BIULETYN FORUM

Transkrypt

BIULETYN FORUM
Brak partnerskiego zaangażowania Gminy znacząco utrudnia wnioskowanie o środki unijne na działania wspólne mieszkaoców.
Dofinansowanie przyznane przez Gminę, 2 x po 600 zł. stanowi zaledwie 1,76% wartości wszystkich zrealizowanych projektów.
Wkład własny stowarzyszenia pochodzący ze składek członków i darowizn mieszkaoców jak i lokalnych przedsiębiorstw, w
wysokości 3 565,80 zł. stanowi 5,23% wartości i jest trzykrotnie większy od gminnej dotacji. Natomiast wartośd pracy wolontariuszy
i wkładu rzeczowego wynosi 16 747,36 zł. Jednak finansowanie w kwocie 46 666,23 zł. tj. prawie 70% wartości wszystkich
projektów, stowarzyszenie pozyskało z funduszy zewnętrznych.
68 179,39
16 747,36
3 565,80
1 200,00
46 666,23
Ogółem
Dodatkowo przy realizacji niektórych projektów lokalni
przedsiębiorcy ufundowali liczne nagrody rzeczowe.
1 540,00
600,00
940,00
2012 r.
Czerwiec
Rajd rowerowy i Nordic Walking trasą szlaku
Źródeł Okry i Krąpieli
7
Sponsor rajdów
edukacyjno-integracyjnych
Nadleśnictwo Dobrzany
7 580,00
6 700,00
880,00
2012 r.
Kwie -lipiec
Badania jakości życia i usług publicznych w
Gminie Chociwel
6
-
5 667,27
510,00
3 966,23
2012 r.
marz-grudź.
Organizacja warsztatów rękodzielniczych dla
mieszkaoców z obszaru LSR w ramach PROW.
5
600,00
591,04
34 662,23
3 950,00
12,23
30 700,00
2011 r.
lip.-grudź.
Szlakiem źródeł Okry i Krąpieli.
4
-
6 328,15
1 828,00
500,15
4 000,00
2010 r.
wrze.-grudź.
Poznajemy swoje okolice –budujemy ścieżki
przyrodnicze.
3
-
5 000,32
420,00
3 500,00
2010 r.
lip.-grudź.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez
organizację warsztatów dla mieszkaoców LGD.
2
600,00
480,32
7 401,42
2 598,00
303,42
4 500,00
Kultywowanie tradycji świątecznych kluczem do
2009 r.
wrze.-grudź.
integracji międzypokoleniowej.
1
1
8
7
6
5
4
2
Lp.
3
Dotacja
Gminy
Środki Unijne
lub inne
zewnętrzne
Okres
realizacji
Nazwa zrealizowanego projektu
Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie Forum Chociwelskie
Środki własne Wartośd pracy
wolontariuszy
i darowizny
i wkładu
finansowe
rzeczowego
Razem
wartośd
projektu
STOWARZYSZENIE FORUM CHOCIWELSKIE
Str.4.
ul. Zwycięzców 1, 73-120 Chociwel
Tel./fax 091 56 27 116; e-mail [email protected] www.forumchociwelskie.free.ngo.pl
KRS 0000307193 NIP 8542339704 Regon 320531511 NRB: BS Goleniów 96 9375 1041 5501 0425 2000 0010
Rok 1 Nr. 5 ( 05 )
BIULETYN FORUM
Chociwel, 06.08.2012 r.
Podsumowanie badań jakości życia w gminie Chociwel.
Raportu część końcowa.
W tym wydaniu przedstawiamy Paostwu ostatnią częśd raportu z badao jakości życia
mieszkaoców oraz ich ocenę finalnych efektów zarządzania naszą gminą.
Ostatnim pytaniem ankiety badawczej było pytanie otwarte, w którym respondenci
mogli wpisad własne opinie i uwagi.
d) Co jest dla Paostwa największym problemem związanym z życiem w tej gminie? ( proszę
krótko opisad Wasze uwagi)
Wpisało swoje uwagi
trudno powiedzied
57,48%
42,52%
W tym otwartym pytaniu większośd respondentów 57,48%, wpisała swoje opinie i
uwagi związane z życiem codziennym w naszej gminie. Natomiast 42,52% wybrało
odpowiedź trudno powiedzied.
