) 22 10 538
sprawy: aktów urodzenia, zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñstwa i inne
Referat Spraw Organizacyjnych
i Obywatelskich
tel. (17) 22 10 520
Ewidencja Ludnoœci
tel. (17) 22 10 526
sprawy: zameldowania, wymeldowania,
dowody osobiste i inne
Ewidencja Dzia³alnoœci
Gospodarczej
tel. (17) 22 10 525
sprawy: zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej
Referat Bud¿etu i Finansów
tel. (17) 22 10 540
Referat Podatków
tel. (17) 22 10 546
podatki z terenu miasta
tel. (17) 22 10 545
podatki z terenów wiejskich
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
tel. (17) 22 10 560, 564
sprawy: decyzje o warunkach
zabudowy, wyrysy z miejscowego
planu, podzia³,
sprzeda¿ nieruchomoœci i inne
tel. (17) 22 10 557
sprawy: spory wodne, wycinka drzew,
decyzje œrodowiskowe i inne
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
tel. (17) 22 10 531, 532
sprawy: utrzymania dróg
i ulic miejskich
tel. (17) 22 10 530
sprawy: dodatków mieszkaniowych
Referat Rozwoju Gospodarczego
tel. (17) 22 10 565
Referat Programów Pomocowych
i Rozwoju
tel. (17) 22 10 569
Zespó³ ds. Promocji Gminy
tel. (17) 22 10 559
Po¿ytek Publiczny
Tel. (17) 22 10 523
STR. 4
Tegoroczne obchody 221.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ropczycach po³¹czone by³y z obchodami Dnia
Stra¿aka. Uroczystoœci rozpoczê³a koncelebrowana msza œw.
w Sanktuarium NMP Królowej
Rodzin w intencji ojczyzny oraz
stra¿aków ochotników z naszej
gminy. Po nabo¿eñstwie z³o¿one zosta³y symboliczne wi¹zanki
kwiatów pod pami¹tkow¹ tablic¹ ks. dr. J. Zwierza. Nastêpnie, przy akompaniamencie orkiestry dêtej, uczestnicy mszy,
poczty sztandarowe, stra¿acy,
delegacje przedstawicieli samorz¹du, firm, zak³adów pracy i
szkó³, przemaszerowa³y na plac
przy hali widowiskowo sportowej w Ropczycach, gdzie nast¹pi³a dalsza czêœæ uroczystoœci patriotycznych.
Po œlubowaniu ma¿oretek,
wrêczone zosta³y odznaczenia i
wyró¿nienia dla druhów stra¿aków i gminnych jednostek OSP.
Prezydium Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek Zarz¹du Oddzia³u Miejsko - Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Ropczycach za zas³ugi na rzecz ochrony przeciwpo¿arowej, nada³o z³oty znak
zwi¹zku druhowi W³adys³awowi
S¹siadkowi.
Za zas³ugi na rzecz ochrony
przeciwpo¿arowej Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u MiejskoGminnego ZOSP RP w Ropczycach, przyzna³o z³ot¹, srebrn¹
oraz br¹zow¹ odznakê m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej.
Za zas³ugi na rzecz ochrony
przeciwpo¿arowej Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP nada³o z³ote,
srebrne i br¹zowe medale „Za
zas³ugi dla po¿arnictwa”. Otrzymali je: z³oty - Pawe³ Rogala,
srebrne - Wies³aw Ziobro, Krzysztof Raœ, Roman Cierpia³, W³adys³aw Malinowski, Mariusz Róg,
Jacek Bochenek, Jan Kuraœ,
Marek Pluta, br¹zowe - Miros³aw Cierpia³, Krzysztof Górski,
Dawid Szczepanek, Marcin Paœko, Wojciech Kuraœ, Arkadiusz
Walczyk, Sebastian Baran.
Za zas³ugi na rzecz ochrony
przeciwpo¿arowej Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w Ropczycach nada³o
odznaki „wzorowy stra¿ak”, które otrzymali: Klaudia Baj, Karolina Cabaj, Beata Mosior, Zofia
Raœ, Monika Ko³buc, Robert
Raœ, Mariusz Raœ, Micha³ Bieœ,
£ukasz Paœko.
Burmistrz Boles³aw Bujak po
krótkim wyst¹pieniu wyró¿ni³
pami¹tkowymi grawertonami za
ofiarnoœæ w s³u¿bie ratowniczej
oraz szczególn¹ aktywnoœæ na
niwie spo³ecznej i kulturalnej trzy
jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej: OSP Ropczyce, OSP Lubzina oraz OSP Ropczyce-Chech³y. Z³o¿y³ gratulacje wszystkim odznaczonym druhom ochotnikom i
podziêkowa³ za oddan¹ s³u¿bê.
Nastêpnie zebrani obejrzeli
program artystyczny, który przygotowa³a m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ nr 4 i wys³uchali koncertu
w wykonaniu orkiestr dêtych z
B³a¿owej, Dyl¹gówki, G³ogowa
Ma³opolskiego oraz Ropczyc.
Mo¿na by³o tak¿e spróbowaæ
domowych pierogów, proziaków i ciast, przygotowanych
przez panie z Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Chech³ach i Witkowicach oraz grochówki „z kot³a”,
któr¹ czêstowa³o KGW z Ma³ej
(przy pomocy stra¿aków z tej
miejscowoœci).
Fotoreporta¿ na str. .....
Miêdzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dzieje i rozwój królewskiego miasta Ropczyce”
27 kwietnia br. w Zespole Szkó³
Nr 2 w Ropczycach odby³a siê
Miêdzynarodowa konferencja
naukowa pt. „Dzieje i rozwój królewskiego miasta Ropczyce”. Organizatorami konferencji byli:
Wy¿sza Szko³a In¿ynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Samorz¹d Miasta i Gminy Ropczyce,
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Ropczyckiej oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Ropczycach. Konferencja odby³a siê w ramach obchodów roku
jubileuszowego - 650 lecia nadania praw miejskich Ropczycom.
Otwarcia konferencji i powitania goœci dokonali: Boles³aw
Bujak - burmistrz Ropczyc, prof.
dr hab. in¿. Stanis³aw Sosnowski prorektor WSI-E w Rzeszowie
oraz dr hab. prof. WSI-E W³adys³aw Tabasz - prezes TPZR. Konferencja mia³a na celu popularyzacjê wiedzy o dziejach naszego
miasta, integracjê œrodowisk zajmuj¹cych siê edukacj¹ regionaln¹ i histori¹ oraz zachêcenie
wszystkich do podejmowania tematyki zwi¹zanej z dziejami regionu i ma³ych ojczyzn. Podzie-
lona by³a na dwie czêœci, które
wype³ni³y wyst¹pienia profesorów z ró¿nych oœrodków naukowych: prof. dr hab. W³odzimierza Bonusiaka (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Haliny
Bursztyñskiej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab.
prof. PWST-E Wac³awa Wierzbieñca (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Techniczno-Ekonomiczna im. ks.
Bronis³awa Markiewicza w Jaros³awiu), prof. PhDr. Petera Kónya, PhD. (Uniwersytet Preszowski), dr hab. in¿. Jerzego Lewickiiego (Politechnika Rzeszowska)
oraz dr hab. prof. WSI-E W³adys³awa Tabasza (Wy¿sza Szko³a In¿ynieryjno-Ekonomiczna).
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
WIEŒCI Z MAGISTRATU
„Radosna szko³a” w kolejnych placówkach oœwiatowych naszej
gminy
Samorz¹d Miasta i Gminy Ropczyce pozyska³ pieni¹dze na budowê placów zabaw w trzech placówkach oœwiatowych naszej gminy, tj. w Szkole Podstawowej w
Zespole Szkó³ w Lubzinie, Zespole Szkó³ Nr 3 (Os. Czekaj) oraz w
Zespole Szkó³ w Ma³ej. Kwota,
któr¹ uda³o siê pozyskaæ w ramach czwartej edycji rz¹dowego
programu „Radosna szko³a” wynosi 241 350,00 z³. Ca³kowity koszt
inwestycji to 535 640,92 z³.
Szkolne place zabaw wyposa¿one bêd¹ w sprzêt rekreacyjny
(zje¿d¿alnie, wie¿e, trapy, drabinki, tunele, œcianki wspinaczkowe i huœtawki), ³awki oraz kosze, a ca³oœæ bêdzie mieœciæ siê
na specjalnej gumowej nawierzchni bezpiecznego upadku. Wykonane zostanie równie¿
Chor¹gwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej
ogrodzenie placu oraz dojœcie
w postaci chodnika z kostki brukowej. Przewidywany termin
ukoñczenia prac to koniec sierpnia br. Bêd¹ to, po Zespole Szkó³
Nr 1 i Nr 2, kolejne place zabaw
w naszej gminie w ramach projektu „Radosna Szko³a”.
14 kwietnia 2012 r. odby³ siê w
Ropczycach Chor¹gwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Do naszego miasta przyby³o oko³o 450 zuchów, harcerzy i instruktorów z województwa podkarpackiego, z hufców:
Brzozów, Jas³o, Kolbuszowa,
Lubaczów, Mielec, Przemyœl,
Przeworsk, Sanok i oczywiœcie
Ropczyce. Harcerze przyjechali, aby zaprezentowaæ piosenki
towarzysz¹ce im podczas wêdrówek po regionach Polski, ale tak¿e po to, aby siê zintegrowaæ,
lepiej poznaæ i nawi¹zaæ nowe
przyjaŸnie. Wystêpom przys³uchiwali siê zaproszeni goœcie:
Boles³aw Bujak - burmistrz Ropczyc, Dorota Strzy¿ - wicestarosta Powiatu, W³adys³aw Tabasz przewodnicz¹cy Rady Powiatu,
Stanis³aw Mazur - dyrektor Miej-
sko - Gminnego Zespo³u Oœwiaty, Teresa Kiepiel - dyrektor Centrum Kultury, Marcin Œwierad dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim oraz dyrektorzy szkó³ z naszej gminy. Komendantka Chor¹gwi - harcmistrzyni W³adys³awa Domaga³a podziêkowa³a burmistrzowi za objêcie patronatu nad festiwalem,
upominki, pami¹tki oraz
ogromn¹ przychylnoœæ dla ZHP.
Festiwal rozgrywa³ siê równoczeœnie na hali widowiskowosportowej oraz w Centrum Kultury. Na hali prezentowali siê
harcerze, a w CK - zuchy. Poziom festiwalu by³ bardzo wysoki. Jury oceniaj¹c, bra³o pod
uwagê dobór repertuaru, wra¿enia artystyczne, aran¿acje
utworu i umundurowanie.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w £¹czkach Kucharskich
W ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego
PROW na lata 2007 - 2013,
Gmina Ropczyce realizuje projekt budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnych w £¹czkach
Kucharskich. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu rekre-
acyjnego stanowi¹cego dojœcie
i dojazd do boisk sportowych,
budowê boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m oraz
ogrodzenia boiska tzw. pi³kochwytem. Ca³kowita wartoœæ inwestycji wynosi 302 763,59 z³, z
czego 184 611,00 z³ pochodzi z
funduszy europejskich. Przewidywany termin ukoñczenia realizacji inwestycji to koniec
sierpnia br.
Wicekonsul Niemiec z wizyt¹ w Ropczycach
17 kwietnia 2012 r. z wizyt¹
gospodarcz¹ przyby³a do Ropczyc wicekonsul Republiki Federalnej Niemiec Maria Altmann.
Spotkanie odby³o siê w Urzêdzie
Miejskim, przy udziale przedstaDruga rocznica katastrofy smoleñskiej
wicieli Samorz¹du miasta. Go10 kwietnia 2012 r. w drug¹
spodarz spotkania, burmistrz
rocznicê katastrofy prezydencBoles³aw Bujak zapozna³ pani¹
kiego samolotu pod Smoleñkonsul z histori¹ Ropczyc, kieskiem, przedstawiciele Samorz¹runkami rozwoju oraz wspó³du Miasta i Gminy Ropczyce,
prac¹ gospodarcz¹ z Niemcami.
Samorz¹du Powiatu RopczyckoRozmowy toczy³y siê tak¿e wokó³
Sêdziszowskiego oraz dyrekcja
roku jubileuszowego i bogatego
Zespo³u Szkó³ Nr 1 oddali ho³d
w uroczystoœci programu, a taktragicznie zmar³ym. Przy obeli¿e sztandarowych inwestycji w
sku upamiêtniaj¹cym ofiary
naszym mieœcie. Poruszone zozbrodni katyñskiej z 1940 r. oraz
sta³y równie¿ tematy dotycz¹ce
katastrofy smoleñskiej, który symbolicznym z³o¿eniem kwia- wspó³pracy polsko-niemieckiej
mieœci siê przy Zespole Szkó³ Nr tów uczcili pamiêæ ofiar sprzed oraz mo¿liwoœci realizacji wspól1 w Ropczycach, minut¹ ciszy i dwóch lat.
nych projektów na niwie bizneZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
sowej, gospodarczej oraz oœwiatowej. W spotkaniu udzia³ wziêli
tak¿e: Józef Misiura -przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Wies³aw
Maziarz - zastêpca burmistrza,
skarbnik Danuta D¹browska
oraz sekretarz Jolanta Kaszowska.
Na zakoñczenie wizyty burmistrz zaprosi³ pani¹ konsul na
uroczyst¹ sesjê zamykaj¹c¹ obchody roku jubileuszowego, która planowana jest w listopadzie
br. W odpowiedzi pani konsul
skierowa³a zaproszenie do gospodarza miasta na konferencjê
gospodarcz¹, która bêdzie
wspó³organizowana przez konsulat niemiecki z udzia³em przedstawicieli firm i organizacji gospodarczych z Niemiec.
STR. 5
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
XXII sesja
30 kwietnia 2012 r.
Realizuj¹c porz¹dek obrad XXII
sesji radni rozpatrzyli i podjêli
12 uchwa³.
W ramach tej czêœci sesji Rada - na podstawie uzasadnieñ z³o¿onych wniosków,
przyzna³a tytu³y Honorowego
Obywatela Miasta Ropczyce:
- ksiêdzu Janowi Delekcie –
by³emu proboszczowi Parafii Przemienienia Pañskiego w Ropczycach, jak w konkluzji wniosku: za aktywne i
twórcze zaanga¿owanie w
¿ycie parafii farnej w Ropczycach, za wyœwiadczone
dobro duchowe i materialne, za dzia³ania na rzecz
pozytywnego wizerunku
miasta i gminy Ropczyce,
- panu Stanis³awowi Ziemiñskiemu – staroœcie Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego, jak w konkluzji wniosku:
za partnerski kontakt z samorz¹dem miasta i gminy
Ropczyce oraz ca³okszta³t
pracy na rzecz rozwoju gminy Ropczyce,
- panu Janowi Kopciowi –
prezesowi Klubu Przyjació³
Ziemi Ropczyckiej w Chicago, jak w konkluzji wniosku:
za aktywn¹ i godn¹ naœladowania postawê we wspieraniu rozwoju Ropczyc na
wielu p³aszczyznach i promocjê miasta.
Inne uchwa³y dotyczy³y: przekazania aportem do TBS w
Ropczycach piêciu lokali u¿ytkowych w budynku przy ul.
Sienkiewicza 1, lokalnych
konsultacji na temat zmiany
granicy miêdzy osiedlami Brzyzna i Witkowice, tygodniowego wymiaru zajêæ niektórych
nauczycieli (Istot¹ tej decyzji
jest zwiêkszenie tygodniowego
wymiaru zajêæ dla dyrektorów
placówek o 2 godziny oraz pedagogów szkolnych o 6 godzin.
Konsekwencja pierwszego
zwiêkszenia – to efekt ekonomiczny; oszczêdnoœciowy, zaœ
drugiego to wspomo¿enie w
szczególnoœci szkó³ wiejskich
w fachow¹ pomoc w rozwi¹zywaniu problemów wychowaw-
czych uczniów i szko³y.), szeœæ
decyzji wynikaj¹cych z wniosków skarbnika gminy dotyczy³o spraw bud¿etowo-finansowych.
Czêœæ sprawozdawczo-interpelacyjna, zwyczajowo, zosta³a
wype³niona informacjami,
wnioskami i rozwa¿aniami,
dotycz¹cymi drogownictwa,
placówek opiekuñczych, kultury, sportu, oœwiaty, pomocy
spo³ecznej, planowania przestrzennego, zbiorników retencyjnych i innych spraw samorz¹dowych. W sprawozdaniu obejmuj¹cym okres od
ostatniej sesji, a wiêc kwiecieñ br. Burmistrz Ropczyc
m.in. poinformowa³ o:
- rozstrzygniêciu przetargu
na modernizacjê piêciu odcinków dróg gminnych przy
80% nak³adzie z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, z puli
przyznanych œrodków po
przetargu pozosta³o wolne
100 tys., burmistrz wystêpuje z wnioskiem do ministerstwa o zgodê na ich wykorzystanie na modernizacjê
jeszcze dodatkowo dwóch
dróg,
- uwarunkowaniach dotycz¹cych otwarcia ¿³obka w Ropczycach; jest decyzja z Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej o przyznaniu
400 tys. z³ na przystosowanie
obiektu, uruchomienie tej
jednostki opiekuñczej zale¿y od otrzymania wnioskowanej dotacji w granicach
1,1 mln z³ na dofinansowanie zatrudnienia przez 2
lata,
- zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postêpowania
wniosku o przyznanie dotacji w wysokoœci do 480 tys. z³
na dofinansowanie budowy
sali gimnastycznej w Gnojnicy Dolnej oraz wniosku o
dotacjê 500 tys. z³ na budowê boiska sportowego w ramach programu Orlik 2012
na Witkowicach,
- o bie¿¹cych dzia³aniach
oœrodka pomocy spo³ecznej, centrum sportu, biblioteki, centrum kultury; w
obecnym czasie dzia³ania
trzech ostatnich jednostek,
a zw³aszcza domu kultury i
biblioteki koncentruj¹ siê
na uroczystoœciach 650-lecia Ropczyc oraz Dniach
Ziemi Ropczyckiej.
Podczas sesji Burmistrz wyrazi³ stanowisko odnoœnie
wniosku o nadanie nazw rondom w Ropczycach oraz odnoœnie budowy zbiorników retencyjnych na naszym terenie.
G³os w tych sprawach zabrali
równie¿ zainteresowani radni.
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Rewitalizacja rynku
Prace przy rewitalizacji rynku w Ropczycach przebiegaj¹ bardzo sprawnie. Na razie pogoda sprzyja budowlañcom i je¿eli tak bêdzie nadal, mo¿emy siê spodziewaæ szybkiego zakoñczenia prac. Wed³ug planów rynek powinien byæ oddany w po³owie wrzeœnia (jeœli
warunki atmosferyczne pozwol¹ remont zakoñczy siê
wczeœniej). Kierowcy ju¿ korzystaj¹ z parkingów od strony
Banku Spó³dzielczego.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi ponad 3 mln z³.
Dofinansowanie ze œrodków EFRR to kwota prawie
2 mln 300 tys. z³, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Z bud¿etu Gminy trzeba bêdzie wy³o¿yæ 710 tys. z³.
Inf. w³asna Stan prac z 2 maja 2012 roku.
STR. 6
Fot. Piotr Ska³uba
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Wojewódzkie obchody Dnia Stra¿aka w Ropczycach
27 maja 2012 r. ropczyckich stra¿aków, œwiêtuj¹cych 650 - lecie
powstania królewskiego grodu Ropczyce oraz ponad 65-lecie istnienia zawodowego po¿arnictwa, w tym 20-lecie powstania PSP,
czeka historyczne wydarzenie.
Bêdzie to uroczystoœæ nadania, przez Ministra Spraw Wewnêtrznych, sztandaru dla KP
PSP w Ropczycach. Uroczystoœæ ta zostanie w³¹czona w
wojewódzkie obchody Dnia
Stra¿aka. Nale¿y podkreœliæ,
¿e wtedy równie¿ podkarpackim stra¿akom zostan¹ przekazane relikwie œwiêtego Floriana.
Uroczystoœæ rozpocznie siê
godzinie 13.50 na placu KP
PSP w Ropczycach, gdzie na
budynku zostanie ods³oniêta
i poœwiêcona okolicznoœciowa
tablica. O godzinie 14.00 w
koœciele farnym zostanie odprawiona msza œwiêta, pod-
czas której zostan¹ oficjalnie
przekazane podkarpackim
stra¿akom relikwie œwiêtego
Floriana oraz zostanie poœwiêcony sztandar dla naszej komendy.
Po mszy œwiêtej przemaszerujemy, w asyœcie orkiestry
dêtej, pocztów sztandarowych
i kompanii honorowych na
ropczycki rynek, gdzie zaplanowano g³ówne uroczystoœci,
rozpoczynaj¹c je od z³o¿enia
meldunku, przegl¹du pododdzia³ów, odegrania hymnu
narodowego i wci¹gniêcia flagi na maszt. W dalszej czêœci
przewidziano nadanie sztandaru KP PSP w Ropczycach,
Modernizacja Domu Kultury
w NiedŸwiadzie
Rozpoczê³a siê modernizacja budynku Domu Kultury w
NiedŸwiadzie. W kwietniu, po
przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego wybrano
firmê do przeprowadzenia robót budowlanych i podpisano
z ni¹ umowê. Jest to MET –
BUD, J. Leszczak, K. Leszczak,
T. Leszczak ze Strzy¿owa. Wykonawcy weszli ju¿ na plac budowy i rozpoczêli prace prze-
widziane w harmonogramie
robót, które przebiegaj¹ sprawnie i bez zak³óceñ. Termin zakoñczenia remontu up³ywa 31
paŸdziernika tego roku.
Na modernizacjê domu
Kultury w NiedŸwiadzie Gmina otrzyma³a dotacjê z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokoœci 700
tys. z³.
Inf. w³asna
Remonty dróg gminnych
Gmina Ropczyce otrzyma³a z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji na promesê usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych na kwotê 970 tys. z³. Œrodki te zostan¹ przeznaczone na wykonanie remontów nastêpuj¹cych dróg i ulic
gminnych:
*Gnojnica - Kopiec na d³ugoœci 2000 m (wykonawca - MPDiM
Rzeszów)
*ulica Œw. Anny w Ropczycach na d³ugoœci 600 m (wykonawca - Poldim Dêbica)
*Ropczyce – Granice - Leœniczówka na d³ugoœci 1000 m (wykonawca - MPDiM Rzeszów)
*Lubzina - na Guzika na d³ugoœci 500 m (wykonawca - Poldim Dêbica)
*Ma³a – Piterówka na d³ugoœci 800 m (wykonawca - Skanska)
W ramach remontów wykonana powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, tj. warstwa wi¹¿¹ca i œcieralna, odmulone zostan¹ rowy i utwardzone pobocza. Roboty maj¹ zostaæ wykonane do 30 czerwca tego roku.
Inf. w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
wbijanie gwoŸdzi w drzewiec
sztandaru oraz jego prezentacjê. Kolejnym punktem bêd¹
odznaczenie pañstwowe i
awanse na wy¿sze stopnie s³u¿bowe dla zas³u¿onych stra¿aków PSP z województwa podkarpackiego, po czym odbêdzie siê defilada na rynku ropczyckim. Po zaprezentowaniu
siê pododdzia³ów pieszych
przewidujemy równie¿ paradê zmotoryzowan¹ z uwzglêdnieniem starych pojazdów
stra¿ackich, od sikawek konnych po najnowoczeœniejszy
sprzêt. Te pojazdy bêdzie mo¿na dok³adniej obejrzeæ po zakoñczeniu uroczystoœci na
jednym z parkingów w Ropczycach lub na stadionie.
Serdecznie zapraszamy
mieszkañców naszego powiatu do wspólnego œwiêtowania.
Jest to niecodzienne wydarzenie religijne ze wzglêdu na
przekazanie relikwii œw. Floriana, jak równie¿ historyczne
wydarzenie dla naszej jednostki, ca³ego œrodowiska po¿arniczego oraz ca³ej naszej „ma³ej ojczyzny” ze wzglêdu na
nadanie sztandaru przez Ministra Spraw Wewnêtrznych.
Ze wzglêdów organizacyjnych z góry przepraszamy za
ewentualne utrudnienia. Rynek bêdzie wy³¹czony z ruchu
ko³owego - pozostawmy samochody w domach. Parkingi w
okolicach Rynku przewidziane s¹ dla goœci, jednostek stra¿ackim spoza powiatu.
Ze stra¿ackim
pozdrowieniem
bryg. Jacek Róg
Komendant Powiatowy
PSP w Ropczycach
Dzieñ otwartych drzwi RARR S.A. w
Rzeszowie
Zapraszamy serdecznie
na Dzień Otwartych Drzwi RARR S.A. w Rzeszowie,
który odbędzie się
18 maja 2012 r. w budynku RARR S.A.
przy ul. Szopena 51
w godzinach 8.00-18.00
W programie:
- Prezentacja oferty badawczo-naukowej szkół wyższych, instytucji badawczo-rozwojowych podczas Targów Nauka dla
Biznesu realizowanych w ramach projektu „Podkarpacka
Nauka dla Przedsiębiorczości”.
- Informacje na temat oferty poszczególnych komórek organizacyjnych RARR S.A. (szkolenia, doradztwo w zakresie opracowywania projektów, biznes planów, współpracy międzynarodowej).
- Panele dyskusyjne: Panel I Innowacyjne Podkarpacie – potencjał, szansa i zagrożenia, godz. 12.00; Panel II Nauka-biznes-samorząd, współpraca dla rozwoju województwa podkarpackiego, godz. 13.00. W panelu wezmą udział m.in. Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes PARP, Posłowie RP, Rektorzy szkół
wyższych i Przedsiębiorcy.
- Oferta PPNT: tereny inwestycyjne, inkubator technologiczny.
- Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka – spotkanie informacyjne.
szczegóły na www.rarr.rzeszow.pl
STR. 7
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
16 kwietnia br. w Podkarpackim
Oœrodku Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale odby³o siê spotkanie ministra Marka Sawickiego z rolnikami, so³tysami,
przedstawicielami inspekcji,
instytucji rolniczych i oko³orolniczych województwa podkarpackiego.
Nasz powiat reprezentowali cz³onkowie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach wraz z jej
przewodnicz¹cym Jerzym Jakubcem oraz Wies³aw Baranowski, dyrektor Departamentu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzêdu
Marsza³kowskiego i Arkadiusz Bêben, dyrektor Biura
Izby Rolniczej. Minister Sawicki „przywióz³” na Podkarpacie
dobre wiadomoœci:
- ponad 10 mln z³ otrzyma nasze województwo w 2012 r.
na utrzymanie urz¹dzeñ
melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla
rolnictwa. To znacznie wiêksza suma, ni¿ dotychczas.
Problem niedofinansowania ca³ej gospodarki wodnej, w tym melioracji wystêpuje w Polsce od wielu lat
(dotyczy to równie¿ naszego
powiatu)
- w naszym województwie, jako
jedynym w kraju, jeszcze w
tym roku, rolnicy bêd¹ mogli skorzystaæ ze wsparcia
unijnego w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (to te¿ dotyczy rolników z naszego
powiatu).
- bêdzie kontynuowany program wsparcia hodowli byd³a i owiec.
Z wypowiedzi ministra Sawickiego:
1) W ci¹gu najbli¿szych 4. lat
planuje siê:
- po³¹czenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Agencj¹
Rynku Rolnego (do 2013
r.), aby rolnicy mogli za³atwiæ swoje sprawy w jednej
instytucji
- po³¹czenie czterech inspekcje w jedn¹ (weterynaryjn¹, sanitarn¹, ochroSTR. 8
Minister rolnictwa
i rozwoju wsi na Podkarpaciu
Od lewej: Miros³aw Welz – Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Barbara Traciak, Jerzy Jakubiec –
przewodnicz¹cy Rady Powiatowej PIR, W³adys³aw Stêpieñ – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Fot. Marcin Paluch
chc¹ wyrównania dop³at w
ny roœlin i jakoœci ¿ywnoUE.
œci). Dzisiaj rolnika kontroluje a¿ czterech przedstawicieli tych inspekcji - 5) Po 2014 roku preferowane
bêd¹ grupy producenckie.
po zmianach bêdzie to
Minister zachêca³ rolników
jedna osoba.
do ich zak³adania, tym bardziej ¿e na Podkarpaciu
2) Wiêkszy nacisk po³o¿ony
jest ich nieco ponad 20, a
zostanie na rozwój energii
to jest bardzo ma³o. Grupy
odnawialnej – teraz z
producenckie to nowa forPROW rozpatrywanych jest
ma zachêcania do spó³164 wnioski na mikrobiodzielczoœci.
gazownie w gospodarstwach rolnych.
6) Trwaj¹ dyskusje nad podatkiem dochodowym w rol3) Promocja polskiej ¿ywnonictwie – dla ma³ych goœci – wartoœæ eksportu tospodarstw nie bêd¹ wprowarów rolno-spo¿ywczych
wadzane zmiany, natomiast
za 2011 r. osi¹gnê³a powiêksze, osi¹gaj¹ce okreziom 15 mld euro (wzrost
œlone przychody wg grup
o 12% w stosunku do
bêd¹ p³aciæ zrycza³towany
2010). Na rynki zewnêtrzpodatek,
prowadziæ
ne sprzedawana jest 1/3
uproszczon¹ ksi¹¿kê przyprodukowanej ¿ywnoœci.
chodów i rozchodów lub
To bardzo du¿o. Polska
pe³n¹ ksiêgowoœæ.
¿ywnoœæ jest smaczna i
zdrowa i nie powinny zaMinister Rolnictwa odpogroziæ eksportowi ani „afera solna” ani z suszem ja- wiada³ równie¿ na pytania roljecznym. Te sprawy badaj¹ ników. Najwiêksza bol¹czk¹
okaza³y siê szkody wyrz¹dzane
odpowiednie s³u¿by.
w uprawach przez dzik¹ zwie4) Nie wiadomo jak bêdzie rzynê i niskie odszkodowania
wygl¹da³o wsparcie unijne oraz trudnoœæ w ich uzyskaniu.
dla rolnictwa w nowym Prezes PIR Stanis³aw Bartman
okresie programowania apelowa³ do ministra, by zmie2014-2020, trwaj¹ w tej spra- niæ uregulowania w tym zawie konsultacje. Wszyscy kresie, gdy¿ szkód jest bardzo
du¿o i maj¹ ogromny zakres.
Minister poinformowa³, ¿e
rozmowy w tej sprawie ju¿ s¹
prowadzone z Ministrem Œrodowiska (to le¿y w jego kompetencji), by w wyp³acaniu
odszkodowañ wspó³uczestniczy³o pañstwo i ko³a ³owieckie
(do tej pory tylko ko³a). - Miejmy nadziejê, ¿e rzeczywiœcie coœ w
tej kwestii siê zmieni. Z tym problemem wielokrotnie zwracali siê do
mnie rolnicy i przekazaliœmy tê
sprawê, jako Rada Powiatowa, do
Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Zwierzyny jest coraz wiêcej, bo i
terenów zalesionych mamy wiêcej,
jest du¿o nieu¿ytków, samosiejek.
Ko³a ³owieckie wyp³acaj¹ bardzo
niskie odszkodowania, czasem
rolnicy maj¹ problem z ich wyegzekwowaniem. – powiedzia³a
nam Barbara Traciak, cz³onek
Rady Powiatowej PIR w Ropczycach, so³tys Zagorzyc Górnych.
Minister Marek Sawicki zosta³ uhonorowany przez zarz¹d Podkarpackiej Izby Rolniczej odznaczeniem œw. Izydora Oracza.
Inf. w³.
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Informacja z Biura Powiatowego
ARiMR w Ropczycach
ni¿ 20 m, przy czym wymagañ tych nie stosuje siê, je¿eli grunty granicz¹ z lasem,
a ich powierzchnia wynosi
co najmniej 0,1 ha w przypadku jednego wnioskodawcy
o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 2 ha i szerokoœci wiêkszej ni¿ 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokoœci gruntu nie stosuje
siê, je¿eli grunty granicz¹ z
lasem w przypadku grupy
rolników.
Agencja przyznaje pomoc
na zalesienie gruntów rolnikom, którzy do wniosku z³o¿onego w biurze powiatowym
do³¹czyli plan zalesienia opracowany przez nadleœnictwo
wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami. Po weryfikacji wniosku,
kierownik biura powiatowego
ARiMR wyda postanowienie
o spe³nieniu przez beneficjenta niezbêdnych warunków przyznania pomocy na zalesianie. Po otrzymaniu postanowienia rolnik mo¿e rozpocz¹æ prace zalesieniowe,
które trzeba wykonaæ w terminie okreœlonym w planie zalesienia, jednak¿e nie póŸniej ni¿ w okresie sadzenia
przypadaj¹cym na wiosnê w
roku nastêpuj¹cym po roku
z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.
W ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomiæ o
tym fakcie nadleœniczego.
Wówczas nadleœniczy wyda zaœwiadczenie o zgodnoœci wykonanego zalesienia z planem zalesienia. Nastêpnie w
terminie do 20 maja roku, w
którym zalesienie wykonano
wiosn¹, albo roku nastêpuj¹cego po roku, w którym zalesienie wykonano jesieni¹, rolnik powinien z³o¿yæ do biura
powiatowego ARiMR oœwiadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaœwiadczeniem od
nadleœniczego potwierdzaj¹-
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa bêdzie prowadziæ od
1 czerwca do 31 lipca 2012 roku
nabór wniosków z programu Zalesianie gruntów rolnych oraz
zalesianie gruntów innych ni¿
·
rolne.
O pomoc na zalesienie
mo¿e ubiegaæ siê rolnik, który zosta³ wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR) oraz grupa
rolników (co najmniej
trzech), których grunty s¹siaduj¹ ze sob¹, a ich ³¹czna powierzchnia jest nie mniejsza
ni¿ 2 ha. Pomoc na zalesianie
w ramach PROW 2007 – 2013
zosta³a podzielona na dwa
schematy:
* schemat I – zalesianie
gruntów rolnych - obejmuje
zak³adanie upraw leœnych na
gruntach u¿ytkowanych rolniczo stanowi¹cych grunty orne
lub sady
* schemat II – zalesianie
gruntów innych ni¿ rolne
obejmuje zak³adanie upraw
leœnych na gruntach, które
nie s¹ u¿ytkowane rolniczo,
wykazanych w ewidencji gruntów jako u¿ytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione
na u¿ytkach rolnych, niewykorzystywanych do produkcji
rolniczej.
