Uwarzam Rze - Nie lekceważcie zagrożenia

Transkrypt

Uwarzam Rze - Nie lekceważcie zagrożenia
:ai
. i : . : : .i);.
'::i.
'r lii:litii
::i:ll ,ii ,i1-r..
i;'.:
Nie lekcewazcre
terrorystOW
,
li' "t
Gdy Spielbery kt6ryma dobre kontakty
wlzraelu, postanowilnalcgcii film
,,Monachium",nic o mnie nie wiedzial,ale
ROZMAIVIA HUBE RT KOZIEL
zrobil dokladny research.Przeprowadzil
wlzraelu wywiady ze wszystkimioficjelami,by
dowiedziei sig,czy YsQ2lia.,,Zemsta"
zawiera
Jakwhts prandyjesl w filmieSlennnaSpielbega prawdg.M6wil im o tym, 2echcer6wnie2
porozmawiai z Avnerem,gl6wnym bohaterem
,Monadrlum?
kstAzki.Czlowiekz izraelskichwladz
teven Spielbergwykonalnaprawdq
fl
powiedzialmu: ,,Arrnerto Juval Aviv mieszka
wspanial4prace.Mo2napowiedziei,
\
w Noq.rn Jorkq popdaj z nim'. Tlrkto siq
l) Ze99,9proc. przedstawionegoobrazu
jest prawdziwe.OczywiScie
robi4c film,
zaczglo.Spielberguznaljednanc2e to, czego
musialpozwolii sobiena pewne subtelnoSci sig dowiedzial,mu nie wystarcza,wigc zrobil
i teatra-lnoSi,ale istota sprawy,bohaterowie,
Sledztwo.Wynaj4ldo tego celum.in. bylego
prerydenta USABilla Clintona.Zatrudnilgo
wydarzenia s4 prawdziwe.
jako konsultantaprzy filmie i zapytal,czy
Tenfilm ieslopariynalciqice lemsfa" powsf,alei mo2esiqdowiedziei,cryAlrnerto
napodstawhpanskieilelacii.Wieluludziiest
rzecrywiScieJuval Aviv.
|dnak sceptyczrpho do prawdziwo6dpana
opowhSci.Mosadodcinasiqod pana Copan
Mimob VinceCannlsilraro
z CIAnazywapana
odporbscefikom?
oszushm.
&
Uwazamrze.pl
W braniy wywiadowczej pracujeszw mroku,
na obszarach,na kt6rych ludzie nie prawi4 ci
komplement6w.Izraelski rz4d ma wlasne
cele.Nie chcial,bywyszla ksi42ka,,Zemsta"
ani by powstalfilm,,Monachium".
Cannistraropowiedzia] te slowa w innym
kontekScie,niemaj4cym2adnegozwi4zku
z ,,Monachium".Dotyczylo to sprawy
zamachuna lot PanAm rol nad Iockerbie,
w sprawie kt6rego przeprowadzilem
dochodzenie.Oskar2ylemw nim CIA o to, 2e
odegraladu24rolg w wysadzeniu
w powietrze tego samolotu,i zdobylem na to
dowody. Jegozadaniembylo wigc
zdyslredltowanie Juvala Aviva,gdyZ nie
dalo siq zdyskredytowai mojego raportu
w sprawiePanAm ro5. Teraz,gdy niejest on
czynnym pracownikiem ClA, czasemsiq
spotykamyirozmawiamy.Nie mam z tym
problemu,trzymam sigswojejwersjii Spig
spokojnie.
s. 75
.Po tym, jak doszlo do zamachu,Iinie Pan Am
przeprowadzily bardzo powa2neSledztwo,
gdy2 obawialy sig,2emog4 zbanlcutowac
w nastqpstwietej tragedii. Ka2dy detektyw
z calegoSwiatachcial,by Pan Am powierzylo
mu to Sledztwo.Ja nie prosilem ich o to
zlecenie.To prawnicy Pan Am zwr6cili siq
do mnie. Udali siq wczeSniejdo FBI oraz
innych agencji rz4dowych, by zapytai, kogo
wynaj4i. Zarekomendowalimnie ci sami
ludzie, kt6rzy p6miej starali siq
dyslcedytowai moj4 wiarygodno6i po tym,
jak opublikowalem raport w sprawie Pan
Am 1oj.
Przez 3zlata, odk4d kierujg Interforem,
mialem najlepszychklient6w: wielkie banki,
firmy finansowe,kancelarieprawnicze.
Wszyscyklienci mnie sprawdzali i nie
wynajgliby mnie, gdyby sluchali Cannistraro.
Rapoilpansheillnrryw sprawhPanAm 103
