bursztynowy kolor taśmy Kapton

Komentarze

Transkrypt

bursztynowy kolor taśmy Kapton
ISO
9001
4/2
Spis treści / Contents /
Содержание
W naszej ofercie
In our offer
Наше предложение ............................................................................................... 4/3
Oznaczniki przewodów elektrycznych
Wire markers
Обозначители электропроводов ......................................................................... 4/8
System oznaczeń przewodów DM
Wire marking system DM type
Система обозначения проводов DM ................................................................... 4/20
Inne systemy oznaczeń
Other marking systems
Другие системы обозначений ............................................................................. 4/23
Oznaczniki samoprzylepne
Self-adhesive markers
Самоприлипающие обозначители ..................................................................... 4/38
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów
Markers for terminal blocks, clamps, apparatus
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов ...................................................... 4/44
Urządzenie do oznaczania przewodów
Wire marking equipment
Устройство для обозначения проводов ............................................................ 4/56
Oznaczenia w przemyśle
Industrial symbols
Промышленные обозначения ............................................................................. 4/58
NIE DOTYKAĆ!
URZĄDZENIE
ELEKTRYCZNE
Poradnik projektanta i użytkownika
Guide for designer and user
Справочник проектировщика и потребителя ................................................... 4/69
Certyfikaty
Certificates
Сертификаты ........................................................................................................ 4/73
ISO
9001
W naszej ofercie / In our offer /
Наше предложение
Oznaczanie przewodów
elektrycznych
Method of marking
4/3
Обозначение
электропроводов
Oznaczniki typu OZ
Profil elastyczny z PCW nadrukowany lub bez nadruku w postaci paska – 10 szt. ponacinanego lub
luzem.
Uwaga! Nowość: odmiana SZ do pracy w wysokich temperaturach.
Do przewodów: 0,12÷185 mm² (Ø1,1÷25 mm).
Markers, OZ type
Flexible PVC profile, overprinted or not, as a tape – 10 pcs., notched or in bulk.
Note! A novelty: SZ type for operating at high temperatures.
Wires: 0,12÷185 mm² (1,1÷25 mm dia).
Обозначители типа OZ
Эластичный профиль из ПВХ с печатной надписью или без нее в виде полоски – 10 шт. с нарезкой или навалом.
Внимание! Новость: форма SZ для работы в повышенных температурах
Для проводов: 0,12÷185 мм² (Ø1,1÷25 мм).
Oznaczniki typu OS, OF
Wypraska plastikowa bez nadruku do opisywania pisakiem PC lub PN.
Kolory: biały i fazowe.
Do przewodów: aż do 4 mm².
Markers, type OS ond OF
Plastic moulding without overprinting to be overwritten with a PC or PN pen.
Colours: white and phase colours.
Wires: up to 4 mm².
Обозначители типа OS, OF
Пластмассовое прессованное изделие без печатной надписи для описывания фломастером РС
или PN.
Цвета: белый и фазные.
Для проводов: до 4 мм².
Oznaczniki typu OSR
Rolki z nadrukiem wykonane z papieru silikonowego samoprzylepnego umieszczonego w plastikowym
przyborniku.
Do przewodów: zalecane do 16 mm², ale można więcej.
Markers, OSR type
Overprinted rolls made of self-adhesive silicone paper placed in a plastic box.
Wires: recommended up to 16 mm², but more is possible.
Обозначители типа OSR
Ролики с печатной надписью изготовленные из силиконированной самоприлипающей бумаги
помещенной в пластмассовом инструментарии.
Для проводов: рекомендуемые до 16 мм² но можно больше.
Oznaczniki typu OPM i inne
Wypraski plastikowe nadrukowane umieszczone na podstawce ułatwiającej montaż na przewodach.
Do przewodów: 0,75÷95 mm² (Ø1÷19 mm).
Markers, OPM type and others
Plastic mouldings, overprinted, placed on a base to facilitate mounting on the wires.
Wires: 0,75÷95 mm² (1÷19 mm dia).
Обозначители типа OPM и другие
Пластмассовые прессованные изделия с печатной надписью помещенные на подставке
облегчающей монтаж на проводах.
Для проводов: 0,75÷95 мм² (Ø1÷19 мм).
ISO
9001
W naszej ofercie / In our offer /
Наше предложение
4/4
Oznaczanie kabli
i wiązek
Marking of cables
and bundles
Обозначение кабелей
и пучков
Oznaczniki typu OW, OWN
Plakietki do opisywania pisakiem PC lub PN lub “hot-stamping”, montowane do kabla lub wiązki
taśmami kablowymi TK.
Do przewodów: zależnie od zastosowanej taśmy TK do Ø190 mm.
Markers, OW and OWN type
Plates for writing on with the PC or PN pen or “hot-stamping”, fixed to the cable or bundle by means
of the TK cable tapes.
Wires: depending on the used TK tape up to 190 mm dia.
Обозначители типа OW, OWN
Плакетки для нанесения надписи фломастером РС или PN или “hot-stamping”, монтируются к
кабелю или пучку при помощи кабельных лент ТК.
Для проводов: в зависимости от примененной ленты ТК до Ø190 мм.
Taśmy kablowe typu TKTO, TKOT, TYTO, TYOT
Taśma kablowa z tabliczką opisową do opisywania ręcznego lub “hot-stamping”
Do przewodów: do Ø50 mm.
Cable ties type TKTO, TKOT, TYTO, TYOT
Cable tape with a description plate for hand overwriting or “hot-stamping”.
Wires: up to 50 mm dia.
Обозначители типа OZ
Кабельная лента с таблицей для описания ручную или “hot-stamping”.
Для проводов: до Ø50 мм.
Oznaczniki typu OV 6
Wypraska plastikowa bez nadruku do opisywania pisakiem PC lub PN.
Kolory: biały i fazowe.
Do przewodów: zależnie od zastosowanej taśmy TK do Ø190 mm.
Markers, OV 6 type
Plastic moulding with stringed markers as needed, fixed to bundle by means of TK tape.
Wires: depending on the used the TK tape up to 190 mm dia.
Обозначители типа OV 6
Подставка с нанизанными обозначителями по потребности, крепленная к пучку лентой ТК.
Цвета: белый и фазные.
Для проводов: в зависимости от примененной ленты ТК до Ø190 мм.
System oznaczeń przewodów DM
Nośniki oznaczników DMC, DME.
Wsuwki DMIAR, DMIDC, DMIDE.
Do nadruku na drukarce stacjonarnej z podajnikiem „traktorowym” (typ DMIAR) lub na drukarce
przenośnej I.D. PRO Plus (typ DMIDC i DMIDE).
Wire marking system DM type
Transparent carrier DMC, DME type.
Inserts DMIAR, DMIDC, DMIDE type.
For office printing machine with “tractor” feeder (inserts DMIAR type), and for portable printer
I.D.PRO Plus (inserts DMIDC and DMIDE type).
Система обозначения проводов DM
Носител обозначители DMС, DMЕ.
Для набивки на стационарном принтере (типа DMIAR) или на переносном принтере (типа DMIDC
и DMIDE).
ISO
9001
W naszej ofercie / In our offer /
Наше предложение
System wykonywania
oznaczeń za pomocą
profesjonalnych drukarek
System of marking by
means of professional
printers
4/5
Система выполнения
обозначений при помощи
профессиональных
печатающих устройств
Drukarki I.D.PRO Plus, DYMO 3500, DYMO 2000, ID PAL
Systemy oznaczników drukowanych na drukarkach przenośnych i komputerowo, o bardzo szerokim
zakresie zastosowań.
Do przewodów: Ø1,6÷50 mm.
Markers I.D.PRO Plus, DYMO 3500, DYMO 2000, ID PAL
Systems of markers printed on mobile printers and by means of computers, with a very wide application range.
Wires: 1,6÷50 mm dia.
Печатающие устройства I.D.PRO Plus, DYMO 3500, DYMO 2000, ID PAL
Системы обозначителей печатанных на переносных печатающих устройствах и при помощи компьютера, с очень широким пределом применений.
Для проводов: Ø1,6÷50 мм.
Oznaczanie
samoprzylepne
do przewodów i kabli
Self-adhesive markers
for wires and cables
Cамоприлипающее
обозначение для
проводов и кабелей
Oznaczniki typu TS
Pasek przezroczystej folii samoprzylepnej PCW z białym miejscem do napisania ręcznie oznaczenia
lub też za pomocą drukarki laserowej.
Do przewodów: 0,5÷240 mm² (Ø2,5÷25 mm). Na zamówienie oferujemy na przekroju do 1.000
mm².
Markers, TS type
Tape of transparent, self-adhesive PVC foil with a white place designed for hand writing or by means
of a laser printer.
Wires: 0,5÷240 mm² (2,5÷25 mm dia). on order we offer markers for cross section up to 1,000
mm².
Обозначители типа TS
Полоска прозрачной самоприлипающей пленки ПВХ с белым местом для написания вручную
обозначения или при помощи лазерного печатающего устройства.
Для проводов: 0,5÷240 мм² (Ø2,5÷25 мм). По заказу предлагаем с разрезом до 1.000 мм².
Oznaczniki typu ZS
Pasek białej folii samoprzylepnej PCW z nadrukiem.
Do przewodów: 0,01÷240 mm² (Ø0,1÷30 mm).
Markers, ZS type
Tape of white, self-adhesive PVC foil, overprinted.
Wires: 0,01÷240 mm² (0,1÷30 mm dia).
Обозначители типа ZS
Полоска белой самоприлипающей пленки ПВХ с печатной надписью.
Для проводов: 0,01÷240 мм² (Ø0,1÷30 мм).
ISO
9001
W naszej ofercie / In our offer /
Наше предложение
4/6
Oznaczanie złączek,
zacisków, aparatów
Markers for terminal
blocks, terminals, devices
Обозначение муфт,
зажимов, аппаратов
Oznaczniki typu EZ 5, EZ 6
Profil elastyczny z PCW nadrukowany lub bez nadruku w postaci paska – 10 szt. ponacinanego lub
luzem.
Przeznaczenie: Do złączek krajowej produkcji oraz złączek firmy Weidmüller itp.
Markers, EZ 5, EZ 6 type
Flexible PVC profile, overprinted or blank, a notched tape – 10 pcs, or in bulk.
Designe: For home-made or Weidmüller terminal blocks, etc.
Обозначители типа EZ 5, EZ 6
Эластичный профиль из ПВХ с печатной надписью или без нее в виде нарезанной полоски – 10
шт. или навалом.
Предназначение: Для муфт отечественного производства и муфт фирмы Weidmüller и т.п.
Oznaczniki typu ZS
Folia biała lub kolorowa z nadrukiem, samoprzylepna.
Przeznaczenie: Do opisywania zacisków, faz itp.
Markers, type ZS
White or colour foil, overprinted, self-adhesive.
Designe: For marking of terminals, phases, etc.
Обозначители типа ZS
Белая или цветная пленка с печатной надписью, самоприлипающая.
Предназначение: Для описания зажимов, фаз и т.п.
Urządzenie do
oznaczania typu M-3N
Marking device,
M-3N type
Устройство для
обозначения типа M-3N
Urządzenie do nadruku termicznego “hot-stamping”.
Przeznaczenie: Do oznaczania kabli, przewodów itp.
Equipment for thermal “hot-stamping” overprinting.
Application: For marking cables, wires, tubes etc.
Устройство для выполнения печатной надписи термическим методом “hot-stamping”.
Предназначение: Для обозначения кабелей, проводов и т.п.
Oznaczenia
przemysłowe
Industrial symbols
Промышленные
обозначения
Tablice TZ..., ZOP, ZE, ZB
Wykonane z folii samoprzylepnej, płyty z tworzywa sztucznego, stali lub materiałów fluoroscencyjnych.
Przeznaczenie: Tablice i znaki bezpieczeństwa, znaki p-poż., znaki ewakuacyjne znaki bhp.
Plates TZ..., ZOP, ZE, ZB
Made of self-adhesive foil, plates of plastic or steel or fluorescent materials.
Aplication: Safety plates and signs, fire signs, evacuation signs, work safety signs.
Таблицы TZ..., ZOP, ZE, ZB
Изготовленные из самоприлипающей пленки, пластмассовые или стальные плиты или из
флуоресцентных материалов.
Предназначение: Таблицы и знаки безопасности, противопожарные знаки, эвакуационные
знаки, знаки безопасности и гигиены труда.
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
4/8
Oznaczniki typu OZ
Markers OZ type
Обозначители типа OZ
(zakres temperatur: -30÷+70 ºC)
(temperature range: -30÷+70 ºC)
(диапазон температур: -30÷+70 ºЦ)
Zastosowanie: Nowa, ulepszona wersja popularnych oznaczników OZ do oznaczania kabli, przewodów, światłowodów w rozdzielnicach, instalacjach elektrycznych.
Temperatura pracy: -30÷+70 ºC.
Application: Improved version of popular OZ markers for marking cables, wires, optical waveguides
in switchgears, electrical systems.
Working temperature: -30÷+70 ºC.
Применение: Новая, улучшенная версия популярных обозначителей OZ для обозначения кабелей, проводов, светопроводов в распределительных устройствах, электрических проводках.
Температура работы: -30÷+70 ºЦ.
Cechy charakterystyczne
1. W postaci profilu o kształcie owalnym (OZ-O)
lub trójkątnym, nadrukowanego i ponacinanego w celu ułatwienia odrywania.
2. Materiał profilu: PCW odporny na typowe
rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską,
pleśnie.
3. Nadruk dobrze widoczny, nieścieralny. Nadruk
jest wtopiony w materiał profilu i dodatkowo
zabezpieczony chemicznie przed ścieraniem.
4. Kolor profilu żółty, nadruk czarny w wersji
standard. Inne kolory po uzgodnieniu.
5. Montaż narzędziami po 1 szt. zasadniczo
przed założeniem końcówek na przewody.
Features
1. In oval (OZ-O) or triangular profile form,
overprinted and notched in order to facilitate
tearing off.
2. Profile material: PVC resistant to typical solvents, grease, oil, sea water, mould.
3. Overprint well visible, indelible. The overprint
is melted into the profile material and in addition chemically protected against abrasion.
4. Profile colour: yellow, overprint: black in standard version. Other colours on request.
5. Mounting by means of tools, one by one, in
principle before putting end-pieces on to the
wires.
Характерные черты
1. В виде профиля овальной формы (OZ-O) или
треугольной, с печатной надписью и с нарезкой для облегчения отрыва.
2. Материал профиля ПВХ устойчивый к типичным растворителям, смазкам, маслам,
морской воде, плесеням.
3. Печатная надпись четко видимая, не стирается. Печатная надпись впаивается в
материал профиля и дополнительно химически защищается от истирания.
4. Цвет профиля жёлтый, печатнная надпись
черная в версии стандарт. Другие цвета
подлежат дополнительному согласованию.
5. Монтаж при помощи инструментов, по одной
штуке, в основном перед нанизыванием наконечников на провода.
Korzyści
1. Dzięki oryginalnemu kształtowi (trójkąt oraz
ryski na wewn. powierzchni oznacznika) bardzo dobrze trzymają się na przewodzie.
2. Bardzo duży asortyment nadruków - łatwo
tworzyć napisy.
3. Możliwość opisywania ręcznego pisakiem.
4. System elastyczny o dużych możliwościach
tworzenia opisów do kabli i przewodów
0,12÷185 mm².
Advantages
1. Owing to their original shape (triangle and
scratches on the inside marker surface) they
hold fast to the wire.
2. Very large choice to overprints it is very easy
to make inscriptions.
3. Hand writing with a pen is possible.
4. Flexible system of large possibilities to make
inscriptions for cables and wires 0,12÷185
mm².
Преимущества:
1. Благодаря оригинальной форме (треугольник а также риски – разметочные линии
– на внутренней поверхности обозначителя)
очень хорошо держатся на проводе.
2. Очень широкий ассортимент печатных
надписей – благодаря чему легко создавать надписи.
3. Возможность описывания вручную ручкой.
4. Система эластичная с широкими возможнос-тями создавания описаний кабелей и
проводов 0,12÷185 мм².
Uwaga Nowość!!!
Polecamy oznaczniki 0Z-1/3 – węższe, bardziej
elastyczne, łatwiej nakładają się na przewody.
New!!!
We recommend the 0Z-1/3 markers – narrower,
more flexible, easier to fit on the wires, larger.
Внимание Новость!!!
Рекомендуем означители OZ-1/3 – более узкие,
более эластичные, легче их нанизывать на провода.
Typ
Type
Тип
Rysunek
Figure
Рисунок
Wymiary / Dimensions / Размеры [mm/мм]
L
Art. nr
Item No.
Арт. №
A
H
6,2
3,6
5,8
5,8
136-100XXX
5,6
6,6
5,8
5,8
136-110XXX
5,6
6,6
3,0
–
136-1123XX
8,2
10,3
5,8
11,6
136-120XXX
L
OZ-0
H
A
OZ-1
L
OZ-1/3
OZ-2
OZ-3
10,8
13,8
5,8
11,6
136-130XXX
OZ-4
16,7
23,4
5,8
11,6
136-140XXX
OZ-5
23,4
30,0
5,8
11,6
136-150XXX
24,0
36,5
5,8
11,6
136-160XXX
H
OZ-6
Uwaga!
Wykonujemy także nadruki specjalne wg wymagań odbiorców.
A
Note!
We also make special overprints in accordance
with customer demands.
Внимание!
Выполняем также печатные надписи по спец
заказам покупателей.
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
Typ / Art. nr
Type / Item
No.
Тип / Арт. №
Ø zewnętrzne przewodu
External diameter of
wire
Ø наружн. провода
[mm/мм]
Przykłady zastosowań /
Examples of application /
Примери применений
Typ przewodu
Przekrój
Złączka
Wire type
Cross section Terminal block
Тип провода
Сечение
Муфта
Masa 1000 szt.
Weight 1000
pcs.
Вес 1000 шт.
[kg/кг]
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./
шт.]
4/9
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
1. Pojedyncze znaki / Individual characters / Одиночные знаки:
0, 1, 2, ... , 9; A, B, C, ... Z;
2. Pojedyncze symbole / Individual symbols / Одиночные символы:
ZUG-G4
ZUG-G10
ZUG-G16
TLZ-4
TLZ-10
TLZ-16
0,08
0,50÷2,50
1,00÷2,50
0,75÷4,00
1,50÷4,00
jak wyżej
as above
как выше
0,10
LgY 250V
LY 250V
LgY 750V
ADY 250V
0,5÷2,5
0,7÷4,0
1,0÷2,5
1,5÷4,0
jak wyżej
as above
как выше
0,06
4÷6,5
LY 750V
LgY 750V
ADY 750V
DY 750V
2,5÷6,0
2,5÷6,0
4,0÷10,0
4,0÷10,0
OZ-3
136-130XXX
6÷10,5
LGg 750V
LgY 750V
LY 750V
ALYd 750V
1,5÷16,0
6,0÷16,0
10,0÷25,0
16,0÷25,0
OZ-4
136-140XXX
10÷16
LgYd 750V
LgY 750V
ALYd 750V
LY 750V
25,0÷50,0
25,0÷70,0
35,0÷70,0
35,0÷70,0
OZ-5
136-150XXX
15÷19
ALYd 750V
LY 750V
LYc 750V
95÷120
95÷120
95÷120
OZ-6
136-160XXX
19÷25
LgYd 750V
ALYd 750V
LYd 750V
95÷120
150
150÷185
0,12÷2,50
1,1÷2,7
DcZb-M
250V
DY 250V
LY 250V
OZ-1
136-110XXX
2,5÷4,5
LgY 250V
LgY 750V
LY 250V
ADY 250V
OZ-1/3
136-1123XX
2,5÷4,5
OZ-2
136-120XXX
OZ-0
136-100XXX
Typ
Type
Тип
0,50÷1,00
0,35÷0,75
ZUG-G10
ZUG-G16
TLZ-4
TLZ-10
TLZ-16
ZGG-25
ZGG-35
ZGG-70
ZUG-G16
TLZ-10
TLZ-16
ZGG-25
ZGG-35
ZGG-70
ZGG-35
ZGG-70
ZP
i / and / и
ZD wszystkie
przekroje / all
cross sections
все разрезы
0,15
+, –,
,
,
,
, (+), (–),
, =, ~, , , ; , . , : , L1, L2,
100
L3, PE, PEN
szt. / pcs./ шт.
(10 pasków 3. Bez nadruku / Without overprint / Без печатной надписи
– OZ-0/BN 136-100800
tapes
4. Paski / Tapes / Полоски: 1, 2, 3, ... , 10, 11, 12, ... , 20, 21, 22,
полосок)
... , 30 ... , ... , ... , 91, 92, 93, ... , 100
5. Nadruki specjalne wg wymagań zamawiającego /
Special overprints in accordance with customer demands /
Специальные печатные надписи по требованиям заказчика
100
jak wyżej + a, b, c, ...,z
szt. / pcs./ шт.
as above + a, b, c, ...,z
(10 pasków
как выше + a, b, c, ...,z
tapes
OZ-1/BN 136-110800
полосок)
1. Pojedyncze znaki / Individual characters / Одиночные знаки:
100
0, 1, 2, ... , 9; A, B, C, ... Z, a, b, c, ... , z
szt. / pcs./ шт. 2. Pojedyncze symbole / Individual symbols / Одиночные
(10 pasków
символы: +, –,
, =, ~, . , :
tapes
3. Bez nadruku / Without overprint / Без печатной надписи
полосок)
– OZ-1/3/BN 136-112380
1. Pojedyncze znaki / Individual characters / Одиночные знаки:
100
0, 1, 2, ... , 9; A, B, C, ... Z
szt. / pcs./ шт. 2. Pojedyncze symbole / Individual symbols / Одиночные символы:
(10 pasków
, =, ~, . , : , L1, L2, L3, PE, PEN
+, –,
tapes
3. Bez nadruku / Without overprint / Без печатной надписи
полосок)
– OZ-2/BN 136-120800
0,30
100
jak wyżej
as above
как выше
OZ-4/BN 136-140800
0,60
100
jak wyżej
as above
как выше
OZ-4/BN 136-130801
jak wyżej
as above
как выше
1,00
100
jak wyżej
as above
как выше
1,60
100
jak wyżej
as above
как выше
OZ-4/BN 136-130801
jak wyżej
as above
как выше
OZ-6/BN 136-162002
Ø zewnętrzne przewodu / External diameter of wire / Ø наружные провода
[mm/мм]
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
10
I
15
I
20
I
25
I
0Z-0
0Z-1
0Z-1/3
0Z-2
0Z-3
0Z-4
0Z-5
0Z-6
Sposób zamawiania
np.:
OZ-6/7
–
OZ-6/UZ
–
OZ-6/ZMIE
–
OZ-6//
–
OZ-6/BN
–
cyfra “7”
“ ”
“~”
“/”
bez nadruku
Ordering
eg.:
OZ-6/7
OZ-6/UZ
OZ-6/ZMIE
OZ-6//
OZ-6/BN
–
–
–
–
–
number “7”
“ ”
“~”
“/”
without overprint
Метод заказа
нпр.:
OZ-6/7
OZ-6/UZ
OZ-6/ZMIE
OZ-6//
OZ-6/BN
–
–
–
–
–
цифра “7”
“ ”
“~”
“/”
без печатной надписи
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
4/10
Oznaczniki typu SZ
Markers, SZ type
Обозначители типа SZ
zakres temperatur: -80÷+200 ºC
temperature range: -80÷+200º C
диапазон температур: -80÷+200 ºЦ
Zastosowanie: Do oznaczania kabli i przewodów w urządzeniach grzejnych i innych urządzeniach, gdzie panują wysokie temperatury
otoczenia.
Temperatura pracy: -80÷+200 ºC.
Cechy charakterystyczne:
1. Występuje w postaci profilu o kształcie okrągłym, nadrukowanego i ponacinanego w celu
ułatwienia odrywania.
2. Materiał profilu – silikon odporny na typowe
rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską,
pleśnie, wysokie i niskie temperatury.
3. Nadruk dobrze widoczny, nieścieralny, podwójny (z dwóch stron oznacznika).
4. Kolor profilu żółty, nadruk czarny.
5. Montaż narzędziami po 1 szt. zasadniczo
przed założeniem końcówek na przewody.
Application: For marking cables and wires in
heating equipment, etc., where high ambient
temperatures rule.
Применение: Для обозначения кабелей и проводов в нагревательных устройствах и других
устройствах где находятся высокие температуры окружающей среды.
Tемпературa работы: -80÷+200 ºЦ.
Характерные черты:
1. Изготовляются в виде профиля круглой формы с печатной надписью и с нарезкой для
облегчения отрывания.
2. Материал профиля – силикон устойчивый к
типичным растворителям, смазкам, маслам,
морской воде, плесеням, высоким и низким
температурам.
3. Печатная надпись четко видимая, не стирается, двойная (с двух сторон обозначения).
4. Цвет профиля желтый, печатная надпись
черная.
5. Монтаж, при помощи инструментов, по одной
штуке в основном перед нанизыванием обозначителей на провода.
Преимущества:
1. Благодаря своей эластичности очень хорошо
держится на проводе.
2. Очень широкий ассортимент печатных
надписей.
3. Устойчивый к экстремально низким и высоким температурам.
Korzyści:
1. Dzięki swojej elastyczności bardzo dobrze
trzyma się na przewodzie.
2. Bardzo duży asortyment nadruków.
3. Odporny na ekstremalnie niskie i wysokie
temperatury.
Working temperature: -80÷+200 ºC.
Features:
1. Round shaped profile form, overprinted and
notched in order to facilitate tearing off.
2. Profile material: silicone resistant to typical
solvents, grease, oil, sea water, mould, high
and low temperatures.
3. Overprint well visible, indelible,double (on the
both sides of the marker).
4. Profile colour: yellow, overprint: black.
5. Mounting by means of tools, one by one, as a
rule before mounting terminals on wires.
Advantages:
1. Owing to their elasticity they hold fast to the
wire.
2. Very large choice of overprints.
3. Resistant to extremely low or high temperatures.
SZ-0
Ø zew. przewodu
External dia. of wire
Ø наружн. провода
[mm/мм]
1,3÷2,0
Szerokość oznacznika
Marker width
Ширина обозначителя
[mm/мм]
3,8
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
100
SZ-1
1,8÷3,0
3,8÷4,7
100
SZ-2
3,0÷5,0
3,8÷4,7
100
SZ-3
5,0÷7,5
4,9÷6,5
100
SZ-4
7,0÷10,0
4,9÷6,5
100
SZ-5
10,0÷13,0
6,0÷7,9
100
Typ
Type
Тип
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
Art. nr
Item No.
Арт. №
1. Cyfry / Numbers / Цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
2. Litery / Letters / Буквы: A, B, C, ... Z;
3. Pojedyncze symbole / Individual symbols / Одиночные символы:
130-2000XX
,.;
+, -, /, =, ~,
Uwaga! Wszystkie typy są dostarczane w tym samym asortymencie nadruków.
Note! All types are delivered in the same choice of overprints.
Внимание! Все поставляемые типы в том же самом ассортименте печатных надписей.
130-2001XX
130-2002XX
130-2003XX
130-2004XX
130-2005XX
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
4/11
Oznaczniki typu OS 4,
OF 4
Markers, OS 4,
OF 4 type
Обозначители
типа OS 4, OF 4
Zastosowanie:
Do oznaczania przewodów o przekrojach do 4
mm² w rozdzielnicach, instalacjach elektrycznych.
Temperatura pracy: -30÷+70 °C.
Materiał: polistyren.
Cechy charakterystyczne:
1. Występuje w postaci wypraski zakładanej na
przewód przed przyłączeniem do zacisku.
2. Kolory: biały, żółty, niebieski, zielony, fioletowy.
3. Nadruk opisywany ręcznie pisakiem.
Application:
For marking wires of cross-section up to 4 mm²
in switchgears, electrical systems.
Korzyści:
1. Dzięki odpowiednio dobranej szerokości bardzo chętnie stosowany do listew ZU 6-6, 4,
10 i podobnych. Tradycyjny, bardzo popularny
przy remontach i nowych konstrukcjach.
2. Pole opisowe 6,2 x 21 mm pozwala na
umieszczenie dużej ilości znaków ręcznie za
pomocą pisaka PC lub PN.
Advantages:
1. Owing to properly selected width it is willingly
used for the ZU 6-6, 4, 10 or singular strips.
Traditional, very popular for repairs and new
constructions.
2. Description field 6.2 x 21 mm enables to place a large amount of characters by means of
PC or PN pen.
Применение:
Для обозначения проводов с сечением до 4
мм² в распределительных устройствах, электрических проводках.
Температурпа работы: -30÷+70 °Ц.
Материал: полистирол.
Характерные черты:
1. Изготовляются в виде прессованного изделия, которое накладывают на провод перед
присоединением к зажиму.
2. Цвета: белый, желтый, синий, зеленый,
фиолетовый.
3. Печатная надпись описываемая вручную
ручкой.
Преимущества:
1. Благодаря соответственно подобранной ширине очень часто применяемый к планкам ZU
6-6, 4, 10 и похожих. Традиционный, очень
популярный в ремонтах и новых конструкциях.
2. Площадь для описания 6,2 x 21 мм позволяет
на помещение большого количества знаков
вручную при помощи ручки РС или PN.
Working temperature: -30÷+70 °C.
Material: polystyren.
Features:
1. In moulding form mounted onto the wire before connecting it to the terminal.
2. Colours: white, yellow, blue, green, violet.
3. Overprint hand-made by means of a pen.
Opakowanie
Packing
Упаковка
100
Art. nr
Item No.
Арт. №
132-200700
Typ
Type
Тип
OS 4
Kolor
Colour
Цвет
biały / white / белый
OFG 4
zielony / green / зелёный
100
132-210300
OFY 4
żółty / yellow / жёлтый
100
132-210400
OFV 4
fioletowy / violet / фиолетовый
100
132-210500
OFB 4
niebieski / blue / синый
100
132-210600
Pisaki do opisywnia
ręcznego
Pens for hand writing
Фломастеры для
описывания вручную
Do samodzielnego opisywania służą pisaki PC,
PN i PG z różnymi szerokościami linii i kolorami.
PC, PN, PG pens are used to individual writing
with different line width and colours.
Для самостоятельного описывания служат
ручки PC, PN, PG.
Typ
Type
Тип
Linia
Line
Линия
Grubość lini
Thickness line
Толщина линии
[mm/мм]
Kolor
Colour
Цвет
Art. nr
Item No.
Арт. №
PC-S
cienka
thin
тонкая
czarny / black / чёрный
134-240851
0,3
czerwony / red / красный
134-240852
zielony / green /зелёный
134-240853
normalna
normal
нормальная
czarny / black / чёрный
134-240858
1
gruba
thick
толстая
1÷3
PC-R
PC-G
PN-S
PN-R
PN-G
PG-S
PG-R
PG-G
czerwony / red / красный
134-240859
zielony / green /зелёный
134-240860
czarny / black / чёрный
134-240865
czerwony / red / красный
134-240866
zielony / green /зелёный
134-240867
ISO
9001
4/12
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
Oznaczniki
samoprzylepne w
rolkach typu OSR
Self-adhesive markers
in rolls, OSR type
Самоприлипающие
обозначители
в роликах типа OSR
Zastosowanie:
Do oznaczania przewodów o przekrojach do 16
mm² w rozdzielnicach, instalacjach elektrycznych.
Temperatura pracy: -30÷+85 ºC.
Cechy charakterystyczne:
1. Występuje w postaci paska samoprzylepnego
papieru z nadrukiem.
2. Pasek jest perforowany co 32 mm tj. 5 znaków. Pojedynczy oznacznik zawiera 5 znaków
na polu 5 x 32 mm. W rolce jest 70 oznaczników.
3. Kolor papieru biały, nadruk czarny.
4. W jednym zasobniku 10 rolek (po 1 z nadrukiem 0, 1, 2, ..., 9).
Application:
For marking wires of cross-section up to16 mm²
in switchgears, electrical systems, etc.
Korzyści:
1. Bardzo praktyczny w sytuacji ciasno ułożonych przewodów.
2. Umożliwia oznaczenie dowolną liczbą przez
montaż kilku oznaczników.
3. Bardzo praktyczne opakowanie zawierające
całość oznaczeń.
Advantages:
1. Very practical in situation of tightly placed
wires.
2. Enables marking with any number by installing more markers.
3. Very practical packing which contains the
whole set of markings.
Wskazówki praktyczne:
1. Oznacznik powinien być montowany do przewodu oczyszczonego z kurzu, brudu i tłuszczu
denaturatem.
2. Podczas montażu nie należy zabrudzić warstwy samoprzylepnej.
Art. nr: 130-320100.
Practical hints:
1. The marker should be mounted to the wire
cleaned from dust, dirt and grease, by means
of methylated spirit.
2. Take care not to soil the self-adhesive layer
during the installation
Item No.: 130-320100.
Применение:
Для обозначения проводов с разрезами до 16
мм² в распределительных устройствах, электрических проводках.
Температуры работы: -30÷+85 ºЦ.
Характерные черты:
1. Изготовляются в виде самоприлипающей полоски бумаги с печатной надписью.
2. Полоска является перфорированной в расстояниях 32 мм т.е. 5 знаков. Одиночный
обозначитель содержит 5 знаков на площадке 5 х 32 мм. В ролике находится 70
обозначителей.
3. Цвет бумаги белый, печатная надпись
чёрная.
4. В одном магазине 10 роликов (по 1 с напечатанными цифрами 1, 2, ..., 9).
Преимущества:
1. Очень практичный в ситуациах, когда провода плотно расположены.
2. Существует возможность обозначения произ
вольным числом путем монтажа нескольких
обозначителей.
3. Очень практичная упаковка содержит комплект обозначений.
Практические указания:
1. Обозначитель нужно монтировать к проводу очищенного от пыли, грязи и жира при
помощи денатурата.
2. Во время монтажа нужно обращать внимание, чтобы не загразнить самопри-липающии
слой.
Арт. №: 130-320100.
Working temperature: -30÷+85 ºC.
Features:
1. Self-adhesive paper strip with overprint.
2. The strip is perforated every 32 mm, i.e. 5
characters. One marker contains 5 characters
on the field 5 x 32 mm. There are 70 markers
in the roll.
3. Paper colour: white; overprint: black.
4. 10 rolls in one dispencer (one roll overprinted
0, next –1, etc. ... up to 9).
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
Oznaczniki na
podstawce
Markers on the bar
4/13
Обозначители
на подставке
oszczędzają ponad 50% czasu!
save over 50% of time!
экономят свыше 50% времени!
Zastosowanie:
Najnowsza rodzina oznaczników OPMS, OPM i
OPE do oznaczania przewodów, światłowodów i
kabli o średnicach zewnętrznych od 1÷19 mm.
Cechy charakterystyczne:
1. Oznaczniki są umieszczone na podstawkach
montażowych po 30 oznaczników (do wielkości 4).
2. Materiał twardy, bardzo sprężysty.
3. Precyzyjne wykonanie każdego oznaczni- ka
gwarantowane przez elektroniczny monitoring produkcji.
4. OPM – ma taki sam napis po dwóch stronach
oznacznika co ułatwia odczyt oznaczenia.
OPMS – ma tylko pojedynczy napis.
Application:
The latest family of the OPMS, OPM and OPE
markers for marking wires, optical waveguides,
cables of 1÷19 mm outer diameter.
Features:
1. Markers are placed on the mounting bars, 30
markers. each (up to size 4).
2. Material is hard, very springy.
3. Precise execution of every marker is guaranteed by electronic monitoring of production.
4. The OPM has the same overprint on both sides, that facilitates to read the marking. The
OPMS has only single overprint.
Применение:
Новейшие типы обозначителей OPMS, OPM и OPE
для обозначения проводов, световодов, кабелей
с внутренними диаметрами от 1÷19 мм.
Характерные черты:
1. Обозначители помещены на монтажных
подставках по 30 обозначителей (до 4 величины)).
2. Материал твердый, очень упругий.
3. Точное изготовление каждого обозначителя
гарантирует электронный контроль производ-ственного процесса.
4. OPM – имеет такую же надпись с обеих сторон обозначителя, что облегчает прочесть
обозначения. OPMS – имеет только одиночную надпись.
Trwały, nieścieralny, widoczny napis, wtopiony
w materiał.
Durable, indelible, visible overprint, melted into
material.
Прочная, видимая надпись вплавленная в материал, не стирается.
Materiał oznacznika to kopolimer o dużej odporności na chemikalia.
Marker is made of a copolymer highly resistant
to chemicals.
Материал обозначителя это сополимер с большой
устойчивостью к химикалиям.
Końcówka podstawki rozszerzając się obejmuje
przewód. Po niej oznacznik zsuwa się na przewód i zatrzaskuje na nim.
Bar ending widens and wrappes around the
wire. The marker slips along in onto the wire
and snaps.
Конец подставки расшираясь охватывает провод. По ней обозначитель соскальзывается на
провод и защелкивается на нем.
Dzięki występowi oznaczniki zawsze ustawiają
się w jednej linii.
Owing to the projection the markers always
draw up in one line.
