Dane techniczne E5CK

Komentarze

Transkrypt

Dane techniczne E5CK
REGULATOR TEMPERATURY
OMRON
E5CK
Uniwersalny regulator temperatury PID
•
Płyta czołowa - IP66 / NEMA4
•
Struktura modułowa
•
Regulacja grzanie/chłodzenie
•
Moduły komunikacyjne - RS-232C i RS-485
•
Wejścia temperaturowe i analogowe
•
Duża dokładność: rozdzielczość 100ms
(dla wejścia analogowego)
•
Funkcja Auto-tuning i Fuzzy Selftuning
•
Zgodny z międzynarodowymi standardami EMC
Specyfikacja
Opis
Moduł bazowy
Typ
Specyfikacja
Jednostka podstawowa z osłoną zacisków
E5CK-AA1-500
E53-R4R4
Jednostka podstawowa z osłoną zacisków i możliwością
programowania krzywej grzania/chłodzenia
przekaźnikowe/przekaźnikowe
E53-Q4R4
impulsowe (NPN)/przekaźnikowe
E53-Q4Q4
impulsowe (NPN)/impulsowe (NPN)
E53-C4R4
liniowe (4-20mA)/przekaźnikowe
E53-CK01
RS-232C
E53-CK03
RS-485
E53-CKB
pomocnicze wejście sterujące
E53-CKF
analogowe wyjście komunikacyjne (4 do 20mA)
E5CK-TAA1-500
Moduł wyjściowy
Moduł opcyjny
Zakresy temperatur
• Rezystancyjny czujnik temperatury
WE (nastawialne)
°C
Zakres temperatury
JPT100
PT100
-199.9 ... +650.0
-199.9 ... +650.0
0
1
Parametr ustawiający
• Termopara
WE (nastawialne)
K1
K2
J1
J2
T
E
L1
L2
-200 ...
+1300
0.0 ...
+500.0
-100 ...
+850
0.0 ...
+400.0
-199.9 ...
+400.0
0 ...
+600
-100 ...
+850
0.0 ...
+400.0
Parametr ustawiający
2
3
4
5
6
7
8
9
WE (nastawialne)
U
N
R
S
B
W
PLII
-199.9 ...
+400.0
-200 ...
+1300
0 ...
+1700
0 ...
+1700
+100 ...
+1800
0 ...
+2300
0 ...
+1300
10
11
12
13
14
15
16
Zakres
Zakres
°C
°C
Parametr ustawiający
• Prądowe/napięciowe wejście analogowe
We (nastawialne)
WE prądowe
4 ... 20 mA
Zakres
Parametr ustawiający
WE napięciowe
0 ... 20 mA
1 ... 5 V
0 ... 5 V
0 ... 10 V
Jeden z następujących zakresów zależny od parametrów skalowania: -1999 ... +9999 , -199.9 ...
+999.9 , -19.99 ... +99.99 , -1.999 ... +9.999
17
18
19
1
20
21
E5CK
REGULATOR TEMPERATURY
OMRON
Specyfikacja
• Charakterystyka techniczna
Napięcie zasilania
100 - 240 VAC,50/60 Hz
Dopuszczalne odchyłki napięcia
85% --
Moc pobierana
10 VA (100 VAC) - 14 VA (240 VAC)
Wejście
Term opara : K,J,T,E,L, U,N,R,S,B,W,PLII
Rezystancyjny czujnik temperatury: PT100 (0.5 Ω/ 1°C),JPT 100 (0.38 Ω/ 1°C)
We prądow e : 4 - 20 mA,0 - 20 mA
We napięciowe : 1 - 5 V,0 - 5 V,0 - 10 V
Impedancja wejściowa
We prądow e : 150 Ω
We napięciowe : 1MΩ max.
