oferta : 3M katalog produktów 2006 VI edycja

Komentarze

Transkrypt

oferta : 3M katalog produktów 2006 VI edycja
Osprzęt kablowy 3M
VII edycja
2006
3
Bezpieczeƒstwo
w zwarciu
Od ponad dwudziestu lat firma 3M oferuje na rynku polskim najwy˝szej jakoÊci produkty
do ró˝norodnych zastosowaƒ w energetyce i elektrotechnice. Wieloletnia wspó∏praca
z przedsi´biorstwami produkujàcymi, przesy∏ajàcymi, dystrybuujàcymi energi´
elektrycznà oraz wykorzystujàcymi sieç energetycznà zaowocowa∏a doÊwiadczeniem,
które uczyni∏o z 3M Poland wiarygodnego i cenionego partnera.
Mufy w technologii zimnokurczliwej
Cold Shrink™ QS 2000 i QSE
do ∏àczenia kabli energetycznych SN
G∏owice zimnokurczliwe
Quick Term II do kabli
energetycznych SN
Izolacyjne rury
termokurczliwe i zestawy muf
termokurczliwych
Doradztwo, monta˝ oraz bezp∏atna fachowa obs∏uga techniczna na terenie ca∏ego kraju
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117
05-830 NADARZYN
tel. (22) 739 61 05
fax (22) 739 60 03
www.3M.pl
e-mail: [email protected]
TaÊmy elektrotechniczne Scotch™
i Temflex™, ˝ywice kablowe
Scotchcast™, akcesoria instalacyjne
Wypełnij ankietę a dostaniesz gadżet!
Mój adres:
Imię:
Nazwisko:
Firma:
Stanowisko:
Telefon:
Fax:
Kod:
e-mail:
Miejscowość:
Ulica:
Podpis:
1. Jakimi produktami działu elektroenergetycznego
jest Pan/Pani zainteresowana?:
2. Kryteria wyboru osprzętu elektroenergetycznego:
®
®
®
®
Jakość
Cena
Dostępność produktu
Przeszkolenie w montażu
3. J
akie produkty konkurencyjne stosuje/projektuje
Pan/Pani w swojej praktyce?:
®
®
®
®
inne:
Raychem Barnier
Euromold
inne:
Sagem 4. C
zy chciałby Pan/Pani spotkać się z Przedstawicielem Handlowym 3M? ®
tak ®
nie Prosimy przesłać na adres: Dział Elektroenergetyczny, Fax: (22) 739 60 03
Fir­ma 3M Po­land Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Ka­je­ta­nach k/War­sza­wy, Al. Ka­to­wic­ka 117, 05-830 Nada­rzyn, uprzej­mie in­for­mu­je, że Pa­ni/Pa­na da­ne oso­bo­we są zbie­ra­ne przez 3M Po­land Sp. z o.o.
na po­trze­by pro­mo­cji i po­lep­sze­nia ja­ko­ści sprze­da­ży pro­duk­tów 3M oraz w ce­lach mar­ke­tin­go­wych.
Da­ne te prze­zna­czo­ne są wy­łącz­nie dla fir­my 3M Po­
land Sp. z o.o. względ­nie upo­waż­nio­nych przez nią pod­mio­tów, w tym in­nych ad­mi­ni­stra­to­rów da­nych. Na za­sa­dach prze­wi­dzia­nych prze­pi­sa­mi Usta­wy o Ochro­
Podpis:
nie Da­nych Oso­bo­wych z dnia 29.08.1997r. o Ochro­nie Da­nych Oso­bo­wych (Dz.U.Nr 133 poz 883) ma Pa­ni/ Pan pra­wo
wgl­ądu do swo­ich da­nych oraz ich
po­pra­wia­nia. Zbie­ra­nie Pa­ni/Pa­na da­nych od­by­wa się na za­sa­dzie peł­nej do­bro­wol­no­ści. Za­po­znaw­szy się z po­wyż­szym tek­stem wy­ra­żam
zgo­dę na wpro­wa­dze­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych do ba­zy ad­re­so­wej 3M Po­land Sp. z o.o. i na ich prze­twa­rza­nie.
Spis Treści
Rodzaj kabla
kabel o izolacji
kabel o izolacji
papierowej
z tworzyw sztucznych
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dział Elektroenergetyczny firmy 3M
5
Szkolenia i seminaria produktowe
7
0,6 / 1 kV
Mufy żywiczne Scotchcast™, Seria 82-A i 91-A Mufy żywiczne Scotchcast™, Seria 91-AB i 91-B
Mufy żywiczne Scotchcast™, Seria 91-B i 91-C
Mufy żywiczne Scotchcast™, Seria 91-AV
Mufy termokurczliwe 1kV, Seria 91-AH-PL-x
Mufy termokurczliwe 1kV, Seria 91-AH 2x-...S
Mufy termokurczliwe 1kV stosowane ze złączkami prasowanymi, Seria 91-AHA
Mufy termokurczliwe ze złączkami śrubowymi, Seria 91-AHSC
8
9
10
11
12
13
14
15
Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa, Seria 92-EN 6x-3
Mufa zimnokurczliwa przelotowa, Seria 92-AC 6x-3 Mufy żywiczne Scotchcast™ z żywicą elektroizolacyjną nr 4, Seria 82-A i 92-A
Złącze zimnokurczliwe do przewodów oponowych 3,6/6 kV, 6/10 kV
16
17
18
19
Złącze zimnokurczliwe do przewodów oponowych 3,6/6 kV, 6/10 kV
Głowica zimnokurczliwa napowietrzna QT II, Seria 92-EB 6x-4 Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa QT II, Seria 92-EB 6x-3, 92-EB 6x2-3 Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa QT II, Seria 92-EB 6x-1CR
19
20
21
22
Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa QT II, Seria 92-EB6x-1CR
Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa/napowietrzna QT II, Seria 93-EB 6x-1PL
Głowica zimnokurczliwa napowietrzna QT II, Seria 93-EB 6x5-4
Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa QT II, Seria 93-EB 6x5-3 Głowica prefabrykowana napowietrzna QT II, Seria 93-EB 626-4
Głowica prefabrykowana wnętrzowa QT II, Seria 93-EB 626-3 Głowice kablowe konektorowe seria 93-EE 600-2/25 do 93-EE 715-6/400
Mufa zimnokurczliwa QSE, Seria 93-AF-600
Mufa zimnokurczliwa przelotowa QS 2000, Seria 93-AP 6x0-1PL
Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna Scotchcast, Seria 93 P 48x-3PL
Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna Scotchcast, Seria 93 I 49x-3PL
Mufa taśmowa z rurą termokurczliwą, Seria 93-TMSR Mufa taśmowa, Seria 93-TMS 22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
Głowica zimnokurczliwa napowietrzna QT II, Seria 93-EB 6x-2PL
Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa QT II, Seria 93-EB 6x-1PL
Głowica zimnokurczliwa napowietrzna QT II, Seria 93-EB 6x5-4
Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa QT II, Seria 93-EB 6x5-3
Głowica prefabrykowana napowietrzna QT II, Seria 93-EB 626-4
Głowica prefabrykowana wnętrzowa QT II, Seria 93-EB 626-3 Głowice kablowe konektorowe, Seria 93-EE 800 – 2/25 do 93-EE 975 – 4/300
Mufa zimnokurczliwa QSE, Seria 93-AF-600
Mufa hybrydowa przejściowa QSE, seria 93-FF 2x5-3PL
Mufa hybrydowa przelotowa QSE, 93-OF 2x5-3PL
Mufa zimnokurczliwa przelotowa QS 2000, Seria 93-AP 6x0-1PL Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna, Scotchcast Seria 93 P 48x-3PL
Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna, Scotchcast Seria 93 I 49x-3PL
Mufa taśmowa z rurą termokurczliwą, Seria 93-TMSR Mufa taśmowa, Seria 93-TMS 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Głowica zimnokurczliwa napowietrzna QT II, Seria 94-EB 6x-2PL
Głowica zimnokurczliwa wnętrzowa QT II, Seria 94-EB 6x-1PL
Mufa zimnokurczliwa przelotowa QS 2000, Seria 94-AP 631-1
51
52
53
3,6 / 6 kV
6 / 10 kV
8,7 / 15 kV
12 / 20 kV
18 / 30 kV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Akcesoria i materiały montażowe 3M
Żywica elektroizolacyjna Scotchcast™nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Żywica elektroizolacyjna Scotchcast™nr 1400U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Żywica elektroizolacyjna Scotchcast™nr 1471N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Żywica elektroizolacyjna Scotchcast™nr 2140U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rękawy termokurczliwe, Seria HDCW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Rury termokurczliwe grubościenne z klejem, Seria HDT-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rury termokurczliwe o średniej grubości ścian z klejem, Seria MDT-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rury termokurczliwe cienkościenne, Seria HSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Termokurczliwe przepusty, Seria WMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Trójpalczatki i Czteropalczatki termokurczliwe, Seria SKE-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kapturki termokurczliwe do uszczelniania końców kabli, Seria SKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kapturki termokurczliwe do uszczelniania końców kabli do 1 kV, Seria SKE-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rury zimnokurczliwe, Seria 8420 i 8440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Trójpalczatki, Seria 8550 z gumy EPDM, Seria A-E silikonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sprężyny o stałej sile docisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Żele ułatwiające przeciąganie przewodów Lub-P/Lub-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Aerozole Scotch
Taśmy elektroizolacyjne PCW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Taśmy samospajalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Taśmy elektrotechniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Taśmy specjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Przewodnik po taśmach elektrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3M na świecie
Firma 3M (Minesota Mining and Manufacturing) rozpoczęła swoją historię w 1902 r. w Minesocie od wydobycia korundu
i wykorzystania go w produkcji papieru ściernego. W stosunkowo krótkim czasie z małej firmy przeistoczyła się w multinarodowy i multikulturowy koncern z biurami i fabrykami na całym świecie oferujący szeroką gamę produktów stosowanych
w różnych gałęziach przemysłu. Obecny potencjał firmy to 63 oddziały zatrudniające 70 000 pracowników, którzy tworzą,
produkują i sprzedają ponad 50 000 produktów. Obrót 20? mld USD stawia 3M w gronie największych firm na świecie, czego potwierdzeniem jest prowadzony przez magazyn FORTUNE ranking najlepiej zarządzanych firm, w którym 3M zajmuje
nieprzerwanie jedną z dziesięciu pierwszych lokat.
3M w Polsce
W Polsce 3M rozpoczęło swoją dzialalność na przełomie lat 60- i 70-tych otwierajac przedstawicielstwo szwajcarskiego oddziału firmy 3M East A.G. Od 1991 roku jako polski oddział koncernu wszelkie operacje przejęła firma 3M Poland
Sp. z o.o.
Filarami sukcesu 3M są: innowacyjność, wszechstronność, rygorystyczne przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych i ochrona środowiska naturalnego. O innowacyjności świadczy chociażby fakt, że 30% rocznego dochodu firmy
pochodzi ze sprzedaży produktów obecnych na rynku nie dłużej niż 4 lata. Co roku przeznaczamy na badania i rozwój 6 – 7%
rocznego obrotu firmy czyli ok. 1 miliarda USD czego efektem jest wiele nowatorskich rozwiązań stosowanych w różnych
gałęziach przemysłu.
Technologie
W dziedzinie osprzętu kablowego firma 3M oferuje głowice wnętrzowe i napowietrzne, ekranowane głowice konektorowe,
mufy przelotowe i przejściowe a także całą gamę róznego rodzaju materiałów elektroizolacyjnych. W osprzęcie tym reprezentowane są wszystkie znane obecnie technologie montażu począwszy od taśmowej a skończywszy na nowatorskiej technologii
zimnokurczliwej ang. Cold Shrink™. Została ona opracowana przez 3M przy wykorzystaniu nowatorskiego podejścia do procesu montażu oraz wysokiej jakości materialów już w połowie lat 70-tych i do dziś jest alternatywą w stosunku do technologii
termokurczliwej. Osprzęt zimnokurczliwy spełnia takie wymagania i potrzeby użytkowników jak:
• uproszczenie procedury instalacji w celu ograniczenia do minimum możliwości popełnienia błędu dzięki zastosowaniu prefabrykatów
• eliminacja wszystkich dodatkowych narzędzi
• wysoka niezawodność osprzętu uzyskana dzięki procedurze indywidualnego badania każdego prefabrykatu w trakcie procesu
Wykorzystywane są w nim elementy prefabrykowane wykonane
z materiałów o wysokiej elastyczności. Wstępnie rozciągnięty prefabrykat izolacyjny jest wsparty na usuwalnej spirali nośnej (rys.1). Proces
obkurczania polega na usunięciu spirali nośnej przez jej wyciągnięcie
po uprzednim nasunięciu prefabrykatu na miejsce połączenia.
Materiały
Rys.1. Prefabrykat silikonowy rozciągnięty na spirali nośnej.
Guma silikonowa, z której wykonane są mufy i głowice zimnokurczliwe, jest materiałem idealnie nadającym się do konstruowania osprzętu na ŚN, gwarantuje ona niezawodność podczas długiego okresu pracy, znakomite własności elektroizolacyjne,
jak również szerokie możliwości stosowania do różnego typów kabli.
Prefabrykat
izolacyjny
Spirala nośna
Stała odkształcania (%)
A. Ś
rednica wewnętrzna prefabrykatu przed rozciągnięciem na spirali
B. Ś
rednica wewnętrzna prefabrykatu po rozciągnięciu na spirali
C. Ś
rednica wewnętrzna prefabrykatu po usunięciu spirali
Kabel
Rys.2 Parametry prefabrykatu:
Wskaźnik stopnia
uszczelnienia (%)
D. W
ymagana, minimalna średnica powłoki zewnętrznej kabla
1 wskaźnik sprężystości [%] – miara różnicy pomiędzy średnicą prefabrykatu po usunięciu
spirali oraz przed jego naciągnięciem na spiralę
Wskaźnik sprężystości1 (%)
Stały radialny docisk prefabrykatu do powierzchni kabla zapewnia odpowiednią szczelność połaczenia. Zastosowane materiały
cechuja się niskim odkształceniem trwałym, co zapewnia zachowanie elastyczności nawet po długotrwałych naprężeniach ściskających.
Czas magazynowania (miesiące)
Rys.3: Wskaźnik odkształcenia w funkcji czasu magazynowania
Dzięki niskiej twardości gumy silikonowej prefabrykat łatwo dopasowuje się do nieregularnych powierzchni i kształtów
kabla, a wysoka wytrzymałość silikonu na rozdarcie gwarantuje odporność mufy na jej mechaniczne uszkodzenia zarówno
podczas instalacji jak i w procesie eksploatacji.
Tabela 1. Typowe dane materiałowe dla ciekłej gumy silikonowej
Własność
Jednostka
Twardość
Wgłębnik A
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
Wydłużenie przy zerwaniu
%
Wytrzymałość na rozdarcie
N/mm
Odkształcenie trwałe
%
Rezystywność skrośna
Ωcm
Wytrzymałość dielektryczna
kV/mm
Względna przenikalność dielektryczna
Współczynnik strat dielektrycznych tqδ
oC
Temperatura pracy
Wielkość
30
7.5
750
25
15
3x1015
25
3.1
0.0025
-50 do +180
Sterowanie pola elektrycznego
Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie osprzętu kablowego dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy muszą swoją
konstukcją odzwierciedlać pod względem funkcjonalnym budowę kabla.
Własności dielektryczne obu elementów o dużej przenikalności dielektrycznej mają zasadnicze znaczenie w sterowaniu pola
elektrycznego w miejscu końców uciętych półprzewodzących warstw ekranujących na izolacji kabla.
Materiał elastyczny, z którego wykonany jest prefabrykat zawiera rozproszone wtrącenia polaryzujące, charakteryzujące się
średnią i dużą przewodnością przy wysokich i niskich częstotliwościach.
Guma z wtrąceniami wykazuje również własności podobne do półprzewodnika, w miejscach koncentracji wtrąceń
ich zawartość w masie jest tak dobrana by w efekcie uzyskać współczynnik strat dielektrycznych tqδ = 0,1 oraz
względną przenikalność dielektryczną εr = 20. Wartość
tej przenikalności jest około 8 do 10 razy większa niż izolacji z polietylenu usieciowanego.
Rys.4. Przekrój prefabrykatu izolującego mufy QS 2000.
1. Element o dużej przenikalności dielektrycznej
2. Izolacja
3. Wewnętrzna elektroda półprzewodząca
4. Półprzewodząca warstwa ekranująca
Rys.5: Rozkład linii sił pola elektrycznego
1. Żyła przewodząca
2. Izolacja z polietylenu usieciowanego
3. Ekran półprzewodzący na izolacji pierwotnej kabla
4. Element prefabrykatu izolacyjnego o dużej przenikalności
dielektrycznej.
5. Izolacja prefabrykatu
6. Zewnętrzna warstwa ekranująca prefabrykatu z materiału
półprzewodzącego
Linie pola elektrycznego
Linie ekwipotencjalne
Rys. 5 ilustruje zjawisko sterowania pola w obszarze styku
kabla i prefabrykatu izolacyjnego. Zjawisko odchylenia linii sił
pola elektrycznego umożliwia uzyskanie bardziej jednorodnego rozkładu natężenia pola elektrycznego i redukcję jego wartości w obszarze na granicy obciętej warstwy półprzewodzącej
na izolacji pierwotnej kabla.
Odporność na oddziaływanie czynników środowiskowych
Właściwości gumy silikonowej sprawiają, że ma ona bardzo dużą wytrzymałość na starzenie w wyniku oddziaływań czynników środowiskowych. Jest ona nieorganicznym materiałem hydrofobowym (rys. z kroplą), odpornym na działanie promieniowania UV. W przypadku wystąpienia lokalnych wyładowań powierzchniowych wywołanych wilgocią i zabrudzeniem na
powierzchni głowicy nie powstają przewodzące ścieżki węglowe. Parametry te potwierdzają badania osprzętu w mgle wodnej
i solnej oraz sprawdzenie wytrzymałości na intensywne promieniowanie UV
Odporność termiczna
Temperatura (°C)
Materiał muf i głowic musi wytrzymać efekty działania pola elektrycznego zarówno pod względem napięciowym jak również i termicznym. Guma silikonowa charakteryzuje się zarówno wysoką wytrzymałością dielektryczną jak i odpowiednią
przewodnością cieplną.
Jednym z wymogów stawianych prefabrykatowi izolacyjnemu
jest szybkie i sprawne przekazywanie ciepła na zawnątrz połączenia. Na rys.6. wykres przedstawia rozkład temperatury na
powłoce zewnętrznej mufy (rura zimnokurczliwa) od środka
mufy w kierunku powłoki zewnętrznej kabla obliczony metodą elementu skończonego. Za model do obliczeń przyjęto,
że mufa składa się z kilku umieszczonych koncentrycznie
cylindrycznych elementów o różnych współczynnikach przejmowania ciepła. Założono, że otoczenie mufy stanowiło powietrze, a temperatura na powierzchni żyły przewodzącej wynosiła 120°C. Wartości otrzymane w wyniku obliczeń zostały
potwierdzone pomiarami temperatury na mufach zainstalowanych na kablach ŚN.
Pomimo upływu blisko 25 lat od momentu opracowania technologii zimnokurczliwej, prefabrykowane zestawy muf igłowic kablowych ŚN można dzisiaj zaliczyć do najnowocześniejszych na świecie. 3M jako jeden z niewielu producentów
osprzętu może poszczycić się tak dużymi doświadczeniami
eksploatacyjnymi. Obecnie w sieciach energetycznych na całym świecie pracuje ponad 20 mln muf i głowic zimnokurczliwych.
Odległość (wzdłuż powierzchni powłoki mufy) (mm)
Rys.6: Rozkład temperatur na powierzchni rury
zimnokurczliwej (zewnętrznej powłoki mufy)
Zapraszamy do przejrzenia katalogu produktowego 3M w celu dokładnego zapoznania się
z ofertą działu Elektroenergetycznego.
Szkolenia i seminaria produktowe
Szanowni Klienci,
Firma 3M Poland Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do znajomości instalowanego osprzętu kablowego przez monterów i elektroinstalatorów.
Oferując Państwu połączenia kablowe w technologiach: zimnokurczliwej, termokurczliwej,
żywicznej i taśmowej, dbamy o to, aby każdy kto ma styczność z produktami firmy 3M w codziennej pracy, miał pełen zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu połączeń kablowych przez nas proponowanych.
Przy zakupie naszych produktów przeprowadzamy bezpłatne szkolenia montażu bezpośrednio
w warunkach terenowych. Organizujemy również kursy i prezentacje z zakresu oferowanych przez nas produktów w siedzibie 3M Poland Sp. z o.o.
Osoby przeszkolone otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość montażu
wyspecyfikowanego osprzętu kablowgo.
Zapraszamy do współpracy
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 k V
5:54 PM
MUFY
Page 8
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
I PAPIEROWEJ
PRZEJÂCIOWE
PRZELOTOWE
4-˚Y¸OWE
Mufy ˝ywiczne Scotchcast™
z ˝ywicà elektroizolacyjnà nr 147 1 N
Seria 82-A i 91-A
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy ˝ywiczne Scotchcast™
typu 82-A, 91-A sà stosowane
w przemys∏owych sieciach nN
do ∏àczenia kabli w izolacji zarówno
tworzywowej jak i papierowej
przesyconej syciwem.
Cechy
• ¸atwe i bezpieczne w monta˝u
• Zamkni´ty system nape∏niania
˝ywicà
• Wysoka wytrzyma∏oÊç
mechaniczna
• Przeêroczysta torebka z ˝ywicà
umo˝liwiajàca wizualnà kontrol´
procesu mieszania
82-A 0U; 82-A 1U
91-A11 ... 91-A 16
91-A 17
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Zakres stosowania
Typy kabli i przewodów
Ârednica
zewn´trzna
kabla
Wymiary mufy
A
mm
Nr zestawu
mm
mm
yKYFoY
7 - 16
7 - 16
8 - 24
8 - 24
14 - 30
23 - 35
28 - 47
30 - 50
110
182
190
215
276
360
400
430
25
25
36
39
49
54
69
95
82-A 0 U
82-A 1 U
91-A 11
91-A 11,5
91-A 12
91-A 13
91-A 14
91-A 14,5
yKYFtIY(yKYFtIY-˝o), H(A)KnFta
33 - 55
520
100
91-A 15
yAKYFtLy(yAKYFtLy-˝o)
45 - 65
575
110
91-A 15,5
48 - 70
700
128
91-A 16
55 - 77
870
140
91-A 17
OPI(OnPI)
OPd(OnPd)
YKY(YKY˝o), YAKY(YAKY-˝o)
YKXS(YKwXS), YAXS(YAKwXS)
XKXS(XKwXS), XAKXS(YAKwXS)
YAKYFtLy(YAKYFtLy-˝o)
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 1 i 3.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– przeêroczystej formy
– ˝ywicy elektroizolacyjnej
– taÊmy uszczelniajàcej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
8
Forma
rys. nr
B
1
2
3
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 kV
5:54 PM
MUFY
Page 9
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
I PAPIEROWEJ
PRZEJÂCIOWE
PRZELOTOWE
4-˚Y¸OWE
Mufy ˝ywiczne Scotchcast™ z ˝ywicà
elektroizolacyjnà nr 4
Seria 82-A i 92-A
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy ˝ywiczne Scotchcast™ serii
82-A i 92-A stosuje si´ w instalacjach elektrycznych oraz w przemyÊle, gdzie nara˝one sà
na dzia∏anie wilgoci, wysokiej
temperatury, du˝ych obcià˝eƒ
mechanicznych (mo˝na je równie˝
stosowaç do kabli olejowych).