vysleyuaal,2ellUlscyagendnh dobnall zamadru
md lodadile. Goprzemawiazafaldmwnlosldem?
Pamiqtapan incydent z USS"Vincennes",
amerykariskim olcqtem, kt6ry w 1988r.
zestrzelil nad ZatokEPersk4airbusa pehrego
irafskich pielgrzym6w? bancrycy .
zdecydowali,2e dokonaj4 zemsty.Chcieli
wysadzii w powietrze jakikolwiek
amerykariski samolot pasaZersh.Wynajqli
wigc Ahmeda Jibrila, terrorystq o ogromnym
doSwiadczeniu,by wykonal to zlecenie.
W tym czasiew Libanie znajdowali sig
amerykariscyi brytyjscy zakladnicy.CIA
postanowila wyslai grupq agent6q by
odlcyli miejscaich przetrzymywania. P6Zniej
wyslaloby sig marines i SAS,by odbili
zakladnik6w.Do Libanu pojechalo wiqc
trzech agent6w.Odf<rylioni 2e agenci CIA
w Libanie anga2owalisiq w transakcje
narkotykowe. Kupowali heroing z Doliny
Bekaa.Co tydziefi walizka pehra heroiny
leciala z Bejrutu na Cypr, p62niej do Niemiec
lub Wielkiej Brytanii, a stamQd samolotami
Pan Am trafiala do Nowego Jorku, Chicago
lub Detroil Zbierano w ten spos6bpieni4dze
na walkq przeciwko sandinistom
w Nikaragui. Odbywalo siq to przez 18
miesiqcypoprzedzaj4cychzamach
nad lockerbie. Od kogo kupowali te
narkotyki? Od Ahmeda Jibrila, kt6ry jest
"wla6cicielem' Doliny Bekaa.Gdy Jibril
dostal zleceniewysadzeniasamolotu,
powiedzial Irariczykom o tym szlaku
narkotykowym i wykorrystal go
do przeprowadzenia zamachu.Tak siq akurat
zlo2ylo,2ena pokladzie lotu Pan Am roJ
znajdowali siq ci trzej agenci,kt6rzy odlcyli
szlak narkotykowy. Wszyscyzgurqli.Po tyrn,
jak zorientowali sig,co sig dzieje w Libanie,
postanowili 2ewr6c4 do Waszyngtonu
i powiadomi4 o wszystkim Kongres.Ale
zrobili bl4d, m6wiqc o tym ludziom z CIA
w Bejrucie. Mamy nagranie,na kt6rym CIA
w Bejrucie zawiadamiacentralq w tangley, 2e
ci agenciwracajq do Waszyngtonui kupili
bilety na lot PanAm rol.
Jakh panzdo$[ dowodym lsilnhnhtegosdaku
mdofybwego I wybrzysfanh go
do przeprcundzenia
zamadru?
s.76
Nanda,na ld6rciiznelscypollffi zdeq/dowallo akll pzeclw lenorystom.lGdr z fllmu ,Monachium"
Zaczalemto Sledztwood wyj azdu
do Fmnlfrrtu. Chcialemzrobii testy
na wylcywaczu klamstw czterem osobom,
maj4cym dostqp do walizek trafiajqcych
na poklad samolot6w Pan Am. Na spotkanie
stawily siq tzy osoby,czwartypracownik
- O'Neil- spotkalsigze mn4kilkagodzin
p62niej i powiedzial "Nie mogg zrobii testu
na poligrafie".,,Dlaczego
nie mo2esz?".,Bo
pracujq pod przylqwk4 dla CIA i dogl4dam
tu pewnych rzeczy".Jedna osoba z pozostalej
tr6jki, Iurek - kt6ry oblal test
na wylcywaczu klamstw - przyznal siq,2e
wiedzial o walizcez narkotykiem, kt6ra co
tydzieri trafiala do samolotu Pan Am. Ale
o bombie nic nie wiedziaL Spytalem
czlowiekaz CIA,czy pracowal na lotnisku
tego dnia, w kt6rym trafila tam walizka
z bomb4. Odpowiedzial,2ew6wczasmial
wolne. Jednak2etelefony w sortowni bagazu
Pan Am bylynagrywane. Wten spos6blinie
walczy$ zpracownikami kt6rry na ich koszt
dzwonili po calym Swiecie.Otzyrnalem
od Pan Am nagraniei okazalosiq,2e O'Neil
dnryonil do ambasadyUSAw Bonn i m6wil
im, 2ejest coSnie tak z walizkE.Jest zbyt
ciqZka.Dostal odpowiedZ:"Tak,wiemy.