Благодаря порожку обозначители всегда расставляются в одной линии.
Przy montażu ta szczelina rozszerza się więcej
niż wynosi średnica przewodu i oznacznik zatrzaskuje się na przewodzie. Umożliwia to montaż
oznacznika bez dostępu do początku przewodu
tzn. np. już po zaciśnięciu końcówki.
At mounting this shit widens more than the wire
diameter is and the marker snaps on the wire. It
enables to mount the marker without an access
to the wire end, i.e. for example already after
clamping the terminal
Во время монтажа эта щель разширается на
не более, чем составляет диаметр провода
и обозначитель защелкивается на проводе.
Это позволяет на монтаж обозначителя без
доступа к началу провода т.е. напр. уже
после зажима наконечника.
Szczelina oznacznika obejmuje występ w podstawce, dzięki czemu oznacznik nie obraca się.
The marker slot wrappes around the bar projection, so the marker cannot turn round.
Щель обозначителя охватывает порожек
в подставке и благодаря тому обозначитель
не вращается.
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
4/14
Typ OPMS
Markers OPMS type
Тип OPMS
z pojedyńczym nadrukiem
temperatura pracy: -30÷+90 °C
with single overprint Working
temperature: -30÷+90 °C
с одиночной печатной надписью
температура работы: -30÷+90 °Ц
Przewód / Wire / Провод
Przekrój
Ø zewnętrzna
Cross section
Extern dia.
Сечение
Ø наруж.
[mm²/мм²]
[mm/мм]
1,00÷1,40
0,10÷0,50
Typ
Type
Тип
OPMS 01
Kolor / Colour / Цвет
Nadruk
Overprint
Надпись
Oznacznik
Marker
Обозначитель
Podstawka
Bar
Подставка
Osobna podstawka
Separate bar
Отдельная
подставка
brązowa / brown / коричневая
OPMS 02
1,40 ÷ 1,80
0,50÷0,70
OPMS 1
1,90÷2,65
0,75÷1,00
OPMS 2
2,60÷3,50
1,50÷3,40
OPMS 3
3,25÷4,50
2,50÷6,00
niebieska / blue / голубой
OPMS 4
4,50÷6,00
6,00÷10,0
żółta / yellow / жёлтая
10
1szt. = 30 oznaczników
+ 1 podstawka
1 pcs. = 30 markers
+ 1 bar
1шт. = 30 обозначителей
+ 1 подставка
szara / grey / серая
czarny
black
чёрный
biały
white
белый
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
zielona / green / зелёная
czerwona / red / красная
Art. nr
Item No.
Арт. №
130-184XXX
130-185XXX
130-1804XX
130-1805XX
130-1806XX
130-1807XX
Typ OPM
Markers OPM type
Тип OPM
podwójnym nadrukiem
temperatura pracy: -30÷+90 °C
with double overprint
working temperature: -30÷+90 °C
с двойной печатной надписью
температура работы: -30÷+90 °Ц
Przewód / Wire / Провод
Ø zewnętrzna
Przekrój
Extern dia.
Cross section
Ø наруж.
Сечение
[mm/мм]
[mm²/мм²]
Typ
Type
Тип
Kolor / Colour / Цвет
Nadruk
Overprint
Надпись
Oznacznik
Marker
Обозначитель
Podstawka
Bar
Подставка
OPM 2
2,60÷3,50
1,50÷3,40
czerwona / red / красная
OPM 3
3,25÷4,50
2,50÷6,00
niebieska / blue / голубой
OPM 4
4,50÷6,00
6,00÷10,0
OPM 5
5,80÷8,50
czarny
black
чёрный
10,0÷16,0
biały
white
белый
Osobna podstawka
Separate bar
Отдельная
подставка
10
1 szt. = 30 oznaczników
+ 1 podstawka
1 pcs. = 30 markers
+ 1 bar
1 шт. = 30 обозначителей
+ 1 подставка
żółta / yellow / жёлтая
OPML 5
130-183850
OPML 6
130-183900
OPML 7
130-183950
OPML 8
130-183999
–
OPM 6
8,51÷11,5
16,0÷25,0
–
OPM 7
11,0÷15,5
25,0÷70,0
–
OPM 8
15,0÷19,0
70,0÷95,0
–
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
Art. nr
Item No.
Арт. №
130-181XXX
130-182XXX
130-1834XX
130-18384X
50
1szt. = 1 oznacznik
1 pcs. = 1 marker
1 шт. = 1 обозначителей
130-1838XX
130-18394X
130-1839XX
Typ OPE
Markers OPE type
Тип ОРЕ
kolory wg EUROCODE
temperatura pracy: -40÷+106 °C
colours acc. to EUROCODE
working temperature: -40÷+106 °C
цвета по EUROCODE
температура работы: -40÷+106 °Ц
Przewód / Wire / Провод
Ø zewnętrzna
Przekrój
Cross section
Extern dia.
Сечение
Ø наруж.
[mm²/мм²]
[mm/мм]
1,00÷1,40
0,10÷0,50
Typ
Type
Тип
OPE 01
Kolor / Colour / Цвет
Nadruk
Overprint
Надпись
Oznacznik
Marker
Обозначитель
Podstawka
Bar
Подставка
brązowa / brown / коричневая
–
OPE 02
1,40÷1,40
0,50÷0,70
szara / grey / серая
–
OPE 1
1,90÷2,65
0,75÷1,00
zielona / green / зелёная
–
OPE 2
2,60÷3,50
1,50÷3,40
czerwona / red / красная
–
OPE 3
3,25÷4,50
2,50÷6,00
niebieska / blue / голубой
–
żółta / yellow / жёлтая
–
OPML 5
130-183850
OPML 6
130-183900
OPML 7
130-183950
OPML 8
130-183999
wg / acc. / по
EUROCODE
wg / acc. / по
EUROCODE
OPE 4
4,50÷6,00
6,00÷10,0
OPE 5
5,80÷8,50
10,0÷16,0
–
OPE 6
8,51÷11,5
16,0÷25,0
–
OPE 7
11,0÷15,5
25,0÷70,0
–
OPE 8
15,0÷19,0
70,0÷95,0
–
Cyfra / Number / Цифра
0
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
Osobna podstawka
Separate bar
Отдельная подставка
10
1 szt. = 30 oznaczników
+ 1 podstawka
1 pcs. = 30 markers
+ 1 bar
1 шт. = 30 обозначителей
+ 1 подставка
Art. nr
Item No.
Арт. №
130-18800X
130-18802X
130-18804X
130-18806X
130-18808X
130-18810X
130-18812X
50
1szt. = 1 oznacznik
1 pcs. = 1 marker
1 шт. = 1 обозначителей
Tabela kolorów wg EUROCODE / Table of colours acc. EUROCODE / Таблица цветов по EUROCODE
Oznacznik
Nadruk
Oznacznik
Overprint
Cyfra / Number / Цифра
Marker
Marker
Надпись
Обозначитель
Обозначитель
czarny / black / чёрный
biały / white / белый
5
zielony / green / зелёный
130-18814X
130-18816X
130-18818X
Nadruk
Overprint
Надпись
biały / white / белый
1
brązowy / brown / коричневая
biały / white / белый
6
niebieski / blue / голубый
biały / white / белый
2
czerwony/ red / красная
biały / white /белый
7
fioletowy / violet / фиолетовый
biały / white / белый
3
pomarańczowy / orange / оранжевый
czarny / black / чёрный
8
szary / grey / серый
czarny / black / чёрный
4
żółty / yellow / жёлтая
czarny / black / чёрный
9
biały / white / белый
czarny / black / чёрный
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
Nadruki na oznacznikach
OPMS, OPM:
cyfry: 0, 1, 2, ... , 9;
litery duże: A, B, C, ... , Z;
symbole: +, -, , bez nadruku.
Nadruki na oznacznikach OPE
cyfry: 0, 1, 2, ..., 9.
Overprints on the OPMS,
OPM markers:
numbers: 0, 1, 2, ..., 9;
capital letters: A, B, C, ..., Z;
symbols: +, -, , without overprint.
Overprints on the OPE markers:
4/15
Печатные надписи на
обозначителях OPMS, OPM:
цифры: 0, 1, 2, ..., 9;
большие буквы: A, B, C, ..., Z;
символы: +, -, , без печатной надписи.
Печатные надписи на
обозначителях OPE:
цифры: 0, 1, 2, ..., 9.
numbers: 0, 1, 2, ..., 9.
Sposób zamawiania:
Way of order:
Метод заказа:
W zamówieniu oprócz typu należy podać symbol
nadruku – np.:
In the order besides the type please also give
the overprint symbol – eg.:
В заказе кроме типа необходимо указать символ печатной надписи – нп.:
OPMS 02/A
OPM 3/6
OPM 2/BN
OPE 1/2
OPM 2/+
OPM 2/UZ
OPMS 02/A
OPM 3/6
OPM 2/BN
OPE 1/2
OPM 2/+
OPM 2/UZ
OPMS 02/A
OPM 3/6
OPM 2/BN
OPE 1/2
OPM 2/+
OPM 2/UZ
–
–
–
–
–
–
litera "A"
cyfra "6"
bez nadruku
cyfra "2"
"+"
" "
Uwaga!
Można kupować po 1 szt. OPM, OPMS, OPE wielkości 01÷4 (30 oznaczników).
Do oznaczników OPM 5, 6, 7, 8 podstawki kupuje
się osobno.
–
–
–
–
–
–
letter "A"
number "6"
without overprint
number "2"
"+"
" "
Note!
The bars for the OPM 5,6,7,8 markers are purchased separately.
–
–
–
–
–
–
буква "A"
цифра "6"
без печатной надписи
цифра "2"
"+"
" "
Внимание!
К обозначителям ОРМ 5, 6, 7, 8 подставки покупают отдельно.
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
4/16
Oznaczniki typu OW
do opisywania
ręcznego
5
A
Обозначители типа
OW для описывания
вручную
Wymiary / Dimensions / Размеры
[mm/мм]
A
B
Typ
Type
Тип
8
2
8,5
Markers OW type for
hand overwriting
Art. nr
Item No.
Арт. №
OW 1
45
20
134-230730
OW 11
100
20
134-230740
OW 12
150
20
134-230750
OW 2
150
60
134-230760
OW 21
100
60
134-230770
Tabliczka elastyczna.
Materiał: PCW, odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśnie,
długotrwałe przebywanie w ziemi.
Kolor: biały.
Opakowanie: 100 szt.
Flexible marker.
Material: PVC, resistant to typical solvents,
grease, oil, sea water, mould, long-lasting staying in the ground.
Colour: white.
Packing: 100 pcs.
Обозначитель эластический.
Материал: ПВХ, устойчивый к типичным растворителям, смазкам, маслам, морской воде,
длительному пребыванию в земле.
Цвет: белый.
Упаковка: 100 шт.
Oznaczniki typu OWN
do opisywania ręcznego
lub maszynowego
Markers OWN type
for hand writing
or typing on
Обозначители типа
OWN для описывания
вручную или машинно
A
B
B
2,0
A
Typ
Type
Тип
OWN 11
OWN 12
5,1
5
OWN 13
OWN 21
Rys. / Drawing / Рис. 1.
Napisy można nanosić się ręcznie pisakiem.
Mocowanie do wiązek – taśmą TK lub TY.
Tabliczka sztywna.
Materiał: poliamid 6.6.
Kolor: biały.
Opakowanie: 100 szt.
Rys.
Drawing
Рис.
1
2
Wymiary / Dimensions /
Art. nr
Размеры
Item No.
[mm/мм]
Арт. №
A
B
40
20
134-230900
60
25
60
50
134-230910
134-230920
64,5
19
134-230930
Rys. / Drawing / Рис. 2.
Theinscriptions can be made by hand with a
pen.
Fixing to bundles by means of the TK or TY
tape. Rigid plate.
Material: polyamide 6.6.
Colour: white.
Packing: 100 pcs.
Надписи можно наносить вручную при помощи фломастера.
Крепление к пучкам – лентой TK или TY.
Жёсткая табличка.
Материал: полиамид 6.6.
Цвет: белый.
Упаковка: 100 шт.
Napisy nanosi się ręcznie pisakiem.
The overprints are made by hand with a pen.
Надписи наносят вручную при помощи фломастера.
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
Taśmy oznacznikowe
z tabliczką opisową do
zastosowań wnętrzowych
Marker ties
with description plate
for indoor application
TKOT
TYOT
4/17
Бандажи с табличкой
для описания для
внутренного применения
TKTO
TYTO
szerokość / width / ширина
długość / lenght / длина
Wyposażenie taśmy kablowej w tabliczkę
opisową daje możliwość trwałego opisania
wiązki przewodów metodą tłoczenia na gorąco
(hot-stamping), lub przy pomocy specjalnego
pisaka.
Materiał: poliamid 6.6 UL 94 V2 (własności
materiałów – patrz katalog ZAE Ergom “Taśmy
kablowe i inne...”).
Kolor: naturalny (jasny).
Providing cable tape with a description plate gives the possibility to write on the wire bundle
by means of the hot-stamping method or with
a special pen.
Material: polyamide 6.6 UL 94V2 (properties of
materials see the ZAE Ergom catalogue “Cable
ties etc...”).
Colour: natural (bright).
Оснащение бандажа в табличку для описания создает возможность прочного описания
пучка проводов методом горячей штамповки
(hot-stamping) или при помощи специального
фломастера.
Материал: полиамид 6.6 UL 94 V2 (свойства
материалов – см. каталог ZAE Ergom „Бандажи
и другие ...”).
Цвет: натуральный (светлый).
Typ TK / TK type / Тип TK
głowica zapinkowa w całości z poliamidu / buckling head made wholly of polyamide / застежная головка в целости из полиамида
TKTO 11/3
Długość
Length
Длина
[mm/мм]
100
Szerokość
Width
Ширина
[mm/мм]
2,5
Rozmiar tabliczki
Plate size
Размер таблички
[mm/мм]
25 x 8
Ø max. wiązki
Bundle max. diameter
Ø мах. пучки
[mm/мм]
18
Siła zrywająca*
Breaking force*
Сила разрыва*
[DaN]
8
TKTO 21/3
200
2,5
25 x 8
50
8
TKOT 11/3
100
2,5
21 x 9 lub / or / или 25 x 8
18
8
TKOT 21/3
200
2,5
21 x 9
50
8
Typ
Type
Тип
Typ narzędzia
Tool type
Тип инструмента
MK III A
MK III PR
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
100
110-121100
100
110-121400
100
110-121110
100
110-121410
Art. Nr
Item No.
Арт. №
Typ TY / TY type / Тип TY
głowica zapinkowa z blaszką stalową / buckling head with a steel tongue / Головка с застежкой, с металлической пластинкой
TYTO 9/3
Długość
Length
Длина
[mm/мм]
92
Szerokość
Width
Ширина
[mm/мм]
2,4
Rozmiar tabliczki
Plate size
Размер таблички
[mm/мм]
25 x 8
Ø max. wiązki
Bundle max. diameter
Ø мах. пучки
[mm/мм]
16
Siła zrywająca*
Breaking force*
Сила разрыва*
[DaN]
8
TYTO 20/3
210
2,4
25 x 8
51
8
TYOT 9/3
102
2,4
21 x 9
16
8
TYOT 20/3
212
2,4
21 x 9
51
8
Typ
Type
Тип
Typ narzędzia
Tool type
Тип инструмента
MK III A
MK III PR
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
100 / 1000
111-121300
100 / 1000
111-121400
Art. Nr
Item No.
Арт. №
100 / 1000
111-121500
100 / 1000
111-121600
Uwaga!
Na zamówienie możliwe jest dostarczenie taśm
jak wyżej z nadrukiem naniesionym metodą tłoczenia na gorąco (hot-stamping). Treść nadruku
dowolna.
Note!
On order we can supply the ties as above with
the overprint made using the hot-stamping method. Overprint contents optional.
Примечание!
По заказу возможным является поставка лент как
выше с печатной надписью нанесенной методом
горячей штамповки (hot-stamping). Содержание
печатной надписи произвольное.
Do ręcznego opisywania taśm TKOT i TKTO
oferujemy pisaki do tworzyw sztucznych.
For hand overwriting of the TKOT and TKTO
tapes we offer pens for plastic.
Для описывания вручную лент TKOT и TKTO
предлагаем ручки для пластмасс.
* Więcej informacji na temat siły zrywającej
– patrz dział “Opaski kablowe”.
* More information on the breaking force see
the ZAE Ergom catalogue “Cable ties”.
* Более подробная информация о разрывнойсилы – см. каталог ZAE Ergom „Кабельные
ленты”.
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
4/18
System oznaczania wiązek i kabli OV 6
OV 6 system of cable and bundle marking
Система обозначения пучков и кабелей OV 6
Zastosowanie: Do oznaczania kabli, rur, wiązek przewodów itp. w rozdzielnicach i instalacjach elektrycznych.
Temperatura pracy: -30÷+70 °C.
Cechy charakterystyczne:
1. Oznaczenie składa się z podstawki OVP w kolorze czarnym i oznaczników OV w ko-lorze
żółtym (czarny nadruk). Oznaczniki nakłada
się pojedynczo na podstawkę budując potrzebny napis. Całość montuje się do kabla
taśmą TK lub TY.
2. Materiał podstawki i oznaczników – PCW
odporny na typowe rozpuszczalniki, smary,
oleje, wodę morską, pleśnie.
3. Nadruk duży i dobrze widoczny, nieścieralny.
Nadruk jest wtopiony w materiał profilu i zabezpieczony chemicznie przed ścieraniem.
4. Montaż ręczny.
Application: For marking cables, pipes, wire
bundles, etc. in the switchgears and wiring systems.
Working temperature: -30÷+70 °C.
Features:
1. Marking consists of the OVP bar in black colour and the OV markers in yellow colour (black
overprint). The markers are put individually
onto the bar thus making the required description.
2. The complete set is mounted to the cable by
means of the TK or TY tie. Material of the
bar and markers – PVC resistant to typical
solvents, grease, oil, sea water, mould.
3. The overprint is large and well visible, indelible. The overprint is moulded into the profile
material and chemically protected against
erasing.
4. Mounting by hand.
Korzyści:
1. Dobrze czytelny, trwały napis.
2. Pewnie trzymający się kabla – odporny na
drgania i wstrząsy.
3. Bardzo duży asortyment nadruków – łatwo
tworzyć napisy.
4. Można opisywać ręcznie pisakiem.
5. Do kabli i wiązek o bardzo szerokim zakresie
średnic – nawet powyżej 200 mm.
Advantages:
1. Well visible, durable description.
2. Firmly holds to a cable – resistant to vibration.
3. Very wide choice of overprints – it is easy to
form the inscriptions.
4. Can be overwritten by hand with a pen.
5. For cables and bundles with a very wide range of diameters, even over 200 mm.
Podstawka OVP
OVP bar
x1
9
OVP 5
8
Применение: Для обозначения кабелей, труб,
пучков проводов и т.п. в распределительных
устройствах и электрических проводках.
Температура работы: -30÷+70 °Ц.
Характерные черты:
1. Обозначение состоит из подставки OVP черного цвета и обозначителей OV жёлтого
цвета (чёрная печатная надпись). Обозначители размещают поштучно на подставку
создавая желаемую надпись. Комплектную
надпись монтируют к кабелю при помощи
ленты ТК или TY.
2. Материал подставки и обозначителей – ПВХ
устойчивый к типичным растворителям, смазкам, маслам, морской воде, плесеням.
3. Печатная надпись большая и четко видимая
не стирается. Печатная надпись вплавленная
в материал профиля и химически обеспечена от стирания.
4. Монтаж происходит вручную.
Преимущества:
1. Четко читаемая, прочная надпись.
2. Надежно держится кабеля – устойчивая
к колебаниям и сотрясениям.
3. Очень широкий ассортимент печатных надписей – легко создавать надписи.
4. Можно описывать вручную при помощи
фломастера.
5. Для кабелей и пучков с очень широким диапазоном диаметров – даже свыше 200 мм.
Подставка OVP
Podstawka OVP 5 – max. 5 oznaczników OV 6
Podstawka OVP 10 – max. 10 oznaczników OV 6
Opakowanie: 100 szt.
Art. nr 136-162185.
Art. nr 136-162186.
OVP 5 bar – max. 5 markers OV 6 type
OVP 10 bar – max. 10 markers OV 6 type
Packing: 100 pcs.
Item No. 136-162185.
Item No. 136-162186.
Подставка OVP 5 – макс. 5 обозначителей OV 6
Подставка OVP 10 – макс. 10 обозначителей OV 6
Упаковка: 100 шт.
Aрт. № 136-162185.
Aрт. № 136-162186.
30
50
OVP 10
9
x1
8
60
80
5
9
Oznacznik OV 6
2+1
OV 6 marker
5
5,8
Sposób zamawiania / Ordering /
Метод заказа
np. / eg. / нпр.:
OV 6/7 – cyfra “7” / number “7” / цифра
“7”
OV 6/UZ – “ ”
OV 6/ZMIE
– “~”
OV 6// – “/”
OV 6/BN – bez nadruku / without overprint /
Oбозначитель OV 6
Nadruki na oznacznikach OV 6:
cyfry: 0, 1, 2, ... , 9
litery duże: A, B, C, ... , Z
, =, ., :, ;, /
symbole: +, -, ~,
w cenniku
bez nadruku:
Opakowanie: 100 szt. tego samego nadruku.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Overprints on the OV 6 markers:
numbers: 0, 1, 2, ..., 9
capital letters: A, B, C, ..., Z
, =, ., :, ;, /
symbols: +, -, ~,
in the price list
without overprint:
Packing: 100 pcs of the same overprint.
Item
Item
Item
Item
Item
Печатные надписи на обозначителях OV 6:
цифры: 0, 1, 2, ... , 9
Aрт.
большие буквы: A, B, C, ... , Z
Aрт.
символы: +, -, ~,
, =, ., :, ;, /
Aрт.
в прейскуранте
Aрт.
без печатной надписи:
Aрт.
Упаковка: 100 шт. однородной печатной надписи.
nr
nr
nr
nr
nr
136-162100 do 109;
136-162110 do 136;
136-162170 do 178;
136-1621XX;
136-162180.
No.
No.
No.
No.
No.
№
№
№
№
№
136-162100 up to 109;
136-162110 up to 136;
136-162110 up to 136;
136-1621XX;
136-162180.
136-162100 до 109;
136-162110 дo 136;
136-162170 дo 178;
136-1621XX;
136-162180.
ISO
9001
Oznaczniki przewodów elektrycznych / Wire markers /
Обозначители электропроводов
Wytłaczarka
do oznaczników
metalowych
DYMO M11
Metal embossed
tape system
DYMO M11
4/19
Экструдер
для металлических
обозначителей
DYMO M11
Art. nr 135-360000
Item No. 135-360000
Арт. № 135-360000
Dane techniczne:
– masa urządzenia: 550 g;
– długość całkowita: 263 mm;
– wytłaczane znaki: cyfry:1, 2, 3, ..., 9, 0;
litery: A, B, C, ..., Z;
symbole: -.
– wysokość wytłaczanych znaków: 4,8 mm;
– podziałka wydruku: 4,2 mm (6 znaków na
długości 25 mm);
– dziurkowanie otworu do mocowania oz-nacznika na kablu: Ø2,38 mm (dla taśmy TSB/5* należy wydziurkować dwa otwory obok siebie);
– wbudowany odcinak taśmy;
– materiały do wytłaczania: taśmy metalowe
(patrz tabelka).
Technical data:
– weight: 550 g.
– total lenght: 263 mm
– characters digits: 1,2,3...,9,0
letters: A,B,C,...,Z
symbols: – height of characters: 4,8 mm
– pitch of printing: 4,2 mm (6 signs on 25 mm
lenght)
– punching of holes 2,38 mm to fix label on a
cable (for TSB/5* tie 2 holes near by)
Технические данные:
– масса устройства: 550 г
– полная длина : 263мм
– выдавленные знаки: цифры:1,2,3....9,0 буквы: А,В,С,....Z знаки: -.
– высота выдавленных знаков 4,8мм
– деление распечатки: 6 знаков на отрезке
25мм), пробивка отверстия для крепления
обозначителя к кабелю: ф2,38 мм (для ленты ТSB/5* необходимо пробить близко друг
от друга отверстия)
– встроенный отсекатель ленты
– материалы для штамповки: металлическая
лента ( см. табл.)
Typ
Type
Тип
Mareriał
Material
Материял
Wymiary taśmy / Band dimensions / Размеры ленты
Długość
Grubość
Szerokość
Lenght
Thicknes
Width
Длина
Толщина
Ширина
m/м
[mm/мм]
[mm/мм]
12,7
0,14
4,9
Art. nr
Item No.
Арт. №
TDM 11 AL
Aluminium / Aluminium / Алюминий
TDM 11 ST
Stal nierdzewna 304 / Steinless steel 304 / Нержавеющая сталь 304
12,7
0,12
6,4
135-360006
TDM 11 AL-S
Aluminium samoprzylepne / Selfadhesiv aluminium / Самоприлипающии алюминий
12,7
0,20
4,9
135-360007
* Taśmy TSB – patrz dział “Opaski kablowe”.
* TSB ties – see the section “Cable ties,
etc...”.
135-360005
* Ленты TSB – смотри „Кабельные ленты и
другие”.
ISO
9001
Systemy oznaczeń DM / Marking system DM type /
Системы обозначения DM
4/20
System oznaczeń
przewodów DM
Wire marking system
DM type
Система обозначения
проводов DM
System składa się z następujących podstawowych elementów:
– przezroczystego nośnika oznaczników
DMC lub DME;
– wsuwki z nadrukiem oznaczenia przewodu DMIAR, DMIDC, DMIDE.
Sprawdza się doskonale przy oznaczaniu przewodów o średnicach od 1,5 do 10 mm. Nośniki
o długości 15 i 30 mm zapewniają optymalny
dobór zarówno do krótkich jak i długich opisów
przewodów. Wsuwki, oferowane są w dwóch
rodzajach dostosowanych długością do nośników:
– do nadruku na drukarce stacjonarnej z podajnikiem „traktorowym” (typ DMIAR);
– do nadruku na drukarce przenośnej I.D. PRO
Plus (typ DMIDC i DMIDE).
Klinowy kształt wsuwek do nośników DME
znacznie ułatwia umieszczenie ich w nośniku.
Wszystkie wsuwki mogą być również opisywane
ręcznie.
The system consist of two elements:
– transparent carrier DMC or DME type,
– insert with overprint of wire identification, DMIAR, DMIDC, DMIDE type.
It is a very popular wire marking system, for
wire diameters from 1,5 up to 10 mm.
The carriers with two lengths: 15 and 30 mm,
ensure optimal selection as well
for short as for long wire identification.
The inserts, with two lengths - adopted to the
carriers, are offered in two kinds:
– for office printing machine with “tractor” feeder (inserts DMIAR type),
– for portable printer I.D.PRO Plus (inserts
DMIDC and DMIDE type).
Wedge shape of inserts for DME carriers makes
easy their slipping into carrier.
All inserts can be handwrite.
Система состоит из следующих основных
элементов:
– прозрачного носителя обозначителей
DMС или DMЕ;
– шлевки с набивкой обозначения проводов DMIAR, DMIDC и DMIDE.
Пригоден для обозначения проводов диаметром от 1,5 до 10мм.
Носители, длиной 15 и 30 мм, гарантируют
оптимальный подбор описаний для коротких
и длинных проводов. Имеются шлевки 2 видов
приспособленных, по длине, к носителям:
– для набивки на стационарном принтере (типа DMIAR);
– для набивки на переносном принтере (типа
DMIDC и DMIDE).
Шпоночная форма шлевок для носителей DME
облегчает размещение их в носителе. Все шлевки можно подписывать также вручную.
Nośnik
Carrier
Носитель
Wsuwka
Insert
Шлевка
Drukarka
Printer
Принтер
Kompletny oznacznik
Marker
Готовый обозначитель
DMC
+
DME
+
+
Nośniki oznaczników
typu DMC, DME
Marker carriers DMC
and DME type
Носители обозначителей
типа DMС, DME
W postaci kształtki z kieszeniami na przewód
i wsuwkę.
Materiał: PCW przezroczysty.
Temperatura pracy: -30÷+70 °C.
In tube form with pockets for wires and inserts.
Material: transparent PVC.
Working temperature: -30÷+70 ºC
В виде фасонной детали с каналом для проводов и шлевок.
Материал: прозрачный ПВХ.
Рабочая температура: -30÷+70 °C.
DMC-1,5/2,5-15
Ø przewodu
Ø wire
Сечение провода
[mm/мм]
1,5÷2,2
DMC-2/4-15
2,0÷4,0
DMC-4/7-15
4,0÷7,0
Typ
Type
Тип
Długość nośnika
Carrier lenght
Длина носителя
[mm/мм]
Wsuwki
Inserts
Шлевки
15
DMIDP-105
DMIDC-105
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
200
Art. Nr
Item No.
Арт.№
135-370781
200
135-370782
100
135-370783
DMC-6/10-15
6,0÷10,0
100
135-370784
DMC-1,5/2,5-30
1,5÷2,2
100
135-370785
DMC-2/4-30
2,0÷4,0
DMC-4/7-30
4,0÷7,0
DMC-6/10-30
6,0÷10,0
DME-1,5/2,5-15
1,5÷2,2
DME-2/4-15
2,0÷4,0
DME-4/7-15
4,0÷7,0
30
15
DMIDP-111
DMIDC-111
DMIAR-15
DMIDE-105
100
135-370786
50
135-370787
50
135-370788
200
135-370791
200
135-370792
100
135-370793
DME-6/10-15
6,0÷10,0
100
135-370794
DME-1,5/2,5-30
1,5÷2,2
100
135-370795
DME-2/4-30
2,0÷4,0
DME-4/7-30
4,0÷7,0
DME-6/10-30
6,0÷10,0
NOWOŚĆ!
30
DMIAR-30
DMIDE-111
NEW!
Rysunek
Drawing
Рисунок
100
135-370796
50
135-370797
50
135-370798
НОВОСТЬ!
ISO
9001
Systemy oznaczeń DM / Marking system DM type /
Системы обозначения DM
4/21
Wsuwki w arkuszu
typu DMIAR
do drukarki igłowej
Inserts in sheet DMIAR
type for dot printer
Шлевки в листах типа
DMIAR для игольных
принтеров
Oznacznik w postaci wsuwki klinowej do nośnika DME. Produkowany jest jako arkusz formatu
240x304,8 mm z perforacja umożliwiającą łatwe
odrywanie pojedynczych wsuwek oraz z perforacją prowadzącą w drukarce.
Temperatura pracy: -30÷+70 °C
Kolor: biały; żółty – YL.
Do edycji nadruków polecamy oferowany przez
ERGOM program. Umożliwia on:
– automatyczną edycję seryjną nadruków (cyfrową oraz literową);
– wydruk w dowolnej ilości znaków specjalnych
stosowanych w elektrotechnice takich jak np.
znak uziemienia, oznaczenia faz;
– archiwizację dokonanych wydruków, co umożliwia szybkie wprowadzenie zmian dla podobnych projektów.
Ze względu na niskie wymagania sprzętowe
program może być stosowany praktycznie na
dowolnym komputerze klasy PC pracującym pod
systemem Windows 95 lub późniejszym.
Marker in wedge shape for DME carrier. It is
manufactured as a sheet 240x304,8 mm. The
sheet is perforated, which makes possible easy
tearing single insert off and has lead punching
for “tractor” feeder.
Working temperature: -30÷+70 ºC
Colours: white, yellow – YL.
For identification edit we recommended ERGOM
software. It makes possible:
– automatic serial edit (digits and letters);
– printing special electrotechnical marks;
– saving of prepared overprints, which makes
easy quick edit similar projects.
With regard for low hardware requirements, the
software can be applied on any PC with WINDOWS 95 or newer operating system.
Обозначитель в виде шпоночной шлевки к носителям DME. Изготавливается в форме листа
форматом 240 х 304,8 мм имеющего перфорацию
для отрывания отдельных шлевок и перфорацию проводящую в самом принтере.
Рабочая температура: -30÷+70 °C
Цвет: белый, желтый – YL.
Для редактирования набивки фирма ERGOM
предлагает специальную программу. Она дает возможность:
– автоматического серийного редактирования
набивок (цифровую и буквенную);
– печати произвольного количества знаков специальных применяемых в электротехнике,
таких как, напр. знак заземления, обозначения фаз;
– архивирования сделанных распечаток, что
гарантирует быстрое изменение похожих проектов.
Из-за низких системных требований программу
можно применять практически на всех компьютерах класса РС работающих в системе
Windows 95 либо старшей.
226,5
304,8
4
UO 2413 JD 56
12,7
Przykład nadruku
Example identification
Пример набивки
L
nxL=180
240
Wsuwka
Insert
Шлевка
Arkusz z wsuwkami
Sheet of inserts
Лист со шлевками
Drukarka igłowa (do nanoszenia nadruku)
Dot printer (for inscription printing)
Игольный принтер (для нанесения набивки)
Liczba w arkuszu / Number on sheet / Количество на листе
Drukarka
Praktyczna / Practical /
Max. liczba znaków
Długość
Opakowanie
Całkowita / Total / Общее
Практическое
Printer
Length
Kolumn
Packing
min. / min./ мин.
Max. number of characters
Длина
Column
Упаковка
Oznaczników
Oznaczników
Принтер
L
Wierszy
Wierszy Столбцов
[ark./form./лист]
Markers
Markers
Максимальное количество
[mm/мм]
(n)
Lines
Lines
Обозначителей
Обозначителей
знаков
Строчек
Строчек
[szt./pcs./шт.]
[szt./pcs./шт.]
Typ (Biały)
Type (White)
Тип (Белый)
Art. Nr
Item No.
Арт. №
Typ (Żółty)
Type (Yellow)
Тип (Желтый)
Art. Nr
Item No.
Арт. №
DMIAR 15
134-900010
DMIAR 15 YL
134-900110
15
864
72
576
48
12
7
10
DMIAR 30
134-900020
DMIAR 30 YL
134-900120
30
432
72
288
48
6
14
10
Uwaga!
Praktyczna ilość oznaczników w arkuszu nie
uwzględnia sztuk na górze i na dole arkusza
niemożliwych do zadrukowania. Jest zależna od
typu używanej drukarki igłowej.
Note!
Practical markers number on sheet do not consist pieces on the top and the bottom of sheet,
which are impossible to print on. It depends on
kind of dot printer.
Внимание!
Практическое количество обозначителей на
листе не учитывает штук на верху и внизу
листа которых нет возможности запечатать.
Зависит от используемого принтера игольного принтера.
NOWOŚĆ
NEW
НОВИНКА
ISO
9001
Systemy oznaczeń DM / Marking system DM type /
Системы обозначения DM
4/22
Wsuwki w rolce typu
DMIDC i DMIDE
do drukarki
I.D.PRO Plus
Inserts on rolls, DMIDC
and DMIDE type
for I.D.PRO Plus printer
Wsuwka typu DMIDC
do nośników DMC
Insert DMIDC type
for DMC carriers
Шлевка типа DMIDC
для носителей DMC
Wsuwka typu DMIDE
do nośników DME
Insert DMIDE type
for DME carriers
Шлевка типа DMIDЕ
для носителей DMЕ
Temperatura pracy: -30÷+70 °C
Kolor: biały; żółty – YL.
Do nadruków polecamy oferowaną przez Ergom
drukarkę I.D.PRO Plus. Umożliwia ona:
– wykonywanie nadruku wsuwek w miejscu budowy instalacji elektrycznej;
– automatyczną edycję seryjną nadruków;
– druk podstawowych znaków specjalnych stosowanych w elektrotechnice.
Typ (Żółty)
Type (Yellow)
Тип (Желтый)
Art. Nr
Item No.
Арт. №
Typ (Biały)
Type (White)
Тип (Белый)
Ролики шлевок типа
DMIDC и DMIDE
для принтера
I.D.PRO Plus
Drukarka I.D.PRO Plus
do nanoszenia nadruku
I.D.PRO Plus printer
for inscription printing
Принтер I.D.PRO Plus
для нанесения набивки
Working temperature: -30÷+70 ºC
Colours: white, yellow – YL.
For identification printing we recommended
I.D.PRO Plus printer. It makes possible:
– printing of inserts on building place;
– automatic serial edit;
– printing special electrotechnical marks.
Długość
Length
Длина
L
[mm/мм]
Art. Nr
Item No.
Арт. №
DMIDC-105
135-370731
DMIDC-105YL
135-370732
15
DMIDC-111
135-370733
DMIDC-111YL
135-370734
30
Liczba w rolce
Pieces / roll
Количество на ролике
[szt./шт.]
Рабочая температура: -30÷+70 °C
Цвет: белый, желтый – YL.
Для набивки фирма ERGOM предлагает принтер
I.D.PRO Plus. Он дает возможность:
– разбивки шлевок на месте строительства
электроустановок;
– автоматического серийного редактирования набивок;
– печати знаков специальных применяемых в
электротехнике.