Cechy
• Muf´ mo˝na stosowaç na terenach
podmok∏ych
• Bardzo du˝a odpornoÊç na
dzia∏anie substancji chemicznych
• Wysoka wytrzyma∏oÊç
mechaniczna
• Wysoka odpornoÊç termiczna
• Przeêroczysta forma umo˝liwiajàca
kontrol´ procesu nape∏niania
˝ywicà
• Przeêroczysta torebka z ˝ywicà
umo˝liwiajàca wizualnà kontrol´
procesu mieszania.
82-A0U; 82-A1D
92-A1 ... 92-A6
92-A 7
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Zakres stosowania
Typy kabli i przewodów
Ârednica
zewn´trzna
Wymiary mufy
kabla
A
mm
Nr zestawu
B
mm
mm
OPI(OnPI)
OPd(OnPd)
YKY(YKY˝o), YAKY(YAKY-˝o)
YKXS(YKwXS), YAXS(YAKwXS)
XKXS(XKwXS), XAKXS(YAKwXS)
yKYFoY
7 - 16
7 - 16
8 - 24
14 - 30
23 - 35
28 - 47
110
182
190
276
360
400
25
25
36
49
54
69
82-A 0 U
82-A 1 D
92-A 1
92-A 2
92-A 3
92-A 4
yKYFtIY(yKYFtIY-˝o), H(A)KnFta
33 - 55
520
100
92-A 5
yAKYFtLy(yAKYFtLy-˝o)
48 - 70
700
128
92-A 6
YAKYFtLy(YAKYFtLy-˝o)
55 - 77
870
140
92-A 7
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 1 i 3.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– przeêroczystej formy
– ˝ywicy kablowej
– samospajalnej taÊmy
uszczelniajàcej
– instrukcji monta˝u.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
9
Forma
rys. nr
1
2
3
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
˚ywic´ Scotchcast nr 4 mo˝na
zamówiç oddzielnie.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 k V
5:54 PM
Page 10
(Noir plate)
PRZELOTOWE
ODGA¸¢èNE
MUFY
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
WIELO˚Y¸OWE
Mufy ˝ywiczne przelotowe i odga∏´êne
Scotchcast™ z ˝ywicà kablowà nr 1471N
Seria 91-AB i 91-B
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy ˝ywiczne przelotowe i odga∏´êne Scotchcast™ serii 91-AB i 91B
stosuje si´ w instalacjach niskiego
napi´cia, oraz do kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych.
Mogà byç u˝ywane jako mufy przelotowe, odga∏´êne lub podwójnie
odga∏´êne.
Cechy
• Du˝a wytrzyma∏oÊç na rozciàganie
• Czyste, ∏atwe i bezpieczne
w monta˝u
• Zamkni´ty system mieszania
i nape∏niania ˝ywicà
• Przeêroczysta forma zamykana
na zatrzask
91-AB
91-B
Zakres stosowania
Typy kabli
IloÊç i przekrój ˝y∏ roboczych
Max. Êrednica kabla
Wymiary mufy
Kabel g∏ówny
Kabel g∏ówny Kabel odga∏´êny
A
Kabel odga∏´êny
mm
2
B
mm
mm
mm
mm
4
4
4
4
4
4
4
x
x
x
x
x
x
x
6
10
25
70
150
185
240
4
4
4
4
4
4
4
x
x
x
x
x
x
x
4
10
16
25
50
70
150
15
22
29
35
50
58
65
15
21
22
25
30
35
45
140
170
225
350
445
540
440
40
58
75
95
112
125
145
91-AB 111
91-AB 112
91-AB 113
91-AB 114
91-AB 115
91-AB 116
91-AB 117
4
4
4
4
x
x
x
x
150
185
240
240
4
4
4
4
x
x
x
x
50
50
70
70
50
60
60
60
32
32
45
45
300
300
420
420
130
135
140
140
91-B 125
91-B 126
91-B 127
91-B 128
mm
YKY(YKY-˝o)
YKXS(YKwXS)
YKXS(XKwXS)
yKYektmY
YKYekY
YAKY(YAKY-˝o)
YAKXS(YAKwXS)
2
Nr zestawu
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 1 i 2.
IEn-EWP-334/02.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– formy
– uszczelek
– ˝ywicy kablowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
10
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 k V
5:54 PM
MUFY
Page 11
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
ODGA¸¢èNE
WIELO˚Y¸OWE
Mufy ˝ywiczne odga∏´êne
Scotchcast ™ z ˝ywicà kablowà nr 1471N
Seria 91-B i 91-C
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
Mufy odga∏´êne Scotchcast, serii
91-B i 91-C, stosuje si´ do wszystkich przewodów i kabli tworzywowych nN (na przyk∏ad do oÊwietleƒ
ulicznych).
• Czyste, ∏atwe i bezpieczne
w monta˝u
• Zamkni´ty system mieszania
i nape∏niania ˝ywicà
• Przeêroczysta forma
• Przeêroczysta torebka z ˝ywicà
umo˝liwiajàca wizualnà kontrol´
procesu mieszania.
Zakres stosowania
Typy kabli
i przewodów
Ârednice
kabli
mm
YKY(YKY-˝o)
YKXS(YKwXS)
XKXS(XKwXS)
yKYektmY
yKYekY
YAKY(YAKY-˝o)
YAKXS(YAKWXS)
Kabel g∏ówny: 30 - 51
Odga∏´zienie: 18 - 33
Kabel g∏ówny: 38 - 58
Odga∏´zienie: 16 - 45
Kabel g∏ówny: 29 - 41
Odga∏´zienie 15°: 18 - 36
Kabel g∏ówny: 35 - 51
Odga∏´zienie 15°: 17 - 33
Kabel g∏ówny: 30 - 55
Odga∏´zienie 20°: 17 - 40
Kabel g∏ówny: 8 - 22
Odga∏´zienie 30°: 8 - 22
Kabel g∏ówny: 10 - 24
Odga∏´zienie 30°: 10 - 24
Kabel g∏ówny: 25 - 33
Odga∏´zienie 20°: 15 - 30
Kabel g∏ówny: 16 - 26
Odga∏´zienie 90°: 10 - 24
Kabel g∏ówny: 29 - 40
Odga∏´zienie 90°: 20 - 30
Przekroje i iloÊç
˝y∏ roboczych
Wymiary
mufy
mm 2
mm
4 x 50 do 4 x 150
4 x 16 do 4 x 50
4 x 150 do 4 x 240
4 x 70 do 4 x 150
4 x 35 do 4 x 95
4 x 10 do 4 x 35
4 x 70 do 4 x 150
4 x 10 do 4 x 50
4 x 95 do 4 x 185
4 x 10 do 4 x 95
do 4 x 16
do 4 x 10
do 4 x 6
do 4 x 2,5
do 4 x 50
do 4 x 35
do 4 x 16
do 4 x 6
4 x 95
do 4 x 35
A = 290
B = 130
A = 645
B = 200
A = 284
B = 110
A = 298
B = 120
A = 430
B = 130
A = 205
B = 70
A = 190
B = 60
A = 350
B = 98
A = 276
B = 177
A = 520
B = 205
Uwagi:
1) Osprz´t odga∏´êny specjalny dla przy∏àczy domowych
2) Osprz´t odga∏´êny specjalny dla oÊwietleƒ ulicznych
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278, cz´Êç1 i 3.
IEn-EWP-334/02.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– formy
– uszczelki
– ˝ywicy kablowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
11
Nr zestawu
91-B 152 1)
91-B 152
91-B 171D
Rys. 1
91-B 14
91-B 15
Rys. 2
91-B 16
91-B 121
Rys. 3
91-B 11
91-B 12
Rys. 4
91-C 11
91-C 13
Rys. 5
Forma
Rys. nr
1
91-B 171 D
91-B 14
91-B 15
2
91-B 16
91-B 121 2)
3
91-B 11
4
91-B 12
91-C 11
91-C 13
5
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 k V
5:54 PM
Page 12
(Noir plate)
PRZEJÂCIOWE
PRZELOTOWE
MUFY
KABLE I PRZEWODY
OPONOWE
4 i 5-˚Y¸OWE
Mufy ˝ywiczne Scotchcast™
z ˝ywicà elektroizolacyjnà nr 2140U
Seria 91-AV
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy ˝ywiczne Scotchcast™
serii 91-AV s∏u˝à do naprawy
oraz do ∏àczenia kabli gi´tkich.
Cechy
• Mufa jest elastyczna
• Dobra przyczepnoÊç
do przewodów podczas
du˝ego zginania
• Szybki monta˝
• Niepalna ˝ywica
Zakres stosowania
Typy kabli i przewodów
OW(OnW)
OPI(OnPI)
OPd(OnPd)
YKY(YKY-o)
YAKY(YAKY-o)
YAKXS
Ârednica
zewn´trzna
kabla
d∏ugoÊç
Êrednica
mm
mm
mm
375
450
450
510
740
34
38
42
> 63
> 80
18
25
29
40
47
-
Wymiary mufy
26
30
34
63
80
Nr zestawu
91-AV 120-EP
91-AV 130-EP
91-AV 140-EP
91-AV 160-EP
91-AV 170-EP
Opis zestawu
Zestaw sk∏ada si´ z:
– formy
– samospajalnej taÊmy
uszczelniajàcej
– papieru Êciernego
– Êciereczki do czyszczenia kabli
– pasków z tworzywa sztucznego
– ˝ywicy elektroizolacyjnej
Scotchcast™ 2140U
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
12
˚ywic´ Scotchcast™ 2140U mo˝na
równie˝ zamówiç oddzielnie.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 kV
5:54 PM
Page 13
(Noir plate)
PRZEJÂCIOWE
PRZELOTOWE
MUFY
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
4 -˚Y¸OWE
Mufy termokurczliwe 1kV
Seria 91-AH-PL - x
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy termokurczliwe serii 91-AH-PL
sk∏adajà si´ z elementów wykonanych
z usieciowanych poliolefin, pokrytych
od wewnàtrz warstwà termoplastycznego kleju. Obkurczona pod
wp∏ywem dostarczanego ciep∏a rura
stanowi doskona∏à izolacj´.
SzczelnoÊç zapewnia klej ∏àczàcy rur´
z warstwà tworzywowà kabla.
Zewn´trznà pow∏ok´ stanowi samogasnàca ÊrednioÊcienna rura termokurczliwa. Mufy termokurczliwe serii
AH przeznaczone sà do kabli
nieekranowanych, tworzywowych nN.
Mogà byç stosowane
do wszystkich rodzajów z∏àczek
prasowanych.
Cechy produktu
• Doskona∏e uszczelnienie przed
wilgocià
• Rury nie podtrzymujàce ognia
• Zestawy pokrywajà szeroki zakres
przekrojów kabla
• Prosta instalacja.
Zakres stosowania
Typy kabli
i przewodów
Przekrój ˝y∏ roboczych
Wymiary mufy
Ârednica
wewn´trzna
przed... po
obkurczeniu
mm 2
OWY
OW(OnH)
OH(OnH)
OPI(OnPI)
Opd(OnPd)
YKY(YKY-˝o)
YKXS(YkwXS)
YKXS(YKwXS)
YAKAY(YAKAY-˝o)
mm
4 x 16 - 4 x 25
4 x 35 - 4 x 70
4 x 95 - 4 x 120
4 x 150
4 x 185 - 4 x 240
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
GruboÊç
Êcianki
przed…po
obkurczeniu
D∏ugoÊç
rury
mm
mm
12… 3
0,78…
38… 12
0,93…
19… 6
1,06…
50… 18
1,00…
27… 8
0,94…
70… 26
1,00…
27… 8
0,94…
90… 36
1,06…
38… 12
0,93…
120… 40
0,87…
= rura wewn´trzna
= rura zewn´trzna
YAKXS(YAKwXS)
YAKwXS(XAKwXS)
Dopuszczenia
Opis zestawu
IEn-EWP-466/05.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 4 rur wewn´trznych typu MDT-A
– rury zewn´trznej typu MDT-A
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
13
Nr zestwu
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
150
500
200
750
250
800
250
1000
250
1000
91-AH -PL-1
91-AH -PL-2
91-AH -PL-3
91-AH -PL-4
91-AH -PL-5
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 kV
5:54 PM
Page 14
(Noir plate)
PRZEJÂCIOWE
PRZELOTOWE
MUFY
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
4 i 5-˚Y¸OWE
Mufy termokurczliwe 1kV
Seria 91-AH 2x-... S
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy termokurczliwe serii 91-AH
sk∏adajà si´ z elementów wykonanych
z usieciowanych poliolefin, pokrytych
od wewnàtrz warstwà termoplastycznego kleju. Obkurczona pod
wp∏ywem dostarczanego ciep∏a rura
stanowi doskona∏à izolacj´.
SzczelnoÊç zapewnia klej ∏àczàcy rur´
z warstwà tworzywowà kabla.
Zewn´trznà pow∏ok´ stanowi samogasnàca gruboÊcienna rura termokurczliwa. Mufy termokurczliwe serii
AHS przeznaczone sà do kabli
nieekranowanych, tworzywowych nN.
Mogà byç stosowane
do wszystkich rodzajów z∏àczek
prasowanych.
Cechy produktu
• Doskona∏e uszczelnienie przed
wilgocià
• Rury nie podtrzymujàce ognia
• Zestawy pokrywajà szeroki zakres
przekrojów kabla
• Prosta instalacja.
Zakres stosowania
Typy kabli
i przewodów
Przekrój ˝y∏ roboczych
Wymiary mufy
Ârednica
wewn´trzna
przed... po
obkurczeniu
mm 2
OWY
OW(OnH)
OH(OnH)
OPI(OnPI)
Opd(OnPd)
YKY(YKY-˝o)
YKXS(YkwXS)
YKXS(YKwXS)
YAKAY(YAKAY-˝o)
YAKXS(YAKwXS)
YAKwXS(XAKwXS)
mm
5 x 1,5 - 5 x 6
5 x 6 - 5 x 16
4 x 6 - 4 x 25
4 x 16 - 4 x 50
4 x 25 - 4 x 95
4 x 35 - 4 x 150
4 x 95 - 4 x 300
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
12…
27…
12…
38…
12…
38…
19…
55…
27…
65…
32…
85…
49…
128…
= rura
= rura
GruboÊç
Êcianki
przed…po
obkurczeniu
D∏ugoÊç
rury
mm
mm
3
0,78…
8
0,94…
3
0,78…
12
1,57…
3
0,78…
12
1,57…
6
1,06…
15
1,50…
8
0,94…
15
1,40…
7,5
0,76…
26
1,37…
12
1,50…
38
1,35…
wewn´trzna
zewn´trzna
2,0
2,5
2,0
4,0
2,0
4,0
2,5
4,0
2,5
4,0
2,5
4,0
4,0
4,0
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278, cz´Êç 1 i 3.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 4 lub 5 rur wewn´trznych typu MDT-A
– rury zewn´trznej typu HDT-A
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
14
Nr zestwu
60
200
125
460
125
460
200
665
225
760
250
750
300
900
91-AH 20-5 S
91-AH 21-5 S
91-AH 21 S
91-AH 22 S
91-AH 23 S
91-AH 24 S
91-AH 25 S
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 k V
5:54 PM
MUFY
Page 15
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
PRZELOTOWE
4-˚Y¸OWE
Mufy termokurczliwe 1kV
Seria 91-AHA
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy termokurczliwe serii 91-AHA
sk∏adajà si´ z rur wykonanych
z usieciowanych poliolefin,
pokrytych od wewnàtrz warstwà
termoplastycznego kleju.
Obkurczana pod wp∏ywem dostarczonego ciep∏a rura stanowi
doskona∏à izolacj´. SzczelnoÊç
zapewnia klej ∏àczàcy rur´ z warstwà
tworzywowà kabla. Mufy termokurczliwe przeznaczone sà do kabli
tworzywowych, ekranowanych i zbrojonych nN.
Cechy
• Doskona∏e uszczelnienie przed
wilgocià
• Zestawy pokrywajà szeroki zakres
przekrojów kabla
• Rury nie podtrzymujàce ognia
• Prosta instalacja
• Zestawy na kable 4-˝y∏owe
Zakres stosowania
Typy kabli i przewodów
Przekrój
˝y∏ roboczych
Wymiary mufy
Ârednica
GruboÊç
wewn´trzna
Êcianki
przed ....po
przed ....po
obkurczeniu
obkurczeniu
mm 2
6 - 16
yHYFoY(yKYFoY-˝o)
YKYFoy(YKYFoy-˝o)
yKYFpY(yKYFpY-˝o)
YKYFtLy(YKYFtLy-˝o)
yKYFtLY(yKYFtLY-˝o)
YKYFtLy(YKYFtLy-˝o)
yKYektmY(yKYektmY-˝o)
yKYekY(yKYekY-˝o)
25 - 35
50 - 70
95 - 150
185 - 240
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
W
Z
mm
mm
12… 4
38… 12
19… 6
55… 15
27… 8
65… 15
32… 7,5
85… 26
49… 12
128… 38
= Rura wewn´trzna
= Rura zewn´trzna
0,78…
1,57…
1,06…
1,50…
0,94…
1,40…
0,76…
1,37…
1,50…
1,35…
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278, cz´Êç 1 i 3.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 4 rur wewn´trznych
– rury zewn´trznej
– instrukcji monta˝u
– r´kawa miedzianego
– 2 spr´˝yn krà˝kowych CFS.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
15
Nr zestawu
D∏ugoÊç
rury
mm
2,0
4,0
2,5
4,0
2,5
4,0
2,5
4,0
3,5
4,0
125
460
200
665
225
750
250
820
300
900
91-AHA 21-S
91-AHA 22-S
91-AHA 23-S
91-AHA 24-S
91-AHA 25-S
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
0,6 / 1 k V
5:54 PM
Page 16
(Noir plate)
PRZEJÂCIOWE
PRZELOTOWE
MUFY
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
4 -˚Y¸OWE
Mufy termokurczliwe ze z∏àczkami Êrubowymi
Seria 91-AHSC
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy termokurczliwe serii 91-AHSC
sk∏adajà si´ z elementów wykonanych z usieciowanych poliolefin,
pokrytych od wewnàtrz warstwà
kleju termoplastycznego.
Obkurczana pod wp∏ywem
dostarczonego ciep∏a rura stanowi
doskona∏à izolacj´. SzczelnoÊç
zapewnia klej ∏àczàcy rur´ z warstwà
tworzywowà kabla. Mufy serii AHSC
mogà byç stosowane ze wszystkimi
rodzajami z∏àczek Êrubowych.
Cechy
• Wieloprzekrojowe z∏àczki Êrubowe
nowej generacji (szeroki zakres
stosowania)
• ¸atwa i szybka instalacja
• Niepotrzebna jest praska.
Zakres stosowania
Typ kabli i przewodów
Przekrój ˝y∏ roboczych
Nr zestwu
mm 2
OWY, OW(OnH)
OH(OnH), OPI (OnPI)
Opd(OnPd), YKY(YKY-˝o)
YKXS(YkwXS), XKXS(XKwXS)
YAKAY(YAKAY-˝o)
YAKXS(YAKwXS)
YAKwXS(XAKwXS)
4
4
4
4
4
4
x
x
x
x
x
x
1,5 - 4 x 6
1,5 - 4 x 6
6 - 4 x 35
6 - 4 x 35
50 - 4 x 95
120 - 4 x 185
91-AHSC-6
91-AHSC-6/5
91-AHSC-35
91-AHSC-35/5
91-AHSC-95
91-AHSC-185
Opis zestawu
Zestaw sk∏ada si´ z:
– gruboÊciennej zewn´trznej rury
termokurczliwej
– 4 szt. wewn´trznych rur termokurczliwych
– 4 szt. wysokiej jakoÊci z∏aczek
Êrubowych
– klucza imbusowego
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
16
– dwóch spr´˝yn krà˝kowych
– taÊmy Scotch 23.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
3,6 / 6 kV
5:54 PM
Page 17
G¸OWICE
KABLOWE
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
WN¢TRZOWA
3-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa 3,6/6 kV
Seria 92-EN 6x-3
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
G∏owica zimnokurczliwa dla 3˝y∏owych kabli o izolacji tworzywowej, rury zimnokurczliwe oraz
potrzebne taÊmy zosta∏y wykonane
z wysokiej jakoÊci silikonu, który
gwarantuje zmniejszenie up∏ywnoÊci
pràdu w warunkach zawilgotnienia,
a tak˝e odpornoÊç na wy∏adowania
niezupe∏ne i dzia∏anie promieniowania UV. Podstawowymi
elementami zestawu sà rury
zimnokurczliwe i trójpalczatka.
Wysokie parametry prefabrykatów
pozwalaja na zastosowanie
ich nawet w przypadkach, gdy
temperatura utrzymywaç si´ b´dzie
stale na poziomie 90°C, a przy
krótkotrwa∏ych obcia˝eniach
dochodziç do 130°C.
Ma∏e rozmiary g∏owicy pozwalajà
na zastosowanie jej w trudno
dost´pnych miejscach. Standardowe
zastosownia to pod∏àczenia
do silników, rozdzielnic, transformatorów itp.
• Prosty i szybki monta˝
• Niepotrzebny palnik
• Mo˝liwoÊç zastosowania w trudno
dost´pnych miejscach
• Eliminacja lutowania r´kawa
uziemiajàcego
• Wysokie parametry techniczne.
Zakres stosowania
Typy kabla
Y(A)KYFty, Y(A)KYFoy
Y(A)KYFpy, Y(A)KY
Wymiary kabla
Przekrój ˝y∏y roboczej Ârednica izolacji
pierwotnej
mm 2
mm
Wymiary g∏owicy
D∏ugoÊç
Ârednica
mm
mm
3 x 50 - 3 x 95
3 x 120 - 3 x 150
3 x 185 - 3 x 240
240 - 300
240 - 300
240 - 300
Ø kabla +4 mm
Ø kabla +4 mm
Ø kabla +4 mm
17,4 - 30,0
22,3 - 35,1
26,4 - 40,7
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 4
Zestaw sk∏ada si´ z:
– silikonowych rurek
zimnokurczliwych
– silikonowej trójpalczatki
– taÊmy Scotch 70
– spr´˝yny o sta∏ej sile docisku
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
17
Nr zestawu
92-EN 62-3
92-EN 63-3
92-EN 64-3
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
3,6 / 6 k V
5:54 PM
MUFY
Page 18
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
PRZELOTOWE
3-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa przelotowa 3,6/6 kV
Seria 92-AC 6x-3
Informacje techniczne
i zastosowanie
Podstawowa izolacja elektryczna dla
3-˝y∏owych kabli o izolacji tworzywowej i opancerzonych jest wykonywana przy pomocy samospajalnej
taÊmy Scotch 23 i zimnokurczliwych
rurek odpornych na wilgoç i uszkodzenia mechaniczne. Wysokie parametry prefabrykatu pozwalajà na
zastosowanie go nawet w przypadkach, gdy temperatura utrzymywaç
si´ b´dzie stale na poziomie 90°C,
a przy krótkotrwa∏ych obcià˝eniach
dochodziç do 130°C.
Po∏àczenie ˝y∏ powrotnych wykonane jest za pomocà r´kawa miedzianego ocynowanego o przekroju
25 mm2 i spr´˝yn o sta∏ej sile
docisku.
Do odtworzenia pow∏oki
zewn´trznej kabla s∏u˝y dodatkowa
rura zimnokurczliwa.
Cechy
• Elastyczna
• Wodoszczelna
• Niepotrzebny palnik
• Eliminacja lutowania r´kawa
uziemiajacego.
• Wysokie parametry techniczne.
Zakres stosowania
Typ kabla
Przekrój ˝y∏ roboczych
mm
Y(A)KY, Y(A)KYFty
Y(A)KYFoy, Y(A)KYPpy
2
3 x 50 - 150
3 x 150 - 240
D∏ugoÊç
mm
Wymiary mufy
Ârednica
mm
800
800
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 2.