Pozw6ljej leciei dalej". Co wiqcej,niemiecki
kontrwywiad BKA mial zainstalowane
kameryw tym pomieszczeniu,
wigc ishieje
film, na kt6rym O'Neil podchodzi z walizkE
do telefonu.
Szolariqe.
Jaki6czasp62niej jechalem w sprawach
biznesowychdo Moskwy.Na lotrisku kazano
mi siq skontaktowai z ambasad4USA,gdy2
bylo coSnie tak z piecz4tkamiw moim
paszporcie.Pojechalemdo ambasady.
Czekaj4cw kolejce,zauwa2ylemtablicq
z wielk4liczbq przypiqtych do nich ogloszeri.
Kto chcial sprzedai samoch6d,irmy kupii
itd. WSr6dnich byl dokument Departamentu
StanuwzywajErywszystkich dyplomat6w
i ich rodziny, by nie lecialy lotem Pan Am ro5
przed SwiqtamiBo2egoNarodzenia.
Schowalemten dokument do kieszeni.
wr6cilem do NowegoJorku i pokazalemgo
ludziom z Pan Am. SprawdziliSmy,kto
w6wczasanulowal rezerwacje.Okazalosig,2e
zrobily to 45 osoby.Nikt zanuyczajnie robi
tego tuZ przed Swiqtami gdy bardzo ciq2ko
dostai bilety! Niemal wszystkie osoby,kt6re
odwolaly lot, to dyplomaci albo ich rodziny.
W ich miejscapoleciala cala grupa
z Uniwersytetu Syracuse.
WlqcAdbebasetMegnhlzostalwrcblony
wzamadrnadLodcrbie?
Dokladnie. Zdecydowanosig wrobii dw6ch
Ubijczyk6w bo s4dzono,2eIhddafi nigdy
ich nie wyda. Jednak2epewnego dnia
Kaddafi stwierdzit "M6wicie,2e tych dw6ch
dokonalo zamachu?Niech wam bqdzie.
Wydam ich wam do Hagi!".Oskar2onoich
20(67\12012
14-20 V 2012
Swiat
o spiskowaniew celu dokonania zamachu.
Jednego z nich uniewinniono. Jak wiqc drugi
m6gl zostai oskar2onyo spiskowanie?
Spiskowalsam ze sob4?Wiadomo bylo, 2e
tego nie zrobili, gdy2 zagubionawalizka nie
przelecialaby z MaIIy pr zezFranlftrt
do Londynuw czasie,gdy przed Swigtami
zaosfzone byly Srodkibezpieczeristwa.
P62niej dowiedzialem siq,2e szefowie
oddzial6w FBI i MI6 w Bonn prowadzili
dochodzenie we Fradfirrcie. Dostalemkopig
ich raporh-r.M6wil on,2e nie bylo Zadnych
zaginionychwalizek z Malty i nie bylo
fizycznejmo2liwoSci,by w ahzl<az samolotu
z Malty trafila do samolotu Pan Am, bo
samolot z Malty dopiero l4dowal, gdy
samolot Pan Am szykowalsiq do startu.
I z porlodulfrr odlcy€slanno siqzriszczyG
pafrslqnpsfa{q?
Tak Agenci FBI m6wili, 2eAviv to oszust,
kt6ry fabrykuje swoje raporty. Tojuz jednak
przeszlo6i.Proszqspojrzei na ten dokument.
To podziqkowanie od dyrektora FBI Roberta
Muellera za dhrgoletniq wsp6lpracq
z biurem. Trzy lata wcze6niejbylem typem
spod ciemnej gwiazdy,klamc4...Terazzn6w
jesteSmyprzyjaci6hni, a ja konsultantem CIA
lh lat panspqdzilw izraelskidrsluibadr
wyYuhdorczph?
JakieSrz lat.
W 1972r.mlalpan25 hf. ScepfiEywskazulXie
$[ panwovwzaszbytmbdy,by kierowa6
lerorysldw z Momdrlum?
oddzialemscigaiqcym
Jedyny pow6d, dla kt6rego dostalem to
zadanie,wyrikal z tego,2ebylem
ochroniarzem Goldy Meir, a ona znala
mojegoojca.Bylem obecnyw pokoju,
w jakim odbywala sig narada,na lct6rej
zdecydowanoo akcji przeciwko terrorystom
winnym masakry w Monachium. Golda Meir
powiedziala:,,Bgdziesz
kierowaloddzialem".
Bylem zaniepokojony,gdy2 skoriczlem
zaledwie z5 lat, a mialem wsp6lpracowai
z ludimi po czterdziestcei piqidziesi4tce.
