Zawiadomienie o wyborze ofert - konkurs na

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze ofert - konkurs na
WSPRiTS/ZP/109/2010
Warszawa dn. 24.06.2010 r.
Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 02.06.2010 r. na świadczenie usług medycznych
[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/33/10]
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w
sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592),
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w
Warszawie informuje, Ŝe w ww. postępowaniu najkorzystniejsze oferty złoŜyły:
- lekarze systemu w Zespołach Wyjazdowych
1. Robert Biegański
2. Katarzyna Szmarowska
3. Halina Szymańska
4. Wojciech Szychta
- lekarze Izby Przyjęć
1. Halina Szymańska
- lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni specjalistycznego transportu sanitarnego i
zabezpieczenia medycznego imprez masowych
1. Monika Kabelis – ratownik medyczny
2. Urszula Szymańska – ratownik medyczny
3. Michał Szlaski – ratownik medyczny
4. Przemysław Domeradzki – ratownik medyczny
5. Ernest A. Amama – lekarz
6. Łukasz Sznejder – ratownik medyczny
7. Wioleta Kurpińska-Kac – ratownik medyczny
8. Marta Jaskowska – ratownik medyczny
9. Jakub Jordan Chmielewski – ratownik medyczny
10. Paweł Warpechowski – ratownik medyczny
11. Piotr Lewandowski – ratownik medyczny
12. Jakub Ławecki – ratownik medyczny
13. Anna Szymerska – ratownik medyczny
14. Emil Klewek – ratownik medyczny
15. Marta Niebrzydowska-Sznejder – ratownik medyczny
16. Kamil Wedziuk – ratownik medyczny
17. Tomasz Parzych – ratownik medyczny
18. Bogusława Zalewska – ratownik medyczny
19. Arkadiusz Sendek – ratownik medyczny
- dyspozytorzy medyczni
1. Zuzanna Zwierzchowska
2. Sławomir Sosnowski
3. Joanna Krysiak
4. Arkadiusz Sendek
Do Zadania - lekarze do obsługi teletransmisji 12-odprowadzeniowego EKG w Oddziale Kardiologii i – lekarze
Poradni Kardiologicznej nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym Wojewódzka
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” zawiadamia, iŜ postępowanie konkursowe
w zakresie ww. zadania zostało uniewaŜnione.
Oferty, które zostały wybrane są najkorzystniejsze pod względem kryteriów przedstawionych w rozdz. IV
Szczegółowych Warunków Konkursu, a takŜe odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWK.
W przypadku braku protestów, odwołań i skarg oferent, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę obowiązany jest
podpisać umowę, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie.
Dyrektor
Artur Kamecki