W obydwu schematach pomoc finansowa bêdzie udzielana do gruntów:
· stanowi¹cych w³asnoœæ lub
wspó³w³asnoœæ wnioskodawcy, albo w³asnoœæ jego ma³¿onka
· przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
braku tego planu, gdy zalesienie tych gruntów nie jest
sprzeczne z ustaleniami
studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
· o powierzchni wiêkszej ni¿
0,5 ha i szerokoœci wiêkszej
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
cym ten fakt.
Przyznanie pomocy na zalesianie nastêpuje w drodze decyzji wydanej w terminie 30
dni od dnia z³o¿enia oœwiadczenia, przez kierownika biura powiatowego Agencji. W
terminie 30 dni od dnia, w
którym decyzja ta stanie siê
ostateczna, ARiMR przekazuje œrodki finansowe na rachunek bankowy wnioskodawcy.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych ni¿ rolne obejmuje:
* wsparcie na zalesienie jednorazowy rycza³t za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy
leœnej, wyp³acany w pierwszym
roku po wykonaniu zalesienia.
Kwota pomocy przyznawanej
w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 1700 do 6260
z³/ha. Dodatkowo mo¿na
równie¿ uzyskaæ p³atnoœæ za
wykonanie, zaleconego przez
nadleœniczego, ogrodzenia
m³odej uprawy leœnej 2-metrow¹ siatk¹ metalow¹, w kwocie 2590 z³/ha lub 6,50 z³ za
metr bie¿¹cy wykonanego
ogrodzenia.
* premiê pielêgnacyjn¹ zrycza³towan¹ p³atnoœæ do
hektara zalesionych gruntów,
wyp³acan¹, co roku przez 5 lat.
WysokoϾ premii obejmuje
koszty prac pielêgnacyjnych
okreœlonych w planie zalesienia, w tym przede wszystkim:
odchwaszczenie, czyszczenie
wczesne oraz ochronê sadzonek przed zwierzyn¹. Kwota
pomocy przyznawanej w ramach premii pielêgnacyjnej
wynosi 970 lub 2050 z³/ha.
Dodatkowo mo¿na równie¿
uzyskaæ p³atnoœæ za zastosowanie zaleconych przez nadleœniczego, indywidualnych
œrodków ochrony uprawy leœnej przed zwierzyn¹, w wysokoœci od 190 do 700 z³/ha.
* premiê zalesieniow¹ - zrycza³towan¹ p³atnoœæ do hektara zalesionych gruntów, wynikaj¹c¹ z utraconych dochodów
z tytu³u przekszta³cenia gruntów rolnych na grunty leœne.
Premia wyp³acana bêdzie co
roku, przez 15 lat od za³o¿enia
uprawy leœnej. Otrzymaj¹ j¹ tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali co najmniej 25%
dochodów z rolnictwa. Kwota
pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej
wynosi 1580 z³/ha.
UWAGA!
W przypadku przyst¹pienia
przez beneficjenta do schematu II - zalesianie gruntów
innych ni¿ rolne, nie jest wyp³acana premia zalesieniowa
W celu otrzymania p³atnoœci w kolejnych latach, rolnik
zobowi¹zany jest do sk³adania
wniosku o wyp³atê pomocy na
zalesianie w terminie okreœlonym dla sk³adania wniosków
o przyznanie p³atnoœci bezpoœredniej, tj. od 15 marca do
15 maja danego roku. Wniosek kontynuacyjny mo¿e zostaæ z³o¿ony tak¿e w terminie
25 dni kalendarzowych po
terminie sk³adania wniosków
(do 11 czerwca 2012 r.), jednak bêdzie to skutkowa³o
zmniejszeniem o 1% kwoty
nale¿nych p³atnoœci za ka¿dy
dzieñ roboczy. Premia pielêgnacyjna i premia zalesieniowa, pocz¹wszy od drugiego
roku realizacji planu zalesienia, jest wyp³acana w terminie
do 30 czerwca roku nastêpuj¹cego po roku, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek o wyp³atê pomocy na zalesianie.
Agencja przez ca³y czas
przyjmuje wnioski o pomoc w
ramach dzia³ania Korzystanie
z us³ug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW
2007-2013.
Pomoc w ramach tego programu mog¹ otrzymaæ osoby
fizyczne, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej które:
· prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zakresie produkcji
Ci¹g dalszy na str. 10
STR. 9
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Ci¹g dalszy ze str. 9
roœlinnej, albo w zakresie
produkcji roœlinnej i zwierzêcej,
· zawar³y z uprawnionym
podmiotem doradczym
umowê o œwiadczenie us³ug
doradczych.
Takie uprawnienia posiadaj¹: jednostki doradztwa rolniczego (ODR), izby rolnicze,
podmioty, które uzyska³y akredytacjê Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Umowa o œwiadczenie
us³ug doradczych powinna
zawieraæ przynajmniej us³ugê
kompleksow¹ oceny gospodarstwa rolnego w zakresie
spe³niania wymogów wzajemnej zgodnoœci i us³ugê polegaj¹c¹ na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spe³niania zasad bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Dodatkowo
rolnicy mog¹ zawrzeæ w umowie wykonanie innych us³ug
doradczych takich, jak np.:
· przygotowanie biznesplanu
dla dzia³ania Modernizacja
gospodarstw rolnych oraz Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej w ramach
PROW 2007-2013,
· przygotowanie biznesplanu
na potrzeby uzyskania kredytu na rozwój dzia³alnoœci
gospodarstwa rolnego
· opracowanie planu dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej
· opracowanie planu nawo¿enia
· opracowanie programu
ochrony roœlin
· ocena poprawnoœci zabiegów ochrony roœlin (atestacja opryskiwaczy)
Od wnioskodawcy ubiegaj¹cego siê o przyznanie pomocy na rodzaje us³ug doradczych dla posiadaczy lasów
wymaga siê, aby:
a. w roku kalendarzowym
poprzedzaj¹cym z³o¿enie
wniosku o przyznanie pomocy by³ podatnikiem podatku
leœnego
b. zawar³ z uprawnionym
podmiotem doradczym umowê na jedn¹ z us³ug doradczych tak¹, jak:
· zwyk³a praktyka leœna
· ochrona leœnej ró¿norodnoœci biologicznej
· planowanie i uzyskiwanie
odnowienia naturalnego
· pielêgnowanie uprawy z
odnowienia naturalnego
Punkt konsultacyjny
Urz¹d Miejski w Ropczycach informuje, i¿ uruchomiony zosta³
punkt kontaktowy dla przedsiêbiorców oraz osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w którym œwiadczone bêd¹ przez pracowników Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. us³ugi informacyjne i doradcze.
Punkt konsultacyjny:
- zlokalizowany jest w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach, II piêtro, pokój nr 209,
- otwarty jest w ka¿d¹ drug¹ i czwart¹ œrodê miesi¹ca w godzinach od 9:30 do 13:30.
Us³ugi informacyjne realizowane w punkcie konsultacyjnym œwiadczone s¹ bezp³atnie, zaœ us³ugi doradcze czêœciowo p³atne, bo 10% ich wartoœci pokrywa osoba z nich
korzystaj¹ca.
Zakres us³ug informacyjnych dotyczy miêdzy innymi:
- administracyjno-prawnych aspektów zak³adania, prowadzenia i zawieszania/zamykania dzia³alnoœci gospodarczej
- mo¿liwoœci uzyskania finansowania dzia³alnoœci gospodarczej z ró¿nych Ÿróde³
- podstawowe informacje nt. us³ug specjalistycznych KSU
(Krajowy System Us³ug)
Zakres us³ug doradczych ka¿dorazowo bêdzie ustalany indywidualnie w zale¿noœci od konkretnych potrzeb i oczekiwañ.
STR. 10
· rola martwego drewna w lesie
· planowanie i zak³adanie
strefy oszyjkowej na skraju
lasu
· wprowadzanie domieszek
biocenotycznych i podsadzeñ przebudowuj¹cych
· pielêgnowanie upraw leœnych
Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych
na us³ugi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy sta³a siê ostateczna, przy
czym koszty kwalifikowane to
koszty us³ug doradczych, do
których nie zalicza siê podatku od towarów i us³ug (VAT).
Suma p³atnoœci otrzymywanych w ramach dzia³ania w
okresie objêtym PROW 20072013 nie mo¿e przekroczyæ,
równowartoœci 1500 euro.
Dzieñ 15 maja 2012 r. (wtorek) jest ostatnim dniem
przyjmowania wniosków o
przyznanie pomocy w ramach
systemów wsparcia bezpoœredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytu³u wspierania
gospodarowania na obszarach
górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (p³atnoœæ
ONW) oraz o przyznanie p³atnoœci z Programu rolnoœrodowiskowego w ramach PROW
2007-2013. Wnioski pomocowe mo¿na sk³adaæ po 15 maja,
nie póŸniej ni¿ do 11 czerwca, ale p³atnoœæ zostanie pomniejszona o 1% za ka¿dy
dzieñ roboczy opóŸnienia.
W zwi¹zku z zbli¿aj¹cym siê
terminem zakoñczenia przyjmowania wniosków pomocowych Biuro Powiatowe ARiMR
w Ropczycach bêdzie prowadziæ dodatkowo dy¿ur 12 maja
2012 r. (sobota) w godz. od 7:30
do 15:30 oraz w dniach 14 i 15
maja w godz. od 15:30 do 22:00.
Prosimy o nieodk³adanie na
ostatni¹ chwilê sk³adania wniosków o dop³aty bezpoœrednie.
Po szczegó³y na temat tych i innych programów pomocowych
zapraszamy do Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach ul.
Barbary 4, od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 7:30 do 15:30.
tel. 17 22 10 620.
Tadeusz Sowa
Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Ropczycach
Obs³uga osób uprawnionych
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 1 kwietnia 2012 r. ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jêzyku migowym i innych œrodkach komunikowania siê (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.
1243), Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce informuje, ¿e
osoby maj¹ce trwa³e lub okresowe trudnoœci w komunikowaniu siê i wymagaj¹ce w zwi¹zku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mog¹ korzystaæ z pomocy wybranego t³umacza jêzyka migowego lub
t³umacza - przewodnika przy za³atwianiu spraw w Urzêdzie Miejskim w Ropczycach.
Osoby uprawnione zobowi¹zane s¹ zg³osiæ pisemnie
chêæ skorzystania ze œwiadczenia ze wskazaniem wybranej
metody komunikowania siê,
co najmniej na 3 dni robocze
przed terminem wizyty, z wy³¹czeniem sytuacji nag³ych.
Urz¹d, po dokonaniu zg³oszenia, jest zobowi¹zany do zapewnienia obs³ugi osoby
uprawnionej w terminie
przez ni¹ wyznaczonym. W
przypadku braku mo¿liwoœci
realizacji œwiadczenia, zawia-
damia wraz z uzasadnieniem
osobê uprawnion¹, wyznaczaj¹c mo¿liwy termin realizacji
œwiadczenia lub wskazuj¹c
inn¹ formê realizacji uprawnieñ.
Œwiadczenie us³ugi jest bezp³atne dla osoby uprawnionej
bêd¹cej osob¹ niepe³nosprawn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych.
Inf. w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Uroczystoœci na Górze Œmierci
26 kwietnia br. na Górze Œmierci w Pustkowie oddano ho³d ofiarom hitlerowskiego obozu pracy, w którym w latach 1940-1944
zginê³o ponad 15 tys. osób.
W uroczystoœciach uczestniczyli parlamentarzyœci i samorz¹dowcy wszystkich szczebli,
przedstawiciele wojska oraz
s³u¿b mundurowych, byli
wiêŸniowie obozu, duchowieñstwo, harcerze oraz m³odzie¿ szkolna. Samorz¹d RopSamorz¹d Ropczyc reprezentowa³ na uroczystoœciach zastêpca bur- czyc reprezentowa³ zastêpca
mistrza dr Rober Kuraszkiewicz.
Fot. Piotr Ska³uba burmistrza Ropczyc dr Robert
Kuraszkiewicz.
Po uroczystym powitaniu
goœci oraz czêœci artystycznej
w wykonaniu m³odzie¿y szkolnej, odczytano apel poleg³ych.
Nastêpnie po modlitwie ekumenicznej, delegacje kombatantów, parlamentarzystów, samorz¹dowców, licznych instytucji i stowarzyszeñ z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów przed pomnikiem ofiar. Ostatnim punktem uroczystoœci by³o otwarcie i zwiedzanie ekspozycji historyczno-dydaktycznej.
Inf. w³asna
PUK
W zwi¹zku z realizacj¹ projektu pn. Zapewnienie prawid³owej gospodarki wodno-œciekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I, nr POIS.01.01.00-00-026/08 wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójnoœci, Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w Ropczycach ponownie
informuje o wznowieniu prac zwi¹zanych z budow¹ przy³¹czy do kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulic: Mickiewicza, Dêbowej, Topolowej oraz os. Œródmieœcie.
Do wykonania przy³¹cza w
ramach prowadzonej inwestycji konieczne jest wczeœniejsze zawarcie umowy o
wspó³finansowaniu budowy
przy³¹cza kanalizacji sanitarnej z PUK.
W zwi¹zku z powy¿szym,
przypominamy, ¿e mieszkañcy którzy nie zostan¹ pod³¹czeni do kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego
projektu bêd¹ zobowi¹zani
do wykonania tego we w³asnym zakresie wraz z dokumentacj¹ projektow¹ oraz do-
pe³nieniem wszelkich formalnoœci z tym zwi¹zanych
zgodnie z ustaw¹ z dn.
13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008
z 2005 r. oraz uchwa³a Rady
Miejskiej w Ropczycach Nr
XXXIX/474/06 z dn. 24
marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymaniu czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Ropczyce).
Zakres prac obejmuje: uzyskanie warunków technicznych przy³¹czenia do kanali-
zacji sanitarnej, zlecenie opracowania mapy do celów projektowych, opracowanie projektu technicznego ³¹cznie z
uzyskaniem wszelkich uzgodnieñ bran¿owych, zlecenie inwentaryzacji powykonawczej
oraz odbiór techniczny pod³¹czenia. Szacowany koszt wykonania we w³asnym zakresie
prac projektowych i odbiorowych przytoczonych powy¿ej
wynosi oko³o 2100 z³., dodatkowo koszt realizacji przy³¹cza
we w³asnym zakresie wynosi
œrednio oko³o 100 z³ za mb.
Proponujemy skorzystanie z
mo¿liwoœci przy³¹czenia do
kanalizacji w ramach obecnie
realizowanej przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych
inwestycji, co w konsekwencji
pozwoli zaoszczêdziæ Pañstwa
czas oraz œrodki finansowe.
Szczegó³owe informacje na temat realizacji projektu udzielane s¹ w siedzibie PUK. przy
ul. Przemys³owej 12 w Ropczycach oraz pod numerem telefonu (17) 2218 296.
PUK
OG£OSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach og³asza przetarg ustny, nieograniczony – licytacja
na sprzeda¿ maszyn i urz¹dzeñ oraz samochodu osobowego.
1. Przedmiot sprzeda¿y:
tów Szkolnych Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych im. W.Witosa w Ropczycach przy ulicy Wyspiañskiego 1, o godz. 10.00
3. Inne informacje: Wadium w gotówce w wysokoœci 10% ceny
maszyn rolniczych, urz¹dzeñ, lub samochodu osobowego
nale¿y wp³aciæ do dnia 24 maja 2012 r. do kasy w Zespole
Szkó³ Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach przy
ulicy Mickiewicza 13 do godz. 15.00 lub przelewem na konto Podkarpacki Bank Spó³dzielczy O/O Ropczyce
08864211392013390521550001
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE na temat przetargu oraz
jego warunków mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
17 22 18 379 lub 604 621 847, 881 292 295 lub na stronie
internetowej www.zsat-ropczyce.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbê- Organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od jego przeprowadzenia do
dzie siê w dniu 25 maja 2012 r. w sali wyk³adowej Warszta- chwili rozpoczêcia przetargu bez podania przyczyn.
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
STR. 11
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Suche zbiorniki retencyjne
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach burmistrz Boles³aw Bujak poruszy³ temat
budowy suchych zbiorników retencyjnych na terenie naszej gminy.
Ostatnie powodzie, które
dotknê³y nie tylko Ropczyce,
ale tak¿e £¹czki, Okonin,
NiedŸwiadê i wiele innych
miejscowoœci. Zalanych zosta³o ponad 1000 gospodarstw,
co oznacza kilka tysiêcy osób,
a wiele wiêcej zosta³o podtopionych. Straty ponieœli tak¿e w³aœciciele wielu firm, instytucje (tak¿e gminne i powiatowe), czy szko³y.
- Nie mamy gwarancji, ¿e taka
tragedia nie wiêcej nie powtórzy.
W naszej gminie prowadzone
by³y w ubieg³ym roku prace na
rzece Wielopolce, maj¹ce na celu
poprawê bezpieczeñstwa powodziowego, za pieni¹dze pozyskane w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Polega³y one na udro¿nieniu Wielopolki poprzez zwiêkszenie poprzeczne koryta rzeki oraz umocnieniu skarp brzegów. Ale wszyscy wiemy, ¿e s¹ to tylko prace
doraŸne. One nie uratuj¹ nas
przed powodzi¹, tak¹ jak w
2009 roku, mog¹ jedynie przyspieszyæ sp³yw du¿ej iloœci wód,
Zmiany w oœwiacie
30 kwietnia, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjêli
uchwa³ê dotycz¹c¹ tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ niektórych nauczycieli. Uchwa³a dotyczy pedagogów szkolnych i dyrektorów placówek oœwiatowych.
Uzasadniaj¹c propozycje
zwiêkszenia pensum dla tych
grup pracowników burmistrz
Boles³aw Bujak nawi¹za³ do
problemów z finansowaniem
oœwiaty, jakie maj¹ wszystkie
samorz¹dy w ca³ej Polsce. - Dotacje na rok oœwiatowy s¹ kierowane bezpoœrednio na dzieci, a nie
na iloœæ oddzia³ów w szkole. Co
roku koszty oœwiaty, zw³aszcza
p³acowe, s¹ wy¿sze, zaœ liczba dzieci w szko³ach spada. 1 wrzeœnia
2012 roku do przedszkoli i szkó³
w naszej gminie pójdzie o ponad
90 dzieci mniej. Koszty funkcjonowania przedszkoli w 90% i 5latków w zerówce Gmina musi
pokryæ w ca³oœci ze swoich dochodów, czyli z pieniêdzy podatników.
– powiedzia³ burmistrz. Samorz¹dy naciskaj¹ rz¹d, aby wprowadzi³ zmiany w zapisach Karty Nauczyciela, które obowi¹zuj¹ od ponad 30 lat i w wielu
punktach s¹ anachroniczne.
Czeœæ! Nazywam siê
Wiktoria Dar³ak
Jestem uczennic¹ klasy II
Szko³y Podstawowej w Ma³ej.
Lubiê uczyæ siê oraz mi³o spêdzaæ czas z kole¿ankami i kolegami z mojej szko³y.
Od pierwszych dni ¿ycia
przesz³am wiele bolesnych
operacji i zabiegów. Przyczyn¹
mojej niepe³nosprawnoœci
jest rozszczep krêgos³upa.
Mimo ciê¿kiej choroby staram
siê byæ dzieckiem weso³ym i
pogodnym.
STR. 12
Przez ca³y czas potrzebujê
opieki rodziców, pani Danusi, mojej wychowawczyni i lekarzy. Zdajê sobie sprawê, ¿e
jestem s³absza od swoich rówieœników, bo nie chodzê
sama, a siedzenie sprawia mi
problemy. Marzê, aby w przysz³oœci pograæ w pi³kê, czy
pojeŸdziæ na rowerze.
Od kilku lat poruszam siê
na wózku inwalidzkim, który
jest niewygodny i bardzo wy-
w razie podniesienia siê poziomu wody - mówi³ burmistrz.
Ze sprzeciwem wobec budowy zbiornika retencyjnego
Broniszów - £¹czki Kucharskie wystêpuje Rada Gminy i
wójt Wielopola Skrzyñskiego
Czes³aw Leja, wspomagany
przez mieszkañców Glinika i
okolicznych miejscowoœci.
Zbiornik ten w 90% zlokalizowany jest na terenie gminy
Ropczyce, a tylko w 10% z
gminie Wielopole. - Je¿eli
mieszkañcy NiedŸwiady maj¹
obawy, ¿e zbiornik ten bêdzie
uci¹¿liwy dla ich codziennego
¿ycia, nale¿y te obawy rozwiewaæ
- zwróci³ siê burmistrz do radnych. - Lepiej mieæ wa³y przeciwpowodziowe w pobli¿u domu, ni¿
dom w wodzie i ¿yæ w strachu,
przed kolejnym kataklizmem.
Mamy szansê rozpocz¹æ budowê
tych zbiorników w 2014 roku za
pieni¹dze z bud¿etu pañstwa.
Burmistrz zaapelowa³ do
radnych, by tworzyli odpowiedni klimat wœród mieszkañców dla tej inwestycji, gdy¿
nie bêdzie ona dla nich uci¹¿liwa. Rolnicy na jej powstaniu
nie strac¹, bo ³¹ki i pola nadal bêd¹ nadawa³y siê do koszenia i uprawy.
Inf. w³asna
Niektórzy pracownicy oœwiaty, np. pedagodzy szkolni, czy
logopedzi mog¹ pracowaæ w
wymiarze 40 godzin tygodniowo (potwierdza to orzeczenie
S¹du Najwy¿szego). W gminie
Ropczyce zaproponowano im
zwiêkszenie tygodniowego
pensum z 20 do 26 godzin, zaœ
dyrektorom placówek oœwiatowych - dodanie dwóch godzin
„przy tablicy” (iloœæ godzin dydaktycznych dyrektora szko³y
zale¿y od iloœci oddzia³ów lekcyjnych w danej placówce). O
zmianach dyrektorzy szkó³ zostali poinformowani w marcu,
na jednej z narad i w oparciu o
nowe zasady przygotowywali
arkusze organizacyjne.
Utrzymanie szkó³ w naszej
gminie jest doϾ drogie. To
konsekwencja przyjêtego niegdyœ przez Radê Miejsk¹ modelu organizacyjnego szkól i
przedszkoli. - Nie dowozimy dzieci do placówek oœwiatowych, nie
mamy jednego, czy dwóch gimnazjów w gminie. Utworzyliœmy zespo³y szkó³ sk³adaj¹ce siê ze szkó³
podstawowych i gimnazjów, aby
dzieci mia³y bli¿ej do szko³y w poszczególnych miejscowoœciach. To
dro¿szy model oœwiaty - œrednio
kosztuje to ok.1 mln z³ rocznie wiêcej – powiedzia³ burmistrz na
sesji.
O zamiarze wprowadzenia
zmian zosta³y poinformowane
zwi¹zki zawodowe, ale ich opinia jest dla Gminy tylko elementem pomocniczym.
s³u¿ony. Koszt zakupu nowego wózka to blisko dwanaœcie
tysiêcy z³otych. Kwota znacznie przekracza mo¿liwoœci finansowe moich rodziców.
Oprócz mnie wychowuj¹ oni
jeszcze dwójkê mojego rodzeñstwa.
W tym roku Ropczyce obchodz¹ 650 rocznicê nadania
praw miejskich przez Króla
Kazimierza Wielkiego. W
zwi¹zku z tym Uczniowski
Klub Sportowy w Ma³ej pod
honorowym patronatem Burmistrza Ropczyc Boles³awa
Bujaka przygotowuje imprez¹
sportow¹ (bieg) po³¹czon¹ z
pomoc¹ charytatywn¹ dla
mnie pod has³em „Biegam
dla Wiktorii”. Serdecznie zapraszam do udzia³u w zawodach, które odbêd¹ siê 27
maja 2012 r. o godz. 14.00 na
stadionie w Ma³ej.
Zwracam siê z proœb¹ o dofinansowanie zakupu wózka i
przeprowadzenie zbiórki pieniêdzy w Waszej Szkole.
Bêdê niezmiernie wdziêczna za ka¿d¹ wp³atê. Wszystkim
Darczyñcom z ca³ego serca
dziêkujê.
Inf. w³asna
Wp³atê proszê kierowaæ
na konto nr
90 9171 0004 0013
9250 2000 0010
z dopiskiem
„Bieg dla Wiktorii”
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Szko³a myœli
tylko o uczniu,
ka¿da sala, ka¿da ³awka,
ka¿dy k¹cik jest w³aœnie
dla ucznia
Janusz Korczak
Ci¹g dalszy ze str. 3
Jubileusz sprawi³, ¿e my nauczyciele jesteœmy dumni, i¿
swoje ¿yciowe powo³anie przysz³o nam realizowaæ, pracuj¹c
z dzieæmi specjalnej troski.
Praca ta wymaga wiêcej cierpliwoœci, serca, ciep³a i uwagi, ale
przynosi zaskakuj¹ce rezultaty.
Nasi uczniowie rozwijaj¹ siê na
wielu p³aszczyznach – zdobywaj¹ nie tylko wiedzê, ale odkrywaj¹ swoje pasje. Przygotowuj¹ siê do doros³ego ¿ycia i
czêsto odnosz¹ w nim sukcesy.
Potrafi¹ po latach odwiedziæ
szko³ê i z wielk¹ radoœci¹ opowiadaæ o swoich osi¹gniêciach, co nas, nauczycieli bardzo cieszy i jest wspania³¹ nagrod¹ za trud nauczania i wychowania - jest to sens naszej
pedagogicznej pracy.
Obchody jubileuszu rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œw.
odprawion¹ w koœciele p.w.
Przemienienia Pañskiego w
Ropczycach przez ks. proboszcza dr Stanis³awa Mazura i ks.
Mieczys³awa Paœko w intencji
obecnych i by³ych uczniów,
nauczycieli, wychowawców i
pracowników Oœrodka Szkol-
Nasz wielki jubileusz
Program artystyczny przygotowali uczniowie SOSW w Ropczycach
no - Wychowawczego. Uczestniczyli w niej zaproszeni goœcie: w³adze samorz¹dowe i
oœwiatowe, sponsorzy i darczyñcy, przyjaciele z kopalni
soli w Wieliczce, dyrektorzy
zaprzyjaŸnionych placówek
oœwiatowych, kadra pedagogiczna, pracownicy oœrodka,
emerytowani nauczyciele i
pracownicy, rodzice i uczniowie. Po mszy wszyscy spotkali
siê w Centrum Kultury w
Ropczycach, gdzie dyrektor Anna Ziêba powita³a wszystkich zebranych, podziêkowa-
Goœcie uczestnicz¹cy w uroczystoœciach jubileuszowych SOSW.
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
³a tym, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do zorganizowania i przeprowadzenia uroczystoœci. Przedstawi³a
równie¿ krótki rys historyczny
oœrodka, wspominaj¹c pocz¹tki jego istnienia, za³o¿ycieli,
poszczególnych dyrektorów,
którzy przyczynili siê do rozwoju placówki. Wspomina³a
wa¿ne wydarzenia, te piêkne,
radosne oraz te smutne i bolesne. Potwierdzeniem tych
wspomnieñ by³ pokaz slajdów
upamiêtniaj¹cych dzieje szko³y od zarania po dzieñ dzisiej-
szy. Wiele ciep³ych i krzepi¹cych s³ów pod adresem oœrodka kierowali zaproszeni goœcie, ofiaruj¹c na rêce pani
dyrektor kwiaty i okolicznoœciowe upominki.
Obchody jubileuszu uœwietni³ wystêp naszych uczniów.
Do tej prezentacji przygotowywali siê oni bardzo d³ugo; wiele czasu i cierpliwoœci wymaga³o pamiêciowe opanowanie
tekstu oraz pe³ne przedstawienie swoich umiejêtnoœci.
Trud ten zosta³ nagrodzony,
wystêp bardzo siê podoba³ o
czym œwiadczy³y gromkie brawa i s³owa uznania.
Dyrektor Oœrodka Szkolno
– Wychowawczego dziêkuje
wszystkim sponsorom za okazan¹ pomoc i wsparcie. Szczególne podziêkowania za pomoc w przygotowaniu oprawy
sto³u i obs³ugê przyjêcia kierujemy do dyrektora Zespo³u
Szkó³ Agro-Technicznych w
Ropczycach oraz Doroty Dudziñskiej i uczniów klasy III
Technikum ¯ywienia i klasy
IV Technikum o profilu kelner. Dziêkujemy równie¿
uczniowi z klasy I Technikum
o specjalnoœci fototechnik z
Zespo³u Szkó³ w Ropczycach
za serwis fotograficzny z przebiegu uroczystoœci.
Beta Ochmañska
Urszula Kuœ
STR. 13
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Œrodowiskowy
Dom Samopomocy
Na pocz¹tku kwietnia w Œrodowiskowym Domu Samopomocy zasiedliœmy do wspólnego posi³ku wielkanocnego.
Wczeœniej, pod czujnym
okiem terapeutki, nasi pensjonariusze przygotowywali w pracowni kulinarnej przysmaki
œwi¹teczne. Jak tradycja nakazuje na wielkanocnym stole
pojawi³ siê barszcz bia³y i wielkanocne babki. Nie zabrak³o
równie¿ jajek, symbolu ¿ycia
oraz baranka, który piêknie
przyozdabia³ wielkanocny stó³.
24 kwietnia grupa naszych
podopiecznych zwiedzi³a
Park Historyczny w BliŸnie.
Obejrzeliœmy m.in. zrekonstruowane baraki, naturalnej
wielkoœci makietê V-2 oraz
W parku historycznym w BliŸnie
ekspozycjê muzealn¹. Najwiêksze wra¿enie na ogl¹daj¹cych wywar³y resztki instalacji poligonu, wyrzutni i bunkrów.
Dzieñ póŸniej grupa osób
z ropczyckiego ŒDS dopingowa³a uczniów ze Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy uczestniczyli w
rozgrywkach w badmintona (w
hali widowiskowo-sportowej).
Obecnie pensjonariusze,
w ramach ergoterapii, wykonuj¹ wraz z terapeutami prace pielêgnacyjno-porz¹dkowe
w ogrodzie, który z dnia na
dzieñ wygl¹da coraz piêkniej.
Halina Chmiel
ŒDS Ropczyce
Œwi¹teczne spotkanie
kulturalno-oœwiatowe
19 kwietnia br. w ramach obchodów jubileuszu naszego
miasta, w Centrum Kultury w Ropczycach odby³o siê
coroczne wielkanocne spotkanie kulturalno-oœwiatowe
rencistów i emerytowanych pracowników oœwiaty.
Uczestnicy spotkania
Uczestniczyli w nim m.in.
burmistrz Ropczyc Boles³aw
Bujak, prezes Podkarpackiego Okrêgu Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Stanis³aw
K³ak, prezes Oddzia³u ZNP w
Ropczycach Edmund Janowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespo³u Oœwiaty Stanis³aw Mazur oraz dyrektor Wydzia³u Edukacji i Spraw Spo³ecznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach Barbara
Król.
Na zakoñczenie zgromadzeni wys³uchali wyk³adu dr.
Marcina Janowskiego na temat rozwoju kultury na Ziemi
Ropczyckiej.
Spotkanie urozmaici³ wystêp dzieci i m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Ropczycach poœwiêcony tradycjom
Inf. w³asna i obrzêdom.
STR. 14
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
650-LECIE ROPCZYC
Dzieñ Samorz¹du
Terytorialnego
27 maja obchodzimy Dzieñ Samorz¹du Terytorialnego. 8 marca
1990 r. na wniosek Senatu RP Sejm uchwali³ ustawê o samorz¹Podczas uroczystej sesji Obywatela Miasta Ropczyce
dzie gminnym oraz ordynacjê wyborcz¹ do rad gmin, a 27 maja
Rady
Miejskiej w Ropczycach, ks. Janowi Delekcie - probosz1990 r. odby³y siê pierwsze w powojennej Polsce ca³kowicie wolktóra
odbêdzie siê 28 maja, czowi parafii katedralnej pw.
ne wybory – by³y to wybory do rad gmin.
Na pami¹tkê tego wydarzenia na mocy uchwa³y Sejmu
RP (od 2000 r.) 27 maja obchodzimy Dzieñ Samorz¹du Terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Rok 2012 r. to szczególny czas
w dziejach Ropczyc i Ziemi Ropczyckiej. W ramach jubileuszu
650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom na zaprosze-
nie burmistrza Boles³awa Bujaka do Ropczyc przybêdzie Jerzy
Andrzej Stêpieñ - prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, który wyg³osi wyk³ad o samorz¹dzie, samorz¹dnoœci wspólnot lokalnych i partycypacji obywateli w
rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego p.t. Samorz¹d terytorialny w Polsce – próba podsumowania i
perspektywy rozwoju.
Jerzy Adam Stêpieñ,
samorz¹dowy ekspert, prawnik
i publicysta, sêdzia i prezes
Trybuna³u Konstytucyjnego.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, sêdzia w latach 70tych. By³ delegatem na I Krajowy
Zjazd „Solidarnoœci” i wspó³autorem projektu Pos³ania do Narodów Europy Wschodniej. Wiceprzewodnicz¹cy regionu œwiêtokrzyskiego NSZZ „Solidarnoœæ”,
internowany w stanie wojennym. Dzia³acz struktur podziemnych i
uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u, senator I i II kadencji, Generalny
Komisarz Wyborczy (1990-1993), przewodnicz¹cy senackiej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej (1991-1993).
Zasiada³ w Komisji Konstytucyjnej Senatu oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Wspó³za³o¿yciel Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej, wspó³autor reform administracji publicznej w
latach 90-tych. W latach 1997-1999 by³ wiceprzewodnicz¹cy Rady
ds. Samorz¹du Terytorialnego przy Prezydencie RP. Podsekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Sêdzia
Trybuna³u Konstytucyjnego(1999-2008), którego by³ prezesem w
latach 2006 – 2008. Po zakoñczeniu kadencji sêdziego i zarazem
prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego zosta³ powo³any na dyrektorem
Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Spo³ecznej przy Uczelni
£azarskiego. Obecnie jest nauczycielem akademickim w ww. pla-
uhonorowane zostan¹ osoby
zwi¹zane z Ropczycami maj¹ce szczególne zas³ugi w dziedzinie kultury, rozwoju duchowego i materialnego
mieszkañców miasta i gminy.