Wyjścia kontrolne
Zależne od modulu wyjsciowego (p. "Rodzaje wyjsc regulatora")
Wyjście pomocnicze
Styk zwierny1A 250 VAC (obc ą
i żeni e rezys tanc yj ne)
Metoda kontroli procesu
ON/OFF lub PID
Metoda nastawy
Nastawa cyfrowa przy pomoc y f rontowego panela sterujacego
Wskaźniki
7-segment owy wyświetlacz cyfrowy i LED-y
Inne funkcje
RS-232C,RS-485,(pat rz „Moduły opcyj ne”)
Dokładność wskazania
Term opara: :
110 % napiecia znam ionowego
(±0,3 % wyświetlanej wielkości lub ±1 °C) ± 1 cy fr a max
Rezys tanc yj ny c zuj ni k temperat ury :
(±0,2 % wyświetlanej wart o ści lub ±0.8 °C) ± 1 cy fr a max
Wejście anal ogow e :
(±0,2 % wyświatlanej wart o ści ) ± 1 cy fr a max
Histereza
0,01%
- - 99,99% (us tawiana z dokladnoscia do 0,01% pelnej skali)
Współczynnik wzmocnienia
członu (P)
0,1% - 999,9%
Stała całkowania członu (I)
0 - 3999 s ( rozdzielczo sc 1 s )
Stała różniczkowa (D)
0 - 3999 s ( rozdzielczo sc 1 s )
Nastawa temperatury zadanej
0,0 - 100,0% (rozdzielczosc 0,1%)
Nastawa progu alarmowego
1,999 do 9,999 lub - 199.9 lub 999.9
Częstotliwość przetwarzania
Wejście temperat urow e : 250 ms
Wejście anal ogow e :100 ms
Izolacja
20 MΩ min. (500 VDC)
Wytrzymałość dielektryczna
2.000 VAC,50/60 Hz
Odporność na wstrząsy
Dopuszczalna: 10 - 55 Hz, 9,8 m/s2 (1G) przez 10 min. w osiach X, Y, Z
Odporność na udar
Dopuszczalna: 200 m/s2 (20G), 3 razy w 6 kierunkach
Temperatura otoczenia
Podczas prac y: 10
- °C...+55°C (bez oblodzeni a)
(ustawiana z dokladnoscia do 0,1% pelnej skali)
1 mi n
Magazynowani a: -25°C do 65°C (bez oblodzenia)
Dopuszczenia techniczne
Płyt a czołowa: IEC IP66 / NEMA4 (dl a pom ieszczeń zamknięty ch )
Obudow a tylna : IEC IP20,
Zaci ski : IEC IP00,
Moduł pamięci
EEPROM ( ilość zapi sów min.100.000 )
Ponadto oferujemy jeszcze następujące moduły wyjściowe:
E53-Q4HR4
PNP tr anzysto r + wyjście przekaźnikowe
E53-Q4HQ4H
PNP tranzys tor + PNP tranzystor
E53-C4DR4
0-20 mA wy anal ogow e + wy przekaźnikowe
E53-V44R4
0-10 V wy anal ogow e
+ wy przekaźnikowe
2
OMRON
REGULATOR TEMPERATURY
E5CK
• Rodzaje wyjść regulatora
Wyjście przekaźnikowe
Styk zwierny 250 VAC, 3A (obciążenie rezystancyjne)
Żywotność mechaniczna : 10.000.000 zadziałań minimum,
Żywotność elektryczna : 100.000 zadziałań minimum
Wyjście tranzystorowe
NPN : 20 mA 12VDC ( z zabezpieczeniem przed zwarciem)
Liniowe wyjście prądowe
4 - 20 mA ,
Maksymalna impedancja : 500 Ω maximum,
Rozdzielczość : około 2600
• Moduły opcyjne
Pomocnicze wejścia sterujące
Wejście stykowe :
ON : 1 kΩ max.
OFF : 100 kΩ min.
Wejście bezstykowe :
ON : spadek napięcia 1,5 V max.
Komunikacja
OFF : prąd szczątkowy 0,1 mA max.
