PAK 01 2008 Nominacje profesorskie

Transkrypt

PAK 01 2008 Nominacje profesorskie
PAK v o l . 5 4 , n r 1 / 2 0 0 8

33
NOMINACJE PROFESORSKIE
Andrzej BRYKALSKI
Prof. dr hab. inż. Andrz e j B R YK ALS K I
Urodzony 6 kwietnia 1956 roku
w S zczecinie, absolwent L iceum O gólnokształcącego Nr 5 im. Adama w S zczecinie, studia wyższe odbył w latach 197 4 197 9 na kierunku elektrotechnika Wydziału E lektrycznego P olitechniki S zczecińskiej. W roku 198 0 odbywał dwunastomiesięczną służbę wojskową w S zkole
O ficerów R ezerwy ( m. in. w C entralnym
O ś rodku S zkolenia Wojsk Ł ącznoś ci
w L egnicy) zakończoną promocją oficerską. W roku 2 0 0 3 na
Wydziale Z arządzania i K omunikacji S połecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego ukończył roczne studia podyplomowe z zakresu:
„ Z arządzanie szkolnictwem wyższym” .
S topień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w roku 198 3 na P olitechnice S zczecińskiej. W tej
samej dyscyplinie, w roku 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Uniwersytecie T echnicznym
w I lmenau ( Niemcy) . W dniu 3 1 paź dziernika 2 0 0 7 roku P rezydent R zeczypospolitej P olskiej nadał dr. hab. inż. Andrzejowi
B rykalskiemu tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych ( uroczystoś ć wręczenia nominacji profesorskich odbyła
się 2 2 listopada 2 0 0 7 roku) .
Z ainteresowania naukowe prof. A. B rykalskiego koncentrowały
się wokół zagadnień komputerowej analizy zjawisk wiroprądowych, ekranowania elektromagnetycznego, analizy procesów
dyfuzyjnych i modelowania dynamiki tych procesów, wybranych
problemów akustycznych w pobliżu stacji transformatorowych
a także przetwarzania sygnałów biomedycznych.
Jest autorem lub współautorem 4 monografii, 4 3 artykułów
czasopismach naukowych o szerokim obiegu, w tym 2 4 artykułów
w renomowanych czasopismach zagranicznych ( m. in. : I nternational
Journal of Heat and Mass T ransfer, C ommunications in Applied
Numerical Methods, etzArchiv , Archiv fü r E lektrotechnik, Wä rme- u.
S toffü bertragung, tm-T echnisches Messen, P hysica B , C O MP E L T he I nternational Journal for C omputation and Mathematics
in E lectrical and E lectronic E ngineering, P attern Analysis and
Applications) oraz licznych publikacji konferencyjnych. P rof.
Andrzej B rykalski współpracował także z czasopismem P omiaryAutomatyka-K ontrola, w którym jako współautor opublikował 7
artykułów naukowych oraz współredagował jeden z jego zeszytów.
B rał udział w pracach badawczo-wdrożeniowych prowadzonych m. in. w ramach P rogramu R ządowego P R -8 oraz C P B R -ów,
a także pracach finansowanych w ramach grantów ministerialnych
( K B N/ ME N/ MNiI / MNiS zW) , trzykrotnie sprawując funkcję
kierownika projektu badawczego.
Z a pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną P rof. Andrzej
B rykalski był nagradzany: zespołową nagrodą 2 -stopnia MNS zWiT
( 198 5) , zespołową nagrodą wojewódzką ( 198 6) , indywidualną
nagrodą 3 -stopnia ME N ( 198 9) a także wielokrotnie indywidualnymi oraz zespołowymi nagrodami R ektora P olitechniki S zczecińskiej. Z ostał ponadto odznaczony: K rzyżem K awalerskim O O P
( 2 0 0 1) , Z łotym K rzyżem Z asługi ( 1993 ) , Medalem K omisji E dukacji Narodowej ( 1996) , B rązowym Medalem „ Z a Z asługi dla
O bronnoś ci K raju” ( 2 0 0 0 ) , a także Medalem im. P rof. Mieczysława P ożaryskiego, przyznanym przez Z arząd G łówny S towarzyszenia E lektryków P olskich ( 2 0 0 4 ) oraz Medalem " Z a zasługi dla
P olitechniki S zczecińskiej" ( 1999) .
Krzy s zt o f J a n LAT AW IE C
