Wypowiedzenie umowy oc wzor

Transkrypt

Wypowiedzenie umowy oc wzor
……………………………………...………………………………
miejscowość i data
…………………………………………………………………………………………….
nazwa zakładu ubezpieczeń
WYPOWIEDZENIE UBEZPIECZENIA OC
POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
…………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ubezpieczonego
…………………………………………………………………………………………
adres
…………………………………………………………………………………………
dane pojazdu: marka, typ i model
…………………………………………………………………………………………
numer rejestracyjny pojazdu
…………………………………………………………………………………………
numer polisy ubezpieczeniowej
ZAZNACZ I UZUPEŁNIJ TYLKO JEDNO Z OŚWIADCZEŃ
Oświadczam*, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta
*(aby polisa nie przedłużyła na kolejny okres ubezpieczenia – zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam*, że z dniem ....../....../…..…r. wypowiadam umowę ubezpieczenia w firmie
…………………………………………….. w związku z zawarciem ubezpieczenia na okres od dnia ....../....../…… r. do dnia ......
/...... /…….. r. na mój pojazd w firmie ……………………………..…………………..
*(mam podwójne OC – zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Po lskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam*, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem ……./……../…..….r.
*(kupiłem samochód z ubezpieczeniem – zgodnie art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam*, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem ……./……../…..….r.
*(dla umów zawartych przez internet i telefon – zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z poważaniem
………………………………………………………………………………………………………….
podpis
Multia Ubezpieczenia 16 Firm Ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. 03-592 Warszawa, Samarytanka 3/85 tel. 606 270 505 www.multia.pl