Radni, reprezentuj¹cy lokaln¹ spo³ecznoœæ, na wniosek burmistrza Ropczyc i Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Ropczyckiej postanowili o
nadaniu tytu³u Honorowego
Najœwiêtszego Serca Jezusowego w Rzeszowie, Stanis³awowi Ziemiñskiemu – staroœcie
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego, Janowi Kopciowi - prezesowi Klubu Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej w Chicago.
Krzy¿ami Zas³ugi I i II stopnia odznaczone zostan¹ osoby, które po³o¿y³y zas³ugi dla
pañstwa i obywateli poprzez
ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹.
cówce. Jest twórc¹ programu pierwszych w Polsce studiów Master
in Public Administration, autorem licznych publikacji dotycz¹cych konstytucjonalizmu, administracji publicznej, historii. Stale wspó³pracuje
„Gazet¹ Prawn¹”, gdzie zamieszcza felietony.
Pasj¹ Jerzego Adama Stêpnia jest muzyka, która towarzyszy mu od
dzieciñstwa. Pocz¹tkowo uczy³ siê gry na fortepianie, z czasem pokocha³ muzykê jazzow¹, z któr¹ po raz pierwszy zetkn¹³ siê s³uchaj¹c
p³yt gramofonowych odnalezionych na strychu rodzinnego domu w
Sandomierzu. Podczas studiów obcowa³ z t¹ muzyk¹, uczestnicz¹c w
koncertach jazzowych - nie opuœci³ ¿adnego jazz jamboree. Na trzydzieste urodziny kupi³ sobie saksofon altowy i zacz¹³ braæ lekcje. By³
wówczas sêdzi¹ w Kielcach. Za³o¿y z kolegami Klub Jazzowy, który
by³ ucieczk¹ od szaroœci dnia i rodzajem wyra¿ania siebie, odmiennego sposobu myœlenia, innych wartoœci - „jazzowa opozycja”.
Gdy narodzi³a siê „Solidarnoœæ” poœwiêci³ siê jej ca³kowicie. Saksofon i muzyka jazzowa towarzyszy³y mu w okresie internowania.
Gra³ na nim kolêdy dla wspó³wiêŸniów na Wigiliê, w grudniu 1982 r.
W wolnej Polsce do swojej pasji wróci³ na dobre w okresie, gdy pe³ni³
funkcjê podsekretarza stanu w MSWiA. Po raz pierwszy po wieloletniej przerwie zagra³ seriê koncertów razem Andrzejem Mitanem, który deklamowa³ wiersze, a J. Stêpieñ z kwartetem gra³ na saksofonie.
W przerwach wychodzi³ do publicznoœci i opowiada³ o za³o¿eniach
reformy administracyjnej, nad któr¹ pracowa³. Od lat jest cz³onkiem
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Na pytanie – czym jest dla
niego saksofon, bez namys³u odpowiada - saksofon to wolnoœæ!
Gra¿yna WoŸny
Pe³nomocnik Burmistrza
ds. jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom
Zas³ugi króla Kazimierza
20 kwietnia w bibliotece w
Witkowicach odby³ siê konkurs czytelniczy dla uczniów
klas czwartych p.h. Kazimierz
Wielki – jego zas³ugi. Konkurs
zorganizowany zosta³ z okazji
650- lecia powstania Ropczyc,
a jego celem by³o rozbudzenie zainteresowañ czytelniczych oraz pog³êbienie wiedzy
o Kazimierzu Wielkim.
Komisja w sk³adzie: Jadwiga
NiedŸwiedŸ, Marta Wanat i Ka-
zimierz NiedŸwiedŸ mia³a nie³atwe zadanie, bowiem wszyscy
uczestnicy wykazali siê du¿ym
zaanga¿owaniem i wiedz¹ na
temat ¿ycia i dzia³alnoœci „sprawiedliwego w³adcy”. Nie zabrak³o tak¿e emocji liderów, którzy wytrwale walczyli do koñca
o zajêcie korzystnych miejsc.
Ostatecznie w konkursie zwyciê¿y³ Micha³ Dy³o, a II miejsce
zaj¹³ Piotr Stanisz.
£ucja G¹sior
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
STR. 15
650-LECIE ROPCZYC
Konferencja naukowa
Uczestnicy konferencji naukowej
Ci¹g dalszy ze str. 3
Sesjê rozpoczêto odœpiewaniem Bogurodzicy, pieœni pe³ni¹cej rolê pierwszego hymnu Polski. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali:
burmistrz Ropczyc Boles³aw
Bujak, prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Sosnowski - prorektor
WSI-E w Rzeszowie, dr hab.
prof. nadzwyczajny W³adys³aw
Tabasz - prezes Towarzystwa
Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej.
Prelegenci bior¹cy udzia³ w
sesji naukowej to:
Goœcie zwiedzili Izbê Regionaln¹ w ZS nr 2 w Ropczycach
- prof. dr hab. W³odzimierz
Bonusiak (Uniwersytet Rze- dyrekcji i pracownikom bi- - prof. dr hab. Wac³aw Wierzszowski), który opowiedzia³ blioteki za pomoc w pozyski- bieniec (Pañstwowa Wy¿sza
o kulisach powstania i pra- waniu i gromadzeniu mate- Szko³a Techniczno-Ekonocach zwi¹zanych z napisa- ria³ów historycznych.
miczna im. ks. Bronis³awa
niem ksi¹¿ki „Dzieje Rop- - prof. dr hab. Halina Bursz- Markiewicza w Jaros³awiu)
czyc w ujêciu II czêœci mo- tyñska (Uniwersytet Pedago- swoim wyk³adem „¯ydzi w
nografii miasta”. Poinformo- giczny w Krakowie) wyg³osi- historii dawnych Ropczyc”wa³ on zebranych, ¿e w zwi¹z- ³a wyk³ad pt. „Regionalni udowodni³, ¿e naród ten, staku z jubileuszem 650-lecia twórcy kultury”, w którym nowi¹cy a¿ 1/3 mieszkañców
nadania praw miejskich przedstawi³a sylwetki dwóch przedwojennych Ropczyc,
Ropczycom, TPZR i w³adze wybitnych osobowoœci arty- wspó³tworzyli spo³ecznoœæ
miasta wyst¹pi³y do Instytu- stycznych zwi¹zanych z nasz¹ tego miasta, przyczyniaj¹c siê
tu Historii Uniwersytetu ziemi¹ - Wilhelma Macha do lokalnych przemian spoRzeszowskiego z propozycj¹ oraz Tadeusza Kantora. ³eczno – ekonomicznych.
opracowania monografii Uczestnicy z zapartym tchem - prof. PhDr. Peter Kónya,
obejmuj¹cej zmiany i rozwój s³uchali opowieœci o Machu PhD. (Uniwersytet Preszownaszego
miasta
po - ch³opskim dziecku, które, ski) wyg³osi³ wyk³ad pt. „Z
roku1985, zawieraj¹cej dzie- jak Pigoñ - wyruszy³o z „Ka- dziejów relacji miasta Preje parafii ropczyckich, infor- mionki w œwiat”, nastêpnie szowa z polskim œrodowimacje o rozwoju sportu i tu- œledzili rozwój osobowoœci skiem w XVII-XIX wieku”.
rystyki, kultury oraz biogra- Tadeusza Kantora, którego Profesor z zaprzyjaŸnionej
fie wybitnych ludzi dzia³aj¹- pierwszy teatr rozgrywa³ siê S³owacji opowiedzia³ o
cych w Ropczycach. Profesor w Wielopolu, a jego aktora- wspó³pracy i dobrych, wieloW³odzimierz Bonusiak, jako mi byli niczego nieœwiadomi wiekowych stosunkach naredaktor naukowy publika- s¹siedzi podczas najpiêk- szych narodów, pocz¹wszy od
cji, która ma ukazaæ siê w li- niejszych spektakli: wiej- s³ynnego szlaku bursztynostopadzie, podziêkowa³ skich œlubów, chrzcin, po- wego, czy kilkumiesiêcznemieszkañcom Ropczyc oraz grzebów.
go pobytu króla Jana III SoSTR. 16
bieskiego na terenach obecnej S³owacji.
- prof. dr hab. in¿. Jerzy Lewicki (Politechnika Rzeszowska) podzieli³ siê rodzinn¹
histori¹ w wyk³adzie „Wspomnienia o dziadku W³adys³awie Bursztynie – wieloletnim przedwojennym burmistrzu Ropczyc”. Urodzony w
1866 roku W³adys³aw Bursztyn
by³ cz³owiekiem przedsiêbiorczym,
d¹¿¹cym do celu m³odzieñcem cytowa³ wspomnienia o swoim dziadku profesor Lewicki. Nieprzerwanie, a¿ przez
40 lat W. Bursztyn sprawowa³
urz¹d burmistrza Ropczyc
(do roku 1944).
- dr hab. prof. WSI-E W³adys³aw Tabasz (Wy¿sza Szko³a
In¿ynieryjno-Ekonomiczna)
wyg³osi³ wyk³ad pt. „Historia
ropczyckiej parafii”. Jak siê
okaza³o, dosyæ d³ugo Ropczyce nie posiada³y swojej
parafii, mieszkañcy podzielili siê wiêc - czêœæ z nich
chodzi³a do koœcio³a w
£¹czkach Kucharskich, a
czêœæ do Sêdziszowa M³p.
Pierwsza, czternastowieczna
parafia ropczycka powsta³a
pod wezwaniem Krzy¿a Œwiêtego, po 250 latach w Ropczycach by³o ju¿ piêæ koœcio³ów. Dok³adna analiza rozwoju ropczyckich parafii bêdzie umieszczona w specjalnie poœwiêconym temu zagadnieniu rozdziale drugiej
czêœci dziejów Ropczyc.
Podczas przerwy s³uchacze
odwiedzili szkoln¹ Izbê Regionaln¹ (w Zespole Szkó³ Nr
2), w której zgromadzone zosta³y liczne zabytki kultury
materialnej Ziemi Ropczyckiej i okolic, a tak¿e pami¹tki
z gabinetu Seweryna Udzieli,
patrona Szko³y Podstawowej
nr 5, wybitnego etnografa –
badacza przedwojennych ropczyckich tradycji i zwyczajów.
Spotkanie posumowa³ burmistrz Boles³aw Bujak. Pogratulowa³ organizatorom i podziêkowa³ wszystkim za udzia³ w konferencji, która by³a wa¿nym elementem obchodów jubileuszu
650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom przez króla
Kazimierza Wielkiego.
Agnieszka Szela
Fot. Piotr Ska³uba
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
650-LECIE ROPCZYC
Piknik Jubileuszowy
w Zespole Szkó³ nr 2
w Ropczycach
Rok Jubileuszowy 650-lecia
nadania praw miejskich Ropczycom to wyj¹tkowa data w
dziejach naszego miasta. Z
uwagi na ogromn¹ rangê tego
wydarzenia spo³ecznoœæ szkolna Zespo³u Szkó³ nr 2 w Ropczycach ma zaszczyt zaprosiæ
na Piknik Jubileuszowy. Impreza odbêdzie siê 1 czerwca
2012 r. W programie m.in.
monta¿ s³owno - muzyczny
ukazuj¹cy historiê lokowania
Ropczyc (wêdrówka braci
Gielników do Krakowa oraz
legenda o Smoku Wawelskim), zwiedzanie Izby Regionalnej z nowo udostêpnionym pomieszczeniem- gabinetem Seweryna Udzieli, Izb
Pamiêci i sal wystawowych
oraz inne atrakcje.
Mamy nadziejê, ¿e swoj¹
obecnoœci¹ zaszczyc¹ nas m.in.
w³adze samorz¹dowe Gminy i
Powiatu oraz prezes Klubu
Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej
w Chicago.
Serdecznie zapraszamy.
D. Siwulec-Pawlik
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
zaprasza do udzia³u
w biegu ulicznym „W ho³dzie królowi Kazimierzowi”
Data i miejsce zawodów
· Bieg odbêdzie siê 2.06.2012 r.
· Zbiórka pod pomnikiem króla Kazimierza, ul. Zielona o
godzinie 1530
Zasady zg³oszenia:.
· Zg³oszenia przyjmowane s¹ w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul Mickiewicza 56
· Zg³oszenia telefoniczne pod numerem: 17 2218426
· Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia 23.05.2012 r.
Nagrody:
· Ka¿dy uczestnik otrzymuje medal z wizerunkiem króla
Kazimierza Wielkiego.
w Otwartym Turnieju Tenisa Ziemnego o statuetkê króla Kazimierza
Zasady turnieju
· System rozgrywek uzale¿niony od iloœci zg³oszonych zawodników
· Spotkania rozgrywane bêd¹ na kortach tenisowych
RCSiR, obok stadionu
· Wszystkie spotkania rozgrywane s¹ do dwóch zwyciêskich
setów zgodnie z regulaminem PZT
Zasady zg³oszenia:.
· Zg³oszenia przyjmowane s¹ w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 56
· Zg³oszenia telefoniczne pod numerem: 17 2218426
· Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia 20.05.2012 r.
· Karty zg³oszeniowe mo¿na otrzymaæ w biurze RCSiR (stadion)
Nagrody:
· Najlepsi otrzymuj¹ nagrody ufundowane przez sponsora i organizatora.
Konkurs recytatorski
„Strofy o OjczyŸnie”
25 kwietnia, w ramach obchodów roku jubileuszowego, odby³
siê w Centrum Kultury w Ropczycach konkurs recytatorski
„Strofy o OjczyŸnie” zorganizowany przez Komendê Hufca ZHP
w Ropczycach.
27 uczestników, w ró¿nych
kategoriach wiekowych, recytowa³o jeden wiersz o OjczyŸnie i fragment prozy zwi¹zany
Fot. Witold Szczygie³
z tematyk¹ konkursu. Jury w
poszczególnych kategoriach harcerze starsi:
wy³oni³o nastêpuj¹cych zwy- I miejsce - 23 Dru¿yna Harcerska Weronika Cabaj (ZS w NiedŸwiaciêzców:
dzie Górnej)
zuchy:
I miejsce - 33 GZ „Weso³e Nie- II miejsce - 16 Dru¿yna Harcerska Ewelina Wójcik (ZS w £¹czkach
dŸwiadki” - Miko³aj Wójcik (ZS
Kucharskich)
w NiedŸwiadzie Dolnej)
II miejsce - 33 GZ „Weso³e Nie- III miejsce - 12 Dru¿yna Harcerska Wojciech Cielak (Gimnazjum w
dŸwiadki” - Izabela Kukla (ZS w
Ostrowie)
NiedŸwiadzie Dolnej
harcerze:
I miejsce - Próbna Dru¿yna Harcerska - Katarzyna Pacanowska (ZS
w Gnojnicy Woli)
II miejsce - Próbna Dru¿yna Harcerska - Aleksandra Dar³ak (ZS w
Gnojnicy Woli)
III miejsce - 27 Dru¿yna Harcerska
Dawid Idzior (ZS Nr 3 w Ropczycach)
wêdrownicy:
I miejsce - 1 Dru¿yna Wêdrownicza
- Gabriela Be³ch (LO w Ropczycach)
II miejsce - 1 Dru¿yna Wêdrownicza - Joanna G¹sior (LO w Ropczycach)
Pozostali uczestnicy otrzymali wyró¿nienia.
Inf. w³asna
Chor¹gwiany Festiwal
Piosenki Harcerskiej i Zuchowej
14 kwietnia 2012 r. odby³ siê w Ropczycach Chor¹gwiany
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Do naszego miasta przyby³o oko³o 450 zuchów, harcerzy i instruktorów z województwa podkarpackiego, a dok³adnie z hufców: Brzozów, Jas³o, Kolbuszowa, Lubaczów, Mielec, Przemyœl, Przeworsk, Sanok i oczywiœcie Ropczyce.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Harcerki z ZS w Gnojnicy Woli
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
Fot. Witold Szczygie³
STR. 17
650-LECIE ROPCZYC
Dni Ziemi Ropczyckiej
Konstytucyjnego Samorz¹d terytorialny w Polsce. – godz.
14:00, Centrum Kultury
25 maja
„Cztery pory Ropczyc”
– rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego – godz. 16.00, czytelnia MiPBP
(organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach)
29 maja
Przedszkolada
25-26 maja
– godz.10.00, plac przed Urzêdem Miej-
skim, Rynek
(organizatorzy: Przedszkola gminy Ropczyce)
– Mistrzostwa Gminy w pi³ce no¿nej o puchar Burmistrza
godz 10.00 – 15.30, hala widowiskowo -sportowa w Rop- Ropczyc. Eliminacje – godz. 10.00, stadiony: Ropczyce,
Czekaj, £¹czki Kucharskie
czycach
Mistrzostwa Polski kadetów i juniorów w sumo
(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
(organizator: Uczniowski Klub Sportowy Lubzina)
Dzieñ Dzia³acza Kultury
27 maja
Koncert w wykonaniu nauczycieli Szko³y Muzycznej w Ropczycach – godz 18.00, sala widowiskowa CK w Ropczycach
Wojewódzkie Obchody Dnia Stra¿aka
Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ropczycach przez Ministra Spraw Wewnêtrznych – godz. 14.00 –
msza œwiêta, godz. 16.00 – oficjalne uroczystoœci – Rynek
(organizator: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz Komenda
Powiatowa Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach)
„Zawsze niech bêdzie mama, tata i ja”
Festyn rodzinny w NiedŸwiadzie Górnej – godz. 14.00,
boisko szkolne
(organizator: Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej)
(organizator: Centrum Kultury w Ropczycach)
30 maja
„650 lat mojego miasta”
Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego dla przedszkolaków - godz. 10.00, MiPBP
(organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach)
„Jestesmy Razem”
„Biegam dla Wiktorii”
Impreza integracyjna – godz. 10.00, hala widowiskowosportowa w Ropczycach
Turniej sportowy pod patronatem Burmistrza Ropczyc –
godz. 14.00, stadion w Ma³ej
Turniej tenisa ziemnego
(organizator Caritas Ropczyce)
o statuetkê króla Kazimierza
(organizator: Uczniowski Kulb Sportowy w Ma³ej) – godz 16.00, korty tenisowe
Koncert Kamila Bednarka z zespo³em „Star Guard Muf(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
fin” – godz. 20.30. Support – zespó³ Mr Polack – godz. Koncert „Urodziny Ropczyc”
18.00, stadion RCSiR
W ramach Festiwalu Kultury M³odzie¿y Szkolnej – godz.
(organizator: Centrum Kultury w Ropczycach) 17:30, sala widowiskowa CK w Ropczycach
(organizator: Centrum Kultury w Ropczycach)
28 maja
„Ca³a Polska czyta dzieciom”
Ogólopolska akcja g³oœnego czytania – godz. 9.00, MiPBP
(organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach)
31 maja
Gimnazjada lekkoatletyczna
– organizator RCSiR stadion, godz. 9.30
Turniej pi³ki no¿nej szkó³ gimnazjalnych o puchar Burmi- „To moje miasto, to mój ma³y œwiat”
strza Ropczyc – godz. 10.00, Orlik 2012, ul. Konarskiego
(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
Msza œwiêta
w intencji mieszkañców Ziemi Ropczyckiej
– godz. 12.00, ropczycka fara
Rozstrzygniêcie konkursu literackiego dla uczniów kl. IVVI – godz. 10.00 MiPBP
(organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach)
„Witra¿ w herbie Ropczyc”
Uroczysta sesja Rady Miejskiej
Otwarcie wystawy plastycznej im. J.Mehoffera – godz.
Wyk³ad sêdziego Jerzego Stêpnia, prezesa Trybuna³u 17.00, sala wystawowa CK w Ropczycach
(organizator: Centrum Kultury w Ropczycach)
STR. 18
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
650-LECIE ROPCZYC
105-lecie powstania Ogniska ZNP
1 czerwca
Krajowego Zwi¹zku Nauczycieli Ludowych (KZNL) w Ropczycach – godz.
10.00, sala widowiskowa CK w Ropczycach
„Pikinik jubileuszowy”
(organizator ZNP Ropczyce)
– godz. 10.00, Zespó³ Szkó³ nr 2 w Ropczycach
(organizator: Zespó³ Szkó³ nr 2 w Ropczycach)
Turniej firm i zak³adów pracy o puchar Burmistrza Ropczyc. Pi³ka no¿na – godz. 16.00, Orlik 2012, ul. Konarskiego
(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
Turniej bryd¿owy
o puchar burmistrza – godz. 18.00, CK w Ropczycach
(organizatorzy: klub bryd¿owy Kaskada Kamionka
i Centrum Kultury w Ropczycach)
Wieczór filmowy
Rozstrzygniêcie konkursu na film amatorski o Ropczycach – godz. 18.00, sala widowiskowa CK w Ropczycach
Turniej pi³ki no¿nej o puchar Burmistrza Ropczyc „Orlik
2012” – godz. 10.00
(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
„Puchar lata ma³olata o statuetkê króla Kazimierza”
Zawody w Pi³ce Siatkowej Pla¿owej – godz.10.00, boiska
do pi³ki pla¿owej przy basenach odkrytych
(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
„W ko³dzie królowi Kazimierzowi”
Bieg uliczny – godz. 16.00
(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
(organizator: Centrum Kultury w Ropczycach)
3 czerwca
1-3 czerwca
Otwarte mistrzostwa Ropczyc w p³ywaniu
„IX Motopiknik 2012” – Kamionka
– godz. 9.00, kryta p³ywalnia
(organizator: Orze³ Bia³y South Side Chapter PL Grupa Ropczyce)
(organizator: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji)
II Runda Samochodowych Zawodów Klubowych
„Gajówka 2012” – godz. 8.00 – 15.00, Borki Chechelskie
2 czerwca
(organizator: Automobilklub Stomil w Dêbicy)
„Ropczycka familiada”. Piknik rodzinny
Piknik rodzinny
– godz. 15.00, stadion RCSiR. Koncert zespo³u „Feel” –
(organizator: Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Ropczycach) godz. 21.00
– godz. 15.00, boisko przy ZS Nr 3 w Ropczycach
(organizator: Centrum Kultury w Ropczycach)
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
Rewia Folklorystyczna
w G³ogowie
18 kwietnia w G³ogowie
Ma³opolskim odby³ siê VI
Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Form Tanecznych „Pierwsze
kroki”. Nie mog³o na nim zabrakn¹æ naszych tancerzy z
Dzieciêcej Rewii Folklorystycznej. M³odzi artyœci zaprezentowali siê w dwóch kategoriach wiekowych: w m³odszej
w zabawach i tañcach z regionu Œl¹ska oraz w starszej – wy-
konuj¹c tañce rzeszowskie.
Obie grupy zosta³y docenione za kultywowanie tradycyjnych tañców naszego regionu
oraz za precyzyjnie dobrane
stroje lasowiackie.
Tancerze z m³odszej grupy
zdobyli w przegl¹dzie trzecie
miejsce. M³odym artystom gratulujemy piêknych wystêpów
i ¿yczymy im dalszych sukcesów.
Karolina Dar³ak
Tañczyæ ka¿dy mo¿e i chce
Z roku na rok przybywa m³odych, utalentowanych tancerzy.
To dla nich, co roku organizowany jest powiatowy przegl¹d o
nazwie „Taneczne Figle”. W tym roku odby³ siê ju¿ po raz
czwarty. Sala widowiskowa ropczyckiego Centrum Kultury
wype³niona by³a po brzegi. Na scenie zaprezentowa³o siê oko³o 400 tancerzy z naszego powiatu. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, statuetki oraz wielkie pluszowe misie.
Do zobaczenia w nastêpnym roku!
Karolina Dar³ak
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
Konkurs plastyczny
Centrum Kultury w Ropczycach og³asza konkurs plastyczny im.
Józefa Mehoffera pt. „Witra¿ w herbie Ropczyc”.
Konkurs na w tym roku szczególny wymiar, poniewa¿ zwi¹zany jest z obchodami 650 -lecia Ropczyc. Tematem konkursu jest wykonanie herbu Ropczyc w formie witra¿u.
Bli¿sze informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej
Centrum Kultury (www. ropczyce.info.pl), gdzie mo¿na zapoznaæ siê z regulaminem konkursu oraz w Centrum Kultury w Ropczycach (Katarzyna Borys - 17 22 18 228)
K.B.
Konkurs filmowy
Centrum Kultury w Ropczycach og³asza konkurs na film o Ropczycach pt. „Ropczyce oczami mieszkañców”. Konkurs skierowany
jest do uczniów szkó³ œrednich i doros³ych mieszkañców naszej
gminy.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y nakrêciæ maksymalnie 5-minutowy film, ukazuj¹cy ¿ycie codzienne w naszym
mieœcie, a nastêpnie przes³aæ
lub dostarczyæ osobiœcie do
Centrum Kultury w Ropczycach, najpóŸniej do 25 maja br.
Uroczyste wrêczenie nagród po³¹czone z pokazem filmowym zaplanowane jest na
1 czerwca. Regulamin konkursu oraz karta zg³oszeñ dostêpne s¹ w Centrum Kultury
oraz na stronie internetowej
www.ropczyce.info.pl
KD
STR. 19
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
Festiwal Piosenki Obcojêzycznej
17 kwietnia na scenie ropczyckiego Centrum Kultury zaprezentowali siê uczestnicy Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej. Do
konkursu przyst¹pi³o 18 wykonawców (solistów, duetów, zespo³ów) z piêciu szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu. G³ównym celem tej imprezy
jest prezentacja i popularyzacja
piosenek ró¿nych krajów, a tak¿e zachêcenie m³odzie¿y do nauki jêzyków obcych.
Jury w sk³adzie: Lilianna
Zieliñska (nauczycielka jêzyka niemieckiego w Zespole
Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej
oraz w ZS nr 5 ), Magdalena
Têczar – Siuœko (nauczycielka jêzyka angielskiego w Szkole Podstawowej w Wielopolu
Skrzyñskim), Ma³gorzata Róg
(nauczyciel jêzyka angielskiego w Szkole Jêzykowej HOUSE of ENGLISH), Krystyna
Kozdroñ (pracownik Biblioteki Publicznej w Sêdziszowie
M³p. – specjalistka od jêzyka
rosyjskiego), Pawe³ Gnacek
(nauczyciel muzyki w Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p.),
Ryszard Niewiarowski (nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Ociece oraz w ZS
nr 1 w Ropczycach) oraz Teresa Kiepiel (dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach)
przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca w poszczególnych kategoriach:
jêzyk angielski:
I miejsce - Ewa Wojnarowska
(ZS Ropczyce)
II miejsce - Dorota Tomaszewska (ZS Ropczyce)
Wyró¿nienie w tej kategorii otrzymali tak¿e: Dariusz Nowak i Sebastian Petyniak (ZS Ropczyce)
III miejsce - Laura Wiktor (LO
Ropczyce)
III miejsce - Marcelina Misiewicz, Arkadiusz Chojecki,
Kacper Budzik, Bart³omiej
Krok, Artur Skóra, Pawe³ Niewiarowski (ZS Agro-Technicznych)
jêzyk rosyjski:
I miejsce - Marcin Ogrodnik (ZS
Ropczyce)
II miejsce - Piotr Batory, Tomasz
Drapa³a, Piotr ¯utad, Jakub
Kruczek (LO Sêdziszów M³p.)
III miejsce - Marta Kubik (ZS
Ropczyce)
jêzyk niemiecki:
I miejsce - Justyna Hajduk (LO
Ropczyce)
II miejsce - Marika Piczak, Aleksandra Feret, Natalia Wojnarowska (LO Ropczyce)
III miejsce - Magdalena Œwi¹tek (ZSZ Sêdziszów M³p.)
Jury ocenia³o poprawnoœæ
jêzykow¹, stronê muzycznowokaln¹, interpretacjê prezentowanych utworów oraz
ogólny wyraz artystyczny wykonawców. W przerwie przeznaczonej na obrady jury m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych przygotowa³a pokaz
fryzur. Na scenie pojawi³a siê
równie¿ Formacja Tañca Nowoczesnego VEGA dzia³aj¹ca
przy Centrum Kultury w Ropczycach, Zespó³ Powerhead, a
tak¿e studentki z Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków
Obcych, które zaprezentowa³y kilka utworów w jêzyku angielskim. Organizatorami tegorocznej edycji Festiwali
Piosenki Obcojêzycznej byli:
Centrum Kultury w Ropczycach oraz Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
W imieniu organizatorów festiwalu sk³adamy serdeczne
podziêkowania Panu Staroœcie
za ufundowanie nagród i patronat nad imprez¹ oraz Pani
Ewelinie Gawlik-Olszewskiej za
ufundowanie kursów jêzyka
angielskiego dla laureatów.
Fot. Witold Szczygie³
STR. 20
M. T.
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Pamiêci ofiar Katynia
13 kwietnia 2012 roku z okazji Œwiatowego Dnia Ofiar Katynia
w Czytelni MiPBP w Ropczycach odby³a siê lekcja historii Pamiêci ofiar Katynia, poprowadzona pod kierunkiem Józefa S³odyczki.
W spotkaniu uczestniczy³a
m³odzie¿ I klasy liceum o profilu administracyjno-ekonomicznym i socjalnym z Zespo³u Szkó³ im. ks. dr J. Zwierza.
Prowadz¹cy przedstawi³
okolicznoœci zbrodni katyñ-
skiej oraz opowiedzia³ o losach
osób zwi¹zanych z naszym regionem, m. in.: o ks. Andrzeju Niwie, Stanis³awie Gielarowskim i W³adys³awie Kêpce. W wyk³adzie wziê³a udzia³
równie¿ Anna Wenc, która
Biblioteka poleca
Biblioteka poleca
Pies i jego ch³opiec
Eva Ibbotson
Wydawnictwo: Egmont Polska
Hal Fenton zawsze pragn¹³ mieæ psa. Czyta³ o
psach i œni³ o nich, wiedzia³, jak je karmiæ i jak
tresowaæ. Jego zapracowani rodzice nie wyobra¿ali sobie zwierzêcia w swoim wypielêgnowanym,
eleganckim domu. Rodzice Hala byli zamo¿nymi
ludŸmi. Mieszkali w du¿ym nowoczesnym domu.
Pod³ogi zdobi³y puszyste dywany, a okna przys³ania³y jedwabne
zas³ony. W domu by³a sauna i piêæ ³azienek, wielkie wanny i prysznice. A mimo to w tym piêknym domu czegoœ brakowa³o. Nie by³o
w nim ¿ycia. W koñcu obiecali synowi psa na dziesi¹te urodziny.
Okaza³o siê jednak, ¿e pies jest tylko wypo¿yczony na weekend.
Ch³opiec czuje siê oszukany i nieszczêœliwy. Postanowi³ uciec do
dziadków z psem z wypo¿yczalni.
W tej podró¿y prze¿ywa wiele ciekawych przygód, poznaje ludzi,
których ¿ycie i praca zwi¹zane s¹ ze zwierzêtami. Ka¿dy, kto marzy³
o posiadaniu psa w dzieciñstwie, powinien przeczytaæ powieœæ Pies i
jego ch³opiec Evy Ibbotson. To ksi¹¿ka mówi¹ca o tym, ¿e nie tylko
ludzie chc¹ mieæ wiernego przyjaciela, ale tak¿e i psy têskni¹ za
wra¿liwym panem i przytulnym k¹tem.
El¿bieta Pazdan
Filia MiPBP w Gnojnicy
Co ka¿dy przedszkolak umieæ powinien…
Dorota Krassowska
Ksiêgarnia Wydawnictwo Skrzat
Jak powinna wygl¹daæ poranna toaleta przedszkolaka? Czy przedszkolak powinien ju¿ sam siê
ubieraæ i jeœæ? Co robi i czego siê uczy dziecko w
przedszkolu? Drodzy Rodzice i kochane PrzedszkoZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
szczegó³owo nakreœli³a dzieje
i losy Franciszka B¹czyñskiego z Ropczyc, zamordowanego w Katyniu. Podziêkowa³a
tak¿e za umo¿liwienie jej podzielenia siê ze s³uchaczami
prywatnymi materia³ami o
Franciszku B¹czyñskim, które
stanowi¹ dla niej cenne pami¹tki.
Po niezwykle ciekawie zaprezentowanej lekcji historii
prelegenci dokonali wpisu
do kroniki. Oto fragment jednego z nich: stara³am siê przedstawiæ Franciszka B¹czyñskiego
jako weso³ego, pe³nego ¿ycia i sk³onnego do ¿artów ch³opca, ucznia
ropczyckich szkó³. A póŸniej jako
przystojnego, pe³nego marzeñ i pla-
nów na przysz³oœæ m³odego cz³owieka. Te plany przekreœli³a II wojna
œwiatowa – sowiecka niewola w
Kozielsku i œmieræ w Katyniu. Tê
katyñsk¹ tragediê stara³am siê
przedstawiæ przez pryzmat prze¿yæ
zaprzyjaŸnionej, mieszkaj¹cej w
s¹siedztwie rodziny, która w osobie Franciszka straci³a jedynego
syna i brata. Takich rodzin by³o
blisko 22 tysi¹ce. Straci³y one swoich najbli¿szych: ojców, synów,
braci. Tragediê katyñsk¹ pog³êbia³a jeszcze tajemnica i zak³amanie,
towarzysz¹ce temu wydarzeniu
przez d³ugie dziesi¹tki lat.
(Anna Wenc, kronika czytelni, 13.04.2012).
M³odzie¿ uczestnicz¹ca w
lekcji mia³a równie¿ okazjê do
obejrzenia wystawy „Katyñ –
Pamiêæ i Prawda”, która by³a
czynna do koñca kwietnia. Na
wystawie zaprezentowano materia³y tematyczne ze zbiorów
biblioteki: ksi¹¿ki, czasopisma, fotografie, albumy, wspomnienia, artyku³y prasowe itp.
Helena Róg
laki, ta ksi¹¿eczka powsta³a specjalnie z myœl¹ o Was, stawiaj¹cych
pierwsze kroki w przedszkolu. Doroœli czuj¹ pewnie niepokój o to,
jak poradz¹ sobie dzieci. Jak przygotowaæ je, aby ³atwo zaadaptowa³y siê w przedszkolu? Dzieci nurtuje myœl: jak to bêdzie bez mamy?