I.D. PRO Plus
Max. liczba znaków
Max. number of characters
Принтер Максимальное
количество знаков
4
Kod druku
Size of print
Код набивки
11
DMIDP-105
DMIDP-111
DMIDE-105
135-370736
DMIDE-105YL
135-370737
15
2x125
4
DMIDP-105
DMIDE-111
135-370738
DMIDE-111YL
135-370739
30
2x125
11
DMIDP-111
Oznaczniki wsuwane typu DMIDP
W postaci wsuwki do nośnika typu DMC. Odporny na większość rozpuszczalników.
Materiał: polipropylen.
Temperatura pracy: -30÷+70 ºC.
Kolory: biały – bez oznaczenia; żółty – YL.
Insert markers, DMIDP type
Printable insert into DMC type carriers. Resistant to most solvents
Material: polypropylene.
Working temperature: -30÷+70 ºC.
Colours: white – without signitying; yellow – YL.
DMIDP + DMC
Обозначители всовываемые, типа DMIDP
В виде вкладышак для DMC держатели.
Материял: полипропилен.
Температура работы: -30÷+70 ºC.
Цветы: белый – без обозначения; жёлтый – YL.
DMIDP-105-389
Długość oznacznika
Markers lenght
Длина обозначитедя
[mm/мм]
12,70
Ilość linii druku
Number of print lines
Количество линии
печати
1
4
Ilość oznaczników w rolce
Number of markers in roll
Количество обозначет. в ролике
[szt./ pcs./шт.]
100
DMIDP-105-389 YL
12,70
1
4
100
135-370722
DMIDP-111-389
25,40
1
11
100
135-370723
DMIDP-111-389 YL
25,40
1
11
100
135-370724
Typ
Type
Тип
NOWOŚĆ
Max. liczba znaków w linii
Max. number of characters in line
Макс. число знаков в линии
NEW
НОВИНКА
Art. Nr
Item No.
Арт. №
135-370721
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
Drukarka przenośna
I.D.PRO Plus
Art. nr 135-370100
Drukarka I.D.PRO Plus charakteryzuje się bardzo
małymi wymiarami, co w połączeniu z ergonomicznym kształtem i odpornością na wstrząsy
i uderzenia czyni z niej wyjątkowo przydatne
narzędzie. Jej samonastawna głowica akceptuje
wiele różnorodnych, fabrycznie przygotowanych materiałów do druku, w postaci taśm o
szerokości 12,7, 25,4 i 38,1 mm. Drukowanie
jednostronne. Czytelny wyświetlacz LCD (2x16
pól) wcześniej wyświetla drukowane informacje
redukując całkowicie błędy wydruku.
Zalety stosowania drukarki:
– Niski koszt zakupu sprzętu.
– Bardzo dobre przystosowanie drukarki do warunków pracy na stanowisku montera: obudowa pasująca do dłoni, odporność na wstrząsy
i uderzenia, akcesoria ułatwiające pracę.
– Profesjonalnie drukowane etykiety i oznaczniki
przewodów.
– Czytelny, trwały i odporny wydruk.
– Krótki, mierzony w sekundach, czas wykonania wydruku.
– Dostosowanie do szerokiego zakresu ro-dzajów materiałów do druku:
– oznaczniki samolaminujące, wsuwane i nasuwane, koszulki termokurczliwe, etykiety
samoprzylepne.
– Szybka i łatwa wymiana materiałów do
druku.
– Niepotrzebny magazyn z dużym wyborem
gotowych (z opisem) materiałów oznacznikowych.
– Nie ma strat materiałów oznacznikowych.
Wyposażenie podstawowe (w cenie drukarki):
– Taśma czarna 1 szt.
– Zestaw akumulatorowy typu IDPRO-BPCE
1 szt. – Art. nr 135-370110
– Ładowarka akumulatorowa typu IDPRO-BC
(220V) 1 szt.
– Pasek na przegub dłoni 1 szt.
– Instrukcja użytkowania 1 szt.
Taśmy barwiące:
– R 5300 dla PSIDP, DMIDP
Art. nr 135-370104
– R 7300 dla WMS i pozostałych etykiet
Art. nr 135-370106
I.D. PRO Plus mobile
printer
Item No. 135-370100
The I.D. PRO Plus printer is characterised by
very small dimensions, which in connection with
ergonomic shape and resistance to vibrations
and impacts makes it an exceptionally useful
tool. Its self-adjusting head accepts many different, manufactured materials for printing, in
the form of tapes 12,7; 25,4 and 38,1 mm wide.
One-side printing. Readable LCD display (2x16
fields) earlier displays the printed information
(print priview) thus absolutely reducing overprint errors.
Advantages of printer use:
– Low cost of equipment.
– Good accommodation of the printer to working
conditions on the electrician stand: hand-adapted enclosure, resistance to vibrations and
impacts, work-facilitating accessories.
– Professionally printed labels and wire markers.
– Readable, durable and erasion-proof printout.
– Short, measured in seconds time of printing.
– Adapted to a wide range of materials for printing: self-laminating, slipped-in or drew-over
markers, self-shrinking jackets, self-adhesive
labels.
– Quick and easy change of printing materials.
– A store with a wide choice of ready marking
materials (with inscriptions) is unnecessary .
– No losses of marking materials.
Basic equipment included (in the price of
printer):
– Black printer ribbon 1 pcs.
– Battery set, IDPRO-BPCE type 1 pcs. – Item
No. 135-370110
– Battery charger, IDPRO-BC (220 V) type 1
pcs.
– Wrist strap 1 pcs.
– User’s manual 1 pcs.
Printer ribbons:
– R 5300 for PSIDP, DMIDP
Item No. 135-370104
– R 7300 for WMS and all labels
Item No. 135-370106
4/23
Переносный принтер
I.D.PRO Plus
Арт. № 135-370100
Переносное печатное устройство I.D.PRO Plus характеризуется очень малыми размерами,
что в сочетании с эргономической формой и
устойчивостью к сотрасениям и ударам классифицирует его, как исключительно полезный
инструмент. Его самоустанавливаемая головка приспособлена к работе с разнообразными
фабрично подготовленными материалами для
печати, в виде лент с шириной 12,7; 25,4 и 38,1
мм. Одностороннее печатание. До начала распечатки, на дисплее LCD (2x16 полей) четко
появляется воспроизведенная надпись, что позволяет полностью избежать ошибок.
Преимущества применения печатного
устройства:
– Низкая стоимость печатного устройства
– Печатное устройство легко приспосабливается к условиям работы на посту монтера:
корпус подходит к ладони, устойчивость к
сотрясениям и ударам, принадлежности облегчающие работу.
– Профессионально печатанные этикетки
и обозначители проводов.
– Четкая, прочная и устойчивая распечатка.
– Краткое, измеряемое в секундах, время проведения распечатки.
– Приспособление к широкому диапазону видов материалов для печати: обозначители
самоламинирующие, всовыванные и натягиванные, термоусаживаемые рубашки,
самоприлипающие этикетки.
– быстрый и легкий обмен материалов для
печати.
– Ненужный магазин с большим выбором готовых (с описанием) материалов употребляемых
для обозначений.
– Нет потерь материалов употребляемых для
обозначений.
Основное оснащение (в цене принтера):
– Красящая лента чёрная 1 шт.
– Аккумуляторный набор типа IDPRO-BPCE 1
шт. – Арт. № 135-370110
– Аккумуляторный погрузчик типа IDPRO-BC
(220В) 1 шт.
– Поясок на кисть ладони 1 шт.
– Инструкция эксплуатации 1 шт.
Красящае ленты:
– R 5300 для PSIDP, DMIDP
Арт. № 135-370104
– R 7300 для WMS и а также других этикеток
Арт. № 135-370106
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/24
Dane techniczne drukarki:
– Masa: 0,73 kg;
– Typ głowicy drukującej: igłowa;
– Temperatura pracy: 5÷40 ºC;
– Wielkość druku: małe znaki 2 x 2 mm;
duże znaki 3 x 3 mm.
Akcesoria dodatkowe (ułatwiające pracę z
drukarką I.D.PRO Plus):
– Sztywne etui (typu IDPRO-HC) – do trans-portu i przechowywania drukarki – Art. nr
135-370101;
– Ładowarka akumulatorowa 12 V (typ ID PRO-BC 12 V) – włączana do gniazda zapalniczki
w samochodzie – Art. nr 135-370103.
Printer technical data:
– Weight: 0,73 kg;
– Printing head type: needle;
– Working temperature: 5÷40 ºC;
– Print size:
małe znaki 2 x 2 mm;
duże znaki 3 x 3 mm.
Additional accessories (to facilitate the
working with the I.D. PRO Plus printer):
– Rigid case (IDPRO-HC type) – for transport
and storage of the printer – Item No. 135-370101;
– Battery charger 12 V (IDPRO-BC 12 V type)
– connected to the lighter socket in the car;
– Item No. 135-370103.
Технические данные печатного уст-ройства:
– Вес: 0,73 кг;
– Тип печатающей головки игольчатый;
– Температуры работы: 5÷40 ºЦ;
– величина надписи: маленькие знаки 2х3мм
большие знаки 3х3мм.
Дополнительные аксессуары принадлежности (облегчающие работу с печатным
устройством I.D.PRO Plus):
– Жесткий футляр (типа IDPRO-HC) – для транспорта и хранения печатного устрой-ства – Арт.
№135-370101;
– Аккумуляторный погрузчик 12В (тип ID PROBC 12B) – включаемый в гнезго зажигалки в
автомобиле – Арт. № 135-370103.
Materiały
oznacznikowe do
drukarki przenośnej
I.D.PRO Plus
Marking materials
for mobile printer,
I.D. PRO Plus type
Материалы
используемые в
переносных печатных
устройствах I.D.PRO
Plus для изготовления
обозначителей
Oznaczniki samolaminujące
Winylowe, samoprzylepne, miejsce do nadrukowania opisu białe (bez oznaczenia koloru) lub kolorowe
(Kol), część laminująca nadruk – transparentna.
Temperatura pracy: -40÷+70 ºC.
Self-laminating markers
Made of vinyl, selfadhesive, place for overprinting white (without colour designation) or colour (Kol),
the overprint laminating section is transparent.
Working temperature: -40÷+70 ºC.
Обозначители самоламинирующие
Виниловые, место для напечатания описания белое (без обозначения цвета) или цветное (Kol),
часть ламинирующая печатную надпись – прозрачная.
Температура работы: -40÷+70 ºЦ.
Max. liczba znaków w linii
Max. number of characters in line
Макс. число знаков в линии
WML-205-292-75
3
12,7
Wysokość miejsca
do nadruku
Place height for
overprint
Высота места для
печатной надписи
[mm/мм]
9,53
WML-205-292-2S
3
2x12,7
10,15
WML-205-292-1
5
12,7
9,53
3
4
2
250
135-370202
WML-305-292
6
12,7
12,70
3
4
3
250
135-370203
WML-305-292-2S
6
2x12,7
13,21
3
4
1/3
500
135-370204
WML-211-292-75
WML-211-292-75
KOL
WML-211-292-1
3
25,4
9,53
7
10
2
250
135-370210
3
25,4
9,53
7
10
2
250
135-37021X*
5
25,4
9,53
7
10
2
250
135-370220
WML-211-292-1 KOL
5
25,4
9,53
7
10
2
250
135-37022X*
Typ
Type
Тип
Szerokość
Max. średnica
oznacznika
przewodu
Max. diameter of wire Marker width
Ширина
Макс. диаметр
обозначителя
провода
[mm/мм]
[mm/мм]
Ilość oznaczników w
Ilość linii druku
rolce
Number of print
Number of markers in roll
lines
Количество обозКоличество линии
начителей в ролике
печати
[szt./pcs./шт.]
Art. nr
Item No.
Арт. №
Duże
Large
Большие
Małe
Small
Малые
3
4
2
250
135-370200
3
4
1/2
500
135-370201
WML-311-292
6
25,4
12,70
7
10
3
250
135-370230
WML-311-292 KOL
6
25,4
12,70
7
10
3
250
135-37023X*
WML-511-292
14
25,4
19,05
7
10
4
100
135-370240
WML-511-292 KOL
14
25,4
19,05
7
10
4
100
135-37024X*
WML-711-292
24
25,4
25,40
7
10
6
100
135-370250
WML-711-292 KOL
24
25,4
25,40
7
15
6
100
135-37025X*
WML-317-292
6
38,1
12,70
10
15
3
250
135-370260
WML-517-292
14
38,1
19,05
10
15
4
100
135-370270
WML-517-292 KOL
14
38,1
19,05
10
15
4
100
135-37027X*
WML-717-292
24
38,1
25,40
10
15
6
100
135-370280
WML-717-292 KOL
24
38,1
25,40
10
15
6
100
135-37028X*
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
Uwagi:
1. Oznaczenia kolorów (symbole umieszczane
przy oznaczeniu katalogowym w miejsce symbolu KOL):
BL – niebieski,
BR – brązowy,
GR – zielony,
GY – szary,
OR – pomarańczowy,
PL – purpurowy,
RD – czerwony,
YL – żółty.
2. * – Sposób tworzenia numeru artykułu dla
oznaczników kolorowych:
Ostatnia cyfra numeru:
1 – kolor niebieski
BL
2 – kolor brązowy
BR
3 – kolor zielony
GR
4 – kolor szary
GY
5 – kolor pomarańczowy
OR
6 – kolor purpurowy PL
7 – kolor czerwony
RD
8 – kolor żółty
YL
Notes:
1. Colour dcodes (the symbol placed at the catalogue code instead of KOL symbol):
BL – blue,
BR – brown,
GR – green,
GY – grey,
OR – orange,
PL – purple,
RD – red,
YL – yellow.
2. * – Way of creating the article number for
colour markers:
Last digit of the number:
1 – blue colour
BL
2 – brown colour
BR
3 – green colour
GR
4 – grey colour
GY
5 – orange colour
OR
6 – purple colour
PL
7 – red colour
RD
8 – yellow colour
YL
4/25
Примечания:
1. Обозначения цветов (символы помеща-емые
при каталоговом обозначении вместо символа KOL):
BL – голубой
BR – коричневый,
GR – зелёный,
GY – серый,
OR – оранжевый,
PL – пурпуровый,
RD – красный,
YL – жёлтый.
2. * – Способ создавания номера изделия для
цветных обозначителей:
Последняя цифра номера:
1 – голубой цвет
BL
2 – коричневый цвет
BR
3 – зелёный цвет
GR
4 – серый цвет
GY
5 – оранжевый цвет
OR
6 – пурпуровый цвет
PL
7 – красный цвет
RD
8 – жёлтый цвет
YL
Przykład oznaczenia:
Oznacznik samolaminujący o szerokości 25,4
mm, w kolorze pomarańczowym, na przewód o
średnicy 6 mm.
Oznaczenie katalogowe:
WML-311-292 OR;
Art. nr 135-370235.
3. Szerokość oznacznika “2 x wymiar” oznacza,
że na rolce materiału oznacznikowego są dwa
rzędy oznaczników.
The catalogue code:
WML-311-292 OR;
Item No. 135-370235.
3. The marker width “2 x dimension” means that
there are two rows of markers on the marking
material roll.
Пример обозначения:
Самоламинирующий обозначитель шириной
25,4 мм, оранжевого цвета, на провод диаметром 6 мм.
Обозначение по каталогу:
WML-311-292 OR;
Арт. № 135-370235.
3. Ширина обозначителя „2 x размер” обозначает, что на ролике обозначительного материала
находятся два ряда обозначителей.
Zastosowanie np. do jednoczesnego drukowania
oznaczników na oba końce przewodu.
Used e.g. for simultaneous printing of the markers onto both wire ends.
Применение напр. для одновременного печатания обозначителей на оба конца провода.
Marking example:
Self-laminating marker 25.4 mm wide, orange
colour, for wire of 6 mm diameter.
Chorągiewkowy oznacznik przewodów
Samoprzylepny, winyl biały, matowy.
Odporny na promienie UV, oleje, wodę, wilgoć, rozpuszczalniki. Oznacznik łatwousuwalny – ma
nacięcie ułatwiające zdarcie z przewodu.
Temperatura pracy: -40÷+80 ºC.
Zastosowanie: np. do czasowego oznaczania przewodów.
Flag-type markers for wires
Self-adhesive, white vinyl, mat.
Resistant to UV-radiation, oil, water, humidity, solvents. Easy to remove – it has notches which
facilitate tearing off from the wire.
Temperature range: -40÷+80 ºC.
Used: e.g. for temporary marking of wires.
Обозначитель проводов в виде флажка
Самоприлипающий, белый винил, матовый.
Устойчивый к УФ излучению, маслам, воде, влаге, растворителям. Обозначитель легкоудаляемый – с нарезкой облегчающей удаление с провода.
Температура работы: -40÷+80 ºЦ.
Применение: напр. для временного обозначения проводов.
Szerokość
Max. liczba znaków w linii
Ilość oznaczników w rolce
Max. średnica przewodu
oznacznika
Wysokość oznacznika Max. number of characters in line
Ilość linii druku
Number of markers in roll
Art. nr
Max. diameter of wire
Marker width
Height marker
Макс. число знаков в линии
Number of print lines
Макс. диаметр
Количество обозItem No.
Высота обозначителя
Количество линии
Ширина
Арт. №
начителей в ролике
провода
Duże
Małe
[mm/мм]
печати
обозначителя
[mm/мм]
[szt./pcs./шт.]
Large
Small
[mm/мм]
WML-117-502-PF
4÷10
38,10
7,00
10
15
1
500
130-370290
Typ
Type
Тип
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/26
Etykiety oznacznikowe przewodów – samoprzylepne, białe, matowe
Zastosowanie: jak oznaczniki samolaminujące bez efektu zalaminowania nadruku, lub jako oznaczniki chorągiewkowe – do cienkich przewodów.
Marking labels for wires – self-adhesive, white, mat
Application: as self-laminating markers without THE effect of laminating the overprint or as flag-type markers for thin wires.
Обозначительные этикетки проводов – самоприлипающие,
белые, матовые
Применение: как самоламинирующие обозначители без эффекта заламинирования печатной
надписи или в качестве обозначителей в виде флажка – для тонких проводов.
Typ
Type
Тип
Max. średnica
przewodu
Max. diameter of wire
Макс. диаметр
провода
[mm/мм]
Szerokość
etykiety
Label width
Ширина
этикетки
[mm/мм]
Wysokość
etykiety
Height label
Высота
этикетки
[mm/мм]
Materiał
Material
Материал
Max. liczba znaków w linii
Ilość linii druku
Max. number of characters in line
Number of print
Макс. число знаков в линии
lines
Duże
Małe
Количество
Large
Small
линии печати
Большие
Малые
3
4
3
Ilość etykiet w rolce
Number of label in roll
Колич. этикет в
ролике
[szt./pcs./ шт.]
Art. nr
Item No.
Арт. №
500
135-370293
WML-305-499
4
12,70
12,70
PA
WML-305-502
4
12,70
12,70
PVC
3
4
3
500
135-370294
WML-305-632
4
12,70
12,70
TD
3
4
3
500
135-370293
WML-505-499
6
12,70
19,05
PA
3
4
4
250
135-370296
WML-505-499-2S
WML-505-4992S-Y*
WML-505-502
6
2 x 12,70
19,05
PA
3
4
1/4
500
135-370297
6
2 x 12,70
19,05
PA
3
4
1/4
500
135-370298
6
12,70
19,05
PVC
3
4
4
250
135-370299
WML-505-502-2S
6
2 x 12,70
19,05
PVC
3
4
1/4
500
135-370301
WML-505-632
6
12,70
19,05
TD
3
4
4
250
135-370302
WML-705-499
8
12,70
25,40
PA
3
4
6
250
135-370303
WML-705-502
8
12,70
25,40
PVC
3
4
6
250
135-370304
WML-705-632
8
12,70
25,40
TD
3
4
6
250
135-370305
WML-905-499-2S
10
2 x 12,70
31,75
PA
3
4
1/8
500
135-370306
WML-905-502-2S
10
2 x 12,70
31,75
PVC
3
4
1/8
500
135-370307
WML-905-499
10
12,70
31,75
PA
3
4
8
250
135-370308
WML-905-502
10
12,70
31,75
PVC
3
4
8
250
135-370309
WML-905-632
10
12,70
31,75
TD
3
4
8
250
135-370310
WML-511-499
6
25,40
19,05
PA
7
10
4
250
135-370311
WML-511-502
6
25,40
19,05
PVC
7
10
4
250
135-370312
WML-511-632
6
25,40
19,05
TD
7
10
4
250
135-370313
WML-711-499
8
25,40
25,40
PA
7
10
6
250
135-370314
WML-711-502
8
25,40
25,40
PVC
7
10
6
250
135-370315
WML-711-632
8
25,40
25,40
TD
7
10
6
250
135-370316
WML-911-499
10
25,40
31,75
PA
7
10
8
250
135-370317
WML-911-502
10
25,40
31,75
PVC
7
10
8
250
135-370318
WML-911-632
10
25,40
31,75
TD
7
10
8
250
135-370319
WML-517-499
6
38,10
19,05
PA
10
15
4
250
135-370320
WML-517-502
6
38,10
19,05
PVC
10
15
4
250
135-370321
WML-517-499
10
38,10
31,75
PA
10
15
8
250
135-370322
WML-517-502
10
38,10
31,75
PVC
10
15
8
250
135-370323
Uwagi:
1. Oznaczenia materiałów:
PA – poliamid
temperatura pracy: -40÷+90 ºC,
PVC – polichlorek winylu
temperatura pracy: -40÷+80 ºC,
TD – tedlar
temperatura pracy: -40÷+130 ºC,
samogasnący, elastyczny, odporny na promieniowanie UV, zabrudzenie.
2. * – etykieta w kolorze żółtym.
3. Szerokość oznacznika “2 x wymiar” oznacza,
że na rolce materiału oznacznikowego są dwa
rzędy oznaczników.
Zastosowanie: np. do jednoczesnego drukowania oznaczników na oba końce przewodu.
Notes:
1. Material codes:
PA – polyamide
working temperature: -40÷+90ºC,
PVC – polivinyl chloride
working temperature: -40÷+80 ºC,
TD – tedlar
working temperature: -40÷+130 ºC,
self-extinguishing, elastic, resistant to UV radiation and soiling.
2. * – label in yellow colour.
3. The marker width “2 x dimension” means two
rows of markers on the marking material roll.
Application: e.g. for simultaneous printing the
markers for both wire ends
Примечания:
1. Обозначение материалов:
РА – полиамид,
температура работы: -40÷+90 ºЦ,
PVC – винил,
температура работы: -40÷+80 ºЦ,
TD – тедлар,
температура работы: -40÷+130 ºЦ,
самопогасающий, эластичный, устойчивый к
УФ излучению, загрязнению.
2. * – этикетка жёлтого цвета.
3. Ширина обозначителя „2 x размер” обозначает, что на ролике обозначительного материала
находятся два ряда обозначителей.
Применение: напр. для одновременного печатания обозначителей на обои конца провода.
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/27
Koszulkowe oznaczniki termokurczliwe typu PSIDP
Poliolefinowe, skurcz 3:1, matowe. Samogasnące, odporne na wilgoć.
Temperatura pracy: -55÷+130 ºC.
Oznaczenia kolorów: W – koszulka biała, Y – koszulka żółta.
Heat-shrink tubing markers, PSIDP type
Made of polyolefines, 3:1 shrinkage, mat. Self-extinguishing, resistant to humidity.
Working temperature: -55÷+130 ºC.
Colour code: W – white sleeve, Y – yellow sleeve.
Обозначители в виде термоусаживаемых оболочек типа PSIDP
Полиолефиновые, усадка 3:1, матовые. Самопогасающие, устойчивые к влаге.
Температура раьоты: -55÷+130 ºЦ.
Обозначения цветов: W – белая оболочка, Y – жёлтая оболочка.
Max. liczba znaków w linii
Max. number of characters in line
Макс. число знаков в линии
Małe
Duże
Small
Large
Большие
Малые
8
11
Ilość linii druku
Number of print lines
Количество линии
печати
Ilość oznaczników w rolce
Number of markers in roll
Количество обозначителей в ролике
[szt./pcs./шт.]
Art. Nr
Item No.
Арт. №
1
100
135-370336
1
100
135-370337
11
1
100
135-370338
8
11
1
100
135-370339
25,40
8
11
2
100
135-370340
25,40
8
11
2
100
135-370341
4,78÷8,13
25,40
8
11
3
100
135-370342
Typ
Type
Тип
Ø przewodu
Wire dia.
Ø провода
[mm/мм]
Długość koszulki
Sleeve lenght
Длина рубашки
[mm/мм]
PSIDP-111-125 W
1,75÷2,79
25,40
PSIDP-111-125 Y
1,75÷2,79
25,40
8
11
PSIDP-111-187 W
2,38÷3,81
25,40
8
PSIDP-111-187 Y
2,38÷3,81
25,40
PSIDP-211-250 W
3,18÷5,46
PSIDP-211-250 Y
3,18÷5,46
PSIDP-311-375 W
PSIDP-311-375 Y
4,78÷8,13
25,40
8
11
3
100
135-370343
PSIDP-411-500 W
6,35÷11,43
25,40
8
11
4
100
135-370344
PSIDP-411-500 Y
6,35÷11,43
25,40
8
11
4
100
135-370345
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/28
Rękawowe oznaczniki przewodów typu WMS
Nasuwki w kształcie płaskiego rękawa, sztywne, nie przemieszczające się na przewodzie.
Oznaczenia materiałów:
PLF 1 – poliolefina biała, matowa, temperatura pracy: -40÷+105 ºC, odporna na zabrudzenie;
PLF 2 – poliolefina biała, matowa, temperatura pracy: -40÷+105 ºC (max. 112 ºC – 2000 godzin),
termokurczliwa, dobrze przyjmuje tusz, napis trwale czytelny, odporna na olej, wodę;
PLF 3 – poliolefina biała, matowa, temperatura pracy: -40÷+105 ºC (max. 112 ºC – 2000 godzin),
termokurczliwa, samogasnąca, napis trwale czytelny.
Sleeve markers for wires, WMS type
Push-on elements in the shape of flat sleeve, rigid, not shifting on the wire.
Material code:
PLF 1 – white polyolefine, mat, working temperature: -40÷+105 ºC, resistant to soiling;
PLF 2 – white polyolefine, mat, working temperature: -40÷+105 ºC (max. 112 ºC – 2000 hours),
heat-shrink, well ink accepting, durably readable description, resistant to oil, water;
PLF 3 – white polyolefine, mat, working temperature: -40÷+105 ºC (max. 112 ºC – 2000 hours),
heat-shrink, self-extinguishing, durably readable description.
Обозначители проводов в форме рукава типа WMS
Надвижные муфты в форме плоского рукава, жесткие, не перемещающиеся на проводе.
Обозначения материалов:
PLF 1 – полиолефин белый, матовый, температура работы: -40÷+105 ºЦ, устойчивый к загрязнению;
PLF 2 – полиолефин белый, матовый, температура работы: -40÷+105 ºЦ (макс. 112 ºЦ – 2000
часов), термоусаживаемый, хорошо принимает тушь, прочно разборчивая , устойчивый к маслу и воде;
PLF 3 – полиолефин белый, матовый, температура работы: -40÷+105 (макс. 112 ºЦ – 2000 часов), термоусаживаемый, самопогасающий, надпись надпись прочная разборчивая.
Typ
Type
Тип
Max. średnica przewodu Długość rękawa
Sleeve length
Max. diameter of wire
Макс. диаметр провода Длина рукава
[mm/мм]
[mm/мм]
Materiał
Material
Материал
Max. liczba znaków w linii
Max. number of characters in line
Макс. число знаков в линии
Duże
Małe
Big
Small
Малы
Большие
3
4
Ilość oznaczników w rolce
Ilość linii druku
Number of markers in roll
Number of print
Количество обозlines
начителей в ролике
Количество линии
[szt./pcs./шт.]
печати
Art. nr
Item No.
Арт. №
WMS-105-319
1,9÷3,3
12,7
PLF 1
1
500
WMS-105-321
1,9÷3,3
12,7
PLF 2
3
4
1
500
135-370600
135-370601
WMS-105-322
1,9÷3,3
12,7
PLF 3
3
4
1
500
135-370602
WMS-111-319
1,9÷3,3
25,4
PLF 1
7
10
1
500
135-370605
WMS-111-321
1,9÷3,3
25,4
PLF 2
7
10
1
500
135-370606
WMS-111-322
1,9÷3,3
25,4
PLF 3
7
10
1
500
135-370607
WMS-117-319
1,9÷3,3
38,1
PLF 1
10
15
1
500
135-370610
WMS-117-321
1,9÷3,3
38,1
PLF 2
10
15
1
500
135-370611
WMS-117-322
1,9÷3,3
38,1
PLF 3
10
15
1
500
135-370612
WMS-205-319
3,2÷6,0
12,7
PLF 1
3
4
2
500
135-370616
WMS-205-321
3,2÷6,0
12,7
PLF 2
3
4
2
500
135-370617
WMS-205-322
3,2÷6,0
12,7
PLF 3
3
4
2
500
135-370618
WMS-211-319
3,2÷6,0
25,4
PLF 1
7
10
2
500
135-370621
WMS-211-321
3,2÷6,0
25,4
PLF 2
7
10
2
500
135-370622
WMS-211-322
3,2÷6,0
25,4
PLF 3
7
10
2
500
135-370623
WMS-217-319
3,2÷6,0
38,1
PLF 1
10
15
2
500
135-370626
WMS-217-321
3,2÷6,0
38,1
PLF 2
10
15
2
500
135-370627
WMS-217-322
3,2÷6,0
38,1
PLF 3
10
15
2
500
135-370628
WMS-411-319
6,0÷9,5
25,4
PLF 1
7
10
4
500
135-370631
WMS-411-321
6,0÷9,5
25,4
PLF 2
7
10
4
500
135-370632
WMS-411-322
6,0÷9,5
25,4
PLF 3
7
10
4
500
135-370633
WMS-417-319
6,0÷9,5
38,1
PLF 1
10
15
4
500
135-370636
WMS-417-321
6,0÷9,5
38,1
PLF 2
10
15
4
500
135-370637
WMS-417-322
6,0÷9,5
38,1
PLF 3
10
15
4
500
135-370638
WMS-611-319
9,5÷13,7
25,4
PLF 1
7
10
6
250
135-370641
WMS-611-321
9,5÷13,7
25,4
PLF 2
7
10
6
250
135-370642
WMS-611-322
9,5÷13,7
25,4
PLF 3
7
10
6
250
135-370643
WMS-617-319
9,5÷13,7
38,1
PLF 1
10
15
6
250
135-370646
WMS-617-321
9,5÷13,7
38,1
PLF 2
10
15
6
250
135-370647
WMS-617-322
9,5÷13,7
38,1
PLF 3
10
15
6
250
135-370648
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/29
Etykiety samoprzylepne typu CL
Self-adhesive labels CL type
Самоприлипающие этикетки типа CL
Uwagi:
1. Oznaczenia kolorów: W - etykieta biała, Y etykieta żółta.
2. Oznaczenia materiałów:
PAPIER – papier biały, matowy, nieodporny na
warunki atmosferyczne.
Temperatura pracy: -40÷+90 ºC.
PA – poliamid, matowy, odporny na promieniowanie UV, wilgoć, rozpuszczalniki, wodę, oleje.
Temperatura pracy: -40÷+90 ºC.
PVC 1 – winyl biały, matowy, odporny na promieniowanie UV, wilgoć, rozpuszczalniki, wodę,
oleje, etykieta zdejmowalna, elastycz-na.
Temperatura pracy: -40÷+80 ºC.
PVC 2 – winyl biały, matowy, odporny na promieniowanie UV, wilgoć, ścieranie, etykieta niezdejmowalna.
Temperatura pracy: -40÷+70 ºC.
PN 1 – poliester biały, matowy, odporny na promieniowanie UV, rozpuszczalniki.
Temperatura pracy: -40÷145 ºC.
PN 2 – poliester transparentny, matowy, od-porny na promieniowanie UV.
Temperatura pracy: -70÷+120 ºC.
PN 3 – poliester srebrny, metalizowany, matowy, odporny na promieniowanie UV.
Temperatura pracy: -40÷145 ºC.
TEDLAR – polifluorowinyl biały, matowy, od-porny na promieniowanie UV, samogasnący.
Temperatura pracy: -65÷+135 ºC.
PI – poliimid KAPTON, bursztynowy, matowy,
odporny na promieniowanie UV, samogasnący.
Temperatura pracy: -65÷+176 ºC (krótkotrwale do 380 ºC).
Typ
Type
Тип
CL-105-499-W
Wymiary etykiety
Label dimensions
Размеры этикетки
Szerokość
Wysokość
width
Height
Ширина
Высота
12,7
7,0
Notes:
1. Colour codes: W – white label, Y – yellow
label.
2. Material code:
PAPER – white, mat paper, not resistant to atmospheric conditions.
Working temperature: -40÷+90 ºC.
PA – polyamide, mat, resistant to UV radiation,
humidity, solvents, water, oil.
Working temperature: -40÷+90 ºC.
PVC 1 – white, mat vinyl, resistant to UV radiation, humidity, solvents, water, oils, removable
label, elastic.
Working temperature: -40÷+80 ºC.
PVC 2 – white, mat vinyl, resistant to UV radiation, humidity, erosion, unremovable label.
Working temperature: -40÷+70 ºC
PN 1 – white, mat polyester, resistant to UV
radiation, solvents.
Working temperature: -40÷+145 ºC.
PN 2 – transparent, mat polyester, resistant to
UV radiation.
Working temperature: -70÷+120 ºC.
PN 3 – silver, metallized, mat polyester, resistant to UV radiation.
Working temperature: -40÷+145 ºC.
TEDLAR - white, mat polyfluorovinyl, resistant
to UV radiation, self-extinguishing.
Working temperature: -65÷+135 ºC.
PI – amber-coloured, mat, KAPTON polyimide,
resistant to UV radiation, self-extinguishing.
Working temperature: -65÷+176 ºC (short-time up to 380 ºC).
Materiał
Material
Материал
PA
Max. liczba znaków w linii
Max. number of characters in line
Макс. число знаков в линии
Duże
Małe
Big
Small
Большие
Малые
3
4
Примечания:
1.Обозначения цветов: W – белая этикетка, Y
– жёлтая этикетка.
2. Обозначения материалов:
PAPIER – белая бумага, матовая, неустойчивая
к атмосферным условиям.
Температура работы: -40÷+90 ºЦ.
PA – полиамид, матовый, устойчивый к УФ излучению, влаге, растворителям, воде, маслам.
Температура работы: - 40÷+90 ºЦ.
PVC 1 – белый винил, матовый, устойчивый
к УФ излучению, влаге, растворителям, воде,
маслам, этикетка снимаемая, эластичная.
Tемпература работы: -40 ºЦ ÷ +80 ºЦ.
PVC 2 – белый винил, матовый, устойчивый
к УФ излучению, влаге, истиранию, этикетка
не снимаемая.
Tемпература работы: -40÷+70 ºЦ.
PN 1 – белый полиэфир, матовый, устойчивый
к УФ излучению, растворителям.
Tемпература работы: -40÷+145 ºЦ.
PN 2 – прозрачный полиэфир, матовый, устойчивый к УФ излучению.
Tемпература работы: -70ºЦ ÷ +120 ºЦ.
PN 3 – серебренный полиэфир, металлизи-рованный, матовый, устойчивый к УФ излучению.
Tемпература работы: -40 ºЦ ÷ +145 ºЦ.
TEDLAR – белый полифторвинил, матовый,
устойчивый к УФ излучению, само-погасающий.
Tемпература работы: -65÷+135 ºЦ.
PI – полиимид KAPTON, янтарный, мато вый,
устойчивый к УФ излучению, самопо-гасающий.
Tемпература работы: -65÷+176 ºЦ (кратковре-менно до +380 ºЦ).
Ilość linii druku
Number of print lines
Количество линии
печати
Ilość etykiet w rolce
Number of labels in roll
Количество этикеток
в ролике
[szt./pcs./шт.]
Art. nr
Item No.
Арт. №
135-370401
1
500
CL-105-499-Y
12,7
7,0
PA
3
4
1
500
135-370402
CL-105-502
12,7
7,0
PVC 1
3
4
1
500
135-370403
CL-105-607
12,7
7,0
PVC 2
3
4
1
500
135-370404
CL-105-619
12,7
7,0
PN 1
3
4
1
500
135-370405
CL-105-621
12,7
7,0
PN 2
3
4
1
500
135-370406
CL-105-652
12,7
7,0
PI
3
4
1
500
135-370408
CL-105-969
12,7
7,0
PN 3
3
4
1
500
135-370409
CL-305-499
12,7
7,0
PA
3
4
3
500
135-370411
CL-305-502
12,7
7,0
PVC 1
3
4
3
500
135-370413
CL-305-607
12,7
7,0
PVC 2
3
4
3
500
135-370414
CL-305-619
12,7
7,00
PN 1
3
4
3
500
135-370415
CL-305-652
12,7
7,00
PI
3
4
3
500
135-370418
CL-305-969
12,7
7,00
PN 3
3
4
3
500
135-370419
CL-111-122
25,4
7,00
PAPIER
7
10
1
500
135-370420
CL-111-499 W
25,4
7,00
PA
7
10
1
500
135-370421
CL-111-499 Y
25,4
7,00
PA
7
10
1
500
135-370422
CL-111-502
25,4
7,00
PVC 1
7
10
1
500
135-370423
CL-111-607
25,4
7,00
PVC 2
7
10
1
500
135-370424
CL-111-619
25,4
7,00
PN 1
7
10
1
500
135-370425
CL-111-621
25,4
7,00
PN 2
7
10
1
500
135-370426
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/30
Typ
Type
Тип
CL-111-637
Wymiary etykiety
Label dimensions
Размеры этикетки
Szerokość
Wysokość
width
Height
Ширина
Высота
25,4
7,00
Materiał
Material
Материал
Ilość linii druku
Number of print lines
Количество линии
печати
Ilość etykiet w rolce
Number of labels in roll
Количество этикеток
в ролике
[szt./pcs./шт.]