Interface :
RS-232C lub RS-485
Metoda transmisji :
Half-duplex
Metoda synchronizaci: Metoda Start-Stop ( asynchroniczna )
Szybkość transmisji:
Wyjście komunikacyjne
1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 kbps
4 - 20 mA ,
Maksymalna impedancja : 500 Ω maximum,
Rozdzielczość : około 2600
Panel czołowy
Wskaźniki kontrolne
•
•
•
•
•
•
•
1-y wyświetlacz
OUT 1
Świeci się, gdy sygnał wyjściowy
przypisany do wy kontrolnego 1
jest niezerowy
Wyświetla temperaturę procesu
lub symbole parametrów
OUT 2
Świeci się, gdy sygnał wyjściowy
przypisany do wy kontrolnego 2
jest niezerowy
2-i wyświetlacz
Wyświetla wartość zadaną
temperatury oraz inne ustawiane
wartości i parametry
SUB 1
Świeci się, gdy sygnał wyjściowy
przypisany do wy pomocniczego
1 jest niezerowy
MANU
Świeci się podczas ręcznego
trybu pracy
Przycisk
STOP
do zmniejszania i zwiekszania
wartości na 2-gim wyświetlaczu
Świeci się przy zatrzymaniu
procesu
Przycisk wyświetlania
RMT
Świeci się podczas sterowania
zewnętrznego
AT
Świeci się podczas
samodostrajania się regulatora
(auto-tuning)
Przycisk A/M
do wyboru trybu pracy
automat./ręcznie
3
Naciśnięcie przez czas krótszy niż
1 sek. powoduje wyświetlenie
kolejnego parametru. Naciśnięcie
przez czas dłuższy niż 1 sek
pozwala poruszać się po menu
programowania
E5CK
REGULATOR TEMPERATURY
OMRON
Programowanie
• Struktura programowania
Rysunek pokazuje sposób poruszania się po Menu programowania regulatora oraz wszystkie wyświetlane komunikaty, które pojawiają się
przy przechodzeniu na poszczególne poziomy programu. Ilość dostępnych parametrów zależy od zastosowanych modułów wejściowych i
ustawień w poziomie PROTECT MODE.
• Poziomy wyboru
Protect Mode
W tym poziomie można zablokować możliwość zmian niektórych parametrów i przełączania
AUTO / MANUAL w trakcie trwania procesu
Manual Mode
W tym poziomie można ręcznie sterować procesem bezpośrednio wpływając na wyjściowy
sygnał kontrolny regulatora
Level 0 Mode
W tym poziomie można zmieniać ustawienie zadanej temperatury procesu, zatrzymywać
i rozpoczynać proces oraz monitorować bieżącą wartość temperatury procesu, zmieniać
ustawienia temperatury zadanej oraz inne wybrane parametry
Level 1 Mode
W tym poziomie można załączyć automatyczne ustawianie parametrów procesu (parametry
PID - metoda AUTO TUNING), ustawiać progi alarmowe, parametry PID oraz najkrótszy
czas trwania sygnału wyjściowego.
Level 2 Mode
W tym poziomie można ustawiać graniczne wartości parametrów procesu, parametry LBA,
szerokość histerezy sygnałów alarmowych i parametry transmisji filtra sygnału wejściowego
Setup Mode
Poziom przeznaczony do ustawiania podstawowych parametrów procesu takich, jak rodzaj
sygnału wejściowego, parametry skalujące, przyporządkowanie sygnałów wyjściowych do
odpowiednich wyjść zewnętrznych, itp.
Expansion Mode
Poziom do programowania funkcji rozszerzających. Można w nim ręcznie korygować
parametry dostrajania, wybierać metodę kontroli procesu między PID a ON/OFF,
programować konwencje zatrzymania procesu, ustawiać parametry inicjujące i czas
powrotu do wyświetlania procesu przy braku naciskania klawiszy
Option Mode
Poziom do programowania opcji. Możliwy do wykorzystania, tylko gdy do regulatora
podłączony jest odpowiedni moduł rozszerzający. W tym poziomie można ustawiać
parametry wyjścia komunikacyjnego i wejścia pomocniczego.