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 1 rury zimnokurczliwej do odtworzenia pow∏oki zewn´trznej
– 3 rurek zimnokurczliwych
do odtworzenia izolacji na ˝y∏ach
– taÊmy Scotch 23
– 2 spr´˝yn o sta∏ej sile docisku
– r´kawa miedzianego
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
18
40–60
65–80
Numer zestawu
92-AC 62-3
92-AC 63-3
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
3,6 / 6 kV
6/10 kV
5:54 PM
MUFA
KABLOWA
Page 19
(Noir plate)
PRZEWODY
OPONOWE
PRZELOTOWA
3-˚Y¸OWE
Z∏àcze zimnokurczliwe do przewodów
oponowych 3,6/6 kV, 6/10 kV
Informacje techniczne
i zastosowanie
Z∏àcze zimnokurczliwe
przeznaczone jest do 3-˝y∏owych
przewodów oponowych od 35
do 120 mm2. Z∏àcze to gwarantuje
doskona∏à elastycznoÊç jak równie˝
jest wytrzyma∏e na uszkodzenia
mechaniczne, mogàce powstaç
na skutek przeciàgania przewodów
w wyrobisku.
Z∏àcze zimnokurczliwe znajduje
zastosowanie w kopalniach w´gla
brunatnego, oraz wsz´dzie tam
gdzie przewód nara˝ony jest
na ciàg∏e zginanie oraz tarcie
po powierzchni ziemi.
Podstawowymi elementami zestawu
sà rury zimnokurczliwe i taÊmy
Scotch.
Rozmiar z∏àcza zimnokurczliwego
pozwala na zastosowanie go
w trudno dost´pnych miejscach.
Cechy
• Bardzo krótki czas monta˝u
• Niepotrzebny palnik
• Wysokie parametry techniczne
• Mo˝liwoÊç zastosowania w trudno
dost´pnych miejscach.
Zakres stosowania
Typy kabla
OGw, OGb, OGc-g,
Ou, Gcekg˝, NTSCGOWÖU
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm 2
35 - 120
Opis zestawu
Zestaw sk∏ada si´ z:
– rur zimnokurczliwych
– papieru Êciernego
– taÊmy Scotch (13, 23, 2228)
– taÊmy Temflex 1000
– kleju NRS
– instrukcji monta˝u.
Dopuszczenia
VDE 0250 cz´Êç 813
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
19
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
6 / 10 k V
Page 20
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
NAPOWIETRZNA
3-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa napowietrzna
QT II
Seria 92-EB 6x-4
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
G∏owice napowietrzne QTII
92-EB 6x-4 s∏u˝à do zakaƒczania
kabli 3- ˝y∏owych o ekranowanej
izolacji z tworzyw sztucznych i ˝yle
powrotnej z drutów miedzianych
na napi´cie 6/10 kV.
Sà przystosowane do pracy
w warunkach napowietrznych.
Podstawowymi elementami
zestawów sà zimnokurczliwe
prefabrykaty czterokloszowe
Quick Term II posiadajàce
wbudowanà warstw´ sterujàcà
pole elektryczne. Miejsce
rozga∏´zienia si´ ˝y∏ jest izolowane
i uszczelnione za pomocà
trójpalczatki zimnokurczliwej
wykonanej z gumy silikonowej.
• Zimnokurczliwy prefabrykat QTII
odporny na pràdy pe∏zajàce
• Refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego
• Prosty i szybki monta˝ bez u˝ycia
palnika
Zakres stosowania
Typ kabla
X(n)(RU)HKXS
Wymiary kabla
Nr zestawu
Ârednica izolacji
mm
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm 2
16,0 - 28,5
50 - 70
92-EB 62-4
16,0 - 28,5
95 - 150
92-EB 63-4
21,3 - 35,0
185 - 300
92-EB 64-4
Opis zestawu
Dopuszczenia
VDE 0278 cz´Êç 5
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QTII
– 3 rurek zimnokurczliwych
– trójpalczatki zimnokurczliwej
– taÊmy Scotchfil
– taÊmy Scotch 70
– pasty silikonowej
– instrukcji.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
20
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
6 / 10 k V
Page 21
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
WN¢TRZOWA
3-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa
QT II
Seria 92-EB 6x-3, 92-EB 6x2-3
Cechy
Informacje techniczne
i zastosowanie
G∏owice wn´trzowe QTII
92-EB 6x -3 i 92-EB 6x2 -3 s∏u˝à
do zakaƒczania kabli 3- ˝y∏owych
o ekranowanej izolacji z tworzyw
sztucznych i ˝yle powrotnej z drutów
miedzianych na napi´cie 6/10 kV.
Sà przystosowane do pracy w warunkach wn´trzowych. Podstawowymi
elementami zestawów sà zimnokurczliwe prefabrykaty bezkloszowe
Quick Term II posiadajàce wbudowanà warstw´ sterujàcà pole
elektryczne. Miejsce rozga∏´zienia
si´ ˝y∏ jest izolowane i uszczelnione
za pomocà trójpalczatki zimnokurczliwej wykonanej z gumy silikonowej.
Zestawy g∏owic serii 92-EB 6x2 -3
posiadajà dodatkowe elementy
pozwalajàce na przed∏u˝anie faz.
• Zimnokurczliwy prefabrykat QTII
odporny na pràdy pe∏zajàce
• Refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego
• Prosty i szybki monta˝ bez u˝ycia
palnika
• Optymalna d∏ugoÊç – pozwalajàca
na zastosowanie w skrzynkach
silników.
Zakres stosowania
Typ kabla
X(n)(RU)HKXS
Wymiary kabla
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm 2
14,2 - 22,1
35 - 70
92-EB 61-3
16,6 - 22,1
70 - 95
92-EB 62-3
19,8 - 33,0
120 - 150
92-EB 63-3
22,0 - 33,0
185 - 300
92-EB 64-3
Typ kabla
X(n)(RU)HKXS
Nr zestawu
Ârednica izolacji
mm
Wymiary kabla
Nr zestawu
Ârednica izolacji
mm
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm 2
14,2 - 22,1
35 - 70
92-EB 612-3
16,6 - 22,1
70 - 95
92-EB 622-3
19,8 - 33,0
120 - 150
92-EB 632-3
22,0 - 33,0
185 - 300
92-EB 642-3
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 4
Ocena techniczna
IEn -EWP-520/06
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QTII
– trójpalczatki zimnokurczliwej
– taÊmy Scotchfil
– taÊmy Scotch 70
– pasty silikonowej
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
21
– instrukcji
– rurek zimnokurczliwych (w zestawach z przed∏u˝onymi fazami).
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
6 / 10 kV
8,7 / 15 kV
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
Page 22
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
WN¢TRZOWA
1-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa
QT II
Seria 92-EB 6x-1
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
• Prosty i szybki monta˝
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Sta∏y docisk radialny
• Niepotrzebny palnik.
G∏owica QT II wykonana jest
z silikonu, który gwarantuje
zmniejszenie up∏ywnoÊci pràdu
w warunkach zawilgocenia, a tak˝e
odpornoÊç na wy∏adowania
powierzchniowe i dzia∏anie
promieniowania UV. Wewnàtrz
prefabrykatu izolacyjnego znajduje
si´ rura z gumy EPDM zapewniajàca
refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego. G∏owice QT II
w/w serii mogà byç stosowane do
1-˝y∏owych kabli energetycznych
o izolacji z polietylenu usieciowanego
i termoplastycznego oraz gumy EPR
na napi´cie 6/10 kV i 8,7/15 kV.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
D∏ugoÊç g∏owicy
Êrednica
pow∏oki
Êrednica
izolacji
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm
mm
mm 2
mm
23,0
YH(A)KX(S)
28,0
XH(A)KX(S)
18,0
YUH(A)KX(S)
25,0
XRUH(A)KX(S)
29,0
GnUHAKG, GnUHKG 33,8
11,2
14,2
15,9
22,6
27,3
31,5
16 - 25
35 - 50
50 - 150
185 - 500
300 - 630
500 - 1000
200
240
280
280
280
280
-
37,0
50,0
60,5
74,0
-
16,5
22,1
30,0
41,4
49,3
61,5
A
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 4
Ocena techniczna
nr IEn-EWP-467/05
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
– taÊmy Scotchfil
– taÊmy Scotch 70
– pasty silikonowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
22
Nr zestawu
92-EB 60-1
92-EB 61-1
92-EB 62-1
92-EB 63-1
92-EB 64-1
92-EB 65-1
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:54 PM
Page 23
WN¢TRZOWA
NAPOWIETRZNA
G¸OWICE
KABLOWE
8,7/ 15 kV
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
1-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa/napowietrzna
QT II
Seria 93-EB 6x-1PL
Cechy
Informacje techniczne
i zastosowanie
G∏owica QT II wykonana jest
z silikonu, który gwarantuje
zmniejszenie up∏ywnoÊci pràdu
w warunkach zawilgocenia, a tak˝e
odpornoÊç na wy∏adowania
powierzchniowe i dzia∏anie
promieniowania UV. Wewnàtrz
prefabrykatu izolacyjnego znajduje
si´ rura z gumy EPDM zapewniajàca
refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego. G∏owice QT II w/w
serii mogà byç stosowane do 1-˝y∏owych kabli energetycznych o izolacji
z polietylenu usieciowanego
i termoplastycznego oraz gumy
EPR na napi´cie 8,7/15 kV.
• Prosty i szybki monta˝
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Sta∏y docisk radialny
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
pow∏oki
mm
YH(A)KX(S)
XH(A)KX(S)
YUH(A)KX(S)
XRUH(A)KX(S)
GnUHAKG, GnUHKG
23,0
30,0
35,0
41,0
-
35,0
44,0
52,0
65,0
Ârednica
izolacji
Wymiary g∏owicy
Przekrój
˝y∏y roboczej
A
Nr produktu
Nr zestawu
5641
5642
5643
5644
93-EB 62-1PL
93-EB 63-1PL
93-EB 64-1PL
93-EB 65-1PL
B
mm
mm
2
mm
mm
16 - 28,5
21,3 - 35,0
27,0 - 45,7
33,0 - 53,3
25 - 95
95 - 240
240 - 500
400 - 800
254
254
279
286
69
70
83
91
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena techniczna nr IEn-EWP-426/04
VDE 0278 cz´Êç 4
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
– taÊmy Scotchfil (paski)
– taÊmy Scotch 70 (paski)
– pasty silikonowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
23
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
8,7/ 15 k V
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
Page 24
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
NAPOWIETRZNA
3-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa napowietrzna
QT II
Seria 93-EB 6x5-4
Informacje techniczne
i zastosowanie
B
G∏owice serii 93-EB6x5-4 s∏u˝à do
zakaƒczania kabli energetycznych
o izolacji papierowej przesyconej
syciwem nieÊciekajàcym i pow∏oce
o∏owianej 8,7/15 kV i 12/20 kV.
Wszystkie prefabrykowane elementy
wchodzàce w sk∏ad zestawu wykonane sà w technologii zimnokurczliwej
gwarantujàcej sta∏y radialny docisk.
Podstawà konstrukcji jest szeÊciokloszowy prefabrykat g∏owicy QT II wykonany z gumy silikonowej z wbudowanym elementem sterujàcym pole
elektryczne. ˚y∏y kabla izolowane sà
za pomocà zestawu rurek, z których
zewn´trzne równie˝ wykonane sà
z materia∏u silikonowego. Tworzà
one barier´ dla syciwa kablowego
zamykanà w górnej cz´Êci g∏owicy za
pomocà olejoodpornej taÊmy Scotch
2221. D∏ugoÊç ˝y∏ oraz elastyczny system uszczelnienia miejsca ich rozga∏´zienia wykorzystujàcy mas´ uszczelniajàcà Scotchrap, taÊm´ Scotch 2228
i zimnokurczliwà silikonowà g∏owiczk´ trójpalczastà, umo˝liwia dokonywanie manipulacji (np. przy uzgadnianiu faz) przy zachowaniu pe∏nej
szczelnoÊci g∏owicy. W komplecie
elementów znajduje si´ zestaw zwarciowy sk∏adajàcy si´ z ocynowanej
Zakres stosowania
Typ kabla
plecionki miedzianej o przekroju
50 mm2 oraz uk∏adu dwóch spr´˝yn
krà˝kowych. Monta˝ g∏owicy odbywa
si´ bez koniecznoÊci u˝ywania palnika ani innych dodatkowych narz´dzi.
G∏owic´ mo˝na instalowaç nawet
przy niskich temperaturach otoczenia
(do –18°C).
W 1999 r. g∏owica QT II zosta∏a
wielokrotnie wyró˝niona przez
specjalistów bran˝y
energetycznej
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Niepotrzebny palnik
• G∏owica jest elastyczna
• Prosta instalacja
• Oszcz´dnoÊç czasu i redukcja
kosztów.
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
A
Wymiary g∏owicy
Nr prefabrykatu
Nr zestawu
5652
93-EB 625-4
Przekrój
˝y∏y roboczej
2
mm
mm
21,0 - 29,6
95 - 240
A
B
mm
mm
800
70
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena techniczna Instytutu
Energetyki IEn-EWP-213/99
Zestaw zawiera wszystkie elementy
potrzebne do monta˝u oprócz koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
24
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7/ 15 k V
5:54 PM
Page 25
G¸OWICE
KABLOWE
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
WN¢TRZOWA
3-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa
QT II
Seria 93-EB 6x5-3
Informacje techniczne
i zastosowanie
G∏owice serii 93-EB6x5-3 s∏u˝à do
zakaƒczania kabli energetycznych
o izolacji papierowej przesyconej
syciwem nieÊciekajàcym i pow∏oce
o∏owianej 8,7/15 kV i 12/20 kV.
Wszystkie prefabrykowane elementy
wchodzàce w sk∏ad zestawu wykonane sà w technologii zimnokurczliwej
gwarantujàcej sta∏y radialny docisk.
Podstawà konstrukcji jest czterokloszowy prefabrykat g∏owicy QT II
wykonany z gumy silikonowej
z wbudowanym elementem sterujàcym pole elektryczne. ˚y∏y kabla
izolowane sà za pomocà zestawu
rurek, z których zewn´trzne równie˝
wykonane sà z materia∏u silikonowego. Tworzà one barier´ dla syciwa
kablowego zamykanà w górnej cz´Êci
g∏owicy za pomocà olejoodpornej
taÊmy Scotch 2221. Aby u∏atwiç
manipulacj´ ˝y∏ami (np. przy uzgadnianiu faz) dost´pne sà dodatkowe
zestawy umo˝liwiajàce wykonanie
g∏owicy w wersji przed∏u˝onej o wielokrotnoÊç 20 cm. Dzi´ki wype∏nieniu obszaru rozga∏´zienia si´ ˝y∏
kabla masà uszczelniajàcà Scotchrap
i zastosowaniu do jego zaizolowania
taÊmy Scotch 2228 oraz zimnokurczliwej g∏owiczki trójpalczastej ewentu-
alna manipulacja ˝y∏ami w trakcie
monta˝u nie grozi utratà szczelnoÊci.
W komplecie elementów znajduje
si´ zestaw zwarciowy sk∏adajàcy si´
z ocynowanej plecionki miedzianej
o przekroju 50 mm2 oraz uk∏adu
dwóch spr´˝yn krà˝kowych. Monta˝
g∏owicy odbywa si´ bez dodatkowych
narz´dzi, i przebiega ∏atwo nawet
w miejscach o utrudnionym dost´pie
ze wzg´du na ograniczenia przestrzenne. G∏owic´ mo˝na instalowaç
nawet przy niskich temperaturach
otoczenia (do –18°C).
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Niepotrzebny palnik
• G∏owica jest elastyczna
• Mo˝liwy monta˝ w wersji
przed∏u˝onej
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
Wymiary g∏owicy
Wymiary g∏owicy
z przed∏u˝onymi
fazami
A
B
A’
B’
mm
mm
mm
mm
550
70
750
70
Przekrój
˝y∏y roboczej
2
mm
mm
21,0 - 29,6
70 - 240
Nr zestawu
Nr zestawu
do przed∏u˝enia faz
o 20 cm.
93-EB 625-3
93-P625-3
Dopuszczenia
Opis zestawu
CENELEC HD 629.2
Ocena techniczna Nr IEn-EWP-167/97
Zestaw zawiera wszystkie elementy
potrzebne do monta˝u oprócz koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
25
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
8,7/ 15 k V
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
Page 26
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
NAPOWIETRZNA
3-˚Y¸OWE
G∏owica prefabrykowana napowietrzna
QT II
Seria 93-EB 626-4
Informacje techniczne
i zastosowanie
Seria g∏owic napowietrznych
QTII 93-EB 626-4 s∏u˝y do zakaƒczania kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem
nieÊciekajàcym i pow∏oce o∏owianej
na napi´cie 8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
G∏ównym elementem jest wysokiej
jakoÊci zimnokurczliwy prefabrykat
QTII 5652, wykonany z gumy silikonowej odpornej na promieniowanie
ultrafioletowe i wilgoç. Prefabrykat
zawiera wbudowany element sterujàcy o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci dielektrycznej zapewniajàcy
bezpieczny rozk∏ad potencja∏u
elektrycznego.
Rozga∏´zienie ˝y∏ zamkni´te jest termokurczliwà g∏owiczkà trójpalczastà.
Na izolacji ˝y∏ obkurczone sà
przezroczyste rury termokurczliwe
odporne na syciwo kablowe, oraz
zabezpieczajàce zewn´trzne termokurczliwe rury izolacyjne MDT-A.
Zestaw uziemiajàcy sk∏ada si´
z r´kawa plecionki miedzianej
o przekroju 50 mm2, oraz spr´˝yny
krà˝kowej mocujàcej go do pow∏oki
o∏owianej kabla.
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Prosta instalacja
• Redukcja kosztów
• Zestaw uziemiajàcy zawarty
w komplecie materia∏ów
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
Wymiar g∏owicy
Przekrój
˝y∏y roboczej
D∏ugoÊç faz
mm
mm 2
mm
20-29
70 - 240
750
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena techniczna Instytutu
Energetyki IEn-EWP-515/06
Zestaw sk∏ada si´ z:
– prefabrykatów g∏owic QT II
– elementów izolacyjnych
termokurczliwych
Nr prefabrykatu
5652
Nr zestawu
93-EB 626-4
– zestawu zwarciowego
– sk∏adu materia∏ów oraz instrukcji
monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
26
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7/ 15 k V
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
Page 27
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
WN¢TRZOWA
3-˚Y¸OWE
G∏owica prefabrykowana wn´trzowa
QT II
Seria 93-EB 626-3
Informacje techniczne
i zastosowanie
Seria g∏owic wn´trzowych
QTII 93-EB 626-3 s∏u˝y do zakaƒczania kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem
nieÊciekajcym i pow∏oce o∏owianej
na napi´cie 8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
G∏ównym elementem jest wysokiej
jakoÊci zimnokurczliwy prefabrykat
QTII 5642, wykonany z gumy silikonowej odpornej na promieniowanie
ultrafioletowe i wilgoç. Prefabrykat
zawiera wbudowany element sterujàcy o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci dielektrycznej zapewniajàcy
bezpieczny rozk∏ad potencja∏u
elektrycznego.
Rozga∏´zienie ˝y∏ zamkni´te jest termokurczliwà g∏owiczkà trójpalczastà.
Na izolacji ˝y∏ obkurczone sà
przezroczyste rury termokurczliwe
odporne na syciwo kablowe, oraz
zabezpieczajàce zewn´trzne termokurczliwe rury izolacyjne MDT-A.
Zestaw uziemiajàcy sk∏ada si´
z r´kawa plecionki miedzianej
o przekroju 50 mm2, oraz spr´˝yny
krà˝kowej mocujàcej go do pow∏oki
o∏owianej kabla.
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Prosta instalacja
• Redukcja kosztów
• Zestaw uziemiajàcy zawarty
w komplecie materia∏ów
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
Wymiar g∏owicy
Przekrój
˝y∏y roboczej
D∏ugoÊç faz
mm
mm 2
mm
20-29
70 - 240
450
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena techniczna Instytutu
Energetyki Nr IEn-EWP-514/06
Zestaw sk∏ada si´ z:
– prefabrykatów g∏owic QT II
– elementów izolacyjnych
termokurczliwych
Nr prefabrykatu
5642
Nr zestawu
93-EB 626-3
– zestawu zwarciowego
– sk∏adu materia∏ów oraz instrukcji
monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
27
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
8,7/15 kV
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE KABLOWE
KONEKTOROWE
Page 28
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
Z POLIETYLENU
USIECIOWANEGO
WN¢TRZOWA
1-˚Y¸OWE
G∏owice kablowe konektorowe
Seria 93-EE 600 – 2/25 do 93-EE 715 – 6/400
Informacje techniczne
i zastosowanie
G∏owice kablowe konektorowe s∏u˝à
do ∏àczenia kabli energetycznych
o izolacji z tworzyw sztucznych
na napi´cie 6/10 kV, 8,7/15 kV,
12/20 kV z transformatorami
i urzàdzeniami rozdzielczymi.
G∏owice konektorowe sà przystosowane do wspó∏pracy ze standaryzowanymi sto˝kowymi izolatorami
przepustowymi. Mogà byç montowane w p∏aszczyênie poziomej,
pionowej lub pod innym kàtem.
Sà ca∏kowicie ekranowane i wodoszczelne. Prefabrykat wykonany
z gumy silikonowej o podwy˝szonej
wytrzyma∏oÊci mechanicznej posiada
wbudowana wewn´trzna warstw´
pó∏przewodzàcà.
Na pràd roboczy 250 A dost´pne sà
g∏owice konektorowe typu:
PROSTA, KÑTOWA z po∏àczeniem
poprzez trzpieƒ wtykowy. Natomiast
na pràd roboczy 400/630 A stosowane sà g∏owice typu „T” z po∏àczeniem poprzez trzpieƒ gwintowany.
Budowa g∏owicy konektorowej
Seria 630A – Typ „T”
5
1
2
3
4
6
7
Cechy
1. Trzpieƒ izolacyjny
• 1-cz´Êciowy korpus z wbudowanà
warstwà sterujàcà pole elektryczne
• g∏owice dotykalne – dzi´ki uziemionej zewn´trznej warstwie pó∏przewodzàcej
• prosty i szybki monta˝ bez koniecznoÊci stosowania palnika
• g∏owice mogà byç po∏àczone pod
napi´cie natychmiast po instalacji.
2. Bolec wtykowy, mocowany za pomocà za∏àczonego klucza
3. Uniwersalna koƒcówka kablowa, przystosowana do ˝y∏
z aluminium i z miedzi
4. Izolacja z gumy silikonowej
5. Czop izolacyjny
6. Uszczenienie z taÊmy mastykowej
7. Przewód uziemiajàcy
Dopuszczenia
Ocena techniczna Nr IEn-EWP-507/06
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
28
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:54 PM
Page 29
G¸OWICE KABLOWE
KONEKTOROWE
8,7/15 kV
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
Z POLIETYLENU
USIECIOWANEGO
WN¢TRZOWA
1-˚Y¸OWE
G∏owice kablowe konektorowe
Seria 93-EE 800 – 2/25 do 93-EE 975 – 4/300
G∏owica konektorowa prosta 250 A
Typ kabla
YH(A)KXS
X(RU)H(A)KXS
Wymiary kabla
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm 2
25
Ârednica
izolacji
mm
17,0 - 19,5
Nr zestawu
93-EE600-2/25
35
18,0 - 20,5
93-EE600-2/35
50
19,2 - 21,7
93-EE600-2/50
70
20,9 - 23,4
93-EE600-2/70
95
22,5 - 25,0
93-EE600-2/95
120
24,0 - 27,0
93-EE600-2/120
150
25,6 - 28,5
93-EE600-2/150
G∏owica konektorowa kàtowa 250 A
Typ kabla
YH(A)KXS
X(RU)H(A)KXS
Wymiary kabla
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm 2
25 - 95
Ârednica
izolacji
mm
12,2 - 25,0
Nr zestawu
93-EE605-2/-95
120
24,0 - 27,0
93-EE615-2/-120
150
25,5 - 28,5
93-EE615-2/-150
25 - 95
15,0 - 23,5
93-EE605-4/-95
95 - 240
21,8 - 32,6
93-EE845-4/-240
G∏owica konektorowa „T” 630 A
Typ kabla
YH(A)KXS
X(RU)H(A)KXS
Wymiary kabla
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm 2
25 - 95
Ârednica
izolacji
mm
15,0 - 23,5
Nr zestawu
93-EE705-6/95
95 - 240
21,8 - 32,6
93-EE915-4/70
300
30,2 - 34,6
93-EE925-4/95
400
33,5 - 37,8
93-EE935-4/120
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
29
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7/15 kV
5:54 PM
MUFY
Page 30
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWE
1-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa
QSE
Seria 93-AF-600
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy QSE przeznaczone sà do jedno˝y∏owych kabli energetycznych
o izolacji z tworzyw sztucznych na
napi´cia do 24 kV. Stosuje si´ w nich
gum´ etylenowo-propylenowà EPDM
odznaczajàca si´ wysokà odpornoÊcià
na wilgoç i ozon. W mufach QSE wykorzystywane sà wielowarstwowe prefabrykaty zapewniajàce odtworzenie
ciàg∏oÊci poszczególnych warstw
kabla. Ka˝dy prefabrykat zawiera zintegrowanà warstw´ odpowiedzialnà
za sterowanie pola elektrycznego,
warstw´ izolacyjnà jak rownie˝
zewn´trzny pó∏przewodzàcy ekran
zapewniajàcy ciàg∏oÊc ekranu na izolacji kabla. Prefabrykat jest fabrycznie nasuni´ty na spiral´ noÊnà co
umo˝liwia jego precyzyjne pozycjonowanie.
Ze wzgledu na trwa∏e zespojenie warstwy sterujàcej z cz´Êcià izolacyjnà
prefabrykatu nie ma mo˝liwoÊci przypadkowego jej pomini´cia w trakcie
monta˝u.
GruboÊcienna zimnokurczliwa rura
os∏onowa gwarantuje odpornoÊç na
urazy mechaniczne, a tak˝e zapewnia
ochron´ przed wilgocià i korozjà.
Dzi´ki sta∏emu radialnemu dociskowi do pow∏oki kabla nie jest konieczne stosowanie dodatkowego spoiwa
ani kleju. Aby zapobiec wzd∏u˝nej
penetracji wody pod pow∏okà kabla
na jej koƒcach wykonuje si´ uszczelnienia z taÊmy Scotch 2228.
Cechy
• Mo˝liwoÊç pracy w zanurzeniu pod
wodà,
• Niepotrzebny palnik,
• Doskona∏a stabilnoÊç termiczna
i odpornoÊç mechaniczna,
• Mo˝liwoÊç instalacji w niskich temperaturach.
Zakres stosowania
Typ kabla
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S),
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S),
GnUHAKG, GnUHKG
Wymiary kabla
Wymiary z∏àczki
Ârednica
izolacji
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm
min. 17,8
21,5 - 36,0
23,1 - 41,0
26,1 - 46,0
Nr zestawu
Ârednica
D∏ugoÊç max.
mm 2
mm
mm
50 - 70
70 - 120
95 - 185
150 - 240
18,0
16,0
18,0
22,0
-
33,0
28,0
33,0
38,0
Dopuszczenia
Opis zestawu
Nr IEn-EWP-505/06
CENELEC HD 629 oraz IEEE 404
Zestaw zawiera:
– zimnokurczliwy prefabrykat
izolacyjny,
– taÊma Scotch 13
– taÊma Scotch 2228
– taÊma Scotch 24
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
30
170
170
170
170
93-AF
93-AF
93-AF
93-AF
611-1E
611-1
621-1
631-1
– p∏at uszczelniajàcy
– smar silikonowy
– r´kawice i instrukcja monta˝u
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7/ 15 kV
5:54 PM
Page 31
MUFY
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWE
1-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa przelotowa
QS 2000
Seria 93-AP 6x0(1)-1PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Zestaw QS 2000 zawiera zimnokurczliwà muf´ zbudowanà z wielowarstwowego silikonowego prefabrykatu
izolujàcego, r´kawa z plecionki
miedzianej ∏àczàcego ˝y∏y powrotne,
rury zewn´trznej odbudowujàcej
pow∏ok´ kabla. Mufa jest dostarczana
w postaci prefabrykatu rozciàgni´tego
na usuwalnej wewn´trznej spirali
plastikowej. Po aplikacji prefabrykat
ten zapewnia odnowienie izolacji
i ekranu pó∏przewodzàcego. Sta∏y
docisk radialny zapewnia absolutnà
wodoszczelnoÊç. Dzi´ki uniwersalnemu projektowi mufa ta mo˝e byç
stosowana do szerokiego zakresu
kabli, do ró˝nych typów kabli, a tak˝e
pasuje do wszystkich standardowych
z∏àczek. Jej ma∏e rozmiary umo˝liwiajà instalacje w miejscach o ograniczonym dost´pie. Ka˝dy prefabrykat
jest testowany w laboratorium w celu
zapewnienia niezawodnoÊci. Muf´
QS 2000 mo˝na stosowaç do ∏àczenia
jedno˝y∏owych kabli do 20 kV
o izolacji z polietylenu (PE),
z polipropylenu usieciowanego
(XLPE) oraz gumy etylenowo-propylenowej (EPR). Mo˝na jà stosowaç
do po∏àczeƒ zarówno napowietrznych
na kablach podwieszanych na linkach
noÊnych jak i bezpoÊrednio pod
ziemià. W przypadku zastosowaƒ
napowietrznych muf´ nale˝y owinàç
taÊmà odpornà na UV np. Scotch
Super 33+.
Cechy
• Lekka, elastyczna, ∏atwa
w monta˝u na kablach
napowietrznych
• Doskona∏e w∏aÊciwoÊci
elektryczne, mechaniczne
i uszczelniajàce
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Wymiary z∏àczki
D∏ugoÊç
max.
Ârednica*
Nr zestawu
Ârednica
pow∏oki
Ârednica
izolacji
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm
mm
mm 2
mm
mm
mm
mm
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S)
39
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S) 46
17,7 - 26,0
22,3 - 33,2
50 - 95
120 - 240
14,0 - 26,0
18,0 - 33,2
170
170
45-55
55-70
680
680
93-AP611-1PL
93-AP621-1PL
GnUHAKG, GnUHKG
28,4 - 43,0
300 - 400
24,0 - 43,0
230
70-90
700
93-AP631-1PL
56
Ârednica
Wymiary mufy
D∏ugoÊç
* wymiar ten zale˝y od Êrednicy kabla
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 2
EdF HN 33-E-01
UNE 21-115-75
Ocena techniczna
IEn-EWP-428/04
Zestaw sk∏ada si´ z:
– izolacyjnego prefabrykatu
zimnokurczliwego
– rury zimnokurczliwej zewn´trznej
– spr´˝yn o sta∏ej sile docisku
– r´kawa miedzianego
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
31
– taÊmy Scotch 13 i Scotch 23
– pasty P55/1
– r´kawic
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7/15 kV
5:54 PM
MUFY
Page 32
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
I POLIETYLENOWEJ
PRZEJÂCIOWA
3-˚Y¸OWE
Mufa przejÊciowa taÊmowo-˝ywiczna
Scotchcast
Seria 93 P 48x-3PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy Scotchcast serii 93 P 48x-3PL
s∏u˝à do ∏àczenia trój˝y∏owych kabli
energetycznych o izolacji papierowej
przesyconej syciwem nieÊciekajàcym
i pow∏oce o∏owianej z trzema
jedno˝y∏owymi kablami o izolacji
z polietylenu usieciowanego
na napi´cie 8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
Izolacja ˝y∏ odtwarzana jest za
pomocà taÊmy izolacyjnej z papieru
impregnowanego Scotch 404.
Odtwarzanie ekranów na ˝y∏ach oraz
izolacji dowini´tej odbywa si´ przy
u˝yciu taÊmy pó∏przewodzàcej
z papieru impregnowanego syciwem
Scotch 401. Izolacja kabli tworzywowych jest separowana od taÊm
impregnowanych za pomocà olejoodpornej taÊmy Scotch 70. Ekran
zewn´trzny wykonany jest z taÊmy
miedzianej Scotch 24. ˚y∏y powrotne
kabli o izolacji polietylenowej ∏àczo-
ne sà z pow∏okà o∏owianà i pancerzem kabla klasycznego za pomocà
spr´˝yn krà˝kowych. Os∏on´ zewn´trznà stanowi korpus wype∏niony
˝ywicà elektroizolacyjnà Scotchcast 4.
Wtrysk ˝ywicy odbywa si´ metodà
ciÊnieniowà przy u˝yciu specjalnego
pistoletu. Zapewnia ona równomierne wype∏nienie korpusu mufy nawet
w przypadkach gdy kabel nie jest
u∏o˝ony poziomo. Mufa mo˝e byç
pod∏àczana pod napi´cie bezpoÊrednio po zakoƒczeniu procesu wype∏niania ˝ywicà.
Cechy
• ¸atwy monta˝ ze wzgl´du na
optymalny rozmiar mufy
• Krótki czas ˝elowania ˝ywicy
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏
mm
Y/X/H(A)KX(S), X/R/UH(A)KX(S),
H(A)KnFtA, H(A)KnFty
50-120
93 P 483-3PL
120-240
93 P 484-3PL
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
Nr IEn-EWP-517/06
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
32
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7/15 kV
5:54 PM
Page 33
MUFY
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
PRZELOTOWA
3-˚Y¸OWE
Mufa przelotowa taÊmowo-˝ywiczna
Scotchcast
Seria 93 I 49x-3PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy Scotchcast serii 93 I 49x-3PL
s∏u˝à do ∏àczenia trój˝y∏owych kabli
energetycznych o izolacji papierowej
przesyconej syciwem nieÊciekajcym
i pow∏oce o∏owianej na napi´cie
8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
Izolacja ˝y∏ odtwarzana jest za
pomocà taÊmy izolacyjnej z papieru
impregnowanego Scotch 404.
Odtwarzanie ekranów na ˝y∏ach
oraz izolacji dowini´tej odbywa si´
przy u˝yciu taÊmy pó∏przewodzàcej
z papieru impregnowanego syciwem
Scotch 401. Ekran zewn´trzny
wykonany jest z taÊmy miedzianej
Scotch 24. Pow∏oki i pancerze kabli
∏àczone sà za pomocà r´kawa
z ocynowanej plecionki miedzianej
mocowanego spr´˝ynami krà˝kowymi. Os∏on´ zewn´trznà stanowi
korpus wypeniony ˝ywicà elektroizolacyjnà Scotchcast 4. Wtrysk ˝ywicy
odbywa si´ metodà ciÊnieniowà
przy u˝yciu specjalnego pistoletu.
Zapewnia ona równomierne wype∏nienie korpusu mufy nawet w przypadkach gdy kabel nie jest u∏o˝ony
poziomo. Mufa mo˝e byç pod∏àczana pod napi´cie bezpoÊrednio
po zakoƒczeniu procesu wype∏niania
˝ywicà.
Cechy
• ¸atwy monta˝ ze wzgl´du na
optymalny rozmiar mufy
• Krótki czas ˝elowania ˝ywicy
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏
mm
H(A)KnFtA, H(A)KnFty
50-120
93 I 493-3PL
120-240
93 I 494-3PL
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
Nr IEn-EWP-516/06
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
33
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7 / 15 kV
5:54 PM
MUFY
Page 34
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWA
1-˚Y¸OWE
Mufa taÊmowa z rurà termokurczliwà
Seria 93-TMSR
Informacje techniczne
i zastosowanie
Zestawy taÊmowe 93-TMSR
120 - 240 s∏u˝à do ∏àczenia kabli jedno˝y∏owych o izolacji z polietylenu
usieciowanego lub termoplastycznego na napi´cia 8,7/15 i 12/20 kV.
Zestawy 93-TMSR przystosowane sà
do ∏àczenia ˝y∏ za pomocà z∏àczek
zaprasowywanych. Izolacja kabla
odtwarzana jest za pomocà taÊmy
samospajalnej Scotch 23, ekrany
na ˝yle roboczej i izolacji za pomocà
samospajalnej taÊmy pó∏przewodzàcej Scotch 13. Na kraw´dziach ekranu na izolacji podstawowej kabla
oraz ekranu odtworzonego za pomocà taÊmy Scotch 13 w obszarze
z∏àczki zastosowano sterowanie pola
elektrycznego za pomocà taÊmy
o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci
dielektrycznej Scotch 2220. Konstrukcja taka umo˝liwia wykonanie
po∏àczenia bez koniecznoÊci sto˝kowania izolacji. Pow∏ok´ zewn´trznà
stanowi rura termokurczliwa z klejem typu MDT-A.
Cechy
• Brak koniecznoÊci sto˝kowania
izolacji
• Sterowanie pola elektrycznego
za pomocà taÊmy Scotch 2220
• Dost´pnoÊç zestawów
trój- i jednofazowych
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm2
YH(A)KX, YH(A)KXS, [N(A)2XSY],
X(RU)H(A)KXS, [N(A)2XS(FL)2Y]
50-120
93-TMSR 120
120-240
93-TMSR 240
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
IEn –EWP-288/01
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
34
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
8,7 / 15 kV
5:54 PM
Page 35
MUFY
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWA
1-˚Y¸OWE
Mufa taÊmowa
Seria 93-TMS
Informacje techniczne
i zastosowanie
Zestawy taÊmowe 93 TMS 120-240
s∏u˝à do ∏àczenia kabli jedno˝y∏owych o izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego na
napi´cia 8,7/15 i 12/20 kV.
Zestawy 93-TMS przystosowane sà
do ∏àczenia ˝y∏ za pomocà z∏àczek
zaprasowywanych. Izolacja kabla
odtwarzana jest za pomocà taÊmy
samospajalnej Scotch 23, ekrany na
˝yle roboczej i izolacji za pomocà
samospajalnej taÊmy pó∏przewodzàcej Scotch 13. Na kraw´dziach ekranu na izolacji podstawowej kabla
oraz ekranu odtworzonego za
pomocà taÊmy Scotch 13 w obszarze
z∏àczki zastosowano sterowanie pola
elektrycznego za pomocà taÊmy
o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci
dielektrycznej Scotch 2220.
Konstrukcja taka umo˝liwia wykonanie po∏àczenia bez koniecznoÊci
sto˝kowania izolacji. Pow∏ok´ zewn´trznà stanowi taÊma Scotch 2228
wzmocniona taÊmà z w∏óknami
szklanymi.
Cechy
• Brak koniecznoÊci sto˝kowania
izolacji
• Sterowanie pola elektrycznego
za pomoc taÊmy Scotch 2220
• Dost´pnoÊç zestawów
trój- i jednofazowych
• Zapewniona szczelnoÊç pow∏oki
zewn´trznej
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm2
YH(A)KX, YH(A)KXS, [N(A)2XSY],
X(RU)H(A)KXS, [N(A)2XS(FL)2Y]
50-120
93-TMS 120
120-240
93-TMS 240
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
Nr IEn-EWP-292/01
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
35
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
12 / 20 k V
Page 36
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
NAPOWIETRZNA
1-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa napowietrzna
QT II
Seria 93-EB 6x-2PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
G∏owica QT II wykonana jest
z silikonu, który gwarantuje
zmniejszenie up∏ywnoÊci pràdu
w warunkach zawilgocenia, a tak˝e
odpornoÊç na wy∏adowania
powierzchniowe i dzia∏anie
promieniowania UV. Wewnàtrz
prefabrykatu izolacyjnego znajduje
si´ rura z gumy EPDM zapewniajàca
refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego. G∏owice QT II
mogà byç stosowane do 1-˝y∏owych
kabli energetycznych o izolacji
z polietylenu usieciowanego
i termoplastycznego oraz gumy
EPR na napi´cie 12/20 kV.
• Prosty i szybki monta˝
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Sta∏y docisk radialny
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
pow∏oki
Ârednica
izolacji
Wymiary g∏owicy
Przekrój
˝y∏y
roboczej
A
Nr produktu
Nr zestawu
B
mm
mm
mm 2
mm
mm
23,0 - 35,0
30,0 - 44,0
16,2 - 28,5
21,3 - 35,0
25 - 95
70 - 240
330
330
69
70
5651
5652
93-EB 62-2PL
93-EB 63-2PL
27,7 - 45,7
240 - 500
368
83
5653
93-EB 64-2PL
33,3 - 53,3
400 - 800
375
91
5654
93-EB 65-2PL
YH(A)KX(S)
XH(A)KX(S)
XUH(A)KX(S)
35,0 - 52,0
XRUH(A)KX(S)
GnUHAKG, GnUHKG 41,0 - 65,0
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 4
NBN C68205
Ocena techniczna
IEn-EWP-427/04
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
– taÊmy Scotchfil
– taÊmy Scotch 70
– pasty silikonowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
36
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 k V
5:54 PM
Page 37
G¸OWICE
KABLOWE
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
WN¢TRZOWA
1-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa
QT II
Seria 93-EB 6x-1PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
G∏owica QT II wykonana jest
z silikonu, który gwarantuje
zmniejszenie up∏ywnoÊci pràdu
w warunkach zawilgocenia, a tak˝e
odpornoÊç na wy∏adowania powierzchniowe i dzia∏anie promieniowania
UV. Wewnàtrz prefabrykatu
izolacyjnego znajduje si´ rura
z gumy EPDM zapewniajàca
refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego. G∏owice QT II
w/w serii mogà byç stosowane do
1-˝y∏owych kabli energetycznych
o izolacji z polietylenu usieciowanego
i termoplastycznego oraz gumy EPR
12/20 kV.
Cechy
• Prosty i szybki monta˝
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Sta∏y docisk radialny
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S)
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S)
GnUHAKG, GnUHKG
Wymiary kabla
Wymiary g∏owicy
Ârednica
pow∏oki
zewn´trznej
Ârednica
izolacji
Przekrój
˝y∏
roboczych
mm
mm
mm 2
mm
mm
25 - 95
95 - 240
240 - 500
500 - 800
254
254
279
286
69
70
83
91
23,0
30,0
35,0
41,0
-
35,0
44,0
52,0
65,0
16,0
21,3
27,0
33,0
-
28,5
35,0
49,0
53,3
A
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 1 i 4 lub cz´Êç 5
IEn-EWP-426/04
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
– taÊmy Scotchfil
– taÊmy Scotch 70
– pasty silikonowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
37
Nr produktu
Nr zestawu
5641
5642
5643
5644
93-EB 62-1PL
93-EB 63-1PL
93-EB 64-1PL
93-EB 65-1PL
B
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
12/ 20 k V
30/8/06
5:54 PM
Page 38
G¸OWICE
KABLOWE
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
NAPOWIETRZNA
3-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa napowietrzna
QT II
Seria 93-EB 6x5-4
Informacje techniczne
i zastosowanie
B
G∏owice serii 93-EB6x5-4 s∏u˝à do
zakaƒczania kabli energetycznych
o izolacji papierowej przesyconej
syciwem nieÊciekajàcym i pow∏oce
o∏owianej 8,7/15 kV i 12/20 kV.
Wszystkie prefabrykowane elementy
wchodzàce w sk∏ad zestawu wykonane sà w technologii zimnokurczliwej
gwarantujàcej sta∏y radialny docisk.
Podstawà konstrukcji jest szeÊciokloszowy prefabrykat g∏owicy QT II wykonany z gumy silikonowej z wbudowanym elementem sterujàcym pole
elektryczne. ˚y∏y kabla izolowane sà
za pomocà zestawu rurek, z których
zewn´trzne równie˝ wykonane sà
z materia∏u silikonowego. Tworzà
one barier´ dla syciwa kablowego
zamykanà w górnej cz´Êci g∏owicy za
pomocà olejoodpornej taÊmy Scotch
2221. D∏ugoÊç ˝y∏ oraz elastyczny system uszczelnienia miejsca ich rozga∏´zienia wykorzystujàcy mas´ uszczelniajàcà Scotchrap, taÊm´ Scotch 2228
i zimnokurczliwà silikonowà g∏owiczk´ trójpalczastà, umo˝liwia dokonywanie manipulacji (np. przy uzgadnianiu faz) przy zachowaniu pe∏nej
szczelnoÊci g∏owicy. W komplecie
elementów znajduje si´ zestaw zwarciowy sk∏adajàcy si´ z ocynowanej
Zakres stosowania
Typ kabla
plecionki miedzianej o przekroju
50 mm2 oraz uk∏adu dwóch spr´˝yn
krà˝kowych. Monta˝ g∏owicy odbywa
si´ bez koniecznoÊci u˝ywania palnika ani innych dodatkowych narz´dzi.
G∏owic´ mo˝na instalowaç nawet
przy niskich temperaturach otoczenia
(do –18°C).
mm
20,0 - 29,0
W 1999 r. g∏owica QT II zosta∏a
wielokrotnie wyró˝niona przez
specjalistów bran˝y
energetycznej
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Niepotrzebny palnik
• G∏owica jest elastyczna
• Prosta instalacja
• Oszcz´dnoÊç czasu i redukcja
kosztów.
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
A
Wymiary g∏owicy
Nr prefabrykatu
Nr zestawu
5652
93-EB 625-4
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm
2
70 - 185
A
B
mm
mm
800
70
Dopuszczenia
Opis zestawu
Opinia techniczna Instytutu
Energetyki IEn-EWP-213/99
Zestaw zawiera wszystkie elementy
potrzebne do monta˝u oprócz koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
38
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12/ 20 k V
5:54 PM
Page 39
G¸OWICE
KABLOWE
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
WN¢TRZOWA
3-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa
QT II
Seria 93-EB 6x5-3
Informacje techniczne
i zastosowanie
G∏owice serii 93-EB6x5-3 s∏u˝à do
zakaƒczania kabli energetycznych
o izolacji papierowej przesyconej
syciwem nieÊciekajàcym i pow∏oce
o∏owianej 8,7/15 kV i 12/20 kV.
Wszystkie prefabrykowane elementy
wchodzàce w sk∏ad zestawu wykonane sà w technologii zimnokurczliwej
gwarantujàcej sta∏y radialny docisk.
Podstawà konstrukcji jest czterokloszowy prefabrykat g∏owicy QT II
wykonany z gumy silikonowej
z wbudowanym elementem sterujàcym pole elektryczne. ˚y∏y kabla
izolowane sà za pomocà zestawu
rurek, z których zewn´trzne równie˝
wykonane sà z materia∏u silikonowego. Tworzà one barier´ dla syciwa
kablowego zamykanà w górnej cz´Êci
g∏owicy za pomocà olejoodpornej
taÊmy Scotch 2221. Aby u∏atwiç
manipulacj´ ˝y∏ami (np. przy uzgadnianiu faz) dost´pne sà dodatkowe
zestawy umo˝liwiajàce wykonanie
g∏owicy w wersji przed∏u˝onej o wielokrotnoÊç 20 cm. Dzi´ki wype∏nieniu obszaru rozga∏´zienia si´ ˝y∏
kabla masà uszczelniajàcà Scotchrap
i zastosowaniu do jego zaizolowania
taÊmy Scotch 2228 oraz zimnokurczliwej g∏owiczki trójpalczastej ewentu-
alna manipulacja ˝y∏ami w trakcie
monta˝u nie grozi utratà szczelnoÊci.
W komplecie elementów znajduje
si´ zestaw zwarciowy sk∏adajàcy si´
z ocynowanej plecionki miedzianej
o przekroju 50 mm2 oraz uk∏adu
dwóch spr´˝yn krà˝kowych. Monta˝
g∏owicy odbywa si´ bez dodatkowych
narz´dzi, i przebiega ∏atwo nawet
w miejscach o utrudnionym dost´pie
ze wzg´du na ograniczenia przestrzenne. G∏owic´ mo˝na instalowaç
nawet przy niskich temperaturach
otoczenia (do –18°C).
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Niepotrzebny palnik
• G∏owica jest elastyczna
• Mo˝liwy monta˝ w wersji
przed∏u˝onej.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
Wymiary g∏owicy
Wymiary g∏owicy
z przed∏u˝onymi
fazami
A
B
A’
B’
mm
mm
mm
mm
550
70
750
70
Przekrój
˝y∏y roboczej
2
mm
mm
20,0 - 29,0
70 - 185
Nr zestawu
Nr zestawu
do przed∏u˝enia faz
o 20 cm.
93-EB 625-3
93-P625-3
Dopuszczenia
Opis zestawu
CENELEC HD 629.2
Ocena techniczna
IEn-EWP-194/98
Zestaw zawiera wszystkie elementy
potrzebne do monta˝u oprócz koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
39
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
12 / 20 k V
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
Page 40
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
NAPOWIETRZNA
3-˚Y¸OWE
G∏owica prefabrykowana napowietrzna
QT II
Seria 93-EB 626-4
Informacje techniczne
i zastosowanie
Seria g∏owic napowietrznych
QTII 93-EB 626-4 s∏u˝y do zakaƒczania kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem
nieÊciekajàcym i pow∏oce o∏owianej
na napi´cie 8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
G∏ównym elementem jest wysokiej
jakoÊci zimnokurczliwy prefabrykat
QTII 5652, wykonany z gumy silikonowej odpornej na promieniowanie
ultrafioletowe i wilgoç. Prefabrykat
zawiera wbudowany element sterujàcy o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci dielektrycznej zapewniajàcy
bezpieczny rozk∏ad potencja∏u
elektrycznego.
Rozga∏´zienie ˝y∏ zamkni´te jest termokurczliwà g∏owiczkà trójpalczastà.
Na izolacji ˝y∏ obkurczone sà
przezroczyste rury termokurczliwe
odporne na syciwo kablowe, oraz
zabezpieczajàce zewn´trzne termokurczliwe rury izolacyjne MDT-A.
Zestaw uziemiajàcy sk∏ada si´
z r´kawa plecionki miedzianej
o przekroju 50 mm2, oraz spr´˝yny
krà˝kowej mocujàcej go do pow∏oki
o∏owianej kabla.
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Prosta instalacja
• Redukcja kosztów
• Zestaw uziemiajàcy zawarty
w komplecie materia∏ów
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
Wymiar g∏owicy
Przekrój
˝y∏y roboczej
D∏ugoÊç faz
mm
mm 2
mm
20-29
70 - 240
750
Nr prefabrykatu
5652
Nr zestawu
93-EB 626-4
*G∏owica równie˝ w wersji bez zestawu zwarciowego (typ 93-EB 626-4 BU)
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena techniczna Instytutu
Energetyki IEn-EWP-515/06
Zestaw sk∏ada si´ z:
– prefabrykatów g∏owic QT II
– elementów izolacyjnych
termokurczliwych
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
40
– zestawu zwarciowego
– sk∏adu materia∏ów oraz instrukcji
monta˝u
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 k V
5:54 PM
G¸OWICE
KABLOWE
Page 41
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
WN¢TRZOWA
3-˚Y¸OWE
G∏owica prefabrykowana wn´trzowa
QT II
Seria 93-EB 626-3
Informacje techniczne
i zastosowanie
Seria g∏owic wn´trzowych
QTII 93-EB 626-3 s∏u˝y do zakaƒczania kabli energetycznych o izolacji papierowej przesyconej syciwem
nieÊciekajcym i pow∏oce o∏owianej
na napi´cie 8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
G∏ównym elementem jest wysokiej
jakoÊci zimnokurczliwy prefabrykat
QTII 5642, wykonany z gumy silikonowej odpornej na promieniowanie
ultrafioletowe i wilgoç. Prefabrykat
zawiera wbudowany element sterujàcy o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci dielektrycznej zapewniajàcy
bezpieczny rozk∏ad potencja∏u
elektrycznego.
Rozga∏´zienie ˝y∏ zamkni´te jest termokurczliwà g∏owiczkà trójpalczastà.
Na izolacji ˝y∏ obkurczone sà
przezroczyste rury termokurczliwe
odporne na syciwo kablowe, oraz
zabezpieczajàce zewn´trzne termokurczliwe rury izolacyjne MDT-A.
Zestaw uziemiajàcy sk∏ada si´
z r´kawa plecionki miedzianej
o przekroju 50 mm2, oraz spr´˝yny
krà˝kowej mocujàcej go do pow∏oki
o∏owianej kabla.
Cechy
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Prosta instalacja
• Redukcja kosztów
• Zestaw uziemiajàcy zawarty
w komplecie materia∏ów
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Ârednica
izolacji
H(A)Kny, H(A)KnFtA
H(A)KnFty, H(A)KnFpA
H(A)KnFpy, H(A)KnFoA
H(A)KnFoy
Wymiar g∏owicy
Przekrój
˝y∏y roboczej
D∏ugoÊç faz
mm
mm 2
mm
20-29
70 - 240
450
Nr prefabrykatu
5642
Nr zestawu
93-EB 626-3
*G∏owica równie˝ w wersji bez zestawu zwarciowego (typ 93-EB 626-3 BU)
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena techniczna Instytutu
Energetyki Nr IEn-EWP-514/06
Zestaw sk∏ada si´ z:
– prefabrykatów g∏owic QT II
– elementów izolacyjnych
termokurczliwych
– zestawu zwarciowego
– sk∏adu materia∏ów oraz instrukcji
monta˝u
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
41
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
12/20 kV
30/8/06
5:54 PM
G¸OWICE KABLOWE
KONEKTOROWE
Page 42
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
Z POLIETYLENU
USIECIOWANEGO
WN¢TRZOWA
1-˚Y¸OWE
G∏owice kablowe konektorowe
Seria 93-EE 800 – 2/25 do 93-EE 975 – 4/300
G∏owica konektorowa prosta 250 A
Typ kabla
YH(A)KXS
X(RU)H(A)KXS
Wymiary kabla
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm 2
25
Ârednica
izolacji
mm
17,0 - 19,5
Nr zestawu
93-EE600-2/25
35
18,0 - 20,5
93-EE600-2/35
50
19,2 - 21,7
93-EE600-2/50
70
20,9 - 23,4
93-EE600-2/70
95
22,5 - 25,0
93-EE600-2/95
120
24,0 - 27,0
93-EE600-2/120
150
25,6 - 28,5
93-EE600-2/150
G∏owica konektorowa kàtowa 250 A
Typ kabla
YH(A)KXS
X(RU)H(A)KXS
Wymiary kabla
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm 2
25 - 95
Ârednica
izolacji
mm
12,2 - 25,0
Nr zestawu
93-EE605-2/-95
120
24,0 - 27,0
93-EE615-2/-120
150
25,5 - 28,5
93-EE615-2/-150
25 - 95
15,0 - 23,5
93-EE605-4/-95
95 - 240
21,8 - 32,6
93-EE845-4/-240
G∏owica konektorowa „T” 630 A
Typ kabla
YH(A)KXS
X(RU)H(A)KXS
Wymiary kabla
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm 2
25 - 95
Ârednica
izolacji
mm
15,0 - 23,5
Nr zestawu
93-EE705-6/95
95 - 240
21,8 - 32,6
93-EE915-4/70
300
30,2 - 34,6
93-EE925-4/95
400
33,5 - 37,8
93-EE935-4/120
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
42
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12/20 kV
5:54 PM
Page 43
MUFY
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWE
1-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa
QSE
Seria 93-AF-600
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy QSE przeznaczone sà do jedno˝y∏owych kabli energetycznych
o izolacji z tworzyw sztucznych na
napi´cia do 24 kV. Stosuje si´ w nich
gum´ etylenowo-propylenowà EPDM
odznaczajàca si´ wysokà odpornoÊcià
na wilgoç i ozon. W mufach QSE wykorzystywane sà wielowarstwowe prefabrykaty zapewniajàce odtworzenie
ciàg∏oÊci poszczególnych warstw
kabla. Ka˝dy prefabrykat zawiera zintegrowanà warstw´ odpowiedzialnà
za sterowanie pola elektrycznego,
warstw´ izolacyjnà jak rownie˝
zewn´trzny pó∏przewodzàcy ekran
zapewniajàcy ciàg∏oÊc ekranu na izolacji kabla. Prefabrykat jest fabrycznie nasuni´ty na spiral´ noÊnà co
umo˝liwia jego precyzyjne pozycjonowanie.
Ze wzgledu na trwa∏e zespojenie warstwy sterujàcej z cz´Êcià izolacyjnà
prefabrykatu nie ma mo˝liwoÊci przypadkowego jej pomini´cia w trakcie
monta˝u.
GruboÊcienna zimnokurczliwa rura
os∏onowa gwarantuje odpornoÊç na
urazy mechaniczne, a tak˝e zapewnia
ochron´ przed wilgocià i korozjà.
Dzi´ki sta∏emu radialnemu dociskowi do pow∏oki kabla nie jest konieczne stosowanie dodatkowego spoiwa
ani kleju. Aby zapobiec wzd∏u˝nej
penetracji wody pod pow∏okà kabla
na jej koƒcach wykonuje si´ uszczelnienia z taÊmy Scotch 2228.
Cechy
• Mo˝liwoÊç pracy w zanurzeniu pod
wodà,
• Niepotrzebny palnik,
• Doskona∏a stabilnoÊç termiczna
i odpornoÊç mechaniczna,
• Mo˝liwoÊç instalacji w niskich temperaturach.
Zakres stosowania
Typ kabla
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S),
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S),
GnUHAKG, GnUHKG
Wymiary kabla
Wymiary z∏àczki
Ârednica
izolacji
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm
min. 17,8
21,5 - 36,0
23,0 - 41,0
25,6 - 46,0
Nr zestawu
Ârednica
D∏ugoÊç max.
mm 2
mm
mm
50 - 70
95 - 150
120 - 240
185 - 300
22,0
18,0
20,0
22,5
-
33,0
28,0
33,0
38,0
Dopuszczenia
Opis zestawu
Nr IEn-EWP-505/06
CENELEC HD 629 oraz IEEE 404
Zestaw zawiera:
– zimnokurczliwy prefabrykat
izolacyjny,
– taÊma Scotch 13
– taÊma Scotch 2228
– taÊma Scotch 24
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
43
170
170
170
170
93-AF
93-AF
93-AF
93-AF
611-1E
611-1
621-1
631-1
– p∏at uszczelniajàcy
– smar silikonowy
– r´kawice i instrukcja monta˝u
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 kV
5:54 PM
MUFY
Page 44
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
I PAPIEROWEJ
PRZEJÂCIOWE
3-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa przejÊciowa QSE
Seria 93-FF 2x5-3 PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
PrzejÊciowa mufa hybrydowa QSE™
s∏u˝y do ∏àczenia trój˝y∏owych kabli
o izolacji papierowej przesyconej syciwem i wspólnej pow∏oce o∏owianej
z jedno˝y∏owymi kablami o izolacji
z polietylenu usieciowanego. Wszystkie elementy prefabrykowane zawarte w zestawie wykonane sà w oparciu
o technologi´ zimno- i termokurczliwà. Podstawowà cechà konstrukcyjnà rodziny muf hybrydowych QSE™
jest sposób odtwarzania pierwotnej
izolacji roboczej kabli w miejscu ich
∏àczenia poprzez monta˝ zimnokurczliwego prefabrykatu QSE™.
Zawiera on zintegrowane elementy
umo˝liwiajàce odtworzenie ciàg∏oÊci
ekranów pó∏przewodzàcych oraz izolacji pierwotnej kabla.
Prefabrykat QSE™ posiada równie˝
fabrycznie wbudowany element izolacyjny o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci dielektrycznej (εr rz´du 20),
odpowiedzialny za wysterowanie
pola elektrycznego w obszarze zakoƒczenia pierwotnych ekranów pó∏-
przewodzàcych kabla. Wysterowanie
pola elektrycznego w obszarze z∏àczki realizowane jest za pomocà taÊmy
pó∏przewodzàcej Scotch™ 13. ˚y∏a
powrotna odtwarzana jest przy u˝yciu r´kawa ekranujàcego z plecionki
miedzianej, mocowanego do pow∏oki
o∏owianej za pomoca spr´˝yn krà˝kowych CFS, przystosowanych
do przenoszenia wymaganych normà
pràdów zwarciowych. Uszczelnienie
przeciwwilgociowe kabla tradycyjnego w miejscu rozejÊcia si´ ˝y∏ zapewniajà trójpalczatki termokurczliwe
natomiast pow∏ok´ zewn´trznà kabla
odtwarzajà gruboÊcienne rury termokurczliwe, pokryte od wewnàtrz warstwà kleju termotopliwego.
Cechy
• Krótki czas monta˝u
• Doskona∏e parametry techniczne.
Zakres stosowania
Typ kabla
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S),
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S),
GnUHAKG, GnUHKG
Wymiary dla kabli XLPE
Typ kabla
Wymiary dla kabli w izol.
papierowo-olejowej
Wymiary z∏àczki
Nr zestawu
Ârednica
izolacji
˝y∏y roboczej
Przekrój
˝y∏y
roboczej
Ârednica
izolacji
˝y∏y roboczej
Przekrój
˝y∏y
roboczej
Ârednica
D∏ugoÊç
max.
mm
mm 2
mm
mm 2
mm
mm
24,6 - 30,1
120 - 185
22,5 - 30,1
120 - 185
20,0 - 33,0
176
H(A)KnFtA
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
Nr IEn-EWP-378/2003
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
44
93-FF 225-3PL
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12/20 kV
5:54 PM
MUFY
Page 45
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
PRZELOTOWE
1-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa przelotowa QSE
Seria 93-OF-2x5-3 PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Przelotowa mufa hybrydowa QSE™
s∏u˝y do ∏àczenia trój˝y∏owych kabli
o izolacji papierowej przesyconej syciwem i wspólnej pow∏oce o∏owianej.
Wszystkie elementy prefabrykowane
zawarte w zestawie wykonane sà
w oparciu o technologi´ zimno i termokurczliwà. Podstawowà cechà
konstrukcyjnà rodziny muf hybrydowych QSE™ jest sposób odtwarzania
pierwotnej izolacji roboczej kabli
w miejscu ich ∏àczenia poprzez monta˝ zimnokurczliwego prefabrykatu
QSE™. Zawiera on zintegrowane
elementy umo˝liwiajàce odtworzenie
ciag∏oÊci ekranów pó∏przewodzàcych
oraz izolacji pierwotnej kabla. Prefabrykat QSE™ posiada równie˝ fabrycznie wbudowany element izolacyjny o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci dielektrycznej (εr rz´du 20),
odpowiedzialny za wysterowanie pola elektrycznego w obszarze zakoƒczenia pierwotnych ekranów pó∏przewodzacych kabla. Wysterowanie
pola elektrycznego w obszarze z∏àczki realizowane jest za pomoca taÊmy
pó∏przewodzàcej Scotch™ 13. ˚y∏a
powrotna odtwarzana jest przy
u˝yciu r´kawa ekranujàcego z plecionki miedzianej, mocowanego
do pow∏oki o∏owianej za pomocà
spr´˝yn krà˝kowych CFS, przystosowanych do przenoszenia wymaganych normà pradów zwarciowych.
Uszczelnienie przeciwwilgociowe
w miejscu rozejÊcia si´ ˝y∏ zapewniajà trójpalczatki termokurczliwe natomiast pow∏ok´ zewnetrznà kabla odtwarzajà gruboÊcienne rury termokurczliwe, pokryte od wewnàtrz warstwà kleju termotopliwego.
Cechy
• Krótki czas monta˝u
• Doskona∏e parametry techniczne
Zakres stosowania
Typ kabla
H(A)KnFtA
Wymiary dla kabli w izolacji
papierowo-olejowej
Wymiary z∏àczki
Ârednica
izolacji
Przekrój
˝y∏y roboczej
Ârednica
D∏ugoÊç max.
mm
mm 2
mm
mm
22,5 - 30,1
120 - 185
20,0 - 33,0
176
Dopuszczenia
Opis zestawu
Ocena Techniczna
Nr IEn-EWP-377/2003
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
45
Nr zestawu
93-OF 225-3PL
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 kV
5:54 PM
MUFY
Page 46
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWE
1-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa przelotowa
QS 2000
Seria 93-AP 6x0(1)-1PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Zestaw QS 2000 zawiera zimnokurczliwà muf´ zbudowanà z wielowarstwowego silikonowego prefabrykatu
izolujàcego, r´kaw z plecionki
miedzianej ∏àczàcy ˝y∏´ powrotnà,
rur´ zewn´trznà odbudowujàcà
pow∏ok´ kabla. Mufa jest dostarczana
w postaci prefabrykatu rozciàgni´tego
na usuwalnej wewn´trznej spirali
plastikowej. Po aplikacji prefabrykat
ten zapewnia odnowienie izolacji
i ekranu pó∏przewodzàcego. Sta∏y
docisk radialny zapewnia absolutnà
wodoszczelnoÊç. Dzi´ki uniwersalnemu projektowi mufa ta mo˝e byç
stosowana, do ró˝nych typów kabli,
a tak˝e pasuje do wszystkich
standardowych z∏àczek. Jej ma∏e
rozmiary umo˝liwiajà instalacje
w miejscach o ograniczonym
dost´pie. Ka˝dy prefabrykat jest
testowany w laboratorium w celu
zapewnienia niezawodnoÊci.
Muf´ QS 2000 mo˝na stosowaç
do ∏àczenia jedno˝y∏owych kabli
do 20 kV o izolacji z polietylenu (PE),
z polipropylenu usieciowanego
(XLPE) oraz gumy etylenowo-propylenowej (EPR). Mo˝na jà stosowaç
do po∏àczeƒ zarówno napowietrznych
na kablach podwieszanych na linkach
noÊnych jak i bezpoÊrednio pod
ziemià. W przypadku zastosowaƒ
napowietrznych muf´ nale˝y owinàç
taÊmà odpornà na UV np. Scotch
Super 33+.
Cechy
• Lekka, elastyczna, ∏atwa
w monta˝u na kablach
napowietrznych
• Doskona∏e w∏aÊciwoÊci
elektryczne, mechaniczne
i uszczelniajàce
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Wymiary z∏àczki
Ârednica
Wymiary mufy
D∏ugoÊç
max.
Nr zestawu
Ârednica Ârednica
pow∏oki izolacji
Przekrój
˝y∏y roboczej
Ârednica* D∏ugoÊç
mm
mm
mm 2
mm
mm
mm
mm
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S)
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S)
39
46
17,7 - 26,0
22,3 - 33,2
50 - 95
95 - 240
14,0 - 26,0
18,0 - 33,2
170
170
45-55
55-70
680
680
93-AP 611-1PL
93-AP 621-1PL
GnUHAKG, GnUHKG
56
28,4 - 43,0
240 - 400
24,0 - 43,0
230
70-90
700
93-AP 631-1PL
* wymiar ten zale˝y od Êrednicy kabla
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 2
EdF HN 33-E-01
UNE 21-115-75
Ocena techniczna
IEn-EWP-428/04
Zestaw sk∏ada si´ z:
– izolacyjnego prefabrykatu
zimnokurczliwego
– rury zimnokurczliwej zewn´trznej
– spr´˝yn o sta∏ej sile docisku
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
46
– r´kawa miedzianego
– taÊmy Scotch 13 i Scotch 23
– pasty P55/1
– r´kawic
– instrukcji monta˝u.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 kV
5:55 PM
Page 47
MUFY
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
I POLIETYLENOWEJ
PRZEJÂCIOWA
3-˚Y¸OWE
Mufa przejÊciowa taÊmowo-˝ywiczna
Scotchcast
Seria 93 P 48x-3PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy Scotchcast serii 93 P 48x-3PL
s∏u˝à do ∏àczenia trój˝y∏owych kabli
energetycznych o izolacji papierowej
przesyconej syciwem nieÊciekajàcym
i pow∏oce o∏owianej z trzema
jedno˝y∏owymi kablami o izolacji
z polietylenu usieciowanego
na napi´cie 8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
Izolacja ˝y∏ odtwarzana jest za
pomocà taÊmy izolacyjnej z papieru
impregnowanego Scotch 404.
Odtwarzanie ekranów na ˝y∏ach oraz
izolacji dowini´tej odbywa si´ przy
u˝yciu taÊmy pó∏przewodzàcej
z papieru impregnowanego syciwem
Scotch 401. Izolacja kabli tworzywowych jest separowana od taÊm
impregnowanych za pomocà olejoodpornej taÊmy Scotch 70. Ekran
zewn´trzny wykonany jest z taÊmy
miedzianej Scotch 24. ˚y∏y powrotne
kabli o izolacji polietylenowej ∏àczo-
ne sà z pow∏okà o∏owianà i pancerzem kabla klasycznego za pomocà
spr´˝yn krà˝kowych. Os∏on´ zewn´trznà stanowi korpus wype∏niony
˝ywicà elektroizolacyjnà Scotchcast 4.
Wtrysk ˝ywicy odbywa si´ metodà
ciÊnieniowà przy u˝yciu specjalnego
pistoletu. Zapewnia ona równomierne wype∏nienie korpusu mufy nawet
w przypadkach gdy kabel nie jest
u∏o˝ony poziomo. Mufa mo˝e byç
pod∏àczana pod napi´cie bezpoÊrednio po zakoƒczeniu procesu wype∏niania ˝ywicà.
Cechy
• ¸atwy monta˝ ze wzgl´du na
optymalny rozmiar mufy
• Krótki czas ˝elowania ˝ywicy
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏
mm
Y/X/H(A)KX(S), X/R/UH(A)KX(S),
H(A)KnFtA, H(A)KnFty
50-120
93 P 483-3PL
120-240
93 P 484-3PL
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
nr IEn-EWP-517/06
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
47
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 kV
5:55 PM
MUFY
Page 48
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
PAPIEROWEJ
PRZELOTOWA
3-˚Y¸OWE
Mufa przelotowa taÊmowo-˝ywiczna
Scotchcast
Seria 93 I 49x-3PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Mufy Scotchcast serii 93 I 49x-3PL
s∏u˝à do ∏àczenia trój˝y∏owych kabli
energetycznych o izolacji papierowej
przesyconej syciwem nieÊciekajcym
i pow∏oce o∏owianej na napi´cie
8,7 / 15 kV i 12 / 20 kV.
Izolacja ˝y∏ odtwarzana jest za
pomocà taÊmy izolacyjnej z papieru
impregnowanego Scotch 404.
Odtwarzanie ekranów na ˝y∏ach
oraz izolacji dowini´tej odbywa si´
przy u˝yciu taÊmy pó∏przewodzàcej
z papieru impregnowanego syciwem
Scotch 401. Ekran zewn´trzny
wykonany jest z taÊmy miedzianej
Scotch 24. Pow∏oki i pancerze kabli
∏àczone sà za pomocà r´kawa
z ocynowanej plecionki miedzianej
mocowanego spr´˝ynami krà˝kowymi. Os∏on´ zewn´trznà stanowi
korpus wypeniony ˝ywicà elektroizolacyjnà Scotchcast 4. Wtrysk ˝ywicy
odbywa si´ metodà ciÊnieniowà
przy u˝yciu specjalnego pistoletu.
Zapewnia ona równomierne wype∏nienie korpusu mufy nawet w przypadkach gdy kabel nie jest u∏o˝ony
poziomo. Mufa mo˝e byç pod∏àczana pod napi´cie bezpoÊrednio
po zakoƒczeniu procesu wype∏niania
˝ywicà.
Cechy
• ¸atwy monta˝ ze wzgl´du na
optymalny rozmiar mufy
• Krótki czas ˝elowania ˝ywicy
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏
mm
H(A)KnFtA, H(A)KnFty
50-120
93 I 493-3PL
120-240
93 I 494-3PL
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
Nr IEn-EWP-516/06
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
48
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 kV
5:55 PM
Page 49
MUFY
(Noir plate)
KABLE O IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWA
1-˚Y¸OWE
Mufa taÊmowa z rurà termokurczliwà
Seria 93-TMSR
Informacje techniczne
i zastosowanie
Zestawy taÊmowe 93-TMSR
120 - 240 s∏u˝à do ∏àczenia kabli jedno˝y∏owych o izolacji z polietylenu
usieciowanego lub termoplastycznego na napi´cia 8,7/15 i 12/20 kV.
Zestawy 93-TMSR przystosowane sà
do ∏àczenia ˝y∏ za pomocà z∏àczek
zaprasowywanych. Izolacja kabla
odtwarzana jest za pomocà taÊmy
samospajalnej Scotch 23, ekrany
na ˝yle roboczej i izolacji za pomocà
samospajalnej taÊmy pó∏przewodzàcej Scotch 13. Na kraw´dziach ekranu na izolacji podstawowej kabla
oraz ekranu odtworzonego za pomocà taÊmy Scotch 13 w obszarze
z∏àczki zastosowano sterowanie pola
elektrycznego za pomocà taÊmy
o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci
dielektrycznej Scotch 2220. Konstrukcja taka umo˝liwia wykonanie
po∏àczenia bez koniecznoÊci sto˝kowania izolacji. Pow∏ok´ zewn´trznà
stanowi rura termokurczliwa z klejem typu MDT-A.
Cechy
• Brak koniecznoÊci sto˝kowania
izolacji
• Sterowanie pola elektrycznego
za pomocà taÊmy Scotch 2220
• Dost´pnoÊç zestawów
trój- i jednofazowych
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm2
YH(A)KX, YH(A)KXS, [N(A)2XSY],
X(RU)H(A)KXS, [N(A)2XS(FL)2Y]
50-120
93-TMSR 120
120-240
93-TMSR 240
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
IEn –EWP-288/01
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
49
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
12 / 20 kV
5:55 PM
MUFY
Page 50
(Noir plate)
KABLE O IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWA
1-˚Y¸OWE
Mufa taÊmowa
Seria 93-TMS
Informacje techniczne
i zastosowanie
Zestawy taÊmowe 93 TMS 120-240
s∏u˝à do ∏àczenia kabli jedno˝y∏owych o izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego na
napi´cia 8,7/15 i 12/20 kV.
Zestawy 93-TMS przystosowane sà
do ∏àczenia ˝y∏ za pomocà z∏àczek
zaprasowywanych. Izolacja kabla
odtwarzana jest za pomocà taÊmy
samospajalnej Scotch 23, ekrany na
˝yle roboczej i izolacji za pomocà
samospajalnej taÊmy pó∏przewodzàcej Scotch 13. Na kraw´dziach ekranu na izolacji podstawowej kabla
oraz ekranu odtworzonego za
pomocà taÊmy Scotch 13 w obszarze
z∏àczki zastosowano sterowanie pola
elektrycznego za pomocà taÊmy
o wysokiej wzgl´dnej przenikalnoÊci
dielektrycznej Scotch 2220.
Konstrukcja taka umo˝liwia wykonanie po∏àczenia bez koniecznoÊci
sto˝kowania izolacji. Pow∏ok´ zewn´trznà stanowi taÊma Scotch 2228
wzmocniona taÊmà z w∏óknami
szklanymi.
Cechy
• Brak koniecznoÊci sto˝kowania
izolacji
• Sterowanie pola elektrycznego
za pomoc taÊmy Scotch 2220
• Dost´pnoÊç zestawów
trój- i jednofazowych
• Zapewniona szczelnoÊç pow∏oki
zewn´trznej
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Nr zestawu
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm2
YH(A)KX, YH(A)KXS, [N(A)2XSY],
X(RU)H(A)KXS, [N(A)2XS(FL)2Y]
50-120
93-TMS 120
120-240
93-TMS 240
Dopuszczenia
Zestaw zawiera:
Ocena techniczna Instytutu Energetyki
Nr IEn-EWP- 292/01
– wszystkie niezb´dne do monta˝u
elementy oprócz z∏àczek
– zestawienie materia∏ów
oraz instrukcj´ monta˝u
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
50
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 51
G¸OWICE
KABLOWE
18 / 30 k V
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
NAPOWIETRZNA
1-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa napowietrzna
QT II
Seria 94-EB 6x-2PL
Cechy
Informacje techniczne
i zastosowanie
G∏owica QT II wykonana jest
z silikonu, który gwarantuje
zmniejszenie up∏ywnoÊci pràdu
w warunkach zawilgocenia, a tak˝e
odpornoÊç na wy∏adowania
powierzchniowe i dzia∏anie
promieniowania UV. Wewnàtrz
prefabrykatu izolacyjnego znajduje
si´ rura z gumy EPDM zapewniajàca
refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego. G∏owice QT II
w/w serii mogà byç stosowane do
1-˝y∏owych kabli energetycznych
o izolacji z polietylenu usieciowanego
i termoplastycznego oraz gumy EPR
18/30 kV.
• Prosty i szybki monta˝
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Sta∏y docisk radialny
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Êrednica
pow∏oki
mm
YH(A)KX(S)
30,0 - 44,0
XH(A)KX(S)
YUH(A)KX(S)
34,0 - 52,0
XRUH(A)KX(S)
GnUHAKG, GnUHKG 41,0 - 65,0
Êrednica
izolacji
Wymiary g∏owicy
Przekrój
˝y∏y roboczej
2
A
Nr produktu
Nr zestawu
B
mm
mm
mm
mm
21,3 - 35,0
50 - 150
444
70
5661
94-EB 62-2
27,0 - 45,7
120 - 240
501
83
5662
94-EB 63-2
33,3 - 53,3
240 - 630
533
102
5663
94-EB 64-2
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 4
IEn-EWP-289/01
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
– taÊmy Scotchfil
– taÊmy Scotch 70
– pasty silikonowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
51
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
G¸OWICE
KABLOWE
18 / 30 k V
Page 52
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
WN¢TRZOWA
1-˚Y¸OWE
G∏owica zimnokurczliwa wn´trzowa
QT II
Seria 94-EB 6x-1PL
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
G∏owica QT II wykonana jest
z silikonu, który gwarantuje
zmniejszenie up∏ywnoÊci pràdu
w warunkach zawilgocenia, a tak˝e
odpornoÊç na wy∏adowania
powierzchniowe i dzia∏anie
promieniowania UV. Wewnàtrz
prefabrykatu izolacyjnego znajduje
si´ rura z gumy EPDM zapewniajàca
refrakcyjne sterowanie pola
elektrycznego. G∏owice QT II
w/w serii mogà byç stosowane do
1-˝y∏owych kabli energetycznych
o izolacji z polietylenu usieciowanego
i termoplastycznego oraz gumy EPR
18/30 kV.
• Prosty i szybki monta˝
• Bardzo wysokie parametry
techniczne
• Sta∏y docisk radialny
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
Wymiary kabla
Wymiary g∏owicy
Nr produktu
Nr zestawu
Êrednica
pow∏oki
Êrednica
izolacji
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm
mm
mm 2
mm
mm
23,0 - 35,0
16,2 - 28,5
25 - 50
330
70
5651
94-EB 62-1PL
21,3 - 35,0
50 - 150
330
70
5652
94-EB 63-1PL
27,4 - 45,7
120 - 240
368
83
5653
94-EB 64-1PL
33,3 - 53,3
240 - 630
375
90
5654
94-EB 65-1PL
YH(A)KX(S)
XH(A)KX(S)
30,0 - 44,0
YUH(A)KX(S)
35,0 - 52,0
XRUH(A)KX(S)
GnUHAKG, GnUHKG 41,0 - 65,0
A
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 1 i cz´Êç 4
NBN C68205
IEn-EWP-289/01
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 3 prefabrykatów izolacyjnych QT II
– taÊmy Scotchfil
– taÊmy Scotch 70
– pasty silikonowej
– instrukcji monta˝u.
Zestaw nie zawiera koƒcówek.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
52
B
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
18 / 30 k V
5:55 PM
Page 53
MUFY
(Noir plate)
KABLE IZOLACJI
POLIETYLENOWEJ
PRZELOTOWE
1-˚Y¸OWE
Mufa zimnokurczliwa przelotowa
QS 2000
Seria 94-AP 631-1
Informacje techniczne
i zastosowanie
Zestaw QS 2000 zawiera zimnokurczliwà muf´ zbudowan´ z wielowarstwowego silikonowego prefabrykatu
izolujàcego, r´kawa z plecionki
miedzianej ∏àczàcego ˝y∏y powrotne,
rury zewn´trznej odbudowujàcej
pow∏ok´ kabla. Mufa jest dostarczana
w postaci prefabrykatu rozciàgni´tego
na usuwalnej wewn´trznej spirali
plastikowej. Po aplikacji prefabrykat
ten zapewnia odnowienie izolacji
i ekranu pó∏przewodzàcego. Sta∏y
docisk radialny zapewnia absolutnà
wodoszczelnoÊç. Dzi´ki uniwersalnemu projektowi mufa ta mo˝e byç
stosowana do szerokiego zakresu
kabli, do ró˝nych typów kabli, a tak˝e
pasuje do wszystkich standardowych
z∏àczek. Jej ma∏e rozmiary umo˝liwiajà instalacje w miejscach o ograniczonym dost´pie. Ka˝dy prefabrykat
jest testowany na kablu energetycznym w fabryce w celu zapewnienia
Cechy
niezawodnoÊci. Muf´ QS 2000 mo˝na
stosowaç do ∏àczenia jedno˝y∏owych
kabli do 30 kV o izolacji z polietylenu
(PE), z polipropylenu usieciowanego
(XLPE) oraz gumy etylenowo-propylenowej (EPR). Mo˝na jà stosowaç
do po∏àczeƒ zarówno napowietrznych
na kablach podwieszanych na linkach
noÊnych jak i bezpoÊrednio pod
ziemià. W przypadku zastosowaƒ
napowietrznych muf´ nale˝y owinàç
taÊmà odpornà na UV np. Scotch
Super 33+
• Lekka, elastyczna, ∏atwa
w monta˝u na kablach
napowietrznych
• Doskona∏e w∏aÊciwoÊci
elektryczne, mechaniczne
i uszczelniajàce
• Niepotrzebny palnik.
Zakres stosowania
Typ kabla
YH(A)KX(S), XH(A)KX(S)
XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S)
GnUHAKG, GnUHKG
Wymiary kabla
Ârednica
pow∏oki
zewn´trznej
Ârednica
izolacji
mm
mm
56
28,4 - 42,0
Wymiary z∏àczki
Przekrój
˝y∏y roboczej
mm 2
120 - 400
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0278 cz´Êç 2
EdF HN 33-E-01
UNE 21-115-75
IEn-EWP-289/01
Zestaw sk∏ada si´ z:
– izolacyjnego prefabrykatu
zimnokurczliwego
– rury zimnokurczliwej zewn´trznej
– spr´˝yn o sta∏ej sile docisku
– r´kawa miedzianego
– taÊmy Scotch 13 i Scotch 23
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
53
Ârednica
D∏ugoÊç
max.
mm
mm
23,3 - 42,0
170
Nr zestawu
94-AP 631-1
– pasty P55/1
– r´kawic
– instrukcja monta˝u.
Zestaw nie zawiera z∏àczek.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 54
(Noir plate)
Akcesoria i materia∏y
monta˝owe firmy 3M
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 55
(Noir plate)
˚YWICA
ELEKTROIZOLACYJNA
˚ywica elektroizolacyjna Scotchcast™nr 4
Informacje techniczne
i zastosowanie
˚ywica Scotchcast™ nr 4 jest
stosowana jako izolacja w mufach
nN oraz os∏ona mechaniczna
i uszczelnienie w mufach SN.
Jest szczególnie przydatna
w metodzie ciÊnieniowego
wype∏niania ˝ywicà.
˚ywica na bazie komponentów
epoksydowych.
Cechy
• Mo˝e pracowaç pod wodà
• Bardzo dobre w∏aÊciwoÊci
elektryczne i mechaniczne
• Bardzo wysoka odpornoÊç na
substancje chemiczne
• Wià˝e si´ w krótkim czasie bez
koniecznoÊci podgrzewania
• 36 miesi´czny okres
przechowywania
• Wysoka stabilnoÊç hydrolityczna.
Dane techniczne
Próba wg DIN 57291/VDE 0291 cz´Êç 2
WartoÊci
Jednostka
Czas ˝elowania zmierzony miernikiem obrotowym
14 - 18
minut
Maksymalna temperatura reakcji przy temperaturze otoczenia 35°C
Maksymalny skurcz powierzchniowy
max. 4 %
Stopieƒ twardoÊci
Temperatura otoczenia:
10°C
23°C
150 (92-A 4)
< 2,9
°C
%
~150
~ 30
Min.
Min.
80
1,12
> 10
6
120
samogasnàca
Rw
g / cm 3
Nmm / mm 2
Nmm / mm 2
N / mm 2
18 - 20
135 - 145
100
60
mg
mg
kV / mm
kV / mm
˚ywica po utwardzeniu przez wygrzewanie: 24 h w temperaturze 60°C
TwardoÊç – wg∏´bik typu „D”
G´stoÊç
OdpornoÊç na uderzenie i rozciàganie
OdpornoÊç na powstawanie karbów
Wytrzyma∏oÊç na zgniatanie
Zachowanie si´ w zetkni´ciu z ogniem
Poch∏anianie wody zimnej
wg ISO/R 62: Sk∏adowanie ˝ywicy 24 h / 23°C
Sk∏adowanie ˝ywicy 42 dni/ 50°C
Wytrzyma∏oÊç elektryczna: przy 23°C
przy 80°C
Rezystancja skroÊna:
przy 23°C
przy 50°C
przy 80°C
przy 23°C po 24 h przechowywania w wodzie
min. 6 Nmm / mm 2
min. 2 N / mm 2
min. 100 N / mm 2
najwy˝ej 25 mg
najwy˝ej 450 mg
min.
min.
min.
min.
10 14
10 11
10 10
10 12
6
6
1
3
Dopuszczenia
Opis zestawu
VDE 0291 typ GMH
Torba pojemnoÊç A
Torba pojemnoÊç B
Torba pojemnoÊç C
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
55
x
x
x
x
10 15
10 15
10 11
10 15
waga: 90 g
waga: 210 g
waga: 420 g
Ω/cm
Ω/cm
Ω/cm
Ω/cm
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 56
(Noir plate)
˚YWICA
ELEKTROIZOLACYJNA
˚ywica elektroizolacyjna Scotchcast™
nr 1400U
Informacje techniczne
i zastosowanie
˚ywica kablowa Scotchcast™
nr 1400U jest stosowana w mufach
nN jako izolacja oraz w mufach SN
jako os∏ona mechaniczna. Stanowi
ona podstawowy sk∏adnik muf
do kabli górniczych. Jest równie˝
stosowana do kabli nara˝onych
na prac´ w Êrodowisku agresywnym
chemicznie np. petrochemii.
˚ywica na bazie komponentów
poliuretanowych.
Cechy
• Niepalna
• Bardzo wysoka odpornoÊç
na substancje chemiczne
• 36 miesi´czny okres
przechowywania.
Dane techniczne
Próba wg DIN 57291/VDE 0291 cz´Êç 2
WartoÊci
Jednostka
Czas ˝elowania zmierzony miernikiem obrotowym
Maksymalna temperatura reakcji przy temperaturze otoczenia 35°C
Maksymalny skurcz powierzchniowy
4%
Czas zachowania stanu plastycznego przy:
5°C / 23°C / 35°C
25
130 (92-A 6U)
4
minut
°C
%
30 / 16 / 12
minut
83
1,40
17
3,0
126
samogasnàca
Rw
g / cm 3
Nmm / mm 2
Nmm / mm 2
N / mm 2
max. 25 mg
max. 450 mg
2
135
45
60
mg
mg
kV / mm
kV / mm
10 14
10 11
10 10
10 12
1,7
1,9
8,9
4,1
˚ywica po utwardzeniu przez wygrzewanie: 24 h w temperaturze 60°C
TwardoÊç – wg∏´bnik typu „D”
G´stoÊç
OdpornoÊç na uderzenie i rozciàganie
OdpornoÊç na powstawanie karbów
Wytrzyma∏oÊç na zgniatanie
Zachowanie si´ w zetkni´ciu z ogniem
Poch∏anianie wody zimnej
wg ISO/R 62: po sk∏adowaniu ˝ywicy 24 h / 23°C
po sk∏adowaniu ˝ywicy 42 dni/ 50°C
Wytrzyma∏oÊç elektryczna: przy 23°C
przy 80°C
Rezystancja skroÊna:
przy 23°C
przy 50°C
przy 80°C
przy 23°C po 24 h przechowywania w wodzie
min. 6 Nmm / mm 2
min. 2 N / mm 2
min. 100 N / mm 2
min.
min.
min.
min.
Dopuszczenia
Dost´pne opakowania
VDE 0291 typ GNH/GMH
Torba pojemnoÊç A
Torba pojemnoÊç B
Torba pojemnoÊç C
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
56
waga: 90 g
waga: 210 g
waga: 420 g
x
x
x
x
10 17
10 15
10 13
10 15
Ω/ cm
Ω/ cm
Ω/ cm
Ω/ cm
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 57
(Noir plate)
˚YWICA
ELEKTROIZOLACYJNA
˚ywica elektroizolacyjna Scotchcast™
nr 1471N
Informacje techniczne
i zastosowanie
˚ywica Scotchcast™ nr 1471N
stosowana jest jako izolacja
w mufach nN oraz jako os∏ona
mechaniczna w mufach SN.
˚ywica na bazie komponentów
poliuretanowych.
Cechy
• Nie wymaga podgrzewania
w niskich temperaturach
• Przeêroczysta torebka z ˝ywicà
umo˝liwia kontrol´ procesu
mieszania
• D∏ugi okres przechowywania
• Wytrzyma∏a na substancje
i Êrodowiska agresywne chemicznie
• Niska przemiana egzotermiczna
przy wi´kszych formach
• Zamkni´ty system mieszania
i nape∏niania.
Dane techniczne
Próba wg DIN 57291/VDE 0291
WartoÊci
Czas stanu plastycznego po wymieszaniu w temp. 5°C / 23°C / 35°C
15 minut / 8 minut / 4 minuty (±30%)
Czas ˝elowania zmierzony miernikiem obrotowym
Maksymalna temperatura reakcji przy temperaturze otoczenia 35°C
Maksymalny skurcz powierzchniowy
max. 4 %
11 - 13 minut (±30%)
na korpusie mufy 91-A15 = 93°C (±10%)
2,9 %
˚ywica po utwardzeniu przez wygrzewanie: 24 h w 60°C
1,11 g/cm 3
35 - 40
III
G´stoÊç
Podana jedynie informacyjnie
TwardoÊç – wg∏´bnik typu „D”
min. 30 Rockweli
Zachowanie si´ w zetkni´ciu z ogniem
min. III
Poch∏anianie wody:
przy wodzie zimnej 24h temp. 23°C
max. 25 mg
przy goràcej wodzie 42h temp. 50°C
max. 400 mg
D∏ugoterminowe przechowywanie (8 tygodni 120°C):
OdpornoÊç na uderzenia
min. 6 Nmm/mm 2
CiÊnienie dla 30% odkszta∏cenia
max. 80 N/mm 2
Odkszta∏cenia 24 h po zwolnieniu
max. 20 %
20 mg
350 mg
> 35 Nmm/mm 2
20 N/mm 2
0,4 %
Dopuszczenia
Dost´pne opakowania
VDE 0291 typ GNW
typ GFW
Torba pojemnoÊç
Torba pojemnoÊç
Torba pojemnoÊç
Torba pojemnoÊç
A
B
C
D
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
57
waga:
waga:
waga:
waga:
90 g
210 g
420 g
650 g
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 58
(Noir plate)
˚YWICA
ELEKTROIZOLACYJNA
˚ywica elektroizolacyjna Scotchcast™
nr 2140U
Informacje techniczne
i zastosowanie
˚ywica Scotchcast™nr 2140U jest
stosowana jako izolacja w mufach
nN oraz do napraw pow∏ok
zewn´trznych kabla. Ze wzgl´du
na swà elastycznoÊç jest najcz´Êciej
stosowana do kabli oponowych.
˚ywica na bazie komponentów
poliuretanowych.
Cechy
• Elastyczna
• Niepalna
• Dobra przyczepnoÊç do tworzyw
sztucznych i metali
• Wodoodporna
• Bardzo wysoka odpornoÊç na
substancje chemiczne
• Odporna na udary mechaniczne
• 36 miesi´czny okres
przechowywania.
Dane techniczne
Próba wg DIN 57291/VDE 0291 cz´Êç 2
WartoÊci
Jednostka
Czas ˝elowania zmierzony miernikiem obrotowym
20
minut
Maks. temperatura reakcji przy 35°C
Maks. skurczenie powierzchniowe
Czas zachowania stanu plastycznego przy:
5°C / 23°C / 35°C
70
3,5
°C
%
25/ 15/ 8
minut
65-75
1,18
30
samogasnàca
Rw
g / cm 3
Nmm / mm 2
10
80
20
30
mg
mg
A 1.0
kV / mm
kV / mm
1,2 x 10 14
4,4 x 10 12
3,3 x 10 11
Ω/ cm
Ω/ cm
Ω/ cm
max. 4 %
˚ywica po utwardzeniu przez wygrzewanie: 24 h w temperaturze 60°C
TwardoÊç – wg∏´bnik typu „D”
G´stoÊç
Wytrzyma∏oÊç na zgniatanie
Zachowanie si´ w zetkni´ciu z ogniem
Poch∏anianie wody zimnej
wg ISO/R 62: Sk∏adowanie 24 h / 23°C
Sk∏adowanie 42 dni/ 50°C
Korozja elektrolityczna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna: przy 23°C
przy 80°C
Rezystancja skroÊna:
przy 23°C
przy 50°C
przy 80°C
min. 20 Nmm / mm 2
max. 25 mg
max. 450 mg
bez zaleceƒ dotyczàcych GMH
min. 10 14
min. 10 11
min. 10 10
Dost´pne opakowania
Torba pojemnoÊç
Torba pojemnoÊç
Torba pojemnoÊç
Torba pojemnoÊç
A
B
C
D
waga: 90 g
waga: 210 g
waga: 420 g
waga: 600 g
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
58
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 59
(Noir plate)
RURY
TERMOKURCZLIWE
R´kawy termokurczliwe
Seria HDCW
Informacje techniczne
i zastosowanie
R´kawy termokurczliwe HDCW
przeznaczone sà do napraw uszkodzonych pow∏ok kabla. Mo˝na je
tak˝e stosowaç w mufach kablowych
oraz jako dodatkowà pow∏ok´ do
nieuszkodzonych kabli. R´kawy
termokurczliwe HDCW wykonane sà
z usieciowanych poliolefin.