Art. nr
Item No.
Арт. №
1
500
135-370427
7,00
PI
7
10
1
500
135-370428
25,4
7,00
PN 3
7
10
1
500
135-370429
25,4
10,16
PA
7
10
1
500
135-370431
CL-211-502
25,4
10,16
PVC 1
7
10
2
500
135-370433
CL-211-619
25,4
10,16
PN 1
7
10
2
500
135-370435
CL-211-621
25,4
10,16
PN 2
7
10
2
500
135-370436
CL-211-637
25,4
10,16
TEDLAR
7
10
2
500
135-370437
CL-211-652
25,4
10,16
PI
7
10
2
500
135-370438
CL-111-652
25,4
CL-111-969
CL-211-499
TEDLAR
Max. liczba znaków w linii
Max. number of characters in line
Макс. число знаков в линии
Duże
Małe
Large
Small
Большие
Малые
7
10
CL-311-122
25,4
12,70
PAPIER
7
10
2
500
135-370440
CL-311-499 W
25,4
12,70
PA
7
10
3
500
135-370441
CL-311-499 Y
25,4
12,70
PA
7
10
3
500
135-370442
CL-311-502
25,4
12,70
PVC 1
7
10
3
500
135-370443
CL-311-607
25,4
12,70
PVC 2
7
10
3
500
135-370444
CL-311-619
25,4
12,70
PN 1
7
10
3
500
135-370445
CL-311-621
25,4
12,70
PN 2
7
10
3
500
135-370446
CL-311-637
25,4
12,70
TEDLAR
7
10
3
500
135-370447
CL-311-652
25,4
12,70
PI
7
10
3
500
135-370448
CL-311-969
25,4
12,70
PN 3
7
10
3
500
135-370449
CL-117-499
38,1
7,00
PA
10
15
3
500
135-370451
CL-117-502
38,1
7,00
PVC 1
10
15
1
500
135-370453
CL-117-619
38,1
7,00
PN 1
10
15
1
500
135-370455
CL-117-621
38,1
7,00
PN 2
10
15
1
500
135-370456
CL-117-637
38,1
7,00
TEDLAR
10
15
1
500
135-370457
CL-117-652
38,1
7,00
PI
10
15
1
500
135-370458
CL-117-969
38,1
7,00
PN 3
10
15
1
500
135-370459
CL-217-619
38,1
10,16
PN 1
10
15
2
500
135-370465
CL-217-621
38,1
10,16
PN 2
10
15
2
500
135-370466
CL-217-637
38,1
10,16
TEDLAR
10
15
2
500
135-370467
CL-217-969
38,1
10,16
PN 3
10
15
2
500
135-370469
CL-317-122
38,1
12,70
PAPIER
10
15
3
500
135-370470
CL-317-499
38,1
12,70
PA
10
15
3
500
135-370471
CL-317-502
38,1
12,70
PVC 1
10
15
3
500
135-370473
CL-317-619
38,1
12,70
PN 1
10
15
3
500
135-370475
CL-317-621
38,1
12,70
PN 2
10
15
3
500
135-370476
CL-317-637
38,1
12,70
TEDLAR
10
15
3
500
135-370477
CL-517-122
38,1
19,05
PAPIER
10
15
4
250
135-370480
CL-517-619
38,1
19,05
PN 1
10
15
4
250
135-370485
CL-517-621
38,1
19,05
PN 2
10
15
4
250
135-370486
CL-517-637
38,1
19,05
TEDLAR
10
15
4
250
135-370487
CL-517-969
38,1
19,05
PN 3
10
15
4
250
135-370489
CL-917-122
38,1
31,75
PAPIER
10
15
8
250
135-370490
CL-917-619
38,1
31,75
PN 1
10
15
8
250
135-370495
CL-917-637
38,1
31,75
TEDLAR
10
15
8
250
135-370497
CL-917-969
38,1
31,75
PN 3
10
15
8
250
135-370499
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/31
Wstęgowe oznaczniki przewodów typu WRCM
Wstęga ciągła, długość oznacznika cięta wg wymagań. Do oznakowania wiązek przewodów, dużych
kabli oraz instalacji istniejących.
Ribbon markers for wires WRCM type
Continuous ribbon, the length of marker is cut according to requirements. For marking of wire bundles, large cables or existing wiring systems.
Лентообразные обозначители проводов типа WRCM
Непрерывная лента, длина обозначителя отрезается согласно требованиям. Для обозначения
пучков проводов, кабелей с большим диаметром, а также существующей инсталяции.
Uwagi:
1. Oznaczenia materiałów:
TEDLAR – polifluorowinyl biały lub żółty, matowy, odporny na promieniowanie UV, samo-gasnący.
Temperatura pracy: -65÷+135 ºC.
PLF – poliolefina biała lub żółta, matowa, ter-mokurczliwa, klej wiążący termicznie.
Temperatura pracy: -40÷+110 ºC
(max. 135 ºC – 2 minuty).
2. Oznaczenia kolorów:
W – oznacznik biały,
Y – oznacznik żółty.
Notes:
1. Material codes:
TEDLAR – polyfluorovinyl, white or yellow, mat
resistant to UV radiation, self-extinguishing.
Working temperature: -65÷+135 ºC.
PLF – white or yellow polyolefine, mat, heat-shrink, thermal bonding glue.
Working temperature: -40÷+110 ºC
(max. 135 ºC – 2 minutes).
2. Colour codes:
W – white marker,
Y – yellow marker.
Max. liczba znaków w linii
Max. number of characters in line
Макс. число знаков в линии
Duże
Małe
Large
Small
Большие
Малые
7
10
Ilość linii druku
Number of print lines
Количество линии
печати
Długość wstęgi na rolce
Ribbon length in roll
Длина ленты на ролике
[m/м]
Art. Nr
Art. No.
Арт. №
6
15
135-370700
6
15
135-370701
15
6
15
135-370705
15
6
15
135-370706
Typ
Type
Тип
Szerokość wstęgi
Ribbon width
Ширина ленты
[mm/мм]
Materiał
Material
Материал
WRCM-711-637 W
25,4
TEDLAR
WRCM-711-637 Y
25,4
TEDLAR
7
10
WRCM-717-637 W
38,1
TEDLAR
10
WRCM-717-637 Y
38,1
TEDLAR
10
Uwagi dotyczące wszystkich materiałów:
Ilość linii druku oznacza największą możliwą
do wprowadzania liczbę linii na wyświetlaczu
drukarki I.D.PRO Plus i do wydrukowania na
oznaczniku.
– Ilość linii druku – cyfra w liczniku ułamka,
oznacza największą możliwą do wprowadzania
liczbę linii na wyświetlaczu drukarki I.D.PRO
Plus.
– Ilość linii druku – cyfra w mianowniku ułamka,
oznacza liczbę linii drukowaną automatycznie
na oznaczniku (wielokrotne powtarzanie
napisu wprowadzonego na drukarce aż do
wypełnienia miejsca na oznaczniku).
Примечания:
1. Обозначения материалов:
TEDLAR – полифторвинил белый или жёлтый,
матовый, устойчивый к УФ излучению, самопо-гасающий.
Температуры работы: -65÷+135 ºЦ.
PLF – полиолефин белый или жёлтый, матовый, термоусаживаемый, клей вяжущий
термически.
Температуры работы: -40÷+110 ºЦ
(макс. 135 ºЦ – 2 минуты).
2. Обозначения цветов:
W – обозначитель белый,
Y – обозначитель жёлтый.
Notes concerning all materials:
The number of print lines means the greatest
number of lines that can be entered into the
I.D. PRO Plus printer display and printed on the
marker.
– The number in the numerator means the greatest number of lines that can be entered into
the I.D. PRO Plus printer display.
– The number of prints lines – the number in the
denominator means the number of lines that
is automatically printed on the marker (the
inscription entered into the printer is repeated
until the marker blank space is filled).
Примечания касающиеся всех материалов:
Количество линии (строчек) печати обозначает
самое большое – возможное для введения число линии на дисплее печатающего устройства
I.D.PRO Plus и для напечатания на обозначителе.
– количество линии печати – цифра в числителе
дроби, обозначает самое большое, возможное для введения число линии на дисплее
печатающего устройства I.D.PRO Plus.
– количество линии печати – цифра в знаменателе дроби, обозначает число линии
печатанное автоматически на обозначителе (многократное повторение надписи
введенной на печатающим устройстве до
момента заполнения свободного места на
обозначителе).
ISO
9001
4/32
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
Profesjonalna drukarka
przenośna do drukowania
etykiet – oznaczników
samoprzylepnych
ID PAL
Professional portable
printer
to print labels - self
adhesive markers
ID PAL
Переносное печатающие
устройство для печатания
этикет самоприлипаемых
обозначителей
ID PAL
Art. nr 135-372000
Item No. 135-372000
Aрт. № 135-372000
Charakterystyka techniczna:
– Drukarka termotransferowa, dająca bardzo
czytelny i trwały druk.
– 5 rozmiarów czcionki (7, 10, 14, 20 i 28).
– 10 zaprogramowanych długości etykiet-oznaczników (wg tabelki nr 2).
– 3 szerokości taśm (etykiet-oznaczników):
9,53; 12,7; 19,05 mm.
– 3 tryby edycji (wg rys. punkt 4):
– tryb oznacznika przewodu: na oznaczniku
o wybranej długości i wybranej czcionce
drukarka automatycznie drukuje wielokrotnie opis do wypełnienia miejsca;
– tryb etykiety: edycja 4 linii druku wybraną
czcionką,
– tryb wstęgi-bannera: edycja 2 linii po 50
zn. wzdłuż taśmy.
– Druk dolnych i górnych wyróżników.
– Symbole specjalne z elektroniki i techniki
komputerowej (wg tabelki nr 3).
– Drukowanie seryjne – kolejne etykiety mają
rosnące numerowo lub literowo oznaczenia.
– Precyzyjny odcinak etykiet wbudowany
w drukarkę.
– Automatyczne wyłączanie – jeżeli drukarka
nie jest używana przez dłuższą chwilę, sama
wyłącza się z zachowaniem w pamięci ostatniej etykiety.
– Wspólna kaseta etykiet oznaczników i taśmy
barwiącej, bardzo łatwa do wymiany.
– Zasilanie bateryjne (6 x AA) lub zasilaczem
sieciowym.
Technical features:
– Thermal transfer printer, giving a very legible
and durable outprint
– 5 font sizes (7, 10, 14, 20, 28).
– 10 pre-set label (marker) lenghts (see Table
2).
– 3 tape (label - marker) widths: 9,53; 12,7;
19,05 mm.
– 3 edit modes (see dwg, item 4):
– Wire marking mode: the device automatically prints repeatedly the description until
all the space is filled up;
– General label mode: 4 outprint lines the
selected font;
– Banner mode: 2 lines of 50 characters
along the tape
– Subscript and superscript.
– Special electronic and computer symbol (see
Table 3).
– Serialization: following labels have number
- or letter-growing markings.
– Precise, built-in label cutter.
– Automatic power off: if the device has not been in use for a long while, it will be switched
off with saving the last label in the memory.
– Common cartrige for marker and ribbon; very
easy to replace.
– Battery (6xAA) or AC adapter power.
Akcesoria dodatkowe
(ułatwiające pracę z drukarką ID PAL):
1. Sztywne etui (typu IDPAL-HC) – do transportu i przechwywania drukarki.
Art. NR 135-372002
2. Zasilacz sieciowy AC 240 V (typu IDPAL-AC)
– do zasilania drukarki w miejscu pracy.
Art. NR 135-372003
3. Ochraniacze (typu IDPAL-IG) – ochrona drukarki w czasie pracy w terenie (komplet przeciwuderzeniowych osłon gumowych, przyklejanych taśmą dwustronnie klejącą).
Art. NR 135-372004
Additional accesories (make easier working
with ID PAL):
1. Hard case (IDPAL-HC) for transport and preservation
Item No. 135-372002
2. Adapter AC 240 V (IDPAL-AC) for currentsupply in workshop
Item No. 135-372003
3. Impact guards (IDPAL-IG) - for printer protection during site work (set of rubber guard,
stick with selfathesive tapr.
Item No. 135-372004
Техническая характеристика:
– Термическое печатающие устройство, с помощью которого получают разборчивою и
прочную надпись.
– 5 размеров шрифта (7,10,14,20 и 28).
– 10 запрограммированных длин этикеток-обозначителей (согл. табл. пункт 2)
– 3 ширины лент (этикеток - обозначителей) :
9,53; 12,7 и 19,05 мм
– 3 режима распечатки (табл. 2):
– режим обозначителя провода: на обозначителе с определенной длинной и
определенным шрифтом печатающие
устройство автоматически многократно
распечатывает надпись для заполнения места,
– режим этикетки: распечатка 4 линии надписи избранным шрифтом,
– режим ленты – баннера: распечатка 2
линии по 50 знаков вдоль ленты.
– Распечатка нижних и верхних дискриминантов.
– Спецсимволы, связанные с электротехникой и компьютерной техникой (согл. табл.
пкт 3).
– Серийная распечатка – очередные этикетки
имеют обозначение в виде последующих
(в нарастающим порядке) цифр или букв
алфавита,
– Точный отсекатель этикеток встроен в печатное устройство.
– Автоматическое выключение если печатающие
устройство не используется определенное
время, оно само выключается оставляя в
памяти последнею этикетку.
– Общая кассета этикет – обозначителей
и красящая лента легко заменяемся.
Дополнительные аксессуары (облегчают
работу с печатающим устройством ID PAL):
1. Жесткий футляр (типа ID PAL-НС) – для транспорта и хранения печатающего устройства
арт. № 135-372002.
2. Сетевой усилитель АС 240В (ID PAL-АС) – для
питания печатающего устройства на рабочим месте, арт. № 135-372003.
3. Защита (типа ID PAL-IG) – предохраняет
печатающие устройство во время работы
на территории (комплект противоударных резиновых оболочек приклеиваемых
двухсторонней клеящейся лентой), арт. №
135-372004.
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
1. Taśmy / Tapes / Ленты
Materiał
Material
Материал
Typ
Type
Тип
4/33
Taśma / Tape / Ленты
[mm] / [мм]
Szerokość / Width /
Długość / Length /
Ширина
Длина
9
6,4
Zastosowanie
Appication
Вид использования
Art. Nr
Item No.
Арт. №
PAL-375-423
PE
A,C
135-372100
PAL-375-430
PE-T
9
6,4
A,C
135-372101
PAL-375-439
PVC
9
6,4
A, B, C
135-372102
PAL-375-439KOL
PVC-KOL
9
6,4
A, B, C
135-37210X
PAL-375-499
PA
9
5,8
A, B, C, D
135-372109
PAL-500-423
PE
12
6,4
A,C
135-372110
PAL-500-430
PE-T
12
6,4
A,C
135-372111
PAL-500-439
PVC
12
6,4
A, B, C
135-372112
PAL-500-439KOL
PVC-KOL
12
6,4
A, B, C
135-37211X
PAL-500-499
PA
12
5,8
A, B, C, D
135-372119
PAL-750-423
PE
19
6,4
A,C
135-372120
PAL-750-430
PE-T
19
6,4
A,C
135-372121
PAL-750-439
PVC
19
6,4
A, B, C
135-372122
PAL-750-439KOL
PVC-KOL
19
6,4
A, B, C
135-37212X
PAL-750-499
PA
19
5,8
A, B, C, D
135-372129
Oznaczenia materiałów:
PE – poliester biały, gładki, zakres tem peratur pracy: -40÷+120 °C (do 180 °C – 5
min.);
PE-T – poliester transparentny, gładki, zakres
temperatur pracy: -40÷+100 °C;
PVC – poliwinyl biały, gładki, zakres temperatur
pracy: -40÷+40 °C;
PVC-KOL – poliwinyl kolorowy (tabela 5), gładki,
zakres temperatur pracy: -40÷+40
°C;
PA – poliamid biały; zakres temperatur pracy:
-70÷+90 °C.
Material signifying:
PE – polyester white, smooth, work tem pe rature: -40÷+120 °C (to 180 °C – 5
min.);
PE-T – polyester transparent, smooth, work
temperature: -40÷+100 °C;
PVC – vinyl white, smooth, work temperature:
-40÷+40 °C;
PVC-KOL – vinyl color (see table 5), smooth,
work temperature: -40÷+40 °C;
PA – polyamid white; work temperature:
-70÷+90 °C.
Rodzaj zastosowania:
A – gładka płaska powierzchnia (np. tabliczki
znamionowe na aluminium itp.);
B – przewody, kable, powierzchnia zakrzywiona;
C – powierzchnia o niskiej fakturze ozdobnej
(np. obudowy z tworzyw: PC, SAN, ABS);
D – powierzchnia o wysokiej fakturze ozdobnej; chropowata (np. z pokryciem proszkowym).
Applications:
A – smooth, flat surface (e.g. aluminium, nameplates)
B – wire, cable, curved surface
C – textured surface (e.g. polycarbonate, SAN.
ABS cases)
D – highly textured surface (e.g. powder coated)
2. Tabela długości etykiet / Label lenghts /
Таблица длин этикеток
[mm] / [мм]
Обозначения материалов:
PE – полиэфир, белый, гладкий, диапазон температуры работы -40÷120 °Ц (до 180 °Ц
– 5мин.)
PE-T – полиэфир, транспарантный, гладкий,
диапазон температуры работы -40÷100
°Ц.
PVC – поливинил, белый, гладкий, диапазон
температуры работы -40÷40 °Ц.
PVC-KOL – поливинил светный (согл. табл. 5),
гладкий, диапазон температуры работы -40÷40 °Ц.
PA – полиамид, белый, диапазон температуры
работы -70÷90 °Ц.
Вид использования:
А – гладкая плоская поверхность ( например номинальные таблички на алюминий итп).
В – провода, кабеля, изогнутые поверхности.
С – поверхность с низкой декоративной фактурой ( например корпуса с пластмассы
– PS, SAN, ABS).
С – поверхность с высокой фактурой, шероховатая (например с порошковым
покрытием).
3. Symbole / Symbols / Символ
Klawisz
Key
Клавиш
SYMBOL
Klawisz
Key
Клавиш
SYMBOL
Символ
Klawisz
Key
Клавиш
SYMBOL
Символ
~
Символ
19,05
25,40
30,50
38,10
50,80
A
!
K
,
U
63,50
76,20
101,60
127,00
152,40
B
@
L
.
V
2
C
#
M
''
W
Ø
X
4. Tryb edycji / Edit mode / Порядок издания
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
кабель
кабель
кабель
кабель
кабель
кабель
кабель
123
123
123
123
123
123
123
kabel
kabel
kabel
kabel
kabel
kabel
kabel
oznacznik przewodu / wire marker / oбоэначитель
D
$
N
/
E
%
O
\
4
F
&
P
°
5
G
*
Q
_
6
H
(
R
±
I
)
S
J
:
T
Ω
F
7
–
8
+
9
=
Линия
Линия
Линия
Линия
1
2
3
4
Line
Line
Line
Line
Linia
Linia
Linia
Linia
1
2
3
4
1
2
3
4
etykiety / labels / этикеток
wstęga / banner / лента
Wstęga – banner do 50 znaków; Druk w 2 liniach
Banner up to 50 characters
2 line capability
Лента до 50 знаков
2 линие печатани
5. Kolory taśm PCV / PVC Tapes colors / Цветы лент ПВХ
Typ
Type
Тип
PAL-…439YL
Żółty
Yellow
Жёлтый
"X" Art. nr
"X" Item No.
"X" Арт. №
3
PAL-…439BL
Niebieski
Blue
Синий
4
PAL-…439GR
Zielony
Green
Зелёный
5
PAL-…439OR
Pomarańczowy
Orange
Оранжевый
6
PAL-…439RD
Czerwony
Red
Красный
7
Kolor
Color
Цвет
ISO
9001
4/34
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
Drukarki przenośne
powszechnego
zastosowania
Mobile printers
universal application
Переносные
принтеры
Służą do wykonywania nadruku na samoprzylepnych taśmach. Taśma cięta na odcinki może
być stosowana jako oznaczniki w elektrotechnice oraz we wszelkich przypadkach oznaczania
w biurze itp.
Designed to make overprint on self-adhesive
tapes. The tape, cut into pieces may be used as
markers in electrotechnics as well as in all cases
of marking in office, etc.
Предназначена для распечатки надписи на
самоприлипающих лентах. лента резанная
на отрезки может быть применена в качестве
обозначителей в электротехнике и во всяких
случаях обозначения в бюро и т.п.
Drukarka przenośna
typu DYMO LP 200
Mobile printer DYMO
LP 200 type
Переносной принтер
типа DYMO LP 200
Art. nr 135-370112
Item No. 135-370112
Арт. № 135-370112
Polecana jako urządzenie do wszechstronnego
zastosowania: w domu, w biurze, w magazynie,
w innym miejscu pracy.
Charakterystyka:
– Wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający
podgląd tekstu przed wydrukiem
– Szerokość taśmy: 6, 9, 12 mm
– 6 rozmiarów czcionki (3 wysokości, 2 szerokości)
– Automatyczny (dostosowujący do długości
tekstu) lub ręczny (dostosowujący do pola
aplikacji) dobór długości etykiety
– Symbole specjalne (np.: @, ®, &, €, Ω)
– Znaki międzynarodowe (diakrytyczne)
– Możliwość druku polskiej czcionki
– Druk w ramkach (5 rodzajów) i podkreślony
– Druk w 1 i 2 liniach
– Druk pionowy
– Kopiowanie wielokrotne
– Druk seryjny (numerowanie automatyczne)
– Druk z lustrzanym odbiciem, kursywą
– Możliwość automatycznego przeliczania na
walutę EURO i drukowania łącznego dwóch
walut
– Ustawianie kontrastu wydruku
– Zasilanie bateryjne (6 baterii AA/R6 1,5V),
lub zasilacz 220V AC (DYMO-Z LP, art. nr
135-370117)
– Wymiary:111x63x187 mm; waga: 510 g.
Recomended as universal device at home, in
office, storage room and other workplaces.
Рекомендуется как устройство для всехстороннего применения в доме, в офиссе, на складе,
и в других местах работы.
Характеристика:
– Дисплей чистокристалический дающий возможность подсматривать текст перед
– напечатанием
– Ширина ленты: 6, 9, 12mm
– 6 размеров литеры (3 высоты, 2 ширины)
– Автоматически (приспосабливается к длине
текста ) или вручную
– (приспосабливается к полю апликации) подбор длины этикетки
– Символы специальные (нп. @, ®, &, €, Ω)
– Знаки международные (диакритические)
– Возможность печатания польским шрифтом
– Распечатка текста в рамках (5 сортов) с подчёркиванием текста
– Распечатка в 1 и 2 линиях
– Шрифт вертикальный
– Копирование многократное
– Распечатка серийная
– Распечатка с зеркальным отражением, курсивный шрифт
– Возможность автоматического пересчета
на валюту Eвро и печатание вместе двух
валют
– Устанавливание контраста напечатания
– Питание от батареи (6 батарей АА/R6, 1,5V)
или питатель 200V АС (DYMO_Z LР, арт.
№135-370117),
– Размеры: 111х 63х187mm,
– вес 510g.
Features:
- LCD display, enabling text priview
- Tape widhts: 6, 9. 12 mm
- 6 font sizes (3 heights, 2 widths)
- Automatic (adjusting to the text lenght) or
manual (adjusting to the application area)
selection of label lenght
- Special symbols (e.g.: @, ®, &, €, Ω)
- International characters (diacvitie)
- Possibility of printingg Polish fonts
- Framed ( 5 kinds) and underlined printing
- Vertical outprint
- Multiple copying
- Serialized printin (automatic numbering)
- Mirror italic printing
- Automatic conversion into EURO and printing
two currencies together.
- Adjustment of printing contrast
- Battery (6xAA/R6, 1,5 V) or 230 V AC adaptor
(DYMO-Z LP, Item No. 135-370117)
- Dimensions: 111x63x187 mm
- Weight: 510 g.
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
Drukarka przenośna
typu DYMO LP 350
Mobile printer
DYMO LP 350 type
4/35
Переносной принтер
типа DYMO LP 350
Art. nr 135-370115
Item No. 135-370115
Арт № 135-370115
Polecana jako urządzenie do wszechstronnego
zastosowania: w domu, biurze, maga zynie,
warsztacie, oraz w innym miejscu pracy.
Charakterystyka:
– Wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający
podgląd tekstu przed wydrukiem,
– Szerokość taśmy: 6, 9, 12 i 19 mm,
– 7 rozmiarów czcionki,
– Symbole specjalne (np.:@, ®, &, €, ? i inne
podstawowe z zakresu elektrotechniki),
– Znaki międzynarodowe (diakrytyczne),
– Możliwość druku polskiej czcionki,
– Druk w ramkach (6 rodzajów) i podkreślony,
– Druk max. 5 liniach, druk pionowy,
– Kopiowanie wielokrotne,
– Druk seryjny (numerowanie automatyczne),
– Kody kreskowe: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 i CODE-128 dla taśmy 19 mm,
– Pamięć na 10 etykiet; ostatnio drukowana etykieta jest również pamiętana,
– konwersja na EURO i drukowanie łączne
dwóch walut,
– Zasilanie bateryjne (6 baterii AA/R6 1,5V) lub
zasilacz 220V AC (DYMO-Z LP, Art. nr 135-370117),
– Waga: 700 g.
Recommended as universal device at home, in
office, storage room, workshop and other workplaces.
Features:
– LCD display, enabling text priview,
– Tape widths: 6, 9, 12, 19 mm,
– 7 font sizes,
– Special characters (e.g.:@, ®, &, €, ?, and
basic electrical symbols),
– International characters,
– Possibility of printing Polish fonts,
– Framed (6 kinds) and underlined printing,
– max. 5 lines of printing,
– Vertical outprint,
– Multiple copying,
– Serialized printing,
– Bar codes: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 and CODE-128 for 19 mm tape,
– Memory of 10 labels and the last printed as
well,
– Automatic conversion into EURO and printing
two different currencies together,
– Battery (6xAA/R6, 1,5V) or 230V AC adaptor
(DYMO-2 LP art. no 135-370117),
– Weight: 700 g.
Рекомендуется как устройство для всехстороннего применения в доме, в офиссе, на складе,
и в других местах работы.
Характеристика:
– Дисплей чистокристалический дающий
возможность подсматривать текст перед
напечатанием,
– Ширина ленты: 6, 9, 12 и 19mm,
– 7 размеров литеры,
– Символы специальные (нп. @, ®, Ω, €, &)
и другие основные, которые употребляются
в электротехнике,
– Знаки международные (диакритические),
– Возможность печатания польским шрифтом,
– Распечатка текста в рамках (6 сортов) с подчёркиванием текста,
– Распечатка в max. 5 линиях,
– Шрифт вертикальный,
– Копирование многократное,
– Распечатка серийная,
– штриховой код EAN-13,UPC-A, UPC-E, CODE39 i CODE-128 для 19 мм ленты,
– Вес: 700 г.
Taśmy do drukarek
DYMO LP 200, LP 300,
LP 350
Tapes for DYMO
LP 200, LP 300, LP 350
printers
Ленты для печатающих
устройств DYMO LP 200,
LP 300, LP 350
Rodzaj druku / Type of print / Вид надписи
Kolor taśmy
Tape colour
Цвет ленты
Szerokość taśmy / Tape width / Ширина ленты
Kolor druku
Print colour
Цвет надписи
6 [mm/мм]
Typ
Art. nr
Type
Item No.
Тип
Арт. №
TDD 111
135-370135
9 [mm/мм]
Typ
Art. nr
Type
Item No.
Тип
Арт. №
TDD 121
135-370123
12 [mm/мм]
Typ
Art. nr
Type
Item No.
Тип
Арт. №
TDD 131
135-370124
19 [mm/мм]
Typ
Art. nr
Type
Item No.
Тип
Арт. №
TDD 141
135-370125
przezroczysta / transparent / прозрачная
czarny / black / чёрный
czerwona / red / красная
czarny / black / чёрный
–
–
–
–
–
–
TDD 441
przezroczysta / transparent / прозрачная
czerwony / red / красный
–
–
–
–
–
–
TDD 142
135-370136
czarny / black / чёрный
TDD 211
135-370126
TDD 221
135-370121
TDD 231
135-370122
TDD 241
135-370127
biała / white / белая
żółta / yellow / жёлтая
Uwaga!
Długość taśmy: 7 m.
135-370128
czerwony / red / красный
–
–
TDD 222
135-370128
TDD 232
135-370129
TDD 242
135-370130
czarny / black / чёрный
TDD 611
135-370131
TDD 621
135-370132
TDD 631
135-370133
TDD 641
135-370134
Note!
Tape length: 7 m.
Внимание!
Длина ленты: 7 м.
ISO
9001
Inne systemy oznaczeń / Other marking systems /
Другие системы обозначений
4/36
Drukarka przenośna
typu LETRA-TAG
Mobile printer LETRATAG type
Переносной принтер
типа LETRA-TAG
Art. nr 135-370080
Item No. 135-370080
Арт. № 135-370080
Charakterystyka:
– Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 6-cio zna-kowy
– Szerokość taśmy: 12 mm
– długość taśmy: 4 m
– 3 rozmiary czcionki
– Możliwość druku w 2 liniach
– Duży wybór symboli specjalnych, polskie
litery
– Podkreślanie tekstu i drukowanie w ramce
– Czcionka normalna, dwukonturowa, z cieniem, pochylona, pozioma
– Mechanizm odcinania etykiet
– Zasilanie bateryjne 6 x AA/R6 (6 x 1,5 V).
Characteristic:
– LCD display, 6 characters
– Tape width: 12 mm
– Tape lenght: 4 m
– 3 type sizes
– Two lines printing is possible
– Large library of symbols and special characters
– Under lined of text and printing in box
– Standard, outline, italic, vertical letters
– Label cutter
– Battery supply 6 x AA/R6 (6 x 1,5 V).
Характеристика:
– Дисплей жидкокристаллический 6-значный
– Ширина ленты: 12 мм
– Длина ленты: 4 м
– 3 размеров литеры
– Возможность печати в бвух линиях (строчках)
– Большой выбор специальных символов, латинские буквы
– Подчеркивание текста и распечатка текста
в рамках.
– Шрифт нормальный, утолщенный, с тенью,
с наклоном, вертикальный.
– Механизм отрезания этикеток.
– Питание от батареи 6x AA/R6 (6x1,5 V).
Taśmy / Tapes / Ленты
Typ
Type
Тип
Kolor / colour / Цвет
Materiał
Material
Материал
Art. nr
Item No.
Арт. №
papier / paper / бумага
135-370085
TDL-T 21
Taśmy
Tape
ленты
biały / white / белый
TDL-T 22
biały / white / белый
135-370086
żółty / yellow / жёлтый
135-370087
TDL-T 23
TDL-T 24
TDL-T 25
Druku
Print
Надписи
czarny
black
чёрный
czerwony / red / красный
zielony / green / зелёный
plastik
plastic
пластик
135-370088
135-370089
TDL-T 26
niebieski / blue / голубой
135-370090
TDL-T 29
srebrny / silver / серебрянный
135-370091
ISO
9001
4/38
Oznaczniki samoprzylepne / Self-adhesive markers /
Самоприлипающие обозначители
Oznaczniki typu TS
Markers, TS type
Обозначители типа TS
Napis nanoszony ręcznie.
Napis trwale zabezpieczony przezroczystą folią.
Zastosowanie:
Do oznaczania rur, kabli i przewodów w rozdzielniach i instalacjach elektrycznych, przemysłowych
i innych.
Temperatura pracy: -30÷+70 °C.
Handmade inscription.
Inscription durably protected with a transparent foil.
Application:
For marking pipes, cables and wires in switchgears or electrical and industrial systems, etc.
Working temperature: -30÷+70 °C.
Надпись наносимая вручную.
Надпись прочно предохраняется прозрачной пленкой.
Применение:
Для обозначения труб, кабелей в распределительных устройствах и электрических проводках,
промышленных и других.
Температура работы: -30÷+70 °Ц.
Cechy charakterystyczne:
1. Napisy nanosimy ręcznie pisakiem lub dru-karką laserową.
2. Występują w postaci paska przezroczystej
folii samoprzylepnej PCV o wymiarze A x L z
nadrukowanym w jednym końcu białym polem opisowym o wymiarach A x B.
3. Napis podczas montażu zostaje zaklejony folią przezroczystą, co zabezpiecza go przed
zniszczeniem, a jednocześnie nie zmniejsza
czytelności.
4. Można mocować na przewodzie przez owinięcie dookoła przewodu lub wykonanie chorągiewki – zalecane zwłaszcza tam gdzie jest
mało miejsca.
Features:
1. The inscriptions are handmade by means of
a pen or laser printer can be used.
2. They have a form of transparent, self-adhesive PVC foil, dimensioned A x L, with an
overprinted white description field on one
end dimensioned A x B.
3. At mounting, the inscription is covered with
a transparent foil which protects it against
destruction and at the same time does not
decrease its readability
4. The marker can be wrapped around the wire
or formed into a flag – recommended particularly where there is little room.
Korzyści:
1. Duża dowolność kształtowania napisu.
2. Duży wybór wielkości umożliwia takie oz-naczenie, jakie jest potrzebne.
3. Prosty montaż, dobra jakość i trwałość napisu.
4. Bardzo niskie koszty.
5. Oznaczniki są odporne na typowe rozpuszczalniki (oprócz alkoholu), smary, oleje itp.,
wodę morską, pleśnie, zbutwienia i warunki
atmosferyczne.
Advantages:
1. Inscriptions can be formed at choice.
2. A great variety of sizes enables any marking
required.
3. Easy mounting, high quality and durability of
inscriptions.
4. Very low cost.
5. The markers are resistant to typical solvents
(excepting alcohol), grease, oil, etc., sea water, mould, rotting and atmospheric conditions.
Характерные черты:
1. Надписи наносят вручную при помощи
фломастера или лазерным печатающим
устройством.
2. Выступают в виде полоски прозрачной самоприлипающей пленки ПВХ с размером A x L с
напечатанным в одном конце белым фоном
для описания с размерами А х В.
3. Надпись во время монтажа заклеивают прозрачной пленкой, что обеспечивает ее от
повреждения и одновременно не уменьшает
разборчивости.
4. Можно крепить на проводе путем обвертки
вокруг провода или изготовления флажка
– рекомендуемые особенно там где мало
места.
Пользы:
1. Большая произвольность формирования
надписи.
2. Широкий выбор величин, позволяет выполнить требуемое обозначение
3. Простой монтаж, хорошее качество и прочность надписи.
4. Очень низкие затраты.
5. Обозначители устойчивы к типичным растворителям (кроме спирта), смазкам, маслам
и т.п., морской воде, плесеням, сопретьям
и атмосферным условиям.
Sposób montażu:
1. Oznaczany kabel należy oczyścić z brudu i kurzu.
2. Nakleić na oczyszczone miejsce oznacznik tak jak pokazano niżej
lub utworzyć chorągiewkę.
Mounting method:
1. The cable to be marked should be cleaned from soil and dust.
2. Stick the marker onto a cleaned place as shown below or form
a flag.
Способ монтажа:
1. Обозначаемый кабель очищают от грязи и пыли.
2. Наклеивают на очищенное место обозначитель так, как указано
ниже или создают фпажек.
Opakowanie: zeszycik lub arkusz A4.
Packing: small notebook or A4 sheet.
Упаковка: тетрадка или лист А4.
ISO
9001
Oznaczniki samoprzylepne / Self-adhesive markers /
Самоприлипающие обозначители
Oznaczniki typu TS do opisywania
ręcznego
Typ
Type
Тип
B
[mm/мм]
TS 0
TS 1
Markers for handwrinting, TS type
4/39
Обозначители типа TS для
описывания вручную
20
Zalecane Ø kabla
Recom. cable dia
Реком. Ø кабеля
[mm/мм]
2,5÷3,5
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
910
20
2,5÷3,5
450
134-300170
15,0
30
3,0÷5,0
270
134-300900
A
[mm/мм]
L
[mm/мм]
5,0
7,5
5,0
15,0
TS 12
7,5
Art. nr
Item No.
