UCHWALA NrXX)(/lSr/20r1 , dńi` 22 m.rc` 20ta fÓl

Transkrypt

UCHWALA NrXX)(/lSr/20r1 , dńi` 22 m.rc` 20ta fÓl
UCHWALA NrXX)(/lSr/20r1
R.dy Miejski€j w Raciążu
, dńi' 22 m.rc' 20ta fÓl
Prcfil'ktyki i Ro iązywdia Problemów
Alkoholołych [email protected] PŹeciwd'ałania Narkomanii na rok 20] ]
w spEwie Przyjęcia Miejskiego Pro8Iamu
Na podstawie arl. l8 ust.2 pkt 15 ustary z dnia 8 marca 1990 rcku o
samorz4dz'e gmimym ( Dz'U' z 200l roku Nr l42, poz. l591 ze zmianą) w zwią"ku
zart' 4j us!.2 uslasT zdnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu wtreźwościi
pŹrciwdziałmiu a]koholizmowi (lj' Dz'U' z 2002 ioku Nr l4?. poz. 12]l z póa.
zń-) omz art' l0 usl' 2 i usl' 3 ustaw-v z dnia 29 liPca 2005 roku o prz eciwdziałaniu
narkomanii (Dz-U. N. l79, poz' l485) Rada Mieiska uchwala co następuie:
$l
Ustala się Miejski Prograń Piofilaktyki i RoNiqŁvwańia P.oblemów Alkoholoł}ch
oraz PŹeciwdziałmia Narkommii na 20l3 rok' stanowiący załącznik do uchwały.
$2
wykonywanie uchwały powierz się BumistŹowi MiaŚ|a Raciqu.
N3
t-lchwała wchodzi w życi€ z dniem podjęcia'
dy
Mnjsliej
ZałaczkiI Nr I
PROGRAM PROFI LAKTYKI I RozlnĄZYlłANIA PR,BLEMÓV
ALKoHoLol|TCH oRAz PRZECIWDZIAłANIA NARK)MANII NA RoK
20l3 W MIEśCIE RACIĄż
Do zadań włos"ych Gniry
Prowd.lŻenie .lżidłań nięahych z pro|ilakt ką
"dleży
alkoholowych i pżeciwdziąłąAiehndrkanahii ora
ińt.gaciq sp.łeĆznq osób Ea|eniony.h Ód alkoholu i substahĆji psychodkwĄych'
ZdLla ia te PŻe^,Niane są w PoŚtąci Gni,,ego PrÓgra;u Proliląk;ki i
i roŻiią2rvanieh Prableńów
Bo^qMania Pn'hlenńn AlI''holor),h'.e Precutlztlllna
u''hą Jlaneqo cuh \
n
ie
ptł
Rddę M^]'LJ u' RJ|i.ł, L
var*inąąu
P,oqfun rĘeds!6u zadohu Ąldlne !n;n\ n)Ąldiące Ż a 4 u'low, , Jnia 20
pażLl2i'rn,Ia la8?r o n)ch'nanh w !naoś.ii
łĘe\Nd!iJlan, alĄ,tht,tiŻhow,
Z4Ó.!nie z lteśĆiq,ej $tdv- zadohir w ząk/esie pl1e.ivdziałania alkoholżnÓwi
lykoruje się [email protected] k'zlahowahie Poliryki sPołecŻk.j \| szc.ególności: b-ożenie
'
wafuhuw splŻyjajqq,.h r.aliacji rnrźeb' kló,!.h
usPąr,jdnie nałruk
r):9slżyhdnie się o.] sPo4vania alkahÓlu: białąlaość|wchowMczą i
i,t::,*y!"s, nhiLżaĄie dDslqności.1o alkoholu: rehabilnaaję i reiht grucię
osóh Ddleżriok,rh od alkohÓlu' ząpobie4anie ne*aĄMĄW zifuiskoń ka.lb-ania
al^',hnlu i lfh hŚMaĄleU.d rĘec\dŻulaĄe pt;[email protected]) w r,dżkie
Gnih"y Plogldń @iefu równoeeśnie zal1dnią wlńne ł iry, , abszoże
prortIak4)ki i terapii hdrkońahii zaPisąe || ustawi. z dnia 29 ti7ra 2005r o
PĘeci*.lżiałahiu ndrbĄanii Óru nybrane działania w
pP.ciw.tzidldhia Przehdy w rodzinie Żgadne z bluwq'
ra
rĆh bkalneao srnenu
Findnsovanie Proś.ańB: Cninry Prołran Pfuflattvki i Ro^ri!]Ż)'\9ania
Problehói Alkoholo||ych Óra Pte.badziąlanid Narkonanii rea|iawany będżie 9
rdnaćh środów fihansowych PląĄoj|dnyh || budże.ie Gnihy' slanowiąqth
dÓchody z
lyluł, w]',[email protected]
@oleń
,d ŚPż[email protected] haPoiów alkohok,wch'
Gminn! PfugrM ProJilaktyki i Rozwiqq0onia Płohtemów Al*oholowvch otdz
Prz.d\ł.lialanid
dhii na 20I3r pne|łi.llwąne środ^i - 2o7'J-2,1i z)
^ą.lro
ZwięLszeĄie ,Ioslęphości Pomc! kruPeurlcznej i rehabirifucyjnej oŚób
,zależaion!.h od allśoholu i ao.korlków.
