Powiatowe ABC listopad 2015 r

Komentarze

Transkrypt

Powiatowe ABC listopad 2015 r
Ślubowanie – to już tradycja uczniów klas mundurowych
z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie
Ceremonia ślubowania na sztandar szkoły. Więcej o uroczystości czytaj na 4. stronie Powiatowego ABC.
Foto: nadesłane
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Radziejowscy studenci obchodzili
DREWNIANE GODY
Kiedy 5 listopada 2010r. prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, rektor WSH-E we Włocławku i ówczesny starosta radziejowski Marian Zieliński podpisywali akt o utworzeniu w Radziejowie oddziału Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, było nas 45 osób. Dziś stanowimy zwartą grupę liczącą 74 słuchaczy, w tym 28 osób może pochwalić się pięcioletnim stażem.
(od lewej) Wanda Wiatrowska w-ce przew. Rady Słuchaczy, Szymon i Mirosława Szynkowscy, Jan Jaworski, przew. Rady Słuchaczy
W piątą rocznicę tego wydarzenia,
5 listopada 2015 r., spotkaliśmy się w gościnnych progach Szkoły Muzycznej I st.
w Radziejowie, aby wspólnie świętować
Jubileusz 5-lecia. Nasze zaproszenie przyjęli czcigodni goście – przedstawiciele
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
z JM rektorem prof. dr hab. Stanisławem
Kunikowskim i prorektorem dr Władysławem Kubiakiem, starosta radziejowski
dr Jarosław Kołtuniak, wójt gminy Radziejów dr Marek Szuszman, prezes zarządu
KDUTW przy Kujawskiej Szkole Wyższej
Jerzy Nowacki, zaprzyjaźnieni z nami
dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, a także delegacje oddziałów
KDUTW we Włocławku, Lipnie i Aleksandrowie Kujawskim.
Uroczystość rozpoczął koncert w wykonaniu nauczycieli szkoły muzycznej.
W ciągu minionych pięciu lat często gościliśmy w szkole, uczestnicząc we wspaniałych muzycznych „ucztach”. Po koncercie zaprezentowała się Kabaretowa
Grupa Artystyczna „ Co wy na to”. Kabaret
– to jedna z propozycji skierowanych do
naszych słuchaczy, którzy optymistycznie postrzegają świat i samych siebie.
Szymon Szynkowski wraz ze swoją grupą
w sposób dowcipny, ale jednocześnie pełen dostojeństwa, przypomniał najważniejsze momenty z życia naszego oddziału UTW.
Jubileusz jest doskonałą okazją do
świętowania i wspominania wszystkich
dobrych chwil przeżytych wspólnie. Jan
Jaworski – przewodniczący Rady Słucha-
Koncert w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Radziejowie
czy radziejowskiego oddziału – w swoim
wystąpieniu dokonał podsumowania naszej pięcioletniej działalności,podkreślił
osiągnięcia i sukcesy. Zaproszeni goście,składając na ręce przewodniczącego gratulacje i życzenia, wskazywali, jak ważna
jest aktywizacja ludzi starszych. Wielu
seniorów nie znosi bezczynnego siedzenia w domu, UTW stwarzają możliwość
ponownego otworzenia się na świat i samorealizacji.
Z okazji święta radziejowskich „żaków”
rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku wyróżnił „Dyplomem uznania” słuchaczy, aktywnie uczestniczących w zajęciach i propagujących ideę zdobywania
wiedzy w wieku senioralnym. Jubilaci natomiast dyplomami, upominkami i kwiatami podziękowali swoim przyjaciołom za
wsparcie, życzliwość i okazane serce.
Jarosław Kołtuniak, starosta radziejowski składa
życzenia Jubilatom
Tekst: Wanda Wiatrowska
Foto: Karol Szmagalski
Występ Kabaretowej Grupy Artystycznej Co wy na to, działającej w ramach radziejowskiego oddziału UTW
Informacje
1
Uroczystości powiatowe
z okazji odzyskania niepodległości
Mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele farnym
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie, rozpoczęto obchody 11 Listopada. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje jednostek samorządu teryto-
Okolicznościową wiązankę składają w imieniu samorządu powiatowego
(od lewej) Jarosław Kołtuniak, Sławomir Staniszewski, Leszek Rosół
Dzień Seniora
Tegoroczny Dzień Seniora odbył się 16 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radziejowa. Jego przebieg był szczególnie uroczysty dla członków koła nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radziejowie ze względu na obchody
80. urodzin Tadeusza Banasiaka, a także jubileusz złotych godów
Haliny i Zdzisława Stasińskich.
Wszyscy jubilaci otrzymali serdeczne życzenia wraz z wiązankami
kwiatów nie tylko od członków koła, ale i od przybyłych gości: Sławomira
Staniszewsk ie go – wicestarosty
radziejowskiego,
Sławomira Bykowskiego – burmistrza
Radziejowa i Arlety
Brochockiej-Śliwiak
– sekretarza gminy
Radziejów.
Jubilaci w towarzystwie zaproszonych gości
Tekst/Foto:
Justyna Zdobych
W miesiącu wrześniu 2015 roku zakończona została realizacja
zakresu rzeczowego zawartej w dniu 4 listopada 2014 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim Umowy nr WP-II-W.433.3.19.2014
o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego wraz z kompletnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa w zakresie centralnej sterylizatorni myjni i dezynfekcji łóżek oraz środków transportu, a także