Арт. №
134-300100
TS 2
10
20,0
40
3,5÷6,5
150
134-300270
TS 22
10
10,0
40
3,5÷6,5
280
134-301000
TS 3
15
20,0
60
6,0÷11,0
100
134-300380
TS 5
25
25,0
100
15,0÷19,0
50
134-300570
TS 51
35
50,0
110
15,0÷19,0
20
134-300770
TS 6
25
25,0
120
20,0÷25,0
40
134-300670
TS 61
35
50,0
140
20,0÷25,0
20
134-300870
Markers for phase colour-marking,
type TS
Обозначители типа TS для
обозначения фаз цветами
Oznaczenia kolorów:
Y – żółty; YG – żółto-zielony; G – zielony; N
– niebieski; F – fioletowy.
Colour code:
Y – yellow; YG – green-yellow; G – green; N
– blue; F – violet.
Обозначения цветов:
Y – жёлтый; YG –жёлто-зелёный; G – зелёный;
N – голубой; F – фиолетовый.
B
L
Oznaczniki typu TS do oznaczania
faz kolorami
A
Uwaga!
Inne kolory na zamówienie.
15 x 20
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
450
134-300130
15 x 20
450
134-300140
TS 1 F
15 x 20
450
134-300150
TS 1 YG
15 x 20
450
134-300160
TS 2 G
20 x 40
150
134-300230
TS 2 Y
20 x 40
150
134-300240
TS 2 F
20 x 40
150
134-300250
TS 2 YG
20 x 40
150
134-300260
TS 3 G
20 x 50
100
134-300330
TS 3 Y
20 x 50
100
134-300340
TS 3 F
20 x 50
100
134-300350
TS 3 YG
20 x 50
100
134-300360
TS 4 G
25 x 70
80
134-300430
TS 4 Y
25 x 70
80
134-300440
TS 4 F
25 x 70
80
134-300450
TS 4 YG
25 x 70
80
134-300460
TS 6 G
25 x 83
40
134-300630
TS 6 Y
25 x 83
40
134-300640
TS 6 F
25 x 83
40
134-300650
TS 6 YG
25 x 83
40
134-300660
TS 6 1 G
35 x 83
20
134-300830
TS 6 1 Y
35 x 83
20
134-300840
TS 6 1 F
35 x 83
20
134-300850
TS 6 1 YG
35 x 83
20
134-300860
TSG 12
12 x 250
100
134-300930
TSY 12
12 x 250
100
134-300940
TSF 12
12 x 250
100
134-300950
TSYG 12
12 x 250
100
134-300960
TSN 12
12 x 250
100
Typ
Type
Тип
AxL
[mm/мм]
TS 1 G
TS 1 Y
Note!
Another colour - on request.
Art. nr
Item No.
Арт. №
134-300920
Примечание!
Другие цвета по заказу.
ISO
9001
4/40
Oznaczniki samoprzylepne / Self-adhesive markers /
Самоприлипающие обозначители
Oznaczniki przewodów
samoprzylepne typu ZS
Self-adhesive wire
markers, ZS type
Самоприлипающие
обозначители для
проводов типа ZS
Wykonywane w postaci tabliczek spiętych w zeszyt, zawierających określoną liczbę znaków o wymiarach jak w oznaczeniu. Tło białe standardowo, możliwe żółte lub przezroczyste, napis czarny.
Odporne na typowe rozpuszczalniki (oprócz alkoholu), smary, oleje, wodę morską, pleśnie, warunki
atmosferyczne. Zalecane ze względu na wygodę montażu i eksploatacji, niskie koszty, bar-dzo dobrą
czytelność.
Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30÷+70 °C.
Manufactured in the form of tables fastened into small book, containing specified number of symbols
with dimensions as in the type given. Standard background: white, also possible yellow or transparent, the black inscription. Resistant to typical solvents (excepting alcohol), grease, oil, sea water,
mould, atmospheric conditions. Recommended because of easy mounting and maintenance, low
cost and very good readability.
Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30÷+70 °C.
Изготовляемые в виде табличек скрепленных в тетрадку, содержащих определенное количество знаков с размерами как в обозначении. Стандартно белый фон, возможный желтый или
прозрачный, надпись чёрная. Устойчивые к типичным растворителям (кроме спирта), смазкам,
маслам, морской воде, плесеням, атмосферным условиям. Рекомендуемые из-за удобства во
время монтажа и эксплуатации, низких затрат и отличной разборчивости.
Материал: самоприлипающая пленка ПВХ.
Температура рабоы: -30÷+70 °Ц.
Zakres Ø przewodu
Range of wire diameter
Диапазон Ø провода
[mm/мм]
Oferowane nadruki
Offered overprints
Предлагаемые печатные надписи
ZS 4 x 12 / …
< 3,5
bez nadruku, 0÷10, 11÷20 itd. aż do 91÷100, A, B, C, ... Z; +, –, ~, =,
without overprint, 0÷10, 11÷20, etc. up to 91÷100, A, B, C, ... Z; +, -, ~,
=,
без надписи, 0÷10, 11÷20, и т.д. до 91÷100, A, B, C, ... Z; +, -, ~,
=,
ZS 4 x 30 / …
3÷9
j.w.
as above
как выше
ZS 4 x 60 / …
8÷18
j.w.
as above
как выше
ZS 6 x 19 / …
<6
bez nadruku, 0, 1, … , 9; 1÷ 30, 31÷ 60 itd. aż do 181÷210; A, B, C, …, Z;
a, b, c, ... , z; +, –, ~, = ,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN, oznacz. napięć,
without overprint, 0, 1,…9, 1÷ 30, 31÷60, etc., up to 181÷210; A, B, C,
…, Z;
a, b, c,... z; +, -, ~, =,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN, voltage markings,
без надписи 0, 1, …, 9; 1÷30, 31÷60 и т.д. до 181÷210; A, B, C, …,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN, обозначение
Z; a, b, c, …, z; +, –, ~, = ,
напряжения,
ZS 6 x 38 / …
5÷12
j.w.
as above
как выше
ZS 7 x 20 / …
<6
bez nadruku, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; A, B, C, ... , Z; a, b, c, ... , z; +, –,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN
~, = ,
without overprint, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; A, B, C, ..., Z, a, b, c, ..., z; +, -,
~, =,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN
без печатной надписи, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; A, B, C, ... ,Z; a, b, c, ... ,
z; +, –, ~, = ,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN
ZS 7 x 50 / …
5÷15
j.w.
as above
как выше
ZS 7 x 100 / …
12÷30
j.w.
as above
как выше
ZS 14 x 60 / …
5÷18
bez nadruku, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; A, B, C, ..., Z; +, –, ~, = ,
, L1,
L2, L3, N, PE, PEN, L+, L-,
without overprint, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; A, B, C, ..., Z, a, b, c, ..., z; +, -,
~, =,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN, L+, L-,
без печатной надписи, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; A, B, C, ..., Z; +, –, ~, =,
,L1, L2, L3, N, PE, PEN, L+, L-,
ZS 14 x 100 / …
12÷30
bez nadruku, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
without overprint, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
без печатной надписи, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ZS 14 x 120 / …
12÷35
jak dla ZS 14x60
as for ZS 14x60
как для ZS 14x60
Typ
Type
Тип
Oznacznik
Marker
Обозначитель
ISO
9001
Oznaczniki samoprzylepne / Self-adhesive markers /
Самоприлипающие обозначители
Oznaczniki przewodów typu ZS 4 x 12 /
..., ZS 4 x 30 / ..., ZS 4 x 60 / ...
Oznaczniki 4 x 12 mm mają po dwa znaki
umieszczone pionowo jeden nad drugim. 4 x 30
– po 5 znaków, 4 x 60 – po 10 znaków.
Opakowanie: zeszycik zawierający 10 tabliczek.
Wire markers, ZS 4 x 12 / ..., ZS 4 x 30 /
..., ZS 4 x 60 / ... type
The markers 4 x 12 mm have two symbols placed one above the other, 4 x 30 – 5 symbols in
each, 4 x 60 – 10 symbols each.
Packing: small notebook containing 10 tables.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Typ
Type
Тип
Treść nadruku
Liczba oznaczników na 1 tabliczce
Opakowanie – 1 zeszycik
Overprint contents
Number of markers on 1 table
Packing – 1 small notebook
Содержание печатной
Кол-во обозначителей на одной табл.
Упаковка – 1 тетрадка
надписи
Bez nadruku /
Without overprint /
200 szt. / pcs. / шт.
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надписи
0
200 szt. / pcs. / шт.
10 tabl. / table / табл.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZS 4 x 12 / BN
134-401105
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZS 4 x 12 / 10
1, 2, 3, ..., 10
ZS 4 x 12 / 20
11, 12, 13, ..., 20
ZS 4 x 12 / 30
21, 22, 23, ..., 30
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZS 4 x 12 / 0
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 4 x 12 / 100
91, 92, 93, ..., 100
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZS 4 x 12 / 1÷100
1÷100
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZS 4 x 12 / ZR
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZS 4 x 12 / DL
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
A A B B C C D E F G H I
J K L Ł M N N O
+, -, ~, =,
A, B, C,..., Z
Typ
Type
Тип
ZS 4 x 30 / BN
134-401510
ZS 4 x 30 / 0
ZS 4 x 30 / 10
1, 2, 3, ..., 10
ZS 4 x 30 / 20
11, 12, 13, ..., 20
ZS 4 x 30 / 30
21, 22, 23, ..., 30
91, 92, 93, ..., 100
ZS 4 x 30 / 1÷100
1÷100
ZS 4 x 30 / ZR
ZS 4 x 30 / DL
+, -, ~, =,
A÷Z
Typ
Type
Тип
ZS 4 x 60 / BN
134-401610
ZS 4 x 60 / 0
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
ZS 4 x 60 / 30
21, 22, 23, ..., 30
10 tabl. / table / табл.
80 szt. / pcs. / шт.
10 tabl. / table / табл.
8 x 10 ozn. / markers / обозначителей
10 tabl. / table / табл.
różnych / different / разных
5 typów po 16 szt. /
5 types, 16 pcs. of each /
5 типов по 16 шт.
25 typów po 2÷4 szt. /
25 types, 2÷4 pcs. of each /
25 типов по 2÷4 шт.
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
40 szt. / pcs. / шт.
10 tabl. / table / табл.
4 x 10 ozn. / markers / обозначителей
10 tabl. / table / табл.
różnych / different / разных
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 4 x 60 / 100
91, 92, 93, ..., 100
ZS 4 x 60 / 1÷100
1÷100
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
ZS 4 x 60 / ZR
+, -, ~, =,
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
10 tabl. / table / табл.
Treść nadruku
Liczba oznaczników na 1 tabliczce
Opakowanie – 1 zeszycik
Overprint contents
Number of markers on 1 table
Packing – 1 small notebook
Содержание печатной
Кол-во обозначителей на одной табл.
Упаковка – 1 тетрадка
надписи
Bez nadruku /
Without overprint /
40 szt. / pcs. / шт.
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надписи
0
1, 2, 3, ..., 10
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
10 tabl. / table / табл.
różnych / different / разных
5 typów po 40 szt. /
5 types, 40 pcs. of each /
5 типов по 40 шт.
25 typów po 5÷10 szt. /
25 types, 5÷10 pcs. of each /
25 типов по 5÷10 шт.
ZS 4 x 60 / ...
Art Nr / Item No. / Арт.№. 134-40130X
11, 12, 13, ..., 20
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
20 x 10 ozn. / markers / обозначителей
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 4 x 30 / 100
ZS 4 x 60 / 20
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
10 tabl. / table / табл.
Treść nadruku
Liczba oznaczników na 1 tabliczce
Opakowanie – 1 zeszycik
Overprint contents
Packing – 1 small notebook
Number of markers on 1 table
Содержание печатной
Упаковка – 1 тетрадка
Кол-во обозначителей на одной табл.
надписи
Bez nadruku /
Without overprint /
80 szt. / pcs. / шт.
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надписи
0
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
10 typów po 20 szt. /
10 types, 20 pcs. of each /
10 типов по 20 шт.
ZS 4 x 30 / ...
Art Nr / Item No. / Арт.№. 134-40120X
ZS 4 x 60 / 10
P Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z
Обозначители проводов типа ZS 4 x 12
/ ..., ZS 4 x 30 / ..., ZS 4 x 60 / ...
Обозначители 4 х 12 мм имеют по два знака
размещенные вертикально один над другим. 4
х 30 – по 5 знаков, 4 х 60 – по 10 знаков.
Упаковка: тетрадка содержащая 10 табличек.
ZS 4x 12 / ...
Art Nr / Item No. / Арт.№. 134-40110X
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4/41
ZS 4 x 60 / DL
A÷Z
5 typów po 8 szt. /
5 types, 8 pcs. of each /
5 типов по 8 шт.
25 typów po 1÷2 szt. /
25 types, 1÷2 pcs. of each /
25 типов по 1÷2 шт.
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
ISO
9001
Oznaczniki samoprzylepne / Self-adhesive markers /
Самоприлипающие обозначители
4/42
Oznaczniki przewodów
ZS 6 x 19 / ... – Art Nr 134-4018XX
ZS 6 x 38 / ... – Art Nr 134-4019XX
Typ
Type
Тип
ZS 6 x 19 / BN
134-401711
ZS 6 x 19 / 0
Wire markers
ZS 6 x 19 / ... – Art No. 134-4018XX
ZS 6 x 38 / ... – Art No. 134-4019XX
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Opak. – 1 zeszycik
Overprint contents
Num. of mark. on 1
Pack. – 1 small
Содержание печатной
table
notebook
надписи
Кол. обозн. на 1 табл. Упак. – 1 тетрадка
Bez nadruku /
Without overprint /
78
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надписи
0
ZS 6 x 19 / 1
1
ZS 6 x 19 / 2
2
90
10 tabl. / table / табл.
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 6 x 19 / 9
9
ZS 6 x 19 /CY
0, 1, 2, 3, ..., 9
ZS 6 x 19 / 45
1, 2, 3, ..., 45
ZS 6 x 19 / 90
46, 47, ..., 90
ZS 6 x 19 / 135
91, 92, ..., 135
ZS 6 x 19 / 135
136, 137, ..., 180
Typ
Type
Тип
ZS 6 x 38 / BN
134-401900
ZS 6 x 38 / 0
Обозначители проводов
ZS 6 x 19 / ... – Арт. №. 134-4018XX
ZS 6 x 38 / ... – Арт. №. 134-4019XX
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Opak. – 1 zeszycik
Overprint contents
Num. of mark. on 1
Pack. – 1 small
Содержание печатной
table
notebook
надписи
Кол. обозн. на 1 табл. Упак. – 1 тетрадка
Bez nadruku /
Without overprint /
39
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надписи
0
ZS 6 x 38 / 1
1
ZS 6 x 38 / 2
2
78
90
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 6 x 38 / 9
9
ZS 6 x 38 /CY
0, 1, 2, 3, ..., 9
ZS 6 x 38 / 45
1, 2, 3, ..., 45
ZS 6 x 38 / 90
46, 47, ..., 90
ZS 6 x 38 / 135
91, 92, ..., 135
ZS 6 x 38 / 135
136, 137, ..., 180
946, 947, ..., 990
ZS 6 x 38 / 990
ZS 6x19/10
1, 2, 3, ..., 10
ZS 6 x 38/10
1, 2, 3, ..., 10
ZS 6x19/20
11, 12, 13, ..., 20
ZS 6 x 38/20
11, 12, 13, ..., 20
itd. aż do / etc. up to / итд. до
100
10 tabl./table/табл.
91, 92, 93, ..., 100
ZS 6x19/1÷100
1, 2, 3, ..., 100
100
ZS 6x19/1÷450
ZS 6x19/
450÷990
ZS 6x19/A
1, 2, 3, ..., 450
90
39
0 tabl. / table / табл.
45
10 tabl. / table / табл.
45
10 tabl./table/ табл.
45
10 tabl. różnych /
10 different table /
10 разных табл.
451, 452, 453, ..., 990
90
ZS 6x19/B
45
10 tabl./table/табл.
946, 947, ..., 990
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 6x 38/100
91, 92, 93, ..., 100
ZS 6 x 38/1÷100
1, 2, 3, ..., 100
1, 2, 3, ..., 450
451, 452, 453, ..., 990
A
ZS 6 x 38/1÷450
ZS 6 x
38/450÷990
ZS 6 x 38/A
B
ZS 6 x 38/B
B
itd. aż do / etc. up to / итд. до
10 tabl. / table / табл.
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 6 x 19 / 990
ZS 6x 19/100
45
itd. aż do / etc. up to / итд. до
100
10 tabl. różnych /
10 different table /
10 разных табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 19 / Z
Z
ZS 6x19/DL
A, B, C, ..., Z
ZS 6x19/ML
a, b, c, ..., z
78
ZS 6x19/L1
L1
100
5 kpl. x 2 tabl. / 2 table
/ 2 табл.
5 kpl. po 2 tabl. / 2
table / 2 табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/L2
L2
100
ZS 6x19/L3
L3
ZS 6x19/N
A
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 6 x 38 / Z
Z
ZS 6 x 38/DL
A, B, C, ..., Z
39
ZS 6 x 38/ML
a, b, c, ..., z
39
ZS 6 x 38/L1
L1
45
5 kpl. x 2 tabl. / 2 table
/ 2 табл.
5 kpl. po 2 tabl. / 2
table / 2 табл.
10 tabl./table/табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/L2
L2
45
10 tabl./table/табл.
100
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/L3
L3
45
10 tabl./table/табл.
N
100
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/N
N
45
10 tabl./table/табл.
78
ZS 6x19/PE
PE
100
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/PE
PE
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/PEN
PEN
100
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/PEN
PEN
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/L+
L+
100
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/L+
L+
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/L-
L-
100
ZS 6 x 38/L-
L-
45
ZS 6x19/L13
L1, L2, L3, N, PE, PEN,
L+, L-, 0
90
ZS 6 x 38/L13
L1, L2, L3, N, PE, PEN,
L+, L-, 0
45
ZS 6x19/+
+
90
10 tabl./table/табл.
10 tabl. różnych / 10
different table / 10
разных табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/+
+
45
10 tabl./table/табл.
10 tabl. różnych /
10 different table /
10 разных табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/-
-
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/-
-
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/~
~
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/~
~
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/=
=
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/=
=
45
10 tabl./table/табл.
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/UZ
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/ZR
ZS 6x19/ +K
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/ –K
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/UZK
90
ZS 6x19/UZ
ZS 6x19/ZR
+, -, ~, =,
45
10 tabl./table/табл.
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/ +K
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/ –K
45
10 tabl./table/табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/UZK
45
10 tabl./table/табл.
+, -, ~, =,
ZS 6x19/3 V
3V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/3 V
3V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/6 V
6V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/6 V
6V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/9 V
9V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/9 V
9V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/12 V
12 V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/12 V
12 V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/24 V
24 V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/24 V
24 V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/48 V
48 V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/48 V
48 V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/60 V
60 V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/60 V
60 V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/110 V
110 V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/110 V
110 V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6x19/220 V
220 V
90
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 38/220 V
220 V
45
10 tabl./table/табл.
ZS 6 x 19 / 230 V
230 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 /230 V
230 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 250 V
250 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 250 V
250 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 380 V
380 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 380 V
380 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 400 V
400 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 400 V
400 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 440 V
440 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 440 V
440 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 500 V
500 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 500 V
500 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 660 V
660 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 660 V
660 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 750 V
750 V
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 750 V
750 V
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 1 kV
1 kV
90
10 tabl. / table / табл.
ZS 6 x 38 / 1 kV
1 kV
45
10 tabl. / table / табл.
ZS 6 x 19 / 50 Hz
50 Hz
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 50 Hz
50 Hz
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / 60 Hz
60 Hz
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / 60 Hz
60 Hz
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / AC
AC
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / AC
AC
45
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 19 / DC
DC
komplet napięć j.w/
voltage set as abowe /
комплект напряжений
90
10 tabl. / table / табл..
ZS 6 x 38 / DC
45
10 tabl. / table / табл..
90
20 różnych / 20
different / 20 разных
ZS 6 x 38 / NR
DC
komplet napięć j.w./
voltage set as abowe /
комплект напряжений
45
20 różnych / 20
different / 20 разных
ZS 6 x 19 / NR
ISO
9001
Oznaczniki samoprzylepne / Self-adhesive markers /
Самоприлипающие обозначители
Oznaczniki przewodów
ZS 7 x 20 / ... – Art Nr 134-41510X
ZS 7 x 50 / ... – Art Nr 134-41520X
ZS 7 x 20 / 0
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной
надписи
Bez nadruku /
Without overprint /
Без печатной надписи
0
ZS 7 x 20 / 1
1
ZS 7 x 20 / 2
2
Typ
Type
Тип
ZS 7 x 20 / BN
134-416020
Wire markers
ZS 7 x 20 / ... – Art No. 134-41510X
ZS 7 x 50 / ... – Art No. 134-41520X
Liczba ozn. na 1 tabl.
Num. of mark. on 1
table
Кол. обозн. на 1 табл.
Opak. – 1 zeszycik
Pack. – 1 small
notebook
Упак. – 1 тетрадка
Typ
Type
Тип
100
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 50 / BN
134-416030
100
10 tabl. / table / табл.
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 7 x 20 / 9
9
ZS 7 x 20 /CY
0, 1, 2, 3, ..., 9
ZS 7 x 20/A
A
ZS 7 x 20/B
B
Z
ZS 7 x 20/DL
A, B, C, ..., Z
ZS 7 x 20/ML
a, b, c, ..., z
ZS 7 x 20/L1
Обозначители проводов
ZS 7 x 20 / ... – Арт. №. 134-41510X
ZS 7 x 50 / ... – Арт. №. 134-41520X
ZS 7 x 50 / 0
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной
надписи
Bez nadruku /
Without overprint /
Без печатной надписи
0
ZS 7 x 50 / 1
1
ZS 7 x 50 / 2
2
Liczba ozn. na 1 tabl.
Num. of mark. on 1
table
Кол. обозн. на 1 табл.
Opak. – 1 zeszycik
Pack. – 1 small
notebook
Упак. – 1 тетрадка
40
10 tabl. / table / табл.
40
10 tabl. / table / табл.
40 różnych / 40 different
/ 40 разных
10 tabl. / table / табл.
40
10 tabl./table/табл.
5 kpl. po 2 tabl. / 2
table / 2 табл.
5 kpl. po 2 tabl. / 2
table / 2 табл.
10 tabl./table/табл.
10 tabl./table/табл.
itd. aż do / etc. up to / итд. до
100 różnych / 100
different / 100 разных
100
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 7 x 20 / Z
4/43
10 tabl. / table / табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50 / 9
9
ZS 7 x 50 /CY
0, 1, 2, 3, ..., 9
ZS 7 x 50/A
A
ZS 7 x 50/B
B
itd. aż do / etc. up to / итд. до
ZS 7 x 50 / Z
Z
ZS 7 x 50/DL
A, B, C, ..., Z
ZS 7 x 50/ML
a, b, c, ..., z
ZS 7 x 50/L1
L1
75 różnych / 75 different
/ 75 разных
75 różnych / 75 different
/ 75 разных
100
5 kpl. po 2 tabl. / 2
table / 2 табл.
5 kpl. po 2 tabl. / 2
table / 2 табл.
10 tabl./table/табл.
L1
30 różnych / 30 different
/ 30 разных
30 różnych / 30 different
/ 30 разных
40
ZS 7 x 20/L2
L2
100
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/L2
L2
40
ZS 7 x 20/L3
L3
100
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/L3
L3
40
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 20/N
N
100
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/N
N
40
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 20/PE
PE
100
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/PE
PE
40
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 20/PEN
PEN
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/PEN
PEN
L1, L2, L3, N, PE, PEN
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/L13
L1, L2, L3, N, PE, PEN
ZS 7 x 20/+
+
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/+
+
40
40 różnych / 40 different
/ 40 разных
20
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 20/L13
100
100 różnych / 100
different / 100 разных
50
ZS 7 x 20/-
-
50
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/-
-
20
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 20/~
~
50
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/~
~
20
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 20/=
=
50
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/=
=
20
10 tabl./table/табл.
50
50 różnych / 50 different
/ 50 разных
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/UZ
10 tabl./table/табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 7 x 50/ZR
20
20 różnych / 20 different
/ 20 разных
ZS 7 x 20/UZ
ZS 7 x 20/ZR
+, -, ~, =,
+, -, ~, =,
10 tabl./table/табл.
10 tabl./table/табл.
10 tabl./table/табл.
Oznaczniki przewodów
ZS 7 x 100 / ... – Art Nr 134-4153XX
Asortyment oraz treść nadruku jak dla ZS 7 x
50 / ... z tym, że liczba oznaczników na tabliczce
jest 2 razy mniejsza.
ZS 7 x 100 / BN – Art Nr 134-416040
Wire markers
ZS 7 x 100 / ... – Art No. 134-4153XX
Assortment and overprint contents as for ZS 7
x 50 / ..., but the number of the markers on the
is twice smaller.
ZS 7 x 100 / BN – Art No. 134-416040
Обозначители проводов
ZS 7 x 100 / ... – Арт. №. 134-4153XX
Ассортимент, а также содержание печатных
надписей аналогично, как для ZS 7 x 50 /
..., причем, что число обозначителей на
табличке 2 раза меньше.
ZS 7 x 100 / BN – Арт. №. 134-416040
Oznaczniki przewodów
ZS 14 x 60 / ... – Art Nr 144-3360XX
ZS 14 x 120 / ... – Art Nr 144-3362XX
Wire markers
ZS 14 x 60 / ... – Art No. 144-3360XX
ZS 14 x 120 / ... – Art No. 144-3362XX
Обозначители проводов
ZS 14 x 60 / ... – Арт. №. 144-3360XX
ZS 14 x 120 / ... – Арт. №. 144-3362XX
Typ
Type
Тип
ZS 14 x 60 / BN
144-336060
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной
надписи
Bez nadruku /
Without overprint /
Без печатной надписи
Liczba ozn. na 1 tabl.
Num. of mark. on 1
table
Кол. обозн. на 1 табл.
Opak. – 1 zeszycik
Pack. – 1 small
notebook
Упак. – 1 тетрадка
Typ
Type
Тип
10
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 120
/ BN
144-336200
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной
надписи
Bez nadruku /
Without overprint /
Без печатной надписи
0, 1, 2, 3, ..., 9
2x5
ZS 14 x 120/CY
0, 1, 2, 3, ..., 9
ZS 14 x 60/CY
ZS 14 x 60/DL
A, B, C, ..., Z
2x6
ZS 14 x 60/ZR
+, -, ~, =,
L1, L2, L3, N, PE,
PEN, L+, L-,
2x5
ZS 14 x 60/L13
30
ZS 14 x 60/UZK
30
Typ
Type
Тип
ZS 14 x 100 / BN
ZS 14 x 100 / CY
5 kpl. po 2 tabl. /
2 table / 2 табл.
10 tabl. żółte tło /
10 table yellow /
10 табл. жёлтый фон
10 tabl. żółte tło /
10 table yellow /
10 табл. жёлтый фон
2x5
ZS 14 x 60/UZ
Oznaczniki przewodów
ZS 14 x 100 / ...
5 kpl. po 2 tabl. /
2 table / 2 табл.
2 kpl. po 5 tabl. /
5 table / 5 табл.
10 tabl./table/табл.
ZS 14 x 120/DL
A, B, C, ..., Z
ZS 14 x 120/ZR
+, -, ~, =,
,
L1, L2, L3, N, PE,
PEN, L+, L-,
ZS 14 x 120/
L13
Bez nadruku /
Without overprint /
Без печатной надписи
0, 1, 2, 3, ..., 9
Opak. – 1 zeszycik
Pack. – 1 small
notebook
Упак. – 1 тетрадка
5
10 tabl. / table / табл.
5 różnych / 5 different
5 разных
6 różnych / 6 different
6 разных
6 różnych / 6 different
6 разных
6 różnych / 6 different
6 разных
ZS 14 x 120/UZ
5
ZS 14 x 120/
UZK
5
Wire markers
ZS 14 x 100 / ...
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
Liczba ozn. na 1 tabl.
Num. of mark. on 1
table
Кол. обозн. на 1 табл.
/
/
/
/
5 kpl. po 2 tabl. /
2 table / 2 табл.
2 kpl. po 5 tabl. /
5 table / 5 табл.
10 tabl./table/табл.
5 kpl. po 2 tabl. /
2 table / 2 табл.
10 tabl. żółte tło /
10 table yellow /
10 табл. жёлтый фон
10 tabl. żółte tło /
10 table yellow /
10 табл. жёлтый фон
Обозначители проводов
ZS 14 x 100 / ...
Opakowanie
– 1 zeszycik
Packing – 1 small notebook
Упаковка
– 1 тетрадка
Art. Nr
Art, No.
Арт. №.
5
10 tabl. / table / табл.
134-426101
5
5 kpl. po 2 tabl. / 2 table / 2 табл.
134-421310
Liczba oznaczników na 1 tabliczce
Number of markers on 1 table
Кол-во обозначителей на одной табл.
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
4/44
Znaki samoprzylepne
typu ZS do oznaczania
aparatów, zacisków itp.
Self-adhesive markers,
ZS type, for marking
devices, terminals, etc.
Самоприлипающие
знаки типа ZS для
обозначения аппаратов, зажимов и т.п.
Wykonane w postaci tabliczek spiętych w zeszyt zawierających określoną liczbę znaków o wymiarach
jak w oznaczeniu. Tło standardowo białe, możliwe żółte lub przezroczyste, napis czarny. Napisy
nieścieralne. Odporne na typowe rozpuszczalniki (oprócz alkoholu), smary, oleje, wodę morską,
pleśnie, warunki atmosferyczne. Zalecane ze względu na wygodę montażu i eksploatacji, niskie
koszty, bardzo dobrą czytelność.
Materiał: folia PCW samoprzylepna. Temperatura pracy: -30÷+70 °C.
Manufactured in the form of tables fastened into small book, containing specified number of symbols
with dimensions as in the type symbol. Standard background: white, also possible yellow or transparent. Overprint: black. The inscriptions are indelible. Resistant to typical solvents (excepting alcohol),
grease, oil, sea water, mould, atmospheric conditions. Recommended because of easy mounting and
maintenance, low cost and very good readability.
Material: self-adhesive PVC foil. Working temperature: -30÷+70 °C.
Изготовленные в виде табличек скрепленных в виде тетрадки, содержащих определенное число
знаков с размерами как в обозначении. Стандартно белый фон, возможный жёлтый или прозрачный, надпись чёрная. Надписи не стираются. Устойчивые к типичным растворителям (кроме
спирта), смазкам, маслам, морской воде, плесеням, атмосферным условиям. Рекомендуемые
из-за удобства монтажа и эксплуатации, низкие затраты, четкое обозначение.
Материал: самоприлипающая ПВХ пленка. Температура работы: -30÷+70 °Ц.
Oznacznik
Marker
Обозначитель
Typ
Type
Тип
Nadruki
Overprints
Печатные надписи
Typ
Type
Тип
Bez nadruku /Blank / Без печатной надписи;
0,1÷10, 11÷20 ... 91÷100;
+, -, =, ~,
; A, B, C, ... , Z
ZS K 32
Oznacznik
Marker
Обозначитель
Nadruki
Overprints
Печатные надписи
4
32
ZS 4x6
4
6
+, -, =, ~,
Bez nadruku / Blank / Без печатной надписи;
0, 1, 2, ..., 9; A, B, C, ... , Z;
a, b, c, ..., z; +, 9, =, ~,
;
L1, L2, L3, N, PE, PEN
ZS D 10
14
ZS 14x20
230 V
ZS 14x32
14
32
ZAŁĄCZ
ZS 20x34
20
34
PEN
Bez nadruku /Blank/ Без печатной надписи;
0, 1, 2, ..., 9; A, B, C, ... , Z; Start / Старт , Stop / Стоп,
Zał./ Switch on/ Включить, Wył./ Switch off/ Выключить
+, -, =, ~,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN;
Oznaczenia napięć / Voltage marking / Обозначения
напряжений
4
25
L1
50
ZS 50x60
Ø19
+, -, =, ~,
;
L1, L2, L3, N, PE, PEN, PU;
L+, L-, TE, MM, M
ZS D 32
Ø31,5
ZS 6x6/CE
Bez nadruku / Blank / Без печатной надписи;
0, 1, 2, ..., 9;
A, B, C, ... , Z;
60
+, -, =, ~,
;
L1, L2, L3, N, PE, PEN, PU;
L+, L-, TE, MM, M
ZS D 20
Bez nadruku /Blank / Без печатной надписи;
załącz, wyłącz. itp. / switch on, switch off, etc., /
включить, выключить. и т.п.;
wyłącznik, rozłącznik itp. / circuit-breaker, disconnector,
etc. / выключатель, разъединитель и т.п.;
błyskawica / lightning / молни
40
ZS 25x40
Ø11,5
Bez nadruku /Blank / Без печатной надписи;
0, 1, 2, ..., 9; A, B, C, ... , Z;
a, b, c, ..., z; +, -, =, ~,
,
; L1, L2, L3, N, PE, PEN;
Oznaczenia napięć / Voltage marking /
Обозначения напряжений
B+, -, =, ~,
;
L1, L2, L3, N, PE, PEN, PU;
L+, L-, TE, MM, M
ZS D 12
CE
6
20
Bez nadruku /Blank / Без печатной надписи;
0, 1, 2, ..., 9; A, B, C, ... , Z;
+, -, =, ~,
;
L1, L2, L3, N, PE, PEN
CE
6
ZS 10x10/CE
CE
10
9
4
13
ZS 10x14
,
Ø10
CE
10
Bez nadruku / Blank / Без печатной надписи;
L1, L2, L3, N, PE, PEN
ZS 30x30/CE
CE
30
30
7
ZS 7 x 10
4
10
CE
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
ZS 4 x 6 / ...
Art Nr 144-3014XX / Art No. 144-3014XX / Арт.№. 144-3014XX
Typ
Type
Тип
ZS 4 x 6 / BN
144-301000
ZS 4 x 6 / 0
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Opak. 1 zeszycik
Overprint contents Number of mark. on 1 table
Pack. 1 small
Содержание
Кол-во oбозн. на 1 табл.
notebook
печатной надписи
[szt./pcs./шт.]
Упак. 1 тетрадка
Bez nadruku /
Without overprint /
400
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надп.
0
400
10 tabl. / table / табл.
ZS 4 x 6 / 10
1, 2, 3, ..., 10
ZS 4 x 6 / 20
11, 12, 13, ..., 20
ZS 4 x 6 / 30
21, 22, 23, ..., 30
...
...
ZS 4 x 6 / 100
91, 92, 93, ..., 100
ZS 4 x 6 / 1÷100
1, 2, 3, ..., 100
ZS 4 x 6 / ZR
ZS 4 x 6 / DL
+, -, ~, =,
A, B, C, ..., Z
10 tabl. / table / табл.
20 x 200 ozn. w zesz./
markers in book /
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 / BN
144-316010
ZS 7 x 10 / 0
ZS 7 x 10 / 1
5 typów/types/типов
x 80 szt./pcs/шт.
10 tabl. różnych /
10 different table/
10 разных табл.
25 typów x 10÷20 /
25 types x 10÷20 /
25 типов x 10÷20
10 tabl. / table / табл.
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Opak. 1 zeszycik
Overprint contents Number of mark. on 1 table
Pack. 1 small
Содержание
Кол-во oбозн. на 1 табл.
notebook
печатной надписи
[szt./pcs./шт.]
Упак. 1 тетрадка
Bez nadruku /
Without overprint /
200
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надп.
0
2
...
...
ZS 7 x 10 / 9
9
ZS 7 x 10 / CY
0, 1, 2, ..., 9
ZS 7 x 10 / A
A
ZS 7 x 10 / B
B
...
...
ZS 7 x 10 / Z
Z
200
10 tabl. / table / табл.
25 typów x 20 /
25 types x 20 /
25 типов x 20
10 tabl. / table / табл.
ZS 10 x 14 / L13
200
10 tabl. / table / табл.
5 kompl. po 2 tabl.
5 sets, 2 tabl. in each
5 компл. по 2 табл.
5 kompl. po 2 tabl.
5 sets, 2 tabl. in each
5 компл. по 2 табл.
10 tabl. / table / табл.
Typ
Type
Тип
ZS 14 x 20 / BN
144-326010
ZS 14 x 20 / CY
ZS 14 x 20 / DL
ZS 7 x 10 / -
-
100
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 / ~
~
100
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 / =
=
a, b, c, ... z
100
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 / L1
L1
100
100 różnych /
100 different /
100 разных
200
ZS 7 x 10 / L2
L2
200
ZS 7 x 10 / L3
L3
200
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 / N
N
200
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 /
+, -, ~, =,
ZS 14 x 20 / ML
ZS 14 x 20 / L13
ZS 14 x 20 / UZ
+
A, B, C, ..., Z
ZS 7 x 10 / PE
PE
200
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 / PEN
PEN
10 tabl. / table / табл.
ZS 7 x 10 / L13
L1, L2, L3, N, PE, PEN
200
200 różnych /
200 different /
200 разных
10 tabl. / table / табл.