Szanowni Paostwo,
Jak już pisaliśmy na wstępie tego raportu, tych uwag i opinii wielu
mieszkaoców wpisało po kilka i dotyczyły różnych dziedzin. Pomimo, iż wszystkie
zostały wpisane do programu komputerowego, to nie jest łatwo przedstawid je w
telegraficznym skrócie, gdyż uwag tych jest kilkaset. Przedstawimy jednak główne
tematy poruszone przez respondentów.
Mieszkaocy osiedli miejskich wskazywali na brak domu kultury jako miejsca organizacji
czasu wolnego dla mieszkaoców a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Brak różnych kół
zainteresowao i zajęd z instruktorem. Brak życia społeczno – kulturalnego, młodzież
nie ma gdzie ukierunkowad i rozwijad swoich zdolności i zainteresowani.
Również mieszkaocy wiosek podkreślali brak zajęd dla dzieci i młodzieży. Często, place
zabaw dla dzieci są za małe lub zaniedbane czy nieogrodzone. Dodatkowo
respondenci z terenów wiejskich wskazywali na fatalny stan dróg niemal we
wszystkich sołectwach.
Brak komunikacji z wielu miejscowości, poza dowozem dzieci do szkoły, mieszkaocy
nie mają żadnej komunikacji publicznej zwłaszcza w dni wolne od zajęd szkolnych.
Wielu respondentów podkreślało brak możliwości wygodnego robienia
tygodniowych zakupów. Wskazywali na brak sklepu wielkopowierzchniowego, do
którego trzeba jeździd do Stargardu lub innych miast. Wielu uważa, że sklep typu
Biedronka mógł powstad w naszej gminie już kilka lat temu.
Również wiele uwag dotyczyło dużego bezrobocia i braku miejsc pracy na terenie
gminy oraz braku wsparcia dla osób bezrobotnych czy w trudnej sytuacji materialnej
jak i złego ich traktowania w MOPS. Wskazywano na brak miejsc w przedszkolu.
Były również uwagi do Gminnego Ośrodka Zdrowia, gdzie respondenci wpisali:
brak lekarza pediatry, ginekologa, duże kolejki do lekarzy rodzinnych i trudności z
bieżąca rejestracją, wskazywali również na zbyt częste zmiany lekarzy. Natomiast nie
było żadnych uwag do pracy gabinetu stomatologicznego.
Respondenci wskazywali na brak konsultacji społecznych, zamykanie się na potrzeby
innych i ich samotnośd, niechęd do wszelkich inicjatyw.
Większośd uwag respondentów dotyczyła problemów związanych z życiem w całej
naszej gminie ale wiele związanych było z poszczególnymi osiedlami miejskimi czy
konkretnymi osiedlami wiejskimi.
Mieszkaocy Starego Miasta wskazywali na bardzo wysokie koszty utrzymania
mieszkao w tym opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę, brak sieci gazowej.
Natomiast mieszkaocy terenów wiejskich na częste awarie pojazdu do wywozu
szamba, braku kanalizacji, stare wodociągi z rur azbestowo-cementowych i często
brudną wodę w kranach, nieprzejezdnośd lokalnych dróg zimą czy brak utwardzonych
nawierzchni na wielu osiedlach.
Mieszkaocy osiedli miejskich sygnalizowali chuligaoską dewastację dworca, brak
patroli policyjnych wieczorami, małą dbałośd o estetykę miasta, brak terenów
rekreacyjnych w mieście, brak zagospodarowania brzegów jeziora, brak miejsc do
wspólnego grillowania na terenach zielonych przy promenadzie wzdłuż jeziora, czy też
przy plaży.
Widad brak kultury dialogu społecznego, polegającego na systematycznych
spotkaniach władz gminy z mieszkaocami poszczególnych osiedli czy wiosek. Brak jest
otwartej publicznej dyskusji o problemach nurtujących lokalne społeczności jak i tych
problemach dotyczących mieszkaoców całej naszej gminy.
Wiele z tych problemów, zgłoszonych przez mieszkaoców, jest do rozwiązania czy też
złagodzenia ich skutków, poprzez zmiany organizacyjne, efektywniejsze wykorzystanie
(jeszcze nie sprzedanej) infrastruktury publicznej, czy poprzez dofinansowanie
określonych działao z budżetu gminy i partnerską współpracą z lokalnymi
organizacjami społecznymi.
Jednak rozwiązanie niektórych problemów wymaga wielu nakładów i konsekwentnie
realizowanych długofalowych programów rozwoju naszej gminy. Przez ostatnie 10 lat
władze gminy, nie tylko nie rozwiązały tych problemów ale jak wskazują respondenci,
jeszcze ich mieszkaocom przysporzyły.
