Komunikat w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Transkrypt

Komunikat w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Komunikat w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
Burmistrz Zelowa przypomina, że 31 stycznia każdego roku upływa termin przedkładania
burmistrzowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.
Powyższy obowiązek wynika z art.162 ust 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Każda osoba
wykorzystująca (posiadająca) substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska
(np. azbest lub PCB) zobowiązana jest do przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich
występowania.
Informację składa się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta co roku, w terminie
do 31 stycznia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) – wzór
informacji załączony na tej stronie, w zakładce: „INFOMRACJA o wyrobach zawierających
azbest”.

Podobne dokumenty