Opak. 1 zeszycik
Pack. 1 small
notebook
Упак. 1 тетрадка
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Opak. 1 zeszycik
Overprint contents Number of mark. on 1 table
Pack. 1 small
Содержание
Кол-во oбозн. на 1 табл.
notebook
печатной надписи
Упак. 1 тетрадка
[szt./pcs./шт.]
Bez nadruku /
Without overprint /
25
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надп.
5 kompl. po 2 tabl.
0, 1, 2, ..., 9
5x6
5 sets, 2 tabl. in each
5 компл. по 2 табл.
36 różnych /
A, B, C, ..., Z
36 different /
10 tabl. / table / табл.
36 разных
36 różnych /
a, b, c, ... z
36 different /
10 tabl. / table / табл.
36 разных
2 kompl. po 5 tabl.
A, B, C, ..., Z
6x6
2 sets, 5 tabl. in each
2 компл. по 5 табл.
2 kompl. po 5 tabl.
6x6
2 sets, 5 tabl. in each
+, -, ~, =,
2 компл. по 5 табл.
L1, L2, L3, N, PE, PEN,
2x6
10 tabl. / table / табл.
L+, L5 kompl. po 2 tabl.
30
5 sets, 2 tabl. in each
5 компл. по 2 табл.
30
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 12 V
ZS 14 x 20 / UZK
12 V
36
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 24 V
24 V
36
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 48 V
48 V
36
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 60 V
60 V
36
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 110 V
110 V
36
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 230 V
230 V
36
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 400 V
400 V
36
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 20 / 500 V
500 V
Różne napięcia (j.w.)
Different voltage
(as above)
Разные напряжений
(как выше)
36
10 tabl. / table / табл.
36 różnych
36 different
36 разных
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Overprint contents Number of mark. on 1 table
Содержание
Кол-во oбозн. на 1 табл.
печатной надписи
[szt./pcs./шт.]
Bez nadruku /
Without overprint /
100
Без печатной надп.
100 różnych /
0, 1, 2, ..., 9
100 different /
100 разных
100 różnych /
A, B, C, ..., Z
100 different /
100 разных
100 różnych /
100 different /
+, -, ~, =,
100 разных
100 różnych /
L1, L2, L3, N, PE, PEN
100 different /
100 разных
ZS 14 x 20 / ...
Art Nr 144-326XX / Art No. 144-326XX / Арт. №. 144-326XXX
ZS 14 x 20 / ZR
ZS 7 x 10 / +
ZS 7 x 10 / ZR
ZS 10 x 14 / DL
ZS 14 x 20 / DLD
150 różnych
150 different
150 разных
150 różnych
150 different
150 разных
100
ZS 7 x 10 / ML
ZS 10 x 14 / BN
144-316250
1
ZS 7 x 10 / 2
ZS 7 x 10 / DL
Typ
Type
Тип
ZS 10 x 14 / ZR
ZS 7 x 10 / ...
Art Nr 144-3161XX / Art No. 144-3161XX / Арт.№. 144-3161XX
Typ
Type
Тип
ZS 10 x 14 / ...
Art Nr 144-3162XX / Art No. 144-3162XX / Арт. №. 144-3162XX
ZS 10 x 14 / CY
10 x 40
4/45
ZS 14 x 20 / NR
ISO
9001
4/46
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
ZS 14 x 32 / ...
Art Nr 144-33601X / Art No. 144-33601X / Арт. №. 144-33601X
Typ
Type
Тип
ZS 14 x 32 / BN
144-336010
ZS 14 x 32
/ uziem.
ZS 14 x 32
/ zał.-wył.
ZS 14 x 32
/ blysk
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Overprint contents Number of mark. on 1 table
Кол-во oбозн. на 1 табл.
Содержание
печатной надписи
[szt./pcs./шт.]
Bez nadruku
Without overprint
15
Без печатной надп.
Nazwy aparat. wg tab.
Dev. name acc. to tbl.
3x5
Названия ап. по таб.
Stan aparatu wg tab.
Dev. status acc. to drg.
3x5
Состояние ап.по таб.
Błyskawica
Lightning
15
молния
ZS 14 x 32 / ... uziem.
Art Nr 144-335020
Art No. 144-335020
Арт. №. 144-335020
Opak. 1 zeszycik
Pack. 1 small
notebook
Упак. 1 тетрадка
ZS 20 x 34 / ...
Art Nr 144-3452XX / Art No. 144-3452XX / Арт. №. 144-3452XX
Typ
Type
Тип
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / BN
144-345162
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / CY
10 tabl. / table / табл.
10 tabl. / table / табл.
ZS 14 x 32 / ... zał.-wył.
Art Nr 144-335010
Art No. 144-335010
Арт. №. 144-335010
UZIEMNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
ZAŁĄCZ
ZAŁĄCZ
ZAŁĄCZ
ODŁĄCZNIK
ODŁĄCZNIK
ODŁĄCZNIK
WYŁĄCZ
WYŁĄCZ
WYŁĄCZ
ROZŁĄCZNIK ROZŁĄCZNIK ROZŁĄCZNIK
ZAMKNIĘTE
ZAMKNIĘTE
ZAMKNIĘTE
WYŁĄCZNIK WYŁĄCZNIK WYŁĄCZNIK
OTWARTE
OTWARTE
OTWARTE
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Overprint contents Number of mark. on 1 table
Содержание
Кол-во oбозн. на 1 табл.
печатной надписи
[szt./pcs./шт.]
Bez nadruku
Without overprint
20
Без печатной
надп.
0, 1, 2, ..., 9
20 x 10
Białe, żółte
White, yellow
Белые, жёлтые
ZS 40 x 90 / ...
Art Nr 144-3521XX / Art No. 144-3521XX / Арт.№. 144-3521XX
Typ
Type
Тип
ZS 40 x 90 / BN
144-312100
ZS 40 x 90 / CY
ZS 40 x 90 / DL
Treść nadruku
Liczba ozn. na 1 tabl.
Opakowanie
Overprint contents Number of mark. on 1 table
Packing
Содержание
Кол-во oбозн. на 1 табл.
Упаковка
печатной надписи
[szt./pcs./шт.]
Bez nadruku
Without overprint
10
10 tabl. / table / табл.
Без печатной надп.
0, 1, 2, ..., 9
10
10 tabl. / table / табл.
10
3 kompl. / sets / компл.
A, B, C, ..., Z
3 tabl. / table / табл.
(1 kompl. / sets / компл.
=1 kompl. / sets / компл.
= 3 tabl. / table / табл.)
10 tabl. / table / табл.
5 kompl. po 2 tabl.
5 sets, 2 tabl. in each
5 компл. по 2 табл.
START / СТАРТ
20
10 tabl. / table / табл.
STOP / СТОП
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / ZAŁ
ZAŁ
20
ZS 20 x 34
/ ZAŁ C
ZAŁ
20
ZS 20 x 34 / WYŁ
WYŁ
20
ZS 20 x 34 /
WYŁ Z
WYŁ
20
ZS 20 x 34 / DL
ZS 20 x 34
/ START
ZS 20 x 34
/ STOP
A, B, C, ..., Z
ZS 20 x 34 / L1
L1
20
10 tabl. (tło zielone)
10 table (green background)
10 табл. (фон зелёный)
10 tabl. (tło czerwone)
10 table (red background)
10 табл. (фон красный)
10 tabl. (tło czerwone)
10 table (red background)
10 табл. (фон красный)
10 tabl. (tło zielone)
10 table (green background)
10 табл. (фон зелёный)
10 tabl. (tło żółte)
10 table (yellow
background)
10 табл. (фон жёлтый)
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / L2
L2
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / L3
L3
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / N
N
20
10 tabl. / table / табл.
20
ZS 25 x 40 / ...
Kolor
Colour
Цвет
10 tabl. / table / табл.
20 różnych
20 different
20 разных
ZS 20 x 34 /
STRZAŁKA
Liczba ozn. na
Treść nadruku
1 tabl.
Opak. 1 zeszycik
Overprint
Number of mark.
Typ
Pack. 1 small
contents
on 1 table
Type
notebook
Содержание
Кол-во oбозн. на
Тип
Упак. 1 тетрадка
печатной
1 табл.
надписи
[szt./pcs./шт.]
Bez nadruku
ZS 25 x 40 / BN Without overprint
10
10 tabl. / table / табл.
144-352050
Без печатной
надп.
ZS 25 x 40 / CY
0, 1, 2, ..., 9
10
10 tabl. / table / табл.
144-351010
36 różnych /
3 tabl.
ZS 25 x 40 / DL
3 tabl.
A, B, C, ..., Z
36 different /
144-352010
3 табл.
36 разных
Opak. 1 zeszycik
Pack. 1 small notebook
Упак. 1 тетрадка
ZS 20 x 34 / PE
PE
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / PEN
PEN
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / L+
L+
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / L-
L-
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / UZ
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / UZK
20
10 tabl. / table / табл.
20
10 tabl. / table / табл.
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / ZR
ZS 20 x 34 / 12 V
+, -, ~, =,
12 V
ZS 20 x 34 / 24 V
24 V
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / 48 V
48 V
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / 60 V
ZS 20 x 34 /
110 V
ZS 20 x 34 /
230 V
ZS 20 x 34 /
400 V
ZS 20 x 34 /
500 V
60 V
20
10 tabl. / table / табл.
110 V
20
10 tabl. / table / табл.
230 V
20
10 tabl. / table / табл.
ZS 20 x 34 / NR
400 V
20
10 tabl. / table / табл.
500 V
20
10 tabl. / table / табл.
12 V, 24 V, 42 V,
48 V, 60 V, 110 V,
127 V, 230 V, 250 V,
400 V, 500 V, 660 V,
750 V, 1 kV,
50 Hz, 60 Hz
20 różnych /
20 different /
20 разных
10 tabl. / table / табл.
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
ZS 15 x15 / ...
Art Nr 144-3370XX / Art No. 144-3370XX / Арт.№. 144-3370XX
Typ
Type
Тип
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание
печатной надписи
Bez nadruku
ZS 15x15
Without overprint
/ BN
144-337010
Без печатной надписи
ZS 15x15 / L1
L1
ZS 15x15 / L2
L2
ZS 15x15 / L3
L3
ZS 15x15 / N
N
ZS 15x15 / PE
PE
ZS 15x15 /
PEN
ZS 15x15 / L+
L+
ZS 15x15 / LLZS 15x15 /
L13
L1, L2, L3, N, PE, PEN,
L+, L-
Liczba ozn.
na 1 tabliczce
Number of mark.
on 1 table
Кол-во oбозн.
на 1 табл.
[szt./pcs./шт.]
Opak. 1 zeszycik
Pack. 1 small
notebook
Упак. 1 тетрадка
48
10 tabl. / table / табл.
48
48
48
48
48
48
48
48
10
10
10
10
10
10
10
10
/
/
/
/
/
/
/
/
table
table
table
table
table
table
table
table
/
/
/
/
/
/
/
/
Tło białe,
nadruk czarny
lub tło czarne,
nadruk biały
табл.
табл.
табл. White background,
black overprint
табл.
табл. or black background,
white
overprint
табл.
табл.
Фон белый,
табл.
печатная надпись
чёрная
10 tabl. różnych
или фон чёрный,
10 different tables
печатная надпись
10 разных табл.
белая
48
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
Kolor
Colour
Цвет
4/47
ZS 50 x 60 / ...
Art Nr 144-38005X / Art No. 144-38005X / Арт.№. 144-38005X
Typ
Type
Тип
ZS 50×60 / BN
144-380060
ZS 50x60 / L1
Opakowanie
Treść nadruku
Packing
Overprint contents
Упаковка
Содержание
печатной надписи [szt./pcs./шт.]
Bez nadruku
Without overprint
100
Без печатной надп.
L1
100
Kolor tła
Background colour
Цвет фона
Żółty / Yellow / Жёлтый
Żółty / Yellow / Жёлтый
ZS 50×60 / L2
L2
100
Żółty / Yellow / Жёлтый
ZS 50×60 / L3
L2
100
Żółty / Yellow / Жёлтый
ZS 50×60 / N
N
100
Niebieski / Blue / Синий
ZS 50×60 / PE
PE
100
ZS 50x60 / PEN
PEN
100
Żółto-zielony
Yellow-green
Жёлто-зелёный
ZS 50×60 / L+
L+
100
Żółty / Yellow / Жёлтый
ZS 50×60 / L-
L-
100
Żółty / Yellow / Жёлтый
ZS 50×60 / UZ
100
Żółty / Yellow / Жёлтый
ZS 50×60 / UZK
100
Żółty / Yellow / Жёлтый
ZS K 32 / ...
Art Nr 144-3721XX / Art No. 144-3721XX / Арт.№. 144-3721XX
Typ
Type
Тип
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной
надписи
ZS K 32 / UZ
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
120
ZS K 32 / UZK
Kolor tła
Background colour
Цвет фона
120
ZS K 32 / +
+
120
ZS K 32 / -
-
120
ZS K 32 / ZM
~
120
ZS K 32 / =
=
120
Żółty
Yellow
Жёлтый
Przyrząd montażowy
do oznaczników ZS
Mounting tool for ZS
type markers
Монтажный прибор
для обозначителей ZS
Przyrząd do:
– podważania znaków ZS na arkusiku;
– zdejmowania z arkusika i przenoszenia na
oznaczany przedmiot;
– dokładnego umiejscowienia oznacznika na
miejscu przeznaczenia.
Podstawowym zaleceniem technologicznym
przy montażu wyrobów samoprzylepnych jest
aby, nie pobrudzić warstwy samoprzylepnej
oznacznika (znaku). Można tego dokonać tylko
z wykorzystaniem w/w przyrządu.
Przyrząd jest wykonany z aluminium (z po-włoką galwaniczną dekoracyjną), co zapew-nia mu
wymaganą lekkość.
Art. nr 135-370000
Tool for:
– levering ZS markers on the sheet;
– taking markers off the sheet and carrying
them over onto the object to be marked;
– placing the marker precisely in a place of
destination.
The basic process recommendation for the
mounting the self-adhesive products is not to
soil the self-adhesive layer of the marker (sign).
It is possible only by means of the tool mentioned above.
The tool is made of aluminium (with electroplated decorative coating) that ensures its required
lightness.
Item No. 135-370000
Прибор для:
– поддевания знаков ZS на листке;
– снимания из листка и переноса на обозначаемый предмет;
– точного размещения обозначителя в месте
предназначения;
Основной технологической рекомендацией для
монтажа самоприлипающих изделий является,
недопущение к загрязнению самоприлипающего
слоя обозначителя (знака). Можно это осуществлить только пользуясь в/у прибором.
Прибор изготовлен из алюминия (с гальваническим декоративным покрытием), что
гарантирует его требуемую легкость.
Aрт. № 135-370000
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
4/48
Znaki typu ZS D .../...
Markers, ZS D.../… type
Kolorystyka i wymiary:
wg DIN 40009, DIN 40011 oraz IEC.
Colours and dimensions:
Acc. to DIN 40009, DIN 40011 and IEC.
Asortyment:
Знаки типа ZS D .../...
Цветовая гамма и размеры:
по DIN 40009, DIN 40011 и IEC.
Assortment:
Ассортимент:
L1 L2 L3 N L+ L– M PE PU
PEN E TE MM
Execution example: ZS D 12/UZ
Пример исполнения: ZS D 12/UZ
16
Ø11,5
Przykład wykonania: ZS D 12/UZ
Nadruk / Overprint / печатная надпись
Tło / Background / Фон
Ramka transparentna
Transparent frame
Транспарентная рамка
ZS D 10/...
ZS D 10/...
Art Nr 144-37100X
Wymiary: Ø10 mm,
Typ
Type
Тип
ZS D 10 / UZK-R
ZS D 10 / UZ-R
ZS D 10 / UZK
ZS D 10 / UZ
ZS D 10/...
Item No. 144-37100X
15
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
Dimensions: Ø10 mm,
Opakowanie
Packing
Упаковка
10 tabl. po 48 szt.
10 tabl., 48 pcs. in each
10 табл. по 48 шт.
10 tabl. po 48 szt.
10 tabl., 48 pcs. in each
10 табл. по 48 шт.
10 tabl. po 48 szt.
10 tabl., 48 pcs. in each
10 табл. по 48 шт.
10 tabl. po 48 szt.
10 tabl., 48 pcs. in each
10 табл. по 48 шт.
Арт.№. 144-37100X
15
Размеры: Ж10 мм,
Kolory
Colours
Цвета
Tło białe, nadruk czerwony
White background, red overprint
Фон белый, печатная надпись красная
Tło białe, nadruk czerwony
White background, red overprint
Фон белый, печатная надпись красная
Tło żółte, nadruk czarny
Yellow background, black overprint
Фон жёлтый, надпись чёрная
Tło żółte, nadruk czarny
Yellow background, black overprint
Фон жёлтый, надпись чёрная
15
Art. Nr
Item No.
Арт. №
144-371006
144-371007
144-371005
144-371010
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
ZS D 12/...
ZS D 12/...
Art Nr 144-37102X
Wymiary: Ø11,5 mm,
ZS D 12/...
Item No. 144-37102X
16
Dimensions: Ø11,5 mm,
Typ
Type
Тип
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
ZS D 12 / L1
L1
ZS D 12 / L2
L2
ZS D 12 / L3
L3
ZS D 12 / N
N
ZS D 12 / L+
L+
ZS D 12 / L-
L-
ZS D 12 / M
M
ZS D 12 / PE
PE
ZS D 12 / PEN
PEN
ZS D 12 / PU
PU
ZS D 12 / E
E
ZS D 12 / TE
TE
ZS D 12 / MM
MM
ZS D 12 / UZ
ZS D 12 / UZK
ZS D 12 / +
+
ZS D 12 / -
-
4/49
Opakowanie
Packing
Упаковка
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
10 tabl. po 40 szt. /
10 tabl., 40 pcs. in each
10 табл. по 40 шт.
Арт. № 144-37102X
Размеры: Ø11,5 [mm/мм],
16
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Kolory
Colours
Цвета
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный,надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło niebieskie, nadruk biały /
Blue background, white overprint /
Фон голубой, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło niebieskie, nadruk biały /
Blue background, white overprint /
Фон голубой, надпись белая
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło żółte, nadruk czarny /
Yellow background, black overprint /
Фон жёлтый, надпись чёрная
Tło żółte, nadruk czarny /
Yellow background, black overprint /
Фон жёлтый, надписьчёрная
Tło białe, nadruk czarny /
White background black overprint /
Фон белый, надпись чёрная
Tło białe, nadruk czarny /
White background black overprint /
Фон белый, надпись чёрная
16
Art. Nr
Item No.
Арт. №
144-371012
144-371013
144-371014
144-371015
144-371027
144-371025
144-371021
144-371016
144-371017
144-371019
144-371018
144-371022
144-371026
144-371020
144-371011
144-371028
144-371029
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
4/50
ZS D 20/...
ZS D 20/...
Art Nr 144-3711XX
Wymiary: Ø19 mm,
ZS D 20/...
Item No. 144-3711XX
25
Dimensions: Ø19 mm,
Typ
Type
Тип
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
ZS D 20 / L1
L1
ZS D 20 / L2
L2
ZS D 20 / L3
L3
ZS D 20 / N
N
ZS D 20 / L+
L+
ZS D 20 / L-
L-
ZS D 20 / M
M
ZS D 20 / PE
PE
ZS D 20 / PEN
PEN
ZS D 20 / PU
PU
ZS D 20 / E
E
ZS D 20 / TE
TE
ZS D 20 / MM
MM
ZS D 20 / UZ
ZS D 20 / UZK
ZS D 20 / +
+
ZS D 20 / -
-
25
Opakowanie
Packing
Упаковка
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
10 tabl. po 20 szt. /
10 tabl., 20 pcs. in each
10 табл. по 20 шт.
Арт.№. 144-3711XX
Размеры: Ø19 мм,
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Kolory
Colours
Цвета
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный,надпись белая
Tło niebieskie, nadruk biały /
Blue background, white overprint /
Фон голубой, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный,надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło niebieskie, nadruk biały /
Blue background, white overprint /
Фон голубой, надпись белая
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło żółte, nadruk czarny /
Yellow background, black overprint /
Фон жёлтый, надпись чёрная
Tło żółte, nadruk czarny /
Yellow background, black overprint /
Фон жёлтый, надпись чёрная
Tło białe, nadruk czarny /
White background black overprint /
Фон белый, надпись чёрная
Tło białe, nadruk czarny /
White background black overprint /
Фон белый, надпись чёрная
25
Art. Nr
Item No.
Арт. №
144-371031
144-371032
144-371033
144-371034
144-371041
144-371040
144-371039
144-371030
144-371035
144-371036
144-371044
144-371045
144-371038
144-371046
144-371037
144-371043
144-371042
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
ZS D 32/...
ZS D 32/...
Art Nr 144-37212X
Wymiary: Ø31,5 mm,
Dimensions: Ø31,5 mm,
Typ
Type
Тип
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
ZS D 32 / L1
L1
ZS D 32 / L2
L2
ZS D 32 / L3
L3
ZS D 32 / N
N
ZS D 32 / L+
L+
ZS D 32 / L-
L-
ZS D 32 / M
M
ZS D 32 / PE
PE
ZS D 32 / PEN
PEN
ZS D 32 / PU
PU
ZS D 32 / E
E
ZS D 32 / TE
TE
ZS D 32 / MM
MM
ZS D 32 / UZ
ZS D 32 / UZK
ZS D 32 / +
+
ZS D 32 / -
-
Znaki ZS ... / CE
Nadruk zgodny z CEE.
ZS D 32/...
Item No. 144-37212X
38
Арт.№. 144-37212X
38
Размеры: Ø31,5 мм,
Opakowanie
Packing
Упаковка
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
10 tabl. po 12 szt. /
10 tabl., 12 pcs. in each
10 табл. по 12 шт.
Kolory
Colours
Цвета
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło niebieskie, nadruk biały /
Blue background, white overprint /
Фон голубой, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło niebieskie, nadruk biały /
Blue background, white overprint /
Фон голубой, надпись белая
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło żółto-zielone, nadruk czarny /
Yellow-green background,black overprint/
Фон жёлто-зелёный, надпись чёрная
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło czarne, nadruk biały /
Black background, white overprint /
Фон чёрный, надпись белая
Tło żółte, nadruk czarny /
Yellow background, black overprint /
Фон жёлтый, надпись чёрная
Tło żółte, nadruk czarny /
Yellow background, black overprint /
Фон жёлтый, надпись чёрная
Tło białe, nadruk czarny /
White background black overprint /
Фон белый, надпись чёрная
Tło białe, nadruk czarny /
White background black overprint /
Фон белый, надпись чёрная
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Sign ZS ... / CE
38
Art. Nr
Item No.
Арт. №
144-372015
144-372016
144-372017
144-372012
144-372060
144-372070
144-372080
144-372040
144-372050
144-372090
144-372100
144-372110
144-372120
144-372013
144-372014
144-372019
144-372018
Знаки типа ZS ... / CE
Overprint conformable to the CEE
Typ
Type
Тип
ZS 6 x 6 / CE
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
Opakowanie
Packing
Упаковка
ZS 10 x 10 / CE
CE
10 tabl. po 300 szt. /
10 tabl., 300 pcs. in each /
10 табл. по 300 шт.
ZS 30 x 30 / CE
NOWOŚĆ
4/51
NEW
Art. Nr
Item No.
Арт. №
144-364200
144-364210
144-364240
НОВИНКА
ISO
9001
4/52
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
Błyskawice – znaki
ostrzegawcze
Warning signs:
lightnings
Typ
Type
Тип
ZS 14 x 32 / BŁ
ZS 20 x 45 / BŁ
ZS 25 x 60 / BŁ
ZS 40 x 90 / BŁ
Typ
Type
Тип
ZS 100 / BŁ
Opakowanie
Packing
Упаковка
10 tabl. po 60 szt.
10 tabl., 60 pcs. in each
10 табл. по 60 шт.
10 tabl. po 15 szt.
10 tabl., 15 pcs. in each
10 табл. по 15 шт.
10 tabl. po 4 szt.
10 tabl., 4 pcs. in each
10 табл. по 4 шт.
10 szt. / pcs. / шт.
ZS 100 / BŁ
10 szt. / pcs. / шт.
ZS 12 / BŁ
ZS 25 / BŁ
ZS 50 / BŁ
A
Opakowanie
Packing
Упаковка
10 tabl. po 24 szt.
10 tabl., 24 pcs. in each
10 табл. по 24 шт.
10 tabl. po 15 szt.
10 tabl., 15 pcs. in each
10 табл. по 15 шт.
10 tabl. po 8 szt.
10 tabl., 8 pcs. in each
10 табл. по 8 шт.
10 tabl. po 4 szt.
10 tabl., 4 pcs. in each
10 табл. по 4 шт.
Молнии
– предупредительные
знаки
Kolory
Colours
Цвета
Art. Nr
Item No.
Арт. №
144-334010
Tło białe, nadruk czerwony
White background, red overprint
Фон белый, печатная надпись красная
144-360410
144-364020
144-364030
Kolory
Colours
Цвета
Tło żółte, nadruk czerwony
Yellow background, red overprint
Фон жёлтый, печать красная
Wymiar / Dimension / Размер
A
[mm/мм]
Art. Nr
Item No.
Арт. №
12,5
144-364100
25,0
144-364110
50,0
144-364120
100,0
144-364130
200,0
144-364140
Znaki specjalne
Special signs
Специальные знаки
Na zamówienie odbiorców wykonujemy znaki
specjalne w postaci:
– schematów ideowych, montażowych itp.
– tabliczek znamionowych, inwentaryzacyjnych
– etykiet, znaków GIGE, znaku B
– tabliczek Y do palet o wym. 35 x 125 mm
– innych.
Kolory folii: bezbarwna, biała, żółta, zielona,
czarna, złota, srebna.
On order of customers we manufacture special
signs in the form of:
– schematic diagrams, wiring diagrams, etc.
– rating plates, cataloguing plates
– labels, GIGE-signs, safety signs
– Y-plates for pallets of dimensions 35 x 125
mm
– others.
Foil colours: transparent, white, yellow, green,
black, golden, silver.
По заказу наших клиентов изготовляем специальные знаки в виде:
– принципиальных, монтажных схем и т.п
– номинальных табличек, инвентаризационных табличек
– этикеток, знаков GIGE, знака В
– табличек Y для поддонов с размерами 35
х 125 мм
– и другие
Цвета пленки: бесцветная, белая, жёлтая,
зелёная, чёрная, золотая, серебранная.
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
4/53
Oznaczniki typu OT i OM
złączek wielotorowych
typu LZ i TLZ
OT and OM markers
for multiway terminal
blocks, LZ and TLZ type
Обозначители типа
ОТ и ОМ многоцепных
контактных зажимов
типа LZ и TLZ
Oznaczniki typu OT i OM przeznaczone są do
złączek typu LZ–4 i LZ–10. Oznaczniki typu OT
i OM są dostarczane w postaci białych pasków
służących do oznaczania torów prądowych.
Napis nadrukowany wg zamówienia – min.
500 szt. lub bez nadruku. Napisy nieścieralne.
Mocowanie wkrętami. Oznaczniki bez nadruku
można opisywać pisakami (patrz str. 4/8). Odporne na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje,
wodę morską, pleśnie itp.
OT and OM markers are designed for LZ-4 and
LZ-10 terminal blocks. These markers OT and
OM type are supplied in the form of white strips
used for marking of circuits. The inscriptions
overprinted as per order – min. 500 pcs. or
blank. Indelible inscriptions. Fixed with screws.
The blank markers can be overwritten by using
a pen (see p. 4/8). Resistant to typical solvents,
grease, oil, sea water, mould, etc.
Materiał: PCW, niepalny.
Temperatura pracy: -30÷+70 ºC.
Opakowanie: 100 szt. pasków.
Material: PVC, uninflammable.
Working temperature: -30÷+70 ºC.
Packing: 100 pcs. of strips.
Обозначители типа ОТ и ОМ предназначены для
многоцепных контактных зажимов типа LZ-4и
LZ-10. Обозначители типа ОТ и ОМ поставляем
в виде белых полосок, которые предназначены
для обозначения токоведущих узлов. Надписи
по индивидуальному заказу , или без надписей выполняются для партии минимум 500шт.
Или без надписи. Надписи не стираются. Крепление винтами. Обозначители без надписи
можно описывать при помощи фломастеров
(см. стр. 4/8). Устойчивые к типичным растворителям, смазкам, маслам, морской воде,
плесени и т.п.
Материал: ПВХ, негорючий.
Температута работы: -30÷+70 ºЦ.
Упаковка: 100 шт. полосок.
Typ złączki
Type of connector
Тип муфты
TLZ-4
bez nadruku /without overprint / без надписи
Art. Nr
Typ
Item No.
Type
Арт. №
Тип
OT-4
144-240500
z nadrukiem /with overprint / с надписью
Typ
Art. Nr
Item No.
Type
Арт. №
Тип
OT-4 / NADR
144-2404XX
TLZ-4
OM-4
144-240600
OM-4 / NADR
144-2407XX
TLZ-10
OT-10
144-210500
OT-10 / NADR
144-2105XX
TLZ-10
OM-10
144-210600
–
–
LZ-4
OT-4
144-240500
OT-4 / NADR
144-2404XX
LZ-10
OT-10
144-210500
OT-10 / NADR
144-2105XX
oznacznik OT
OT marker
обозначитель ОТ
złączka TLZ
TLZ connector
контактный зажим TLZ
oznacznik OM
OM marker
обозначитель ОМ
B
B
złączka LZ
LZ connector
контактный зажим LZ
A
A
miejsce na napisy
place for inscription
место на надписи
miejsce na napisy
place for inscriptions
место на надписи
ISO
9001
4/54
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
Oznaczniki typu EZ do
złączek, przycisków
sterowniczych itp.
Markers, EZ type, for
connectors, control
buttons, etc.
Обозначители типа
EZ для клемм кнопок
управления и т.п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ + + + + + + + + +
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
– – – – – – – – – –
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
+ + + + + + + + + +
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R R R R R R R R R R
L
L=4,8 dla / for / для EZ 5
L=5,8 dla / for / для EZ 6
S S S S S S S S S S
T T T T T T T T T T
a a a a a a a a a a
b b b b b b b b b b
Zastosowanie:
Do oznaczania torów prądowych aparatów elektrycznych takich jak złączki wielo i jednotorowe
produkcji krajowych wytwórców, Weidmuellera itp. oraz przycisków sterowniczych i innych
aparatów.
Temperatura pracy: -30÷+70 ºC.
Application:
For marking the circuits of electrical apparatus
like feed-through and multi-way terminal blocks
of Weidmüller and Polish producers etc, control
buttons and other devices.
Working temperature: -30÷+70 ºC.
Cechy charakterystyczne:
1. Dostarczane w postaci ponacinanej taśmy
zawierającej 10 szt. oznaczników.
2. Kolor żółty (EZ) lub biały (EZ.B), nadruk
czarny.
3. Materiał profilu – PCW odporny na typowe
rozpuszczalniki, wodę morską, smary, oleje,
pleśnie.
4. Nadruk dobrze widoczny, nieścieralny. Nadruk
jest wtopiony w materiał oznacznika i dodatkowo zabezpieczony chemicznie przed ścieraniem.
5. Montaż ręczny.
Korzyści:
1. Bardzo duży asortyment nadruków – duże
możliwości tworzenia oznaczeń.
2. Można opisywać ręcznie pisakiem brakujące
napisy.
3. Nadruk kontrastowy, dobrze widoczny.
Features:
1. Delivered in the form of notched tape containing 10 pcs. of markers.
2. Yellow (EZ) or white (EZ.B), black overprint.
3. Material of profile: PVC resistant to typical
solvents, sea water, grease, oil, mould.
4. Well visible, indelible overprint. The overprint
is melted into the material of the marker and
in addition chemically protected against erosion.
5. Hand mounting.
Advantages:
1. Very wide choice of overprints – large possibility to create the markings.
2. It is possible to write missing inscriptions with
a pen.
3. Contrast, well visible overprint.
Применение:
Для обозначения токоведущих узлов электрических аппаратов таких как контактные зажимы
много и одноцепные изготовляемые отечественными производителями, а также фирмой
Weidmuller и т.п., а также кнопок управления
и других аппаратов.
Температура работы: -30÷+70 ºЦ.
Характерные черты:
1. Поставляемые в виде ленты с нарезкой содержащей 10 шт. обозначителей.
2. Жёлтый или (EZ) белый цвет (EZ.B), печатная надпись чёрная.
3. Материал профиля – ПВХ устойчивый к
типичным растворителям, морской воде,
смазкам, маслам, плесеням.
4. Печатная надпись четко видимая, не стирается. Печатная надпись является вплавленной
в материал обозначителя и добавочно химически защищенная от стирания.
5. Монтаж происходит вручную.
Выгоды:
1. Очень широкий ассортимент печатных надписей – большие возможности создавания
обозначений.
2. Можно описать вручную при помощи фломастера отсутствующие надписи.
3. Печатная надпись контрастная, хорошо
видимая.
ISO
9001
Oznaczniki złączek, zacisków, aparatów / Markers for terminal blocks, clamps, apparatus /
Обозначители клемм, зажимов, аппаратов
EZ 5
EZ 5B
+ , -, =,
Pojedyncze znaki: / Single symbols: / Одиночные знаки:
0, 1, 2, 3, ... , 9 – cyfry / numbers / цифры
A, B, C, ... , Z – duże litery / capital letters / большие буквы
, ~, L1, L2, L3, PE, PEN – różne znaki / different symbols / разные знаки
EZ 5/BN
EZ 5B/BN
EZ 5
EZ 5B
EZ 5
EZ 5B
EZ 6
EZ 6B
Opakowanie
Packing
Упаковка
[szt./pcs./шт.]
100
takich samych znaków /
the same symbol /
таких же знаков
Treść nadruku
Overprint contents
Содержание печатной надписи
Typ
Type
Тип
Bez nadruku / Without overprint / Без печатной надписи
Paski po 10 oznaczników / Strips of 10 markers / Полоски по 10 обозначителей
Treść pasków: / Strip contents: / Содержание полосок:
1, 2, 3, ... , 10
11, 12, 13, ... , 20
21, 22, 23, ... , 30
...
691, 692, 693, ... , 700
Nadruki specjalne wg wymagań zamawiającego
Special overprints according to the requirements of customers
Специальные печатные надписи по требованиям заказчика
Pojedyncze znaki: / Single symbols: / Одиночные знаки:
0, 1, 2, 3, ... , 9 – cyfry / numbers / цифры
A, B, C, ... , Z – duże litery / capital letters / большие буквы
, ~, L1, L2, L3, PE, PEN – różne znaki / different symbols / разные знаки
+ , -, + , - , + , - , (+), (-), =, , , ;, :,
EZ 6/BN
EZ 6B/BN
Bez nadruku / Blank / Без печатной надписи
4/55
Art. Nr
Item No.
Арт. №
146-115XXX
146-215XXX
100
146-111800
146-211800
10
pasków/ strips/ полосок
tj. / i.e. / т.е.
100
szt. / pcs. / шт.
146-115XXX
146-215XXX
100
szt. / pcs. / шт.
146-115XXX
146-215XXX
100
takich samych znaków /
the same symbol /
таких же знаков
146-103XXX
146-202XXX
100
146-101800
146-201800
10
pasków/ strips/ полосок
tj. / i.e. / т.е.
100
szt. / pcs. / шт.
146-103XXX
146-202XXX
Paski po 10 oznaczników / Strips of 10 markers / Полоски по 10 обозначителей
Treść pasków: / Strip contents: / Содержание полосок:
1, 2, 3, ... , 10
11, 12, 13, ... , 20
21, 22, 23, ... , 30
...
691, 692, 693, ... , 700
EZ 6
EZ 6B
EZ 6
EZ 6B
11, 12, 11, 12, ... , 11, 12
13, 14, 13, 14, ... , 13, 14
21, 22, 21, 22, ... , 21, 22
23, 24, 23, 24, ... , 23, 24
31, 32, 31, 32, ... , 31, 32
33, 34, 33, 34, ... , 33, 34
U1, U2, U3, ... , U10
U11, U12, U13, ... , U20
V1, V2, V3, ... , V10
V11, V12, V13, ... , V20
W1, W2, W3, ... , W10
W11, W12, W13, , ... , W20
Nadruki specjalne wg wymagań zamawiającego
Special overprints according to the requirements of customers
Специальные печатные надписи по требованиям заказчика
Uwaga:
Przykłady zamówienia:
EZ 6/1 – oznacznik żółty; nadruk: 1
EZ 6B/21-30 –oznacznik biały; 21 do 30
EZ 6/+ – oznacznik żółty; +
EZ 6/+K – oznacznik żółty; +
EZ 6/+KW – oznacznik żółty; +
EZ 6/(+) – oznacznik żółty; (+)
EZ 6B/UZ – oznacznik biały;
Remarks:
Sample of order:
EZ 6/1 – yellow marker, overprinted 1
EZ 6B/21-30 – white mark, 21 db 30
EZ 6/+ – yellow mark, +
EZ 6/+K – yellow mark, +
EZ 6/+KW – yellow mark, +
EZ 6/(+) – yellow mark, (+)
EZ 6B/UZ – white mark,
146-103XXX
146-202XXX
Описание печатной надписи обозначителя
в заказе:
EZ 6/1 – обозначитель желтый , надпись: 1
EZ6B/21 до 30 – обозначитель белый 21 до 30
EZ6/+ – обозначитель желтый, +
EZ/+K – обозначитель желтый, +
EZ/+KW – обозначитель желтый, +
EEZ 6/(+) – обозначитель желтый, (+)
Z6B/UZ – обозначитель белый,
ISO
9001
Urządzenie do oznaczania przewodów / Wire marking equipment /
Устройство для обозначения проводов
4/56
Urządzenie do
oznaczania przewodów
typu M-3N
Wire marking
equipment, M-3N type
Typ
Type
Тип
M-3N
Nr czcionki
Character No.
№ литеры
1
Art. Nr
Item No.
Арт. №
135-370010
M-3N S
2, 3, 4
135-37001X
Устройство для
обозначения
проводов типа М-3N
M-3N jest elektrycznym urządzeniem do bezpośredniego nanoszenia trwałych oznaczeń
literowo-cyfrowych na izolację przewodów lub
odcinki rurek oznaczeniowych metodą nadruku
termicznego poprzez folię barwiącą. Urządzenie pozwala nanieść max. 7 znaków w jednej
operacji.
Wyposażenie zestawu podstawowego:
– narzędzie podstawowe;
– zasilacz z regulacją;
– zestaw tarcz oznacznikowych (TN dla M-3N i
TS dla M-3NS);
– 1 rolka taśmy barwiącej czarnej.
Dane techniczne:
– zakres średnic oznaczanych: do 12,7 mm
4 podzakresy:
1. rurki oznaczeniowe (koszulki) – płaskie;
2. przewody do 3,2 mm;
3. przewody od 3,2 do 6,4 mm;
4. przewody od 6,4 do 12,7 mm.
– długość nadruku w jednym cyklu (7 znaków)
ok. 28 mm;
– masa narzędzia:
850 g;
– długość narzędzia:
280 mm;
– napięcie zasilania:
230 V;
– ilość tarczek oznacznikowych:
7;
– kolory taśmy barwiącej (61 m x 30 mm):
czarna
– Art. Nr 135-370021
biała
– Art. Nr 135-370020
czerwona – Art. Nr 135-370022
żółta
– Art. Nr 135-370023
M-3N is an electric device for direct placing of
durable, letter-and-number markings on the wire
insulation or sections of marking pipes by using
the method of thermal overprinting through a
colouring foil. The equipment enables to place
max. 7 marks in one operation.
Basic set contains:
– basic tool;
– supply unit with control;
– set of marking disks (TN for M-3N and TS for
M-3NS);
– 1 roll of black ribbon.
Technical data:
– marking diameter range: up to 12,7 mm
4 sub-ranges:
1. Marking tubes (sleeves) – flat
2. Wire up to 3,2 mm
3. Wire from 3,2 to 6,4 mm
4. Wire from 6,4 to 12,7 mm
– overprint length in one cycle (7 characters):
about 28 mm;
– weight of tool:
850 g;
– length of tool:
280 mm;
– supply voltage:
230 V;
– number of marking disks:
7;
– colours of a ribbon (61 m x 30 mm):
black
– Item No. 135-370021
white
– Item No. 135-370020
red
– Item No. 135-370022
yellow
– Item No. 135-370023
М-3N является электрическим устройством для
непосредственного нанесения прочных буквоцифровых обозначений на изоляцию проводов
или отрезки трубок для обозначения, методом
термической печати через красящую пленку.
Устройство позволяет нанести максимаально
7 знаков в одной операции.
Снаряжение основного комплекта:
– основной инструмент;
– питатель с регуляцией;
– комплект обозначающих дисков (TN для M-3N
и TS для M-3NS;
– 1 ролик чёрной ленты.
Технические данные:
– Диапазон определяющего диаметра до
12,7мм.
4 диапазона:
1. обозначающие трубки (рубашки)
2. провода до 3,2 мм;
3. провода от 3,2 до 6,4 мм;
4. провода от 6,4 до 12,7 мм.
– длина нанесения за один раз (7 знаков)
ок. 28 мм;
– вес инструмента:
850 г;
– длина инструмента:
280 мм;
– напряжение питания:
230 В;
– количество обозначающих дисков:
7;
– цвета красящей ленты (61 м x 30 мм):
чёрная
– Арт. № 135-370021
белая
– Арт. № 135-370020
красная
– Арт. № 135-370022
жёлтая
– Арт. № 135-370023
Standardowe zestawienie znaków
na tarczkach
Standard set of marks on the disks
Стандартное сопоставление
знаков на дисках
A
K
R
1
1
1
1
B
L
S
2
2
2
2
C
M
T
3
3
3
3
D
N
U
4
4
4
4
E
O
V
5
5
5
5
F
P
W
6
6
6
6
G
Q
X
7
7
7
7
H
+
Y
8
8
8
8
I
-
Z
9
9
9
9
J
/
.
0
0
0
0
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊ – puste miejsce
◊ – empty places
◊ – пустое место
Typ
Type
Тип
M-3N
Nr czcionki
Character No.
№ литеры
1
Art. Nr
Item No.
Арт. №
135-370010
M-3NS
2; 3; 4
135-37001X
ISO
9001
Urządzenie do oznaczania przewodów / Wire marking equipment /
Устройство для обозначения проводов
Tarcze znakujące
Marking wheels
Wielkość czcionki / Size characters / Размер литеры
Czcionka
Nr czcionki
Character
Character No.
Литера
№ литеры
[mm/мм]
Wykonanie tarczy
Execution of wheel
Изготовление щита
Zwykła
Standard
Нормальная
Specjalna
special
Специальная
TN
TS
"a" Art. Nr
"a" Item No.
"a" Арт. №
4/57
Обозначающие щиты
Zakres znaków i rodzaj tarczy / Range of characters and kind of wheel /
Диапазон знаков и вид щита
"b" Art. Nr
"b" Item No.
Zakres znaków
Symbol zakresu
"b" Арт. №
Range of signs
Range symbol
Tarcza F
Tarcza C
Символ диапазона
Диапазон знаков
Wheel F
Wheel C
Диск C
Диск F
A÷J
A
0
5
2,4x2,4
1
4
1,8x1,8
2
5
1,8x0,9
3
6
K÷Q
K
1
6
1,2x1,2
4
7
R÷Z
R
2
7
1÷0
W
3
8
Uwaga
Czcionki 1,8x0,9 są na tarczy grawerowane pionowo (inaczej niż pokazuje
rys.); zalecane do przewodów do 2,5 mm średnicy.
Uwaga
Tarcza C – do oznaczania przewodów.
Tarcza F – do oznaczania materiałów płaskich (koszulek itp.).
Note
Characters 1,8x0,9 are on the wheel vertical (otherwise on the drawing);
recomended for wire up to 2,5 mm.
Note
Wheel C – for wire marking.
Wheel F – for flat materials.
Внимание
Литеры 1,8 х0,9 – вертикально гравированые на щите (иначе чем показано на рисунке); рекомендованый для проводов до 2,5 мм.
Внимание
Щит С – для обозначения
Щит F – для обозначения пласких материалов.
Przykład zamówienia tarczy
Sample of wheel order
Пример заказа щита
Typ: M-3N / wykonanie / nr czcionki / symbol
zakresu znaków / tarcza.
Typ: M-3N TN 1AC
Art. Nr 135-3700ab ===> 135-370040
Type: M-3N / execution / character No / range
symbol / wheel
Type: M-3N TN 1AC
Item No. 135-3700ab ===> 135-370040
Тип: M-3N / изготовление / № литеры /символ
/ диапазон знаков / щит.
Тип: M-3N TN 1AC
Арт. № 135-3700ab ===> 135-370040
ISO
9001
Oznaczenia w przemyśle / Industrial symbols /
Промышленные обозначения
4/58
Przykłady
Samples
Примеры
Tablice i znaki ostrzegawcze
Warming tables and signs
Таблицы и предупредительные
знаки
Tablice i znaki nakazu
Command tables and sign
Таблицы и знаки приказа
Tablice i znaki zakazu
Prohibition tables and sign
Таблицы и знаки запрета
NIE DOTYKAĆ!
URZĄDZENIE
ELEKTRYCZNE
NIE DOTYKAĆ!
URZĄDZENIE
ELEKTRYCZNE
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
297x420
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA YCIA
WYŁĄCZ W
NIEBEZPIECZEŃSTWIE
WYŁĄCZ W
NIEBEZPIECZEŃSTWIE
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
TZO 148x420
TZO 210x594
TZN 52x74
TZN 74x105
TZN 105x148
TZN 148x210
TZN 210x297
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
TZN 148x420
TZZ 52x74
TZZ 74x105
TZZ 105x148
TZZ 148x210
Znaki ochrony PPOŻ
Antifire protection sign
Знаки противопожарно охроны
Znaki ewakuacyjne
Evacuation sign
Эвакуационые знаки
Tablice i znaki informacyjne
Information tables and sign
Таблицы и указательные знаки
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
MIEJSCE
PRACY
GAŚNICA
MIEJSCE
PRACY
TZI
52x74
TZI 74x105
TZI 105x148Y
TZI 148x210
TZI 210x297
TZI 297x420
TZI
TZI
TZI
TZI
37x105
52x148
74x210
105x297
ZE
ZE
ZE
100x100
150x150
200x200
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
100x200
100x300
150x300
150x450
200x400
ZOP 100x100
ZOP 150x150
ZOP 200x200
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
50x100
75x150
100x200
150x300
200x400
Znaki BHP
Inustrial safety sign
Знаки безопастности работы
PIERWSZA
POMOC
MEDYCZNA
NIE
ZAŁĄCZAĆ!
ZBZ
ZBZ
ZBZ
ZBZ
D100
D200
D315
D400
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
50x100
100 x 200
200 x 400
157 x 315
315 x 63
ZBI
200
ZD
ZD
100 x 200
200 x 400
UWAGA!
SUBSTANCJE
ŻRĄCE!
ZBO
ZBO
ZBO
ZBO
D50
D100
D200
D400
ZBO 25 x 50
ZBO 50x100
ZBO 100 x 200
ZBO 200 x 400
Napisy i wymiary zgodne z normami lub wymiarami klienta
NAKAZ
UŻYCIA
SYGNAŁU
ZBN
ZBN
ZBN
ZBN
100
200
315
400
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
Inscriptions and dimensions according to standards or client demanding
50 x 100
100 x 200
200 x 400
157 x 315
315 x 630
400 x 800
Надписи и размеры согласно нормам или размерам переданым
клиентам
Materiały
–
–
–
–
Folia samoprzylepna PCV;
Płyta polistyrenowa;
Blacha stalowa ocynkowana;
Folia fotoluminescencyjna, samoprzylepna
PCV;
– Płyta fotoluminescencyjna PCV.
Materials
–
–
–
–
Selfathese PVC film;
Polystyrene plate;
Zine coated sheet;
Photoluminescence and selfathesive PVC
film;
– Photoluminescence PVC plate
Материалы
–
–
–
–
Самоприлипающая фольга ПВХ;
Панель из полистирала;
Луженая листовая сталь;
Самоприлипающая фотолюминасцентная
фольга ПВХ;
– Фотолюминасценая панель ПВХ.
ISO
9001
4/59
Oznaczenia w przemyśle
Tablice i znaki bezpieczeństwa
Znaki ewakuacyjne
Zgodność z normami: Tablice i znaki bezpieczeństwa są wykonane zgodnie
z PN-88/E-08501.
Zgodność z normami: Znaki ewakuacyjne są zgodne z PN-92/N-01256/
02. “Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja” opracowanej na podstawie międzynarodowej normy ISO 6309. Znaki ewakuacyjne ERGOM posiadają
niezbędne atesty.
Wymiary: Znaki ewakuacyjne ERGOM mogą mieć kształt kwadratu o
boku 100, 125, 200 lub 350 mm lub też kształt prostokąta o stosunku
boków 1:2 lub 1:3 przy czym wymiar boku krótszego powinien wynosić:
100, 125, 200 lub 350 mm.
Znaki ewakuacyjne ERGOM są wykonywane w wymiarach podanych w
katalogu, na specjalne życzenie mogą być wykonywane w innych wymiarach.
Materiał: folia fotoluminescencyjna samoprzylepna PCV – oznaczenie w
zamówieniu SF; Płyta fotoluminescencyjna PCV – oznaczenie w zamówieniu PF.
Właściwości fotometryczne materiału fosforescencyjnego są zgodne z PN-92/N-01256/02 tzn. czas zaniku fosforencji wynosi minimum 2 godziny.
Stosowane materiały są nietoksyczne i nieradioaktywne.
Zamówienie : W zamówieniu prosimy podać t yp t.j. ZE w ymiary np. 200x200, oznaczenie materiału np. SF oraz wyróżnić
rodzaj znaku podany pod każdym znakiem np.: Znak, stłuc aby uzyskać
dostęp – SAUD. Przykład zamówienia: ZE 200x200 SF SAUD – 10 sztuk.
Opakowanie: 10 szt.
TYP A
Wymiary AxB:
52x74, 74x105, 105x148,
148x210, 210x297, 297x420
TYP B
Wymiary AxB:
37x105, 52x148, 74x210, 105x297, 148x420,
210x594
Tablice i znaki w wykonaniu FE mają po 4 otwory mocujące. (w wykonaniu
P – na zamówienie).
Materiał: folia samoprzylepna PCV grubość 0,2 mm – oznaczenie w zamówieniu S, płyta z tworzywa sztucznego (polistyren) – oznaczenie w
zamówieniu P, blacha stalowa ocynkowana grubość 0,5 mm – oznaczenie
w zamówieniu FE.
Wykonanie: 1. Ostrzegawcze – Znak w postaci żółtego trójkąta z czarną
obwódką na białym kwadratowym tle. Na trójkącie czarna błyskawica;
Tablica w postaci żółtego prostokąta z czarnym napisem. 2. Nakazu – Znak
w postaci niebieskiego koła na kwadratowym białym tle. Na kole biała
błyskawica; Tablica w postaci niebieskiego prostokąta z białym napisem.
3. Zakazu – Znak w postaci czerwonego pierścienia na kwadratowym białym tle. Wewnątrz pierścienia czarna błyskawica; Tablica w postaci czerwonego prostokąta z białym napisem. 4. Informacyjne – Znak w postaci
niebieskiego kwadratu z białą błyskawicą; Tablica w postaci niebieskiego
prostokąta z białym napisem.
Zamówienia: W zamówieniu prosimy podać typ np. TZI, wymiary np.148 x
210, oznaczenie materiału np. P oraz pełną treść napisu np.: MIEJSCE PRACY oraz liczba sztuk. Przykładowo: TZI 148 x 210 P MIEJSCE PRACY – 100
sztuk. Wykonujemy także tablice i znaki o wymiarach pozakatalogowych
– w/g zamówienia odbiorcy.
Opakowanie: 10 szt.
ZNAKI OCHRONY PPOŻ
Zgodność z normami: Znaki ochrony ppoż są zgodne z PN-92/N-01256/
01 “Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa” opracowanej na
podstawie międzynarodowej normy ISO 6309. Znaki ochrony ppoż ERGOM
posiadają niezbędne atesty.
Wymiary: Znaki ochrony ppoż ERGOM mogą mieć kształt: a) kwadratu o
boku 100, 150, 200 lub 350 mm; b) prostokąta o bokach 50x100, 75x150,
100x200, 150x300, 200x400 mm.
Znaki ochrony ppoż ERGOM są wykonywane w wymiarach podanych w
katalogu, na specjalne życzenie mogą być wykonywane w innych wymiarach.
Materiał: folia samoprzylepna PCV – oznaczenie w zamówieniu S; folia
samoprzylepna fotoluminescencyjna PCV – oznaczenie w zamówieniu SF;
płyta polistyrenowa – oznaczenie w zamówieniu P; płyta PCV fotoluminescencyjna – oznaczenie w zamówieniu PF; Właściwości fotometryczne
materiału fosforescencyjnego są zgodne z wymaganiami PN tzn. czas zaniku fosforescencji wynosi minimum 2 godziny. Stosowane materiały są
nietoksyczne i nieradioaktywne.
Zamówienie: W zamówieniu prosimy podać typ t.j. ZOP wymiary np.
150x150, oznaczenie materiału np. P oraz wyróżnik rodzaju znaku podany
pod każdym znakiem np. Znak, zestaw sprzętu pożarniczegp – ZSP. Przykład zamówienia: ZOP 150x150 P ZSP – 10 szt.
Opakowanie: 10 szt.
ZNAKI BHP
Zgodność z normami i atesty: Znaki bhp są zgodne z PN-92/N-01256/
03. “Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy” Znaki BHP ERGOM
posiadają niezbędne atesty.
WYMIARY ZNAKÓW
zakazu
D=100, 200, 315,
400, 630 mm
ostrzegawczych
L=50, 100, 200,
400, 630 mm.
Trójkąt równoboczny
nakazu
informacyjnych dodatkowych
D=100, 200, 315, K=50, 100,
400, 630 mm 150, 200, 250
mm
A x B=
50 x 100
100 x 200
200 x 400
157 x 315
315 x 630
KOLORY ZNAKÓW
Tło - białe,
Tło - żółte,
Obwódka i pas
obwódka – czarna,
negujący-czerwone Symbole – czarne
Symbole – czarne
Tło – niebieskie, Tło – zielone,
symbole – białe
symbole
– białe
Znaki BHP ERGOM są wykonywane w wymiarach podanych w katalogu, na
specjalne życzenie mogą być wykonywane w innych wymiarach.
Materiał: folia samoprzylepna PCV – oznaczenie w zamówieniu S, płyta
polistyrenowa – oznaczenie w zamówieniu P. Na życzenie znaki mogą być
wykonywane z folii lub płyty fotoluminescencyjnej.
Zamówienie: W zamówieniu prosimy podać typ t.j. ZBO, wymiary np.
D=200, oznaczenie materiału np. S oraz wyróżnik rodzaju znaku podany
pod każdym znakiem np.:
Znak, “Zakaz przejścia” – ZP. Przykład zamówienia: ZBO D200 P ZP – 10
sztuk. Znaki dodatkowe należy zamawiać osobno.
Opakowanie: 10 szt.
ISO
9001
4/60
Oznaczenia w przemyśle
Tablice i znaki ostrzegawcze
NIE DOTYKAĆ!
URZĄDZENIE
ELEKTRYCZNE
NAPIĘCIE
NIEBEZPIECZNE
DLA ŻYCIA
NIE DOTYKAĆ!
URZĄDZENIE
ELEKTRYCZNE
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
297x420
M
M
M
M
M
M
NDUE
NDUE
NDUE
NDUE
NDUE
NDUE
NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE
DLA ŻYCIA
TZO 37x105 M NDUE
TZO 52x148 M NDUE
TZO 74x210 M NDUE
TZO 105x297 M NDUE
TZO 148x420 M NDUE
TZO 210x594 M NDUE
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
NNDZ
NNDZ
NNDZ
NNDZ
WYSOKIE
NAPIĘCIE
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
M
M
M
M
WNNDZ
WNNDZ
WNNDZ
WNNDZ
TZO 52x74 M KWNNDZ
TZO 74x105 M KWNNDZ
TZO 105x148 M KWNNDZ
TZO 148x210 M KWNNDZ
TZO 210x297 M KWNNDZ
TZO 37x105 M
TZO 52x148 M
TZO 74x210 M
TZO 105x297 M
TZO 210x594 M
OPPN
OPPN
OPPN
OPPN
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
297x420
M
M
M
M
M
M
Pod nap.
Pod nap.
Pod nap.
Pod nap.
Pod nap.
Pod nap.
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
M
M
M
M
NDZPDP
NDZPDP
NDZPDP
NDZPDP
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
Pod nap.
Pod nap.
Pod nap.
Pod nap.
Ład szt.
Ład szt.
Ład szt.
Ład szt.
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
M
M
M
M
Ład szt.
Ład szt.
Ład szt.
Ład szt.
M
M
M
M
NPNI
NPNI
NPNI
NPNI
TZO
TZO
TZO
TZO
37x105
52x148
74x210
105x29
M
M
M
M
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
TZO
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
297x420
M
M
M
M
M
M
Zas. dw.
Zas. dw.
Zas. dw.
Zas. dw.
Zas. dw.
Zas. dw.
NDZPDUE
NDZPDUE
NDZPDUE
NDZPDUE
OBWÓD
OŚWIETLENIOWY
POD NAPIĘCIEM
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
OSPN
OSPN
OSPN
OSPN
TZO
TZO
TZO
TZO
37x105
52x148
74x210
105x29
M
M
M
M
OSPN
OSPN
OSPN
OSPN
NAPIĘCIE
ZWROTNE
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
Nap. zw.
Nap. zw.
Nap. zw.
Nap. zw.
TZO
TZO
TZO
TZO
37x105
52x148
74x210
105x29
M
M
M
M
Nap. zw.
Nap. zw.
Nap. zw.
Nap. zw.
NIEBEZPIECZNE
NAPIĘCIE KROKOWE
NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE
KROKOWE
ZASILANIE DWUSTRONNE
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
NDZPDUE
NDZPDUE
NDZPDUE
NDZPDUE
ZASILANIE
DWUSTRONNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA NAPIĘCIEM
INDUKOWANYM
NPNI
NPNI
NPNI
NPNI
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
NAPIĘCIE
ZWROTNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA NAPIĘCIEM
INDUKOWANYM
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
M
M
M
M
ŁADUNEK
SZCZĄTKOWY
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
W.N.
W.N.
W.N.
W.N.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA
PRZY DOTYKANIU
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ŁADUNEK
SZCZĄTKOWY
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA PRZY
DOKNIĘCIU PRZEWODU
M
M
M
M
OBWÓD
OŚWIETLENIOWY
POD NAPIĘCIEM
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA PRZY
DOKNIĘCIU PRZEWODU
NDZPDP
NDZPDP
NDZPDP
NDZPDP
KWNNDZ
KWNNDZ
KWNNDZ
KWNNDZ
KWNNDZ
POD
NAPIĘCIEM
M
M
M
M
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
POD
NAPIĘCIEM
OBWÓD
POMOCNICZY
POD NAPIĘCIEM
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
TZO 52x74 M W.N.
TZO 74x105 M W.N.
TZO 105x148 M W.N.
TZO 148x210 M W.N.
TZO 210x297 M W.N.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA
PRZY DOTYKANIU
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
OBWÓD
POMOCNICZY
POD NAPIĘCIEM
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
NNDZ
NNDZ
NNDZ
NNDZ
KABEL WYSOKIEGO
NAPIĘCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA
WYSOKIE NAPIĘCIE
NIEBEZPIECZNE
DLA ŻYCIA
TZO 52x74 M OPPN
TZO 74x105 M OPPN
TZO 105x148 M OPPN
TZO 148x210 M OPPN
TZO 210x297 M OPPN
M
M
M
M
KABEL WYSOKIEGO
NAPIĘCIA
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA
WYSOKIE NAPIĘCIE
NIEBEZPIECZNE
DLA ŻYCIA
TZO 52x74 M WNNDZ
TZO 74x105 M WNNDZ
TZO 105x148 M WNNDZ
TZO 148x210 M WNNDZ
TZO 297x420 M WNNDZ
WYSOKIE
NAPIĘCIE
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
M
M
M
M
Zas. dw.
Zas. dw.
Zas. dw.
Zas. dw.
TZO 52x74 M NN. Krok
TZO 74x105 M NN. Krok
TZO 105x148 M NN. Krok
TZO 148x210 M NN. Krok
TZO 210x297 M NN. Krok
TZO
TZO
TZO
TZO
37x105
52x148
74x210
105x29
M
M
M
M
NN. Krok
NN. Krok
NN. Krok
NN. Krok
TZO 52x74 M
TZO 74x105 M
TZO 105x148 M
TZO 148x210 M
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
M
M
M
M
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
NIEBEZPIECZNE
NAPIĘCIE
DOTYKOWE
NIEBEZPIECZNE
NAPIĘCIE
DOTYKOWE
TZO 52x74 M NNDOT
TZO 74x105 M NNDOT
TZO 105x148 M NNDOT
TZO 148x210 M NNDOT
TZO 210x297 M NNDOT
TZO 37x105
TZO 52x148
TZO 74x210
TZO 105x297
M
M
M
M
NNDOT
NNDOT
NNDOT
NNDOT
"M" – materiał: S – folia samoprzylepna PCV;
TZO 37x37 M
TZO 52x52 M
TZO 74x74 M
TZO 105x105 M
TZO 148x148 M
P – płyta polistyrenowa;
FE – blacha stalowa ocynkowana.
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
ISO
9001
4/61
Oznaczenia w przemyśle
Tablice i znaki nakazu
PRZED OTWARCIEM
ROZŁADUJ
WYSOKIE NAPIĘCIE
WYŁĄCZ W
NIEBEZPIECZEŃSTWIE
PRZED OTWARCIEM
ROZŁADUJ
WYSOKIE NAPIĘCIE
WYŁĄCZ W
NIEBEZPIECZEŃSTWIE
TZN 52x74 M WW NIEB
TZN 74x105 M WW NIEB
TZN 105x148 M WW NIEB
TZN 148x210 M WW NIEB
TZN 210x297 M WW NIEB
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
WW NIEB
WW NIEB
WW NIEB
WW NIEB
PRZED WEJŚCIEM
WYŁĄCZ
TZN 52x74 M POR-WN
TZN 74x105 M POR-WN
TZN 105x148 M POR-WN
TZN 148x210 M POR-WN
TZN 210x297 M POR-WN
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
WYŁĄCZ
OBUSTRONNIE
WYŁĄCZ
OBUSTRONNIE
TZN 74x105 M WYŁ. OB.
TZN 105x148 M WYŁ. OB.
TZN 148x210 M WYŁ. OB.
TZN 210x297 M WYŁ. OB.
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
WYŁ. OB.
WYŁ. OB.
WYŁ. OB.
WYŁ. OB.
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
PWR-WN
PWR-WN
PWR-WN
PWR-WN
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
PPUZ
PPUZ
PPUZ
PPUZ
M
M
M
M
PPUZ
PPUZ
PPUZ
PPUZ
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
TZN 37x105 M
TZN 52x148 M
TZN 74x210 M
TZN 105x297 M
TZN 148x420 M
TMMBZW
TMMBZW
TMMBZW
TMMBZW
TMMBZW
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
PTPNOU
PTPNOU
PTPNOU
PTPNOU
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
PWWWWKD
PWWWWKD
PWWWWKD
PWWWWKD
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
PWWWWKD
PWWWWKD
PWWWWKD
PWWWWKD
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
PTNN
PTNN
PTNN
PTNN
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
W
NIEBEZPIECZEŃSTWIE
NACIŚNIJ PRZYCISK
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
UNONE 24V
UNONE 24V
UNONE 24V
UNONE 24V
TZN
74x210
M WNNP
TZN 52x74 M WPZOCW
TZN 74x105 M WPZOCW
TZN 105x148 M WPZOCW
TZN 148x210 M WPZOCW
TZN 210x297 M WPZOCW
M
M
M
M
UNONE 24V
UNONE 24V
UNONE 24V
UNONE 24V
M
M
M
M
PTNN
PTNN
PTNN
PTNN
TZN 52x148 M WPZOCW
TZN 74x210 M WPZOCW
TZN 105x297 M WPZOCW
PRZED ZDJĘCIEM
OCHRONY
WYŁĄCZ
TYLKO
TU PRACUJ
TYLKO
TU PRACUJ
PZOWYŁ
PZOWYŁ
PZOWYŁ
PZOWYŁ
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
PZOWYŁ
PZOWYŁ
PZOWYŁ
PZOWYŁ
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
T.T PR.
T.T PR.
T.T PR.
T.T PR.
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
TT PR
TT PR
TT PR
TT PR
WYŁĄCZ PO
ZAKOŃCZENIU
PRACY
WYŁĄCZ PO
ZAKOŃCZENIU
PRACY
WYŁĄCZ PRZED
ROZPOCZĘCIEM
NAPRAWY
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
WPRP
WPRP
WPRP
WPRP
WYŁĄCZ PRZED
ZDJĘCIEM OCHRONY
CZĘŚCI WIRUJĄCYCH
UŻYWAJ NARZĘDZI
O NAPĘDZIE
ELEKTRYCZNYM 24 V
UŻYWAJ NARZĘDZI
O NAPĘDZIE
ELEKTRYCZNYM 24 V
M
M
M
M
WYŁĄCZ PRZED
ZDJĘCIEM OCHRONY
CZĘŚCI WIRUJĄCYCH
TZN 52x74 M WNNP
TZN 74x105 M WNNP
TZN 105x148 M WNNP
TZN 148x210 M WNNP
TZN 210x297 M WNNP
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
PW Wył.
PW Wył.
PW Wył.
PW Wył.
PRACUJ TYLKO
NIEISKRZĄCYMI
NARZĘDZIAMI
PRZED ZDJĘCIEM
OCHRONY
WYŁĄCZ
TZN 52x148 M PTPNOU
TZN 74x210 M PTPNOU
TZN 105x297 M PTPNOU
M
M
M
M
PRACUJ TYLKO
NIEISKRZĄCYMI
NARZĘDZIAMI
PRACUJ TYLKO POD
NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ
PRACUJ TYLKO POD
NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ
WPRP
WPRP
WPRP
WPRP
PRZED WEJŚCIEM
WYŁĄCZ WYŁĄCZNIK
W KABINIE DŹWIGU
W
NIEBEZPIECZEŃSTWIE
NACIŚNIJ PRZYCISK
TMMBZW
TMMBZW
TMMBZW
TMMBZW
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
WYŁĄCZ PRZED
ROZPOCZĘCIEM
PRACY
PRZED WEJŚCIEM
WYŁĄCZ WYŁĄCZNIK
W KABINIE DŹWIGU
TO MIEJSCE
MUSI BYĆ
ZAWSZE WOLNE
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
TZN 52x74 M PW Wył.
TZN 74x105 M PW Wył.
TZN 105x148 M PW Wył.
TZN 148x210 M PW Wył.
TZN 210x297 M PW Wył.
WYŁĄCZ PRZED
ROZPOCZĘCIEM
PRACY
TO MIEJSCE
MUSI BYĆ
ZAWSZE WOLNE
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
POR-WN
POR-WN
POR-WN
POR-WN
PRZED PRACĄ
UZIEMIĆ
PRZED WEJŚCIEM
ROZŁADUJ
WYSOKIE NAPIĘCIE
PWR-WN
PWR-WN
PWR-WN
PWR-WN
M
M
M
M
PRZED PRACĄ
UZIEMIĆ
PRZED WEJŚCIEM
ROZŁADUJ
WYSOKIE NAPIĘCIE
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
PRZED WEJŚCIEM
WYŁĄCZ
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
WPRN
WPRN
WPRN
WPRN
TZN 52x148 M WPRN
TZN 74x210 M WPRN
TZN 105x297 M WPRN
TZN
52x74
M WPZP
TZN
37x105
M WPZP
PRZED WYJŚCIEM
WYŁĄCZ ZBĘDNY
ODBIORNIK ENERGII
PRZED WYJŚCIEM
WYŁĄCZ ZBĘDNY
ODBIORNIK ENERGII
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
PWWZOE
PWWZOE
PWWZOE
PWWZOE
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
PWWZOE
PWWZOE
PWWZOE
PWWZOE
"M" – materiał: S – folia samoprzylepna PCV;
TZN 37x37 M
TZN 52x52 M
TZN 74x74 M
TZN 105x105 M
TZN 148x148 M
P – płyta polistyrenowa;
TZN 52x74 M
TZN 74x105 M
TZN 105x148 M
TZN 148x210 M
FE – blacha stalowa ocynkowana.
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
TZN 37x105
TZN 52x148
TZN 74x210
TZN 105x297
M
M
M
M
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
ISO
9001
4/62
Oznaczenia w przemyśle
Tablice i znaki zakazu
NIE
ZAŁĄCZAĆ
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA YCIA
NIE
ZAŁĄCZAĆ
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA
TZZ 52x74 M
TZZ 74x105 M
TZZ 105x148 M
TZZ 148x210 M
Nieb.D. .
Nieb.D. .
Nieb.D. .
Nieb.D. .
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
M
M
M
M
Nieb.D. .
Nieb.D. .
Nieb.D. .
Nieb.D. .
TZZ 52x74 M NIE ZAŁ.
TZZ 74x105 M NIE ZAŁ.
TZZ 105x148 M NIE ZAŁ.
TZZ 148x210 M NIE ZAŁ.
TZZ 210x297 M NIE ZAŁ.
TZZ 297x420 M NIE ZAŁ.
NIE ZAŁĄCZAĆ
PRACUJĄ LUDZIE
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
TZZ 52x74 M WWZBR.
TZZ 74x105 M WWZBR.
TZZ 105x148 M WWZBR.
TZZ 148x210 M WWZBR.
TZZ 210x297 M WWZBR.
TZZ 297x420 M WWZBR.
M
M
M
M
NIE ZAŁ.
NIE ZAŁ.
NIE ZAŁ.
NIE ZAŁ.
NIE
WCHODZIĆ
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
M
M
M
M
WWZBR.
WWZBR.
WWZBR.
WWZBR.
TZZ 52x74 M NIE WCH.
TZZ 74x105 M NIE WCH.
TZZ 105x148 M NIE WCH.
TZZ 148x210 M NIE WCH.
TZZ 210x297 M NIE WCH.
TZZ 297x420 M NIE WCH.
NWDSP
NWDSP
NWDSP
NWDSP
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
M
M
M
M
NWDSP
NWDSP
NWDSP
NWDSP
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
M
M
M
M
NIE WCH.
NIE WCH.
NIE WCH.
NIE WCH.
TZZ 52x74 M NWWZB
TZZ 74x105 M NWWZB
TZZ 105x148 M NWWZB
TZZ 148x210 M NWWZB
TZZ 210x297 M NWWZB
TZZ 297x420 M NWWZB
NIE
DOTYKAĆ
TZZ 52x74 M
TZZ 74x105 M
TZZ 105x148 M
TZZ 148x210 M
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
M
M
M
M
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
"M" – materiał: S – folia samoprzylepna PCV;
TZZ 52x74 M NIE DOT.
TZZ 74x105 M NIE DOT.
TZZ 105x148 M NIE DOT.
TZZ 148x210 M NIE DOT.
TZZ 210x297 M NIE DOT.
NIE ZAŁ PL
NIE ZAŁ PL
NIE ZAŁ PL
NIE ZAŁ PL
NIE ZAŁ PL
NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY
NIE
DOTYKAĆ
TZZ 52x74 M
TZZ 74x105 M
TZZ 105x148 M
TZZ 148x210 M
TZZ 37x105 M
TZZ 52x148 M
TZZ 74x210 M
TZZ 105x297 M
TZZ 148x420 M
NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY
NIE WCHODZIĆ
DO STACJI PRÓB
NIE WCHODZIĆ
DO STACJI PRÓB
TZZ 52x74 M NIE ZAŁ PL
TZZ 74x105 M NIE ZAŁ PL
TZZ 105x148 M NIE ZAŁ PL
TZZ 148x210 M NIE ZAŁ PL
TZZ 210x297 M NIE ZAŁ PL
TZZ 297x420 M NIE ZAŁ PL
NIE
WCHODZIĆ
WEJŚCIE
WZBRONIONE
WEJŚCIE
WZBRONIONE
NIE ZAŁĄCZAĆ
PRACUJĄ LUDZIE
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
P – płyta polistyrenowa;
M
M
M
M
NIE DOT.
NIE DOT.
NIE DOT.
NIE DOT.
TZZ 37x37 M
TZZ 52x52 M
TZZ 74x74 M
TZZ 105x105 M
TZZ 148x148 M
FE – blacha stalowa ocynkowana.
