nr 7/2011 ()

Komentarze

Transkrypt

nr 7/2011 ()
ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA,
SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE WIEŚ, STĘSZEW, STRYKOWO, STRYKÓWKO, TOMICE, TOMICZKI, TRZEBAW, TWARDOWO, WITOBEL, WIELKAWIEŚ, WRONCZYN, ZAMYSŁOWO, ZAPARCIN, ŻYDOWO
Spotkania wigilijne mieszkańców gminy Stęszew 19-20
> BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 7/2011 > ISSN 1233-6033 >
Pogodnych, pięknych Świąt Bożego Narodzenia,
ciepła wigilijnego stołu, radosnych spotkań
z najbliższymi oraz szczęśliwego Nowego Roku
GRUDZIEŃ 2011
Życzą: Burmistrz Gminy Stęszew
Rada Miejska Gminy Stęszew
oraz redakcja ,,Wieści Stęszewskich”
• KONKURSOWY DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
• INWESTUJEMY MIMO KRYZYSU
• WALCZYMY O BUDOWĘ S5
• UNIWERSYTET III WIEKU
• MIKOŁAJKI EMERYTÓW I RENCISTÓW
• PODĄŻAJĄC ŚLADAMI PIĘKNEJ TRADYCJI
• KONCERT CHARYTATYWNY W STĘSZEWIE
2
3
4
5
6
9
11
MIKOŁAJKI W SP
W STĘSZEWIE
7
2
KO N K U R S
Uczniowie o alkoholu
i narkotykach
Dzień trzeźwości w gminie Stęszew, czyli konkursy dla szkół
ramach Dnia Trzeźwości Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stęszewie ogłosiła konkurs dla szkół. Zadaniem uczniów podstawówek było przygotowanie prac plastycznych pt.: „Sport to
zdrowie”. Klasy I-III przygotowywały prace w formacie A3 dowolną techniką. Starsi uczniowie z klas IV-VI tworzyli zaś komiks składający się z 4-6 obrazków w formacie A5.
Natomiast gimnazjaliści mieli do napisania pracę pisemną (literacką) na temat: „Alkohol, narkotyki – tak czy nie.
Jak chcesz wkroczyć w dorosłe życie? Moje przemyślenia”.
5 grudnia w Domu Kultury w Stęszewie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
i nagrodzenie najlepszych prac przez burmistrza gminy Stęszew.
Oto wyniki:
• W kategorii klas I–III zwyciężyli: I miejsce: Kacper Przedwojski – SP Modrze, Julia Osses – SP Stęszew; II miejsce: Karol Przedwojski – SP Modrze, Martyna Konieczna – SP Modrze, Mateusz Przybylski
– SP Modrze, Sandra Pawlak – SP Modrze,
Patrycja Ratajczak – SP Stęszew; III miejsce: Zuzanna Nowicka – SP Modrze, Maciej Roszkiewicz – SP Jeziorki, Adrianna
Kośmider – SP Jeziorki; Wyróżnienia: Kacper Bałuszek – SP Strykowo, Anna Krom –
Trzebaw, Antonia Cojak – SP Jeziorki, Marianna Kmiecik – SP Modrze, Katarzyna
Józefiak – SP Modrze, Agnieszka Kolenda – SP Modrze, Gabriela Nowak – SP Modrze, Dominika Kmiecik – SP Modrze, Maciej Starkiewicz – SP Modrze, Kacper Górny – SP Modrze, Łukasz Kaczmarek – SP
Modrze.
• W kategorii klas IV–VI zwyciężyli: I miejsce: Anna Tomczak – SP Modrze;
II miejsce: Patrycja Napierkowska – SP Modrze, Paulina Rył – SP Modrze, Klaudia
Jankowska – SP Modrze; III miejsce: Filip
Budziński – SP Modrze, Weronika Hejman
– SP Modrze, Maciej Maciejewski – SP Jeziorki, Klaudia Kostrom – SP Stęszew
• W kategorii gimnazjaliści: I miejsce:
Kinga Kaniewska – Gimnazjum w Stęszewie; wyróżnienia: Paweł Pietrzak, Wojciech
Woziwodzki.
Warto wspomnieć, że nagrodzone prace gimnazjalistów zostały opublikowane
w „Kurierze Lokalnym”.
WS
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
W
Wyróżnione osoby w kategorii klas I–III.
Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców w kategorii klas IV–VI.
Gimnazjaliści nagrodzeni w konkursie.
ROZMOWA
3
Kryzys nas nie ominął,
ale inwestujemy
Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem gminy Stęszew
Koniec roku to doskonała okazja do podsumowań. Jaki on był, pańskim zdaniem, dla
gminy Stęszew?
• To był bardzo trudny rok! I to z wielu
względów. Z jednej strony mamy do czynienia z kryzysem finansowym, który odczuwamy także w naszej gminie, a z drugiej pracy nie ułatwiała nam grupa niektórych radnych. Generalnie od początku
roku mieliśmy trudne sytuacje, jeśli chodzi o dostępność gotówki. To powodowało, że zmuszeni byliśmy podejmować decyzje o odsuwaniu w czasie niektórych zadań. Dodatkowo przez to, że ustawodawca nakazuje nam wybierać w przetargach
najtańszych wykonawców, to doszły problemy na etapie realizacji inwestycji, ale
mimo to udało się je dopiąć do końca. Kolejną trudnością okazał się nowy obowiązek, który został nałożony na samorzą-
dy. Chodzi o bezpłatne godziny w przedszkolach. Wielu rodziców wykorzystuje tą
możliwość, posyłając dzieci jedynie na 5
godzin bezpłatnych. Udało nam się zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach tak, że
prawie 100 procent dzieci korzysta z opieki przedszkolnej. To cieszy, ale w sytuacji,
kiedy rodzice w niewielkim stopniu partycypują w kosztach pobytu i wyżywienia
swoich pociech, to obciążenie dla budżetu
gminy jest bardzo znaczące. Podobnie jest
w szkołach – koszty ich utrzymania rosną,
a z budżetu państwa na realizację nowych
zadań nie otrzymujemy adekwatnych do
potrzeb pieniędzy.
W tym roku gmina realizuje bardzo kosztowną inwestycję, czyli kanalizację sanitarną we Wronczynie, Stęszewie, Trzebawiu i Sapowicach. Koszty są ogromne, a efekty dla oka
mieszkańców… mało widoczne.
• Powtórzę, że kryzys panujący w kraju
nie ominął gminy Stęszew, ale na tle wielu innych gmin w Wielkopolsce wyróżniamy się tym, że wciąż inwestujemy.
Dodam tylko, że już w pięciu gminach
wprowadzony został zarząd komisaryczny ze względu na brak płynności finansowej. My tymczasem, mimo bardzo trudnej sytuacji myślimy
o kolejnych inwestycjach.
Przygotowywany jest projekt budżetu na 2012 rok. Jak on się przedstawia
w najważniejszych pozycjach, czyli po
stronie dochodów i wydatków?
Na jakie więc inwestycje mogą liczyć mieszkańcy?
• Kontynuować będziemy budowę kanalizacji sanitarnej w Sapowicach. Chcemy
działać w kierunku poprawy zarówno jakości jak i ilości wody z wodociągu. Zamierzamy realizować infrastrukturę rekreacyjną i sportową, a jeśli zima nie zabierze zbyt wielu pieniędzy na zimowe
utrzymanie dróg, to przeznaczymy je na
poprawę stanu dróg gminnych. W miarę wpływu pieniędzy na konto gminy będziemy podejmować kolejne zadania.
Czy podejmowane były w tym roku próby
pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy
będą starania w 2012 roku?
• Oczywiście, że tak. Przygotowaliśmy dużo wniosków o pozyskanie dotacji unijnych i pisać będziemy kolejne. Zrealizowaliśmy wiele zadań, na które uzyskaliśmy dofinansowanie. Pamiętać jednak
trzeba, że na realizację inwestycji, które są
dofinansowywane ze środków zewnętrznych musimy najpierw wyłożyć gminne
pieniądze. Dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadań możemy liczyć na zwrot
poniesionych nakładów. Właśnie trwają procedury kontrolne. Gdy nastąpi płatność, będziemy mogli rozpocząć kolejne
inwestycje.
Koniec roku to także okazja do złożenia życzeń mieszkańcom. Czego pan życzy stęszewianom?
GRUDZIEŃ 2011
• By Nowy Rok 2012 przynajmniej
nie był gorszy od 2011 roku. Życzę
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, by 2012 rok był rokiem radości,
zdrowia, pogody ducha, spełnienia
wszystkich zaplanowanych zamierzeń, zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.
RED
NR 7 / 2011
• Na pewno jest to ostrożniejsza propozycja niż przy tworzeniu tegorocznego
budżetu. Rok 2011 nauczył nas bowiem,
że nie wszystkie obietnice wpływów dawane przy jego planowaniu zostały dotrzymane. Projekt odzwierciedla więc
najważ-
niejsze zadania i potrzeby, które trzeba
zaspokoić. Generalnie dochody w 2012 roku zaplanowane zostały w kwocie ponad
37 milionów 649 tysięcy złotych, a wydatki ogółem w wysokości ponad 38 milionów 809 tysięcy, z tego na inwestycje
przeznaczymy 6 milionów 637 tysięcy
585 złotych.
4
AKTUALNOŚCI
Trzy gminy walczą o S5
Włodarze Stęszewa, Czempinia i Komornik żądają przyspieszenia budowy
drogi S5. Napisali pismo do ministra transportu i budownictwa
iejednokrotnie pisaliśmy o staraniach burmistrza Stęszewa Włodzimierza Pinczaka i wójta Komornik Jana Brody podejmowanych w celu przyspieszenia budowy drogi S5 od węzła Głuchowo w kierunku Wrocławia.
Teraz uzyskali oni wsparcie także burmistrz Czempinia Doroty Lew-Pilarskiej.
5 grudnia troje wspomnianych włodarzy podpisało list do Sławomira Nowaka,
ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Oto jego treść:
– W imieniu społeczności gmin: Czempiń, Komorniki i Stęszew zwracamy się ze
stanowczą prośbą o przyspieszenie budowy drogi S5 od węzła Głuchowo w kierunku Wrocławia. Istniejąca droga krajowa nr 5 przecina nasze gminy i przebiega przez centra miejscowości skutecznie
paraliżując ruch lokalny. Przebudowana
droga nr 5 stanowi rozwiązanie tymczasowe, a zastosowane rozwiązanie po jednym pasie ruchu nie jest w żaden sposób
adekwatne do istniejącego natężenia ruchu (25-28 tys. pojazdów na dobę). Ruch
na tej drodze odbywa się w wielu miejscach zaledwie kilka metrów od okien budynków mieszkalnych. GDDKiA obiecała w 2004 roku, że S5 i S11 powstaną ok.
N
Wójt Jan Broda, burmistrz Dorota Lew-Pilarska i burmistrz Włodzimierz Pinczak.
roku 2008 – tymczasem mamy rok 2011
i wątpliwą perspektywę rozpoczęcia budowy S5 w 2013 roku. Nasi mieszkańcy
są na granicy cierpliwości. Nasilają się hasła nawołujące do blokady drogi. Obecny
stan uniemożliwia normalne funkcjonowanie naszych mieszkańców w domach
położonych przy tej drodze, jak również
pozostałym, którzy mają trudności we
włączaniu się do ruchu na „5” i w ruchu
poprzecznym. Oczekujemy od Pana Ministra konkretnej odpowiedzi, gdyż odpowiedź GDDKiA z Warszawy nie wnosi niczego nowego i obawiamy się, że wielkopolski odcinek S5 zostanie po raz kolejny
odsunięty w czasie.
Włodarze Czempinia, Komornik i Stęszewa o wsparcie poprosili też posła z naszego regionu Rafała Grupińskiego, szefa
klubu parlamentarnego PO.
RED
Świat jest przecież na wyciągnięcie ręki
W Zespole Szkół Specjalnych
w Stęszewie rozpoczęliśmy cykl
spotkań w ramach projektu:
„Świat na wyciągnięcie ręki”.
dział w projekcie jest bezpłatny,
a kCzęsto wydaje nam się, że tak
niewiele możemy zdziałać, a nasza przyszłość jest prosta i bardzo przewidywalna. I tak z wielu rzeczy po prostu rezygnujemy. Wychodzimy z założenia, że
i „tak się nie uda”. Tymczasem jeśli mamy
marzenia, to jest to pierwszy krok do tego,
aby zacząć zmieniać własne życie.
Projekt, który realizujemy w Zespole
Szkół, to tylko kroczek w kierunku uzmysłowienia dzieciom, że świat tylko pozornie jest duży i nieosiągalny, czyli nie do
zdobycia. Tematyką, jaką zajmowaliśmy
się przez trzy dni była Azja, jej położenie geograficzne, kraje, mieszkańcy, fau-
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
U
W szkole gościł podróżnik Wojciech
Kasprowicz.
na i flora, zwyczaje i kuchnia. Uczniowie
wszystkich klas, wykonali latawce, symbol
najludniejszego państwa azjatyckiego.
Gościliśmy podróżnika Wojciecha Kasprowicza, którego wędrówka była pełna
przygód po Chinach, Mongolii, Indonezji i Indiach. Zdjęcia, które zobaczyliśmy,
książeczka szczepień i opowieści naszego gościa, były najlepszym przykładem, że
marzenia są właśnie po to, by je spełniać.
Dużo radości mieliśmy z przygotowywania dań kuchni azjatyckiej, które znalazły się na naszym szkolnym stole. Ogromną frajdę mieli nie tylko uczniowie, ale
również nauczyciele, gdy okazało się, że
przygotowane smakołyki można degustować tylko przy użyciu oryginalnych pałeczek. Niektórym z nas czynność ta szła tak
sprawnie, że zdawać by się mogło, że jedzenie pałeczkami to dla nich codzienność.
W projekcie tym, udział mieli również
ludzie dobrej woli, którym w tym miejscu chcielibyśmy podziękować. Pomocą
służył nam Zakład Stolarski przy ul. 25
Stycznia 32 i Bistro Kupczyn z ul. Kosickiego w Stęszewie. Dziękujemy! W przyszłym roku wybieramy się do Afryki. Tylko palcem po mapie…na razie, ale kto wie?
ANNA MORSZNER I EMILIA PIETRZAK
ZDARZENIA
5
„Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy,
„J
to kwestia charakteru, a nie kalendarzy”
Jan Sztaudynger
Chcesz poznać nowych ludzi zbliżonych wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i nawiązać
nowe przyjaźnie? Chcesz realizować marzenia,
na które dotychczas nie miałeś czasu? Chcesz
aktualizować i pogłębiać wiedzę intelektualną?
Przewidywany program edukacyjny:
• wykłady (wiedza z nauk medycznych
i profilaktyki zdrowia, społeczno-ekonomicznych
i prawnych),
• udział w sekcjach (np. komputerowa, językowa,
kulinarna, gimnastyczno-rehabilitacyjna,
turystyczna i inne zgodnie z zainteresowaniami
słuchaczy)
• wycieczki i imprezy kulturalne
Złóż podpisaną deklarację uczestnictwa
w rozpoczynającym działalność od lutego 2012 roku
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Stęszewie
pod patronatem Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych w Poznaniu.
Oferta skierowana do osób powyżej 50 roku życia,
niezależnie od wykształcenia.
Pobieranie deklaracji i zapisy
od 15 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew (informacja) w godzinach 8– 15
lub u sołtysów.
Radni i sołtysi zwiedzili Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt
P
Radni gminy Stęszew i sołtysi na zaproszenie burmistrza odwiedzili Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt.
