WYKORZENIENIE UBÓSTWA DROGĄ DO POKOJU

Transkrypt

WYKORZENIENIE UBÓSTWA DROGĄ DO POKOJU
Apel „ WYKORZENIENIE SKRAJNEGO UBÓSTWA,
DROGĄ DO POKOJU - DEKLARACJA SOLIDARNOŚCI ”
NA MNIE TEŻ MOŻECIE LICZYĆ W WALCE Z UBÓSTWEM
WALKA Z UBÓSTWEM...
„ Jeżeli nie masz nic, nie jesteś już traktowany jak istota ludzka. Nikt się z tobą nie liczy.”
,,Mieszkanie, dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, udział w życiu społecznym - dziś to nie są prawa, a
przywileje. Nie potrafię żyć spokojnie z tą świadomością.’’
,,Kiedy dostałem mieszkanie, nie mogłem przestać myśleć o tych, którzy nadal mieszkają na ulicy.’’
…TO WALKA O PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA…
,, Najwznioślejszy cel ludzkości to dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać
będą z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i nędzy’’
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
„Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, Prawa Człowieka są łamane. Jednoczenie się dla ich
poszanowania jest najświętszym obowiązkiem...”
Ojciec Józef Wrzesiński, 17 października 1987
...ORAZ O POSZANOWANIE GODNOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA
Uczestnicy obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem tak mówią o tym dniu:
„Rzadko zdarza się taki dzień, gdy bez uczucia wstydu można mówić o nędzy.” Irlandia
,,Tego dnia siedziałem obok ludzi, do których nigdy nie odważyłbym się zbliżyć, przemawiałem publicznie. Dało
mi to odwagę i siłę. Poczułem, że wszyscy tam obecni troszczą się o siebie nawzajem. ” Haiti
►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKLARACJA SOLIDARNOŚCI - Apel można też podpisać na stronie www.atd.org.pl
JESTEM SOLIDARNY z tymi, którzy na całym świecie walczą o wykorzenienie skrajnego ubóstwa.
PRAGNĘ PRZYCZYNIĆ SIE DO
poszanowania godności każdej osoby - przestrzegania równego dostępu do praw człowieka.
PRAGNĘ PODJĄĆ WSPÓLNE DZIAŁANIA na rzecz włączania osób żyjących w ubóstwie oraz w wykluczeniu
w życie społeczne, a zwłaszcza w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem .
ZWRACAM SIĘ do obywateli, władz lokalnych i państwowych oraz do Organizacji Narodów Zjednoczonych o:
●uznanie, że to osoby najuboższe jako pierwsze podejmują walkę z z ubóstwem.
●włączenie najuboższych w tworzenie i realizację projektów, które ich dotyczą oraz w proces ich oceny.
●zaangażowanie się w budowanie świata, w którym nie będzie nędzy; świata, w którym prawa do życia rodzinnego,
do odpowiedniej pracy, do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym będą przestrzegane.
●poparcie obchodów 17 października, tak, aby uczestnictwo osób żyjących w ubóstwie pozostało w centrum
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
●uczestnictwo na co dzień w dialogu pomiędzy władzami oraz osobami, które poprzez przeciwstawianie się
skrajnemu ubóstwu dążą do pokoju.
Data:
Podpis:
BĄDŹ ODESLAĆ POPISANY WYCINEK NA ADRES ATD CZWARTY ŚWIAT ►►►►►►
DLACZEGO WARTO PODPISAĆ APEL?
Wiele osób zdaje sobie sprawę, że nędzę możemy przezwyciężyć RAZEM i to wtedy kiedy przestaniemy myśleć i
decydować za obywateli, wspólnoty lokalne i kraje pod pretekstem udzielania pomocy. Tylko opierając się na
doświadczeniu i przemyśleniach zarówno osób, które doświadczyły wykluczenia i które go nie doświadczyły, uda sie
nam zbudować świat, w którym szanowana jest godność każdego. Pokażmy, jak wielu z nas odrzuca lęk przed drugim
człowiekiem. Podział społeczeństwa na biednych i bogatych nie jest nieuchronny.
KOMU ZOSTANĄ PRZEKAZANE PODPISY 17 PAŹDZIERNIKA 2007r.?
Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych - Sygnatariusze niniejszej deklaracji przyłączają sie do apelu
Sekretarza ONZ o międzynarodową mobilizację na rzecz ratowania świata przed przemocą i nędzą.
Władzom lokalnym i państwowym Rzeczypospolitej Polskiej - Składając podpisy zebrane w Polsce na ręce
przedstawicieli władz lokalnych i państwowych, zwracamy się o to, żeby walka z ubóstwem, a tym samym skuteczna
realizacja praw człowieka, stanowiła priorytet polityki narodowej, tak aby nikomu nie odmawiano prawa do godnego
mieszkania, edukacji, opieki zdrowotnej i do uczestnictwa w życiu społecznym....
Tysiące podpisów obywateli ze wszystkich środowisk będzie zachętą dla osób sprawujących władzę do podjęcia
działań gwarantujących wszystkim obywatelom równe prawa.
KTO JEST INICJATOREM NINIEJSZEJ DEKLARACJI?
Międzynarodowy dzień walki z ubóstwem został zainicjowany 17 października 1987 przez Józefa Wrzesińkiego,
założyciela Ruchu ATD Czwarty Świat (www.atd.org.pl). W 1992 dzień ten został oficjalnie uznany przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych. W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne zaapelowało o dokonanie ewaluacji dotychczasowych
obchodów 17 października oraz o sformułowanie wniosków pozwalających na zwiększenie jego zasięgu. W odpowiedzi na
ten apel w maju 2006 obrońcy praw człowieka pochodzący z całego świata, reprezentujący rożne grupy społeczne spotkali
się w Montrealu w Kanadzie. Owocem wspólnych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi,
przedstawicielami władz państwowych i agend ONZ jest niniejsza Deklaracja Solidarności.
Wśród pierwszych sygnatariuszy apelu w Polsce są: Ks. Andrzej Drapała, Prezes Stowarzyszenia ,,Nadzieja Rodzinie", Kielce - Cezary Gawryś,
publicysta miesięcznika ,,Więź ‘’ - Prof. Bronisław Geremek, poseł Parlamentu Europejskiego - Jolanta Grotowska-Leder, profesor, Łódź –
Kazimierz Gurda, Ksiądz Biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiel, Kielce – Jan Kułakowski, poseł Parlamentu Europejskiego - Ewa Kwiesielewicz,
Prezes Stowarzyszenia ,,Motyka”, Toruń - Wojciech Lubawski, Inżynier i Prezydent Miasta Kielce, Kielce - Anna Machalica-Pułtorak, Prezes
Stowarzyszenia ,,Otwarte Drzwi”, Warszawa – Maria Owczarska, Prezes Towarzystwa charytatywnego św. Marcina, Warszawa - Katarzyna Pisarska,
Przewodnicząca Forum Młodych Dyplomatów - Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym, Miasto Warszawy – Zbigniew Pisarski,
Prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego - Kamila Płowiec, współzałożycielka Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania
Ubóstwu, Warszawa - Jarek Południkiewicz, Presez Stowarzyszenia na Rzecz Dostepnego Budownictwa, Poznań – Barbara Radziewicz, Prezes
Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych, Ełk - Ewa Sadowska, lingwista i koordynator programu EuroMI, Poznań - Prof. dr hab. Piotr Sałustowicz,
Doradca Naukowy Rzecznika Praw Obywatelskich ds. społeczeństwa obywatelskiego i zagadnień społecznych, Warszawa - Prof. Elżbieta Tarkowska,
socjologia ubóstwa, PAN - Antoni Tercha, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Opolskich – Wielislawa
Warzywoda-Kruszyńska, profesor i socjolog, Łódź - Stefan Wilkanowicz, Przewodniczący Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK .
Wśród zagranicznych znakomitości, które ostatnio podpisały deklarację są :Micheline Belisle, Komitet ,,Québec bez Ubóstwa”, Kanada - Josep Borrel
Fontelles, były prezydent Parlamentu Europejskiego - Boutros Boutros-Ghali, były Sekretarz Generalny ONZ, Egypt - S. Joan Burke, Komitet
Organizacji Pozarządowych ds. Społecznego Rozwoju (CONGO), Nowy Jork, USA - Silvio Campana Zegarra, rzecznik miejscowej ludności, Kusko,
Peru - Bracia Dardenne, producenci filmowi, Belgia - Miguel Angel Estrella, pianista, założyciel « Music and hope », Ambasador Argentyny w
UNESCO, Argentina - Daniel Genevois, Amnesty International, Francja - Nadine Gordimer, Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 1991, Afryka
Południowa - Stéphane Hessel, współtwórca 1948 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Francja - Fidelma Joyce, rzeczniczka rządowej agencji
ds. walki z ubóstwem, Irlandia - Frederico Mayor, były dyrektor UNESCO, Prezydent Fundacji : Kultura a Pokój - Egdar Morin, filozof i socjolog ,
Francja - Titinga Frederic Pacere, prawnik w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla Rwandy, Tanzania - Joël Thoraval, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Francja - Cassam Uteem, były Prezydent Republiki Mauritiusa - Zinedine Zidane, piłkarz, UNDP Ambasador walki przeciw ubóstwu
►--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do podpisu chciałabym/chciałabym dołączyć następujące przesłanie: ___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nazwisko ...................................... Imię...............................
Zawód*/pełniona funkcja .....................................................
Chciałbym/chciałabym:
□
otrzymać liczbę ____ egzemplarzy apelu i
rozpowszechniać go dalej
Adres....................................................................................
□ wesprzeć niniejszą kampanię finansowo
□ otrzymać dodatkowe informacje
Kod pocztowy ........................ Miasto ..................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail* ..................................................................................
stronie internetowej
Telefon* .................................................................
* pola nieobowiązkowe
Deklarację można odesłać na adres:
□ Nie wyrażam zgody, aby moje nazwisko widniało na
Podpisanie poniższej zgody ułatwi Ruchowi ATD Czwarty Świat pracę związaną z Deklaracją
Solidarności. Dane osobowe zostaną użyte tylko na potrzeby Międzynarodowego Ruchu ATD
Czwarty Świat. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883”
ATD Czwarty Świat, Paderewskiego 20, 25 004 Kielce …………………………………….........................………………………..............………
Data, miejscowość, imię i nazwisko