'
2
I
3
Dortha^o\|ahie działdń prądki lłLżehiąvdt.żnień
r||[email protected] z o.]dzialafri daok}kaclj"yąi świadcząc},ńi
ni.szkańców z Mzej Bhiny
opłacdhie koszló|| bic4łych orekrjq.ych w prellniocie
4' Fika8fuahi.
Punktu Konsullacyjne8o. d Ósóh źalenioAlch od alkoholu i
od nąrkoNków' wsplilŁa|eżAiońych i .riar PĘeĄoc! \9 lodżihE'
II'
Udzielani. .o.lzinoń
-
klórych *yslępujq problem! uzlrleżnień, pono.r
pŚrćhospote.znej i P.awnej a w szc.ególńośĆi ochrony Pne,l Przemocq w
Pn.iwrliałanie N)*luczehiu
I'
społe.zhemu
i
in.egrovońie
z.
.o.lihi..
sFne.zrrściq
Po.lejńotanie dzialań z i.Ęaiqclch .]o zobo\łięahia asoby uzrleżniÓfui
alkoholu i Ąarkooków da leczenid/ Pżyjęcie Żg!Ószenia, wenanie osob!
2' Kiefovdhie hd bbIld"ie w Pżedńiocie Eależniehia d! d|L,|n'lu. rurbtrków
3. Kiero||anie wniosków do sq.lu Refun.Nego w Płońsku o podjęcie
plzyhwov eEa leĆż. ńid d} yko|| e 20
4' I>iałdlńość[email protected] aiqzand z pwciwdzidłdńien PBAocy doAo\9ej'
5 WsPaPraca z Gninny zespoteh lhleląsq,pli,arnyh w fukreŚie
PĘe c iv.1Ż i d! a n ia Pże ń@! w rÓdz ihi e
III. Prowdzenie P.ofloklycznej dzialalhoś.i info.mcrjnej edukacyjńej i
szkoleniotej v zdkresie ruz]łigł$oria P.obkfuip olkoholorych i
Pneci rlzialaniu horlohlriii i p.zemoc! w szczeg,ótnoś.i dld dieci i ńrrodieżł' w
tlh plopodze ie pozolekcyjnrch zajęć spollo,lch a lakżśdziolaó na fze.z
dożłwiańia dzieci uźennicąclch w pozalek.yjnrch prrgnnłch opieLuticzc
9!.horarcłch i socj.,lerupeu$cznlch.
2
PrÓidIlzenie prollawcznej .lzialalności ihfÓrnaćyjhej i eduk cyjhej \|
zaA7esie ro i.]łs,ahid p/oblenói dlkoholuwż_ch i przeci||dżiałahia
narkonahii || pos|aĆi spektdkli pn|ildkycznych' l%lrulrych. kofue b+ I1k
ńiej|[email protected] sżkljł olĘszkoleńdld kaucłĆieli i rodziców.
InJbrńowdhie o doslęphości ńłu8 leraPeulycznych ore provadżekie
povszech"ej ed"k .ii \| abesie \liedz! o szArdli$Óści subsldncji
słtbą Żdlowią' szkałani w celu zapobiegdkia i
PźetiwLlziałania rozlDwszechnianiu ĄalkoŃkóv gśród Llzieci i nhdzie4
sBlel/tr'] PratrlokDłńÓ
L,onĄaA,onahle proqa.EcĄfu 'Jil| f
wyĆhfufucŻej |9 [email protected]ązu ore akup ni.żbdhych fuleiułiN do
3. WsPapraca z po|icjA' Śqlleh,
5
Dołvianie d?ie.i Ż llrlzin zagrozon!.h paloloqiahi
utzeshitzlq.h
w
zaięciach w ś|9ieiq
sPoleczhlni
'
IV
Wsponaganie dziatatności inslylu.ji' saowalqszeń i osób frzłcznrch słuą.lch
.ozwiqqvaniu Ploblenów olkoholowlch, Prz.cirrlzidloniu hor'ońąnii i pźeĄocł
, rod.inie. WspólPfućd . orsańir!,.jdhi Ito.a.zcdowrni w obszarze prufilaktrki
re h o b i I i ta.i i x za l eż'r1i e ń.
i
I
3
Dojifufiovanie obeów socjolefupeńyenych , kolÓ"ii.lld dzieĆi i fułodzied)
Ż rcdzin zderożonyh Pald iańi społ.enrfui'
Upowszechńjrkie kultu'! frzrznej i śporluwśló.] .lzieci i nbdzie!'
oradhiza\ranie i ?es Ęxtbrcrekł[email protected] jako forĄ' plopagŃańid
hhury Jizycrhej i zdr<fuelo trybu a.iu ło|he.o od ufuIeżkień'
Iżialonia @ rzecż ptecił.tŻialania nielEeźrości\9 niejs.dch PlbliLzhych
popże [email protected] wspóIprrcy inlerdlscw]ifulhej odpołEdnich służbi
V
Podej,no{anie inlefudcji w zgiqzku z naluszenień plzepisów ok.eślonfĆhw
arl.l3 i;rL Is Blary o przeci9dzjololiu dlkoholizmoloi oraz *ysĘpo$anie Plzed
sqdeń lo chankerze oskańłciela publiczrego.
I' Podejnowdkie dziąłań kÓkłolwch i ihleNeĄcyinyth
skieroŃdkych da
sPźedavcóv hapojów alkoholo\9ych fuaiłcrch ho celu ogróńiĆŻenie
dastępności nąPÓjóg alkohobwyh i PrŻestągdńk1ak zu sPźedałosobÓń
ronŻej I8rł]\u ż)\ o pą as!'ólpra.\ , rĄhc].]'
2' W|kÓfuhie l6lrdcji orŁ rydfuąĄie Poslho\|ień ,godnościPuńklów
s ptedaź, Ż varunkońi obeślonydi 9 uchwale Rąó Gniny.
rI. z!rsd!!' wyndgro.Izania .zlolrków MKRPA 9 Raciqżu.
Za,d2iał w praĆdch MKRPA .Żtonkowie Koflisji on?mujq:
' przg!r.]ńi.Ż9cy Kon^ji'w n''srkości ń\9nowartÓści hyoly s|r,owiqcej 15%
1'
n inińalhe4o
ąkl dlneao \9.rnde|odenia
zd Lażde pos ie.]zenie'
wysokośti tówfuwaĄości ]cłDl)) slanoviąĆej
pozosląh czlokkowie Konisji t
hihinalnegÓ dkt0lĄe8Ó łlnaqrodzeńia a kŁde Pr\ i.l1że"ie
2' Wrna4rcfuenie r'płaco się Po potrq.ehiu ŚlosNĄega Podalku'
3 lyyn;grottzenk prasł"Buje czbńkon obecnrń fla posi%Iże i, fu
yI L b'.l ol llo,M
ie śr o dkó9
po^ld'ie lisly
ti ń a n s o by. h'
Gńihny ProYldn rcątiz(Nahy będzie Pź4 cały rok kalenddżoty i fuhoch
środkó\| lfuhsowych okteśIolrr'h i budżecie 8 iń'' stanowi4cych .locha.l! 2
lylfulu opłąt za |ł[email protected]"ie Żdoleń na spżeddż ĄaPoiói alkohobiych' Sro.tti
1ira6Óie niryrkorłslaĄe a Pżżhrczone na fudlifucje prÓgdn4 PżeŚuia się
jakr śrcdki ńie wEasająk ka reąIizacje zodań \9 rok M!ępnyh nd pollslaije
art.
t 9
I tustawv o lituhsach Publicznych
PRoJf,KT HARMoNoGLAMU Rf,ALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z MlxJsKIEGo PRoGRAMU PRorILAKTYKI I RoZwIĄzYwANlA
PRoB|,EMów ALKoHoLowYcH oRAz PRZECIWDZIAŁANIA
crAż w
RoKII2013
NARKOMANI W MII]SC]IE RACIAZ
WR
Lp.
M7S,ZS,
st.o. McK
rJ.172,.11
cdukscyjnych w 72krcsie
alkoholu i Mr*on i ski.r
Bl€żni.ńiŁh
w lota]ncj
zlccsie pl'Ę--iwdnałania
społ{a€i. policii. Komńji
l
6.000,-
Dofin'sÓsmie swicllicy
5.
pmdnisie ualeaimia
od alloholu i ElolykóN
a.
6.000.
szkoły. McKsiR
1
ńa
72deia bież4ce /ztup
vTorcie stoMŹysrenia
PoBdli od*fr.łej oE
Ś'%d'y
alkoholu w celu
ncBatyMych ńŁŚtę!''stw po
*^gólności pŹ€z osby
Ż07_l72'.l
Plan na rÓk
20l']
2o1312'41 zl

Podobne dokumenty