GRUDZIEŃ 2011
odczas spotkania burmistrz gminy Czempinia Dorota Lew–Pilarska
opowiedziała im o historii powstania CZO Selekt. Następnie członek zarządu
Dariusz Buchwald oprowadził gości po zakładzie, a także przedstawił jak na co dzień
funkcjonuje zakład. Radni i sołtysi mogli
zadawać pytania i dowiedzieć się na przykład o szczegółach wprowadzenia podatku
śmieciowego, który będzie obowiązywał po
wejściu w życie ustawy.
WS
NR 7 / 2011
14 grudnia burmistrz gminy Stęszew zaprosił radnych
gminy Stęszew oraz sołtysów
gminnych miejscowości do
CZO Selekt w Piotrowie Pierwszym.
6
Na spotkanie przybyło wiele osób.
Mikołajki emerytów
i rencistów
Grudzień, to miesiąc spotkań opłatkowo–mikołajkowych różnych grup
społecznych. To czas na wspólne rozmowy i biesiadowanie
grudnia takie spotkanie dla
wszystkich swoich członków zorganizował Gminy Związek Emerytów i Rencistów ze Stęszewa. Poza kawą,
herbatą i słodkościami przygotował on dla
zaproszonych kolegów wiele innych atrakcji.
Spotkanie mikołajkowe otworzył prezes Gminnego Związku Emerytów i Rencistów Janusz Minkisiewicz. Przywitał on
wszystkich gości i zaprosił do wysłuchania programu artystycznego przygotowanego przez Dom Kultury w Stęszewie.
Jako pierwszy w przedstawieniu „Nasza Bajka” wystąpił zespół „Wesoła Gromada” z Klubu Seniora w Stęszewie. Kolejną niespodzianką był występ wokalno
instrumentalny Kingi Waselczyk i Julii
Górskiej. Dziewczyny zaśpiewały i zagrały na gitarze trzy piosenki. Następnie
przyszedł czas na duet: Kazimierza Gibczyńskiego i Mieczysława Bednarskiego.
Panowie zachęcali emerytów i rencistów
do wspólnej zabawy i śpiewu.
Do uświetnienia mikołajkowego spotkanie przyczyniła się także Barbara Woroch z Dębienka, która opowiadała skecze
wywołując uśmiech na twarzach wszystkich zaproszonych.
W trakcie spotkania można było również zakupić ozdoby świąteczne autorstwa Cecylii Klorek ze Skrzynek.
Na zakończenie głos zabrał burmistrz
gminy Stęszew. Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzył emerytom i rencistom spokoju oraz dużo zdrowia, by w przyszłym roku mogli spotkać
się w takim samym gronie.
WS
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
10
Przy kawie i „słodkim” była okazja do rozmów…
W ten Świąteczny czas Bożego
Narodzenia łamiąc się opłatkiem
wszystkim związkowcom składamy
życzenia: zdrowia, szczęścia i radości w Nowym Roku pomyślności.
Zarząd
PZEiR Stęszew
...i wspólnego biesiadowania.
7
Nie pal przy
mnie, proszę!
Mikołajki w Szkole Podstawowej w Stęszewie.
grudnia w naszej szkole to paczki ze słodyczami, które roznoszą szkolni mikołaje wszystkim
uczniom. To także dzień zajęć profilaktycznych. W tym roku projekt edukacyjny pt. „Nie pal przy mnie, proszę” miał
na celu wykształcenie u uczniów świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy
nich papierosy.
Projekt składał się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach: Co to
jest zdrowie? Od czego zależy nasze zdrowie? Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Co
robić, gdy moje życie jest zagrożone? Nie
pal przy mnie, proszę!
Projekt realizowany był we wszystkich
klasach, na dwóch kolejnych lekcjach.
W klasach I – III głównym celem było zintegrowanie grupy, uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat
zdrowia, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uświadomienie uczniom, że sami mogą unikać
szkodliwych dla zdrowia sytuacji.
W klasach IV – VI natomiast: wykształcenie postawy gotowości do radzenia sobie w sytuacjach, gdy ich zdrowie jest zagrożone, obrony przed biernym paleniem. Klasy V obejrzały film pt. „Nikotyna legalny narkotyk”.
Wykonane zadania w postaci kolorowych obrazków, plakatów i komiksów
ozdobiły szkolne korytarze, z znaczki
z tematem projektu wszyscy uczniowie
zabrali do domów.
Założenia projektu można znaleźć na
stronie szkoły: www.sp.steszew.pl .
6
Klasa IIIb
Klasa IIIc
Klasa Vd
MARTA JANECKA, MAŁGORZATA KUŚNIERZ
Czerwonokrzyska Gwiazdka 2011
GRUDZIEŃ 2011
Samych radości w nadchodzącym Nowym Roku 2012 Wszystkim Darczyńcom życzy
w imieniu Zarządu i Członków Koła PCK – Irena Wojtkowiak
NR 7 / 2011
Koło Terenowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Stęszewie serdecznie dziękuje za udział w świątecznej zbiórce
żywności placówkom handlowym, uczniom Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie oraz hojnym
mieszkańcom naszej gminy. Celem akcji, tak jak w latach ubiegłych, było przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci
z rodzin najuboższych oraz pozyskanie żywności, umożliwiającej przygotowanie potraw świątecznych przez osoby
potrzebujące naszego wsparcia.
8
NASZE SPRAWY
Pomagają
innym
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu w Stęszewie
Przy gimnazjum w Steszewie działa koło wolontariatu.
grudnia przypada Międzynarodowy
Dzień Wolontariatu – święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swoją energię i czas, by pomagać innym.
Przy gimnazjum w Stęszewie działa koło wolontariatu. Przygoda jego członków
z niesieniem bezinteresownej pomocy rozpoczęła się w październiku 2010 roku. Od
tego czasu przeszli oni liczne szkolenia
przygotowujące do pracy wolontariusza.
Brali udział w koncertach charytatywnych organizowanych przez TPD, Jarmarku Wielkanocnym itp. Podjęli wiele przedsięwzięć, jak np. „Uczta Grecka”, czy „Afryka – woda dla Afryki”, za które otrzymali
nagrodę „Budujemy szkołę nadziei”. Pomagali również starszym ludziom, jak i zarówno dzieciom np. na „Pikniku integracyjnym – pożegnanie lata” i w Ośrodku
wychowawczym w Gnieźnie. Brali czynny udział w organizacji zbiórki krwi, kwestowali na rzecz schroniska dla zwierząt…,
a to tylko niektóre z ich wielu działań.
By opowiedzieć o swojej działalności
i podziękować tym, którzy w szczególny
sposób pomagają im i wspierają ich działania, zorganizowali 5 grudnia spotkanie.
Poza częścią artystyczną, jaką przygotowali wolontariusze na poniedziałkowe popołudnie nie mogło zabraknąć podziękowań
dla zaproszonych gości. Wiele ciepłych
słów do wolontariuszy skierowali ich opiekunowie, Anna Urbaniak, Agata Kalemba, Magdalena Jóźwiak, Danuta Tonder.
Podziękowali młodym gimnazjalistom za
ogromne serce i bezinteresowną pomoc.
Swój podziw i szacunek za ogromną pracę
wyraził również burmistrz gminy Stęszew.
5
Oto obecny skład wolontariuszy działających przy stęszewskim gimnazjum: Natalia Jóźwiak, Kinga Sobańska, Weronika
Waselczyk, Kinga Wojtyś, Karolina Jurga, Mateusz Miś, Kornelia Łochyńska, Julia Karpińska, Matylda Wolniewicz, Dominika Raczkiewicz, Martyna Krupa, Zuzanna Snuszka, Agnieszka Tajniak, Sara
Molenda, Michalina Olejniczak, Karolina Fajkowska, Małgorzata Kalemba, Weronika Sikora, Wiktoria Miecznik, Lena
Marciniak, Lidia Kawka, Zuzanna Jankowiak, Kinga Maćkowiak, Joanna Furtak,
Zuzanna Galant, Marcelina Piechocka, Justyna Dawidowicz, Agnieszka Thiel, Aleksandra Oleksiak, Joanna Nowacka, Milena
Frankowska, Angelika Waselczyk, Monika Szlejf, Katarzyna Czajkowska, Katarzyna Rabiega, Marek Tonder.