Obawialemsiq,2e nie b9d4 mnie sluchai.
Ale nie bylo z tym 2adnegoproblemu.
Pruezcztery ip6l roku mieszkaliSmy
razem
w bezpiecznychdomach i nie kl6ciJiSmysiq.
Widai dobrze dobrano oddzial. TerazmySlq,
2etrzebabyi mlodym i glupim,bypodj4i sig
takiego zadania.JeSlijesteSstanzy, honaIy
i maszdzieci,nie chceszw wchodzii w coS
takiego.
W fllmh ,,Monadrlum"jesl scena,w ldorelagend
GIAprzeszkadzaiq
wamw zabiciuAll Hassana
Salamelq"CzerwonetolGigcia',EFwneglo
wylonarucymasakryw Monadrlum.Czyto
prawda,ie Salamehry agentemCIA?
Nie byl agentem,ale 2r6dlem informacji.
Wigc CIA go chronila. Nagle znilcrEl i byl
jedynym, kt6rego nie mogliSmy znaleit.
Wie pan, gdzie sig ukrywal? WWaszyngtonie.
BrytyiskiaulorGordonThomaslwledd,2e
EvYnhiJa* Arafat$[ ir6dlemCIA.
To wlaSniedlatego Izraelgo nie ruszyl. To
bardzo brudny Swial
Uwazamrze.pl
CzyPofslGfegtzlgttut|E ptze,lenoryslour?
Unia Europejskawlc6tce opublikuje dane
na temat tajnychwigzief CtAw Polsce.To
stworzy wielki problem dla Polski,gdy2 Al-Kaida oraz inne organizacjeterrorystyczne
nie bqd4 zadowolonez tego,2ew waszym
kraju znajdowalo siqjedno z gl6wnych
tajnychwiqzief.
CzyPolskabqdzhwiqccelemafaku
leroq,slycznego?
Tak We2mypoduwaggr6wnie2Io,2e
jesteSciegospodarzemEuro zorz.
wlaScicielom.Podejmujemysig
odzyskiwania dlug6w na du2q skalg
na calym 3wiecie.Bqdziemyte2edukowai
sp6lki w dziedziniecyberbezpieczeristwa,
czyli ochrony przed oszustwaminastqpnej
generacji.Ka2dadu2a inslrtucja w tym kraju
byla juZ zaatakowanaw cyberprzestrzeni,
a niekt6re z nich s4 atakowanecodziennie
i nie zdaj4sobie nawet z tego sprawy.
Bgdziemywiqc organizowaiseminaria,ju2
siq spotkaliSmyz przedstawicielami wladz,
ktorzy chc4z nami wsp6lpracowai. Chcemy
dziala(.na r zeczpoprawy bezpieczeristwa
i pomagai w walce z oszustwami.
Jakiepanwidziluki w syslemiebezpleczeftst$a?
Bylem konsultantem m.in. przy organizacji
Pansfu6kl'nnfamibqdqglftvnh duie sp6lki?
olimpiady w Atenach i pochodzq z kraju,
Zaczniemyod du2ychkorporacyjnych
kt6ry trakhrje terroryzm bardzo powa2nie.
klient6w,gdy2 oni maj4 zwykle najwiqksze
problemy.Ale dojdziemy ze swoj4 ofert4
Mamy w USApowiedzenie:,,NiemoZnabyi
czqSciowow ci4zy".Trzebapodchodzii
r6wnie2 do mniejszychsp6lek.Mamy
do problemu terroryzmu powa2nie.
bardzo niedrogie narzgdzia mog4ceim
Opieraj4csig na tym, czegosig dowiedzialem, pom6c. Chcemytei pomagai w robieniu
mogqpowiedziet,2eslu2byw Polsce
4us flilligence.Ulatwi to przyci4ganie
przejawiaj4 star4 szkolgmySlenia.Nie wierz4, inwestycjido Polski,co obecniejest bardzo
2eco6sig mo2ehtzdarzyc.Zapomnijmy
trudne gl6wnie z powodu biurokracji,
na chwilg o terroryzmie. Na Euro zjad4
na kt6r4 wszyscysig skar2E.Bgdziemy
pr6bowali wsp6lpracowai z rz4dowymi
do Polski pilkarscy chnligani. Po tym, co tu
zrobi4, Polskamo2e nie byi juz takajak
agencjamii tlumaczyi im, 2e trzeba to
dawniej. Jestwiele informacji na temat tego,
zmienii. Polskato bardzo dobre miejsce
kto tu przyjedzie,gdziebgdziemieszkac,co
do inwestowania, uznawane za klejnot
bgdzierobii po przegranychmeczach.Czy
europejskichrynk6w.JeSliPolskanie