Tu znajdziecie odpowiedzi na te pytania. Ksi¹¿ka Co ka¿dy przedszkolak umieæ powinien ... zawiera informacje o niezbêdnych w przedszkolu umiejêtnoœciach. Jej bohaterami s¹ trzylatki. Krótkie, treœciwe teksty ³atwo zapamiêtaæ, a ilustracje maj¹ walor edukacyjny. Ca³oœæ zosta³a opracowana przez doœwiadczon¹ nauczycielkê wychowania przedszkolnego, Dorotê Krassowsk¹, która co roku we wrzeœniu wita w progach przedszkola kolejne maluchy.
W bibliotece znajduj¹ siê inne tytu³y z tej serii: Co ka¿dy przedszkolak wiedzieæ powinien ..., Co ka¿dy przedszkolak odczuwaæ mo¿e ..., Jak
ka¿dy przedszkolak bawi siê i uczy ..., Polecam!!!
Marta Kaczor
Filia MiPBP w Brzezówce
Niez³omny
Laura Hillenbrand
Wydawnictwo: Znak
Jest to prawdziwa historia cz³owieka, który nigdy siê nie podda³. Ta ksi¹¿ka jest dowodem na to,
¿e najbardziej nieprawdopodobne historie pisze
samo ¿ycie:
Gdziekolwiek spojrza³, widzia³ tylko wodê. By³ 23 czerwca 1943 roku. Gdzieœ na bezkresnych po³aciach Oceanu Spokojnego, na
niewielkiej tratwie, le¿a³ celowniczy bombowca amerykañskich Si³ Powietrznych Armii i biegacz olimpijski Louie Zamperini. Obok siedzia³ zgarbiony
sier¿ant, jeden ze strzelców samolotu. Na osobnej tratwie, przywi¹zanej do
pierwszej postronkiem, le¿a³ trzeci lotnik, z zygzakowat¹ ran¹ ciêt¹ na czole.
Ich cia³a, spalone przez s³oñce i po¿ó³k³e od farby, któr¹ pomalowana by³a
tratwa, gas³y w oczach. Woko³o sunê³y leniwie rekiny, ocieraj¹c siê grzbietami o tratwy. Czeka³y.
Ta niesamowita ksi¹¿ka zachwyci³a miliony czytelników na ca³ym
œwiecie, którzy czekaj¹ teraz na jej adaptacjê, do której prawa zakupi³o obchodz¹ce w tym roku 100 lat Studio filmowe Universal.
Agnieszka Szela
Wypo¿yczalnia dla doros³ych MiPBP w Ropczycach
STR. 21
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Spotkanie autorskie z Nin¹ Opic
24 kwietnia w Oddziale dla dzieci Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach uczniowie klas II z Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Ropczycach
uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Nin¹ Opic, znan¹ rzeszowiank¹, pisark¹ i poetk¹ (talent
odziedziczy³a po przodku, poecie Martinie Opitz).
Jest ona równie¿ psychoterapeutk¹ i wyk³adowc¹. Swoje
wiersze publikowa³a w: „Œwiecie M³odych”, „P³omyczku” i
„Na prze³aj”. Wspó³pracowa³a
z wieloma czasopismami:
„G³os Nauczycielski”, „Nowiny
Rzeszowskie”, „Podkarpacie”.
Obecnie teksty Niny Opic s¹
drukowane zarówno w prasie
lokalnej, jak i ogólnopolskiej:
„Nasz Dom – Rzeszów”, „Nowiny”, „Super Nowoœci”, „Przedszkolak”, „Mamo to ja”.
Autorka
opowiedzia³a
uczestnikom spotkania o swoim ¿yciu, rodzinie, pracy zawodowej oraz swojej twórczoœci.
W zbiorze krótkich opowiadañ „Bajeczki do poduszeczki nad brzegiem Wis³oka”
przekonuje najm³odszych czytelników, ¿e Podkarpacie jest
ciekawym regionem i mo¿na
tu odkryæ wiele piêknych
miejsc. Inne jej opowiadania
zawiera ksi¹¿ka pt. „Niebieski
koralik” oraz „K³apcio i jego
ferajna”. Za swoj¹ twórczoœæ
zosta³a wyró¿niona m.in. w
ogólnopolskim konkursie na
„Najpiêkniejsz¹ bajkê” w 2005
r., zaœ w 2006 r. w konkursie
literackim prozatorskim.
Dzieci b³yskawicznie zaprzyjaŸni³y siê z pisark¹, która przeczyta³a kilka opowiadañ ze swoich ksi¹¿eczek. Potem odpowiada³a na wszystkie pytania
zadawane przez m³odych czytelników. Na niezwyk³y nastrój
wp³yn¹³ œwietny kontakt pisarki z dzieæmi. Pani Nina zaszczepi³a swój optymistyczny sposób
widzenia œwiata, otaczaj¹cych
nas miejsc, rzeczy i ludzi uczestnikom spotkania. Autorka chêtnie rozdawa³a autografy z osobistymi dedykacjami.
MIPBP w Ropczycach
Brzechwa
malowany
12 kwietnia w bibliotece w Lubzinie rozstrzygniêty zosta³ konkurs plastyczny „Wiersze pêdzlem malowane”, którego uczestnicy mieli za zadanie wykonaæ
pracê ilustruj¹c¹ dowolny
wiersz Jana Brzechwy.
Konkurs przeznaczony by³
dla uczniów klas I-III szko³y
podstawowej. Jego celem by³a
popularyzacja twórczoœci Brzechwy oraz prezentacja mo¿liwoœci twórczych dzieci w dzieSTR. 22
dzinie plastyki. Konkurs ten
zorganizowany by³ z okazji zbli¿aj¹cej siê uroczystoœci nadania imienia Jana Brzechwy
technikami. Jury mia³o trudnoœci w wyborze zwyciêzców,
niemniej jednak bior¹c pod
uwagê przede wszystkim samodzielnoœæ wykonania prac
i zgodnoœæ z treœci¹ wiersza,
postanowi³o przyznaæ I miejsce Anicie Rejniak, II - Natalii Œliwie, a III - Izabeli Harchut. Wyró¿nienia otrzyma³y:
Katarzyna Bielatowicz i Joanna Klocek. Laureatki otrzyma³y dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe.
Wszystkim uczestnikom
konkursu serdecznie dziêkuSzkole Podstawowej w Lubzi- jê i gratulujê laureatom.
nie.
Na konkurs wp³ynê³o 25
Edyta Bojarska
prac wykonanych ró¿nymi
Filia MiPBP w Lubzinie
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
NA KARTACH HISTORII
W maju ubieg³ego roku wydrukowaliœmy fragment
pracy prof. W³adys³awa Tabasza na temat dziejów
starostwa w Ropczycach, zapowiadaj¹c kontynuacjê, powstaj¹cego sukcesywnie, materia³u. Poniewa¿ ca³oœæ jest ju¿ gotowa mo¿emy przedstawiæ
j¹ Czytelnikom w kolejnych numerach Ziemi Ropczyckiej. Wprowadzaj¹c Pañstwa w temat zaczynamy w tym numerze od powtórki ubieg³orocznego tekstu (z niewielkimi zmianami). Do zapoznania siê z ca³¹ histori¹ powiatu na naszym terenie – zapraszamy
w kolejnych numerach Ziemi Ropczyckiej.
Ropczyce siedzib¹ w³adz powiatowych
i instytucji o zasiêgu powiatowym
czêœæ II
Starostwo ropczyckie sta³o
siê towarem w obrocie handlowym, kiedy to Sadowski
oko³o roku 1790 zby³ je na
rzecz hr. Gabriela Bobronicz´
Jaworskiego1 . Zród³a
z roku
1799 poœwiadczaj¹ fakt, jakoby zarz¹dc¹ dominium ropczyckiego by³ Marceli Wiszniewski. Powodem likwidacji
i sprzeda¿y starostwa by³o
przejœcie od roku 1772 na
austriacki podzia³ administracyjny, wówczas tworzon¹ Galicjê i Lodomeriê podzielono
na cyrku³y, okrêgi i dominia.
W pierwszej fazie dominium
w Górze Ropczyckiej wesz³o w
sk³ad cyrku³u pilzneñskiego,
a nastêpnie cyrku³u tarnowskiego 2 . Przez lata maj¹tek
przechodzi w rêce Jaworskich,
nastêpnie
Starzeñskich
(pana na Grabownicy)3 .
Od roku 1855, zgodnie z
dyspozycj¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu CK Ministra Sprawiedliwoœci 4 miasto Ropczyce
sta³o siê siedzib¹ urzêdu s¹du powiatowego i centrum
administracyjnym dla mieszkañców wsi po³o¿onych nad
Wis³ok¹ i Wielopolk¹. W³adze powiatu, w sk³ad którego
wchodzi³y trzy miasta, tj. Dêbica, Ropczyce i Sêdziszów
Ma³opolski oraz miasteczko5
Wielopole i blisko osiemdziesi¹t wiosek, sprawowa³y
funkcje administracyjne, podatkowe i s¹dowe. Najbli¿szymi oœrodkami tej samej rangi
by³o miasto Rzeszów i miasto
Pilzno6 .
Powróæmy jednak na chwilê do materialnej i organizacyjnej strony starostwa ropczyckiego. Otó¿ lustracja z
1764 roku i „Kalkulacja Starostwa Ropczyckiego” poczyniona w latach 1766-67, charakteryzuj¹ doœæ szczegó³owo
inwentarz ówczesnych dóbr
staroœciñskich. Dobra te stanowi³y wówczas: miasto Ropczyce, Góra z rezydencj¹ staroœciñsk¹, Zagorzyce, Kamionka z przysió³kiem Hucisko, Boreczek z przysió³kiem
Ruda, Borek Wielki z dworem
i folwarkiem, Huta wraz z folwarkiem, Brzyzna z folwarkiem, Wola Domatkowska
(póŸniej Domatków), Zapole,
Brzozówka. Istotnym jest, i¿
w³adaj¹cy wówczas starostwem,
Franciszek Salezy Potocki nie
prowadzi³ gospodarki rolnej,
ale wypuszcza³ dobra w dzier¿awê trzem dzier¿awcom.
Górê (zwan¹ tak¿e miasteczkiem), Zagorzyce, Kamionkê,
Boreczek, Hutê, Brzyznê
dzier¿awi Wojciech Strzegocki, podstoli podlaski, odnawiaj¹c kontrakt co trzy lata.
Posesorem Borku Wielkiego
jest Antoni Batowski wojski
pilzneñski, zaœ Huciskiem
wraz z przysió³kiem Wypychowskim, Domatkowem, Zapolem i Brzozówk¹ w³ada
Piotr Bystrzonowski. W inwentarzu dóbr brak ju¿ wówczas wiosek po zachodniej
stronie Góry, lecz na temat ich
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
w³odarzy Ÿród³a milcz¹. Administracjê starostwa w drugiej
po³owie XVIII wieku stanowili: ekonom generalny, pisarz
prowentowy, administrator
w Borku, administrator Wypychowa, dozorca w Hucisku,
gospodarz pa³acowy, dwóch
fornali, dwóch pacho³ków, leœny generalny i polowy generalny. Do tego dochodzi³a
skromna s³u¿ba folwarczna w
osobach: dwóch dworników,
piêciu pastuchów, cztery
dziewki i jeden parobek. Atmosferê czynionych obrachunków i kontroli dochodu
starostwa ropczyckiego z lat
1766-1768, oddaje akt oblatowy zachowany w Ksiêgach
Grodzkich Pilzneñskich, w
którego tytule czytamy: Kalkulacja z Imæ Panem KuŸmiñskim
ekonomem Starostwa Ropczyckiego, iako y Imæ P.P. Administratorami pod jego dyspozycj¹ bêd¹cemi, z wszystkich remanentów, krescencji zbó¿, sian, obór i wszystkich prowenecji pieniê¿nych i niepieniê¿nych, czynszów domin etc.
Aren browarowych przy indagacji ca³ego Starostwa czynionych i
¿adnej pretensji do tego¿ Imci nie-
maj¹cych a die 1.III.1766 ad
diem ultinum Septembra 1767
przez Imæ Pana Józefa Pobóg Podgórskiego rachmistrza czyniona
diebus decembris 1768 na gruncie zakoñczona7 .
Obojêtnoœæ na brak podstawowych zabezpieczeñ sanitarnych jeszcze w pocz¹tkach
XIX wieku sprzyja³a wzrostowi zagro¿eñ epidemiologicznych oraz œmiertelnoœci
wœród dzieci i doros³ych. Najbardziej groŸnymi wówczas
chorobami, które szerzy³y siê
na obszarze póŸniejszego powiatu ropczyckiego, by³y: b³onica, gruŸlica, reumatyzm, jaglica oraz czêste epidemie tyfusu, cholery, czerwonki, a
nawet ospy. W roku 1831 odnotowano w „Liber Mortuorum” parafii Ropczyce zgon
141 osób, z czego na cholerê
59 osób (w tym 24 do 20 roku
¿ycia, 14 do 40 lat i powy¿ej
tego wieku 21 osób. W 1847
roku tylko w dzielnicy Ropczyce - Œrednie zmar³o 93 osoby.
W roku 1849 na 68 wszystkich
osób zmar³ych 27 zmar³o na
cholerê (do 20 roku ¿ycia 10
Ci¹g dalszy na str. 24
STR. 23
NA KARTACH HISTORII
blic¹11 upamiêtniaj¹c¹ kilkunastu Ropczyczan, ofiar epidemii z lat 1831-1876. Odnotowano nazwiska: Ma³gorzata
Gródecka l. 53, Jan Kordek l.
49, Jan Wilk l. 14, Magdalena
Rachwa³ l. 14, Maria Dygas l.
55, Katarzyna Ocha³ l. 10,
Maria Dutkiewicz l. 11, Albert
So³ek l. 49, Tomasz Szpara l.
57. W wielu przypadkach powodem trudnoœci bytowych
by³ analfabetyzm, siêgaj¹cy na
ropczyckiej wsi 80% populacji, a okazjê do nauki czytania
i pisania dawa³a wy³¹cznie
s³u¿ba wojskowa i niekiedy
s³u¿ba w pobliskim dworze.
Po przesz³o pó³ wieku panowania austriackiego i po
reformie administracyjnej
wprowadzonej przez w³adzê
cesarsk¹ Wiednia, w 1855
utworzono powiat ropczycki
wchodz¹cy w sk³ad cyrku³u
tarnowskiego, obok takich
powiatów jak: D¹browa Tarnowska, Dêbica, Kolbuszowa,
Mielec, Pilzno, Tuchów, Zassów, ¯abno, Tarnów. Obszar
powiatu w Ropczycach obj¹³
wsie po³o¿one wokó³ i ci¹¿¹ce do Sêdziszowa M³p., siêgaj¹ce wododzielnych grzbietów
za Wielopolem i na zachód od
miasteczka oraz osady po³o¿one z po³udniowej strony puszczy sandomierskiej. W roku
1867 przeprowadzono w Austrii kolejn¹ reformê administracji dokonuj¹c nowego podzia³u terytorialnego i organów administracji terenowej.
Cyrku³y uleg³y likwidacji, 74
powiaty polityczne poddano
nadzorowi namiestnictwa we
Lwowie. Ropczyce zosta³y siedzib¹ powiatu ropczyckiego,
którego powierzchnia wynosi³a 129 183 morgów i 1216 s¹¿ni (tj. ok. 760 km2), w obrêbie
województwa krakowskiego
maj¹c w s¹siedztwie powiaty
mielecki, kolbuszowski, ja-
Ministra Sprawiedliwoœci z
lutego 1867 r., dotycz¹ce s¹dów krajowych w Krakowie
i Lwowie, a tak¿e ustawê z 11
czerwca 1868 r. z rozporz¹dzeniem wykonawczym do niej.
Na mocy wspomnianych rozporz¹dzeñ dawne urzêdy powiatowe z uprawnieniami s¹dowymi przemianowano na
samodzieln¹ jednostkê s¹dow¹, tj. s¹d powiatowy zwany
Bezirksgerichte15 , a starostwo
pozosta³o jako urz¹d administracyjny podleg³y w³adzy namiestnika16. PóŸniej, w myœl
ustawy austriackiej z 1896 r.
kadrê s¹du stanowili: naczelnik s¹du, sêdziowie samoistni (w liczbie stosownej do
potrzeb), pomocniczy urzêdnicy s¹dowi, kanceliœci, s³u¿ba s¹dowa i wiêzienna. Starostwo ropczyckie w roku 1861
obejmowa³o 13.19 mil? (pisownia w oryginale oznacza
mil kwadratowych – przyp. autora) z 46961 mieszkañcami,
¿yj¹cymi w 82 osadach i 75
gminach katastralnych, zaœ w
roku 1872 miasto Ropczyce
liczy³o 3971 mieszkañców, w
tym 2530 katolików, 8 obrz¹dku grecko katolickiego i 1433
izraelitów, a starostwo obejmowa³o 58975 mieszañców.
W roku 1875 na urzêdzie
starosty powiatowego widzimy
Szczepana Ga³eckiego-Junoszê, kuzyna biskupa krakowskiego. Z roku 1883 pochodzi
zapis œwiadcz¹cy o mediacyjnej
roli zastêpcy starosty. C.k. zastêpca starosty Ho³odyñski,
³agodzi w tym¿e roku konflikt
pomiêdzy rodzicami uczniów
izraelickich, a nauczycielami
ropczyckiej szko³y. Niewiele
brak³o, aby konflikt przeniós³
siê na salê s¹dow¹. Nauczyciele polecili ¿ydowskim ch³opcom zdejmowaæ w szkole jarWilhelm Mehoffer, ojciec artysty. Fot mu³ki. Na to oburzyli siê roprzed 1873 r.
dzice. Wówczas Ho³odyñski
skierowa³ do dyrekcji szko³y
pismo, w którym (...) poleca siê
zarz¹dowi szko³y, a¿eby unika³
wszelkiego w tym wzglêdzie nacisku na uczniów wyznania moj¿eszowego i jedynie drog¹ pouczania
wp³ywa³ na rodziców przy nadarzaj¹cej siê sposobnoœci do zaniechania tego nawet pod wzglêdem
zdrowia nie zalecaj¹cego siê wcale
17
Widok ogólny Ropczyc. Fot. ok. 1900 r. Kartka pocztowa ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zwyczaju .
Ci¹g dalszy ze str. 23
osób), a w 1867 roku 12 zmar³o na cholerê. W 1873 roku
zmar³o na cholerê 80 osób
(od 8 kwietnia do 15 sierpnia). Œmiertelnoœæ w latach
1875-1882 w powiecie ropczyckim: z powodu ospy 391,
odry 434, tyfusu 784, kokluszu 587, szkarlatyny 406, czerwonki 317, dyfterii 8428 .
Z dawniejszych czasów przetrwa³a informacja, i¿ pó³nocna strona dawnej czêœci Ropczyc zwanej Piaski, rozci¹gaj¹ca siê daleko poza ostatnimi
zabudowaniami miasta, uchodzi w tradycji mieszczan jako
miejsce szczególne. Przekazy
mówi¹ o zlokalizowaniu w jarze opadaj¹cym w pó³nocnowschodnim kierunku, miejsca pochówku mieszczan wyjêtych spod prawa, karanych
„gard³em” sprawców zbrodni
oraz samobójców. Miejsce to z
biegiem czasu uzyska³o nazwê
„szubiennice”. W obrêbie
jaru do dziœ zachowa³y siê dwa
du¿ych rozmiarów kopce
ziemne, gdzie w jednym z
nich, jak chce tradycja, pogrzebano m³od¹ matkê wraz z
jej nieœlubnym dzieckiem.
Mia³a to byæ kara za grzech
cudzo³óstwa. Nieopodal „szubienic”, ale nieco w kierunku wschodnim, zlokalizowano
w po³owie XIX w. kolejne
miejsce pochówku. Tym razem cmentarzysko poch³onê³o ofiary epidemii cholery, tyfusu i innych zakaŸnych chorób. To miejsce ma luŸny opis
w ksiêgach parafialnych „Liber mortuorum” 9 . Kilku
mieszczan, jak Jan Ska³uba10
przechowywa³o w domowych
archiwach notatki na temat
dokonywanych tam pochówków. Z inicjatywy J. Ska³uby
w roku 2003, wzniesiono w
obrêbie dawnego cmentarza
cholerycznego krzy¿ z ta-
STR. 24
sielski, rzeszowskim i pilzneñskim12 . Ca³oœæ powiatu stanowi³y trzy miasteczka: Ropczyce, Sêdziszów Ma³opolski,
Wielopole Skrzyñskie i 74
gminy wiejskie oraz 35 obszarów dworskich. (fot. 1)
W latach 1872-73 wystêpowa³a znaczna kumulacja ziemi
w rêkach niewielkiej liczby
w³aœcicieli oraz znaczne rozdrobnienie wœród biedniejszych gospodarzy. W tym czasie na obszarze powiatu wystêpowa³o ³¹cznie 5943 gospodarstwa rolne, z tego 13 gospodarstw o powierzchni 460
ha i wiêcej, 12 posiadaj¹cych
460 do 288 ha, 20 w³adaj¹cych
288 do 173 ha, 18 utrzymywa³o 173 do 115 ha, 126 gospodarzy uprawia³o 115 do 29,
3877 w³aœcicieli dysponowa³o
gruntami od 29 do 2,9 ha i
1877 gospodarzy mia³o od 2,9
do 0,57 ha13 .
Pierwszym urzêduj¹cym starost¹ ropczyckim zosta³ Wilhelm Mehoffer 14 , prawnik i
administrator, póŸniejszy
pierwszy naczelnik s¹du w
Ropczycach. Wprowadzono w
¿ycie przepisy rozporz¹dzenia
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
NA KARTACH HISTORII
W roku 1877 starostwo w
Ropczycach liczy 7.5904 miriam? (miriametr kwadratowy
– przyp. aut.) z liczb¹ 55492
mieszkañców. W roku 1884,
po 20 latach starostowania
urz¹d z³o¿y³ Szczepan Ga³ecki-Junosza, zapamiêtany w
mieœcie, jako opiekun kszta³c¹cej siê m³odzie¿y. Urz¹d starosty w zastêpstwie obj¹³ wówczas Walery Barañski, nastêpnie obowi¹zki kierownika powiatowej administracji pe³ni³
krótko W³adys³aw Jarosz, zaœ w
roku 1889 zast¹pi³ go W³adys³aw Marynowski, syn zamieszka³ego w pobliskiej Gnojnicy
Tomasza Marynowskiego, oficera wojsk polskich, uczestnika wojny z Rosj¹ w 1831 roku i
powstania styczniowego w
´
1863 roku. Zród³a
z roku 1895
odnotowa³y ciekawy przypadek, mówi¹c i¿ funkcja starosty „opró¿niona”. Jednak ju¿
w nastêpnym roku posadê
obejmuje starosta W³adys³aw
Jarosz, by ponownie w 1900
roku posada starosty by³a
„opró¿niona”, a w nastêpnym
objêta przez Józefa Kazimierza
Jagoszewskiego herbu Œlepowron. Nowy starosta wkrótce sta³ siê obiektem zainteresowania lokalnej prasy i s¹du.
W 1902 r. ropczycki starosta
powiatowy Józef Kazimierz Jagoszewski sta³ siê klientem
s¹du powiatowego. Starostê
pos¹dzi³ pokrzywdzony Jan
Bochenek, który wskaza³ na
starostê, jako na sprawcê dotkliwego jego poturbowania,
rzekomo za to, ¿e Jan Bochenek nie chcia³ urzêdnikowi
ust¹piæ drogi. Rozprawa odby³a siê przed s¹dem powiatowym, ale s¹dz¹c po nazwiskach sêdziego i oskar¿yciela,
sprawa musia³a mieæ swój epilog przed jurystami sprowadzonymi z zewnêtrz. Sprawê
rozpatrywa³ c.k. sekretarz
s¹du Lopatyniec18, oskar¿a³ dr
Brason19 , a broni³ starostê adwokat dr Boles³aw StrowskiPrus. W trakcie przewodu
okaza³o siê, ¿e to nie starosta
skrzywdzi³ Bochenka, ale jego
furman, niejaki Wawrzyniec
Kosydar zdzieli³ pokrzywdzonego batem20 . W roku 1905
dosz³o do kolejnego procesu
z udzia³em starosty, a w³aœciwie rozstrzygniêcia rewizji
orzeczenia wydanego w sprawie znies³awienia starosty Jagoszewskiego przez Józefa
Szajdka. Rzeszowski miesiêcznik donosi³, ¿e wyrokiem
s¹du obwodowego w Tarnowie
z dnia 7 marca 1905 roku, zas¹dzono Józefa Szajdka za zbrod-
niê oszczerstwa z § 209 u.k. w
myœl § 210 u.k. przy zastosowaniu §§ 54 i 55 u.k. na karê ciê¿kiego 2 miesiêcznego wiêzienia
obostrzonego i uzupe³nionego jednym postem co 14 dni i w myœl
§ 389 p.k. na ponoszenie kosztów
postêpowania karnego i kosztów
wykonania kary. Po odwo³aniu
z³o¿onym przez Prokuratoryê
pañstwa, Najwy¿szy Trybuna³
S¹dowy i Kasacyjny w Wiedniu podwy¿szy³ karê do 6 miesiêcy ciê¿kiego wiêzienia, obostrzonego i uzupe³nionego
jednym postem co 14 dni21 .
Prof. W³adys³aw Tabasz
Prezes Zarz¹du TPZR
w Ropczycach
1
A. Boniecki, Herbarz polski, wyd. cyt., t. 8, s.
357.
2
Na terenie dominium Góra Ropczycka
przebywa³ pewien czas Józef Szostkiewicz
herbu Waxman (1813-1878), powstaniec
z 1831 r., ukrywaj¹c siê wielokrotnie
zmienia³ gospodarza wykonuj¹c w zamian
za goœcinê funkcje ekonoma i nauczyciela m.in. w dobrach: Lubycza, Lipsko, Kolbuszowa, Grodzisko, by wreszcie obj¹æ posadê dyktariusza w magistracie Rzeszowa
oraz w S¹dzie Obwodowym, spoczywa na
Starym Cmentarzu w Rzeszowie.
3
Zobacz: A. Piskor, Siedem ekscelencji i jedna
dama, Warszawa 1939.
4
Allgemeines Reichsgesetz - und Regierungsblatt
für das Kaiserthun Österreich 1855, nr 117
i 118.
5
„Miasteczko” jako szczególna forma administracyjna pomiêdzy wsi¹ i miastem.
6
Pilzno wraz z okolicznymi wsiami w³¹czono do powiatu w Ropczycach w roku 1931.
7
Arch. Z.Kr.Castr.Pil., nr 11.
Za. J. Wo³ek Wac³awski, Sêdziszów Ma³opolski i jego okolice, Przeworsk 1977, s. 207208.
9
¯adnego z omawianych cmentarzysk nie
odnotowano na planie miasta uaktualnianym w latach 30. XX w.
10
Jan Ska³uba, emerytowany pracownik
powiatowych s³u¿b sanitarnych, z pochodzenia ropczycanin opiekuj¹cy siê obiektami kultu religijnego.
11
Metalowy krzy¿ z obramowaniem i tablic¹ wykonano w warsztatach Zespo³u
Szkó³ Agrotechnicznych w Ropczycach.
12
Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie, Teka
Starostwo Powiatowe w Ropczycach, syg.12, oraz K. Grotschel, Opis powiatu szacunkowego ropczyckiego z lat 1872, 1873, nr 12/
2, s. 24.
13
Tam¿e, s. 42 i nast.
14
W roku 1870 wraz z ca³¹ rodzin¹ przeniós³ siê do Krakowa, gdzie zosta³ radc¹
S¹du Krajowego, zmar³ w roku 1873, by³
ojcem Józefa Mehoffera (malarza œwiatowej s³awy urodzonego „Na Œrednim” tzn.
Przedmieœciu Œrednim Ropczyc) i Alfreda Mehoffera (magistra farmacji praktykuj¹cego w Krakowie, Belgradzie i Mszanie Dolnej).
15
Allgemeines Reichsgesetz - und Regierungsblatt für das Kaiserthun Österreich 1868, nr
59 i 116.
16
Siedzib¹ namiestnictwa dla starostwa w
Ropczycach by³ wówczas Lwów.
17
„Kuryer Rzeszowski” Nr 6/1883 r.
18
Lopatyniec vel Tytus Lopatiner, póŸniejszy Radca S¹dowy w Jaœle, którego uroczysty œlub z Olg¹ Hanasiewiczówn¹ z Rzeszowa zapowiada³a tamtejsza prasa na
dzieñ 9 stycznia 1906 r.
19
Dr Alojzy Summer-Brason, tytularny radca zastêpca prokuratora pañstwa, radca
S¹du Krajowego w Krakowie.
20
„G³os Rzeszowa” Nr 42/1902 r.
21
„G³os Rzeszowa” Nr 44/1905 r., s. 3.
8
Fotografie archiwalne pochodz¹ z ksi¹¿ki
Tadeusza Z. Bednarskiego „Krakowskim
Szlakiem Józefa Mehoffera”
Przedstawiamy Pañstwu zdjêcie, które niedawno wzbogaci³o zbiory Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej. Zosta³o ono podarowane
przez pana Edwarda Ochaba, pochodz¹cego z Ropczyc mieszkaj¹cgo obecnie w Warszawie, któremu za ten dar serdecznie dziêkujemy.
Je¿eli ktoœ z Pañstwa rozpoznaje osoby obecne na zdjêciu, lub okolicznoœci w jakich zosta³o ono zrobione – prosimy o kontakt telefoniczny
(17) 22 18 228 lub mailowy: [email protected]
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
STR. 25
„Mini EL-BO” bis
Zespół z Przedszkola w Gnojnicy Dolnej
Taneczne
figle
29.04.2012 r.
Grupa taneczna ze SP nr 3 w Ropczycach
„Biedronki” z Przedszkola nr 1 w Ropczycach
Dziecięcy zespół taneczny z WCK
w Gnojnicy Dolnej
„Mini EL-BO”
Zespół tańca estradowego „Blues” z Sędziszowa Młp.
Zespół „Anturia” z Ostrowa
„EL-BO” bis
Formacja tańca nowoczesnego „Vega” z CK w Ropczycach
Zespół „Iski
Zespół „Freaky Dance” z WCK w
Freaky Dance Junior z WCK w Gnojnicy Dolnej
ierka”
w Gnojnicy Dolnej
Fot. Witold Szczygieł
„Kotki” z Przedszkola nr 2 w Ropczycach
„Groszki” bis z Dębicy
„Biedronki” z Ochronki w Ropczycach
Zespół tańca towarzyskiego „Slajd”
z WCK w Gnojnicy Dolnej
Zespół tańca estradowego „Blues” z Sędziszowa Młp.
ZPiT „Bardo” z Wielopola Skrzyńskiego
Zespół tańca estradowego „Gama”
z CK w Ropczycach
ZPiT „Wrzos” z Ostrowa
ZE SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI GMINY ROPCZYCE
Jan Brzechwa dla dzieci
Dzieci z przedszkola dzia³aj¹cego w Zespole Szkó³ nr 3 w Ropczycach powita³y wiosnê recytuj¹c
wiersze wielkiego, polskiego poety dzieciêcego Jana Brzechwy.
W konkursie wziê³o udzia³
24 przedszkolaków. Szacowne
jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy - dyrektor Pawe³ Przetocki,
bibliotekarka Barbara Baran,
historyczka Katarzyna S¹siadek oraz pedagog Iwona Ziarnik-Kot, przyzna³o nagrody i
wyró¿nienia w trzech kategoriach wiekowych
Wœród 3- i 4-latków I miejsce zajê³a Marcelinka Stawarz
recytuj¹c Samochwa³ê, II miejsce jury przyzna³o Wiktorii
Raœ za Skar¿ypytê, zaœ III - Pawe³kowi K¹dzio³ce za Lenia.
Wœród 5-latków I miejsce zaj¹³
Gabryœ Nowak za recytacjê
wiersza Je¿ oraz przedstawienie wiersza ¯uk, II miejsce
przyznano Kamilowi Bujakowi za wokalizê wiersza Na wyspach Bergamutach,a III miejsce - Kacperkowi Zanderowi
za utwór Na wyspach Bergamutach. Wyró¿nienia otrzymali:
Ola Kosydar i Gabriel Nowak
za inscenizacjê wiersza ¯uk.
Najliczniejszy udzia³ w konkursie zg³osi³y 6-latki, wœród
których I miejsce zaj¹³ Szymon
Raœ za wykonanie wiersza Staœ
Pytalski, II miejsce przyznano
Amelce Opieli, która przedstawi³a inscenizacjê Kaczki Dziwaczki, a III - Gabrieli Misiak
wystêpuj¹cej z wierszem Psie
smutki. Wyró¿nienie za wiersz
Leñ otrzyma³ Jakub Paluch.
Na koniec konkursu odby³
siê mini quiz znajomoœci twórczoœci Jana Brzechwy, w którym przedszkolaki, szczególnie te starsze wypad³y rewelacyjnie. Starania wszystkich
uczestników zosta³y nagrodzone dyplomami i s³odkim upominkiem. Widownia za wytrwa³oœæ, brawa wspieraj¹ce
ma³ych artystów oraz œpiewanie piosenek równie¿ zosta³a
wynagrodzona s³odkim poczêstunkiem.
ZS nr 3 w Ropczycach
Pierwszym punktem progra- leni, pe³ni wra¿eñ – chocia¿
mu by³ seans 3 D w Multiki- troszkê zmêczeni, wróciliœmy
nie. Dzieci obejrza³y film ani- do szko³y.
W marcu 2012 roku obie grupy „zerówki” z Zespo³u Szkó³ nr 3 mowany pt. „Lorax”, dziêki któJoanna Nosal
w Ropczycach wybra³y siê, pod opiek¹ wychowawczyñ: Marii Kosy- remu przypomina³y sobie, jak
wa¿na w naszym ¿yciu jest przydar i Joanny Nosal oraz Anny Rygiel, na wycieczkê do Rzeszowa.
roda i jak katastrofalne mog¹
byæ skutki bezsensownego jej
niszczenia. Po sporej dawce
bajkowego humoru, w sali zabaw Fantazja wszystkie dzieci
wspaniale siê bawi³y, zje¿d¿aj¹c
wprost do basenu pe³nego
pi³eczek, odpoczywaj¹c w bajkowym domku dla lalek, czy
wystêpuj¹c na scenie „prawie
prawdziwego” teatru.
Po kilku godzinach, uœmiechniêci i bardzo zadowo-
Zerówka na wycieczce
STR. 28
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
ZE SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI GMINY ROPCZYCE
Szkolny Klub Europejski
Od stycznia tego roku w Zespole Szkó³ w £¹czkach Kucharskich istnieje Szkolny Klub Europejski
„Eurodworek”. Za³o¿ycielk¹ i opiekunk¹ klubu jest pani Patrycja Wiktor – nauczycielka jêzyka
niemieckiego.
Cz³onkowie Szkolnego Klubu Europejskiego w
£¹czkach Kucharskich
Do klubu nale¿y 25 uczniów z
I i II klasy gimnazjum. Przynale¿noœæ do klubu daje mo¿liwoœæ spêdzania w po¿yteczny
sposób wolnego czasu, rozwijania w³asnych talentów, poszerzania wiedzy na temat krajów na-
Spotkanie z pani¹ Czes³aw¹ Pasel¹
le¿¹cych do Unii Europejskiej.
Do tej pory uda³o nam siê
zorganizowaæ konkurs na
„Kartkê walentynkow¹ w jêzyku obcym” dla uczniów klas
IV-VI SP i I-III gimnazjum. Za
przebieg konkursu odpowie-
dzialne by³y panie: Paulina
Piotrowska (nauczycielka jêzyka angielskiego) oraz Patrycja Wiktor.
W lutym cz³onkowie SKE
przygotowali szkolny konkurs
na „Logo Szkolnego Klubu
Uczestnicy konkursu na kartkê walentynkow¹ w jêzyku obcym oraz konkursu na logo szkolnego klubu
europejskiego.
Kartka w jêzyku niemieckim
2 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkó³ w £¹czkach Kucharskich odby³
siê fina³ miêdzyszkolnego gminnego konkursu na „Kartkê wielkanocn¹ w jêzyku niemieckim”, który zosta³ zorganizowany przez
SKE „Eurodworek” pod kierunkiem pani Patrycji Wiktor.
W konkursie uczestniczyli
uczniowie siedmiu szkó³ z
naszej gminy: ZS nr 1, ZS nr
2, ZS nr 4 (szko³y z Ropczyc),
ZS w NiedŸwiadzie Dolnej, ZS
w Ma³ej, ZS w Lubzinie i ZS w
£¹czkach Kucharskich. Zadanie konkursowe polega³o na
wykonaniu kartki wielkanocnej dowoln¹ technik¹, zawieraj¹cej ¿yczenia, wiersze itp. w
jêzyku niemieckim.
Na konkurs wp³ynê³o 19
prac. Spoœród nich jury wybra³o zwyciêzców: I miejsce zdoby³a Paulina Papier (ZS w
Ma³ej), II miejsce jury przy-
zna³o Patrycji Brandys (ZS W
NiedŸwiadzie Dolnej), a III Gabrieli Madejczyk (ZS nr 2
w Ropczycach), Monice Dobosz (ZS w NiedŸwiadzie Dolnej) oraz Oktawii Wiktor (ZS
nr 2 w Ropczycach).
Wyró¿nienia otrzyma³y: Joanna Mirus (ZS w ma³ej), Joanna Dryja (ZS nr 1 w Ropczycach), Beata Ryba (ZS w
Lubzinie), Aleksandra Jarz¹b
(ZS w NiedŸwiadzie Dolnej),
Patrycja Machnica (ZS nr 4 w
Ropczycach), Wioletta Paw³owska (ZS w £¹czkach Kucharskich). Bardzo serdecz-
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
nie dziêkujê opiekunkom
uczniów, paniom: Ewelinie
Roman (ZS nr 1 w Ropczycach), Lilianie Zieliñskiej
(ZS w NiedŸwiadzie Dolnej),
Monice Potwora (ZS w Ma³ej),
Ewie Skibie ( ZS nr 4 w Ropczycach i ZS w NiedŸwiadzie
Dolnej), Agacie D¹browskiej
– Homa (ZS nr 2 w Ropczycach) oraz Patrycji Wiktor (ZS
w Lubzinie oraz ZS w
£¹czkach Kucharskich).
Autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni, zaœ fundatorami nagród byli: Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, Instytut Goethego w
Krakowie oraz przez Zespól
Szkó³ w £¹czkach Kucharskich.
Uczniowie nale¿¹cy do Klubu Europejskiego w ZS w
Europejskiego”. Do konkursu
zg³oszono 12 prac ze wszystkich
klas ZS w £¹czkach Kucharskich . Niestety, tylko jedna praca mog³a byæ zwyciêska - nale¿a³a ona do Katarzyny Bereœ (III
kl. SP). Katarzyna w nagrodê
otrzyma³a 10 euro. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody, które zosta³y ufundowane przez Europejskie Centrum Informacji w Warszawie.
W marcu 2012 r. cz³onkowie
SKE spotkali siê z bardzo ciekawym goœciem - pani¹ Czes³aw¹ Pasela (emerytowana nauczycielk¹, malark¹, artystk¹),
która uczy³a nas dekorowania
pisanek. Spotkanie zaaran¿owa³a pani Patrycja Wiktor. Poznaliœmy ró¿ne sposoby ozdabiania
pisanek i dziêki temu mieliœmy mo¿liwoœæ zorganizowania
„Kiermaszu œwi¹tecznego” w
naszej szkole. Mo¿na by³o na
nim podziwiaæ i kupiæ ozdoby
wielkanocne wykonane w³asnorêcznie przez uczniów.
W tym miejscu bardzo serdecznie dziêkujemy dyrektorowi Grzegorzowi Lasce za
umo¿liwienie uczniom przeprowadzenia takiej lekcji, a
panu Bart³omiejowi Wiktorowi za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
ZS w £¹czkach Kucharskich
£¹czkach Kucharskich przygotowali dla uczestników konkursu bardzo ciekaw¹ prezentacjê multimedialn¹ na temat
Œwi¹t Wielkanocnych w Niemczech, natomiast uczniowie
klasy IV wraz z wychowawczyni¹ (Patrycj¹ Wiktor) przedstawili inscenizacjê o zwyczajach wielkanocnych w Polsce.
Konkurs zakoñczy³ siê „wielkim poszukiwaniem zaj¹czka
wielkanocnego”.
Konkurs przebiega³ w mi³ej
atmosferze, z czego zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele
byli bardzo zadowoleni. Bardzo serdecznie dziêkujê dyrektorowi - Grzegorzowi Lasce za umo¿liwienie zorganizowania konkursu oraz dyrekcji wszystkich szkó³ bior¹cych
udzia³ w konkursie za mo¿liwoœæ przybycia nauczycieli i
uczniów na nasz konkurs.
Organizator
STR. 29
ZE SZKÓ£ I PRZEDSZKOLI GMINY ROPCZYCE
Koncert uczniów kl. I cyklu 4-letniego
Z ¿ycia Szko³y Muzycznej w Ropczycach
Gdzie kwitnie kwiat - musi byæ wiosna,
a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce zakwitnie.
Otulona promieniami s³oñca zieleñ, która, jak zwykle
wiosn¹ napawa nas nadziej¹,
zawita³a równie¿ w progi naszej szko³y. Nasi najm³odsi
uczniowie, pierwszoklasiœci
wnieœli j¹ na scenê wraz z utworami, które prezentowali na
swych koncertach.
Popisy odby³y siê 23 kwietnia 2012 r. - dla klas pierwszych dzia³u dzieciêcego, zaœ
nastêpnego dnia - dla klas
pierwszych dzia³u m³odzie¿owego. Muzyka rozkwita³a
swym piêknem, jak budz¹ca
siê przyroda. Uczniowie prezentuj¹c siê w bardzo ró¿nym,
ciekawym oraz inspiruj¹cym
repertuarze mieli okazjê
przedstawiæ swoje umiejêtnoœci, które szlifowali podczas
d³ugich godzin æwiczeñ. Dla
wiêkszoœci naszych wychowanków by³ to pierwszy publiczny
wystêp. Prze¿ycia towarzysz¹ce
wystêpom mia³y charakter bardzo osobisty, a zarazem niepowtarzalny. Uczniowie, bardzo
prze¿ywaj¹c swoje pierwsze
publiczne wykonania, chcieli zaprezentowaæ siê jak najpiêkniej. Nauczyciele, podbudowuj¹c swoich wychowanków, otulali ich p³aszczem
wsparcia i nadziei. Byliœmy
œwiadkami wspania³ych wykonañ, które budzi³y nadziejê na
STR. 30
dalszy rozwój talentów naszych
uczniów.
Promyki s³oñca wnieœli do
szko³y równie¿ starsi uczniowie, którzy reprezentuj¹c
nasz¹ placówkê na licznych
konkursach przedstawili j¹ w
bardzo jasnym i promiennym
œwietle:
- uczniowie klasy II b Beaty Sylwia Ziobro
Parkosz piêknie zaprezentowali sie na „Przegl¹dzie zespo³ów rytmiki szkó³ muzycznych I st.” w Strzy¿owie (14
kwietnia),
- Sylwia Ziobro - kl.II /
4, uczennica Joanny Stasiak,
zajê³a III miejsce w Regionalnym Konkursie Skrzypcowym i Wiolonczelowym
„DŸwiêki smyczkiem malowane” w Dêbicy (17kwietnia),
- Marcelina Be³zo - kl.V /6,
uczennica Ma³gorzaty ¯ak
oraz Patrycja Ziobro - kl.III /
4, uczennica Joanny Stasiak
wspaniale zaprezentowa³y
siê na Regionalnym Kon- Jakub Budzik
kursie Skrzypiec i Wiolonczeli „DŸwiêki smyczkiem szowej (23 kwietnia),
malowane” w Dêbicy (17 - Anna Daniec - kl.III/4,
uczennica Bo¿eny Stachyry kwietnia),
- Katarzyna Rojek - kl. I / 6, P³onki wziê³a udzia³ w Reuczennica Doroty Koziñ- gionalnym Konkursie Pianiskiej otrzyma³a wyró¿nienie stycznym „Wiosenne spotkaw Regionalnym Festiwalu nia muzyczne” w KolbuszoM³odych Flecistów w Kolbu- wej (24 kwietnia),
Katarzyna Rojek
- Jakub Budzik - kl.VI/6, uczeñ
Mariusza Knota zaj¹³ II miejsce w „Podkarpackim dniu
perkusji” w G³ogowie Ma³opolskim (23 kwietnia).
Wszystkim uczniom oraz ich
opiekunom serdecznie gratulujemy!
Beata Miku³a
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
Œwiadectwa rozdane!
Odchodz¹ce dni i lata, rozstania z bliskimi osobami i po¿egnania ze znanymi miejscami s¹ w ¿yciu nieuchronne.
Nie zatrzymamy biegu czasu.
Nie zawsze takie chwile maj¹
wy³¹cznie smutny charakter.
27 kwietnia 2012 roku w sali
widowiskowej Centrum Kultury
dyrekcja, nauczyciele i m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki
w Ropczycach ¿egnali tegorocznych trzecioklasistów.
Œwiadectwa ukoñczenia
szko³y otrzyma³o 206 uczniów,
w tym a¿ 43 z wyró¿nieniem.
Œrednia ocen uczniów klas
trzecich wynios³a powy¿ej 4,0.
Teraz przed abiturientami
maturalne zmagania, dlatego
bêdziemy siê z nimi jeszcze widywaæ na korytarzach szko³y w
maju. Starsi koledzy ustawili
im niezwykle wysoko poprzeczkê, bo zdawalnoœæ matury w ubieg³ym roku wynosi³a ponad 98%. ¯yczymy im wy-
¿szych, albo co najmniej porównywalnych wyników. Nie
powinno byæ o nie trudno,
skoro trzecioklasiœci mog¹ pochwaliæ siê wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Lista
osi¹gniêæ odczytana przez dyrektor Gra¿ynê Baran by³a imponuj¹ca i obejmowa³a ponad
70 nazwisk. Beata Kozub,
uczennica klasy 3a, zosta³a finalistk¹ XX Olimpiady Teologii Katolickiej oraz laure-
atk¹ IV Ogólnopolskiego
Konkursu Polonistycznego „Z
ortografi¹ na co dzieñ”. Najwa¿niejsze osi¹gniêcia £ukasza Dunaja, ucznia klasy 3d,
to tytu³ laureata II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks
AGH z matematyki oraz tytu³
finalisty I i II Olimpiady Logiczno – Matematycznej. Katarzyna Graboœ, uczennica
klasy 3d, jest finalistk¹ II
Ogólnopolskiej Olimpiady
Pasje trzeba
rozwijaæ
£ukasz Dunaj – tegoroczny maturzysta, uczeñ
klasy matematyczno-informatycznej, dwukrotny zdobywca tytu³u laureata Ogólnopolskiej
Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z mate- £ukasz Dunaj ze szkolnymi dziennikarkami
matyki oraz tytu³u finalisty I i II Olimpiady
Logiczno-Matematycznej, mimo trwaj¹cych egzaminów dojrza³o- domu. Uwa¿am, ¿e wysi³ek i
œci znalaz³ czas, ¿eby podzieliæ siê z nami tajnikami swoich suk- poœwiêcony czas procentuj¹ w
przysz³oœci.
cesów i opowiedzieæ o planach na przysz³oœæ.
Jak wiemy, startuj¹c w tegorocznej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, by³eœ ju¿ jej
laureatem. Dlaczego drugi raz
zdecydowa³eœ siê startowaæ w
konkursie?
£ukasz Dunaj: Matematyka
to pasja, a pasje trzeba rozwijaæ! Warto popularyzowaæ ró¿ne konkursy wœród uczniów
naszej szko³y. Bardzo wa¿na
jest chêæ udowodnienia sobie
i innym, ¿e osi¹ganie sukcesów jest mo¿liwe wszêdzie.
Zawsze te¿ mo¿na poprawiæ
swój wynik.
Jak wyniki tegoroczne maj¹ siê
wiêc do tych z tamtego roku?
Jak oceniasz poziom trudnoœci
konkursu w porównaniu z ubieg³orocznym?
£.D.: Konkurs trzyma swój
£.D.: Oczywiœcie poprawipoziom, jednak w tym roku
³em swój wynik! (œmiech)
Sukcesy zawsze wymagaj¹ wie- pojawi³y siê nowe typy zadañ i
zagadnieñ, które mog³y sprale pracy i wyrzeczeñ. Czemu
zawdziêczasz zdobycie tytu³u
wiæ trudnoœæ. Matematyka jest
laureata?
nauk¹, która wymaga du¿ego
£.D.: Trzy lata ciê¿kiej ha- zakresu wiedzy i umiejêtnorówki … (œmiech) Bardzo wa¿- œci.
na by³a wspó³praca z nauczy- Jak spêdza³eœ czas przed macielk¹ matematyki, pani¹ tur¹?
£.D.: Przygotowania sz³y pe³Agnieszk¹ Smolak, rówieœnikami, którzy równie¿ przygo- na par¹. Konkursy, zarówno
towywali siê do konkursu, a matematyczne, jak i fizyczne
tak¿e indywidualna praca w poszerzaj¹ wiedzê, która przy-
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
Logiczno – Matematycznej.
Ponadto uczniowie klasy 3d:
£ukasz Dunaj i Mateusz Broda zdobyli tytu³ kaon ( £ukasz
5. miejsce, Mateusz 10. miejsce), a Piotr Strza³ka, Rafa³
Skworzec, Karol Depowski i
Krzysztof Nowak tytu³ taon w
Polsko – Ukraiñskim Konkursie Fizycznym „Lwi¹tko 2012”.
Anastazja Wszo³ek zosta³a finalistk¹ VII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawn¹ polszczyzn¹
na co dzieñ”.
Widaæ, ¿e licealiœci dobrze
wykorzystali czas przeznaczony na kszta³towanie charakteru i pracê nad w³asnym rozwojem. ¯yczymy, aby zdobyte
umiejêtnoœci i wiedza pomog³y im sprostaæ wymaganiom
trudnej rzeczywistoœci. Dedykujemy starszym kolegom
wiersz, o którego s³owach te¿
bêdziemy pamiêtaæ:
M³odoœæ, mistrzu, jest rzeŸbiark¹,
Co wykuwa ¿ywot ca³y,
Choæ przeminie sama szparko,
Cios jej d³uta wiecznotrwa³y.
Uczennice klasy I a
da siê na maturze. Po olimpiadach koncentrujê siê na
jêzykach, którym nie mog³em
wtedy poœwiêciæ tyle czasu, ile
bym chcia³. Czas poœwiêcony
na naukê nie jest zmarnowany i mam nadziejê, ¿e systematyczna praca przyniesie
efekty na maturze.
Po zdaniu egzaminu maturalnego czeka Ciê wa¿ny wybór dotycz¹cy dalszej edukacji. Jakie s¹
Twoje plany na przysz³oœæ?
£.D.: Wybór studiów jest
niezwykle wa¿ny w ¿yciu ka¿dego m³odego cz³owieka.
Trzeba podj¹æ przemyœlan¹,
rozs¹dn¹ i odpowiedzialn¹
decyzjê. Rozwa¿am informatykê lub automatykê i robotykê
na AGH w Krakowie oraz jednoczesne studia matematyczno – informatyczne w Warszawie.
Gratulujemy znakomitych wyników i znacz¹cych osi¹gniêæ.
¯yczymy po³amania pióra na
maturze i dalszych sukcesów na
studiach. Dziêkujemy za rozmowê.
Karolina Rymut
i Beata Ziajor
STR. 31
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
Muzyka mo¿e
jeszcze bardziej
uszczêœliwiæ
M³ode, zdolne, utalentowane –
to w³aœnie uczennice pierwszych
klas Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach, które wziê³y udzia³ w XIII
edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej w kategorii
jêzyk niemiecki: Justyna Hajduk,
Natalia Wojnarowska, Marika Piczak i Aleksandra Feret. Reprezentantki naszej szko³y, które trenowa³y pod okiem Magdaleny Cyrulik i Cecylii Szêdzio³ z uœmiechami na ustach opowiadaj¹ o wtorkowym konkursie, w którym Justyna zajê³a pierwsze miejsce, natomiast Natalia, Marika i Ola jako
trio uplasowa³y siê na drugim stopniu podium.
Opowiedzcie o przygotowaniach
do konkursu. Ile czasu zajê³y
wam æwiczenia? Kto pomaga³
wam w jêzyku niemieckim?
Justyna: Na pocz¹tku æwiczy³yœmy oddzielnie. Ja trenowa³am
na lekcjach i po zajêciach z
pani¹ Cyrulik, która zwraca³a mi
uwagê na wymowê, akcent, uczy³a mnie wyra¿ania emocji i pewnoœci siebie. Dzieñ przed konkursem zosta³yœmy po³¹czone w
grupê i przygotowywa³yœmy siê
razem pod okiem pani Szêdzio³
oraz pani Cyrulik.
Ola: Przygotowania rozpoczê³yœmy dwa tygodnie przed konkursem. Mia³yœmy to szczêœcie,
¿e pomaga³a nam pani Szêdzio³,
która poœwiêca³a siê dla nas, dawa³a cenne rady, by³a zdeterminowana i jak widaæ nie posz³o to
na marne.
PrzejdŸmy do konkursu. Nie od
dziœ wiadomo, ¿e wszelakie
wystêpy publiczne œciœle zwi¹zane s¹ z emocjami. Czy przed
wystêpem towarzyszy³ wam
stres? Jak radzicie sobie z nerwowymi sytuacjami?
Marika: Stres by³ przed samym
wejœciem na scenê. Wydawa³o mi
siê, ¿e zapomnia³am s³ów piosenki i melodii. Jednak, gdy zaczê³yœmy swój wystêp, to wszystko potoczy³o siê dobrze.
STR. 32
wywiad z Justyn¹ Hajduk,
Natali¹ Wojnarowsk¹,
Marik¹ Piczak
i Aleksandr¹ Feret –
uczestniczkami
XIII Powiatowego Festiwalu
Piosenki Obcojêzycznej
Natalia: Trudno jest poradziæ
sobie ze stresem i nerwami przed
publicznym wystêpem. Ka¿dy na
swój sposób próbuje siê opanowaæ
i na pewno nic nie da wyciszenie i
przesiadywanie w samotnoœci.
Justyna: Inaczej jest w ¿yciu
codziennym, w którym muzyka
jest z³otym œrodkiem na zdenerwowanie. Wystarczy, ¿e pogram
chwilê na gitarze i od razu czujê
siê lepiej.
Jak wygl¹da³ konkurs od strony
uczestników? Co by³o nieod³¹cznym elementem nerwowego
wyczekiwania na swoj¹ kolej?
Justyna: Ka¿dy by³ zdenerwowany i w niecierpliwoœci oczekiwa³
na swój wystêp, nuc¹c przygotowan¹ piosenkê i przypominaj¹c
sobie tekst. Najwa¿niejsze jednak,
¿e siê wzajemnie wspiera³yœmy.
Marika: Wspiera³yœmy siê, warto dodaæ, mimo tego, ¿e by³yœmy dla siebie konkurencj¹.
Konkurs to przede wszystkim
rywalizacja. W „zawodach”
brali udzia³ reprezentanci piêciu
szkó³ z powiatu i wszyscy byli
nastawieni tylko na jedno – zwyciêstwo. Czy czu³yœcie obawê
przed konkurencj¹?
Ola: Oczywiœcie, ¿e tak. Co
prawda konkurowa³yœmy tylko w
grupie niemieckiej, jednak wszyscy mieli bardzo dobre wystêpy.
Nasza grupa œpiewa³a jako druga w kolejnoœci, wiêc nie wiedzia³yœmy, czego mo¿emy spodziewaæ siê pod rywalach. Szczególnie odczuwa³yœmy konkurencjê
Justyny, bo wiedzia³yœmy, ¿e na
bardzo du¿o j¹ staæ.
Jak oceniacie swoich rywali?
Czy poziom konkursu by³ wysoki?
Natalia: Rywale byli bardzo dobrze przygotowani, na zwyciêstwie
zale¿a³o im tak samo, jak nam.
Œwietnie œpiewali i sprawiali bardzo dobre wra¿enie, jednak nie
stara³yœmy siê z nimi zapoznaæ.
Marika: Poziom by³ wysoki i dlatego cieszymy siê, ¿e uda³o nam
siê zaj¹æ dwa pierwsze miejsca.
Justyna, co czu³aœ, gdy przewodnicz¹cy jury og³osi³ Ciê zwyciê¿czyni¹ konkursu?
Justyna: Bardzo siê ucieszy³am
ze zwyciêstwa, to by³a dla mnie
piêkna chwila. Jednak to nie tylko moja zas³uga. Przed konkursem bardzo pomog³y mi pani
Cyrulik i pani Szêdzio³. Poza tym
dziewczyny mnie wspiera³y. Mam
nadziejê, ¿e to nie jest moje
ostatnie pierwsze miejsce.
Bior¹c po uwagê wasz wystêp w
konkursie, mo¿na stwierdziæ, ¿e
muzyka odgrywa bardzo wa¿n¹
rolê w waszym ¿yciu. Czy doskonalicie swoje zdolnoœci i poszerzacie horyzonty muzyczne poprzez dodatkowe lekcje œpiewu
lub naukê gry na instrumencie?
Justyna: Œpiewam od zawsze,
ale nie chodzi³am do szko³y muzycznej. Wystêpowa³am w akademiach w gimnazjum, co pozwoli³o wyæwiczyæ mi pewnoœæ siebie na scenie. Jeœli chodzi o instrumenty, to postawi³am na samokszta³cenie i sama nauczy³am
siê graæ na gitarze.
Ola: Ja, podobnie jak Justyna,
nie chodzi³am na lekcje œpiewu.
Œpiew to raczej moja pasja, robiê to dla w³asnej przyjemnoœci.
Kiedyœ te¿ gra³am na gitarze.
Marika: Moja przygoda z muzyk¹ jest bardziej zwi¹zana z graniem, ni¿ z œpiewaniem. Ukoñczy³am szko³ê muzyczn¹ i obecnie gram na flecie poprzecznym,
saksofonie i fortepianie, co pozwala mi graæ w ropczyckiej orkiestrze dêtej.
Natalia: W czasie nauki w gimnazjum œpiewa³am w chórze. Teraz dla przyjemnoœci wraz z kuzynem gram na perkusji.
Czym jest dla was œpiewanie?
Czy jest to tylko pasja, czy mo¿e
koncepcja na przysz³oœæ?
Natalia: Dla mnie, podobnie
jak dla Mariki i Oli, œpiewanie
jest raczej pasj¹, zajêciem na
woln¹ chwilê. Bardzo lubimy to
robiæ, jednak nie wi¹¿emy z tym
swojej przysz³oœci. Prêdzej moim
sposobem na przysz³oœæ mo¿e
byæ taniec.
Justyna: Od zawsze by³am zwi¹zana z muzyk¹, dlatego planujê
po liceum pójœæ na studia muzyczne, bo to jest w³aœnie to, co
najbardziej lubiê.
Czy w waszym przypadku jest
tak, ¿e muzyka jest „lekiem na
ca³e z³o”?
Ola: Zdecydowanie tak. Muzyka pomaga wy³adowaæ, uspokoiæ siê. Wystarczy pos³uchaæ i
wszystko, co z³e, przechodzi. A
gdy jest siê szczêœliwym, to muzyka na pewno nie zaszkodzi, a
wrêcz przeciwnie - mo¿e jeszcze
bardziej uszczêœliwiæ.
Marika: Muzyka na pewno
pomaga dobrze rozpocz¹æ
dzieñ. Dodaje si³y, lepszego podejœcia i pozytywnego nastawienia do ¿ycia.
Za nami 13. edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej. Za rok organizacj¹ konkursu zajmie siê nasze liceum.
Czy myœla³yœcie ju¿ o tym, by
ponownie wzi¹æ udzia³?
Dziewczyny (zgodnie): Zdecydowanie tak.
Z Justyn¹, Marik¹,
Ol¹ i Natali¹
rozmawia³ Krystian Ocha³
(kl.2a LO w Ropczycach)
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
ZESPÓ£ SZKÓ£ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH
Byæ jak Robert Mak³owicz
Kierunki gastronomiczne w Zespole Szkó³ Agro-Technicznych
Wielk¹
popularnoœci¹
ciesz¹ siê ostatnio programy
takie jak „Ugotowani”, czy
„Kuchenne rewolucje”. Gotowanie to ju¿ nie tylko codzienna czynnoœæ domowa,
ale umiejêtnoœæ, jak¹ mo¿na
siê pochwaliæ wœród znajomych. W sztuce kulinarnej
mo¿na te¿ znaleŸæ sposób na
¿ycie, tak jak g³ówna bohaterka popularnego ostatnio serialu „Przepis na ¿ycie”.
Do zawodów gastronomicznych przygotowuje Zespó³
Szkó³ Agro-Technicznych w
Ropczycach. W ropczyckiej
szkole kszta³ci siê nie tylko
kucharzy w trzyletniej szkole
zawodowej, ale specjalistów na
innych gastronomicznych
specjalnoœciach w zawodach:
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych, kelner oraz
nowopowstaj¹cy – cukiernik.
Szko³a, oprócz przygotowania
do zawodu, oferuje udzia³ w
wielu dodatkowych szkoleniach prowadzonych przez
specjalistów z zakresu gastronomii, takich jak kursy barmañskie i baristyczne. Zajêcia
praktyczne z zawodu odbywaj¹
siê w bogato wyposa¿onych
pracowniach gastronomicznych z nowoczesnymi urz¹dzeniami kuchennymi, jakie s¹
u¿ywane w restauracjach tak,
aby uczniowie poznawali
prawdziwy warsztat kucharza,
czy kelnera. Poza godzinami
lekcyjnymi tajniki wiedzy mo¿na poznawaæ podczas uczestnictwa w Targach ¿ywnoœci i
hotelarstwa HORECA Kraków, EKOGALA – Rzeszów,
gdzie obecni s¹ znani producenci sprzêtu i produktów
¿ywnoœciowych wystawiaj¹cy
nowoœci ze swojej oferty. Szko³a organizuje równie¿ wyjazdy
do ciekawych lokali gastronomicznych, gdzie uczniowie
poznaj¹ zasady funkcjonowania restauracji, wystroju wnêtrza, doboru menu oraz obs³ugi konsumenta. Organizowane s¹ tak¿e wizyty w zak³adach
przemys³u spo¿ywczego, takich jak zak³ady miêsne, piekarnie, cukiernie itp. Uczniowie podczas kilku lat nauki
maj¹ szansê na wziêcie udzia³u w ciekawych konkursach z
nagrodami na poziomie wojewódzkim, ale te¿ i miêdzynarodowym. Szko³a pomaga w
organizacji praktyk zawodowych w renomowanych restauracjach i innych lokalach gastronomicznych w regionie.
Zdolni uczniowie maj¹ szansê na wyjazdy zagraniczne takie, jak ostatni sta¿ zorganizowany dla kilku kelnerów w
Grecji. Obs³ugiwali oni klientów hotelowej restauracji,
zdobywaj¹c miêdzynarodowe
doœwiadczenie. Adepci sztuki kulinarnej wraz z nauczycielami zawodu zajmuj¹ siê
cateringiem i obs³ug¹ imprez
okolicznoœciowych organizo-
Polsko-s³owackie gotowanie
Pomiêdzy Zespo³em Szkó³ Agro-Technicznych w Ropczycach, a Sukromn¹ Odborn¹
Szko³¹ z Giraltoviec na S³owacji zosta³a zawarta umowa o wielop³aszczyznowej wspó³pracy. Efektem tego porozumienia by³o zaproszenie m³odzie¿y z Giraltoviec na wspólne gotowanie.
Do Ropczyc przyjecha³o
piêæ uczennic oraz dwie instruktorki praktycznej nauki
zawodu: Anna i Luba.
Jako gospodarze chcieliœmy
pokazaæ przyjacio³om S³owakom piêkno ziemi rzeszowskiej. W pierwszy dzieñ wizyty
udaliœmy siê do skansenu
Rzeszowiaków i Lasowiaków w
Kolbuszowej. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody m³odzie¿ z zainteresowaniem s³ucha³a
opowiadañ o codziennym
¿yciu naszych dziadów. Poznaliœmy sprzêty codziennego
u¿ytku, wystrój zagród, a nawet
budowê wiatraków. Na koñcu
zwiedzania by³y kie³baski z
grilla i gor¹ca herbata, aby
nabraæ si³ do dalszej eskapady, tym razem do stolicy województwa, aby obejrzeæ trasê
podziemn¹.
Nastêpnego dnia od rana
zaczê³y siê przygotowania do
wspólnego gotowania. Byliœmy ciekawi, jak¹ potrawê przygotuj¹ nam goœcie, bo nasz¹
propozycj¹ by³ bigos, chleb na
zakwasie i ¿urek. Goœcie spo-
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
rz¹dzili tradycyjne danie pochodz¹ce z pó³nocnej S³owacji – bryndzowe haluszki i wielkanocn¹ paschê. Ta pierwsza
potrawa przygotowana zosta³a
z sera owczego, m¹ki pszennej, ziemniaków i sma¿onego
boczku. Podaje siê j¹ z kwa-
wanych przez szko³ê dla ró¿nych instytucji i organizacji
dzia³aj¹cych na terenie powiatu ropczycko- sêdziszowskiego, przygotowuj¹ spotkania
op³atkowe oraz poczêstunki
dla gimnazjalistów na „Dni
otwarte szko³y”.
Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych wspó³pracuje ze szko³ami gastronomicznymi na S³owacji i Ukrainie. Uczniowie
poznaj¹ kuchnie innych narodów, wymieniaj¹c swoje doœwiadczenia oraz bior¹c udzia³
w imprezach integracyjnych.
Dla wszystkich, którzy chc¹ byæ
jak Robert Mak³owicz – gotowaæ z pasj¹ – ropczycka szko³a
otwiera swoje podwoje. Szczegó³y dotycz¹ce rekrutacji na
wybrane specjalnoœci znajduj¹
siê na stronie http://www.zsatropczyce.pl/ w zak³adce dla
gimnazjalistów.
Kucharz musi chcieæ tworzyæ
ci¹gle nowe potrawy, wyszukiwaæ i eksperymentowaæ. Musi
umieæ zaskoczyæ, sprawiæ, ¿eby
smakowa³o, by³o wyj¹tkowe i
niepowtarzalne. Kucharz
musi mieæ duszê artysty.
Krystyna Kania,
Halina Wiktor
œnym mlekiem. S³owackie
potrawy wszystkim zaproszonym goœciom przypad³y do
gustu, mimo ¿e nasze kubki
smakowe s¹ przyzwyczajone do
trochê innych smaków. W czasie gotowania m³odzie¿ wzajemnie podgl¹da³a swoje poczynania kulinarne. Nawet
jêzyk nie by³ barier¹ w nawi¹zywaniu kontaktów. Wspólna
praca zbli¿y³a do siebie m³odzie¿, czego efektem by³a wymiana adresów, telefonów i
zaproszenie do odwiedzin w
Giraltovcach.
W taki zwyk³y, codzienny
sposób rozwija siê idea wspólnej Europy, z dala od salonów
politycznych i wielkich deklaracji.
Dorota Dudziñska
Andrzej Zawisza
Zaginê³a legitymacja szkolna wydana przez
Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych w Ropczycach
na nazwisko Marcelina Ochab.
STR. 33
ZESPÓ£ SZKÓ£ AGRO-TECHNICZNYCH W ROPCZYCACH
Gimnazjada informatyczna
13 kwietnia 2012 r., po blisko dwumiesiêcznych zmaganiach, w Zespole Szkó³ Agro-Technicznych
w Ropczycach odby³ siê ostatni, fina³owy etap konkursu informatycznego pod nazw¹ „Gimnazjada
informatyczna”.
Tegoroczna, ju¿ trzecia edycja, konkursu skierowanego
do uczniów gimnazjów by³a
zorganizowana i prowadzona
przez nauczycieli Technikum
Informatycznego w Zespole
Szkó³ Agro-Technicznych.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów przedmiotami informatycznymi, ich popularyzacja oraz motywacja
uczestników do poszerzania
swoich wiadomoœci z zakresu
informatyki poprzez rywalizacjê z rówieœnikami. Konkurs
prowadzony by³ przez Inter-
net (drog¹ on-line) z wykorzystaniem serwisu e-learningowego naszej szko³y, natomiast
samo rozstrzygniêcie (etap fina³owy) konkursu odby³o siê
on-line w siedzibie organizatora.