WS
Zachowaj
trzeźwy
umysł
– to hasło ogólnopolskiej akcji
podejmującej problem profilaktyki uzależnień.
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
Do akcji przyłączyli się stęszewscy gimnazjaliści.
Malowali na chodnikach hasła.
„Stęszew miasto z wielką inicjatywą”.
ealizowana jest w Polsce już od 10
lat. W ty roku dołączyło do niej
i stęszewskie gimnazjum. 29 listopada wczesnym rankiem uczestnicy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej działającej przy stęszewskim gimnazjum wyszli na
ulice Stęszewa. Malowali oni na chodnikach
całego miasta hasła nawołujące do promowania konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci
i młodzieży zachowań prospołecznych jako
alternatywy wobec wielu zagrożeń, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
Warto wspomnieć, że w Stęszewie akcja ta realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
WS
R
WO KÓ Ł N A S
9
Dbamy
o mogiły
Dębieńskich lasach znajdują się
mogiły Polaków pomordowanych przez hitlerowców. Co roku, na początku listopada, odbywa się przy
nich nabożeństwo za duszę pomordowanych. Gmina Stęszew oraz Wielkopolski Park Narodowy podjęli się konserwacji
tych mogił. Złożony został wniosek o dofinansowanie.
WS
W
Panie przygotowały przepiękne ozdoby.
Podążają śladami
pięknej tradycji
Mogiły zostały poddane próbie mycia.
Polska to jedno z niewielu europejskich państw, gdzie na początku XXI wieku można jeszcze
zetknąć się z przejawami żywego
folkloru.
Kolejne
sukcesy
Bartosza
Wróbla
dobie zjednoczonej Europy, kultywowanie tradycji ludowej jest
niezwykle cenne i stanowi o odrębności danego kraju. By zachować to, co
wyróżnia nas spośród innych kultur, burmistrz gminy Stęszew zainicjował cykl spotkań pt.: „Śladami zapomnianej tradycji”.
W
Celem spotkań jest integracja mieszkańców
oraz powrót do „korzeni” poprzez sztukę.
Pierwsze takie spotkania odbyły się
w sołectwie Modrze i Strykowo. Podczas
spotkań panie uczyły się wykonywać świąteczne ozdoby, takie jak np. bombki, stroiki świąteczne itp. Spotkania te były również okazją do wspólnych rozmów. Panie
niejednokrotnie wracały myślą do czasów
dzieciństwa, wspominały święta spędzone
w swoich rodzinnych domach. Warsztaty
prowadziła mieszkanka naszej gminy Bożena Krawczyk – animator ludowego rękodzieła artystycznego.
WS
NR 7 / 2011
B
RED
W spotkaniu wzięli udział również najmłodsi.
GRUDZIEŃ 2011
artosz Wróbel, młody pływak ze Stęszewa, 26 i 27 listopada brał udział
w XV Międzynarodowym Mitingu
Pływackim Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu, gdzie zdobył: 2. miejsca na
200 m st. dowolnym i zmiennym oraz na
100 m st. klasycznym, a także – 3. miejsce
na 50 m styl. klasycznym. Gratulujemy!
10
Na rockowo zabrzmiał zespół „Na ostatnią chwilę”.
Publiczność w gimnazjum dopisała.
Team Czerwonych okazał się najlepszy.
W SP w Modrzu odył się turniej.
Propagowali zdrowy styl
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
6 grudnia, to nie tylko Mikołajki, ale również Dzień Trzeźwości
grudnia dzieci otrzymują prezenty
od św. Mikołaja, paczki pełne słodkości, ale nie tylko. Tego dnia wszystkie gminne szkoły prowadzą akcję informacyjną o szkodliwości spożywania alkoholu oraz propagują zdrowy styl życia.
Niektóre placówki podchodzą do tego dnia
ze szczególną starannością. Przykładem
może być Gimnazjum w Stęszewie. Tam
zorganizowano koncert rockowy zespołu
„Na ostatnią chwilę”, połączony z prelekcjami i dyskusjami o tematyce uzależnień
i walce z nimi. Wyświetlono również materiały audiowizualne, które pokazywały
6
„całą prawdę” o używkach.Gimnazjalistom
taka forma wykładu przypadła do gustu.
Młodzież czynnie uczestniczyła w dyskusji opowiadając swoje historie czy śpiewając razem z zespołem.
Ci nieco młodsi dzień ten spędzili na
sportowo. W Szkole Podstawowej w Modrzu np. tradycyjnie odbywa się turniej
mikołajkowy w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
W tym roku zorganizowany pt. „Rosnę –
myślę – dbam”. W turnieju rywalizowały trzy ośmioosobowe drużyny: Niebieskich, Czerwonych i Białych. Ekipy mogły
się sprawdzić w następujących konkurencjach: bieg z piłką lekarską, przeciąganie
liny, rzut kółkiem ringo, wyścigi w workach itp. Zwyciężyła drużyna Czerwonych, drugie miejsce wywalczyli Niebiescy, a tuż za nimi sklasyfikowani zostali Biali.
W ramach turnieju, w szkole, w Modrzu
klasy przygotowały również plakaty o tematyce propagującej zdrowy styl życia. Zawisły one na ścianach sali gimnastycznej,
dzięki czemu uczestnicy turnieju mogli je
podziwiać. Najpiękniejsze plakaty zostały
wyróżnione i nagrodzone słodyczami. WS
KO N C E RT
11
Uwierz w siebie
Koncert charytatywny w stęszewskim gimnazjum
ak co roku, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, działające przy gimnazjum
w Stęszewie zorganizowało koncert
charytatywny. Była to już ósma edycja tej
imprezy. Tym razem zorganizowana pod
hasłem „Uwierz w siebie”.
Tegoroczny koncert odbył się 11 grudnia. Do bajecznie przystrojonej sali przybyli wszyscy, którzy wspierają działalność TPD. Uczniowie stęszewskiego gimnazjum przenieśli widzów w świat baśni
odgrywając przedstawienie pt. „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. W rolę młodych
aktorów wcielili się: Agnieszka Gajniak,
Lena Marciniak, Paweł Pietrzak, Aleksandra Oleksiak, Jan Konieczny, Dawid
Alejski, Krystian Czyż, Zuzanna Borkowska, Klaudia Cichocka, Joanna Furtak, Zuzanna Galant, Małgorzata Janowicz, Lidia
Kafka, Małgorzata Kalemba, Kamil Kaźmierowski, Martyna Krupa, Daria Łakoma, Monika Matuszewska, Sara Molenda,
Joanna Nowacka, Zuzanna Snuszka, Gwidon Tomczak, Magdalena Trafas, Aleksandra Ziółkowska, Wiktoria Miecznik,
Michalina Olejniczak, Wiktoria Burkusz,
Zuzanna Budzińska, Anna Minkisiewicz,
Jagoda Kordusiak, Angelika Waselczyk,
Agnieszka Thiel, Paweł Piskorek, Klaudia
Mazurek, Michalina Kowalczyk, Angelika
Lipogórska, Filip Tecław, Martyna Weychan, Kamil Wiczak.
Przedstawienie wywarło ogromne wrażenie na zaproszonych gościach, którzy nagrodzili gimnazjalistów gromkimi brawami. Po inscenizacji przewodnicząca TPD Jadwiga Kurasz podziękowała
wszystkim za tak liczne przybycie i bezinteresowną pomoc. Przybliżyła również
pokrótce działania stowarzyszenia.
Kolejnym punktem tego niezwykłego koncertu był kiermasz świąteczny.
