ZARZĄDZANIE FIRMĄ Edward Maliszewski SPIS TREŚCI

Transkrypt

ZARZĄDZANIE FIRMĄ Edward Maliszewski SPIS TREŚCI
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Edward Maliszewski
SPIS TREŚCI
I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1.1. Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej
1.2. Formy prawne działalności gospodarczej
1.3. Tworzenie firmy
1.4. Legalizacja działalności gospodarczej
1.5. Klasyfikacje gospodarcze
1.6. Biznes i etyka w biznesie
1.7. Prowadzenie działalności gospodarczej (własnego biznesu)
1.8. Wykorzystanie informatyki i Internetu w działalności gospodarczej
II. ISTOTA, FUNKCJE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Organizacja, przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo
2.2. Cele i funkcje przedsiębiorstwa
2.3. Czynniki wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
2.4. Istota i rodzaje struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
2.5. Charakterystyka struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
2.6. Dokumentacja przedsiębiorstwa
III. DZIAŁALNOŚĆ ZAOPATRZENIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Gospodarka materiałowa
3.2. Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa
3.3. Zarządzanie zapasami
IV. DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. Istota, rodzaje i typy produkcji
4.2. Proces produkcji i jego organizacja
4.3. Filozofia jakości produkcji
4.4. Systemy gwarantujące jakość produkcji żywności oraz standardy dobrostanu zwierząt
4.5. Grupy producentów rolnych
V. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
5.1. Charakterystyka rynku i działalności handlowej
5.2. Handel hurtowy
5.3. Rynki hurtowe i giełdy towarowe w agrobiznesie
5.4. Handel detaliczny
5.5. Dystrybucja w działalności handlowej
5.6. Negocjacje handlowe
VI. ZASADY I METODY ZARZĄDZANIA
6.1. Pojęcie, funkcje i obszary zarządzania
6.2. Zasady i cechy charakteryzujące zarządzanie
6.3. Metody zarządzania
6.4. Zarządzanie przez jakość i systemy jakości
6.5. Decyzje i ich podejmowanie
VII. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
7.1. Istota i modele zarządzania zasobami ludzkimi
7.2. Style kierowania
7.3. Kultura organizacyjna
7.4. Planowanie potrzeb personalnych i pozyskiwanie pracowników
7.5. Ocena potencjału ludzkiego
7.6. Wynagradzanie pracowników
7.7. Rozwój pracowników i planowanie karier
7.8. Komunikowanie się oraz konflikty
7.9. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
VIII. PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
8.1. Pojęcie rachunkowości, jej funkcje i zasady
8.2. Majątek jednostek gospodarczych
8.3. Bilans majątkowy i charakterystyka składników majątkowych
8.4. Dowody i dokumentacja księgowa
IX. UPROSZCZONE FORMY RACHUNKOWOŚCI
9.1. Podatki w działalności gospodarczej
9.2. Formy opodatkowania oraz zryczałtowany podatek dochodowy
9.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
9.4. Podatek od towarów i usług (VAT)
9.5. System zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (POLSKI FADN)
9.6. Dokumentacja gromadzenia danych rachunkowych w Polskim FADN
X. RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
10.1. Istota i znacznie rachunkowości zarządczej
10.2. Pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka kosztów
10.3. Rachunek i kontrola kosztów
10.4. Kalkulacje, ich rodzaje i stosowanie
10.5. Próg rentowności
10.6. Sprawozdania finansowe
10.7. Analiza wskaźnikowa
XI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
11.1. Istota i organizacja finansów w przedsiębiorczości
11.2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
11.3. Kapitał własny i obcy w przedsiębiorstwie
11.4. Pozabankowe źródła i sposoby finansowania oraz wspierania działalności przedsiębiorstw
11.5. Inwestowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
11.6. Możliwości korzystania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013
XII. CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
XIII. PLANOWANIE, KONTROLA, CONTROLLING
13.1. Planowanie jako funkcja zarządzania
13.2. Plany i ich rodzaje
13.3. Kontrola w przedsiębiorstwie
13.4. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
XIV. STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA
14.1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
14.2. Istota i rodzaje strategii przedsiębiorstwa
14.3. Zarządzanie strategiczne i formułowanie strategii
XV. BIZNESPLAN
15.1. Pojęcie, cele i zasady sporządzania biznesplanu
15.2. Charakterystyka układu treści biznesplanu
SŁOWNIK
BIBLIOGRAFIA
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

Podobne dokumenty