Instytut Biologii Doświadczalnej im

Transkrypt

Instytut Biologii Doświadczalnej im
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
Pod patronatem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
VIII SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI
DOŚWIADCZALNYMI
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.06.07 (Dziennik
Ustaw Nr 121 poz. 835), wszyscy pracownicy sprawujący opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi, muszą
przejść 21 godzinne szkolenie. Szkolenie musi być zakończone egzaminem pisemnym. Program szkolenia
odpowiada szkoleniu A0 FELASA.
Podążając za nowym prawem, Władze Instytutu im. M. Nenckiego, Wydziału Biologii UW oraz
PolLASA, postanowiły zorganizować kolejne 8 szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami.
Szkolenie planowane jest w dniach: 29 LISTOPADA -2 GRUDNIA 2011 w Instytucie Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3
Koszt szkolenia 80 zł.
Przelew na konto: 42 1240 6003 1111 0000 4947 0204
z dopiskiem „szkolenie-zwierzętarnia”
Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do dnia 15 LISTOPADA,
a wpłaty dokonać do 21 LITOPADA
Zgłoszenia email lub fax. na poniższe adresy.
Organizatorzy szkolenia:
dr Anna Passini tel./fax. (022) 589 23 99 email [email protected]
mgr inż. Katarzyna Kisiel tel./fax. (22) 554 29 06 email [email protected]
Instytucje, które wydelegują pracowników na szkolenie, zobowiązane są do przeprowadzenia we
własnej placówce ćwiczeń praktycznych z zakresu:
1. Karmienia, pojenia, pielęgnacji, zachowania zwierząt doświadczalnych
(2 godz.)
2. Przygotowania zwierząt do doświadczeń, przemieszczania zwierząt w jednostce
(2 godz.)
oraz potwierdzenia ich odbycia Świadectwem ukończenia szkolenia praktycznego (wzór świadectwa w
załączeniu), które należy przesłać lub przywieść na szkolnie.
Program szkolenia (zgodnie z ww. rozporządzeniem) wykłady:
1. Podstawy fizjologii zwierząt doświadczalnych (3 godz.)
2. Przepisy krajowe i przepisy Unii Europejskiej z zakresu warunków utrzymania, ochrony i dobrostanu
zwierząt doświadczalnych (4 godz.)
3. Karmienie, pojenie, pielęgnacja, zachowanie zwierząt doświadczalnych, pojęcie stresu (5 godz.)
4. Hodowla zwierząt laboratoryjnych (2 godz.)
5. Przygotowanie zwierząt do doświadczenia, w tym przyjmowanie przesyłek zwierząt i przygotowywanie
zwierząt do transportu oraz przemieszczanie zwierząt w jednostce (2 godz.)
6. Zasady bezpieczeństwa przy sprawowaniu opieki nad zwierzętami doświadczalnymi, z uwzględnieniem
bezpieczeństwa biologicznego (2 godz.)
7. Zasady i bezpieczeństwo pracy z urządzeniami myjącymi i sterylizującymi (1 godz.)
KARTA ZGŁOSZENIA
IMIĘ ………………………………….
URODZONY(A) …………………
NAZWISKO ……………………………………….
W ……………………………………………
IMIONA RODZICÓW ………………………………………………………………
RODZAJ I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI………………………………………….
ZATRUDNIONY(A):
INSTYTUCJA…………………………………………….
ADRES ………………………………………………..
NIP ………………………………………………
STANOWISKO …………………………………………
WYKSZTAŁCENIE (rodzaj szkoły) ……………………………………
KONTAKT (telefon, email) ……………………………………
CZY WYSTAWIĆ FAKTURĘ ZA OPŁATĘ:
TAK
NIE
Dane niezbędne zgodnie z rozporządzeniem do zaświadczenia o szkoleniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszenia na potrzeby szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Podpis kierującego
Podpis uczestnika
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi (Dz.U.2007. nr 121 poz. 835)
DANE OSOBY WYDAJĄCEJ ŚWIADECTWO
Imię
Stopień/tytuł naukowy
Nazwa Placówki
Ulica, nr
Miejscowość
Tel.
Fax.
Oświadczam,
że
Pan/i
Nazwisko
Stanowisko
Kod
e-mail
……………………………....................
odbył/a
szkolenie
praktyczne
w
…………………………..... (nazwa placówki) w dniu ……………………. r. w wymaganej liczbie godzin.
Zagadnienia wchodzące w skład szkolenia:
1. Karmienie, pojenie, pielęgnacja, zachowanie zwierząt doświadczalnych, pojęcie stresu
(2 godz.)
2. Przygotowanie zwierząt do doświadczenia, w tym przyjmowanie przesyłek zwierząt i przygotowywanie
zwierząt do transportu oraz przemieszczanie zwierząt w jednostce
(2 godz.)
............................................................
........................................................
(miejscowość i data)
(podpis)

Podobne dokumenty