Można było na nim zakupić m.in. bombki, pierniki, czy też inne ozdoby świąteczne przygotowane przez uczniów
i nauczycieli tej szkoły. W drugiej części koncertu odbyła się licytacja przedmiotów artystycznych, którą poprowadzili: Agnieszka Pietrzak i Oskar Skórnicki. Wystawiono na nią płaskorzeźbę
„Kocica”, akwafortę „Góralski dom”, plakat Lecha Poznań z autografami zawodników oraz sesję fotograficzną w plenerze w Studio Castus. Całkowity dochód
z licytacji i kiermaszu świątecznego został przekazany na pomoc uczniom stęszewskiego giminazjum.
Licytacja przedmiotów przeplatana
była występami uczniów tej szkoły. Jako pierwsza w piosence „Hurt” zaprezen-
J
Widowisko muzyczno-teatralne.
Artyści prezentowali się okazale.
Kiermasz świąteczny cieszył się dużym
zainteresowaniem.
Pikosz, Maria Szymankiewicz, Malwina
Kozłowska, Małgorzata Janowicz, Zuzanna Malicka oraz Kasia Rabiega przedstawili widowisko muzyczno – taneczne do
piosenki „Jozin z Bazin”.
W koncercie charytatywnym „Uwierz
w siebie” jak i w jego przygotowaniu
wzięło udział wielu ludzi, których nie
sposób wymienić, ale im również należą
się ogromne podziękowania za okazane
serce.
WS
GRUDZIEŃ 2011
towała się Zuzanna Stefens. Następnie
„Chciałbym umrzeć z miłości” wykonała Michalina Olejniczak, której na gitarze przygrywał Paweł Piskorski. Swój talent w piosence „Boję się” z musicali Romeo i Julia zaprezentowały Dorota Leśna
i Małgorzata Lipka. Charlestona do piosenki Bogdana Łazuki zatańczyli Angelika Waselczyk i Filip Tecław. Na zakończenie Mikołaj Woźniak, Dariusz Boczarski, Monika Szlejf, Kasia Czajkowska, Julia
NR 7 / 2011
Publiczność dopisała.
12
Pamiątkowe zdjęcie przy pomniku, który stoi przy drodze do Piekar.
Lekcja patriotyzmu
W przeddzień Święta Niepodległości w szkole w Jeziorkach panowała
radość większa niż zwykle. Uczniowie tego dnia nie siedzieli w ławkach,
a mimo to mieli: język polski, plastykę, muzykę, w-f i dużo, dużo historii
uż od rana było inaczej. Pani dyrektor
przywitała uczniów na apelu. Potem
ster przejęła Grażyna Sielicka, nauczycielka historii. No i zaczęło się. Uczniowie
z klasy VI przygotowali okolicznościową inscenizację. Nawiązywała ona do czasów, gdy
nasze ziemie znajdowały się pod niemieckim zaborem. Wehikuł czasu przeniósł
uczniów do Słupi. Poznali swoich rówieśników, którzy uczyli się w pruskiej szkole. Wyjaśnili oni, jak wyglądała wtedy nauka i czego ich uczono. Uczniowie zobaczyli oryginalne świadectwa szkolne. Nauczyciel, który je wystawiał skreślił język polski,
a imiona uczniów napisał w niemieckiej
wersji (Adalbert – Wojciech, Johan – Jan,
Ignatz – Ignacy). Na trzech świadectwach
z 1907 r. widniała adnotacja „Z powodu
udziału w strajku szkolnym naukę wydłużono”. Uczniowie ostatniej klasy ukończyli rok szkolny 2 miesiące później niż reszta kolegów. Przypomniano, że tamte dzieci nie mogły się uczyć w szkole nie tylko języka polskiego, ale także historii ojczystej.
Cały trud patriotycznego wychowania spadał na rodziny i kościół katolicki. Z tych
dzieci, którym usiłowano wpoić niemiecką
kulturę, wyrośli późniejsi powstańcy wielkopolscy. Po latach okazało się, że wysiłek germanizacyjny poszedł na marne. Nie
udało się zniemczyć Wielkopolski. I o tym
przypominała inscenizacja. Uczniowie klasy VI w czasie prób do występów zrealizowali kilka tematów z historii. Zapoznali się
także z warsztatem pracy aktora, scenografa i reżysera. Nauczyli się też kilku patriotycznych piosenek, które zaśpiewali wspólnie z publicznością. Na koniec części artystycznej uczniowie mogli obejrzeć i dotknąć
autentycznych przedmiotów, które służyły
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
J
uczniom w dawnej szkole. Zostały one wypożyczone przez Hannę Buksalewicz – Maciejewską z prywatnego muzeum jej ojca Jerzego Buksalewicza, emerytowanego dyrektora nieistniejącej już szkoły w Będlewie.
Na wystawce znalazły się więc m.in.: obsadka ze stalówką, różnego kształtu kałamarze,
elementarze, tabliczka z rysikiem, drewniane piórniki, egzotycznie wyglądające tornistry i „śniadaniówki”. Eksponaty wywołały
wśród uczniów duże zainteresowanie.
Po śniadaniu rozpoczęła się druga część
obchodów Dnia Niepodległości. Autokar
zawiózł wszystkich uczniów do miejsc pamięci narodowej. Najpierw odwiedziliśmy
Tomice. Tu, na małym, wiejskim cmentarzu spoczywa aż 23 powstańców wielkopolskich. W ubiegłym roku uroczyście odsłonięto tablicę, na której wypisano ich imiona i nazwiska. Uczniowie złożyli przygotowaną przez siebie na lekcjach techniki
piękną biało – czerwoną wiązankę, zapalili znicze, minutą ciszy uczcili pamięć tych
dzielnych ludzi. Mieli także okazję spotkać się z Mieczysławem Piętą – inicjatorem budowy pomnika na tomickim cmentarzu. Pan Pięta nie krył wzruszenia; o jego
ojcu i innych powstańcach pamięć nie zaginie. Zapisana jest na głazie i w świadomości uczniów jezioreckiej szkoły. Następnie
autokar zawiózł uczniów do Słupi. Przed
kościołem stoi pomnik „Poległym za wolność” 1918-1919, 1919-1921,1939-1945.
Spoczywają tu także czterej powstańcy ze
słupskiej parafii, którzy zginęli w styczniu
1919 roku. Nauczycielka historii opowiedziała dzieje pomnika, podkreśliła rolę, jaką w jego budowie odegrał ksiądz Julian
Wolniewicz, zamordowany potem w Dachau. Tu także uczniowie złożyli kwiaty,
zapalili znicze i pomodlili się za obrońców
ojczyzny. W drodze powrotnej do Jeziorek
zatrzymano się przy pomniku, który stoi
przy drodze do Piekar. Wzniesiony w 1928
roku z inicjatywy nauczyciela Franciszka
Szulca zniszczony został w czasie okupacji hitlerowskiej i odbudowany po latach
w 2006 roku w zmienionej postaci przez
społeczność szkoły w Jeziorkach.
Po powrocie z wyprawy na uczniów czekała gorąca, pyszna wojskowa grochówka, którą częstowała wszystkich kucharka
Barbara Więziołek. Po obiedzie uczniowie
w grupach przygotowywali plakaty przedstawiające obejrzane w czasie wycieczki miejsca pamięci. Musieli odtworzyć je
z pamięci. Nie wolno było wcześniej ich fotografować ani szkicować. Uczniowie mieli się także zastanowić nad odpowiedzią
na pytanie „Po co ludzie wznoszą pomniki?” Plakaty podlegały ocenie komisji, która brała pod uwagę ilość zapamiętanych
szczegółów, estetykę pracy i poprawną odpowiedź na postawione pytania.
W czasie, gdy jury obradowało, uczniowie klas IV – VI rywalizowali w konkurencjach sportowych, które rozpaliły ogromne emocje. Na koniec podsumowano wyniki. Klasy IV i V uzyskały tę sama ilość
punktów. Nagroda więc (200 zł z Rady Rodziców) została sprawiedliwie podzielona
między te klasy. Tego dnia do szkoły nie
przyszło tylko 6 osób. Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości uznali uczniowie
za bardzo udane. Podobnie ocenili je nauczyciele. Ten sukces szkoła zawdzięcza
uczniom i świetnej współpracy nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Kolejna lekcja patriotyzmu w jezioreckiej szkole
została odrobiona na 5.