Calibration Mode
Poziom służący do kalibracji sygnałów wejściowych i wyjść komunikacyjnych. Użytkownik
może sam dokonać kalibracji wybranego sygnału wejściowego i komunikacyjnego sygnału
wyjściowego (dla regulatora wyposażonego w moduł E53-CKF).
4
OMRON
REGULATOR TEMPERATURY
E5CK
• Parametry kontrolne
Level 0 Mode
1300
0
SP-M
PV / SP - temperatura procesu / temperatura zadana
Aktualna temperatura procesu jest wyświetlana na wyświetlaczu nr 1 a ustawiana wartość zadana - na
wyświetlaczu nr 2. Kiedy używana jest funkcja MULTI-SP (przełączanie między dwoma poziomami
temperatury zadanej) wyświetlana jest cyfra 0 lub 1 w zależności od wyboru jedna z wartości.
Wartość zadana podczas zmiany
0
Pokazuje wartość temperatury zadanej w stanach przejściowych (rozpoczęcie procesu, podczas używania
funkcji MULTI-SP, itp.)
o
Wyświetlanie wartości sygnału kontrolnego (grzanie)
50.0
c-o
50.0
r-s
run
Wyświetlanie wartości sygnału kontrolnego (chłodzenie)
Używane przy metodzie kontroli grzanie-chłodzenie
Run / Stop
START / STOP
• Protect Mode
Secr
1
Zabezpieczenia
Poniższa tabelka pokazuje, które poziomy wyboru są niedostepne przy ustawieniu odpowiedniego
parametru.
Tryb
Parametry
0
Calibration
1
2
3
4
X
X
X
X
Option
X
X
X
Expansion
X
X
X
Setup
X
X
X
X
X
Level 2
Level 1, 0
X
Ustawienie parametru ” 5 ” powoduje, że jedyną wielkością, którą można zmieniać jest zadana wartość
temperatury.
Ustawienie parametru ” 6 ” uniemożliwia zmianę wszystkich parametrów procesu.
Zabezpieczenie przełączania A / M (AUTO / MANUAL)
Umożliwia zablowkowanie wyłącznika A/M.
• Manual Mode
Te Temperatura procesu
TeTemmperatura zadana
WWskaźnik ”MANU”
5
E5CK
REGULATOR TEMPERATURY
OMRON
(Auto-Tuning) Funkcja samodostrojenia włącz/wyłącz
Wartość zadana 0
Używana z funkcją MULTI-SP
Wartość zadana 1
Używana z funkcją MULTI-SP
Próg alarmowy 1
Mozliwy do ustawienia tylko, gdy wyjście alarmowe 1 jest przypisane do któregoś z wyjść zewnętrznych
Próg alarmowy 2
Możliwy do ustawienia tylko, gdy wyjście alarmowe 2 jest przypisane do któregoś z wyjść zewnętrznych
Współczynnik P
Stała I
Stała D
Współczynnik korygujący parametr P
P chłodzenia = współczynnik korygujący x P grzania
Martwa strefa
Używana w procesie grzanie - chłodzenie
Ustawianie współczynnika przeregulowania
Używane, gdy parametr stała I = 0
Szerokość pętli histerezy (grzanie)
Używane przy metodzie kontroli ON / OFF
Szerokość pętli histerezy (chłodzenie)
Używane przy metodzie kontroli ON / OFF grzanie - chłodzenie
Minimalny czas przełączenia (grzanie)
Używany, gdy regulator ma przekaźnikowe lub tranzystorowe kontrolne wyjście zewnętrzne i kiedy
używana jest metoda kontroli PID.
Minimalny czas przełączenia (chłodzenie)
Używany, gdy regulator ma przekaźnikowe lub tranzystorowe kontrolne wyjście zewnętrzne i kiedy
używana jest metoda kontroli PID grzanie - chłodzenie.
6
OMRON
REGULATOR TEMPERATURY
E5CK
Sterowanie lokalne / zewnętrzne
Używane dla funkcji komunikacyjnych
Parametr czasowy ustawiania temperatury zadanej
Używany przy określaniu szybkości zmiany wartości zadanej
Parametr wartości ustawiania temperatury zadanej
Używany przy określaniu szybkości zmiany wartości zadanej
Czas próbkowania błędu „zapętlenia” procesu
Możliwy do wykorzystania tylko, gdy sygnał LBA jest przyporządkowany do któregoś z wyjść zewnętrznych
Ustawienie kontrolnego sygnału wyjściowego przy zatrzymaniu procesu
Błędne ustawienie zadanej wartości temperatury
Ustawienie dopuszczalnej maksymalnej wartości temperatury zadanej
Ustawienie dopuszczalnej minimalnej wartości temperatury zadanej
Ustawienie dokładności odczytu temperatury zadanej
Ustawienie parametrów filtra sygnału wejściowego
Szerokość histerezy Alarmu 1
Możliwe, gdy sygnał Alarm 1 jest przypisany do któregoś z wyjść zewnętrznych.
Szerokość histerezy Alarmu 2
Możliwe, gdy sygnał Alarm 2 jest przypisany do któregoś z wyjść zewnętrznych.
Parametr korygujący charakterystykę przenoszenia sygnału wejściowego (górna wartość)
Parametr korygujący charakterystyki przenoszenia sygnału wejściowego (dolna wartość)
7
E5CK
REGULATOR TEMPERATURY
OMRON
Rodzaj sygnału wejściowego
Ustawienie kodu zastosowanego rodzaju sygnału wejściowego
Współczynnik skalujący sygnał wejściowy (górna wartość)
Wykorzystywany przy wejściach analogowych (prądowych lub napięciowych)
Współczynnik skalujący sygnał wejściowy (dolna wartość)
Wykorzystywany przy wejściach analogowych (prądowych lub napięciowych)
Ustawienie formatu sygnału wejściowego
Używane przy wejściach analogowych (prądowych lub napięciowych)
°C / °F
Używany gdy do wejścia podłączony jest czujnik temperatury
Ustawienie parametrów inicjujących
Wyjście kontrolne 1
Przyporządkowanie sygnału wyjściowego do kontrolnego wyjścia zewnętrznego nr 1
Wyjście kontrolne 2
Przyporządkowanie sygnału wyjściowego do kontrolnego wyjścia zewnętrznego nr 2
Wyjście pomocnicze 1
Przyporządkowanie sygnału wyjściowego do wyjścia pomocniczego nr 1
Typ Alarmu nr 1
Ustawianie parametru rodzaju alarmu (patrz tabela rodzajów alarmów)
Status Alarm 1
Ustawienie sygnału Alarm 1 na normalnie zwarty / rozwarty
Typ Alarm nr 2
Ustawienie sygnału Alarm 2 na normalnie zwarty / rozwarty
Status Alarm 2
Ustawienie sygnału Alarm 2 na normalnie zwarty / rozwarty
Normalny / odwrócony proces
Ustawienie procesu grzania lub chłodzenia
8
OMRON
REGULATOR TEMPERATURY
E5CK
Ustawienie maksymalnej wartości zadanej temperatury
Ustawienie minimalnej wartości zadanej temperatury
PID/ ON/OFF
Przełączanie rodzaju metody kontroli
Ręczne dostrajanie
Możliwe przy metodzie kontroli PID - ręczne ustawianie parametrów regulatora PID
Ustawianie parametrów ręcznego dostrojenia
Ustawianie parametru Alfa
Wykorzystywane przy metodzie kontroli PID z wyłączoną funkcją ręcznego dostrajania
Ustawienia parametrów samo-dostrojenia
Wykorzystywane przy metodzie kontroli PID z wyłączoną funkcją ręcznego dostrajania
Ustawianie sekwencji rozpoczęcia i zakończenia procesu
Automatyczny powrót do wyświatlania temperatury procesu
Auto-Tuning histereza
Ustawienie parametrów samo-dostrajania
Czas próbkowania LBA
Możliwy do wykorzystania kiedy sygnał LBA jest przypisany do jednego z wyjść zewnętrznych
9
E5CK
REGULATOR TEMPERATURY
OMRON
Funkcja MULTI-SP
Możliwa po podłączeniu modułu E53-CKB
Wejście pomocnicze
Określenie rodzaju wejścia pomocniczego możliwe tylko z modułem E53-CKB.
