RB 09 2016 Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW

Transkrypt

RB 09 2016 Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW
Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW
Raport bieżący nr: 09/2016
Data: 04.02.2016
Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 4 lutego 2016 roku pozyskał informacje o Uchwale nr 74/16 Zarządu
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 3 lutego 2016 roku, z której wynika, że Zarząd
KDPW postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.084 (cztery tysiące
osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł
(dwa złote) każda, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na
podstawie Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku (z
późniejszymi zmianami), oraz oznaczyć je kodem PLLPP0000011.
Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o
wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały
inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011.
Uchwała nr 74/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem
podjęcia.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Hubert Komorowski - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty