Załącnik nr 7_przedmiar_wymiana wkładu kominowego

Transkrypt

Załącnik nr 7_przedmiar_wymiana wkładu kominowego
Szkoła.KST
Strona 1 z 2
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI
:
Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie Zdroju- wymiana wkładów kominowych
ADRES INWESTYCJI
:
ul. Sienkiewicza 32; Szczawno Zdrój
INWESTOR
:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój
ADRES INWESTORA
:
58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 17
BRANśA
:
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
:
Artur Bełz
DATA OPRACOWANIA
:
19.07.2006
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
zł
Podatek VAT
:
zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania 19.07.2006
Data zatwierdzenia
Szkoła.KST
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp.
1
1
d.1
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Wymiana wkładów kominowych
KNR 19-01
0333-05
Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5
m3 w jednym miejscu z cegły klinkierowej.
m3
6*0.53*1.15
m3
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m
szr.
1
szr.
3.657
RAZEM
2
d.1
KNR-W 401 0433-03
KNR-W 401 0545-08
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do uŜytku
m2
7.0*0.5*2+0.53*0.5*2
m2
KNR 2-02
0506-02
Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej
m2
7.0*0.5*2+0.53*0.5*2
m2
KNR-W 202 0529-02
analogia
MontaŜ wkładów kominowych z gotowych elementów z blachy kwasoodpornej z
aprobatami technicznymi o średnicy 125 mm.
m
36
m
KNR-W 402 0230-06
analogia
DemontaŜ wkładu kominowego nie nadajacego się do uŜytku
m
36
m
KNR-W 401 0341-03
Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej
m
6
m
KNR-W 401 0328-01
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł
m
6
m
36.000
6.000
RAZEM
8
d.1
36.000
36.000
RAZEM
7
d.1
7.530
36.000
RAZEM
6
d.1
7.530
7.530
RAZEM
5
d.1
1.000
7.530
RAZEM
4
d.1
3.657
1.000
RAZEM
3
d.1
Razem
6.000
6.000
RAZEM
6.000
file://C:\Moje%20dokumenty\Przetarg%202006\Termomodernizacja\wkłady%20komin... 06-07-19
Szkoła.KST
9
d.1
KNR-W 401 0705-01
Strona 2 z 2
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
m
6
m
6.000
RAZEM
10
d.1
KNR 4-01
0504-04
PrzełoŜenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej
karpiówki
m2
przel.pokr.
1*7.0*2+0.5*1.0*2
m2
przel.pokr.
15.000
RAZEM
11
d.1
KNR 4-01
0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3
3.657
m3
KNR 4-01
0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1
km Krotność = 9
m3
3.657
m3
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
t
3.657*1.6
t
3.657
3.657
RAZEM
13
d.1
15.000
3.657
RAZEM
12
d.1
6.000
3.657
5.851
RAZEM
5.851
Szkoła.KST
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.
Nazwa
Jm
Ilość
0.0640
Il inw.
Il wyk.
1.
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
m3
2.
blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
kg
41.7915
41.7915
3.
Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
szt
1422.5730
1422.5730
4.
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
szt
24.0000
24.0000
5.
cement portlandzki 35 bez dodatków
kg
7.1400
7.1400
6.
dachówka ceramiczna odzysk
szt
735.0000
735.0000
7.
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
m3
0.0340
0.0340
8.
Drewno na stemple okrągłe korowane
m3
0.0750
0.0750
9.
drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm
kg
0.7500
0.7500
10.
elementy prefabrykowane z blachy kwasoodpornej
okrągłe o średnicy 125 mm
m
37.0800
37.0800
11.
gruz z rozbiórki
t
5.8510
5.8510
12.
Gwoździe budowlane okrągłe gołe
kg
1.1600
1.1600
13.
Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
kg
2.2800
2.2800
14.
piasek do zapraw
m3
0.0450
0.0450
15.
Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
m3
0.0360
0.0360
16.
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
kg
0.2184
0.2184
17.
Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
t
0.0073
0.0073
18.
wapno suchogaszone
t
0.0300
0.0300
19.
zaprawa cementowa M 80
m3
0.0075
0.0075
20.
zaprawa do klinkieru
m3
0.9874
0.9874
21.
materiały pomocnicze
zł
Cena
jedn.
Wartość
Grupa
0.0640
RAZEM
Słownie:
file://C:\Moje%20dokumenty\Przetarg%202006\Termomodernizacja\wkłady%20komin... 06-07-19

Podobne dokumenty