ktoSna to zwracauwage?Nie. To mnie
wykorzysta tej sguacji, p62niej trudno
bardzo niepokoi.
bqdzie nadrobii zalegloSci.
Czy3riliatstalslqbezplecznieiszy
po dikwldorvanluOsamybin ladena?
Zabijanie terrorystycznych przyru6dc6w nie
zalr zyma teff ory zmu. Gdy zabijamy j edn4
osobq,na jej miejsceprzychodz4dwie. To sig
nigdy nie skoriczy.Jest tyle nienawiSci,tyle
fundamentalizmu...Trzebawysylai
terrorystom przeslanie,2enie mog4czui siq
bezpiecznie.Niezale2nieod tego,gdziebgd4
przebywai, zostan4znalezienii ukarani,
nawetjeSlizajmieto calelata.NiestetySwiat
przybral takie oblicze. To s4 ludzie, dla
kt6rych 2ycienic nie znaczy.I(ilka miesigry
temu w hotelu w Ammanie w Jordanii
wysadzila sig mloda para. Zostawili czworo
dzieci,z kt6rych najmlodsze mialo siedem
miesigcy.Co za ojcieci matkarobi4 coS
takiego?Nie widzg na to na Bliskim
Wschodzie2adnegolekarstwa.Kluczowe
mogloby byi rozwi4zanie ekonomiczne.
Gdyby wszyscymieli zatrudnienie, korzystali
z dobrej infrastuktury itd., moZeobecni
fanatyry byliby zajqci prac4.Ale nie ma
na Swiecietakich pienigdzy, by zalatwii ten
problem. Ani w moim 2yciu,ani w pariskim
nie zakofczy sig wigc ten konJlikt. Polska
powinna sig przygotowai na zagro2enie.Nie
mo2emySlei,2ejej to nie dotyczy.
ofirien panblurcw Warszawie.
Jalq ddahlnoS6
bqdzietupnuraffi pahskafimaInterbr Inc.?
Ju2je otworzyli6myi mamy pierwszego
klienta. Bqdziemy edukowai inst;rtucje
finansowe i sp6lki, jak walczyi z oszustwami
i im zapobiegai. JeSlikomuSzgrnAly
pieni4dze, my jesteSmySwiatowejklasy
ekspertami w ich odnajdywaniu i zwracaniu
CzVbedepahsntlo lownlet pomagaeinwestorcm
indywidualrymw annlczaniuoszuslrvw spolkadr
gieldov'4,8h?
Dokladnie tak. Bgdziemy organizowali
seminariana ten temat,bgdziemyte2
pomagai bezpoSrednio.Powt6rzymyto,
co robimy w Ameryce.JeSIiinwestor ma
problem, zginglymu pieni4dzei nie mo2e
nam zaplacii, znajdziemyspos6b,
by mu pom6c, i byi moZe zatzymarny
czqSiodzyskanychpieniqdzy.Bgdziemy
pomagai udzialowcomzdobywai to, na co
zasluguj4,gdy2rz4d i pol-icjaim nie pomog4,
bo maj4 za malo ludzi, by Scigaioszust6w
po calym Swiecie.Dla nasto nie problem.
Dzialamy w globa.lnejskali.
KiedySzadzwonil do mnie rosyjski oligarcha,
kt6ry stracilprzez BernardaMadoffa 2,5mld
dol. Spytalemgo,czy chcemi zlecii
odzyskanietych pieniqdzy.Odpowiedzial:
,PanieAviv. Chca,2ebypan go zabil"
(Smiech).Nie robimy jednak takich rzeczy.
Dzialamyw granicachprawa'
awiaHubertKoziel
Juval Aviv
dzialal w izraelskich slu2bach
wywia dowczy ch przez t2 lat.

Podobne dokumenty

Document 6471

Document 6471 celowo6cibadafi WiEkszoSi ubojni drobiu, a tak2e ubojnt zwierz4t gospodarskich ma coraz wigksze problemy z pozbywaniem sig uci4Zliwych odpad6w ze wzglgdu na ich skiad i zagro2eniesanitarne,ale r6wn...

Bardziej szczegółowo

Miejsca Święte

Miejsca Święte .*J I Wsp6lnota SiOstr powstda w 1987 r. w Polsce i w 2012 r. obchodziia bonawe - .'srebrny jubileusz. Siostry mieszkajq t a b k w Swarzewie, Wilk8nowiey Wlodzimierza . 7 - . $-I - . 1: Rogozinie, ...

Bardziej szczegółowo