Bit STOP
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
Dane
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
Parytet komunikacji
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
Baud Rate (szybkość transmisji)
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
Unit No
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
Rodzaj wyjścia komunikacyjnego
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
Skalowanie komunikacyjnego sygnału wyjściowego (wartość górna)
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
Skalowanie komunikacyjnego sygnału wyjściowego (wartość dolna)
Możliwe tylko z dodatkowym modułem komunikacyjnym
• Opis wyświetlanych błędów :
S.Err
Input Error
Błąd sygnału wejściowego
Sprawdzić poprawność: podłączenia sygnału wejściowego, zamocowania, brak
obecności zwarcia, zaprogramowanie parametrów wejścia.
E111
Memory Error
Błąd wewnętrzny pamięci
Wyłącz i załącz napięcie zasilania. Jeżeli błąd będzie się dalej wyświetlał
regulator musi być nareperowany w autoryzowanym punkcie napraw. Jeżeli po
ponownym załączeniu regulator wrócił do normalnej pracy, prawdopodobnie
przyczyną wyświetlenia komunikatu były zewnętrzne zakłócenia.
Sprawdzić parametr podłączenie obwodów.
E333
A/D Converter Error
Błąd przetwornika A / D - wewnętrzne uszkodzenie obwodu regulatora
Wyłącz i załącz napięcie zasilania. Jeżeli błąd będzie się dalej wyświetlał
regulator musi być nareperowany w autoryzowanym punkcie napraw. Jeżeli po
ponownym załączeniu regulator wrócił do normalnej pracy, prawdopodobnie
przyczyną wyświetlenia komunikatu były zewnętrzne zakłócenia.
Sprawdzić parametr podłączenie obwodów.
10
OMRON
REGULATOR TEMPERATURY
Wymiary (mm)
13
(0.51)
100 (3.94)
48 (1.89)
58 (2.28)
53 (2.09) x 53 (2.09)
44.8 (1.76) x 44.8 (1.76)
�
E5CK
E5CK
REGULATOR TEMPERATURY
OMRON
Zaciski
• Zasilanie zewnętrzne
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
-15%...+10%
• Sygnał wejściowy
V
Termopara
Czujnik rezystancyjny
Sygnał napięciowy
Sygnał prądowy
TC * PT
TC * PT
V
I
• Zewnętrzne wyjścia kontrolne
OUT 1
4-20 mA
OUT 2
E53-R4R4
E53-Q4R4
E53-Q4Q4
E53-C4R4
• Wyjścia pomocnicze
SUB 1
SPST-NO
250 VAC, 1 A
• Opcje: wyjścia komunikacyjne/wejścia pomocnicze
4-20 mA
RS-232C
RS-485
wejście pomocnicze
wyjście prądowe
E53-CK01
E53-CK03
E53-CKB
E53-CKF
Omron Electronics Sp.z o.o.
ul. Jana Sengera „Cichego”1, 02-790 Warszawa
tel.: 645 78 60, fax: 645 78 63
12
Cat. No. H079-PL2-06 =HZ]JOĊGXQDVWDáHXQRZRF]HĞQLDQLHZ\UREXGDQHWHFKQLF]QHPRJąE\ü]PLHQLDQHEH]XSU]HG]HQLD

Podobne dokumenty