Regulamin konkursu - I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana

Transkrypt

Regulamin konkursu - I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana
„Kraj bez matematyki nie wytrzyma
współzawodnictwa z tymi krajami,
które matematykę uprawiają”
Hugo Steinhause
XIV Dąbrowski Konkurs Matematyczny
o zasięgu wojewódzkim
dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży;

rozwijanie umiejętności stosowania aparatu matematycznego i zdobytej wiedzy
do rozwiązywania zadań oraz problemów typowych i nietypowych;

ukierunkowanie pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie;

zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych.
Przebieg konkursu:
Konkurs jest dwuetapowy.
Zadania I etapu, który trwa 60 minut, mają formę testu jednokrotnego wyboru.
Do II etapu zakwalifikowanych jest 15 zawodników z najwyższą liczbą punktów.
Zadania II etapu, który także trwa 60 minut, mają charakter problemowy.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. Konkurs jest konkursem indywidualnym.
3. Konkurs odbędzie się 10 marca 2017 r. o godzinie 9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40.
4. Zgłoszenia do konkursu, (co najwyżej 4 uczniów z jednej szkoły) prosimy przesyłać
na adres [email protected] lub adres szkoły do 28 lutego 2017 r.
5. Rozwiązania zadań sprawdzają, wg ustalonej punktacji, członkowie Komisji Konkursowej
w składzie:
mgr Marta Szulc-Jędrusik - przewodnicząca Komisji,
nauczyciel I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej;
mgr Iwona Hajducka - nauczyciel I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej;
mgr Anna Madejska-Bąk - nauczyciel I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.
Ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu odbywa się w dniu zawodów.
Ewentualne odwołania należy przesyłać do przewodniczącej Komisji Konkursowej
w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
8. Nauczyciele - opiekunowie powinni w swojej dokumentacji posiadać oświadczenia
o zgodzie uczniów i ich rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu.
6.
7.
Zakres materiału:
Podzielność w zbiorze liczb całkowitych.
Potęgi i pierwiastki.
Obliczenia procentowe i ich praktyczne zastosowania.
Wartość bezwzględna i jej własności.
Funkcja liniowa i jej własności.
Równania i nierówności liniowe (z dwiema i więcej niewiadomymi).
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną.
Układy równań i ich zastosowania.
Podstawowe figury geometryczne i ich własności.
Obliczanie pól wielokątów
Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowania.
Zadania anegdotyczne.
Literatura:
Szczepan Jeleński - „Lilavati”.
Szczepan Jeleński - „ Śladami Pitagorasa”.
Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk - „Zadania z matematyki dla olimpijczyków
(gimnazjalistów i licealistów)”.
Aleksander Śnieżek, Paweł Tęcza - „Zbiór zadań z geometrii płaszczyzny dla szkół średnich”.
Aleksander Śnieżek, Paweł Tęcza - „Zbiór zadań z algebry dla szkół średnich”.
Przykładowe testy konkursowe z poprzednich edycji można
znaleźć na stronie internetowej naszego liceum.