Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie

Transkrypt

Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie
INFORMACJA O PROJEKCIE
„Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli”
Projekt realizowany w ramach priorytetu III
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dzianie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”
Okres realizacji
OKRES REALIZACJI: 01.09.2013- 31.08.2014
Charakterystyka projektu
Projekt „Nowatorska szkoła…” kierowany jest do nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które
dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostaną wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.
Wsparcie przede wszystkim polegać będzie na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek
oświatowych, a następnie stworzeniu Rocznego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami
odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki.
Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności
poszczególnych nauczycieli oraz wpłynąć na wzrost jakości pracy szkoły, co przełoży się na uczniów
i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i
wychowawczych.
CAŁKOWITY KOSZT PROKEKTU: 451 696 zł
Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem: 15
Liczba osób objętych wsparciem: 520

Podobne dokumenty