Uczestnicy rozpoczêli konkurs etapem „0”, gdzie mieli
do dyspozycji dwa testy próbne, dziêki którym zapoznali
siê z techniczn¹ stron¹ przebiegu rywalizacji. W³aœciwy
konkurs rozpocz¹³ siê etapem
pierwszym, podczas którego
zawodnicy rozwi¹zywali test
M³ode ekonomistki
22 marca 2012 roku odby³ siê
fina³ X edycji Podkarpackiego
Konkursu Ekonomicznego „M³ody Ekonomista” organizowanego przez Zespó³ Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w
Le¿ajsku.
Konkurs by³ dwustopniowy:
pierwszy etap - szkolny, do którego w bie¿¹cej edycji przyst¹pi³o 320 uczniów z ca³ego województwa podkarpackiego,
drugi - to fina³ konkursu, do
którego zakwalifikowa³o siê
33 uczestników, w tym dwie
uczennice z Zespo³u Szkó³
Agro- Technicznych w RopSTR. 34
z³o¿ony z 30 pytañ. Etap drugi to kolejny test dostêpny online. Suma punktów min.
50% z etapu pierwszego i drugiego uprawnia³a uczestnika
do udzia³u w teœcie fina³owym.
Zakres pytañ, które pojawi³y
siê w testach obejmowa³y podstawê programow¹ dla gimnazjum oraz ogólne zagadnienia
zwi¹zane z informatyk¹.
Do konkursu przyst¹pi³o
ponad 60 zawodników z gimnazjów powiatu ropczycko-sêdziszowskiego i oœciennych,
do fina³owego etapu zakwaliczycach z IV klasy technikum
w zawodzie technik ekonomista: Bo¿ena Ozga i Sylwia
Góra.
W tym roku konkurs odbywa³ siê pod has³em „Wp³yw
systemu bankowego na funkcjonowanie przedsiêbiorstw”.
W finale Bo¿ena Ozga zdoby³a V miejsce i otrzyma³a dyplom oraz cenne nagrody rzeczowe, zaœ Sylwia Góra – VII
miejsce.
Warto podkreœliæ znaczenie tego przedsiêwziêcia dla
uczniów, gdy¿ tego typu dzia³alnoœæ pozalekcyjna uaktywnia m³odzie¿ w podnoszeniu
poziomu swojej wiedzy, rozbudza postawy przedsiêbiorcze
i daje lepsze przygotowanie
absolwentów do podejmowa-
fikowa³o siê 25 osób. Po finalnej rozgrywce wy³oniliœmy
zwyciêzców. I miejsce zaj¹³
Dawid Birówka z Gimnazjum
w Wiœniowej, II - Karol Smolak z Gimnazjum nr 5 w Ropczycach, III miejsce wywalczy³
Pawe³ Ziemba z Gimnazjum
w Wiœniowej. Zwyciêzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrektora Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych Paw³a Bujnego i w³aœcicieli sklepu komputerowego
„COMAX”.
Wszystkim finalistom, a
szczególnie zwyciêzcom gratulujemy. Ju¿ dzisiaj zapraszamy na czwart¹ edycje „Gimnazjady informatycznej”, która
odbêdzie siê za rok.
Pawe³ Paœko
nia w przysz³oœci pracy lub
kontynuowania nauki na
uczelniach wy¿szych. Bardzo
cenny naszych finalistek by³
udzia³ w seminarium szkoleniowym prowadzonym przez
pracowników instytucji finansowych, urzêdów i przedsiêbiorców, którzy uczyli, jak po³¹czyæ teoriê ekonomii z jej
praktycznym zastosowaniem.
Podczas szkolenia szczególnie
wartoœciowe by³y wyk³ady akademickie pracowników naukowych rzeszowskich uczelni wy¿szych.
Podkarpacki konkurs ekonomiczny „M³ody Ekonomista” objêty jest patronatem
m.in. Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty.
Sylwia Nizio³
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
V Miêdzyszkolny turniej wiedzy o zdrowiu
Cywilizacja XXI wieku
wprowadzi³a wiele zmian w
¿yciu ka¿dego cz³owieka. Poœpiech, brak czasu i brak pieniêdzy to trzy wymówki, które
u¿ywane s¹, aby usprawiedliwiæ zawartoœæ lodówek, pe³nych przetworzonego, œmieciowego jedzenia. Takiego,
które wystarczy w³o¿yæ do mikrofalówki, wrzuciæ na patelniê i... No w³aœnie. To niestety nie koniec. Jedzenie niezdrowej ¿ywnoœci ma fatalne
konsekwencje. Wiêkszoœæ
m³odych ludzi od¿ywia siê
produktami, które nie zaspokajaj¹ potrzeb ich organizmu.
Jedz¹ zbyt wiele szkodliwych
t³uszczów, cukrów i œrodków,
które obci¹¿aj¹ i podtruwaj¹
ich organizm, a za ma³o warzyw, produktów zbo¿owych,
drobiu i ryb. Warto wiêc zwracaæ uwagê na to, co wrzucane
jest do koszyka podczas zakupów. Nale¿y od czasu do czasu spojrzeæ na etykietê danego produktu i pomyœleæ, co
wprowadzane jest wraz z po¿ywieniem do organizmu. Znane powiedzenie: „Powiedz
mi, co jesz, a powiem ci, kim
jesteœ” niesie sporo prawdy.
Od sposobu od¿ywiania uzale¿nione jest samopoczucie,
sprawnoϾ fizyczna i intelektualna.
Jaka wiêc powinna byæ nasza dieta, jeœli chcemy ¿ywiæ
siê m¹drze, zdrowo i œwiadomie? Szukaj¹c odpowiedzi na
te pytania Zespó³ Promocji
Zdrowia Zespo³u Szkó³ w
Ropczycach, w sk³ad którego
wchodz¹: panie: Agnieszka
Rymut, Maria Kania, Agata
Kuczek, Katarzyna Piêkoœ, zorganizowa³ V Miêdzyszkolny
Turniej Wiedzy o Zdrowiu pt.
„¯ywnoœæ XXI wieku. Czy wiemy co jemy?”
Fina³ Turnieju odby³ siê 19
kwietnia 2012 r. w Zespole
Szkó³ w Ropczycach. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas mili
goœcie: Agnieszka Wrona ze
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ropczycach, Maria Jasek - Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów i Renata
Kopala - nauczycielka biologii w Zespole Szkó³. Uczestnikami turnieju byli uczniowie reprezentuj¹cy szko³y ponadgimnazjalne powiatu ropczycko-sêdziszowskiego: LO w
Sêdziszowie Ma³opolskim (z
Ann¹ Maræ), ZSA - T (z Sylwi¹
Skór¹), ZSZ w Sêdziszowie
Ma³opolskim (z Mari¹ Parys)
oraz gospodarze turnieju – ZS
w Ropczycach.Turniej sk³ada³
siê z dwóch czêœci: teoretycznej, w której uczestnicy odpowiadali pisemnie na pytania
zamkniête dotycz¹ce znajomoœci zasad racjonalnego
¿ywienia, sk³adników pokarmowych, ich znaczenia, roli w
organizmie, Ÿróde³ wystêpowania, ¿ywnoœci XXI wieku –
funkcjonalnej, wygodnej, dietetycznej, modyfikowanej genetycznie i ekologicznej, dodatków stosowanych do ¿yw-
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
noœci, metod utrwalania ¿ywnoœci, zwi¹zków miêdzy ¿ywnoœci¹, ¿ywieniem a zdrowiem
cz³owieka i praktycznej, podczas której nale¿a³o przygotowaæ plakat lub prezentacjê
multimedialn¹ nt. „¯ywnoœci
XXI wieku”; prace te zostaly
ocenione przez jury w sk³adzie: Agnieszka Wrona, Renata Kopala i Ma³gorzata Bieniasz.
Nastêpnie odby³a siê czeœæ
artystyczna, w której uczniowie Zespo³u Szkó³ (Joanna
Bukowska, Barbara Majka,
Mariola So³tys, Iwona Sroka,
Magdalena Œwider, Jacek
Œwierad) przedstawili prezentacjê dotycz¹c¹ tematyki
od¿ywiania w XXI wieku. Zaprezentowane zosta³y tak¿e
wyniki ankiety konsumenckiej, przeprowadzonej wœród
uczniów naszej szko³y. Po prezentacjach nast¹pi³o og³oszenie wyników i wrêczenie na-
gród zwyciêzcom. W poszczególnych kategoriach byli to:
Arkadiusz Pondo (LO Sêdziszów M³p.) - test wiedzy,
Beata Panek (LO Sêdziszów
M³p.) – prezentacja multimedialna, Anna Dudka (ZS Ropczyce) – praca plastyczna
Na zakoñczenie turnieju
zaprosiliœmy wszystkich jego
uczestników i goœci na degustacjê zdrowej ¿ywnoœci, przygotowanej przez uczniów naszej szko³y.
Zespó³ Promocji Zdrowia
sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Tomaszowi Wo³owcowi, w³aœcicielowi P.P.H.
Piekarnia w Ropczycach ul.
Rataja 11 oraz Radzie Rodziców Zespo³u Szkó³ im. ks. dra
Jana Zwierza w Ropczycach,
dziêki którym mo¿liwy by³
zakup nagród dla zwyciêzców
Turnieju.
Zespó³ Promocji Zdrowia
Szukamy dawców szpiku
dla Radka
27 maja br. w godzinach 10-16 w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach zorganizowana zostanie akcja maj¹ca na celu znalezienie dawcy szpiku dla Radka - ucznia
Zespo³u Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza.
GOR¥CO PROSIMY O SZEROKI ODZEW. OD WASZEGO UDZIA£U W AKCJI ZALE¯EÆ MO¯E ¯YCIE RADKA I INNYCH!
Wiêcej informacji na temat kto mo¿e zostaæ dawc¹ szpiku znajd¹ Pañstwo na stronie Fundacji DKMS Polska
http://www.dkms.pl.
STR. 35
ZESPÓ£ SZKÓ£ W ROPCZYCACH
Po¿egnaliœmy
maturzystów
27 kwietnia 2012 r. w hali widowiskowo-sportowej odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego klas maturalnych Zespo³u Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza.
Maturzystów naszej szko³y po¿egna³a dyrekcja wraz z wychowawcami klas i przedstawicielami grona pedagogicznego oraz
Centralnej Rady Uczniowskiej,
a tak¿e zaproszeni goœcie, wœród
których znaleŸli siê: asp. Andrzej Feret - zastêpca Naczelnika Wydzia³u Prewencji i RD, Micha³ Pietraszek - prezes Niepublicznego Zespo³u Szkó³ w Ropczycach, Ryszard Œwiêtoñ wicedyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy, bryg. Jacek Róg - Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz przedstawiciele Rady Rodziców na czele z
pani¹ Ma³gorzat¹ ¯urek.
Jako pierwszy g³os zabra³
dyrektor Mariusz Pilch, który pogratulowa³ uczniom
klas maturalnych pomyœlne-
go ukoñczenia nauki na etapie szko³y œredniej, przypomnia³, ¿e wkraczaj¹ teraz w
okres doros³ego ¿ycia, pe³en
ró¿nego rodzaju wyzwañ i
trudnych sytuacji, w którym
najwa¿niejsza bêdzie umiejêtnoœæ wziêcia odpowiedzialnoœci za w³asne czyny i
wybory, na koniec ¿yczy³ m³odym ludziom wiele szczêœcia
i wytrwa³oœci oraz powodzenia
na egzaminach maturalnych.
Do serdecznych ¿yczeñ i gratulacji do³¹czyli siê przybyli
na uroczystoœæ goœcie, którzy
równie¿ w ciep³ych s³owach
po¿egnali tegorocznych absolwentów. Na koniec do starszych kolegów i kole¿anek
swoje s³owa skierowa³ przewodnicz¹cy Centralnej Rady
M³odzie¿
poszerza
kwalifikacje
M³odzie¿ naszej szko³y bêdzie mia³a równie¿ mo¿liwoœæ
odbywania atrakcyjnych praktyk w renomowanych hotelach w Polsce m. in. w Ustroniu, w piêciogwiazdkowym
hotelu Belweder, krakowskim
Holiday Inn oraz poza granicami kraju, tj. w Niemczech,
gdzie oprócz umiejêtnoœci
praktycznych, uczniowie poszerz¹ znajomoœæ jêzyka, zapoznaj¹ siê z kultur¹ i tradycj¹
tego kraju oraz pozyskaj¹ potwierdzenie odbycia praktyk
zagranicznych, które z pewnoœci¹ podniesie ich atrakcyjnoœæ na rynku pracy.
Zespó³ ds. promocji
W czerwcu br. uczniowie Zespo³u Szkó³ w Ropczycach wezm¹
udzia³ w profesjonalnym kursie
kelnersko-barmañskim przeprowadzonym przez specjalistów z
Krakowskiej Szko³y Restauratorów, podczas którego zdobêd¹
praktyczne umiejêtnoœci zwi¹zane z zawodem oraz otrzymaj¹
stosowne certyfikaty.
Uczniowskiej Kamil Saj, dziêkuj¹c dotychczasowemu samorz¹dowi za ogromne zaanga¿owanie w pracê na rzecz
szko³y oraz ¿ycz¹c wszystkim
maturzystom przys³owiowego
„po³amania pióra” podczas
nadchodz¹cych egzaminów.
Po uroczystych przemówieniach, uczniom którzy w ca³ym
cyklu kszta³cenia osi¹gnêli najlepsze wyniki w nauce, wrêczone zosta³y œwiadectwa dojrza³oœci oraz nagrody ksi¹¿kowe. Wyró¿nieni i nagrodzeni zostali
równie¿ uczniowie, którzy szczególnie aktywnie uczestniczyli w
¿yciu szko³y, rozwijaj¹c swoje
pasje i zainteresowania, a tak¿e
wykazali siê ogromnym poœwiêceniem i zaanga¿owaniem w zajêcia pozalekcyjne, przyczynia-
j¹c siê do promocji szko³y.
Uroczyste spotkanie zakoñczone zosta³o wystêpem szkolnego teatru „Na zakrêcie”.
Uczniowie pod opiek¹ polonistek: Ma³gorzaty Bieniasz i Renaty Tobiasz przygotowali kabaret, dziêki któremu uroczystoœæ
– mimo, swojego lekko nostalgicznego charakteru, zakoñczy³a siê pogodnie, a jej uczestnicy z uœmiechem udali siê do
klas, w których rozdane zosta³y
pozosta³e œwiadectwa dojrza³oœci, a maturzyœci po¿egnali siê
ze swoimi wychowawcami.
Wszystkim tegorocznym
maturzystom dziêkujemy za
to, ¿e byliœcie z nami i ¿yczymy
powodzenia na egzaminach
maturalnych!
Diana Dumara
Hotel Belweder w Ustroniu.
STR. 36
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
WIADOMOŒCI Z GMINY OSTRÓW
M³odzie¿ zapobiega po¿arom
13 kwietnia 2012 w Ostrowie odby³y siê Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”.
Rywalizacja toczy³a siê w
dwóch grupach: szko³y podstawowe oraz szko³y gimnazjalne.
Uczestnicy turnieju musieli
wykazaæ siê bardzo dobr¹ znajomoœci¹ przepisów przeciwpo¿arowych, a tak¿e wiedz¹ o
historii i tradycji stra¿y po¿arnej. Jak siê okaza³o, poziom
znajomoœci tej tematyki wœród
uczestników by³ bardzo wysoki
i aby wy³oniæ zwyciêzców musia³a byæ przeprowadzona dogrywka. Pami¹tkowe dyplomy
i nagrody uczestnicy turnieju
otrzymali od wójta gminy
Ostrów Piotra Cielca oraz Komendanta Gminnego OSP –
Adama Grybosia.
Wyniki koñcowe turnieju:
szko³y podstawowe:
1. Karol Feret (SP Kozodrza)
2. Kacper K³usek (SP Kozodrza)
3. Aleksandra Nawa³a (SP Ostrów)
szko³y gimnazjalne:
1. Albert Zegar (PG Ocieka)
2. Jakub Kot ( PG Ostrów)
3. Krystian F¹fara (PG Ostrów)
Kilka dni póŸniej, 17 kwietnia w Skrzyszowie odby³ siê etap powiatowy turnieju. Do rywalizacji przyst¹pili laureaci eliminacji
gminnych z ca³ego powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Wszystkich uczestników turnieju, goœci, a tak¿e opiekunów przywita³ Jerzy Kopala –
prezes OSP w Skrzyszowie.
G³os zabra³a równie¿ Dorota
Strzy¿, wicestarosta powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego.
Na tym etapie turnieju
uczestnicy musieli rozwi¹zaæ
test jednokrotnego wyboru, a
póŸniej przejœæ egzamin ustny. Na zakoñczenie wszyscy
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
bior¹cy udzia³ w turnieju
otrzymali z r¹k przewodnicz¹cego Rady Powiatu prof. W³adys³awa Tabasz oraz wójta gminy Ostrów Piotra Cielca pami¹tkowe upominki.
Warto dodaæ, ¿e osoby, które zajê³y pierwsze miejsca w
swoich kategoriach bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat w
kolejnym etapie turnieju. Cieszy fakt, ¿e wœród tej trójki osób
jest równie¿ reprezentant naszej gminy - Karol Feret ze Szko³y Podstawowej w Kozodrzy.
Wszystkim uczestnikom i
zwyciêzcom gratulujemy wiedzy, a opiekunom dziêkujemy
za wk³ad w przygotowanie
uczniów do konkursu.
Mateusz Surman
Wyniki turnieju powiatowego:
I grupa wiekowa (szko³y podst.)
1. Karol Feret
2. Justyna Cabaj
3. Patrycja Stachowicz
4. Micha³ Persak
5. Kacper K³usek
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Iwona Ferfecka
2. Marcelina Cabaj
3. Jakub Kot
4. Albert Zegar
5. Dominik Fabianowicz
III grupa wiekowa (szko³y ponadgimnazjalne)
1. Krzysztof Gruca
2. Wiktor Borowiec
3. Kamil Siwiec
4. Damian Wi¹cek
5. Pawe³ Stawarz
STR. 37
WIADOMOŒCI Z GMINY OSTRÓW
Dzieñ
Flagi
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e co
roku w Publicznym Przedszkolu w Kozodrzy odbywaj¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
które 2 maja obchodzimy w ca³ym kraju. W tym roku w przedszkolu obchody tego œwiêta
odby³y siê nieco wczeœniej, a
mianowicie ju¿ 25 kwietnia
2012. Oprócz dzieci i pracowników przedszkola w uroczystoœciach wziêli udzia³ m.in. wójt
gminy Ostrów - Piotr Cielec, zastêpca wójta – Bogus³aw Wójcik
oraz sekretarz gminy – Agnieszka Sochacka. Nie mog³o zabrakn¹æ wspólnego odœpiewa-
nia hymnu i wystêpów przedszkolaków, które przygotowa³y
dla goœci czeœæ artystyczn¹. W
ramach tego œwiêta odby³ siê
równie¿ konkurs muzyczny, w
którym wziê³y udzia³ dzieci z
gminy Ostrów. Nastêpnie z³o¿ono kwiaty przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ rewolucyjne walki
i bunty ch³opskie w Kozodrzy w
latach 1933 – 1961. Na zakoñczenie dzieci w pochodzie wraz
z zaproszonymi goœæmi przemaszerowa³y pod pomnik upamiêtniaj¹cy zwyciêstwo pod
Grunwaldem w 1410 roku.
Mateusz Surman
Konkurs œwi¹teczny
1 kwietnia 2012 r. w Galerii ART w Œwinoujœciu zosta³
rozstrzygniêty ogólnopolski konkurs na pisankê wielkanocn¹, którego organizatorem by³ Miejski Dom Kultury w
Œwinoujœciu. Na konkurs wp³ynê³o 505 pisanek z ró¿nych
regionów kraju wykonanych tradycyjnie: drapanki, kraszanki, oklejanki, technik¹ batiku, a tak¿e zdobione w sposób
niekonwencjonalny.
W konkursie uczestniczyli tak¿e uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Ostrowie. Prace
naszych uczniów by³y zdobione ró¿nymi technikami, zachwyca³y pomys³owoœci¹ i estetyk¹ wykonania. W kategorii gimnazjum laureatk¹ konkursu ogólnopolskiego zosta³a Agata
Smykowska, uczennica Publicznego Gimnazjum w Ostrowie.
Jej pisanka zosta³a wykonana z nietypowego materia³u – kolorowych wiórek struganych kredek.
G. Ferfecka
STR. 38
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
dechowa, Beata Kulig z Glinika oraz
Maciej Czech z Berdechowa.
Czytamy czy strzelamy?
Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemnoœci z tego co dobre.
Dom i rodzina to przestrzeñ, która kszta³tuje osobowoœæ m³odego cz³owieka. To
tutaj dziecko uczy siê rozró¿niaæ dobro od z³a i postawy
b³êdne od w³aœciwych. Jeœli
rodzice nie ucz¹ odpowiednich zachowañ i dobrych manier, kultury jêzyka, nie uwra¿liwiaj¹ na dobro i piêkno, ich
dzieci pozbawione potencja³u duchowego i moralnego
bêd¹ prowadziæ ¿ycie p³ytkie,
pe³ne przemocy i konfliktów.
Warto pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy nasz wybór rzutuje na póŸniejsze wybory naszych dzieci.
Nawet preferowana forma zabawy nie jest bez znaczenia.
Pawe³ Berêsewicz w ksi¹¿ce
„Co tam u Ciumków?” opisuje sytuacjê, która mog³aby siê
zdarzyæ w wielu wspó³czesnych domach. Na urodziny
piêcioletniej Kasi zostaje zaproszona grupka jej kolegów,
przedszkolaków. Jeden z maluchów buszuje po pokoju
pana domu, po czym nawi¹zuje siê dialog:
- Plose pana, komputel siê zepsu³.
- Jaki komputel? – „wzasn¹³”
tata i przypomnia³a mu siê niedokoñczona robota z pi¹tku.
- Tam na góze, w tym ma³ym
pokoju. Same litelki, nie da siê stselaæ.
Ta sytuacja doskonale obrazuje b³êdn¹ postawê rodziców
malucha. To oni pozwolili na
to, by dziecko czerpa³o przyjemnoœæ z zabawy w strzelanie.
Malec jeszcze nie zna siê na
literkach, ale jest ju¿ doskona³ym wirtualnym rewolwerowcem.
W bibliotece w Wielopolu
nie strzelamy, a nawet nie szykujemy militariów na rodziców, którzy serwuj¹ swoim pociechom toksyczne dzieciñstwo. Uczymy dzieci czytaæ. 23
kwietnia odby³ siê fina³ konkursu „Wszystkie dzieci piêknie czytaj¹”, przeznaczonego
Platon
dla uczniów klas III i IV szkó³
podstawowych. Jego uczestnicy prezentowali umiejêtnoœæ
czytania dwóch tekstów: wczeœniej przygotowanego i nieznanego. Komisja w sk³adzie:
Magdalena Laskowska – nauczyciela z Publicznego
Przedszkola w Wielopolu,
Dorota £uszcz - zastêpca dyrektora GOKiW oraz Wies³awa Œledziona – bibliotekarka,
wytypowa³a wœród 34 finalistów nastêpuj¹cych zwyciêzców:
w kategorii klas III:
I miejsce: Sylwia Szyd³o z Nawsia
II miejsce: Alicja Wójcik z Glinika
III miejsce: Aleksandra Ziarnik z
Wielopola
Wyró¿nienia: Natalia G¹sior z Ber-
w kategorii klas IV:
I miejsce: Katarzyna Góra z Wielopola
II miejsce: Norbert Bysiewicz z Berdechowa
III miejsce: Aleksandra Kut z Berdechowa
Wyró¿nienia: And¿elika Dr¹g z
Wielopola, Karolina Tokarska z Glinika i Kamila Styczyñska z Broniszowa.
Sk³adamy podziêkowania
dzieciom, ich rodzicom i pedagogom za zainteresowanie
naszym konkursem. Za pracê
w komisjach oceniaj¹cych
dziêkujemy: Magdalenie Laskowskiej, Marcie Broda, Barbarze Pieczonka, Wies³awie
Wojnarowskiej, Ma³gorzacie
Wilk, Sabinie Brzozowskiej
oraz Zofii Œwiêch.
Czytanie jest sposobem na
budowanie mocnego systemu
wartoœci i formowanie moralnej wra¿liwoœci dziecka. Twórcy literatury dla dzieci tak
kszta³tuj¹ treœæ i formê swych
dzie³, by stymulowa³y sferê intelektualn¹ i emocjonaln¹
m³odego czytelnika i kierowa³y go w stronê dobra. Nam
pozostaje wybór: mo¿emy
uczyæ dzieci strzelaæ, albo czytaæ.
Maria Wójcik
Œwi¹teczny konkurs
rozstrzygniêty
Na pocz¹tku kwietnia rozstrzygniêty zosta³ Gminny Konkurs Artystyczny ph. „Zwierz¹tko wielkanocne” którego organizatorem by³
Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrz.
Tematyk¹ prac by³o wykonanie tradycyjnego zwierz¹tka
wielkanocnego w konwencji
ludowej. Po obejrzeniu 25
prac komisja przyzna³a nagrody i wyró¿nienia w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria (kl. O-III):
1. Sebastian Ochab – kl. III (Broniszów)
2. Milena Wójcik – kl. II (Wielopole Skrz.)
3. Filip Skowronek – kl. 0 (Broniszów)
Wyró¿nienie: AndŸelika Œwiêtoñ
– lat 9 (Broniszów), Zuzann
Piêkoœ – lat 6 (Wielopole Skrz.).
II kategoria (kl. IV-VI):
1. Justyna Cabaj – kl. VI (Glinik)
2. Klaudia M¹dro – kl. IV (Broniszów)
Mariola Puszkin – kl. VI (Brzeziny – Berdechów)
3. Magdalena Kolebuk – kl. VI
(Glinik)
Wyró¿nienie: Przemys³aw Chmura - kl. VI (Brzeziny – Berdechów)
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
œcie do tematu, jak równie¿ zadowolenia z faktu, ¿e, konkurs
ten cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. Mamy nadziejê na
dalsze zaanga¿owanie i chêæ
udzia³u przez dzieci i m³odzie¿
Organizatorzy i komisja wyra- w naszych konkursach.
¿aj¹ s³owa uznania uczestnikom
GOKiW w Wielopolu
za kreatywnoœæ i ciekawe podejSkrzyñskim
III kategoria (kl. I – III gim.)
1. Marlena Wójcik – I gim. (Wielopole Skrz.)
2. Natalia Zaj¹c - I gim. (Glinik)
STR. 39
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Turniej
w Giraltovcach
Pod koniec marca br. reprezentacja gminy Wielopole Skrzyñskie
w sk³adzie: Wojciech Pazdan, Seweryn Zarêba, Rafa³ Sroka, Micha³ WoŸny uczestniczy³a w Turnieju Wielkanocnym TOP-30 w
tenisie sto³owym zorganizowanym przez Centrum Wolnego Czasu
w Giraltovcach na S³owacji.
By³a to ju¿ druga edycja tej
imprezy, w której zawodniczy
walczyli o puchar primatora
miasta Giraltovce Jana Rubisa. Koordynatorem oraz prowadz¹cym turniej by³ Stanislav Tomko.
Turniej by³ rozgrywany w
dwóch kategoriach: do 15 lat
oraz powy¿ej 15 lat. Jego celem by³a popularyzacja tenisa
sto³owego wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
W kategorii do 15 lat brali
udzia³ zawodnicy z Wielopola. Trzecie miejsce w tej grupie zaj¹³ Seweryn Zarêba, a
drugie - Micha³ WoŸny.
Opr. T. Kozio³
WIADOMOŒCI Z ZAGORZYC
W Bibliotece Publicznej w Zagorzycach sta³o siê ju¿ tradycj¹,
¿e nagradza siê najaktywniejszych m³odych czytelników.
Jest to forma promocji czytelnictwa wœród najm³odszych.
W 2011 roku najwiêcej ksi¹¿ek wypo¿yczy³a i na pewno
przeczyta³a Ewa Ocha³, uczennica klasy trzeciej SP w Zagorzycach Górnych.
Bibliotekarka prowadz¹ca
filiê w Zagorzycach postanowi³a nagrodziæ wszystkie dzieci, które wypo¿yczy³y ponad
100 egzemplarzy. Laureatów
by³o a¿ piêtnastu. Ka¿dy otrzyma³ nagrodê ksi¹¿kow¹. Piêkny album J. Ambrozowicza
„Magiczne Podkarpacie” (za
pierwsze miejsce) przekaza³a
so³tys Zagorzyc Górnych, Barbara Traciak.
Nagrodzeni czytelnicy, to
ambitni, zdolni i przewa¿nie
dobrze ucz¹cy siê m³odzi ludzie, którzy bardzo czêsto
bior¹ udzia³ w licznych konSTR. 40
Nagrody dla najlepszych
kursach. Potrafi¹ tak gospodarowaæ czasem, ¿e wykorzystuj¹
go i na naukê i na zabawê, a
tak¿e na czytanie. Rozdanie
nagród odby³o siê 2 kwietnia
w Miêdzynarodowym Dniu
Ksi¹¿ki Dzieciêcej w rocznicê
urodzin Andersena.
W pierwszej trójce, poza Ew¹
Ocha³, znalaz³y siê: Ewelina
Macio³ek (II miejsce), uczennica kl. V SP w Zagorzycach
Górnych oraz Daria Ziajor (III
miejsce), uczennica kl. IV SP
w Zagorzycach Dolnych
W bie¿¹cym roku trwa gmin-
ny konkurs na najaktywniejszego czytelnika, o którym
mo¿na przeczytaæ na stronie
internetowej Biblioteki Publicznej w Sêdziszowie http:/
/mgoks.pl/biblioteka/
Inf. w³.
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
Dzieñ Seniora w Szkodnej
WIADOMOŒCI Z ZAGORZYC
22 kwietnia 2012 r. w Szkodnej odby³o siê spotkanie z
okazji Dnia Seniora, które
zgromadzi³o ponad trzydzieœci osób powy¿ej 75-tego roku
¿ycia, mieszkañców wsi i zaproszonych goœci (m.in. wywodz¹cego siê ze Szkodnej ks. Mariana Kujdê, proboszcza parafii w Borusowej, przedstawicieli Urzêdu Miejskiego w
Sêdziszowie M³p., Lokalnej
Grupy Dzia³ania „Partnerstwo
5 Gmin”, Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, Pañstwowego Zak³adu Ubezpieczeñ). Pomys³odawc¹ spotkania by³ so³tys
Jan Kujda i panie ze Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich
„Szkodnianki”, które zadba³y
o stronê kulinarn¹ serwuj¹c
smako³yki staropolskiej kuchni.
Swoje jubileusze kap³añskie œwiêtowali tak¿e ksiê¿a
seniorzy: 58. - ks. pra³at Franciszek Dziedzic (pochodz¹cy
ze Szkodnej, z tzw. Dziedzicówki, wujek so³tysa) oraz 50. -ks.
kanonik Eugeniusz Mi³oœ z
zagorzyckiej parafii. Spotkanie poprzedzi³a msza œw. w
koœciele parafialnym w Zagorzycach Górnych w intencji seniorów, któr¹ odprawi³ ks.
proboszcz Leszek Saczek.
Specjalnie na tê okazjê wystêpy artystyczne przygotowali uczniowie z miejscowej
Szko³y Podstawowej przygotowani przez panie: Urszulê P³ocick¹, Jolantê B¹czkowsk¹ i
Danutê £yko oraz dyrektor
Wies³awê Zagrodnik. Wiersze, piosenki i scenki tematyczne wzruszy³y ogl¹daj¹cych,
a w oczach osób starszych mo¿na by³o dostrzec ³zy. Dzielili
siê oni póŸniej swoimi wspomnieniami z lat m³odoœci.
Najstarsza z obecnych pañ, 90letnia Emilia Czaja opowiada³a, jak wygl¹da³a dawniej nauka w czteroklasowej szkole.
Natomiast ks. pra³at Franciszek Dziedzic (pe³en energii
i zawsze uœmiechniêty) pod-
81-letnia Helena Czaja (poœrodku) prê¿nie dzia³a w Stowarzyszeniu, a swoj¹ energi¹ „zara¿a” innych
udostêpnili
mieszkañcy
Szkodnej. W Domu Stra¿aka,
ju¿ na sta³e, zagoœci³y takie
eksponaty jak: cepy, sierpy,
niecki, ko³owrotek do przêdzenia, wrzeciona, pi³ki rêczne i maselniczka.
¯yczenia dla honorowych
goœci so³tys Jan Kujda poprzedzi³ cytatem z listu b³. Jana
Paw³a II: Czciæ ludzi starszych
znaczy spe³niaæ trojak¹ powinnoœæ wobec nich: akceptowaæ ich
obecnoœæ, pomagaæ im i doceniaæ
ich zalety (…) Trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e cech¹ cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i
mi³oœæ do ludzi starych.
Bez w¹tpienia organizatorzy
tego
wyj¹tkowego spotkania
Zawsze siê uœmiechajcie – przypomina³ ks. pra³at Franciszek Dziedzic,
umiej¹ wcieliæ w ¿ycie s³owa
trzymaj¹c w rêku cepy, narzêdzie rolnicze z czasów swojej m³odoœci
naszego Wielkiego Polaka.
kreœla³, jak wa¿ny w ¿yciu jest narzêdzi rolniczych i sprzêtów
Barbara Traciak
uœmiech i … zdrowe od¿ywia- domowego u¿ytku, które
Fot. Kazimierz Pawlaczyk
nie siê. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli siê, ¿e najstarsz¹
cz³onkini¹ SGW „Szkodnianki” jest 81-letnia Helena Czaja, której dzie³em s¹ piêkne
kwiatowe dekoracje sto³ów i
pomieszczeñ wykonane z bibu³y, tasiemek, k³osów i nie
tylko. Pani Helena uszy³a równie¿ kilka rodzajów strojów
(bez pomocy okularów!), w
których prezentuj¹ siê panie
ze stowarzyszenia podczas ró¿nych uroczystoœci. Wszyscy
obecni zgodnie stwierdzili, ¿e
energii i zdrowia mo¿e jej pozazdroœciæ niejeden m³ody
cz³owiek.