Prof. dr hab. inż. K rz y s z t of J an
LAT AW I E C
ukończył w 1968 roku
Wydział E lektroniki P olitechniki Wrocławskiej,
specjalnoś ć :
automatyka.
W 197 7 roku uzyskał stopień doktora nauk
technicznych, a w 1999 roku stopień doktora habilitowanego. W dniu 2 2 . 10 . 2 0 0 7
roku P rezydent R P nadał prof. L atawcowi
tytuł naukowy profesora nauk technicznych. P rof. L atawiec pracuje obecnie na
stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Wydziale E lektrotechniki, Automatyki i I nformatyki P olitechniki
O polskiej, pełniąc jednocześ nie funkcję K ierownika K atedry S ystemów S terowania i E lektroniki.
W pracy naukowo-badawczej P rof. L atawiec zajmuje się głównie analizą i identyfikacją układów dynamicznych dla celów
sterowania, jak również analizą i syntezą układów sterowania,
w szczególnoś ci wielowymiarowego sterowania adaptacyjnego,
predykcyjnego i odpornego. Na uwagę zasługują tu nowe rozwiązania w następującym zakresie: 1) wprowadzenie i zastosowanie
koncepcji „ zer sterowniczych” , 2 ) wprowadzenie i zastosowanie
koncepcji „ modelowania inwersyjnego” z wykorzystaniem funkcji
bazy ortonormalnej w zadaniach identyfikacji obiektów liniowych
i nieliniowych blokowo-zorientowanych, 3 ) wprowadzenie i zastosowanie nowej strategii sterowania predykcyjnego E HMAC ,
4 ) opracowanie nowego adaptacyjnego estymatora kaskadowego
według metody najmniejszych kwadratów.
D orobek publikacyjny P rof. L atawca liczy łącznie ponad 110
pozycji, w tym 2 0 pozycji to recenzowane publikacje indywidualne, zaś ponad 7 0 – recenzowane publikacje współautorskie. O publikował łącznie 6 artykułów w czasopismach z tzw. „ listy filadel-
fijskiej” , w tym 2 publikacje indywidualne. Jest ponadto autorem
dwóch monografii w języku angielskim i współautorem rozdziału
w książce wydanej przez I O S P ress. Jego prace były także referowane na wielu sympozjach i konferencjach zagranicznych o zasięgu ś wiatowym, a także na konferencjach krajowych. B ył wielokrotnie przewodniczącym sesji naukowych na Międzynarodowej
K onferencji MMAR oraz K rajowej K onferencji Automatyki. Jego
prace były cytowane w książkach i monografiach, rozprawach
doktorskich oraz artykułach naukowych. Uczestniczył także
w realizacji kilkunastu programów węzłowych i rządowych, także
K B N i ME N. Jest współautorem 2 2 obszernych opracowań wdrożonych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
Warto wspomnieć o Jego rocznym pobycie po doktoracie na
stypendium F ulbrighta w P urdue L aboratory for Applied
I ndustrial C ontrol, P urdue Univ ersity, W. L afayette, I ndiana, US A
( 197 9-8 0 ) , a także półrocznym pobycie na stypendium T E MP US
w L aboratory of Automatic C ontrol, R oyal Univ ersity of G hent,
G hent, B elgium ( 1990 -91) .
P rof. L atawiec jest członkiem K omitetu P rogramowego Międzynarodowej K onferencji nt. Metod i Modeli w Automatyce
i R obotyce ( MMAR ) . Jest także członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń: P olskie S towarzyszenie P omiarów, Automatyki i R obotyki ( P O L S P AR ) ; P olskie T owarzystwo E lektrotechniki
T eoretycznej i S tosowanej ( P T E T iS ) ; S towarzyszenie E lektryków
P olskich ( S E P ) . Jest rzeczoznawcą S E P w grupie „ C ybernetyka
T echniczna i T echnika P omiarowa” , jest biegłym sądowym
z zakresu automatyka i elektronika, jest wreszcie tłumaczem
przysięgłym języka angielskiego.
P rof. L atawiec był wielokrotnie nagradzany, m. in. nagrodami
indywidualnymi R ektora P olitechniki O polskiej, otrzymał także
Z łoty K rzyż Z asługi.