laboratoria badawcze

Transkrypt

laboratoria badawcze
LABORATORIA BADAWCZE
ŁAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl
Sprawozdanie z badań Nr: 101/01/2015/F/1
BioOrganic s.c. Jerzy Chojnowski, Paweł Superek, ul. Al. Jerozolimskie 133/121, 02-011 Warszawa
Zleceniodawca:
101/01/2015
Nr protokołu-zlecenia:
05-01-2015
Data odebrania próbek:
Godz. odebrania próbek:
13:00
Gocman Michał
Imię i nazwisko odbierającego
Rodzaj badania:
fizykochemiczne
Przedmiot badania:
suplement diety - próba przechowalnicza
Pobranie próbek:
próbki pobrane przez Zleceniodawcę
Transport próbek:
próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
(A) – metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo to stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
NAZWA PRODUKTU:
Grykamina C
1. Producent:
Wyprodukowano w Polsce na zlecenie Bioorganic S.C.
2. Rodzaj opakowania:
opakowanie kartonowe
3. Data produkcji:
brak danych
4. Okres przechowywania:
najlepiej spożyć przed końcem 05-2015
5. Warunki przechowywania:
brak danych
6. Nr partii:
059213
7. Miejsce pobrania próbki:
pod adresem Zleceniodawcy
Numer próbki:
112/01
Data rozpoczęcia badań:
Masa/objętość próbki:
04-05-2015
Badany parametr
jednostka
Lab.
Analiza sensoryczna - Prosty
test opisowy
LŁ
2 x 30 kapsułek
Data zakończenia badań:
Metodyka badania w/g
Wymagania
Ocena próbki:
bez zastrzeżeń
06-05-2015
Wynik
Niepewność
(**)
PB-21/LF, wyd. 4 z dnia
05.04.2013
wykonano
Witamina C (kw. askorbinowy)
(A) PN-EN-14130:2004
>2,00
LŁ
g/100g
Witamina C (kw. askorbinowy)
PN-EN-14130:2004
30,5
LŁ
g/100g
Sprawozdanie z badań Nr: 101/01/2015/F/1
Strona
1
* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy
*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
** - niepewnośc rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi
wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.
Uwagi:
Powyższą próbkę od dnia dostarczenia do laboratorium do dnia wykonania badania przechowywano w temperaturze 36+/-1°C, co może
odpowiadać 17 miesiącom przechowywania w warunkach deklarowanych przez Producenta.
Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.
Egz.Nr 1 : Zleceniodawca
Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporządzono dnia:
21-05-2015
Autoryzował:
S2 - Waniek Elżbieta
I3 - Iwanowska Magdalena
Podpisano:
Zatwierdził:
KIEROWNIK
Kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Laboratorium Fizykochemicznego
dr Marta Pakieła
Sprawozdanie z badań Nr: 101/01/2015/F/1
Strona
2

Podobne dokumenty