Wspomnieniom z lat minionych sprzyja³a tak¿e wystawa Czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów z miejscowej szko³y
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
STR. 41
TO I OWO
ekranie przenoœnego urz¹dzenia elektronicznego, wa¿nego
biletu. Urz¹dzenie musi mieæ
mo¿liwoœæ wyœwietlanie obrazów o rozmiarze co najmniej 25
na 25 mm. W ten sposób osoba
dokonuj¹ca kontroli biletu
bêdzie mog³a zeskanowaæ, za
pomoc¹ terminala mobilnego,
kod Aztec (QR kod), znajduj¹cy siê na internetowym bilecie.
Ju¿ teraz w internetowym systemie sprzeda¿y PKP Intercity, na
stronie www.intercity.pl mo¿na
kupiæ bilety na wszystkie po³¹czenia krajowe. Ju¿ wkrótce
przewoŸnik udostêpni bilety na
trasy miêdzynarodowe oraz
uruchomi mo¿liwoœæ zakupu
biletów za pomoc¹ telefonu komórkowego lub urz¹dzenia
mobilnego. Od 15 kwietnia, o
pó³ godziny, zosta³ równie¿
skrócony czas przerwy technologicznej w systemie e-IC. Teraz
potrwa ona od 23.30 do 1.00 - w
tym czasie nie mo¿na kupiæ biletów za pomoc¹ internetowego systemu sprzeda¿y.
Beata Czemerajda
zespó³ ds. relacji z mediami
PKP Intercity S.A
tel. + 48 (22) 47-42-832
gwarancjê miejsca siedz¹cego
zarówno w klasie 1, jak i w klasie 2.
Ju¿ dziœ PKP Intercity proponuje pasa¿erom zakup biletów równie¿ poza okienkiem kasowym na dworcu.
Jeszcze przed Euro 2012 do
dyspozycji podró¿nych bêdzie
151 biletomatów, które oferuj¹ obs³ugê w jêzyku polskim
i angielskim. Wkrótce do
sprzeda¿y internetowej w³¹czone zostan¹ bilety w komunikacji z Niemcami. W czasie
Euro 2012 na dworcach pojawi¹ siê równie¿ konduktorzy
mobilni, u których bez problemu bêdzie mo¿na nabyæ bilet.
Na dworcach, w miastach gospodarzy, pojawi siê dodatko-
wa, tzw. mobilna informacja
oraz specjalne centra informacyjne dla pasa¿era.
Informacje na temat rozk³adu jazdy poci¹gów oraz sprzeda¿y biletów mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej www.intercity.pl lub w punktach informacyjnych na dworcach.
Osoby nieposiadaj¹ce dostêpu do Internetu mog¹ skorzystaæ z infolinii – nr 19 757 (z
telefonów stacjonarnych oraz
PLUS GSM, op³ata za minutê
po³¹czenia: 1,29 z³ brutto)
albo (42 lub 22) 19 436 (z
wszystkich rodzajów telefonów).
Ma³gorzata Sitkowska
Rzecznik Prasowy
PKP Intercity S.A
PKP Intercity wprowadza
bilet elektroniczny
Od 15 kwietnia br. podró¿uj¹cy z PKP Intercity mog¹ kupowaæ bilety przez dowolne przenoœne urz¹dzenie maj¹ce dostêp do sieci internetowej, bez koniecznoœci drukowania blankietu biletowego.
Wystarczy, ¿e podczas kontroli pasa¿er poka¿e konduktorowi kod biletu na ekranie smartphona,
laptopa, czy tabletu.
Wczeœniej klienci PKP Intercity musieli drukowaæ bilet kupiony w systemie sprzeda¿y Internetowej e-IC, aby
okazaæ go podczas kontroli w
poci¹gu. Dla kupuj¹cych
oznacza³o to koniecznoœæ korzystania z komputera i drukarki. Teraz, wystarczaj¹cym
dowodem zakupu biletu jest
kod Aztec na ekranie telefonu/komputera/tabletu.
Honorowanie internetowych biletów pokazywanych na
ekranach urz¹dzeñ elektronicznych umo¿liwia wprowa-
Jak kupiæ bilet przez Internet?
Wystarczy:
- zarejestrowaæ siê i zalogowaæ siê w systemie sprzeda¿y e-IC (czas rejestracji wynosi ok. 5 minut)
- wybraæ dowolne, krajowe po³¹czenie obs³ugiwane przez
PKP Intercity – EIC/Ex/TLK
- zap³aciæ (przelewem on-line lub kart¹ kredytow¹)
- zapisaæ w urz¹dzeniu elektroniczny bilet w postaci pliku PDF
- pokazaæ bilet na ekranie urz¹dzenia obs³udze poci¹gu.
dzony od 15 kwietnia br. nowy
Regulamin
Internetowej
Sprzeda¿y Biletów (e-IC). Warunkiem honorowania biletów
„z ekranu” jest okazanie, na
PKP Intercity na Euro 2012
W czasie trwania Euro 2012 w Polsce, na mecze do i z miast gospodarzy, PKP Intercity uruchomi w sumie 950 poci¹gów, z czego 50 to
tzw. poci¹gi dodatkowe. Od pi¹tku, 21 kwietnia b.r. bilety na dodatkowe sk³ady mo¿na ju¿ nabywaæ w kasach lub przez Internet.
We wszystkich dodatkowych
poci¹gach obowi¹zywaæ bêdzie ca³kowita rezerwacja
miejsc. Bêd¹ one zestawione
z 11 wagonów, dziêki czemu
zabior¹ blisko 35 000 kibiców.
Poza dodatkow¹ ofert¹ 50
poci¹gów, w komunikacji krajowej dojazdy na mecze realizowane bêd¹ poci¹gami sta³ego kursowania tzn. takimi,
które docieraj¹ do miasta gospodarza na ok. 3 godziny
przed rozpoczêciem meczu.
Podobnie bêdzie w przypadku powrotów, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
odjazdy realizowane bêd¹ od
ok. 1,5 godziny po zakoñczeniu meczu lub od ok. 0,5 godziny po zamkniêciu strefy kibica. W celu zapewnienia
komfortu, wszystkie poci¹gi
przywo¿¹ce lub odwo¿¹ce kibiców bêd¹ wzmocnione do
maksymalnych mo¿liwoœci
technicznych infrastruktury
kolejowej i mo¿liwoœci taborowych. Bilety na poci¹gi sta³eSTR. 42
go kursowania bêdzie mo¿na
kupiæ z 30 - dniowym okresem
przedsprzeda¿y.
Wybieraj¹c siê w podró¿ kibic powinien pamiêtaæ o rezerwacji miejsc. Obowi¹zkowa
rezerwacja funkcjonuje we
wszystkich poci¹gach kategorii Ex oraz EIC, w pierwszej
klasie TLK oraz w 2 klasie w
14 wybranych poci¹gach TLK.
Kupuj¹c bilet i miejscówkê za
5 z³ pasa¿er poci¹gu TLK ma
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
TO I OWO
Uzdrowiska polskie
Rymanów Zdrój
Odkrycie Ÿróde³ mineralnych w sierpniu 1876 roku
da³o pocz¹tek dziejom Rymanowa Zdroju. Wystêpowanie
od wieków wód leczniczych w
s¹siednim Iwoniczu Zdroju
sk³oni³o zamieszka³ych od
1870 r. w Rymanowie w³aœcicieli dóbr Annê i Stanis³awa
Potockich do szukania podobnych Ÿróde³ w okolicznych górach i dolinie rzeki
Taba (dziœ Tabor). Wyj¹tkow¹
okazjê da³ pobyt na dworze
rymanowskim chemika, Tytusa S³awika. Wykonana przez
niego pobie¿na analiza Ÿród³a
nad brzegiem rzeki Taba, wykaza³a silne stê¿enie jodu i
¿elaza. Przeprowadzenia dok³adnych badañ chemicznych
odkrytej wody dokona³ rok
póŸniej (w 1877 r.) prof. dr
Wesselshy, chemik wiedeñski.
Analiza w zupe³noœci potwierdzi³a cenne zalety Ÿród³a. Rozpoczêto budowê pierwszych
pensjonatów. Wykonano
now¹ obudowê ujêæ wodnych,
wed³ug wskazañ prof. dr Boles³awa Lutostañskiego, rozdzielono sp³ywaj¹ce do jednej
studni Ÿród³a mineralne na
odrêbne zdroje. Wówczas to
nadano im imiona:
· „Tytus” - dla upamiêtnienia
chemika Tytusa S³awika,
· „Celestyna” - dla upamiêtnienia matki Anny z Dzia³yñskich Potockiej,
· „Klaudia” - dla upamiêtnienia matki Stanis³awa Potockiego.
Tradycyjne nazewnictwo
Ÿróde³ utrzyma³o siê do chwili obecnej. W 1881 roku dr
Bronis³aw Radziszewski dokona³ trzeciego w historii uzdrowiska badania chemicznego
sk³adu zdrojów mineralnych,
wydanego rok póŸniej drukiem. Nowo powsta³e uzdrowisko odznaczone zosta³o na
wystawie przyrodniczej w Krakowie w 1882 r. srebrnym
medalem. W 1885 r. wybudowano pierwsz¹ koloniê
„Lwowsk¹”, inauguruj¹c¹ lecznictwo dzieciêce. W 1888 r. w
parku zdrojowym w wid³ach
Taboru i Czarnego Potoku
wzniesiono gmach „Dworca
Goœcinnego”. Pe³ni³ on funkcjê domu zdrojowego. Powsta³o te¿ wiele stylowych willi i
pensjonatów, wœród nich wyra¿aj¹ce siê piêkn¹ architektur¹ secesyjn¹ pensjonaty:
„Pod Matk¹ Bosk¹”, „Pogoñ”
i „Leliwa”. Na przyleg³ym do
zak³adu terenie i w okolicznych lasach wytyczono chodniki i œcie¿ki spacerowe.
Wœród kuracjuszy nie brakowa³o licznych dostojników. W
Rymanowie Zdroju bawi³
m.in. arcyksi¹¿ê Albrecht,
stryj cesarza Franciszka Józefa. Leczy³ siê tutaj równie¿ Stanis³aw Wyspiañski, a tak¿e
s³awny kompozytor, Ludomir
Ró¿ycki.
W okresie dzia³añ wojennych trzykrotnie przesuwa³a
siê przez Rymanów Zdrój linia frontu. Stacjonuj¹ce tu w
1915 roku wojska carskie doprowadzi³y do ca³kowitej dewastacji obiektów zdrojowych.
Ponowne uruchomienie
uzdrowiska nast¹pi³o w 1926
roku. Oddano do u¿ytku
nowy zak³ad przyrodoleczniczy, a rok póŸniej nowy obiekt
dzieciêcy. Na wschodnim stoku góry Mogi³a otworzono w
1929 r. nowe sanatorium
Zwi¹zku Kasy Chorych „Gozdawa”. Powsta³ nowy obiekt
„Polskiego Towarzystwa Higienicznego” oraz wiele willi
prywatnych. W latach poprzedzaj¹cych II wojnê œwiatow¹
leczy³o siê tutaj w sezonie oko³o 5 tysiêcy osób. W ksiêgach
kuracjuszy odnotowane s¹
nazwiska znanych pisarzy: Kazimierza Przerwy - Tetmajera,
Kornela Makuszyñskiego, Janusza Meissnera. Kwit³o te¿
¿ycie towarzyskie i kulturalne.
Na scenie „Dworca Goœcinnego” wystêpowali: Hanka Ordonówna, Zuza Pogorzelska,
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
Adolf Dymsza, Mieczys³aw
Fogg i inni.
II wojna œwiatowa doprowadzi³a uzdrowisko do ponownej ruiny. Po ustaniu dzia³añ
wojennych przyst¹piono do
remontów ocala³ych obiektów, zachowuj¹c ich dotychczasowy styl. Z sezonowego niegdyœ kurortu, Rymanów Zdrój
ju¿ w pierwszym dziesiêcioleciu powojennym sta³ siê dzieciêcym uzdrowiskiem czynnym przez ca³y rok. Przeprowadzono modernizacjê zak³adu przyrodoleczniczego, wyposa¿aj¹c go w nowoczesne
urz¹dzenia zabiegowe. W
1965 roku w rozbudowanym
gmachu dawnych „£azienek
mineralnych” uruchomiono
szpital uzdrowiskowy „Eskulap” dla doros³ych na 120
³ó¿ek. W po³udniowej czêœci
uzdrowiska wzniesiono nowy
szpital uzdrowiskowy dla dzieci „Polonia”, a bardziej na
wschód, na po³udniowym zboczu Zamczyska, 300 - ³ó¿kowy
szpital uzdrowiskowy „Zimowit”. Powsta³y sanatoria bran¿owe, oœrodki Funduszu
Wczasów Pracowniczych, spó³dzielcze i turystyczne. W 1980
roku oddano do u¿ytku nowo
wybudowan¹ rozlewniê wód
mineralnych, zlokalizowan¹ w
Desznie, na po³udnie od
uzdrowiska. Zak³ad prowadzi
butelkowanie rymanowskich
wód leczniczych „Tytus”,
„Klaudynka” i „Celestynka”
oraz napojów owocowych na
bazie czystej wody.
Pobyt w uzdrowisku umo¿liwia mi³e spêdzanie czasu
turystom oraz doros³ym i ma³ym kuracjuszom. Dla dzieci
organizowane s¹ liczne imprezy rozrywkowe. Atrakcj¹
sportowo -rekreacyjn¹ w okresie letnim jest piêknie po³o¿ony basen k¹pielowy. W jego
s¹siedztwie znajduj¹ siê korty
tenisowe, boisko do siatkówki i dobrze wyposa¿one place
zabaw dla dzieci w parku zdrojowym. W okresie zimowym na
niezalesionych stokach i leœnych polanach uprawiaæ
mo¿na narciarstwo. Znajduje
siê tu wyci¹g narciarski ze
sztucznie zaœnie¿anym stokiem. D³ugoœæ trasy równa jest
400 m przy ró¿nicy poziomów
70 m. Urozmaicony teren
wokó³ Zdroju pozwala na
uprawianie górskiej turystyki
pieszej i rowerowej. Czêsto
organizowane s¹ zawody rowerowe, biegi uliczne dla dzieci
i doros³ych. Przez Rymanów
Zdrój przebiega g³ówny szlak
karpacki (kolor czerwony) z
Beskidu Zachodniego w
Bieszczady. Mo¿na nim wêdrowaæ w kierunku wschodnim
przez nieistniej¹c¹ dziœ wieœ
Wo³tuszow¹, Wis³oczek, Tarnawkê, Pu³awy, pasma Bukowicy i Kamienn¹ do Komañczy, dalej w wysokie Bieszczady. Na zachód szlak prowadzi
przez Iwonicz Zdrój, Lubatow¹, Górê Cergow¹, K¹ty,
Bartne, Mañczow¹ do Krynicy
i dalej w Beskidy Zachodnie.
Karolina Dar³ak
Oprac. na postawie strony:
www.uzdrowisko-rymanow.com.pl
STR. 43
Kuchnia na weso³o
TO I OWO
Mleko – piæ czy nie piæ?
Oto jest pytanie…
Jedni nawo³uj¹ „Pij mleko!”, inni przestrzegaj¹ przed jego „skutkami ubocznymi”. Niektórzy namawiaj¹ nas na to odt³uszczone,
inni mówi¹, by siêgaæ jedynie po mleko pe³ne. Albo, z jednej strony s³yszymy „Odstaw mleko od krowy, pij kozie!”. „Zrezygnuj z
mleka pochodzenia zwierzêcego, a kupuj sojowe, ry¿owe, migda³owe!” - przekonuj¹ nas inni.
Jedni powtarzaj¹ za Hipokratesem, ¿e mleko jest najdoskonalszym i najbardziej
kompletnym pokarmem, jaki
stworzy³a natura. Inni oponuj¹, ¿e prawda ta dotyczy jedynie ciel¹t, a cz³owiekowi
doros³emu mleko wrêcz szkodzi. Dyskusja o walorach bia³ego napoju budzi zazwyczaj
wiele emocji i wci¹¿ nie jest
zakoñczona. I jak siê w tym
wszystkim odnaleŸæ?
Oto kilka stwierdzeñ naukowych o mleku, a tak¿e
najbardziej rozpowszechnione opinie za i przeciw piciu
mleka.
Od zawsze wiadomo, ¿e
mleko jest zdrowe i do tego
powszechnie lubiane. ¯aden
ssak na œwiecie (oprócz cz³owieka), bêd¹c doros³ym osobnikiem nie spo¿ywa mleka.
Tak urz¹dzi³a to natura. Jeœli
chodzi o koty, to my ludzie, nauczyliœmy je piæ mleko. Obecnie mleko zosta³o zast¹pione
specjalnym po¿ywieniem, które ze smakiem zajadaj¹ nasi
ulubieñcy. Mo¿na wiêc rzec ¿e
gust naszych pupilków jest
zmienny.
Podstawowa ró¿nica miêdzy
mlekiem krowim i kobiecym
to wysoka zawartoœæ bia³ka - kazeiny w mleku krowim. „Kazeina to substancja niezbêdna cielakowi, by mu ros³y kopyta i rogi, ale nawet cielak
pije mleko tylko do 6 miesiêcy.” W krowim mleku znajduje siê ma³o ¿elaza, dlatego te¿
cielak ¿ywi siê traw¹. W tym
celu natura specjalnie przystosowa³a organy trawienne
cielaka, które pozwalaj¹ mu
strawiæ mleko i trawê oddzielnie. Uk³ad pokarmowy cz³owieka jest zbudowany inaczej.
Krowie mleko, dostaj¹c siê do
¿o³¹dka, pod wp³ywem kwaSTR. 44
œnych soków ¿o³¹dkowych
œcina siê, tworz¹c coœ przypominaj¹cego twaróg. Dopóki
œciête mleko nie ulegnie strawieniu, proces trawienny innego pokarmu nie rozpocznie siê. Zjawisko to, czêsto powtarzaj¹ce siê, mo¿e spowodowaæ zaburzenia w funkcjonowaniu uk³adu pokarmowego.
Kazeina, znajduj¹ca siê w mleku, rozk³ada siê w organizmie
przy pomocy podpuszczki.
Kiedy uk³ad trawienny cz³owieka przestaje wydzielaæ
podpuszczkê, od tej chwili
krowie mleko staje siê dla organizmu produktem ciê¿kostrawnym.
Zwolennicy picia mleka
mówi¹:
Mleko, to najbogatsze Ÿród³o ³atwo przyswajalnego wapnia. Cz³owiek przyswaja z mleka krowiego a¿ 80 proc. tego
pierwiastka, gdy dla porównania z mleka sojowego tylko 13
proc. Gdyby próbowaæ zast¹piæ jedn¹ szklankê mleka innymi produktami spo¿ywczymi, nale¿a³oby zjeœæ dwa bochenki chleba, kilka kotletów
schabowych, pó³ kilograma
broku³ów, kapusty lub marchwi. Oprócz wapnia zawiera
ono wiele cennych biopierwiastków, jak: fosfor, potas,
magnez, cynk, selen, kobalt,
mangan, jod, fluor.
Czy mleko wywo³uje alergiê u dzieci?
W rzeczywistoœci nietolerancja na bia³ko mleka krowiego
wystêpuje rzadziej, ni¿ siê powszechnie s¹dzi. Reakcje alergiczne czêœciej wywo³uje spo¿ywanie ³ososia, a tak¿e truskawek i innych owoców. Alergia
pokarmowa na mleko dotyczy
przede wszystkim najm³odszych dzieci. Stwierdza siê j¹ u
2,7% niemowl¹t karmionych
sztucznie i 1,8% karmionych
naturalnie. Dzieciêce alergie
na mleko na ogó³ przemijaj¹,
a ponad 90 proc. dzieci wyrasta z tej choroby po ukoñczeniu 5 roku ¿ycia. Niewybaczalnym b³êdem by³oby pozbawianie dzieci mleka, jeœli nie maj¹
stwierdzonej alergii.
Jak toleruje mleko organizm doros³ego cz³owieka?
Wiêkszoœæ osób, szczególnie z terenów Europy pó³nocnej i œrodkowej pije mleko
przez ca³e ¿ycie (w Szwecji 100% populacji, w Wielkiej
Brytanii 95%.). Zdolnoœæ trawienia laktozy nabyliœmy na
drodze ewolucji i w ca³ej Europie mleko nie jest wskazane jedynie dla 10 % doros³ych
osób. Mog¹ one natomiast jeœæ
sery, jogurty, czy produkty o
obni¿onej zawartoœci laktozy.
Czy mleko mo¿e byæ szkodliwe dla kobiet?
Najnowsze badania amerykañskie przeprowadzone
przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda wykaza³y, ¿e kobiety przed menopauz¹, które spo¿ywaj¹ wiêksze iloœci
wapnia i witaminy D mog¹ byæ
rzadziej (o ok. 40%) nara¿one na raka piersi. Dieta bogata w wapñ sprawia, ¿e u kobiet
powy¿ej 45. roku ¿ycia rzadziej
wystêpuje te¿ zespó³ metaboliczny, który charakteryzuj¹
takie nieprawid³owoœci, jak
oty³oœæ, zmiany mia¿d¿ycowe,
czy nadciœnienie. Inne badania dowodz¹, ¿e dieta zawieraj¹ca niskot³uszczowe produkty mleczne mo¿e u kobiet
obni¿yæ ryzyko wyst¹pienia
cukrzycy typu 2 nawet o 21%.
A mo¿e mleko zwiêksza
cholesterol i powoduje nadwagê?
T³uszcz w mleku zawiera
sprzê¿one dieny kwasu linolowego. Substancje te maj¹
silne dzia³anie antyoksydacyjne, przeciwdzia³aj¹ mia¿d¿ycy
i opóŸniaj¹ rozwój choroby nowotworowej. Jeœli chodzi o
zwi¹zek pomiêdzy spo¿ywaniem produktów mlecznych,
a wysokim ryzykiem wyst¹pienia chorób sercowo-naczyniowych nie ma jednoznacznych
dowodów, aby tak by³o. Uwa¿a
siê, ¿e mleko mo¿e mieæ takie same w³aœciwoœci podwy¿szania cholesterolu, jak mas³o.
Natomiast niektóre przetwory mleczne, szczególnie fermentowane za pomoc¹ specyficznych szczepów bakterii,
maj¹ wp³yw na obni¿enie cholesterolu i ciœnienia. Mleko o
mniejszej zawartoœci t³uszczu
wspiera jego redukcjê, nie
powoduj¹c uszczerbku masy
miêœniowej. Odt³uszczonego
mleka nie powinny piæ dzieci. T³uszcz jest dla rozwijaj¹cego siê organizmu wa¿nym
Ÿród³em energii oraz dostarcza nasyconych i nienasyconych kwasów t³uszczowych niezbêdnych do prawid³owego
rozwoju mózgu.
Mleko zapobiega z³amaniom koœci i osteoporozie?
Spo¿ywanie mleka i produktów mlecznych jest bardzo wa¿ne w profilaktyce osteoporozy i zapobieganiu z³amaniom koœci. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Bia³ymstoku, (Osteoporosis International 2007) wykazuj¹ zwi¹zek
miêdzy diet¹ pozbawion¹
mleka i produktów mlecznych, a liczb¹ z³amañ u dzieci
i m³odzie¿y do 20 roku ¿ycia.
Wynika z nich, ¿e grupa na
diecie bezmlecznej nara¿ona
jest na 4-krotnie wy¿sze ryzyko wyst¹pienia z³amañ.
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
TO I OWO
Przeciwnicy picia mleka oponuj¹:
Czy mleko jest bogatym
Ÿród³em wapnia?
Wapñ zawarty w mleku jest
Ÿle przyswajalny, na co wp³yw
ma niew³aœciwa proporcja w
stosunku do fosforu. Znacznie wiêcej wapnia, ni¿ w mleku znajduje siê w sardynkach,
migda³ach, czy nasionach sezamu. Tylko produkty spo¿ywcze, w których stosunek wapnia do fosforu wynosi dwa do
jednego lub wiêcej, mo¿na
uwa¿aæ za dobre Ÿród³o wapnia. Tymczasem w mleku krowim ten stosunek jest ni¿szy.
Mleko wywo³uje alergiê u
dzieci?
Wielu rodziców twierdzi, ¿e
ich dziecko jest uczulone na
mleko, które jest jednym z najgroŸniejszych alergenów pokarmowych.
Mleko jest Ÿle tolerowane
przez doros³ych?
U wiêkszoœci doros³ych wraz
z wiekiem zostaje wstrzymana
produkcja laktazy – enzymu
jelitowego odpowiedzialnego
za rozk³ad cukru mlekowego
- laktozy. Na skutek tego picie
mleka powoduje wzdêcia,
biegunki, bóle brzucha.
Mleko jest szkodliwe dla
kobiet?
Organizm kobiecy powiSzlachetne
zdrowie
Po pierwsze: sport (ruch)
to zachowania prozdrowotne.
Wszystkie zajêcia zwi¹zane z
uprawianiem sportu s³u¿¹ zachowaniu zdrowia. Szczególnie wa¿ny jest ruch i szeroko
rozumiane wychowanie dla
sportu w okresie wzrastania i
rozwoju m³odego cz³owieka,
bo to dziecko, które bêdzie
mia³o wiêcej ruchu i zajêæ
sportowych w okresie szkolnym wyroœnie na zdrowszego,
wy¿szego (w znaczeniu wzrostu), na bardziej sprawnego i
bardziej szczêœliwego m³odego cz³owieka.
œci od¿ywczych? Czy stoj¹ce
miesi¹cami w kartonowych pude³kach, nawet w ch³odzonych
rega³ach sklepowych, mo¿e byæ
dobre? Przep³ywaj¹ce pod ciœnieniem przez system rur mleko, ogrzewane jest par¹ (odbywa siê to podobnie jak w garnku z p³aszczem wodnym, tyle ¿e
w linii technologicznej jest to
system rur). Ciœnienie niezbêdne jest do wymuszenia
naturalnego obiegu mleka tak,
aby nie by³o ono poddane dzia³aniu temperatury d³u¿ej ni¿ 3
sekundy i do homogenizacji,
czyli procesu rozbicia i rozdrobnienia drobin t³uszczu. Zapobiega to gromadzeniu siê œmietanki w górnych warstwach w
czasie przechowywania i wp³ywa na lepsz¹ przyswajalnoœæ
mleka przez organizm. Je¿eli
czas dzia³ania temperatury zostanie przekroczony, wówczas
nastêpuj¹ zmiany w wêglowodanach. Dochodzi do tzw. reakcji Maillarda, czyli brunatnienia mleka. Mleko UHT po
obróbce termicznej nie mo¿e
mieæ ¿adnych drobnoustrojów.
Nawet tych korzystnych dla cz³owieka. Mleko UHT produkowane jest z ró¿n¹ zawartoœci¹
t³uszczu (3,2 proc. 1,5 proc. 0,5
proc.). Wraz ze wzrostem zawartoœci t³uszczu roœnie jego wartoœæ energetyczna. Podkreœliæ
nale¿y natomiast fakt, ¿e im
mniej t³uszczu zawiera mleko,
tym mniej znajduje siê w nim
witaminy A i D. W 100 g mleka
o zawartoœci 3,5 proc. t³uszczu
jest 40 mikrogramów witaminy
A i 0,03 mikrogramów witaminy D, natomiast w mleku odt³uszczonym o zawartoœci 0,5
proc. t³uszczu jest odpowiednio 15 i 0 mikrogramów.
Cz³owiek z trudem rozstaje
siê z „na³ogiem”. W tym przypadku nie jest to a¿ tak Ÿle.
Ci, którzy bêd¹ nadal piæ mleko powinni jedynie przyjrzeæ
siê uwa¿nie swoim odczuciom. Czy po spo¿yciu mleka
nie odczuwaj¹ ¿adnych dolegliwoœci jelitowych, nie maj¹
wzdêæ brzucha itp. Oprócz
tego nale¿y pamiêtaæ, ¿e mleko, z uwagi na specyficzne trawienie, nale¿y spo¿ywaæ zawsze oddzielnie, nie ³¹cz¹c go
z innymi produktami.
Zwolennicy i przeciwnicy
przedstawiaj¹ wci¹¿ nowe badania i powo³uj¹ siê na stanowiska medycznych autorytetów. Ale kto ma racjê? Niewiadomo, lekarze jednak nadal
czêœciej zalecaj¹ picie mleka.
Najlepiej jest zachowaæ rozs¹dek i umiar oraz zaufaæ w³asnemu organizmowi.
Eugenia Strojny
PZDR Ropczyce
W tym numerze poruszê temat sportu, zw³aszcza wœród dzieci
i m³odzie¿y. Wœród wielu warunków, jakie s¹ konieczne, by dziecko, cz³owiek m³ody, a póŸniej doros³y móg³ byæ szczêœliwy konieczne s¹ dwa warunki: dobre zdrowie i sprawnoœæ fizyczna. St¹d
ruch, sport wnosi w ¿ycie cz³owieka, zw³aszcza m³odego, tyle
dobra.
chowawczymi, bo s¹ tak atrakcyjne dla m³odzie¿y, ze mo¿na za ich pomoc¹ przyci¹gn¹æ
rzesze m³odych ludzi, wyci¹gaj¹c ich z obszarów bardzo
niebezpiecznych dla tego wieku: alkoholu, narkotyków,
dopalaczy, itp. Sport tak¿e
potrafi daæ pobudzenie
oœrodka szczêœcia w mózgu, w
sportowej euforii te¿ mo¿na
byæ cz³owiekiem wolnym. W
œwiecie doros³ych, gdzie
wspó³zawodnictwo i rywalizacja s¹ powszechne, m³ody cz³owiek wychowany w duchu
zdrowej konkurencji, znaj¹cy
smak zarówno zwyciêstw, jak i
pora¿ek, ³atwiej osi¹gnie zamierzone cele i nie za³amie
siê, gdy na sukces trzeba bêdzie d³u¿ej poczekaæ. Jak to w
¿yciu i w sporcie bywa.
nien sam byæ Ÿród³em mleka.
Nie jest natomiast przystosowany do przyjmowania go pod
postaci¹ pokarmu. Picie mleka Ÿle wp³ywa na gospodarkê
hormonaln¹, co mo¿e sprzyjaæ rozwojowi wielu chorób.
Mleko zwiêksza cholesterol
i powoduje nadwagê?
T³uszcz w mleku jest pochodzenia zwierzêcego. Nale¿y go
unikaæ, poniewa¿ powoduje
nadwagê i zwiêkszenie iloœci
cholesterolu. Picie mleka sprzyja mia¿d¿ycy i chorobom serca.
Jeœli ktoœ nie mo¿e zrezygnowaæ
z bia³ego napoju – powinien
przejœæ na mleko odt³uszczone.
Mleko nie zapobiega z³amaniom koœci i osteoporozie?
Mleko nie wzmacnia koœci,
tylko je os³abia. Zawarte w nim
bia³ko wyp³ukuje wapñ z organizmu. Osteoporozie najlepiej zapobiegaæ spo¿ywaj¹c
bogate w wapñ artyku³y spo¿ywcze, które nie s¹ przetworami mlecznymi.
Piæ, czy nie piæ mleka oznaczonego tajemniczym napisem UHT (Ultra High Temperature).
Czy mleko poddane dzia³aniu wysokiej temperatury 120
do 140 st. C. i wysokiego ciœnienia w czasie krótszym ni¿ 3 sekundy, to nie jest ju¿ zabarwiona woda bez ¿adnych w³asno-
Po drugie: nawyki zachowañ sportowych w okresie
szkolnym powoduj¹, ¿e m³ody cz³owiek w przysz³oœci bêdzie œwiadomie uczestniczy³ w
szeroko rozumianej kulturze
fizycznej. Wychowanie fizyczne i sport nie tylko wyrabiaj¹
miêœnie, lecz tak¿e wzgogacaj¹ charakter o takie cechy
jak ¿ywotnoœæ, hart ducha, silna wola, kole¿eñskoœæ i wspó³dzia³anie wewn¹trz grupy rówieœniczej.
Po trzecie: ruch i zajêcia
sportowe najbardziej regeneruj¹ si³y, co jest szczególnie
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
wa¿ne dzisiaj, kiedy wszyscy
wokó³ nas ograniczaj¹ aktywnoœæ ruchow¹. Internet, telewizja zastêpuj¹ boisko i daj¹
emocje - kupuj¹c grê FIFA i
poruszaj¹c myszk¹ te¿ mo¿e
strzelaæ zwyciêskie gole i mieæ
namiastkê radoœci zwyciêstwa,
tyle tylko, ¿e siedz¹c cztery
godziny przy biurku, zamiast
graæ na boisku i zwyciê¿aæ „w
realu”. Wtedy omija m³odego
cz³owieka prawdziwa radoœæ
ze zwyciêstwa razem z kolegami z dru¿yny.
Po czwarte: sport i rekreacja
s¹ doskona³ymi œrodkami wy-
Marek Ziajor
Lekarz medycyny rodzinnej
STR. 45
Lekarz weterynarii radzi
TO I OWO
Chocia¿ pisa³em ju¿ kiedyœ na ³amach Ziemi Ropczyckiej na ten
temat, muszê skreœliæ na nowo parê s³ów, gdy¿ problem ten jest w
ostatnich tygodniach wyj¹tkowo aktualny, a poza tym trochê wiadomoœci uleg³o aktualizacji. Tym ogromnym problemem w okresie wiosennym, o którym chcê dziœ napisaæ, s¹ kleszcze.
W przychodni codziennie
borykamy siê z tym k³opotem
i w zasadzie nie ma sposobu,
by go ca³kowicie wyeliminowaæ. Musimy z tym ¿yæ i staraæ
siê, by mo¿liwie jak najmocniej problem odsuwaæ od naszych pupili.
Pewnie ka¿dy wie, ¿e kleszcze same sobie nie s¹ w zasadzie groŸne. Problem i zagro¿enie tkwi w patogenach, które przenosz¹, wywo³uj¹c groŸne choroby. Jedn¹ z nich jest
kleszczowe zapalenie mózgu.
Jest to choroba wirusowa, wystêpuj¹ca nie tylko u psów, ale
tak¿e u ludzi. Okres inkubacji wirusa wynosi 2-14 dni, a
rozprzestrzenianiu wirusa w
organizmie towarzyszy gor¹czka i objawy grypopodobne.
Zwierzê jest apatyczne i s³abe.
