pobierz

Transkrypt

pobierz
Protokół nr 22/2014
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Rady Powiatu Grodziskiego
które odbyło się 17 marca 2014 roku
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Tomasz Rzanny. Stwierdził, iż na 6 – osobowy skład Komisji, zgodnie
z listą obecności w posiedzeniu bierze udział 6 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr
1 do protokołu. Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Natalię Chorąziak.
Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki
i Wigury 1. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku obrad
dzisiejszego posiedzenia. Nikt z radnych nie zgłosił uwag.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego”.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
Komisja jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.
ad 3
Protokół nr 21/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 20 stycznia 2014 roku został przyjęty
jednogłośnie.
ad 4
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OS) Natalia Chorąziak
poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sporządza co 2 lata raport z realizacji
programu ochrony środowiska, który przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki.
Następnie omówiła raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Grodziskiego” i poinformowała, że raport zawiera informacje nt. kierunków działań oraz opis
podejmowanych przedsięwzięć i ich stopień realizacji w zakresie:
 ochrony powietrza,
 ochrony przed hałasem,
 ochrony zasobów wodnych,
 ochrony powierzchni ziemi,
 ochrony środowiska przyrodniczego,
 turystyki,
 zarządzania środowiskiem.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na omyłkę pisarską w tabeli, w rubryce I. Ochrona
powietrza, w punkcie 1, kolumnie 2, wierszu drugim zamiast „projektowej autostrady A1”
powinien być zapis „projektowanej autostrady A2”.
2
Radny Sławomir Kurkiewicz wskazał na zasadność uściślenia zapisów w tabeli, w rubryce II.
Ochrona przed hałasem, w punkcie 5, kolumnie 5, wierszu szóstym dotyczącym informacji nt.
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami.
Więcej pytań i uwag nie było.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła raport z realizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Grodziskiego”, który będzie przedmiotem obrad na sesji Rady
Powiatu w dniu 25 marca br.
ad 5
Radny Sławomir Kurkiewicz poinformował, że do Urzędu Gminy w Kamieńcu zgłaszają się
mieszkańcy z pytaniami, odnośnie likwidacji wyrobów azbestowych. Zapytał, czy jest szansa
na to, aby Powiat przystąpił ponownie do realizacji programu usuwania wyrobów
azbestowych we współpracy z gminami. Poza tym dodał, że dobrym rozwiązaniem byłoby,
jeśli w programie przewidziano by dofinansowanie samej utylizacji azbestu, a nie jego zdjęcie
tak jak było w poprzednim programie. Mieszkańcy informują, że składują te wyroby
azbestowe na własnych posesjach, jednak nie wiedzą, co mają z tym zrobić dalej. Dodał, że
dotychczas realizacja programu przynosiła zamierzone efekty.
Naczelnik Wydziału OS Natalia Chorąziak poinformowała, że w ostatnich latach program nie
był realizowany z uwagi na zbyt niskie środki. Decyzją Zarządu środki te zostały
przeznaczone na coroczne dotacje dla spółek wodnych. Dodała, że jeśli program miałby być
zaktualizowany na szczeblu Powiatu, to należałoby wypracować wspólnie z gminami
określone zasady finansowania i rozpatrywania wniosków. W województwie wielkopolskim
dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych mogą otrzymywać tylko powiaty lub związki
międzygminne, co znacznie komplikuje sprawę i stwarza niepotrzebną biurokrację. Poza tym
dodała, że ze strony gmin nie było sygnałów o zainteresowaniu mieszkańców usuwaniem
azbestu, a w poprzednich latach dotacje nie były w pełni wykorzystywane.
Radny Leonard Szmatuła w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sławomira Kurkiewicza
poinformował, że nie ma możliwości, aby dofinansowywać tylko samą utylizację azbestu,
ponieważ demontaż takich wyrobów musi być wykonany przez firmę z odpowiednimi
pozwoleniami, gdyż jest to odpad niebezpieczny.
Radny Sławomir Kurkiewicz zwrócił uwagę, że jeśli Powiat wygospodarowałby jakieś środki
na ten cel, to wówczas gminy zapewne również byłyby tym zainteresowane, ponieważ
problem usuwania azbestu ciągle przewija się wśród mieszkańców.
Naczelnik Wydziału OS Natalia Chorąziak dodała, że jeśli program miałby być
zaktualizowany na szczeblu Powiatu, to należałoby wspólnie z gminami określić nowe zasady
finansowania, a także rozpatrywania wniosków.
Radny Ryszard Balcerek zapytał o sprawę nadmiernej emisji hałasu przez Młyny Zbożowe
Diamant oraz firmę Eukopneum w Grodzisku Wlkp.
Naczelnik Wydziału OS poinformowała, że firma Diamant została zobowiązania do
wykonania przeglądu ekologicznego, w ramach którego zidentyfikowano miejsca, w których
dozwolone normy hałasu były przekraczane. Ze swej strony firma Diamant zaproponowała
program naprawczy, który został etapami zrealizowany w ciągu dwóch lat i w tej chwili nie
ma już skarg ze strony mieszkańców, ponieważ wyniki pomiarów hałasu mieszczą się
w granicach dozwolonych norm. W sprawie firmy Ekopneum poinformowała, że w Wydziale
Ochrony Środowiska toczą się dwa postepowania. Jedno dotyczy prowadzenia działalności
niezgodnie z wydanym zezwoleniem, ponieważ część maszyn znajduje się na zewnątrz,
a zgodnie z zezwoleniem miały znajdować się na hali. Zakład został wezwany do usunięcia
3
naruszeń, aby docelowo cały proces technologiczny odbywał się w hali. Drugie postępowanie
dotyczy emitowania hałasu i zapachów, w związku z czym zakład został zobowiązany do
wykonania w ciągu miesiąca przeglądu ekologicznego, tak aby zidentyfikować źródła
uciążliwości, a następnie je wyeliminować.
Radny Ryszard Balcerek zapytał, czy zakład o tym profilu działalności przemysłowej
(recykling opon) musiał otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności w centrum miasta?
Naczelnik Wydziału OS poinformowała, że Starosta przed wydaniem decyzji zasięga opinii
odpowiedniego wójta lub burmistrza w sprawie ustalenia zgodności prowadzonej działalności
z aktami prawa miejscowego, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie
ma zastrzeżeń, to Starosta nie ma podstawy do odmowy wydania takiego zezwolenia.
ad 6
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji o godz. 1455.
Protokołowała
Marzena Rabiega
Przewodniczący Komisji
Tomasz Rzanny

Podobne dokumenty