Wzór oferty na dostawy - Centrum Sztuki Współczesnej Zamek

Transkrypt

Wzór oferty na dostawy - Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
WZÓR FORMULARZA OFERTY
pieczęć wykonawcy
............................................................................................................................................
Nazwa Oferenta i adres:
Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:
Specjalistyczny transport przywozowy i wywozowy dzieł sztuki do wystaw Centrum
Sztuki Współczesnej.
1) oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niŜej wymienione stawki:
cena (C) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto ....................... zł
(słownie: ................................................................................................................................. zł),
natomiast wraz z naleŜnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi kwotę brutto
....................... zł (słownie: ..................................................................................................... zł).
2) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
3) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) oświadczamy, Ŝe udzielamy gwarancji na okres .......... miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego.
5) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) załącznikami do niniejszej oferty są:
1
Oświadczenie o spełnieniu warunków
2
Wykaz dostaw
3
Wykaz sprzętu
4
Wykaz dostaw lub usług
5
Wykaz osób
1
6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7
Aktualny odpis z rejestru
8
Parafowany wzór umowy
pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
inne ................................................................. .
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
2

Podobne dokumenty