PóŸniej mo¿e powróciæ do
zdrowia, ale jeœli wirus prze³amie barierê krew - mózg dochodzi do zapalenia mózgu i
opon mózgowych. Wystêpuj¹
przy tym zaburzenia neurologiczne typu: przeczulica oklicy szyi, zaburzenia zachowania
i równowagi, pobudzenia, a
nawet pora¿enia koñczyn.
Kolejn¹ groŸn¹ odkleszczow¹ chorob¹ jest borelioza.
Przyjmuje siê, ¿e okres inkubacji bakterii wywo³uj¹cej boreliozê wynosi od 2-5 miesiêcy, a nawet d³u¿ej. U psów
przebiega przede wszystkim
jako zapalenie jednego, b¹dŸ
kilku stawów. Mo¿e objawiæ siê
nag³¹ kulawizn¹ i czêsto siln¹
bolesnoœci¹. Zmieniony staw
jest czêsto obrzêk³y i ciep³y. Towarzysz¹ temu objawy ogólne
jak brak apetytu, posmutnienie, czêsto gor¹czka, a tak¿e
niechêæ do poruszania siê.
Trzeci¹ spoœród najwa¿niejszych chorób wywo³ywanych
przez kleszcze jest babeszjoza.
Choroba wywo³ywana jest
przez pierwotniaki, przenoszone oczywiœcie przez kleszcze. Charakter choroby mo¿e
STR. 46
byæ ró¿ny, od ostrego po przewlek³y. Czasami psy przy
ostrym przebiegu mog¹ padaæ, zanim nawet wyst¹pi¹ jakiekolwiek objawy. Typowymi
objawami przy przebiegu
ostrym s¹: os³abienie, gor¹czka (nawet do 42 stopnie), bladoœæ b³on œluzowych, ¿ó³taczka, a tak¿e czerwony mocz.
Przebieg przewlek³y charakteryzuje siê gor¹czk¹, brakiem
apetytu, wychudzeniem.
Wymienione choroby s¹
groŸnymi stanami dla organizmu. W wiêkszoœci przypadków mo¿emy skutecznie leczyæ chore zwierzêta. Jednak
np. w przypadku boreliozy
mo¿e utrzymywaæ siê ona latami, a antybiotykoterapia,
któr¹ musimy wtedy stosowaæ
te¿ przecie¿ ma swój wp³yw na
organizm naszego pupila.
Dlatego chcê uœwiadomiæ
Pañstwu, jak wa¿na jest profilaktyka. Podstaw¹ jest zapobieganie inwazji kleszczy na organizmie naszych pupili, zarówno psów, jak i kotów.
Najczêœciej stosowanymi
œrodkami przeciwko kleszczom s¹ w obecnym czasie tzw.
„kropelki na grzbiet”. S¹ to
preparaty, które zakrapiane
na skórê zwierzêcia wch³aniaj¹ siê, a nastêpnie s¹ wydzielane przez organizm, zapobiegaj¹c inwazjom kleszczy
przez okreœlony czas. Z moich
obserwacji wynika, ¿e obecnie
nawet te najlepsze preparaty
dzia³aj¹ przez okres do ok. 2
miesiêcy, a z konaktów z lekarzami w innych krajach, wiem,
¿e w niektórych pañstwach
praktykowane jest podawanie
w/w œrodków nawet co miesi¹c. Jeœli ktoœ mo¿e pozwoliæ
sobie na wiêkszy jednorazowy
wydatek s¹ dostêpne wysokiej
jakoœci obro¿e przeciw kleszczom. Obro¿e te dzia³aj¹ wed³ug producenta, a potwierdzaj¹ to nasi klienci, przez
okres 6-7 miesiêcy, czyli w zasadzie przez ca³y okres aktywnoœci kleszczy w roku. Obro¿a
taka jest obecnie prawdopodobnie najlepsz¹ form¹ walki
z kleszczami, jednak jej przybli¿ona cena w zale¿noœci od
wielkoœci psa to 50-60 z³. Dla
tych, którzy nie mog¹ lub nie
chc¹ pozwoliæ sobie na kosztowne preparaty przeciw
Jak nie wyjmowaæ kleszcza?
Nie wolno kleszcza: wyci¹gaæ „go³ymi” palcami, rozgniataæ,
zgniataæ, wyciskaæ, wykrêcaæ,smarowaæ t³uszczem, mas³em,
benzyn¹, œrodkami dezynfekuj¹cymi, przypalaæ.
Wszystkie te czynnoœci, prowadz¹c do „d³awienia siê” kleszcza, spowoduj¹, ¿e bêdzie on wypluwa³ swoj¹ œlinê i zawartoœæ uk³adu pokarmowego do rany, a wraz z ni¹ wszystkie
drobnoustroje, które dostan¹ siê do rany. Nieprawid³owe usuniêcie kleszcza mo¿e przynieœæ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.
Jak nale¿y wyj¹æ kleszcza?
Kleszcza najlepiej usuwaæ pêset¹. Nale¿y chwyciæ go jak najbli¿ej skóry i pewnym, ale i delikatnym ruchem wyci¹gn¹æ
lub wykrêciæ. Wykrêca siê go w kierunku przeciwnym do tego, w jakim siê
wkrêci³. Kleszcze zazwyczaj wkrêcaj¹
siê ruchem w prawo, wiêc podczas wyci¹gania wykrêcamy je delikatnie w lewo.
Po wyjêciu kleszcza nale¿y ranê oraz pêsetê zdezynfekowaæ, np. spirytusem salicylowym lub wod¹ utlenion¹, oraz
dok³adnie oczyœciæ rêce wod¹ z myd³em. Miejsce uk¹szenia
nale¿y obserwowaæ przez kilka najbli¿szych tygodni.
kleszczom pozostaje codzienne przegl¹danie sierœci naszego pupila, które równie¿
mo¿e byæ form¹ profilaktyki
przeciw kleszczowej. Do wyci¹gania kleszczy ze skóry istniej¹
specjalne urz¹dzenia, których koszt to czêsto tylko kilka z³otych. Pamiêtaæ trzeba
równie¿, by nie smarowaæ miejsca wnikniêcia kleszcza ¿adnymi preparatami przed usuniêciem go. Stosowane przez
niektórych t³uszcze, czy spirytus mog¹ tylko wywo³aæ wymioty w organizmie kleszcza i
zwiêkszyæ ryzyko zara¿enia.
Odkaziæ miejsce mo¿emy dopiero po usuniêciu kleszcza.
Chcia³bym napisaæ jeszcze
o jednym. Mo¿liwe ¿e ma³o
kto wie, i¿ przeciwko boreliozie zosta³a stworzona szczepionka. Zapobiega ona tej
groŸnej chorobie nawet w
przypadku zara¿enia psa
przez kleszcza. Niestety, jest
ona jak na razie bardzo rzadko stosowana, ze wzglêdu na
niema³¹ cenê, jednak dla w³aœcicieli czworonogów, którym
bardzo na nich zale¿y, a mog¹
sobie pozwoliæ na dodatkowy
wydatek jest wspania³¹ alternatyw¹.
Na koniec bardzo wa¿na
uwaga – pamiêtajmy ¿e na naszych terenach bardzo ma³y
odsetek kleszczy jest zara¿ony
jak¹kolwiek chorob¹, wiêc nie
wpadajmy w panikê, gdy tylko
nasz pies z³apie tego stawonoga. Kleszcza nale¿y usun¹æ, a
psa spokojnie obserwowaæ.
Poza tym kleszcz zara¿a zazwyczaj, jeœli bytuje na organizmie
d³u¿szy czas, przynajmniej 24
godziny, wiêc takie spaceruj¹ce po sierœci, czy dopiero
przyczepione kleszcze z regu³y nie pozostawiaj¹ po sobie
¿adnego œladu.
Lek. wet.
Dominik Rachwa³
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Turniej Firm
Halowa pi³ka no¿na
Wyniki - grupa II:
Ruszy³a kolejna Edycja Tur- Pack System - Cerplast ......... 2-2
nieju Firm i Zak³adów Pracy z RCSiR – KIDDE .................... 1-3
cyklu GRAND PRIX „Spraw- KIDDE – Pack System ........... 2-1
noœæ=Efektywnoœæ 2012”. W RCSiR – Cerplast .................. 2-4
tegorocznej edycji w ramach Pack System - RCSiR ........... 6-2
obchodów 650-lecia Ropczyc KIDDE – Cerplast .................. 2-0
dru¿yny dodatkowo rywalizuj¹ Wyniki - grupa II:
o statuetkê Króla Kazimierza Stra¿ – Urz¹d Miejski ............ 5-1
Pierwsz¹ konkurencj¹ któr¹ Moto-Hurt – Hispano-Suiza .. 0-1
rozegrano by³a halowa pi³ka Urz¹d Miejski – Moto-Hurt .... 3-2
no¿na. Do turnieju zg³osi³o siê Stra¿ – Hispano-Suiza .......... 1-1
osiem dru¿yn: Pack System, Hispano-Suiza – Urz¹d Miejski3-6
Urz¹d Miejski, Stra¿ Po¿arna, Stra¿ – Moto-Hurt ................. 2-0
Moto-Hurt, Cerplast, HispanoMecz o VII miejsce:
Suiza, Kidde oraz gospodarze RCSiR- Moto-Hurt 1-3
RCSiR. Dru¿yny zosta³y podzieMecz o V miejsce:
lone na dwie grupy w których Cerplast – Hispano-Suiza 3-0 (vo)
rywalizowa³y ka¿dy z ka¿dym.
Mecz o III miejsce:
Najlepiej w grupie I zapre- PACK System – Urz¹d Miejski 1zentowali siê zawodnicy KID- 1. (4-3 k.)
DE, którzy pokonali przedsta- Mecz o I miejsce:
wicieli Cerplastu, PACK Syste- Stra¿ Po¿arna – KIDDE 2-0
mu oraz RCSiR. Drug¹ lokatê
w tej grupie zaj¹³ PACK System,
Tabela koñcowa turnieju:
zapewniaj¹c sobie tym samym 1. KPP Stra¿ Po¿arna w Ropczycach
grê o III miejsce w zawodach.
W drugiej grupie domino- 1. KIDDE Polska w Ropczyce
wa³a dru¿yna Stra¿y Po¿arnej, 3. PACK System Ropczyce
po wysokim zwyciêstwie z re- 4. Urz¹d Miejski w Ropczycach
prezentacjami Urzêdu Miej- 5.Hispano-Suiza Sêdziszów Ma³oskiego i Moto-Hurtu. Ten polski
pierwszy team wysoko i zas³u- 6. Cerplast Ropczyce
7. MOTO-HURT Ropczyce
¿enie wygra³ z Hispano, co
8. RCSiR
da³o mu przepustkê do walki
o trzecie miejsce.
Mecz o siódme miejsce by³ szemu zespo³owi Moto-Hurtu
niezwykle ciekawy, gospoda- i przegrali 3-1. O pi¹t¹ lokatê
rze jednak nie dali rady m³od- w turnieju mia³y walczyæ zeKrêgle
W ropczyckiej krêgielni
„Laguna” odby³y siê kolejne
zawody z cyklu Grand Prix
„Sprawnoœæ = Efektywnoœæ”, w
których dru¿yny walcz¹ o statuetkê króla Kazimierza, w
ramach obchodów 650-lecia
Ropczyc. Do zawodów zg³osi³y siê reprezentacje dziesiêciu firm, urzêdów i zak³adów
pracy, które rozdzielono na
cztery tory i rozgrywano dwie
rundy.
Poziom zawodów by³ bardzo
zró¿nicowany, a zwyciêstwo
dru¿yny Starostwa Powiatowego i przewaga punktowa nad
pozosta³ymi
dru¿ynami
œwiadcz¹ o wysokich umiejêtnoœciach tej dru¿yny.
Dru¿yna KIDDE Polska, finaliœci Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej
Zwyciêzcy pierwszych tegorocznych zmagañ Turnieju Firm, dru¿yna
KPP Stra¿y Po¿arnej
spo³y Cerplastu i HispanoSuiza, jednak zespó³ Cerplastu po trudach gier grupowych i kontuzji jednego z graczy oddal mecz walkowerem.
O trzeciej pozycji w zawodach
decydowa³a seria rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry zespo³y Urzêdu Miejskiego i PACK Systemu zagra³y na remis, a rzuty karne lepiej egzekwowali zawodnicy
tej drugiej dru¿yny.
Fina³ okaza³ siê bardzo cieka-
wy. Obydwa zespo³y, Kidde i stra¿acy, postawi³y na grê ofensywn¹,
sporo by³o akcji koñcz¹cych siê
strza³ami, dlatego bramkarze
mieli du¿o pracy. Koñcowy wynik - 2:0 dla stra¿aków.
Dru¿yna Stra¿y Po¿arnej wyst¹pi³a w sk³adzie: Mieczys³aw
Daniel, Stanis³aw Filipek,
Dominik Malisiewicz, Marcin
Mucha, £ukasz Nogieæ, Wojciech Paœko, Dominik Pieprzak, Dariusz Raœ, Grzegorz
Urban oraz Pawe³ Stok³osa.
Wyniki turnieju:
1. Starostwo Powiatowe .. 1051
2. Urz¹d Miejski ................ 882
3. Stra¿ Po¿arna ............... 859
4. Hispano-Suiza .............. 856
5. Cerplast ......................... 834
6. Pack System ................. 831
7. ZUK Ostrów .................. 714
8. KIDDE Polska ............... 711
9. RCSiR ............................ 686
10. PUK Ropczyce ........... 642
Zdobywcy drugiego miejsca w turnieju, dru¿yna Urzêdu Miejskiego w
Ropczycach
Po zawodach dru¿yny tora RCSiR, Adama Wojdootrzyma³y pami¹tkowe pu- na.
chary i dyplomy z r¹k dyrekRCSiR
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
Klasyfikacja po dwóch turniejach
(pi³ka no¿na halowa, krêgle):
1. KPP Stra¿ Po¿arna .......... 16 pkt
2. Urz¹d Miejski ................... 14 pkt
3. Pack System .................... 11 pkt
3. Hispano-Suiza ................. 11 pkt
5. KIDDE Polska .................. 10 pkt
5. Starostwo Powiatowe ..... 10 pkt
7. Cerplast .............................. 9 pkt
8. ZUK Ostrów ....................... 4 pkt
9. RCSiR ................................. 3 pkt
10. MOTO-HURT .................. 2 pkt
11. PUK Ropczyce ................ 1 pkt
STR. 47
WIADOMOŒCI SPORTOWE
RALS 2011/2012
Zakoñczy³a rozgrywki Ropczycka Amatorska Liga Siatkówki. W
edycji 2011/2012 wziê³o udzia³ piêæ zespo³ów. Rozgrywki toczy³y
siê systemem ka¿dy z ka¿dym wraz z rund¹ rewan¿ow¹.
Ligê zdominowali Indianie
Ropczyce, którzy do ubieg³orocznego, mocnego sk³adu
do³¹czyli jeszcze kilku zawodników z Podkarpacia, nie maj¹c sobie równych w tegorocznych rozgrywkach. O przewadze dru¿yny Indian œwiadczy
fakt, ¿e w ca³ych rozgrywkach
nie stracili nawet jednego
seta. Drug¹ lokatê zajêli Nêdznicy, którzy borykali siê ze
skompletowaniem najmocniejszego sk³adu; wicemistrzostwo ligi zdobyli jednak
zas³u¿enie. O trzecim miejscu
w rozgrywkach decydowa³y
ma³e punkty. Dru¿yny Terentino oraz ZSA-T GreenPoint legitymowa³y siê identycznym
dorobkiem punktowym, wyniki bezpoœrednich meczów
tak¿e by³y remisowe, st¹d dodatkowa tabelka z ma³ymi
punktami. Debiutuj¹ca w roz-
grywkach dru¿yna Budowlanych NiedŸwiada zajê³a ostatni¹ lokatê.
Po ostatniej kolejce wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary oraz dyplomy, a trzy najlep- Mariusz Wilk, kapitan dru¿yny Nêdzników odbiera pami¹tkow¹ statuetsze nagrody pieniê¿ne wrê- kê za zajêcie II miejsca w rozgrywkach
czone przez dyrektora Ropczyckiego Centrum Sportu i
Rekreacji, Adama Wojdona.
Tabela:
Indianie ....
Nêdznicy ..
Terentino ..
ZSA-T ......
Budowlani
16 ... 16:0
14 ... 12:6
11 ... 7:10 - 23 (ma³e p.)
11 ... 7:10 - 27 (ma³e p.)
8 ..... 0:16
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Krzysztof Waszczuk, Stanis³aw Mich, Miros³aw Jamróz, Dariusz Kopala,
Bogus³aw Kêdzior, Jerzy £aba,
Krzysztof Fr¹czek, Bogus³aw Czarnik, Krzysztof Foryœ, Grzegorz Madej.
RCSiR Zdobywcy pierwszego miejsca w lidze, dru¿yna Indian Ropczyce
Trwa dobra passa Soccera Ropczyce
21 kwietnia szkó³ka pi³karska
Soccer Ropczyce, po zimowej
przerwie, by³a gospodarzem
pierwszej wiosennej kolejki
Ligi Orlika rocznika 2000. Jako
gospodarze, m³odzi pi³karze
Soccera okazali siê ma³o goœcinni, zajmuj¹c I miejsce w rozgrywkach.
Spoœród czterech meczów
rozegranych w Ropczycach
nasi ch³opcy wygrali trzy, a jeden zremisowali, co da³o im
³¹cznie 10 pkt. Wszystkie mecze by³y bardzo zaciête i wyrównane, pad³o tak¿e wiele
³adnych bramek.
Wyniki meczów:
Soccer - Zimowit Rzeszów 3:2 (bramki
Stefan Osztreicher - 2, Mi³osz Czarnik)
Grunwald Budziwój - Olimp Stubno 1:4
Sokó³ £añcut- Zimowit Rzeszów 1:2
Soccer - Grunwald Budziwój 6:0
(bramki: Daniel Ocha³, Maciej Piwowar, Mi³osz Czarnik, Kornel W³udyka
-2, Stefan Osztreicher)
STR. 48
W górnym rzêdzie od lewej:
Stefan Osztreicher, Radek
Kisiel, Wojciech Drozd, Dominik Koryœ, Eryk Ziajor, Patryk Gruszka, Daniel Ocha³,
£ukasz Bieszczad - trener
W dolnym rzêdzie od lewej:
Krysian Marciniec, Dawid
Zawiœlak, Kornel W³udyka,
Maciej Piwowar, Mi³osz
Czarnik, Konrad Bizoñ
Sokó³ £añcut - Olimp Stubno 1:0
Zimowit Rzeszów- Grunwald Budziwój 2:0
Soccer - Olimp Stubno 3:2 (bramki:
Daniel Ocha³, Patryk Gruszka, Stefan
Osztreicher)
Grunwald Budziwój - Sokó³ £añcut
3:2
Zimowit Rzeszów - Olimp Stubbno
2:1
Soccer - Sokó³ £añcut 1:1 (bramka
- Daniel Ocha³)
1.
2.
3.
4.
5.
Tabela koñcowa:
Soccer Ropczyce .. 10 pkt ... 13:5
Zimowit Rzeszów .... 9 pkt ..... 8:5
Sokó³ £añcut .......... 4 pkt ..... 5:5
Olmp Stubno .......... 3 pkt ..... 7:7
Grunwald Budz. ........ 3 pkt ... 4:14
1.
2.
3.
4.
5.
Tabela po VI kolejkach:
Soccer Ropczyce .. 49 pkt 66:37
Olimp Stubno ....... 45 pkt 53:37
Zimowit Rzeszów .. 40 pkt 54:38
Sokó³ £añcut ........ 32 pkt 45:40
Grunwald Budz. ...... 9 pkt 17:83
*****
Równie¿ bardzo dobrze rozpoczêli rozgrywki ligowe zawodnicy Soccera z rocznika
1998 -1999. W trzech wiosennych meczach odnieœli wysokie zwyciêstwa: Pokonali kolejno: MKS Dêbica 3:0, Kolbuszowiankê Kolbuszowa 7:1
i DAP Dêbica 6:1.
W maju i czerwcu zawodnicy szkó³ki „Soccer” wezm¹
udzia³ w wielu presti¿owych
turniejach pi³karskich, w których zmierz¹ siê z rówieœnikami z ró¿nych czêœci Polski, a
tak¿e ze S³owacji.
£ukasz Bieszczad
Zawodnicy z rocznika 1998/1999 z trenerem Grzegorzem Rogiem
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
Turnieje w dwa ognie
WIADOMOŒCI SPORTOWE
W Zespole Szkó³ w £¹czkach
Kucharskich odby³ siê turniej w
dwa ognie kl. I szkó³ podstawowych.
W zawodach wziê³y udzia³ reprezentacje trzech szkó³: NiedŸwiada Górna, NiedŸwiada
Dolna oraz gospodarze - SP
£¹czki Kucharskie. W pierwZwyciêska dru¿yna z £¹czek Kucharskich
szym meczu dru¿yna z £¹czek
Kucharskich wygra³a bardzo
wysoko (14:5) z NiedŸwiad¹
Doln¹ i sta³a siê g³ównym faworytem do zwyciêstwa. W spotkaniu dru¿yn z NiedŸwiady
Dolnej i Górnej pad³ polubowny remis, 6:6. O zwyciêstwie w turnieju decydowa³
ostatni mecz, w którym reprezentacja z NiedŸwiady Górnej
pokona³a uczniów z £¹czek
Kucharskich 4:2.
Wyniki:
1. NiedŸwiada Górna ............ 4 pkt
2. £¹czki Kucharskie ............ 3 pkt
3. NiedŸwiada Dolna ............ 1 pkt
*****
Zespó³ Szkó³ w Lubzinie
goœci³ dru¿yny startuj¹ce w
turnieju w dwa ognie kl. II
szkó³ podstawowych. Do zawodów zg³osi³y siê trzy szko³y: SP
NiedŸwiada Górna, SP £¹czki
Kucharskie oraz SP Lubzina,
jako gospodarze zawodów.
Najlepsi okazali siê uczniowie z £¹czek Kucharskich,
którzy po zaciêtym spotkaniu
pokonali 6:4 SP w NiedŸwiadzie Górnej oraz zremisowali, z niecodziennym rezultatem w tej dyscyplinie sportowej, 0:0 ze SP w Lubzinie, zapewniaj¹c sobie I lokatê. W
spotkaniu, które decydowa³o
o drugim miejscu – dru¿yna
SP w NiedŸwiadzie Górnej
pokona³a gospodarzy, SP w
Lubzinie 9:4
Wyniki:
1. £¹czki Kucharskie ............ 4 pkt
2. NiedŸwiada Górna ............ 3 pkt
3. Lubzina ............................ 1 pkt
*****
Rekordowa iloœæ dru¿yn
zg³osi³a siê do turnieju w dwa
ognie kl. III szkó³ podstawowych, który odby³ siê w Zespole Szkó³ nr 3 w Ropczycach.
Dru¿yna z NiedŸwiady Górnej, która wygra³a turniej w Zwyciêzca turnieju w dwa ognie kl. III - reprezentacja SP w NiedŸwiadzie Górnej
dwa ognie kl. I
W zawodach uczestniczy³y reprezentacje siedmiu szkó³,
które zosta³y podzielone na
dwie grupy, a nastêpnie rywalizowa³y o poszczególne miejsce w zawodach.
W grupie pierwszej o I miejscu decydowa³a wiêksza iloœæ
skuæ przez dru¿ynê z NiedŸwiady Górnej (w bezpoœrednim spotkaniu pomiêdzy reprezentacjami szkó³ z NiedŸwiady Górnej i Dolnej pad³
remis). W grupie drugiej, o
tym kto zagra w finale tak¿e
decydowa³a wiêksza iloœæ trafieñ. Zwyciêsko z tej rywalizacji wyszli uczniowie z Gnojnicy Dolnej, wygrywaj¹c wy¿ej z
Lubzin¹, ni¿ ich bezpoœredni
rywal - zespó³ z Ma³ej.
Po spotkaniach grupowych
odby³y siê mecze o miejsca w
zawodach. W spotkaniu o pi¹te miejsce SP Lubzina wygra³a
ze SP nr 2 6:4. Trzeci¹ lokatê
zapewnili sobie uczniowie z
NiedŸwiady Dolnej, którzy bardzo wysoko i pewnie (7:2) pokonali swoich rówieœników z
Ma³ej. Fina³ by³ niezwykle interesuj¹cy, a o zwyciêstwie dru¿yny z NiedŸwiady Górnej decydowa³a dogrywka (w regulaminowym czasie by³ remis 6:6).
ZIEMIA ROPCZYCKA Nr 5/2012 (247)
wyniki - grupa I:
SP 2 – NiedŸwiada Górna ...... 2:7
NiedŸwiada Dolna – £¹czki Kucharskie ........................................ 7:3
SP 2 – NiedŸwiada Dolna ....... 3:7
NiedŸwiada Górna – £¹czki Kucharskie ........................................ 8:3
SP 2 – £¹czki Kucharskie ....... 7:3
NiedŸwiada Górna – NiedŸwiada
Dolna ..................................... 3:3
wyniki - grupa II:
Gnojnica Dolna – Ma³a ........... 3:3
Gnojnica Dolna – Lubzina ...... 9:3
Ma³a – Lubzina ...................... 6:3
mecz o pierwsze miejsce: NiedŸwiada Górna - Gnojnica Dolna 6:6
(dogrywka - 3:1)
mecz o trzecie miejsce: NiedŸwiada
Dolna - Ma³a 7:2
mecz o pi¹te miejsce: SP 2 - Lubzina 4:6
siódme miejsce: £¹czki Kucharskie
Po wszystkich turniejach
(kl. I, II i III) dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy oraz
napoje i s³odycze fundowane
przez RCSiR.
RCSiR
Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
zaprasza do udzia³u
w Otwartych Mistrzostwach Ropczyc w P³ywaniu
Data i miejsce zawodów
· Zawody odbêd¹ siê 3.06.2012 r.
· Miejsce - kryta p³ywalnia RCSiR
· Zawody rozgrywane bêd¹ w kilku kategoriach wiekowych
Zasady zg³oszenia:.
· Zg³oszenia przyjmowane s¹ w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji, przy ul Mickiewicza 56
· Zg³oszenia telefoniczne pod numerem: 17 2218426
· Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia 25.05.2012 r.
Nagrody:
· Najlepsi otrzymuj¹ nagrody ufundowane przez organizatora.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
STR. 49
Komendanci jednostek OSP wyróżnionych przez
burmistrza Ropczyc B. Bujaka
Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą
ks. dra Jana Zwierza
ROPCZYCE
221. rocznica uchwalenia
Konstytucji
3 Maja
Młodzież strażacka
Komendant MGOSP Władysław Malinowski
wręczył odznaki „Wzorowy Strażak”
Orkiestry z Głogowa Młp. i Błażowej
Mażoretki i ropczycka orkiestra dęta podczas koncertu
Panie z KGW w Witkowicach i Chechłach
Fot. Piotr Skałuba, Witold Szczygieł
www.kosydar.pl
Redaguje
Elżbieta
Kosydar
W ŚWIECIE
KWIATÓW
Pelargonie czy surfinie?
Miłośnicy roślin już wiedza, a nowi
adepci sztuki ogrodniczej domyślają się, że
maj to najlepsza pora na zagospodarowanie
naszego balkonu. Zawsze o tej porze
zastanawiamy się, jakimi kwiatami ozdobić
taras lub balkon, aby był on w lecie oazą
zieleni, cieszył nas swoją różnobarwnością
i budził zaciekawianie u sąsiadów.
Ponieważ wraz z mężem od kilkudziesięciu lat prowadzę w szklarniach w Ropczycach
uprawę roślin balkonowych, a w mojej kwiaciarni rozmawiam z klientami mogę stwierdzić, że niekwestionowaną królową balkonów jest pelargonia. Jej ojczyzną jest Afryka;
pochodzi zatem z gorącego i suchego
klimatu, dlatego świetnie nadaje się do uprawy na południowych, mocno nasłonecznionych balkonach. Pelargonie bluszczolistne
w lecie obsypują się kaskadą czerwonych lub
różowych kwiatów. Najpopularniejsze odmiany posiadają puste kwiaty, te właśnie są
niezawodne. Mamy również ciekawe odmiany o pełnych kwiatach i nietypowych
kolorach, które budzą zainteresowanie
wśród ludzi lubiących nowinki ogrodnicze.
Odmiany pełne nieco mniej się rozrastają ale
za to posiadają ciekawsze kwiatostany. Na
południowym balkonie możemy posadzić
również pelargonię o wzniesionych pędach
lub angielską o ciekawym pokroju i różnobarwnych kwiatach.
Jeżeli znudziły się nam tradycyjne pelargonie zawsze można wybrać inne, równie
ozdobne rośliny. Może to być Plectranthus,
o długich dwukolorowych liściach, który
wśród roślin balkonowych najlepiej znosi
suszę. Werbena, bakopa, pokrzywka lub begonia bulwiasta to również rośliny mogące
rosnąć na balkonach. Do kielichów i dużych
donic możemy nasadzić kompozycje z roślin,
uwzględniając ich pokrój i wymagania
względem podłoża.
Na zadaszone tarasy i loggie o wystawie
zachodniej i wschodniej polecam surfinie.
Wymagają one więcej wody niż pelargonia,
ale za to, gdy dobrze je nawozimy,
odwdzięczają się nam pięknym kobiercem
kwiatów, jakiego nie daje żadna inna roślina.
Ważne jest przycinanie jej stożków wzrostu,
gdy roślina ma 30 i 50 centymetrów, wówczas
mocniej się rozkrzewi i stworzy zwarty kobierzec. Niezwykle istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie roślin balkonowych
jest obrywanie przekwitłych kwiatów - dobrze
wpływa to na estetykę i kondycję rośliny.
Nie należy zapominać o nawożeniu małymi dawkami nawozów mineralnych naszych roślin balkonowych. Niewielką ilość
nawozów rozpuszczamy w wodzie, którą
codziennie podlewamy rośliny. Dobrze odżywione kwiaty nie chorują i tworzą zwartą,
barwną powierzchnię. Kwiaty należy
podlewać rano lub wieczorem. Podlewanie
w południe jest szkodliwe, gdyż naraża
roślinę na poparzenia promieniami słońca
skumulowanego w kropelkach wody na
powierzchni liści. W razie ochłodzenia i dłu-
W sprawie reklam prosimy o kontakt: tel. (017) 22 18 228
e-mail: [email protected] lub na adres redakcji (w stopce)
gotrwałych deszczy nie podlewamy roślin
codziennie, gdyż mogą one zachorować na
choroby grzybowe, które intensywnie rozwijają się przy dużej wilgotności powietrza.
Niezbędnym czynnikiem powadzenia
uprawy roślin na balkonie jest dobór
odpowiedniego podłoża dla naszych roślin.
Musi być to ziemia przepuszczalna, zasobna
w składniki pokarmowe, posiadać odpowiednią strukturę i pH. Przed wsypaniem podłoża
do skrzynek należy sprawdzić, czy w pojemniku znajduje się otwór odprowadzający
nadmiar wody. Do skrzynek sadzimy 3, 4 lub
5 sadzonek w zależności od długości skrzynki
balkonowej lub pojemnika. Dobrze jest
zastosować jako drenaż keramzyt lub
gruboziarnisty piasek.
Dbajmy o kwiaty, aby wyglądały zdrowo
i atrakcyjnie, a poprawimy wizerunek
naszego domu i miasta.
OG£OSZENIA DROBNE
BEZP£ATNIE !
ROPCZYCE,
ul. Św. Barbary 40
SIEĆ SKLEPÓW
tel. 017 22 18 024
Kolbuszowa, Sokołów Młp., Ropczyce, Leżajsk, Mielec
Do Państwa dyspozycji
nowoczesny samoobsługowy sklep, a w nim:
- art. spożywcze
- stoisko mięsnowędliniarskie
- stoisko monopolowe
- stoisko z chemią
gospodarczą
- miła i fachowa obsługa
- doładowania telefonów
komórkowych
- parking
- bony towarowe
- realizujemy płatności
kartą
www.sklepy.orzech.com.pl
NISKIE CENY
DOBRA JAKOŚĆ
Zapraszamy na zakupy!!!
W naszej ofercie czekają na Państwa codziennie
ciepłe bułeczki wypiekane w naszym sklepie,
a także pyszny kurczak z rusztu.
Dodatkowo zachęcamy do grillowania z Jubilatką,
oferujemy szeroki wybór produktów gotowych
do położenia na ogniu.
Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godz. 6-20
Godziny otwarcia:
pn.-sob. 6.00-22.00, niedz. 9.00-20.00
Polecamy próżniowe pakowanie wędlin
FUH
GABINET
STOMATOLOGICZNY
computers
Komputery
Kasy fiskalne
Akcesoria
Papiery do drukarek i kas fiskalnych
SALON SPRZEDAŻY
ul. 3 Maja 34A, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 746
[email protected]
BRODMED
dr n. med. Robert Brodowski
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
STOMATOLOGIA OGÓLNA
CHIRURGIA; IMPLANTY;
PROTETYKA; KOSMETOLOGIA
ul. 3 Maja 4, 39-100 Ropczyce
tel. 17 222 85 86
[email protected]
Ropczyce
ul. Rynek 1
pokój 319
tel. 664-192-400
www.brodmed.pl
ZDOBĄDŹ BEZPŁATNIE
TYTUŁ LICENCJATA
W NAUCZYCIELSKIM KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W ROPCZYCACH
działającym pod opieką naukowo-dydaktyczną UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
SPECJALNOŚĆ: JĘZYK ANGIELSKI
Termin składania dokumentów:
nabór letni: do
30 lipca 2012 r. nabór jesienny: do 27 września 2012 r.
Nauka w NKJO trwa trzy lata i jest BEZPŁATNA.
Słuchaczem Kolegium może zostać osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i zdała egzamin z języka angielskiego
na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.
Nasi absolwenci uzyskują:
– dyplom ukończenia kolegium uprawniający do nauczania j. angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
– możliwość ubiegania się o tytuł licencjata Uniwersytetu Rzeszowskiego
– możliwość podjęcia studiów magisterskich uzupełniających na Uniwersytecie Rzeszowskim lub innych uczelniach w Polsce
Możliwość zakwaterowania w bursie – koszt zamieszkania: 60 zł miesięcznie
Szczegółowe informacje na temat Kolegium oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Kolegium:
ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 22-28-987, 17 22-27-190 oraz na stronie internetowej:
www.nkjoropczyce.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty