Rn cIoNALNA lznd, OsRAcHUNKo\ryA

Transkrypt

Rn cIoNALNA lznd, OsRAcHUNKo\ryA
RncIoNALNAlznd, OsRAcHUNKo\ryA
rv l(atorwicactr
ul. Grabowa3
40-172KATOWTCE
e-mail:katowice@rio.
gov.pl
'10
NtP954 26 139
Znak:W A-023/101/15
tel.32 60 44 900
fax 32 60 44 901
Katowice,dnia5 listopada2015r.
Pan
Arkadiusz Chgciriski
Prerydent Miasta
Sosnowiec
w odpowiedzina wniosekz dnia2r sierpnia2015roku informujg,
Le zgodnie
z art.90
ust 3 ustawyz dnia 7 wrzesnia199r roku o systemieodwiaty(Dz. rJ.
z 2004r. Nr 256,
p22"2.57?z p62n. zm.), organ stanowi4cyjednostki samorz4du
ter,.torialnegoustalatryb
udzielaniai rozliczaniadotacji,o kt6rychmowaw ust. 1a-1ci 2-3b,
oraz trybi iut ., torrt oti
prawidlowosciich pobraniai wykorzystywania,
uwzgrgdniaia"* ,""""gornosJ-ioJuu*9
obliczaniadotacji,zakresdanych,kt6repowinnybyi ri*urt" *"
wnioskuo udzieleniedotacji
i w rozliczeniujejwykorzystania,
oraz tZrmini spos6brozhczeniadotacji.
Do momentuuchwaleniabud2etu,podstaw4dokonywaniawyda*ow,
a wigc r6wnieZ
przekazywaniadoracii z bud2etu,jest projekt uchwaiy'budzetowej
. zgoizi6, nu[zy .iE
z postawion4
w zapytaniutezq,.iz w.systemie
oswiatynie przewidziano,'"7"gJro*"go t.yu,r,
w s1'tuacji,
gdy stawkipo przeliczenius4nizszeod stuweidotychczasowyctr,"weanf
ttorycrr
byla wyplacanadotacjaod pocz4tkuroku bud2etowego
do momentudokonaniaprzericzema,
a dotyczyto sytuacjiprzewidzianej
w aft.90 ust.z ustawyo systemleoswiaty,gdy podstaw4
do ustaleniawysokoscidotacji s4.wydatki biez4ceporro."on. przez
najbri2sz4
gming lub
powiatnaprowadzenie
szkolypublicmejdanegotypu'lub rodzaju'.
W ocenie lzby, w przedstawionymstanie faktycznym sprawy,
dozwolonejest
.
pomniejszeniedotacji naleznej w korejnych miesi4cacho
t *otg iotu"ii *vpl*""":
w zawy2onej
wysokodciza okrespoprzedni.wskazujena to art. 90 ust.3c u.tu*y o
Jyrt..i"
oSwiatystanowi4cyo wyplacaniudotacjiw dwunastuczesciach.
Zgodniez wyrokiemSN z dnia 26 mz,rca
2015roku v csK r76lt4, swiadczenie
.
gmtnyw postacidotacjioswiatowejjest swiadczeniem
jednorazowym,kt6regowysokosi
lest
okeslanabez odwolywaniasig do elementucrasu,a jego wyplacanie*
droinuriuczgsciach
jest tylko sposobemspernieniatego dwiadczeni
a. zialtiem' S4duNajwyzszegomieJigcz.re
czgScidotacji nie mai4 charakterusamodzielnego
iwiadczenia,t"", .a
ed'n"go
wigkszegoSwiadczenia.przepis art. 90 ustai.if, o systemie odwiaty "riS"ia' i
krzuje siosunek
odpowiadai4cy
cechomzobowi4zantaw rozumieniuu.t. is: g l ustawyz anai:
twletnia
1964rokuKodekscyrvilny(Dz.\1.22014r. poz. 121z pd2n.zm.).
w ramachtego stosunkustronymogEnawetum6wii sig, co
do termin6w rearizacji
wyplatydotacji.
Podniedi jednak naleZy, Ze przeliczeniew oparciu o now4
stawkg winno nast4pi6
uzyskaniu
informacji
dotycz4cych,wydatk6w
ui"za'"y"r,
f"'.",;;;:;r;;";;;;;
::::yl:::ry-ry
najblizsz4
gminglub powiatnaprowadzenieszkolypublicznej
typ"
fri;;i.
4/"rg"
. i
zgodnie z wyrokiem wsA w szczeciniez 5 lutego
2015 roku I SA/Sz r3gV^4,
p'ltplty ustawyo systemieoswiatynie_przewiduj4
wprawdzieterminudo poinforrnowania
podmiotuprowadz4cego
szkolgo nU,rotoSclaoturll nu duny ,ok U*a*ro*V,
i"-:.ar"t
stawkgdotacjiw prawidlowej_wysokodci
naleZyustalii bezzbgdnejzwioki.
ustaleniatakiej
.
..Konsekwenci4
_stawkizE znacznymopbznieniemmo2eby6 uchylenie
d":I3i *yjTi
w oparciu o art. 252
ustawyz ania zz sierpnia2009 roku o iroalisu.t
publicznych(Dz. rJ. z 2013 r..poz. gg5 z p6in. zm.), nakazui4cej
zwrot dotacjipobranei
w nadmiemejwysokodci. Dochodzeniezwrotu dotacji winno
odbywai ,i9 "*'of*"iu
o ert.252
lrta*y 9 finansachpublicznychw formiedecyzji .
Nale,ry
iednakzeuwzglgdnii przyworNry*y.ot sN z dnia 26 marca2015 roku,
.
iz miesigczne
czgicidotacjinie mai4charakteru
samoizielnego
swiadczenia.
Nalezyjednak za'wuZyl, ze poryzszestanowiskoRegionalnejIzby Obrachrurkowej
w Katowicachnie ma charakteruwi4l4cego.

Podobne dokumenty