Recykling odpadów zebranych z terenu Gminy Parchowo

Transkrypt

Recykling odpadów zebranych z terenu Gminy Parchowo
Recykling odpadów zebranych z terenu
Gminy Parchowo- rok 2015
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podajemy do publicznej
wiadomości osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Parchowo w 2015 roku
ROK 2015
Do 16.07.2020
Poziom
osiągnięty
Ustawowo
Ustawowo
(%)
(%)
(%)
Poziom ograniczenia
masy odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych do
składowania
3,1
maks. 50,0
maks. 35,0
Poziom recyklingu
przygotowany do
ponownego użycia
papieru, metali,
tworzyw sztucznych
48
min. 14,00
Poziom recyklingu
przygotowania do
ponownego użycia i
odzysku innymi
metodami niż
niebezpieczne odpadów
budowlanych i
rozbiórkowych
-
min. 38,0
min. 50,0
min. 70,0

Podobne dokumenty