pobierz - DMS TAX

Transkrypt

pobierz - DMS TAX
Nr 17/2016
Tygodniowy przegląd prasy podatkowej
25.04.2016 – 08.05.2016
W numerze:
CIT


VAT



PIT


Rekompensata cudzej straty bez korzyści w CIT
CIT: Zyski ze spółek wsparte z funduszy trzeba opodatkować
Sprzedaż na rzecz firm poza kasą fiskalną
Przedsiębiorcy płacą VAT za dostawców swojego kontrahenta
VAT: media przy najmie rozliczamy już odrębnie
Koszty podatkowe: dojazd do firmy prywatnym autem z kilometrówką
Roczne rozliczenie PIT: dywidendy do zgłoszenia
Postępowanie podatkowe
 Jednoinstancyjne postępowanie podatkowe: ograniczona możliwość
obrony przed fiskusem
CIT
Rekompensata cudzej straty bez korzyści w CIT
Źródło: Rzeczpospolita Aleksandra Tarka 04-05-2016
Autorka omawia wydaną ostatnio interpretację podatkową. Polska spółka kupowała od
belgijskiej towary, później dalej je sprzedając. Chciała jednak przejąć ich produkcję i w
związku z tym zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem, czy kosztem
uzyskania przychodów będzie zapłacone spółce belgijskiej wynagrodzenie za zaprzestanie
produkcji wyrobów w Belgii i przeniesienie tej produkcji do Polski. Autorka wskazuje, że w
wydanej interpretacji fiskus stwierdził, że zapłata takiego wynagrodzenia nie mieści się w
ramach z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i nie ma możliwości potrącenia go jako kosztu uzyskania
przychodu, gdyż wydatek na zaprzestanie działalności przez spółkę belgijską jego zdaniem
jest nieracjonalne i niecelowe. WSA w Bydgoszczy stanęło jednak po stronie spółki. Wyrok
WSA został później uchylony przez NSA (sygn. II FSK 308/14), który stwierdził, że wypłata
wspomnianego wynagrodzenia nie realizuje celu, jakim jest uzyskanie przychodu spółki
polskiej. Zabezpiecza ona i chroni wyłącznie interesy podmiotu trzeciego, tj. spółki belgijskiej.
Pokaż artykuł
CIT: zyski ze spółek wsparte z funduszy trzeba opodatkować
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 04-05-2016
Autorka omawia interpretację podatkową dotyczącą pytania fundacji, czy może ona objąć
zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT dochody z gospodarowania kwotami
otrzymanymi z środków unijnych na wspieranie innowacyjności. Fiskus zaprzeczył, twierdząc,
że zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisu, zwolnieniem objęte są tylko środki otrzymane
przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem
środków publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Środki korzystają
ze zwolnienia w momencie ich otrzymania, a dochody z późniejszego nimi gospodarowania są
już dochodami z odrębnych zdarzeń. Stanowisko zostało zaakceptowane przez WSA i NSA.
NSA podkreślił, że gdyby przyjąć stanowisko fundacji, zostałoby utworzone nowe zwolnienie.
Ekspert przychyla się do stanowiska Sądu, formułując zarazem nadzieję, że ten
precedensowy wyrok przyczyni się w przyszłości do poszerzenia omawianego zwolnienia.
Pokaż artykuł
VAT
Sprzedaż na rzecz firm poza kasą fiskalną
Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Smolnik 28-04-2016
Autorka odpowiada na pytanie, czy powinno się ewidencjonować w kasie fiskalnej wykonaną
dla dewelopera usługę dotyczącą budownictwa mieszkaniowego objętą 8% VAT, jeśli
wcześniej wystawiono fakturę dokumentującą wykonanie usługi. Autorka wskazuje, że o tym,
jaką stawkę VAT można zastosować dla danej usługi przesądza klasyfikacja obiektu, którego
dotyczą roboty budowlane. Stawkę 8% zastosujemy niezależnie od tego czy robót dokonuje
firma, która podpisała umowę, czy jej podwykonawca. Natomiast z przepisu regulującego
ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika, że należy
ewidencjonować obrót przy użyciu kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób
fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W
sytuacji, gdy czytelnik wykonał wspomnianą usługę dla dewelopera (podmiotu
gospodarczego), nie będzie obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu
kasy rejestrującej.
Pokaż artykuł
Przedsiębiorcy płacą VAT za dostawców swojego kontrahenta
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 27-04-2016
Autorka zwraca uwagę na alarmujące zjawisko coraz częstszego stawiania zarzutów
Nr 17 / 2016
2
wyłudzania VAT na podstawie fikcyjnych faktur i udziału w karuzelach podatkowych uczciwym
firmom. Wskazuje, że najczęściej ma to miejsce w przypadku transakcji z udziałem kilku
pośredników, jeśli na którymś z wcześniejszych etapów doszło do nadużyć podatkowych.
Cytowani doradcy podatkowi zwracają uwagę, że uczciwy przedsiębiorca w zasadzie nie ma
możliwości, aby skontrolować dostawców kontrahenta. Mimo to, fiskus nie cofa się przed
stosowaniem sankcji i negowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Pracownik UKS
w Gdańsku radzi przedsiębiorcom, by zwracali szczególną uwagę na kontrahentów
oferujących znacznie niższą cenę towaru, specjalne rabaty lub pojawienie się nowego
dostawcy, który nie ma stałej siedziby. Może okazać się bowiem, że zamiast uczciwych
kontrahentów mają do czynienia z oszustami organizującymi karuzelę VAT.
Pokaż artykuł
VAT: media przy najmie rozliczamy już odrębnie
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 27-04-2016
Autor omawia korzystną dla podatnika zmianę stanowiska fiskusa w sprawie opodatkowania
usług refakturowanych na najemców lokali użytkowych. Cytowany przez autora ekspert
tłumaczy, że najem (oprócz najmu na cele mieszkaniowe) jest opodatkowany 23% stawką
VAT. Stawka 23% znajduje również zastosowanie przy dostawie energii elektrycznej, ale już
usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest opodatkowana tylko 8% stawką VAT.
Fiskus uważał jednak dotychczas, że do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków
właściciele powinni doliczyć wyższą stawkę podatku. Swoje stanowisko zmienił dopiero w
wyniku orzeczeń TSUE i NSA. W wydanych ostatnio interpretacjach Dyrektorzy Izb
Skarbowych wskazują już, że „dostawa zimnej wody oraz usługa odprowadzania ścieków
stanowią świadczenia odrębne od usługi najmu, skutkiem czego podlegają opodatkowaniu
według właściwej dla nich stawki podatku, tj. 8 proc." (sygn. IPTPP1/4512-625/15-4/ŻR).
Cytowani przez autora eksperci chwalą zmianę stanowiska fiskusa.
Pokaż artykuł
PIT
Koszty podatkowe: dojazd do firmy prywatnym autem z kilometrówką
Źródło: Rzeczpospolita, Marek Piotrowski 28-04-2016
Autor tłumaczy jak rozliczać wydatki związane z wykorzystaniem prywatnego samochodu
przedsiębiorcy, (który nie stanowi środka trwałego) dla celów służbowych. Po pierwsze
wskazuje, że należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. W razie jej braku wydatki, które
ponosi podatnik z tytułu używania samochodu, nie będą stanowić kosztów uzyskania
przychodu. Co więcej, zaliczane do kosztów wydatki muszą zostać poniesione w związku z
wykorzystaniem samochodu do potrzeb działalności gospodarczej, co powinno zostać
należycie udokumentowane. Przedsiębiorca nie zaliczy zatem do kosztów ceny paliwa
zakupionego podczas wakacyjnego wyjazdu. Podsumowując, autor wskazuje, że
przedsiębiorca, który wykorzystuje prywatne auto dla celów firmowych może w ewidencji ująć
przejazd z domu do firmy jak również przejazd z powrotem, o ile wykonuje je dla potrzeb
prowadzonej działalności.
Pokaż artykuł
Roczne rozliczenie PIT: dywidendy do zgłoszenia
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 29-04-2016
Czy informować organy skarbowe o dochodach z tytułu zagranicznych odsetek lub dywidend?
Autor apeluje, by polscy rezydenci podatkowi wykazywali w rocznym zeznaniu PIT przychody
z zagranicznych dochodów kapitałowych. Przemawia za tym kilka argumentów. Po pierwsze,
zagraniczne organy przekazują fiskusowi informacje o dochodach polskich rezydentów
podatkowych nawet kilka razy w roku. Ponadto, Polska z wieloma krajami ma podpisane
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidują, że od dochodów
kapitałowych w kraju źródła płaci się zredukowaną stawkę podatku. W takim przypadku,
resztę podatku „dopłaca się” w Polsce. Jeżeli polski podatnik nie poinformuje zagranicznego
banku o tym, że jest polskim rezydentem, może dojść do sytuacji, w której zapłaci
zdecydowanie wyższy podatek zagranicą.
Nr 17 / 2016
3
Pokaż artykuł
Postępowanie podatkowe
Jednoinstancyjne postępowanie podatkowe: ograniczona możliwość obrony
przed fiskusem
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 25-04-2016
Autorka omawia projektowane zmiany w zakresie postępowania podatkowego. Dotyczą one
jednoinstancyjności postępowania podatkowego i są szeroko krytykowane przez prawników.
Jeżeli propozycje Ministra Finansów dojdą do skutku, od decyzji organów skarbowych,
przysługiwać będzie od razu skarga do sądu administracyjnego. Autorka przytacza
wypowiedzi doradców podatkowych argumentujących, że oznaczać to będzie ograniczenia w
zakresie postępowania dowodowego. Co więcej, reforma wydłuży niekrótki już przecież, czas
załatwiania spraw w sądach administracyjnych – średnio z ok. czterech miesięcy nawet do
roku. Eksperci podkreślają, że wprowadzenie jednoinstancyjnego postępowania podatkowego
wymagałoby gruntownej reformy sądownictwa administracyjnego, której na razie nie ma
niestety w planach.
Pokaż artykuł
DMS TAX Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni
opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid
Michalak; Henryk Suchecki.
Nr 17 / 2016
4