Karta zgłoszeniowa do Powiatowego Konkursu Fotograficznego

Transkrypt

Karta zgłoszeniowa do Powiatowego Konkursu Fotograficznego
Karta zgłoszeniowa do
Powiatowego Konkursu Fotograficznego
„ WIEŚ PIĘKNIEJSZA OD MIASTA ”
Imię i nazwisko:
Dokładny adres:
T el. kontaktowy i e-mail
Opis zdjęcia
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4
Zdjęcie nr 5
Oświadczam, Ŝe:
1. Akceptuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie.
2. Jestem autorem prac fotograficznych zgłaszanych do konkursu i posiadam do nich prawa autorskie i
majątkowe.
3. Dane podane w niniejszej Karcie zgłoszeniowej są z godne z prawdą.
4. ,,WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu pn.
„Wieś piękniejsza od miasta” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
………………………………… …………………………………
Miejscowość, data Czytelny podpis
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW POWIATU TURECKIEGO

Podobne dokumenty