formularz 2 - wyposażenie stoiska

Transkrypt

formularz 2 - wyposażenie stoiska
Wyposa˝enie
stoiska
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
tel. 12 6445932, 6448165, fax 12 6446141
e-mail: [email protected], www.targi.krakow.pl
Sàd Rej. dla Krakowa - ÂródmieÊcie
XI Wydzia∏ Gospodarczy nr KRS 0000192313
2
Nazwa firmy:...................................................................................................................................................................................................................................
Dotyczy targów: ..............................................................................................................................................................................................................................
1.
Zamawiamy nast´pujàce wyposa˝enie stoiska (poza wyszczególnionym na formularzu nr 1)
Przedmiot
cena*
drzwi harmonijkowe
110 z∏
iloÊç
suma
Przedmiot
cena*
pó∏ka na ksià˝ki
drzwiczki szklane suwane
podest
do gablot i witryn:
35 z∏
100x100
95 z∏
33 z∏
100x50
85 z∏
z zamkiem
55 z∏
50x50
80 z∏
drzwiczki drewniane suwane
przed∏u˝acz
25 z∏
do podestów:
rastry 1 m2
50 z∏
bez zamka
33 z∏
rega∏ 5 pó∏ek (100x50x250)
z zamkiem
55 z∏
stó∏ (70x70)
szkło 20 cm, jedna strona otwarta
140 z∏
50 z∏
stojak na ulotki
100 zł
135 z∏
gablota (50x50x100),
szkło 20 cm, jedna strona otwarta
135 z∏
szafka kuchenna
60 z∏
Êcianka dzia∏owa 1mb
60 z∏
tapicerowanie blatów wyk∏adzinà 1m2
halogen 100 W
55 z∏
hoker (krzes∏o barowe)
60 z∏
kosz
15 z∏
krzes∏o
40 z∏
kolor: ............................................
TV plazma 42’’
35 z∏
750 zł
wieszak
25 z∏
witryna (szkło na wysokości 80-200 cm,
lada z pó∏kà (100x50x100)
100 z∏
bez oświetlenia, jedna strona otwarta)
lada z pó∏kà (50x50x100)
100 z∏
h=250 cm, szerokoÊç=
lada łukowa z półką
110 z∏
z 1 pó∏kà szklanà
230 z∏
lodówka
175 z∏
z 2 pó∏kami szklanymi
245 z∏
pó∏ka Êcienna (100x27):
100 50
z 3 pó∏kami szklanymi
szklana
35 z∏
drewniana
35 z∏
pó∏ka naro˝na drewniana (50x50x66)
suma
h= 40 60 85 100
bez zamka
gablota (100x50x100),
iloÊç
260 z∏
2
wyk∏adzina podłogowa extra 1m
kolor: .....................................
40 z∏
zas∏onka
* Dla firm nie korzystajàcych z zabudowy organizatora ceny o 100% wy˝sze.
30 z∏
50 z∏
suma
+ VAT
UWAGA!
razem brutto
1. Wed∏ug ceny umownej realizowane sà: wykonanie projektu stoiska wg. specjalnego zamówienia, nadstawka, element obrotowy, struktura przestrzenna,
wyklejanie folià, itp.
2. Zmiany zamówienia wyposa˝enia mo˝liwe sà do 20 dni przed datà rozpocz´cia targów. Po tym terminie rezygnacja z zamówionego wyposa˝enia dodatkowego jest niemo˝liwa.
3. Zamówienia sk∏adane w dniu obejmowania stoiska przez Wystawc´ b´dà realizowane w miar´ mo˝liwoÊci oraz sà dro˝sze o 50% od ceny podstawowej.
4. Na formularzu 2a znajdujà si´ poglàdowe rysunki elementów wyposa˝enia dodatkowego.
Op∏aty
P∏atnoÊci nale˝y dokonywaç na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o.:
ING Bank Âlàski S.A. O/Kraków, nr 82 1050 1445 1000 0022 9166 0138. Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
data
piecz´ç firmy
podpis osoby upowa˝nionej do zawierania umów

Podobne dokumenty