TZZ 37x105
TZZ 52x148
TZZ 74x210
TZZ 105x297
M
M
M
M
NWWZB
NWWZB
NWWZB
NWWZB
ISO
9001
4/63
Oznaczenia w przemyśle
Tablice i znaki informacyjne
MIEJSCE
PRACY
WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY
MIEJSCE
PRACY
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
297x420
M
M
M
M
M
M
WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY
M.PRACY
M.PRACY
M.PRACY
M.PRACY
M.PRACY
M.PRACY
TZI
TZI
TZI
TZI
37x105
52x148
74x210
105x297
M
M
M
M
M.PRACY
M.PRACY
M.PRACY
M.PRACY
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
M
M
M
M
M
W. GŁ.
W. GŁ.
W. GŁ.
W. GŁ.
W. GŁ.
UZIEMIONO
TZI
TZI
TZI
TZI
37x105
52x148
74x210
105x297
NAPIĘCIE
24 V
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
M
M
M
M
M
N 24V
N 24V
N 24V
N 24V
N 24V
37x105
52x148
74x210
105x297
M
M
M
M
N 24V
N 24V
N 24V
N 24V
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
M
M
M
M
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI 37x105
TZI 52x148
TZII 74x210
TZI 105x297
M
M
M
M
ZWARTO
ZWARTO
ZWARTO
ZWARTO
M
M
M
M
M
M
UZIEMIONO
UZIEMIONO
UZIEMIONO
UZIEMIONO
UZIEMIONO
UZIEMIONO
TZI
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
M
M
M
M
M
WYŁĄCZONO
WYŁĄCZONO
WYŁĄCZONO
WYŁĄCZONO
WYŁĄCZONO
TZI
TZI
52x74
74x105
M N 400/230
M N 400/230
TZI
TZI
TZI
TZI
37x105
52x148
74x210
105x297
M WYŁĄCZONO
M WYŁĄCZONO
M WYŁĄCZONO
M WYŁĄCZONO
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
M
M
M
M
M
ZAŁĄCZONO
ZAŁĄCZONO
ZAŁĄCZONO
ZAŁĄCZONO
ZAŁĄCZONO
TZI
TZI
TZI
TZI
NAPIĘCIE
400 V
52x74
74x105
105x148
148x210
M
M
M
M
N 230V
N 230V
N 230V
N 230V
TZI
TZI
TZI
52x148 M N 230V
74x210 M N 230V
105x297 M N 230V
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
M N 6 kV
M N 6 kV
TZI
M
M
M
M
WYŁ.
WYŁ.
WYŁ.
WYŁ.
148x210
M R 400/230
TTZI 74x210 M R 400/230
TZI 105x297 M R 400/230
TZI
M
M
M
M
WYŁ.
WYŁ.
WYŁ.
WYŁ.
52x74 M N 400V
74x105 M N 400V
105x148 M N 400V
TZI
TZI
TZI
52x74 M N 500V
74x105 M N 500V
105x148 M N 500V
148x210
M R 6 kV
TZI
105x297 M R 6 kV
TZI
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
105x148
148x210
M
M
M
M
P.SIECI
P.SIECI
P.SIECI
P.SIECI
ODŁĄCZNIK
TZI
TZI
TZI
52x148 M P.SIECI
74x210 M P.SIECI
105x297 M P.SIECI
TZI
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
105x148
148x210
M
M
M
M
ODŁ.
ODŁ.
ODŁ.
ODŁ.
TZI
TZI
TZI
TZI
37x105
52x148
74x210
105x297
WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY
SUWNICY
148x210 M WGD
210x297 M WGD
TZI
148x210
M WGS.
TZI
TZI
52x74
74x105
M BEZP
M BEZP
TZI
TZI
TZI
TZI
52x74
74x105
105x148
148x210
TZI
TZI
TZI
TZI
37x105
52x148
74x210
105x297
M
M
M
M
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
37x37
52x52
74x74
105x105
148x148
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
Bez napisu
"M" – materiał: S – folia samoprzylepna PCV;
ODŁ.
ODŁ.
ODŁ.
ODŁ.
ODŁĄCZNIK
BEZPIECZNIK
TZI
TZI
M
M
M
M
ODŁĄCZNIK
BEZPIECZNIK
WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY
DŹWIGU
ZAŁĄCZONO
ZAŁĄCZONO
ZAŁĄCZONO
ZAŁĄCZONO
ODŁĄCZNIK
PODZIAŁ
SIECI
TZI 37x105
TZI 52x148
TZII 74x210
TZI 105x297
M
M
M
M
NAPIĘCIE
500 V
PODZIAŁ
SIECI
WYŁĄCZNIK
52x74
74x105
105x148
148x210
37x105
52x148
74x210
105x297
ROZDZIELNIA
6 kV
WYŁĄCZNIK
TZI
TZI
TZI
TZI
UZIEMIONO
UZIEMIONO
UZIEMIONO
UZIEMIONO
ROZDZIELNIA
6 kV
ROZDZIELNIA
400 V / 230 V
NAPIĘCIE
6 kV
TZI
TZI
M
M
M
M
ZAŁĄCZONO
TZI
TZI
TZI
TZI
ROZDZIELNIA
400 V / 230 V
NAPIĘCIE
400 V / 230 V
37x105
52x148
74x210
105x297
ZAŁĄCZONO
NAPIĘCIE
230 V
ZWARTO
ZWARTO
ZWARTO
ZWARTO
52x74
74x105
105x148
148x210
210x297
297x420
NAPIĘCIE
230 V
ZWARTO
52x74
74x105
105x148
148x210
W. GŁ.
W. GŁ.
W. GŁ.
W. GŁ.
WYŁĄCZONO
TZI
TZI
TZI
TZI
ZWARTO
TZI
TZI
TZI
TZI
M
M
M
M
WYŁĄCZONO
NAPIĘCIE
24 V
TZI
TZI
TZI
TZI
TZI
UZIEMIONO
TZI
TZI
P – płyta polistyrenowa;
37x105
52x148
M BEZP
M BEZP
TZI
TZI
52x74
74x105
M WYŁ. O.
M WYŁ. O.
FE – blacha stalowa ocynkowana.
TZI
TZI
37x105
52x148
M WYŁ. O.
M WYŁ. O.
ISO
9001
4/64
Oznaczenia w przemyśle
Znaki ewakuacyjne
Drzwi ewakuacyjne lewe
Drzwi ewakuacyjne prawe
Znak stosowany nad drzwiami
skrzydłowymi, które są wyjś cia mi
ewakuacyjnymi.
Znak stosowany nad drzwiami
skrzydłowymi, które są wyjściami
ewakuacyjnymi.
ASORTYMENT:
ZE 100x100M DEL
ZE 150x150M DEL
ZE 200x200M DEL
ASORTYMENT:
ZE 100x100M DEP
ZE 150x150M DEP
ZE 200x200M DEP
Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej w lewo
Wyjście ewakuacyjne
WYJŚCIE
EWAKUACYJNE
ASORTYMENT:
Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej w prawo
Znak stosowany do
ozna kowania wyjść
używanych w przypadku zagrożeń.
ZE 200x400M WE
ZE 300x600M WE
Przesunąć w celu otwarci
Znak stosowany łącznie ze znakiem
DEL lub DEP na przesuwnych drzwiach
wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one
dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi
przesuwnych.
Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia w lewo.
Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia w prawo.
ASORTYMENT:
ASORTYMENT:
ZE 100x200M KDWDEL
ZE 150x300M KDWDEL
ZE 200x400M KDWDEL
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami na dół na lewo
ASORTYMENT:
ZE 100x200M KDWDEP
ZE 150x300M KDWDEP
ZE 200x400M KDWDEP
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami na dół na prawo
ZE 100x100M PWCO
ZE 150x150M PWCO
ZE 200x200M PWCO
Stłuc aby uzyskać dostęp
Znak ten może być stosowany:
a) w miejscu gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla uzyskania dostępu
do kluczy lub systemu otwarcia
b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla uzyskania wyjścia.
Znak wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami na dół w lewo.
Znak wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami na dół w prawo
ASORTYMENT:
ASORTYMENT:
ZE 100x200M SDL
ZE 150x300M SDL
ZE 200x400M SDL
ZE 100x200M SDP
ZE 150x300M SDP
ZE 200x400M SDP
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w górę na lewo
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w górę na prawo
Znak wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami na dół w lewo.
Znak wskazuje kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami na dół w prawo.
ASORTYMENT:
ASORTYMENT:
ZE 100x200M SGL
ZE 150x300M SGL
ZE 200x400M SGL
Kierunek drogi ewakuacyjnej
ASORTYMENT:
ZE 100x100M SAUD
ZE 150x150M SAUD
ZE 200x200M SAUD
ZE 100x200M SGP
ZE 150x300M SGP
ZE 200x400M SGP
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Znak wskazuje kierunek do wyjścia,
które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia.
Znak wskazuje kierunek do wyjścia,
które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia.
ASORTYMENT:
ZE 100x100M KDEK
ZE 150x150M KDEK
ZE 200x200M KDEK
ASORTYMENT:
ZE 100x100M KDES
ZE 150x150M KDES
ZE 200x200M KDES
Znak można stosować tylko razem
z innymi.
Znak można stosować tylko razem
z innymi.
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystywane w przypadku zagrożenia.
ASORTYMENT:
ZE 100x300M KDED
ZE 150x450M KDED
Znak należy stosować samodzielnie.
Pchać aby otworzyć
Ciągnąć aby otworzyć
Znak jest umieszczony na drzwiach dla
wskazania kierunku otwierania.
Znak jest umieszczony na drzwiach dla
wskazania kierunku otwierania.
ASORTYMENT:
ZE 100x100M PAO
ZE 150x150M PAO
ZE 200x200M PAO
ASORTYMENT:
ZE 100x100M CAO
ZE 150x150M CAO
ZE 200x200M CAO
"M" – materiał:
SF – folia fotoluminescencyjna samoprzylepna PCV;
P – płyta polistyrenowa.
PF – płyta PCV fotoluminescencyjna;
S – folia samoprzylepna PCV;
ISO
9001
4/65
Oznaczenia w przemyśle
Znaki ochrony ppoż
Drabina pożarowa
Uruchamianie ręczne
stosowany do ws kazy wania przycisku pożarowego lub ręcznego
ste rowania u rzą dzeń
gaśniczych np. stałego
urządzenia gaśniczego.
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
ZOP
100x100
150x150
200x200
M
M
M
UR
UR
UR
Przykład zastosowania
znaku dodatkowego
Znak dodatkowy
PRZYCISK
POŻAROWY
ASORTYMENT ZD: ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
50x100
75x150
100x200
150x300
200x400
M
M
M
M
M
PRZYCISK
POŻAROWY
P.P
P.P
P.P
P.P
P.P
ASORTYMENT:
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy.
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150x150
200x200
M
M
ASA
ASA
Do stosowania w miejscach gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień
mogą być przyczyną
zagrożenia pożarem lub
wybuchem.
SYRENA
ALARMOWA
75x150
100x200
150x300
200x400
M
M
M
M
200x200
M
D
Niebezpieczeństwo pożaru
– materiały łatwo zapalne
Zakaz używania otwartego
ognia
Znak dodatkowy
ASORTYMENT ZD: ZD
ZD
ZD
ZD
ZOP
PRZYCISK
POŻAROWY
Alarmowy sygnalizator akustyczny
Może być stosowany samodzielnie lub łącznie ze
znakiem “Uruchamianie
ręczne” jeśli przycisk pożarowy uruchamia alarm
dźwiękowy odbierany
bezpośrednio przez osoby znajdujące się w obszarze zagrożonym.
Znak stosowany do oznaczania drabiny trwale
związanej z obiektem i
przeznaczonej do celów
ppoż.
SA
SA
SA
SA
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150
200
M ZUOO
M ZUOO
Do wskazania obecności
materiałów łatwo zapalnych.
Uwaga!
Materiał tylko S lub P.
ASORTYMENT:
ZOP
200x200 kt
M NP-MŁZ
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy.
Telefon do użycia w stanie zagrożenia
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150x150
200x200
M TDUSZ
M TDUSZ
Palenie tytoniu zabronione
Niebezpieczeństwo pożaru
– materiały utleniające
Znak dodatkowy
Znak wskazujący usytuowanie dostępnego telefonu przeznaczonego dla
ostrzeżenia w przypadku
zagrożenia pożarowego.
Do stosowania w miejscach gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień
mogą być przyczyną
zagrożenia pożarowego.
TELEFON
ALARMOWY
ASORTYMENT ZD: ZD
ZD
ZD
ZD
75x150
100x200
150x300
200x400
M
M
M
M
TA
TA
TA
TA
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
ZOP
100
150
200
M
M
M
PTZ
PTZ
PTZ
Do wskazania obecności
materiałów łatwo utleniających.
Uwaga!
Materiał tylko S lub P.
ASORTYMENT:
ZOP
200x200 kt
M NP-MU
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy.
Nie zastawiać
Z n a k d o s t o s o wa n i a
w przypadkach gdy
ewentualna przeszkoda
sta no wiła by niebezpieczeństwo (na drodze
ewakuacyjnej, wyjścia
ewakuacyjnego, przy
dostępie do sprzętu
ppoż).
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150
200
M
M
NZ
NZ
Zakaz gaszenia wodą
Niebezpieczeństwo wybuchu
– materiały wybuchowe
Znak dodatkowy
Do stosowania gdy użycie
wody do gaszenia pożaru
jest zabronione.
NIE
ZASTAWIAĆ
ASORTYMENT ZD: ZD
ZD
ZD
ZD
75x150
100x200
150x300
200x400
M
M
M
M
NZ
NZ
NZ
NZ
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150
200
M
M
ZGW
ZGW
Do wskazania możliwości
występowania atmosfery
wybuchowej, gazów
palnych lub materiałów
wybuchowych.
Uwaga!
Materiał tylko S lub P.
ASORTYMENT:
ZOP
200x200 kt
MNW-MW
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy.
Gaśnica
Oznacza gaśnicę.
Zestaw sprzętu pożarniczego
Znak ten jest stosowany
dla uniknięcia podawania
zestawu indywidualnych
znaków określających
sprzęt pożarniczy.
Znak dodatkowy
GAŚNICA
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150x150
200x200
M
M
G
G
ASORTYMENT ZD: ZD
ZD
ZD
ZD
75x150
100x200
150x300
200x400
M
M
M
M
G
G
G
G
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150x150
200x200
M
M
ZSP
ZSP
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy.
ASORTYMENT:
ZOP
200x200
M
H
M
M
H
H
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy.
"M" – materiał:
Do stosowania tylko łącznie
ze znakami oznaczającymi
sprzęt gaśniczy dla wskazania kierunku do miejsca
rozmieszczenia sprzętu
gaśniczego lub urządzenia
ostrzegającego.
HYDRANT
100x200
200x400
ASORTYMENT ZD: ZD
ZD
ZD
ZD
75x150
100x200
150x300
200x400
M
M
M
M
SD
SD
SD
SD
Kierunek do sprzętu ppoż
Kierunek do sprzętu ppoż
ASORTYMENT ZD: ZD
ZD
SPRZĘT
POŻARNICZY
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy.
Hydrant
Znak do stosowania na
drzwiach szafki hydrantowej.
Znak dodatkowy
SF – folia fotoluminescencyjna samoprzylepna PCV;
na PCV; P – płyta polistyrenowa.
ASORTYMENT:
ZOP
ZOP
150x150
200x200
M
M
S
S
Do stosowania tylko łącznie
ze znakami oznaczającymi
sprzęt gaśniczy dla wskazania kierunku do miejsca
rozmieszczenia sprzętu
gaśniczego lub urządzenia
ostrzegającego.
ASORTYMENT:
PF – płyta PCV fotoluminescencyjna;
ZOP
ZOP
150x150
200x200
M
M
SS
SS
S – folia samoprzylep-
ISO
9001
4/66
Oznaczenia w przemyśle
Znaki BHP
Ogólny znak zakazu
Zakaz picia wody
Znak dodatkowy
ASORTYMENT:
ZBZ D100 M OZZ
ZBZ D200 M OZZ
ZBZ D315 M OZZ
ZBZ D400 M OZZ
ASORTYMENT ZD:
ZD 50 x 100M
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
ZD 400 x 800M
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
Zakaz przejścia
ASORTYMENT:
ZBZ D200 M ZP
ZBZ D315 M ZP
ASORTYMENT:
ZBZ D200 M
ZBZ D315 M
ZPW
ZPW
WNDP
WNDP
WNDP
WNDP
ASORTYMENT:
ZBZ D200 M ZUD
ZBZ D315 M ZUD
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
ZUD
ZUD
ZUD
ZUD
Zakaz uruchamiania maszyny
Znak dodatkowy
ZAKAZ
PRZEJŚCIA
NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP
WZBRONIONY
NIE
ZAŁĄCZAĆ!
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
ZP
ZP
ZP
ZP
ASORTYMENT:
ZBZ D200 M
ZBZ D315 M
NWW
NWW
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
NWW
NWW
NWW
NWW
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
NZ
NZ
NZ
NZ
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Zakaz ruchu urządzeń
do transportu poziomego
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
NIE WCHODZIĆ
ZE
ZWIERZĘTAMI!
ZAKAZ RUCHU
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M NWZZ
ZD 200 x 400M NWZZ
ZD 157 x 315M NWZZ
ZD 315 x 630M NWZZ
ASORTYMENT:
ZBZ D200 M ZUM
ZBZ D315 M ZUM
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBZ D200 M
ZBZ D315 M
ZRUT
ZRUT
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M ZR
ZD 200 x 400M ZR
ZD 157 x 315M ZR
ZD 315 x 630M ZR
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Prysznic bezpieczeństwa
Prysznic do przemywania oczu
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
PIERWSZA
POMOC
MEDYCZNA
PRYSZNIC
BEZPIECZEŃSTWA!
PRYSZNIC
DO PRZEMYWANIA
OCZU
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
PPM
PPM
ASORTYMENT:
ZBI
200 M
PB
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Nosze
N
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
Znak dodatkowy
Pierwsza pomoc medyczna
ASORTYMENT:
ZBI
200 M
ZAKAZ
UŻYWANIA
DRABINY!
Znak dodatkowy
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
PPM
WODA
NIEZDATNA
DO PICIA!
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Zakaz wstępu ze zwierzętami
ASORTYMENT:
ZBI
200 M
Znak dodatkowy
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBZ D200M ZWZZ
ZBZ D315 M ZWZZ
Zakaz używania drabiny
Znak dodatkowy
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
PB
PB
ASORTYMENT:
ZBI
200 M
PPO
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M PPO
ZD 200 x 400M PPO
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Zatrzymanie awaryjne
Telefon awaryjny
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
NOSZE
ZATRZYMANIE
AWARYJNE
TELEFON
AWARYJNY
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M N
ZD 200 x 400M N
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBI
200 M
ZA
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M ZA
ZD 200 x 400M ZA
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
"M" – materiał: S – folia samoprzylepna PCV; P – płyta polistyrenowa.
ASORTYMENT:
ZBI
200 M
TA
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200 M TA
ZD 200 x 400 M TA
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
ISO
9001
4/67
Oznaczenia w przemyśle
Znaki ostrzegawcze
Ogólny znak ostrzegawczy
ASORTYMENT:
ZBO
50 M
ZBO
75 M
ZBO
100 M
ZBO
140 M
ZBO
200 M
ZBO
400 M
OZO
OZO
OZO
OZO
OZO
OZO
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
napis
wg
zamówienia
UWAGA!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZATRUCIA
UWAGA!
ZŁY PIES!
ASORTYMENT ZD:
ZD
25 x 50M napis w/g zam.
ZD 50 x 100M napis w/g zam.
ZD 100 x 200M napis w/g zam.
ZD 200 x 400M napis w/g zam.
ASORTYMENT:
ZBO
140 M UNZ
ZBO
200 M UNZ
UNZ
UNZ
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UZP
Ostrzeżenie przed substancjami
radioaktywnymi i promieniowaniem
jonizującym
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
UZP
UZP
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Ostrzeżenie przed promieniami
laserowymi
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
UWAGA!
SUBSTANCJE
ŻRĄCE!
PROMIENIOWANIE
RADIOAKTYWNE!
UWAGA!
PROMIENIE
LASEROWE
ASORTYMENT ZD:
ZD 70 x 140
ZD 100 x 200
ZD 200 x 400
M
M
M
US
US
US
Ostrzeżenie przed wiszącymi
przedmiotami
ASORTYMENT:
ZBO
200 M SPRJ
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M PR
ZD 200 x 400M PR
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UPL
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
UPL
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Ostrzeżenie przed urządzeniami
do transportu poziomego
Uwaga – skażenie biologiczne
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
UWAGA!
WISZĄCY
CIĘŻAR!
UWAGA!
WÓZEK!
UWAGA!
SKAŻENIE
BIOLOGICZNE!
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M UWC
ZD 200 x 400M UWC
Uwaga kruchy dach
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UKD
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UWC
Uwaga zły pies
Znak dodatkowy
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
ASORTYMENT:
ZBO
140 M US
ZBO
200 M US
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
zatrucia substancjami toksycznymi
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UTP
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M UW
ZD 200 x 400M UW
Uwaga niebezpieczeństwo
uszkodzenia głowy
ASORTYMENT:
ZBO
200 M USB
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M USB
ZD 200 x 400M USB
Uwaga – niebezpieczeństwo
potknięcia się
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
UWAGA!
KRUCHY DACH!
UWAGA!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
USZKODZENIA
GŁOWY!
UWAGA!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
POTKNIĘCIA SIĘ!
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M UKD
ZD 200 x 400M UKD
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UNUG
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Uwaga ograniczenie wysokości
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
UNUG
UNUG
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UNP
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Uwaga – silne pole magnetyczne
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M UNP
ZD 200 x 400M UNP
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
Uwaga – śliska nawierzchnia
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
UWAGA!
OGRANICZENIE
WYSOKOŚCI
UWAGA!
SILNE POLE
MAGNETYCZNE!
UWAGA!
ŚLISKA
NAWIERZCHNIA!
ASORTYMENT:
ZBO
200 M UOW 2M
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
Wy kon uj emy także
znaki z innymi asortymentami wysokości
np. 1m, itp.
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
UOW
UOW
ASORTYMENT:
ZBO
200 M USPM
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M USPM
ZD 200 x 400M USPM
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
"M" – materiał: S – folia samoprzylepna PCV; P – płyta polistyrenowa.
ASORTYMENT:
ZBO
200 M USN
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M USN
ZD 200 x 400M USN
Uwaga!
Wykonujemy także inne napisy
ISO
9001
4/68
Oznaczenia w przemyśle
Znaki nakazu
Ogólny znak nakazu
ASORTYMENT:
ZBN
100 M OZN
ZBN
200 M OZN
ZBN
315 M OZN
ZBN
400 M OZN
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
napis
wg zamówienia
STOSUJ
OKULARY
OCHRONNE
NAKAZ
UŻYCIA
SYGNAŁU
ASORTYMENT ZD:
ZD 50 x 100M
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
ZD 400 x 800M
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
napis w/g zam.
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SOO
ZD 200 x 400M SOO
ZD 157 x 315M SOO
ZD 315 x 630M SOO
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NUS
ZBN
315 M NUS
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200 M
ZD 200 x 400 M
ZD 157 x 315 M
ZD 315 x 630 M
NUS
NUS
NUS
NUS
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz stosowania ochrony słuchu
Nakaz umycia rąk
Znak dodatkowy
STOSUJ
KASK
OCHRONNY!
STOSUJ
OCHRONNIKI
SŁUCHU!
UMYJ
RĘCE!
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SKO
ZD 200 x 400M SKO
ZD 157 x 315M SKO
ZD 315 x 630M SKO
ASORTYMENT:
ZBN
40 M NSOS
ZBN
200 M NSOS
ZBN
315 M NSOS
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SOS
ZD 200 x 400M SOS
ZD 157 x 315M SOS
ZD 315 x 630M SOS
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NUR
ZBN
315 M NUR
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M UR
ZD 200 x 400M UR
ZD 157 x 315M UR
ZD 315 x 630M UR
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz stosowania ochrony stóp
Nakaz stosowania osłony nastawnej
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
STOSUJ OCHRONĘ
DRÓG
ODDECHOWYCH!
STOSUJ
OBUWIE
OCHRONNE!
STOSUJ OSŁONĘ
NASTAWNĄ!
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SODO
ZD 200 x 400M SODO
ZD 157 x 315M SODO
ZD 315 x 630M SODO
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz stosowania ochrony rąk
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSOST
ZBN
315 M NSOST
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
SBO
SBO
SBO
SBO
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz stosowania osłony twarzy
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSON
ZBN
315 M NSON
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SON
ZD 200 x 400M SON
ZD 157 x 315M SON
ZD 315 x 630M SON
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz stosowania zamknięcia
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
STOSUJ
RĘKAWICE
OCHRONNE!
STOSUJ
OSŁONĘ
TWARZY!
ZAMKNIJ!
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SRO
ZD 200 x 400M SRO
ZD 157 x 315M SRO
ZD 315 x 630M SRO
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz używania
pasów bezpieczeństwa
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NUBP
ZBN
315 M NUBP
NSOO
NSOO
NSOO
Znak dodatkowy
Nakaz stosowania ochrony
dróg oddechowych
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSOR
ZBN
315 M NSOR
ASORTYMENT:
ZBN
40 M
ZBN
200 M
ZBN
315 M
Znak dodatkowy
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSODO
ZBN
315 M NSODO
Nakaz używania sygnału
Znak dodatkowy
Nakaz stosowania ochrony głowy
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSOG
ZBN
315 M NSOG
Nakaz stosowania ochrony oczu
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSOT
ZBN
315 M NSOT
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SOT
ZD 200 x 400M SOT
ZD 157 x 315M SOT
ZD 315 x 630M SOT
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz stosowania osłony
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSZ
ZBN
315 M NSZ
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M
ZD 200 x 400M
ZD 157 x 315M
ZD 315 x 630M
Z
Z
Z
Z
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Nakaz przechodzenia
w oznakowanym miejscu
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
Znak dodatkowy
STOSUJ
PASY
BEZPIECZEŃSTWA
STOSUJ
OSŁONĘ!
TYLKO TU
PRZECHODŹ!
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SPB
ZD 200 x 400M SPB
ZD 157 x 315M SPB
ZD 315 x 630M SPB
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NSO
ZBN
315 M NSO
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M SO
ZD 200 x 400M SO
ZD 157 x 315M SO
ZD 315 x 630M SO
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
Przykłady stosowania znaku dodatkowego
STOSUJ
KASK
OCHRONNY!
TYLKO TU
PRZECHODŹ
"M" – materiał: S – folia samoprzylepna PCV; P – płyta polistyrenowa.
ASORTYMENT:
ZBN
200 M NPOM
ZBN
315 M NPOM
ASORTYMENT ZD:
ZD 100 x 200M TTP
ZD 200 x 400M TTP
ZD 157 x 315M TTP
ZD 315 x 630M TTP
Uwaga! Wykonujemy także inne napisy
ISO
9001
Poradnik projektanta i technologa / Guide for designer and process engineer /
Справочник проектировщика и технолога
4/69
Wskazówki
technologiczne
Technical
hints
Технологические
указатели
Nanoszenie napisów
Pisaki PC i PN zawierają rozpuszczalnik, który
reagując z materiałem podłoża daje trwały, trudnościeralny napis.
Rozpuszczalnik jest jednak bardzo lotny i łatwo
paruje z otwartej końcówki pisaka. Z tego powodu nie należy zostawiać pisaka otwartego
bez potrzeby nawet na bardzo krótko a także
przechowywać w pobliżu źrodła ciepła.
Pisaków nie zalecamy zamawiać na zapas ze
względu na to, że ich trwałość jest ograniczona
do około 30 dni.
Aby nanieść napis pisakiem powierzchnia
oznacznika powinna być czysta. Odpowiednią
odporność na ścieranie napis uzyskuje po kilku
godzinach.
Making inscriptions
The PC and PN pens contain a solvent which
makes a permanent and difficult to wipe inscription after its reaction with the base material. But
the solvent is very volatile and easily evaporates
from the open pen tip. For this reason the pens
should neither be unnecessarily left open, even
for a short while, nor kept near heat sources.
We do not recommend you to stock up on the
pens, because their shelf life is limited to about
30 days.
The marker surface to be written with the pen
should be clean. The required abrasion resistance is reached after a few hours.
Oznaczania oznacznikami samoprzylepnymi i znakami samoprzylepnymi
Podstawowym zaleceniem technologicznym jest
bezwzględna czystość miejsca oznaczanego oraz
warstwy samoprzylepnej oznacznika i znaku.
Jest to istotne zwłaszcza przy oznaczaniu znakami ZS o bardzo małych wymiarach np. 4x6
mm, 7x10 mm, D12 itp. Nie jest możliwe w
tym przypadku utrzymanie czystości warstwy
samoprzylepnej bez zastosowania przyrządu
montażowego.
Marking with self-adhesive markers and
signs
A basic technical recommendation is that the
place to be marked as well as the self-adhesive layer of the marker (sign) must be definitely
clean.
It is essential especially for markong with very
small ZS signs, e.g. 4x6 mm, 7x10 mm, D12 etc.
In these cases it is not possible to keep the
self-adhesive layer clean without the aid of the
assembly tool.
Наношение написи
Маркеры PCV и PN в которых местится растворитель, который реагирует с материалом
основания, даёт устойчивую трудностираемую
надпись. Растворитель очень летучий,легко испаряется при откытом колпачке маркера.
Для этого после надписи маркер нужно сразу
закрыть колпачком , чтобы не испарялся, а также
нельзя хранить вблизи источника тепла.
Маркер не рекомендуется заказывать на запас,
с точки зрения на то, что их хранительность
ограничена до около 30 дней.
Чтобы нанести напись маркером, поверхность
для обозначения должна быть чиста.
Соответствующую устойчивость прочность
на стирание написи вырабатывается по нескольку часам.
Овозначение обозначителями самоклеющимися и знаками самоклеющимися
Основной технологической рекомендацией является непосредстваная чистота места необходима
для приклеивания, а также слой самоклеющийся
обозначителя и знака.
Это является очень важным особенно при обозначении знаками ZS о очень малых размерах
нп. 4х6mm. 7х10mm, D 12 итп. В том случае
невозможно удерживание чистоты слоя самоклеющегося без применени инструментов для
монтирования. Точно разместить в соответствующем месте
Środek odtłuszczający
Zaczekać aż wyschnie
Degreasing agent
Wait until it is dry
Средства для обезжиривания
Обождать пока высохнет
Usunąć papier silikonowy
oznacznika tak, aby nie
dotknąć warstwy samoprzylepnej
Remove marker silicone
paper without touching
self-adhesive layer
Przyciskać mocno kciukiem
przez 2÷3 sekundy
Gotowe!
Press firmly with thumb for
2÷3 seconds
Готовый
Ready!
Сильно нажать боль-шим
пальцем на 2÷3 секунды.
Удалить силиконовую
бумагу обозначителя, так
чтобы не прикасатся слоя
самоклеющегося
Podważyć znak ZS
Podnieść i oderwać
Dokładnie umieścić w wymaganym miejscu
Lever up ZS sign
Lift and tear off
Place exactly in required place
Пододорвать знак ZS
Поднести и оторвать
Точно разместить в соответствующем месте
ISO
9001
Poradnik projektanta i technologa / Guide for designer and process engineer /
Справочник проектировщика и технолога
Wielkości oznaczników
TS w skali 1:1
Sizes of TS markers
– full size scale
Величина (размер)
маркеров TS в шкале 1:1
Pole opisowe
???
Поле лля описи
TSL 6
Pole opisowe
???
Поле лля описи
4/70
TS 3
TS 61
TSL 5
TS 2
TS 51
TS 22
TSL 31
TS 6
TSL 3
TS 12
TS 5
TS 1
TS 0
TSL 1
TSL 2
ISO
9001
Poradnik projektanta i technologa / Guide for designer and process engineer /
Справочник проектировщика и технолога
Величина (размер)
маркеров ZS в шкале 1:1
ZS 14x60
ZS 6x38
ZS 7x50
ZS 4x60
ZS D19
ZS D12
ZS 40x60
ZS 25x40
ZS 14x32
ZS 14x20
ZS 10x14
ZS 7x10
ZS 20x34
ZS 6x19
ZS 7x20
ZS 4x30
ZS 4x12
ZS 4x6
ZS D32
ZS D10
ZS 14x120
ZS 14x100
Sizes of ZS markers
– full size scale
ZS 7x100
Wielkości oznaczników
ZS w skali 1:1
4/71
ZS K 32
ISO
9001
4/72
Poradnik projektanta i technologa / Guide for designer and process engineer /
Справочник проектировщика и технолога
Informacje o materiałach
Materiał
Material
Материал
Zastosowanie
Application
Приспособление
PCV
OZ, OW, OV, DK, TO, yellow, white (others possible)
TO, OM
Жёлтый, белый,
(возможны и другие)
Silikonowa guma
Silicone rubber
SZ
yellow
white and others
Ready or with PC, PN and PG pens
– Эластический (OZ,OV)
– на устойчивый типические растворители, смазки,
плесени, бензимасла, морскую воду, денатурат
– не устойчивый на толюон, тетрахлорметан
– bardzo elastyczny
– odporny na wysoką temperaturę
– odporny na typowe rozpuszczalniki, wodę morską, pleśnie
Gotowy
-80÷+200 ºC
Ready
Готовый
Gotowy
-40÷+106 ºC
Ready
POM
Белый и другие
Готовый
Poliolefiny
Biały, żółty
Drukarka igłowa
Polyolefines
HSI
Ролиолефины
white, yellow
– flexible (OZ, OV)
– resistant to typical solvents, greases, moulds, oils, petro,
sea water, denatured alcohol
Готовый или маркер РС, PN, PG
Biały i inne
OPM
Własności
Properties
Своиства
Gotowy lub pisak PC, PN, PG
-30÷+70 ºC
Жёлтый
POM
Информации о материалах
Jak nanosić napis
Inscriptions
Как наносит надписи
– elastyczny (OZ, OV)
– odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, pleśnie, oleje,
benzynę, wodę morską, denaturat
– nieodporny na toluen, czterochloroetylen
żółty
Резина двигателя
Polyacetylene (POM)
Temperatura pracy
Working temperature
Температура работы
Żółty, biały (możliwe inne)
PCV
PVC
Material informations
Kolor
Colour
Цвет
-40÷+135 ºC
Белый, жёлтый
With pin printer
Принтер игловой
– very flexible
– resistant to high temperatures
– resistant to typical solvents, sea water, moulds
– Очень эластический
– устойчивый на высокую температуру
– устойчивый на типические растворители, плесени,,
морскую воду,
– twardy, bardzo sprężysty
– wysoka odporność na wszystkie możliwe narażenia
– hard, very elastic
– very high resistance to typical hazards
–
–
–
–
–
–
–
–
твёрдый очень упругий
высокая устойчивость на все возможные факторы
odporny na płomień
termokurczliwy: 2:1
odporny na typowe ciecze, rozpuszczalniki, smary
MIL-M-81531
BS 36 198 part 3
UL 224
–
–
–
–
–
–
flame resistant
heat-shrink: 2:1
resistant to typical fluids, solvents, greases
MIL-M-81531
BS 36 198 part 3
UL 224
–
–
–
–
–
–
–
–
устойчивый на пламя термоусаживаемость 2:1
устойчивый типические растворители,жидкости
MIL-M-81531
BS 36 198 part 3
UL 224
grubość 0,08 mm dla TS oraz ≥0,1 mm dla SZ
kurczy się ok. 0,4% pod wplywem temperatury
odporny jak PCV z tym, że klej nie jest odporny na alkohol
etylowy
– odporny na promieniowanie UV
Folia PCV na kleju
akrylowym
PVC film with acryle
glue
Przezroczysty i inne kolory
TS, ZS
transparent and others
Gotowy lub pisak PC, PN, PG
-30÷+70 ºC
Прозрачный и другие цвета
Фольга РСV на клее
с акрила
Готовый или маркер РС, PN, PG
Folia poliestrowa
na kleju akrylowym
Drukarka laserowa, pisaki, maszyna
do pisania
Przezroczysty
Polyester film with
acryle glue
TSL
Фольга
полиэфировая на
клее с акрила
Folia PCV na kleju
akrylowym
PVC film with acryle
glue
Фольга РСV на клее
с акрила
transparent
Ready or with PC, PN and PG pens
-30÷+120 ºC
Прозрачный
With laser printer, pens, typewriter
Принтер лазерный, маркеры,
печатная машина
– thickness 0,08 mm for TS and ≥0,1 mm for SZ
– temperature shrinkage: about 0,4%
– resistance: like PVC, but the glue is not resistant to ethyl
alcohol
– UV resistant
– Толщина 0,08mm для TS, а также ≥0,1 mm для SZ
– усаживается ок 0,4% под влиянием температуры
– устойчивый как РСV с тем, что клей не устойчивый на
спирт этиловый
– устойчивый на излучение UV
– nie kurczy się pod wpływem ciepła
– bardzo dobre własności elektroizolacyjne
– ograniczona odporność na promieniowanie UV
– odporność na wodę morską, oleje, typowe środki
czyszczące
–
–
–
–
not heat-shrinkable
very good electrical insulating properties
limited resistance to UV
resistant to sea water, oils, typical cleaning agents
– не усаживается под влиянием тепла
– ограничивает устойчивость на излучение UV
– устойчивый на морскую воду, масла, типовые
средства чистительные
– grubość ≥0,13 mm
– kurczy się około 0,4% pod wpływem temperatury
– odporność jak PCV z tym, że klej nie jest odporny na
alkohol etylowy
– odporny na promieniowanie UV
Oznaczenia
przemysłowe
Wiele
Industrial markings
many colours
Промышленные
обозначения
Много
gotowe
-30÷+70 ºC
Ready
Готовый
– thickness ≥0,13 mm
– temperature shrinkage: about 0,4%
– resistance: like PVC, but the glue is not resistant to ethyl
alcohol
– UV resistant
– толщина ≥0,13mm
– усаживается ок 0,4% под влиянием температуры
– устойчивый как РСV с тем, что клей не устойчивый на
спирт этиловый
– устойчивый на излучение UV

Podobne dokumenty