Szkoda więc, że władze gminy nie wykazują właściwego zainteresowania wynikami
tych badao lecz od początku pomniejszają ich znaczenie. Przecież, jeszcze pierwsze
egzemplarze ankiety nie zostały wypełnione przez respondentów a władze gminy już
ogłosiły na łamach swojej prasy, że coraz ciężej żyd, to już wiedzą bez ankiety a cała ta
ocena mieszkaoców jest polityczna bo żaden wolontariusz (ankieter) nie trafił do
Urzędu Gminy z ankietą w celu jej wypełnienia.
Str.2
Ankieta skierowana była tylko do losowo wybranych gospodarstw domowych więc nie
mogła trafid do Urzędu Gminy, jednak jeśli gospodarstwo domowe urzędnika gminy
zostało wylosowane do próby badawczej to oczywiście ankietę mógł wypełnid.
Władze gminy mówią: „nasza gmina” (i chyba tak dosłownie to traktują), bo nie biorą
pod uwagę głosu tych mieszkaoców, którzy za kolejne 10, 15 czy 20 lat nadal chcą tu
mieszkad, żyd i pracowad. Częśd respondentów uważa, że ta „nieomylna” władza,
która czasowo tą gminę sobie zawłaszczyła, jak już się narządzi, mieszkaoców skłóci,
majątek gminy wyprzeda, sowicie się powynagradza, to się wyprowadzi gdzieś indziej
a pozostali mieszkaocy gminy niech się martwią dalej sami.
Dlatego wiele uwag i opinii respondentów, wpisanych w pytaniu otwartym dotyczyło
Burmistrza i Rady Gminy, a te najczęściej się powtarzające były następujące:
Burmistrz akceptuje tylko swoje grono, z radnymi tworzy kółko wzajemnej adoracji,
dbają o własne interesy i rodziny, nie dbają o wszystkich mieszkaoców, brak
zainteresowania dobrem społeczeostwa, brak operatywności władz, niedbałośd o
gminne mienie, marnotrawstwo gminnych pieniędzy, brak gospodarskiego zarządzania
gminą i jej finansami, brak zainteresowania rozwojem gminy, wyprzedaż majątku
gminy, itp.
Jak widad wielu mieszkaoców odczuwa brak gospodarza gminy rozsądnego,
troskliwego i dbającego o majątek wspólny. Działania obecnej władzy odbierane są
jako doraźne administrowanie uwzgledniające interesy wąskiego grona ludzi bez troski
o właściwy rozwój całej lokalnej społeczności.
U schyłku PRL-u (czasy niedostatku) premier ówczesnego rządu ( czyli władzy), Jerzy
Urban powiedział: rząd zawsze jakoś się wyżywi. Wówczas powtarzana była śląska
anegdota, że będziemy mied nowe godło paostwowe, na którym będą dwa motyle, co
oznaczało, że jeden (władza) mo tyle ++↑ a drugi (społeczeostwo) mo tyle - -↓.
Po wielu latach, historia koło zatoczyła i mamy deja vu (deża wi ) – czyli skąd my to znamy.?
Nasza Władza ma się dobrze++↑ pełnia szczęścia a społecznośd --↓
smutek i skołowanie
I na tym można by zakooczyd raport z badao, warunków życia i jakości usług
publicznych w gminie Chociwel, ale jeszcze wrócimy do tematu, zwłaszcza, że
publikowanie raportu w Biuletynie było przyczyną ograniczania lub utrudniania jego
kolportażu a zdarzały się też cenzury typu: najpierw to przeczytam i jak mi się nie
spodoba to go schowam lub wyrzucę i nikomu nie rozdam. Wielu mieszkaoców ciągle
obawia się jakiś konsekwencji za jego dystrybucję czy nawet posiadanie.
Więc jak tu mówid o wolności słowa, swobodnych wypowiedziach mieszkaoców, czy
też otwartej debacie o rozwoju gminy.?
Co wiec należało by uczynid czy zmienid aby mieszkaocy naszej gminy, mogli
otwarcie, szczerze i swobodnie ( bez obaw o represje ) wypowiadad swoje opinie czy
uwagi, tak jak to zrobili w anonimowej ankiecie badawczej.?
Koordynator projektu
Ireneusz Płóciennik
A Chochoł, jak w dramacie Wesele Wyspiaoskiego, znów nam gra swój chocholi taniec pełen
marazmu i bierności: Śpij lokalna społeczności śpij a o swym rozwoju jeno snij.
Str. 3.