Wewn´trzna strona r´kawa pokryta
jest warstwà kleju, który zapewnia
bezpieczne oraz odporne na warunki
atmosferyczne spojenie r´kawa
z pow∏okà kabla. Przed obkurczeniem r´kaw jest zwijany w rur´
i spinany metalowà klamrà odpornà
na korozj´.
Mogà byç stosowane jako pow∏oka
zewn´trzna kabli nN i SN.
Cechy
• Mo˝liwoÊç za∏o˝enia na
nieprzeci´ty kabel
• Maksymalna ochrona przed
napr´˝eniami mechanicznymi.
• Wszechstronne zastosowanie
• Wewn´trzna warstwa kleju
wyrównuje wszelkie nierównoÊci
oraz puste przestrzenie
Zakres stosowania
Ârednica kabla
Wymiary r´kawa
Nr produktu
Ârednica wewn´trzna
GruboÊç Êcianki
max. - min.
przed
po
obkurczeniu
przed
po
obkurczeniu
mm
mm
mm
mm
mm
35 - 10
43
8
0,5
3,2
55 - 15
68
15
0,5
3,2
80 - 25
93
25
0,5
3,2
110 - 30
120
28
0,6
3,2
140 - 40
140
34
0,6
3,2
Opis zestawu
Zestaw sk∏ada si´ z:
– p∏ata termokurczliwego
– klamry metalowej
– papieru Êciernego
– instrukcji monta˝u.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
59
D∏ugoÊç
mm
250
500
750
250
500
750
250
500
750
250
500
750
250
500
750
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
HDCW
35 / 10-250
35 / 10-500
35 / 10-750
55 / 15-250
55 / 15-500
55 / 15-750
80/ 25-250
80 / 25-500
80 / 25-750
110 / 30-250
110 / 30-500
110 / 30-750
140 / 40-250
140 / 40-500
140 / 40-750
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 60
(Noir plate)
RURY
TERMOKURCZLIWE
Rury termokurczliwe gruboÊcienne z klejem
Seria HDT-A
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
Rury termokurczliwe gruboÊcienne
serii HDT-A wykonane sà z usieciowanych poliolefin. Wewn´trzna
strona rur pokryta jest warstwà termoplastycznego kleju. Klej ten jest
aplikowany podczas procesu formowania rur dzi´ki czemu uzyskano
bardzo g∏adkà i jednolità warstw´
kleju, która zapewnia doskona∏e
uszczelnienie. Rury termokurczliwe
serii HDT-A sà stosowane do
odtwarzania izolacji w kablach do
1kV oraz pow∏oki zewn´trznej kabli
nN i SN. Sà przeznaczone do pracy
w trudnych warunkach.
Rury serii HDT sà równie˝ wykonywane bez kleju, które nale˝y
zamawiaç jako HDT x/x.
• Zapewniajà doskona∏à szczelnoÊç
• Odporne na dzia∏anie promieni
UV, substancji chemicznych
• Samogasnàce.
Zakres stosowania
D∏ugoÊç
Ârednica wewn´trzna
GruboÊç Êcianki
przed
po
obkurczeniem obkurczeniu
przed
obkurczeniem
po
obkurczeniu
mm
mm
mm
mm
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12
19
30
38
48
85
115
3
6
8
12
15
26
38
1,05
1,06
1,49
1,57
1,50
1,37
1,43
2,5
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Nr produktu
HDT-A
HDT-A
HDT-A
HDT-A
HDT-A
HDT-A
HDT-A
Dane techniczne
Stosunek obkurczenia
Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu
Temperatura obkurczania
Temperatura pracy
G´stoÊç
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu
Wytrzyma∏oÊç na rozrywanie
Poch∏anianie wody
Rezystancja skroÊna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna
PalnoÊç
WartoÊç
Jednostka
4:1
10
135
– 55 do+110
1,35
> 300
10
0,15
10 13
12
produkt samogasnàcy
–
%
°C
°C
g / cm 3
%
M Pa
%
Ω . cm
kV / mm
–
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
60
12/3
19/6
30/8
38/12
48/15
85/26
115/38
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 61
(Noir plate)
RURY
TERMOKURCZLIWE
Rury termokurczliwe o Êredniej
gruboÊci Êcian z klejem
Seria MDT-A
Informacje techniczne
i zastosowanie
Rury termokurczliwe serii MDT-A
wykonane sà z usieciowanych
poliolefin. Wewn´trzna warstwa rur
pokryta jest warstwà kleju termoplastycznego. Klej ten jest aplikowany
podczas procesu formowania rur,
dzi´ki czemu uzyskano bardzo
g∏adkà i jednolità warstw´ kleju,
która zapewnia doskona∏e uszczelnienie. Rury termokurczliwe serii
MDT-A gwarantujà odporne i elastyczne uszczelnienie i ochron´
po∏àczeƒ kabli. Sà stosowane do
odtwarzania izolacji w kablach do
1kV oraz pow∏oki zewn´trznej kabli
nN i SN. Rury serii MDT sà równie˝
wykonywane w wersji bez kleju, które
nale˝y zamawiaç jako MDT x/x.
Cechy
• Zapewniajà doskona∏à szczelnoÊç
• Samogasnàce
• Odporne na dzia∏anie promieni
UV i substancji chemicznych.
Zakres stosowania
D∏ugoÊç
Ârednica wewn´trzna
GruboÊç Êcianki
przed
po
obkurczeniem obkurczeniu
przed
obkurczeniem
po
obkurczeniu
mm
mm
mm
mm
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12
19
27
32
38
50
70
90
120
3
6
8
7,5
12
18
26
36
40
0,78
1,06
0,94
0,76
0,93
1,00
1,00
1,06
0,87
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Nr produktu
MDT-A
MDT-A
MDT-A
MDT-A
MDT-A
MDT-A
MDT-A
MDT-A
MDT-A
Dane techniczne
Badanie
WartoÊç
Jednostka
Stosunek obkurczenia
Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu
Temperatura obkurczania
Temperatura pracy
G´stoÊç
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu
Wytrzyma∏oÊç na rozrywanie
Poch∏anianie wody
Rezystancja skroÊna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna
4,5:1
10
135
– 55 do+110
1,2
> 300
10
0,15
10 13
10
–
%
°C
°C
g / cm 3
%
M Pa
%
Ω · cm
kV / mm
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
61
12/3
19/6
27/8
32/7,5
38/12
50/18
70/26
90/36
120/40
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 62
(Noir plate)
RURY
TERMOKURCZLIWE
Rury termokurczliwe cienkoÊcienne
Seria HSR
Informacje techniczne
i zastosowanie
Rury termokurczliwe cienkoÊcienne
serii HSR wykonywane sà z usieciowanych poliolefin. Rury te s∏u˝à do
izolowania, ochrony i oznaczania
przewodów i kabli. Dostarczane sà
w odpowiednim pude∏ku-dyspenserze,
co pozwala na ∏atwe i wydajne
magazynowanie i stosowanie. Mo˝na
odciàç wymaganà d∏ugoÊç rury,
co zapobiega powstawaniu odpadów
produktu.
Mogà byç stosowane do kabli nN.
Cechy
• Po monta˝u zachowujà elastycznoÊç
• Dost´pne w 7 kolorach
• Samogasnace
• ¸atwe w u˝yciu.
Zakres stosowania
Ârednica wewn´trzna
GruboÊç Êcianki
D
d
W
przed
obkurczeniem
po
obkurczeniu
po
obkurczeniu
D∏ugoÊç
rolki
w pude∏ku
mm
mm
mm
m
1,2
1,6
2,4
3,2 *
4,8 *
6,4 *
9,5 *
12,7 *
19,0 *
25,4 *
0,6
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,8
0,9
12
12
11
11
10
9
7
6
5
3,5
Dost´pne kolory: czarny, czerwony, ˝ó∏ty, niebieski, bia∏y, bràzowy
Nr produktu
HSR
HSR
HSR
HSR
HSR
HSR
HSR
HSR
HSR
HSR
* dost´pne równie˝ w kolorze ˝ó∏to/zielonym
Dane techniczne
Badanie
WartoÊç
Jednostka
Stosunek obkurczenia
Zmiana d∏ugoÊci po obkurczeniu
Temperatura obkurczania
Temperatura pracy
G´stoÊç
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu
Poch∏anianie wody
Rezystancja skroÊna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna
2:1
–5 %
120
–55 do +110
1,05
400
0,15
10 16
25
–
%
°C
°C
g / cm 3
%
%
Ω · cm
kV / mm
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
62
1,2 / 0,6
1,6 / 0,8
2,4 / 1,2
3,2 / 1,6
4,8 / 2,4
6,4 / 3,2
9,5 / 4,8
12,7 / 6,4
19,0 / 9,5
24,5 / 12,7
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 63
(Noir plate)
PRZEPUSTY
Termokurczliwe przepusty
Seria WMD
Informacje techniczne
i zastosowanie
Termokurczliwe przepusty wykonane sà z usieciowanych poliolefin
pokrytych od zewnàtrz specjalnym
uszczelnieniem ∏àczàcym si´ podczas
instalacji z betonem. Uszczelnienie
to w miejscu przebicia muru tworzy
pow∏ok´ nieprzepuszczalnà dla
gazów i wody. Zakoƒczenia rurek
pokryte sà warstwà kleju termoplastycznego, który zapewnia uszczelnienie pomi´dzy kablem i rurkà
Cechy
• Gazoszczelne i wodoszczelne
przeprowadzenia kabli i rur przez
Êciany.
• Kable i przewody mogà zostaç
wprowadzone w póêniejszym
okresie
Zakres stosowania
Ârednica kabla
Wymiary
W
Nr produktu
D
L
L1
mm
mm
mm
mm
mm
8 - 16
480
40
700
520
WMD 16 / 8
10 - 26
480
55
700
520
WMD 26 / 10
16 - 41
480
70
700
520
WMD 41 / 16
26 - 59
480
90
700
520
WMD 59 / 26
Opis zestawu
Zestaw sk∏ada si´ z:
– rury harmonijkowej rozciàgalnej
– instrukcji monta˝u.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
63
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
TRÓJPALCZATKI
CZTEROPALCZATKI
30/8/06
5:55 PM
NAPOWIETRZNE/
WN¢TRZOWE
Page 64
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
3 i 4-˚Y¸OWE
Trójpalczatki i czteropalczatki termokurczliwe
Seria SKE-F
Informacje techniczne
i zastosowanie
Trójpalczatki i czteropalczatki
termokurczliwe serii SKE-3F i 4F
wykonane sà z usieciowanych
poliolefin i przeznaczone do
izolowania i uszczelniania
rozga∏´zieƒ kabli, zapewniajac
odpornoÊç na Êcieranie, wp∏ywy
atmosferyczne i substancje
chemiczne. Wewnàtrz 3 i 4-palczatek
zastosowano klej gwarantujàcy
odporne na wilgoç uszczelnienie.
Mo˝na je stosowaç zarówno
w warunkach wn´trzowych
jak i napowietrznych.
Do uszczelnieƒ miejsc rozga∏´zieƒ ˝y∏
kabli trój i cztero˝y∏owych na nN.
B
B
Cechy
• Gwarantujà doskona∏e
uszczelnienie
• Du˝a odpornoÊç mechaniczna
i elektryczna
• Ognioodporne
• OdpornoÊç na dzia∏anie promieni
UV, ozonu i kwasów.
A
A
Zakres stosowania
Trójpalczatki i czteropalczatki serii SKE–F mo˝na stosowaç do wszystkich typów kabli na nN i SN w przypadku zastosowania ich jako uszczelnienie pow∏oki zewn´trznej.
Przekrój ˝y∏y roboczej
Wymiary trójpalczatki i czteropalczatki
A
przed
obkurczeniem
A
po
obkurczeniu
B
przed
obkurczeniem
B
po
obkurczeniu
Nr produktu
C
D
3-˝y∏y
4-˝y∏y
mm 2
mm 2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1,5 - 10
–
25,0
9,0
9,0
3,0
70,0
18,0
SKE-3F / 1+1,5
16 - 50
–
31,0
18,0
15,0
5,0
90,0
25,0
SKE-3F / 2
70 - 150
–
55,8
22,5
30,4
9,0
180,0
44,0
SKE-3F / 4
185 - 400
–
110,0
35,0
40,0
17,5
178,0
38,0
SKE-3F / 5
–
1,5 - 25
35,0
12,0
15,0
3,0
95,0
24,0
SKE-4F / 1+2
–
35 - 150
60,0
22,9
30,0
6,4
202,0
38,1
SKE-4F / 3+4
–
120 - 300
78,7
35,6
38,1
13,0
240,0
55,0
SKE-4F / 5
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
64
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 65
(Noir plate)
ZAKO¡CZENIA
KABLA
Kapturki termokurczliwe do uszczelniania
koƒców kabli
Seria SKE
Informacje techniczne
i zastosowanie
Kapturki termokurczliwe serii
SKE wykonane sà z usieciowanych
poliolefin i przeznaczone do uszczelniania zakoƒczeƒ kabli nie b´dàcych
pod napi´ciem przed wilgocià
i zanieczyszczeniami np. w czasie
transportu lub magazynowania.
Zapewniajà tak˝e odpornoÊç na
Êcieranie, wp∏ywy atmosferyczne
i substancje chemiczne. Mogà byç
stosowane tak˝e do uszczelniania
kabli nN i SN.
Cechy
• Szczególnie nadajà si´ do kabli
nawini´tych na b´bny
• Zapewniajà niezawodne
uszczelnienie kabli energetycznych
• Du˝a odpornoÊç mechaniczna
• Odporne na dzia∏anie promieni
UV, ozonu oraz kwasów.
Zakres stosowania
Kapturki termokurczliwe serii SKE mo˝na stosowaç do wszystkich typów kabli.
Ârednica kabla
Wymiary przed obkurczeniem
Ârednica
d min.
GruboÊç Êcianki
W ± 0,2
Wymiary po obkurczeniu
D∏ugoÊç
L±2
Ârednica
d max.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
4-8
8 -16
15 - 32
25 - 50
30 - 61
45 - 80
10
20
40
63
76
100
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
33,5
55,3
90,0
143,3
158,0
162,5
4
8
15
25
30
45
2,0
2,3
3,0
3,3
4,0
4,0
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
65
Nr produktu
GruboÊç Êcianki
W ± 20 %
SKE
SKE
SKE
SKE
SKE
SKE
4 / 10
8 / 20
15 / 40
25 / 63
30 / 76
45 / 100
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
ZAKO¡CZENIA
KABLA
0,6 / 1 k V
Page 66
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
4-˚Y¸OWE
Kapturki termokurczliwe do uszczelniania
koƒców kabli do 1 kV
Seria SKE-S
Informacje techniczne
i zastosowanie
Kapturki termokurczliwe serii
SKE-S wykonane sà z usieciowanych
poliolefin i przeznaczone do uszczelniania i izolacji koƒców kabli
do 1 kV. Pod wp∏ywem ciep∏a klej,
znajdujàcy si´ na wewn´trznych
Êciankach prefabrykatu topi si´,
dajàc doskona∏e uszczelnienie.
Cechy
• Do zastosowaƒ wn´trzowych
i napowietrznych
• Du˝a odpornoÊç mechaniczna
• OdpornoÊç na dzia∏anie promieni
UV, ozonu oraz kwasów.
Zakres stosowania
Kapturki termokurczliwe serii SKE-S mo˝na stosowaç do wszystkich typów kabli 4-˝y∏owych do 1 kV
Ârednica kabla
Przekrój ˝y∏y roboczej
mm
mm 2
15 - 25
4 - 25
SKE-S / 1+2
25 - 50
35 - 150
SKE-S / 3+4
47 - 72
185 - 400
SKE-S / 5
Opis zestawu
Zestaw sk∏ada si´ z:
– 4 kapturków wewn´trznych
– 1 kapturka zewn´trznego
– instrukcji monta˝u.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
66
Nr zestawu
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 67
(Noir plate)
RURY
ZIMNOKURCZLIWE
Rury zimnokurczliwe
Seria 8420 i 8440
Informacje techniczne
i zastosowanie
Rury zimnokurczliwe serii 8420
wykonane sà z gumy etylenowopropylenowej (EPDM), nie zawierajàcej chlorków i siarczków, zaÊ rury
zimnokurczliwe serii 8440 wykonane
sà z wysokiej jakoÊci silikonu.
Obydwa typy rur dostarczane sà
w postaci rozciàgni´tej na usuwalnej
spirali plastikowej. Mo˝na je stosowaç do odtwarzania izolacji lub pow∏oki zewn´trznej w kablach tworzywowych 1kV. Mogà byç u˝ywane
do zastosowaƒ wn´trzowych
i napowietrznych. Kabel mo˝na
pod∏àczyç do zasilania bezpoÊrednio
po odtworzeniu izolacji za pomocà
rury zimnokurczliwej.
Cechy
• Zapewniajà doskona∏à szczelnoÊç
• Bardzo elastyczne
• ¸atwy i szybki monta˝ nie wymagajàcy stosowania dodatkowych
narz´dzi
• Odporne na dzia∏anie wilgoci,
kwasów, zasad, grzybów oraz
promieni UV.
• Odporne na urazy mechaniczne.
Zakres stosowania
Typ
Ârednica kabla
D∏ugoÊç rury
po obkurczeniu
min.
max.
mm
mm
mm
3,0
9,9
13,0
13,0
17,5
17,5
17,5
24,1
24,1
24,1
32,5
32,5
32,5
9,9
17,8
25,4
25,4
33,0
33,0
33,0
48,3
48,3
48,3
63,5
63,5
63,5
178
178
229
279
152
305
406
152
305
457
152
229
457
7
7
9
9
12
12
14
14
18
18
24
24
44
159
57
179
76
184
Rury zimnokurczliwe EPDM seria 8420
8424-7
8425-7
8426-9
8426-11
8427-6
8427-12
8427-16
8428-6
8428-12
8428-18
8429-6
8429-9
8429-18
Rury zimnokurczliwe silikonowe seria 8440
8443-2
8443-6.5
8445-2.5
8445-7.5
8447-3.2
8447-8
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
67
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
TRÓJPALCZATKI
30/8/06
5:55 PM
NAPOWIETRZNE/
WN¢TRZOWE
Page 68
(Noir plate)
KABLE W IZOLACJI
TWORZYWOWEJ
3-˚Y¸OWE
Trójpalczatki
Seria 8550 z gumy EPDM
Seria A-E silikonowe
Informacje techniczne
i zastosowanie
Cechy
Trójpalczatki silikonowe serii A-E
wykonane sà z wysokiej jakoÊci
silikonu, zaÊ trójpalczatki serii 8550
wykonane sà z gumy etylenowopropylenowej (EPDM).
Trójpalczatki stosuje si´ w celu
uszczelnienia zewn´trznej pow∏oki
kabla w obszarze rozwidlenia jego ˝y∏,
zapobiegajà w ten sposób penetracji
wilgoci i zanieczyszczeƒ jak równie˝
stanowià os∏on´ mechanicznà.
Trójpalczatki silikonowe sà szczególnie przydatne do zastosowaƒ
napowietrznych.
Trójpalczatki mogà byç stosowane do
kabli nN i SN 3-˝y∏owych o pow∏oce
i izolacji tworzywowej oraz ˝y∏ach
okràg∏ych i sektorowych.
Trójpalczatki sà oferowane luzem, jak
równie˝ wchodzà w sk∏ad zestawów
monta˝owych g∏owic SN.
• Trójpalczatki po zainstalowaniu
zachowujà elastycznoÊç
• Odporne na dzia∏anie wilgoci,
kwasów, zasad, ozonu
• Trójpalczatki silikonowe odporne
ponadto na UV
• Odporne na urazy mechaniczne
• Doskona∏a spr´˝ystoÊç i docisk
nawet po wielu latach
eksploatacji.
Trójpalczatka
z gumy EPDM
Rys. 1
h
L
Kable sektorowe
Trójpalczatka
silikonowa
Rys. 2
Zakres stosowania
Seria 8550 – trójpalczatki z gumy EPDM
Rys. 1
Wymiary ˝y∏y dla kabli z ˝y∏ami
– okràg∏ymi:
– lub sektorowymi:
Ø min
h min
Ø max
L max
mm
mm
11,1
14,4
Ârednica
pow∏oki kabla
Ø min Ø max
Wymiary trójpalczatki
Rys. 2
Typ trójpalczatki
D∏ugoÊç
A
D∏ugoÊç
B
Ârednica
C
Ârednica
D
mm
mm
mm
mm
mm
18,3
33,0 - 61,5
80
30
21
66
8551
24,1
33,0 - 61,5
80
30
27
66
8552
17,1
30,0
33,0 - 61,5
80
30
33
66
8553
20,3
35,1
45,8 - 77,8
100
30
38
83
8554
23,9
41,4
60,1 - 106,7
150
40
46
114
8555
Seria A-E – trójpalczatki silikonowe
Ârednica
izolacji
˝y∏y roboczej
Ø min Ø max
Ârednica
pow∏oki
kabla
Ø min Ø max
Nr zestawu
mm
mm
13,9 - 18,4
35,2 - 61,5
A
15,1 - 24,2
35,2 - 61,5
B
16,5 - 30,0
35,2 - 61,5
C
21,5 - 35,2
48,2 - 78,7
D
25,4 - 41,5
63,2 - 109,7
E
Uwaga odnoÊnie monta˝u
Przed za∏o˝eniem trójpalczatki nale˝y wst´pnie odwinàç
spiral´ noÊnà palców, uwa˝ajàc by nie nastàpi∏o ich
niekontrolowane obkurczenie. Nale˝y nasunàç
trójpalczatk´ maksymalnie g∏´boko na rozwidlenie ˝y∏
rozpoczynajàc jej obkurczanie na pow∏oce zewn´trznej
kabla, a w dalszej kolejnoÊci usunàç spirale palców.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
68
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 69
(Noir plate)
AEROZOLE
Aerozole
Aerozole ochronne
Aerozol antykorozyjny 1600 (400ml)
Scotch™ 1600 zapewnia bardzo skutecznà ochron´ antykorozyjnà. Wytwarzany na
bazie ˝ywicy. Odporny na promieniowanie
UV, kwasy, smary i oleje. Idealnie przylega
do chronionej powierzchni, tworzàc na niej
elastycznà pow∏ok´. Czarny. Chroni powierzchnie przed wilgocià, solà, kwasami,
promieniowaniem UV oraz innymi czynnikami wywo∏ujàcymi korozj´. Polecany do
ochrony rur, powierzchni spawanych, kabli,
prze∏àczników, przewodów, uk∏adów sterowniczych i akumulatorów.
Cynk w aerozolu 1617 (400ml)
Scotch™ 1617 zapewnia trwa∏à ochron´ przed rdzà i korozjà, nawet na
uszkodzonych powierzchniach, dzi´ki
elektrochemicznym wiàzaniom z powierzchnià metalu. Doskonale przylega do metalu i stali, jest odporny na
warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wilgoç, podgrzewanie do
500°C, roztwory alkaliczne i oleje mineralne. Idealnie chroni metalowe
konstrukcje nara˝one na dzia∏anie
czynników zewn´trznych. Szybko i ∏atwo naprawia uszkodzone cynkowe
powierzchnie.
Aerozol izolacyjny 1601 (200ml,400ml)
Scotch™ 1601 jest przeêroczystym aerozolem izolacyjnym na bazie ˝ywicy
alkidowej. Po spryskaniu zastyga
w elastycznà i wytrzyma∏à pow∏ok´,
która idealnie chroni takie powierzchnie jak metal, szk∏o, drewno itp.
Scotch 1601 jest odporny na promieniowanie UV, kwasy, oleje, wilgoç
oraz wod´. Charakteryzuje si´ wysokà
wytrzyma∏oÊcià dielektrycznà. Zastosowania: styki, prze∏àczniki, wy∏àczniki, tablice rozdzielcze, transformatory,
elementy elektroniczne, obwody, cewki elektryczne i zwojnice.
Aerozole konserwujàco-ochronne
Aerozol osuszajàcy 1605 (400ml)
Scotch™ 1605 s∏u˝y do usuwania wilgoci i odmra˝ania. Scotch 1605 wnika
i wypiera wilgoç; rozmra˝a zamarzni´te cz´Êci. Scotch 1605 tworzy cienkà
ochronnà warstw´ i w ten sposób zapobiega ponownemu wnikni´ciu wilgoci. Jest ca∏kowicie oboj´tny dla farb,
tworzyw sztucznych, gumy i tkanin.
Dzia∏a efektywnie w zakresie temperatur od – 74°C do +175°C
Aerozol silikonowy 1609 (400ml)
Scotch™ 1609 Scotch® 1609 jest aerozolem ogólnego zastosowania, idealnym do konserwacji, ochrony oraz nat∏uszczania. Zapewnia d∏ugotrwa∏e zabezpieczenie przed wilgocià. Smaruje
ruchome cz´Êci, umo˝liwiajàc ich w∏aÊciwà prac´. Zachowuje swoje w∏aÊciwoÊci ochronne w szerokim zakresie
temperatur (–32°C to +177°C), zapewniajàc d∏ugotrwa∏à ochron´ przed
wilgocià i korozjà. Scotch™ 1609 jest
neutralny dla farb, plastiku, gumy,
materia∏ów piankowych, drewna i tekstyliów.
Aerozol ch∏odzàcy 1632 (400ml)
Bardzo szybko sch∏adza do –40°C.
Niezb´dny przy naprawie elementów
elektronicznych, takich jak: tranzystory, diody, rezystory, kondensatory,
pó∏przewodniki. Produkt nie zostawia
pozosta∏oÊci po odparowaniu, nietoksyczny, bezwonny.
Kolorowe aerozole izolacyjne
Aerozole czyszczàce
Aerozole 1602/3/4 (400ml)
W∏aÊciwoÊci takie jak w przypadku
Scotch 1601, wzbogacone dodatkowo
o kolorowy pigment, co umo˝liwia
dodatkowo kodowanie kolorami.
1602 = czerwony, 1603 = czarny,
1604 = szary.
Aerozol do czyszczenia styków 1625
(200ml)
Scotch™ 1625 usuwa brud, t∏uszcze,
smary, oleje, materia∏y ropopochodne, farby oraz powierzchniowe warstwy rdzy i tlenków metali w niezwykle
skuteczny i delikatny sposób. Przezna-
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
69
czony jest dla elektrotechniki i elektroniki. Eliminuje zak∏ócenia spowodowane oddzia∏ywaniem czynników
zewn´trznych i poprawia przewodnoÊç styków. Specjalna kompozycja
rozpuszczalników nie pozostawia pozosta∏oÊci po odparowaniu. Elektrycznie oboj´tny. Zastosowanie: wy∏àczniki, prze∏àczniki, przyciski, gniazda,
wtyki, klawiatury, modu∏y bezpiecznikowe, akcesoria telefoniczne, g∏owice
magnetyczne.
Aerozol czyszczàcy 1626 (400ml)
Scotch™ 1626 jest idealnym Êrodkiem
czyszczàco-odt∏uszczajàcym. Skutecznie usuwa smary, oleje, t∏uszcze, ˝ywice i smo∏y. Nie pozostawia Êladów, nie
koroduje, zmywa azbest.
Aerozol odrdzewiajàcy 1633 (400ml)
Aerozol wielofunkcyjny. Usuwa rdz´,
chroni przed wilgocià i zabezpiecza
przed ponownym utlenianiem. W∏aÊciwoÊci smarujàce aerozolu umo˝liwiajà rozluênienie zapieczonych cz´Êci. Doskonale sprawdza si´ w zabezpieczaniu systemów zap∏onowych, generatorów oraz silników.
Multi Five-aerozol uniwersalny 1640
(400ml)
Scotch™ 1640 Multi Five jest aerozolem ogólnego zastosowania. Posiada
w∏aÊciwoÊci smarujàce i czyszczàce,
dzi´ki czemu pozwala na rozluênienie
zapieczonych Êrub i roz∏àczanie starych i skorodowanych z∏àczy podczas
konserwacji i napraw. Z ∏atwoÊcià
usuwa kleje, smo∏´, oraz inne zanieczyszczenia. Natychmiast wypiera wod´, uniemo˝liwiajàc powstawanie pràdów pe∏zajàcych na powierzchni. Charakteryzuje si´ wysokà wytrzyma∏oÊcià
dielektrycznà, która umo˝liwia stosowanie 1640 nawet na bardzo delikatnych z∏àczach elektronicznych.
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
SPR¢˚YNY
O STA¸EJ SILE
DOCISKU
Page 70
(Noir plate)
˚EL
ZMNIEJSZAJÑCY
TARCIE
Spr´˝yny o sta∏ej sile docisku
Informacje techniczne
i zastosowanie
Spr´˝yny te zosta∏y wykonane
ze stali nierdzewnej. Umo˝liwiajà
trwa∏e i proste po∏àczenie elektryczne zapewniajàce sta∏y docisk ∏àczonych elementów nie wymagajàce
lutowania. Mogà byç stosowane do
∏àczenia odtwarzanej ˝y∏y powrotnej
kabla, metalowego r´kawa
ekranujàcego z
– przewodem miedzianym lub
miedziano/aluminiowym
jedno˝y∏owym kablem na SN
zewn´trznie ekranowanym lub
wspólnie ekranowanym
wielo˝y∏owym kablem na SN
– kablami na nN z pancerzem
stalowym.
Ârednica zastosowania
mm
Nr produktu
4,0 - 10,0
9,0 - 15,0
14,0 - 22,0
18,5 - 29,0
23,5 - 37,0
31,0 - 50,0
44,0 - 70,0
58,0 - 94,0
70,0 - 110,0
P
P
P
P
P
P
P
P
P
59
60
61
62
63
64
65
66
67
˚ele u∏atwiajàce przeciàganie przewodów
Lub- P / Lub-I
Informacje techniczne
i zastosowanie
Lub-P i Lub-I chronià przed
mo˝liwymi uszkodzeniami pow∏oki
kabla, redukujàc napr´˝enie i si∏´
oporu przy przeciàganiu kabla.
Lub-P znajduje zastosowanie przy
kablach ci´˝szych. Nak∏adany jest
poprzez pomalowanie przewodu
pod ciÊnieniem przy pomocy
pistoletu.
Lub-I daje si´ ∏atwo nanosiç na
kable, nie powoduje zacieków, po
wyschni´ciu nie pozostawia osadu.
Lub-I nadaje si´ równie˝ do przeciàgania drutów, nie powodujàc ich
uszkodzenia.
Cechy produktu
• Wydajny w u˝yciu
• Wykonany na bazie wody, ∏atwy
do zmycia, nie powoduje
powstania plam
• Nie pozostawia osadu
• Produkt jest przyjazny dla
Êrodowiska, szybko ulega
rozk∏adowi
• Produkt nie wywo∏uje podra˝nieƒ
skóry
• Nie powoduje sklejania
• Nie palny
• Szeroki zakres zastosowania
• Nie zmienia konsystencji
w szerokim zakresie temperatur
(– 7°C do 44°C).
Rodzaje opakowaƒ
Typ
PojemnoÊç
Lub-I / 0.2
Lub-I / 0,95
Lub-I / 3,78
Lub-I / 18,92
0.25 litra tubka
0.95 litra butelka
3,78 litra wiadro
18,92 litra wiadro
Lub-P / 0.95
Lub-P / 3.78
Lub-P / 18.92
Lub-P / 207.9
0.95 litra butelka
3.78 litra wiadro
18.92 litra wiadro
207.9 litra beczka
Dopuszczenia
UL i CSA.
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
70
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
5:55 PM
Page 71
(Noir plate)
TaÊmy elektryczne
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
TAÂMY
30/8/06
5:55 PM
Page 72
(Noir plate)
TAÂMY ELEKTROIZOLACYJNE
PCW
TaÊmy elektroizolacyjne PCW
Scotch™
Super 33+
TaÊma najwy˝szej klasy,
odporna na Êcieranie, wilgoç,
kwasy, korozj´, UV, zmienne
warunki atmosferyczne
i starzenie. Stosowana jako
bezpoÊrednia izolacja do
600V. Kolor: czarny.
Cechy
• Dobra przylepnoÊç i elastycznoÊç równie˝ w niskich
temperaturach (do –18°C).
Temflex™
Uniwersalna taÊma elektryczna wysokiej klasy, s∏u˝y do
∏àczenia kabli w wiàzki
i oznaczenia faz. Stosowana
jako bezpoÊrednia izolacja
do 600V. Kolory: czarny,
czerwony, ˝ó∏ty, zielony, niebieski, bràzowy, bia∏y, pomaraƒczowy, szary, zielono-˝ó∏ty.
Cechy
Scotch™ 35
Scotch™ 22
Scotch™ 2228
Odporna na niekorzystne
warunki atmosferyczne s∏u˝y
do izolacji i oznaczania faz.
Stosowana jako bezpoÊrednia
izolacja do 600V. Kolory:
czerwony, ˝ó∏ty, zielony,
niebieski, bràzowy, bia∏y,
pomaraƒczowy.
TaÊma o podwy˝szonych w∏aÊciwoÊciach mechanicznych.
Nadaje si´ do drobnych napraw pow∏oki zewn´trznej.
Stosowana jako bezpoÊrednia
izolacja do 600V.
Samospajalna taÊma izolujàca
i uszczelniajàca.
Cechy
• Gruba wytrzyma∏a taÊma
• Doskona∏e w∏aÊciwoÊci mechaniczne.
Cechy
• Dobra przylepnoÊç i elastycznoÊç, równie˝ w niskich
temperaturach.
Scotch™
Temflex™ 2155 Super 88
TaÊma etylenowo-propylenowa, samospajalna,
s∏u˝y do izolacji przewodów
do 600 V.
Cechy
• Posiada dobre w∏aÊciwoÊci
izolacyjne
• Jest odporna na niskie temperatury, zachowuje elastycznoÊç w szerokim zakresie
temperatur
• Dobre w∏aÊciwoÊci mechaniczne i elektryczne.
Dane techniczne
TaÊma nr
Forma dostawy
Kolor
NoÊnik/materia∏
GruboÊç
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie
Si∏a zrywajàca
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu
PrzylepnoÊç:
Si∏a odrywajàca od p∏yty
Rezystancja skroÊna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna
Elektrolityczne i korozyjne dzia∏anie
PalnoÊç
Klasa temperaturowa
Typ wg VDE
OdpornoÊç na rozpuszczalniki olejowe
OdpornoÊç na warunki atmosferyczne
jednostka
mm x m
Super 33+
35
9x6
19 x 6
19 x 20
19 x 33
19 x 6
19 x 20
–
–
mm
N / mm 2
N / 10 mm
%
czarny
PCW
0,18
15
26
250
N / 10 mm
Ω . cm
kV / mm
–
–
°C
–
–
–
3,0
10 12
65
A 1,2
Bu 1
105
K10
najwy˝sza
b. dobra
Scotch™ 33
TaÊma PCW wysokiej jakoÊci
stosowana do bezpoÊredniej
izolacji do 600V szczególnie
w Êrodowisku wilgotnym i par
rozpuszczalników. Doskona∏a
jako odporna na Êcieranie zewn´trzna warstwa w mufach
i g∏owicach NN i ÂN.
Cechy
Cechy
• TaÊma izolacyjna odporna
na ekstremalne warunki atmosferyczne
• PrzylepnoÊç i elastycznoÊç
do –18°C
• Samogasnàca, odporna na
UV, korozj´, wilgoç, Êcieranie, kwasy i zasady.
15 x 10
19 x 10
19 x 20
19 x 25
25 x 25
ró˝ne (8) ró˝ne (10)
PCW
PCW
0,18
0,15 / 0,13
17
> 15
30
–
225
> 125
2,2
> 1,5
10 12
> 10 10
50
53
A 1,4
A / B 1,8
Bu 1
Bu 1
90
90
K10
K10
najwy˝sza b. dobra
b. dobra b. dobra
72
• Doskona∏a odpornoÊç
na wilgoç oraz wp∏ywy Êrodowiska atmosferycznego.
• Jest odporna na warunki
atmosferyczne, starzenie,
UV, ozon.
Odporna na wp∏ywy atmosferyczne izolacyjna taÊma samoprzylepna. Odporna na starzenie, Êcieranie, kwasy, zasady,
UV i rozpuszczalniki, samogasnàca. Stosowana jako bezpoÊrednia izolacja do 600V.
Kolor: czarny.
Temflex
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
Cechy
Temflex 2155 Super 88
22
2228
19 x 6,7
38 x 6,7
19 x 6
19 x 20
12 x 33
19 x 33
38 x 33
50 x 1,5
czarny
kauczuk
0,76
2,07
–
700
czarny
PCW
0,22
16
35
250
czarny
PCW
0,25
21
53
225
czarny
guma EPR
1,65
1,03
–
1000
–
–
23,6
–
–
80
–
–
–
2,8
2,7
10 12
10 12
60
48
A 1,2
A 1,4
Bu 1
Bu 1
105
80
K10
–
najwy˝sza najwy˝sza
b. dobra
b. dobra
26,2
–
19,7
–
–
90
–
–
b. dobra
33
czarny
PCW
0,18
20
32
150
10 12
40
–
–
80
b. dobra
b. dobra
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
TAÂMY
5:55 PM
Page 73
(Noir plate)
SAMOSPAJALNE
TaÊmy samospajalne
Scotch™ 13
Scotch™ 70
Pó∏przewodzàca taÊma samospajalna
do elektrycznego „∏agodzenia karbów”
na z∏àczach nN i SN, do odtwarzania
ekranów na izolacji dowini´tej.
Cechy
Samospajalna taÊma silikonowa,
idealna do odtwarzania izolacji
w zastosowaniach napowietrznych,
np. transformatorach i g∏owicach.
Cechy
• Odporna na korozj´, ozon,
rozpuszczalniki, UV, wilgoç.
• Zachowuje wysokà elastycznoÊç
i jest odporna na niekorzystne
warunki atmosferyczne
• Odporna na warunki atmosferyczne
• Zachowujàca przez d∏ugi czas
elastycznoÊç
• Odporna na syciwo kablowe
• Doskona∏e w∏aÊciwoÊci izolacyjne
Scotch™ 23
Scotchfil™
TaÊma etylowo-propylenowa samospajalna s∏u˝y do izolacji przewodów
Êredniego napi´cia do 69 kV.
Cechy
Samospajalna taÊma-kit do
uszczelnieƒ i napraw pow∏ok kabli.
Cechy
• Posiada doskona∏e w∏aÊciwoÊci
izolacyjne
• Jest odporna na warunki
atmosferyczne, starzenie, UV,
ozon.
• Daje si´ dogodnie formowaç
i obrabiaç, tak˝e w niskich
temperaturach
• Zachowuje na d∏ugi czas swà elastycznoÊç, jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,
korozj´, starzenie, rozpuszczalniki.
Dane techniczne
TaÊma nr
13
SzerokoÊç x D∏ugoÊç
Kolor
Materia∏
jednostka
mm x m
–
–
GruboÊç
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie
Si∏a zrywajàca
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu
Rezystancja skroÊna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna
Elektrolityczne i korozyjne dzia∏anie
PalnoÊç
Klasa temperaturowa
Temperatura krótkotrwa∏a
OdpornoÊç na rozpuszczalniki
OdpornoÊç na warunki atmosferyczne
mm
N / mm 2
N / 10 mm
%
Ω . cm
kV / mm
–
–
°C
°C
–
–
23
19 x 4,5
czarny
synt.
Kauczuk
0,76
1,5
> 11
> 700
10 3
pó∏przewodzàca
–
Bu1
90
130
–
–
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
73
19 x 9
czarny
synt.
Kauczuk
0,75
1,8
13,5
1000
10 15
38
A1
–
90
130
b. dobra
b. dobra
70
Scotchfil
25 x 9
popielaty
Silikon
38 x 1,5
czarny
synt. Kauczuk
0,38
1,7
20
> 450
10 13
45
–
Bu1
180
3,0
–
> 25
> 1000
–
30
–
–
–
–
dobra
dobra
b. dobra
b. dobra
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
TAÂMY
30/8/06
5:55 PM
Page 74
(Noir plate)
ELEKTROTECHNICZNE
TaÊmy elektrotechniczne
Scotch™ 45
TaÊma z folii poliestrowej wzmocnionej w∏óknami szklanymi o bardzo
du˝ej odpornoÊci na rozciàganie.
Nieodporna na dzia∏anie UV. Stosowana do mocowania, podwieszania
i tworzenia wiàzek kabli.
Cechy
• Szczególnie wytrzyma∏a na
rozciàganie
• Bardzo wysokie w∏aÊciwoÊci klejàce
Scotch™ 404
Scotch™ 401
Scotch™ 24
Izolacyjna taÊma z marszczonego papieru nasyconego syciwem kablowym.
Stosowana do odtwarzania izolacji
w mufach i g∏owicach do kabli SN
o izolacji papierowej.
Pó∏przewodzàca taÊma z marszczonego papieru nasycona syciwem
kablowym dopasowanym do polskich
syciw. Stosowana do odtwarzania
ekranu w mufach SN kabli o izolacji
papierowej.
Plecionka z ocynowanych drutów
miedzianych w formie sp∏aszczonego
r´kawa, bez kleju. Stosowana do
odtwarzania ekranów w kablach SN
i wykonywania po∏àczeƒ przewodzàcych.
Cechy
• Hermetyczne opakowanie z folii,
∏atwe w przygotowaniu i u˝yciu
• Doskona∏e w∏aÊciwoÊci izolacyjne.
Cechy
• Doskonale uk∏ada si´ bez zmarszczek na dowolnych kszta∏atach
• Odporna na zrywanie.
Cechy
• Hermetyczne opakowanie
pró˝niowe, ∏atwe przygotowanie
i u˝ycie.
Dane techniczne
TaÊma nr
SzerokoÊç x D∏ugoÊç
Kolor
Materia∏
GruboÊç
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie
Si∏a zrywajàca
Wyd∏u˝enie przy zerwaniu
PrzylepnoÊç:
Si∏a odrywajàca z p∏yty
Rezystancja skroÊna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna
W∏aÊciwoÊci elektrolityczne i korozyjne
Klasa temperaturowa
OdpornoÊç na rozpuszczalniki
OdpornoÊç na warunki atmosferyczne
45
401
404
24
jednostka
mm x m
–
–
–
–
mm
N/mm2
N/10 mm
%
19 x 20
19 x 55
25 x 55
pó∏przeêroczysta
–
0,18
250
300
7
10 x 6
30 x 6
–
–
–
0,25
–
2,7
28
10 x 10
25 x 8
–
–
–
0,33
6,4
24,6
56
25 x 4,5
25 x 30
–
–
ocynowana
0,4
–
40
70
N / 10 mm
Ω . cm
kV / mm
–
°C
–
–
5,5
10 12
38
A 1,4
130
–
–
–
3 x 10 4
–
–
–
–
–
–
10 13
–
–
85
–
–
–
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
74
–
–
–
–
–
KATALOG ELEKTRO 2006.qxd
30/8/06
TAÂMY
5:55 PM
Page 75
(Noir plate)
TAÂMY
SPECJALNEGO
ZASTOSOWANIA
TaÊmy
specjalistyczne
Scotch™ 27
Scotchrap™ 50 / 51
Armorcast™
TaÊma z w∏ókna szklanego, s∏u˝àca
do izolacji cz´Êci o wysokiej temperaturze pracy, ze specjalnym klejem
termoutwardzalnym.
Cechy
• Wysoka odpornoÊç na zmiany
temperatury
• Wysoka wytrzyma∏oÊç na
rozerwanie (dobre w∏aÊciwoÊci
tak˝e w wysokich temperaturach)
Przylepne, elastyczne taÊmy na bazie
specjalnego PCW, czarne.
Stosowane jako ochrona antykorozyjna
Cechy
• Klej zawierajàcy substancje
antykorozyjne
• Odporne na wod´, solank´
i warunki atmosferyczne
Materia∏ wzmacniajàcy Armorcast
stosowany jest do napraw wszelkiego
rodzaju kabli energetycznych lub
wykonywania nieotwieralnych zabezpieczeƒ z∏àcz, w studzienkach,
kablowniach lub zakopywanych
w ziemi. Wykonane w ten sposób zabezpieczenie miejsca uszkodzonego
jest odporne na dzia∏anie wilgoci,
promieni s∏onecznych, wysokiej
temperatury, utlenianie, grzyby
pleÊniowe, kwasy, zasady i oleje.
TaÊmaVM
i Scotch™ 2200
Scotch™ 77
TaÊma ognioochronna
z elastomeru.
Cechy
• Pod wp∏ywem temperatury tworzy
p´czniejàcà barier´ ochronnà.
Cechy
Samospajalna taÊma VM i p∏aty
dwuwarstwowe 2200 z warstwà
lepiku z kauczuku butylowego
pokrytego warstwà PCW.
Cechy
• Wysoka przylepnoÊç do wielu
rodzajów pod∏o˝y
• Odporna na czynniki mechaniczne, atmosferyczne, kwasy, zasady,
UV, Êcieranie wilgoç.
Dane techniczne
TaÊma nr
SzerokoÊç rolki x D∏ugoÊç rolki
Kolor
Materia∏
Baza
GruboÊç
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie
Si∏a zrywajàca
Wyd∏u˝enie przez zrywanie
PrzylepnoÊç:
Si∏a odrywajàca z p∏yty
Rezystancja skroÊna
Wytrzyma∏oÊç elektryczna
W∏aÊciwoÊci elektrolityczne i korozyjne
PalnoÊç
Klasa temperaturowa
OdpornoÊç na rozpuszczalniki
OdpornoÊç na warunki atmosferyczne
27
jednostka
mm x m
12 x 20
19 x 20
–
–
–
mm
N / mm 2
N / 10 mm
%
bia∏y
z w∏óknem szklanym
Kauczuk
0,19
–
260
5
N / 10 mm
Ω . cm
kV / mm
–
–
°C
–
–
5-4
10 12
15
A 1,2
Bu 1
130
wyÊmienita
wyÊmienita
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia∏ Elektroenergetyczny
Al. Katowicka 117, 05-830 NADARZYN
Tel. 022 739 61 05, Fax 022 739 60 03
75
• ¸atwoÊç instalacji i wysoka twardoÊç i trwa∏oÊç pancerza utworzonego po zastygni´ciu ˝ywicy
• Zb´dne sà jakiekolwiek narz´dzia.
• ˚ywica utwardza si´ samoistnie
w ciàgu kilkunastu minut.
• Wykonane zabezpieczenie mo˝e
byç zakopane w ziemi przed uzyskaniem pe∏nej twardoÊci.
• Niepotrzebny palnik co pozwala
wykonywaç zabezpieczenia materia∏em Armorcast™ nawet w miejscach zagro˝onych po˝arem.
50 / 51
77
TaÊma VM
i 2200
25 x 30
50 x 30
100 x 30
czarny
–
–
0,25 / 0,5
14 / 14
35 / 70
200 / 250
38 x 6
19 x 6
38 x 6
100 x 3
czarny
2,2 / 2,2
5,0 x 10 13 / 5,0 x 10 13
–
A 1,5 / 1,5
b. dobra/ b. dobra
b. dobra/ b. dobra
czarny
PCW
–
0,76
10,35
–
150
–
0,6 i 3,0
–
35
200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23
–
–
–
dobra
dobra

Podobne dokumenty