RED
13
HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH
MIASTO I GMINA STĘSZEW ROK 2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
7
2
1
13
11
8
5
2
13
11
8
6
19
16
15
26
24
21
19
17
27
25
22
20
ULICE W STĘSZEWIE
Wojska Polskiego,Chmielniki,28 Grudnia,
Powstańców Wielkopolskich,
Krasickiego,Tomickiego, Okrężna,
Krótka(Krąplewo), W.Wieś
Paderewskiego, Narutowicza,
Wojciechowskiego,Kasprzaka,Pułaskiego,
Kwiatowa, Łukaszewicza
29
30
9
3
2
14
12
9
6
3
14
12
9
7
20
17
16
27
25
22
20
18
28
26
23
21
30
31
Kórnicka -od Kościańskiej do wiaduktu,
Łąkowa, Kościańska, Kręta, Krótka, Lipowa,
Polna, Bukowska,Błonie
10
6
5
2
14
11
9
6
3
1
12
10
23
20
19
16
28
25
23
20
17
15
26
24
Rynek, Szkolna,Kuśnierska, Ślusarska,
Błażejewskiego, Ogrodowa, Kosickiego,
Grobla, Plac Kościuszki, Szpitalna,
Laskowa, Kanałowa, Kościelna, Nowa
Kórnicka od Witobla do wiaduktu,Folwarczna
11
7
6
3
2
12
10
7
4
2
13
11
24
21
20
17
15
26
24
21
18
16
27
27
Mosińska i przyległe,Trzebawska i przyległe,
Topolowa i przyległe,Dworcowa,Poznańska,
25 Stycznia, Nowotki,Andrzejewskiego,
Wjazdowa, Dojazdowa, Stęszewska
12
8
7
4
4
13
11
8
5
3
14
12
25
22
21
18
16
27
25
22
19
17
28
28
Chybickiego, Młodych Przemysłowców,Prusa,
P.Skargi,Skorupki, Mickiewicza,Reja,Norwida
Słowackiego,Korczaka,Parkowa,B.Chrobrego
13
9
8
5
5
14
12
9
6
4
2
13
26
23
22
19
17
28
26
23
20
18
15
29
30
29
29
30
30
31
31
29
MIEJSCOWOŚCI W GMINIE
Dębno, Dębienko, Drogosławiec, Trzebaw,
Górka, Łódź, Srocko PGR
2
10
9
6
7
1
13
10
7
5
3
14
14
24
23
20
18
15
27
24
21
19
16
31
27
Skrzynki, Tomiczki, Rybojedzko,
Słupia, Jeziorki, Piekary
29
3
13
12
10
8
4
2
13
10
8
5
3
16
27
26
23
21
18
16
27
24
22
19
17
30
Strykowo, Strykówko, Antonin, Zamysłowo,
Witobel, Twardowo, Srocko Małe
30
4
14
13
11
9
5
3
14
11
9
6
4
17
28
27
24
22
19
17
28
25
23
20
18
31
31
5
1
14
12
10
6
4
1
12
10
7
5
18
15
28
25
23
20
18
16
26
24
21
19
29
UWAGA:
1. W przypadku nagłej awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz nastąpi w dniu następnym po dniu przewidzianym
w harmonogramie (informacja tel. (61) 813-41-82).
2. Pojemniki z nieczystościami stałymi należy wystawiać w dniu odbioru przy granicy nieruchomości w widocznym miejscu.
GRUDZIEŃ 2011
29
NR 7 / 2011
Sapowice, Modrze, Smętówko, Będlewo,
Drożdżyce, Wronczyn, Zaparcin,
Tomice, Mirosławki
30
14
WYKAZ ZARZĄDCÓW DRÓG
ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE ZIMOWE
W SEZONIE 2011/2012 ORAZ ZA PORZĄDEK I STAN DRÓG
Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi krajowe
GDDKiA Oddział Poznań
61 866 58 34; 61 864 63 53; 61 696 140 620
GDDKiA Rejon Nowy Tomyśl
tel. 61 442 33 11 ZUD 698 629 863
GDDKiA Rejon Leszno
tel. 65 529 56 06 ZUD 698 629 858
Dyżur do akcji zimowej w Obwodzie Zamysłowo
618134132
Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
Nr drogi
Nazwa drogi
Standard utrzymania
5
Poznań – Wrocław
II
32
Zielona Góra – Stęszew
II
Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi wojewódzkie
Dyżur w RDW Kościan
655121774 lub 655121784
Kazimierz Różdżka Kier RDW Kościan
655121774
Andrzej Ciążkowski Kier Obwodu Racot
655131083
Zdzisław Kluczyk „DROGBUD” Gostyń
655739161
Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
Nr drogi
Nazwa drogi
Standard utrzymania
306
Buk – Stęszew – Dymaczewo Nowe
II i III
431
Granowo – Dymaczewo Nowe – Kórnik
III
Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej– drogi powiatowe
ZDP Poznań
61859437, 618593438, 61859439
Wiesław Jankowiak Kierownik Obwodu Drogowego Zamysłowo
618134772
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym
Nr drogi
Nazwa drogi
Standard utrzymania
2402P
Dopiewo – Stęszew
IV
2457P
Rybojedzko – Tomice – Trzcielin
VI
2413P
Skrzynki – Podłoziny
VI
2450P
Strykowo – Rybojedzko
IIB
2451P
Strykowo – Modrze
IIB i IV
2456P
Tomiczki – Bielawy
IIB i IV
2452P
Modrze – Piotrowo
IV i VI
2453P
Piotrowo – Drożdżyce
VI
2454P
Modrze – Maksymilianowo
IV
2455P
Tomice – Piekary
IV i VI
2500P
Skrzynki – Tomiczki
III
2459P
Granowo – Piekary
VI
2498P
Piekary – Sznyfin
IV
2458P
Buk – Piekary
IV
2500P
Skrzynki – Tomiczki
III
15
Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi gminne
Kto
tel. kom.
tel. służb.
Alejski Aleksander
UMG Stęszew
697888249
618197126
Grześkowiak Zbigniew
Dyr. ZGKiM
608383314
618195431, 618132182
Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym
330000P
Stęszew – Modrze (odc. dr. 003 – m. Twardowo)
330001P
Strykowo – Twardowo (odc. zabudowy m. Twardowo)
330002P
Twardowo – Wronczyn
330003P
Zamysłowo – Twardowo (odc. zab. Zamysłowa)
330004P
Srocko Małe – Twardowo
330007P
Srocko Małe /PGR/ – Zaparcin (odc. Srocko Małe PGR – dr. nr 5)
330011P
Będlewo – Witobel (odc. zab. Będlewa)
330013P
Witobel – Srocko Małe (odc. dr. 015 – dr. nr 5)
330015P
Stęszew – Witobel
330016P
Stęszew – Osowa Góra (odc. ul. Mosińskiej)
330017P
Trzebaw – Dymaczewo (odc. Trzebaw – Górka)
330022P
Stęszew – Wypalanki (odc. zab. wsi Dębna)
330023P
Stęszew – Wielkawieś odc. zab. wsi Dębna, Krąplewa i Wielkiejwsi)
330024P
Stęszew – Krąplewo
330026P
Rybojedzko – Słupia (odc. zab. Słupii)
330027P
Rybojedzko – Mirosławki
330029P
Mirosławki – Tomice (odc. zab. wsi Mirosławki)
330032P
Twardowo – Antonin
330033P
Stęszew – Antonin (odc. zabudowy ul. Sadowej)
330034P
Tomiczki – Tomice
330035P
Trzebaw – Będlewo
330036P
Stęszew – Trzebaw
-
Stęszew – ul. powiatowe i gminne
Standard II, III i IV – odśnieżanie i posypywanie
Standard V i VI – odśnieżanie
Standard utrzymania
Utrzymanie
przejezdności
GRUDZIEŃ 2011
Nazwa drogi
NR 7 / 2011
Nr drogi
16
INFORMATOR
MIEJSKI
• Ogólnopolski numer ratunkowy 112
• Policja
997
• Straż pożarna
998
• Pogotowie ratunkowe
999
• Pogotowie energetyczne
991
• Pogotowie gazowe
992
• Pogotowie wod.-kan
61 813 42 21,
61 813 41 82, kom. 506 020 061
GRUDZIEŃ 2011
• Pogotowie wodno–kanalizacyjne
tel. 506 020 061
• Urząd Miejski Gminy Stęszew
• Oczyszczalnia w Witoblu
ul. Poznańska 11
czynny: pon. 8–16, wt.–pt. 7–15
> centrala 61 819 71 20, 61 813 40 11
> sekretariat 61 819 71 22
> faks 61 813 42 87
www.steszew.pl
[email protected]
[email protected]
> Geodezja 61 819 71 49
> Leśnictwo, Ochrona środowiska,
Rolnictwo 61 819 71 25
> Planowanie Przestrzenne 61 819 71 26
> Unia europejska 61 819 71 41
> Zamówienia publiczne 61 819 71 41
> Drogi 61 819 71 41
> Inwestycje 61 819 71 41
> Obrona cywilna 61 819 71 35
> Obsługa informatyczna 61 819 71 35
> Skarbnik 61 819 71 28
> Księgowość budżetowa 61 819 71 31
> Księgowość podatkowa 61 819 71 39
> Podatki 61 819 71 30
> Komputerowa Ewidencja Ludności
61 819 71 33
> Urząd Stanu Cywilnego 61 819 71 29
> Działalność Gospodarcza 61 819 71 36
> Promocja Gminy 61 819 71 45
> Komunikacja i Opłata Transportowa
61 819 71 32
> Radca Prawny 61 819 71 44
> Ubezpieczenie Społeczne Rolników
61 819 71 40
tel. 515 266 029
• Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół ul. Poznańska 11, czynny: pon. 8–
16, wt.–pt. 7–15, tel. 61 819 71 37
NR 7 / 2011
• Pogotowie Energetyczne
> Stęszew, ul. Wojska Polskiego 1,
tel. 61 813 43 95
> Opalenica (24 h na dobę),
tel. 61 447 91 00
• Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11, tel. 61 8 19 71 24
• Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem wolnych sobót i niedzieli w godz. 7–15
tel. 61 8193 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej
można zgłaszać przez cały tydzień,
24h na dobę pod nr kom. 506 020 061,
515 266 029, 500 016 269
BIBLIOTEKI
• Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 40 92
Czynna:
pon. 12–19
wt. 8–15
ś. 12–19
czw. 8–19
pt. 12–19
Filia w Strykowie
tel. do szkoły – 61 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły – 61 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach
Filia w Będlewie
ZARZĄDCY DRÓG
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad tel. 61 866 88 21
• Oczyszczalnia w Strykowie
tel. 500 016 269
• Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
tel. 61 826 53 92
• Straż Pożarna
> Stęszew, ul. Poznańska 11a,
tel. 61 813 43 98
> Strykowo, ul. Bukowska 2a,
tel. 61 813 45 31
• Wielkopolski Zarządca Dróg
Wojewódzkich w Kościanie
tel. 65 512 17 74
• Policja – nr kom. do patrolu
660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew,
tel. 61 841 49 30 lub 61 841 49 32
Przez cała dobę można dzwonić do Komendy Miejskiej w Poznaniu pod bezpłatny nr tel. 997
> Rejon nr 1 – Dzielnicowy st. sierż.
Marek Ludwiczak, tel. 519 064 708,
nadzoruje całe miasto Stęszew
> Rejon nr 2 – Dzielnicowy st. sierż.
Waldemar Górski nadzoruje:
Zamysłowo, Strykówko, Antonin, Strykowo, Sapowice, Rybojedzka, Słupia, Jeziorki, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Wielkawieś, Krąplewo, Mirosławki
> Rejon nr 3 – Dzielnicowy sierż. Zbigniew Konieczny, tel. 519 064 706, nadzoruje: Dębno, Dębienko, Trzebaw, Łódź,
Witobel, Będlewo, Zaparcin, Wronczyn,
Modrze, Żydowo, Drożdżyce, Smętówko,
Górkę, Srocko Małe PGR i wieś, Twardowo
• Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew
Czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałku w godz. 10–14,
tel. 61 813 40 12
• Dom Kultury
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
Czynny: pon., wt., czw., pt. 9–20
śr., sob. 9–15
www.domkulturysteszew.pl
[email protected]
• Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
tel. 61 859 34 30
ZDROWIE
• Pogotowie Ratunkowe
tel. 999 lub 61 866 00 66
• NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza
Rodzinnego „Medicus” s.c. w Stęszewie,
ul. Piotra Skargi 22, tel. 61 813 42 61.
Gabinet czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 18 – porady i wizyty
Świadczenia lekarza rodzinnego są
udzielane także w Dojazdowym Punkcie
Lekarskim w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1
– od poniedziałku do piątku.
> Opieka lekarska poza godz. pracy
przychodni tj. od godz. 18 do 8 w niedziele i święta:
> Wyjazdowa – pogotowie tel. 61 866 00 66.
> Ambulatoryjna – szpital w Puszczykowie,
ul. Kraszewskiego 11, tel. 61 633 65 00
> Pielęgniarka środowiskowa – od poniedziałku do piątku od godz 8 do 12 – gabinet, od godz. 14 do 18 – środowisko.
Zapewnia całość leczenia przez całą dobę w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej – tel.
606 241 687
• „Medicor” sp. z o. o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22,
tel. 61 813 42 61
Udziela świadczeń specjalistycznych
w zakresie: ginekologii, chirurgii, laryngologii i neurologii.
• NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
Strykowo, ul. Bukowska 56, tel. 61 813 42 91
Ośrodek czynny: pon.–pt. godz. 8–18
> Godziny przyjęć lekarzy: pon. 8–16,
wt., czw. 11–18, śr. 12–18, pt. 8–14
> Dzieci zdrowe: pon., wt., czw., pt. 14–15,
śr. 17–18
> Pobranie materiałów do badań: śr. 8–9:30
Wizyty domowe poza godzinami przyjęć.
• Lekarz Stomatolog Iwona Zantkiewicz-
• JDK Gabinet Psychologiczno-
-Bajerlein, Krzysztof Zantkiewicz
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew
gabinet czynny:
pon.–pt. 10–20, sob. 10–13
tel. 61 813 46 81
-Logopedyczny
Ul. Łukaszewicza 1, 62-060 Stęszew,
tel. 502 610 002
Gabinet czynny:pon. i czw. 14–18
• Niepubliczny Zakład Opieki
• Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy Rodzinnych
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6, tel. 61 813 56 03,
kom. 606 892 161
Gabinet czynny:
pon.–pt.: 8–18
Lekarz przyjmuje pon. – pt.
Gabinet: 8–12, 15–18
Wizyty domowe: 12–15
Dzieci zdrowe (szczepienia: wtorek
9–11, czwartek 16–18
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 44 53
kom. 602 706 945
• „Pod Orłem”, Stęszew, ul. Poznańska 3,
tel. 61 813 42 54, czynna: pon.–pt.
8–20, sob. 8–13
• Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15 tel. 61 813 46 04, kom.
501 463 008 Przyjęcia płatne: wtorek
16–18, środa: 10–12, piątek 16–18.
Orzeczenia lekarskie powypadkowe
bezpłatne dla szkół i przedszkoli gminy.
• NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„Jakubowska – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew
W związku z ograniczonym limitem porad,
należy dokonać wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod nr tel. 61 813 50 19
> Punkt pobrań krwi i przyjmowania
moczu w i piątki od 7:30 do 9:00
Pobieramy wymazy z gardła i nosa
• dr med. Jadwiga Rejmaniak
specjalista laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew
Prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji telefonicznej: tel. 61 813 41 59,
kom. 603 599 016
• Indywidualna Spec praktyka Prywatny
Gabinet Stomatologiczny Dla Dzieci
i Młodzieży – Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
tel. 61 819 54 07
Godziny przyjęć: poniedziałek: 13–18
wtorek: 8–13:30
środa: 8–13:30 czwartek: 13–18
piątek: 8-13:30
• „Pod Słońcem”, Stęszew,
ul. Chybickiego 13,
Tel. 61 813 48 61
Czynna: pon.–pt. 8-12:30 i 15–20,
sob. 8–13
• Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
Czynna: pon., śr., pt. 8–16,
wt., czw. 10–18
Jeziorki, pl. Parkowy 7
Czynna: pon.–pt. 8–14,
tel. 501 472 846
Stomatolog Paweł Świderski
ul. Rynek 19, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny: pon.–pt. 11–19
sob. 11–14 tel. 61 670 63 42
SZKOŁY
• Gabinet Rehabilitacyjny „Antidotum”
• Gimnazjum w Stęszewie
ul. Szkolna 1, tel. 61 813 41 47
ul. Reja 2/4, 62-060 Stęszew
tel. 61 8195 106
• Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez
tel. 61 813 44 80, 61 842 70 79,
kom. 693 139 499
• Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6, 62-060 Stęszew
tel. kom. 507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki w godzinach od 16 do 18.
• NZOZ „FIZJO+”
Maciej Rychlik Gabinety Rehabilitacyjne
ul. Łukaszewicza 1, 62-060 Stęszew
tel. 508 272 577
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 13–18
wtorek: 7–12
środa: 13–18
czwartek: 7–12
piątek: 13–18
sobota: 10–13
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Gabinet Lekarski Grażyna Gugała
Ginekologia, położnictwo, medycyna
ogólna, badania kierowców na prawo
jazdy, badania dla celów sanepidu
Strykowo, ul. Lipowa 6c
Rejestracja telefoniczna 602 704 502
• Szkoła Podstawowa w Strykowie
ul. Bukowska 1, tel. 61 819 69 76
• Gimnazjum w Strykowie
ul. Szkolna 10, tel. 61 813 40 52
• Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu ul. Kościuszki 14, tel. 61 819 57 72
• Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach ul. Parkowa 7, tel. 61 819 60 87
• Szkoła podstawowa w Trzebawiu
ul. Mosińska 1, tel. 61 813 52 09
• Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie
ul. Wojska Polskiego 18, tel. 61 813 40 96
• Przedszkole w Stęszewie
ul. Korczaka 2, tel. 61 813 43 45
POCZTA
• Stęszew, ul. Poznańska 21,
tel. 61 813 40 25
BANKI
• Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. Poznańska 6, tel. 61 813 53 06
• Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. Rynek 11, tel. 61 813 47 86
• PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20,
tel. 61 819 75 00
GRUDZIEŃ 2011
w Luboniu – filia w Stęszewie
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 48 32
Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.
• Szkoła Podstawowa w Stęszewie
ul. Poznańska 25, tel. 61 813 41 92,
61 813 43 55
NR 7 / 2011
• NZOZ „Zdrowie” Spółka Cywilna
ul. Poznańska 24, 62-060 Stęszew
tel. 61 8 195 439
Kierownik spółki:
Anna Niedźwiedź – tel. 600 631 917
Magister pielęgniarstwa: Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa,
tel. 600 631 917
Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środowiskowa, tel. 605 951 205
Katarzyna Płotkowiak – pielęgniarka środowiskowa, tel. 600 917 102
Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa, tel. 504 821 566
Mariola Czaplińska – położna środowiskowa, tel. 693 743 875
Opieka długoterminowa: Magdalena Bernat, Halina Kowalska, tel. 600 631 917
APTEKI
• Punkt apteczny „Witaminka”
• Gabinet Stomatologiczny Lekarz
• Gabinet lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew
Gabinet czynny: wt. 16:30–17:30
czw. 16–18. Rejestracja: tel. 61 813 44 38,
kom. 606 629 783
17
18
OGŁOSZENIA
KANCELARIA POMOCY PRAWNEJ
SPECJALIZUJĄCA SIĘ W PRAWIE: CYWILNYM, RODZINNYM, GOSPODARCZYM ORAZ PRAWIE PRACY.
DOCHODZIMY NALEŻNYCH CI
ODSZKODOWAŃ, PROWADZIMY
POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNE.
PORADY PRAWNE, PISMA, ODWOŁANIA.
SZYBKI KONTAKT: 601 246 324
E-MAIL : [email protected]
POWSTAŃCÓW WLKP. 6, 62-060 DĘBNO
WWW.KWAPINSCY.EU
SPRZEDAM DOM
w okolicy Stęszewa
w spokojnej okolicy przy lesie,
Układania kostki brukowej, montaż płotów
betonowych, remonty wnętrz; malowanie, tapetowanie, glazura, płyty G-K, ogrody, wycinka drzew
i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie
Dom 167 m² + grunt 8760 m²
Szczegóły pod nr tel. 661 977 214
tel.725 488 027, 66 55 829 66
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STĘSZEWIE
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
Ogłasza nabór na udział
w programie operacyjnym
„Kapitał Ludzki” na 2012 rok
pt. „MOJA SZANSA”.
Osoby zainteresowane kursami,
przekwalifikowaniem zawodowym, pozyskiwaniem nowych kwalifikacji zawodowych prosimy o osobisty kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Szczegółowe informacje można też uzyskać pod numerem telefonu
61 813 40 62 lub 697 888 714
Wszystkim naszym Słuchaczom
oraz Mieszkańcom Miasta
i Gminy Stęszew życzymy
spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności
w 2012 roku.
XXX
19
Pierwsze tegoroczne spotkanie wigilijne odbyło się w Modrzu.
Spotkania wigilijne 2011
Kolędowaliśmy w Będlewie, Modrzu, Stęszewie, Strykowie, Tomiczkach
oraz Zamysłowie
więta Bożego Narodzenia to czas
szczególny. To czas spotkań, refleksji, podziękowań i składania sobie
życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek z nasza tradycją. W tej
wyjątkowej atmosferze na terenie gminy
Stęszew, podobnie jak każdego roku, zorganizowano spotkania wigilijne.
Trwały one od 15 do 19 grudnia. Tym
razem kolędowaliśmy w Będlewie, Modrzu, Stęszewie, Strykowie, Tomiczkach
oraz Zamysłowie.
Spotkania te były doskonałą okazją do
wspólnych rozmów oraz podzielenia się
opłatkiem. Przybyli goście mogli również
wysłuchać kolęd jak i wspólnie je pośpiewać.
W spotkaniach opłatkowych uczestniczyło ok. 700 mieszkańców z terenu całej gminy.
Obecnie trwają spotkania noworoczne
różnych organizacji i grup społecznych. WS
Ś
Do Modrza przyjechali także mieszkańcy Wronczyna.
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
Mieszkańcy Strykowa na wigilii.
20
S POT K A N I A W I G I L I J N E
Przy wigilijnym stole w Będlewie...
...Zamysłowie...
NR 7 / 2011
GRUDZIEŃ 2011
...Tomiczkach...
...i w Stęszewie.
• Wydawca: Gmina Stęszew • Urząd Miejski Gminy Stęszew, 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11 www.steszew.pl,
[email protected] • Redakcja: Urząd Miejski Gminy Stęszew • 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 22,
• Redaktor naczelny Joanna Zaborska • Druk: Zakład Poligraficzny A. Frąckowiak, tel. 502 604 192, e-mail: [email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść dostarczonych artykułów, reklam i ogłoszeń. ISSN 1233-6033 Nakład 2500 egz.

Podobne dokumenty