dezynfekcji materacy oraz zakup aparatów i urządzeń medycznych
służących do diagnostyki” Nr RPKP.03.02.00-04-003/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
rialnego, partii politycznych, organizacji pozarządowych, urzędów,
zakładów pracy, młodzież szkolna, mieszkańcy Radziejowa i powiatu radziejowskiego.
Następnie uczestnicy obchodów udali się pod pomnik „Chwały
Oręża Polskiego,” gdzie Jarosław Kołtuniak – starosta radziejowski
wygłosił okolicznościowe przemówienie.
W hołdzie wszystkim walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny złożono pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów, a oddział
Chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej oddał salwę honorową.
Uroczystość uświetnił udział Orkiestry Dętej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Radziejowie pod dyrekcją Roberta Stranca i Pawła Susłyka, kompanii honorowej kadetów liceów mundurowych z Zespołu
Szkół Mechanicznych w Radziejowie i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce pod dowództwem
Krzysztofa Rosińskiego oraz oddziału Chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej pod dowództwem Leszka Kalickiego.
Tekst/ Foto: Andrzej Łodygowski
Siatkarski Turniej
Niepodległości
4 drużyn walczyły w Turnieju Niepodległości w Piłce Siatkowej w Radziejowie. Po zaciętych meczach radziejowscy
policjanci zajęli II miejsce.
W hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół odbył się Turniej
Niepodległości w Piłce Siatkowej im. Krzysztofa Estkowskiego
i Stanisława Borczyńskiego. Swoją drużynę wystawili policjanci
zrzeszeni w NSZZ Policjantów KPP Radziejów. Po zaciętych
pojedynkach zajęli II miejsce.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce –
Przyjaciele Maćka, II miejsce – NSZZ Policjantów KPP Radziejów, III miejsce – Energohandel Radziejów, IV miejscePrzemystka.
Radziejowska drużyna walczyła w składzie: Dawid Zbawicki
(kapitan), Jacek Jasiński, Łukasz Kardasz, Dawid Kontowicz,
Zbigniew Dzierżawski, Marcin Mendasik. Trenerem zespołu był
Piotr Lewandowski.
Tekst/Foto: st. asp. Marcin Krasucki
Całkowita wartość Projektu wyniosła: 4 687 965,91 zł, w tym:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 126 413,17 zł.
– budżet państwa: 1 451 734,57 zł.
– wkład własny Beneficjenta (SP ZOZ w Radziejowie): 2 109 818,17 zł.
Termin realizacji Projektu: 01.03.2014 r. – 30.09.2015 r.
W wyniku realizacji Projektu wykonano:
– przebudowę pomieszczeń budynku szpitalnego wraz z kompletnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami
w obowiązujących przepisach prawa w zakresie centralnej sterylizatorni, myjni, dezynfekcji łóżek oraz środków transportu, a także dezynfekcji materacy,
– zakupiono aparaty i urządzenia medyczne służące do diagnostyki – aparat USG ogólnodiagnostyczny (szt. 1), aparat USG chirurgiczny (szt. 1), aparat USG internistyczny (szt. 1), aparat EKG
(szt. 4), gastroskop z torem wizyjnym, oprogramowaniem cyfrowym i myjką automatyczną (kpl. 1), kolonoskop (szt. 1), zestaw
laparoskopowy z myjką ultradźwiękową (zest.1), pompa żywieniowa (szt. 4), spirometr (szt. 1), lampa operacyjna (szt. 1), lampa
bezcieniowa (szt. 4), waga przyłóżkowa (szt. 1), diatermia (szt. 1).
Informacje
2
Ja też mogę pracować
Nasz chleb powszedni
Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie zorganizowała dla podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Radziejowie dwudniowe warsztaty grupowe z kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku
pracy.
W pierwszym dniu zajęć uczestnicy poznawali umiejętności interpersonalne, rodzaje komunikacji, wpływ komunikacji niewerbalnej na proces porozumiewania się ludzi oraz dokonali samooceny
poprzez odkrywanie własnych umiejętności i możliwości. Dzięki
wspólnej aktywności poprzez ćwiczenia, uczestnicy poznali zasady
uważnego słuchania i dobrej komunikacji, a także rozumienie komunikatów przekazywanych różnymi kanałami.
Z okazji Światowego Dnia chleba uczniowie kl. III WK w Zespole
Szkół Mechanicznych w Radziejowie zorganizowali „Dzień Chleba.” Bułki i chleb są źródłem witamin, soli mineralnych i błonnika, podstawą zdrowej i prawidłowej diety. Naukowcy twierdzą,
że chleb jest jednym z najmniej przetworzonych produktów.
Głównym celem „Dnia Chleba” było ukazanie młodym ludziom
istoty symboliki chleba, jako zapomnianej w dzisiejszych czasach
wartości. Szacunek do chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach i obrzędach. „Dzień
Chleba” to dzień, w którym chcieliśmy uszanować chleb, symbol
ciężkiej pracy rolnika i piekarzy, podkreślić jego wartość, przypomnieć, że jest on podstawą naszego życia od zawsze.
Nasz wielki rodak święty Jan Paweł II mówił do Polaków „Starajmy
się żyć tak, aby nikomu w naszej ojczyźnie nie zabrakło dachu nad
głową i chleba na stole”. Pieczywo, które upiekli uczniowie, można
było kosztować z masłami smakowymi, pastami oraz powidłami
własnoręcznie wykonanymi. Chleby miały wspaniały smak. Pieczone na naturalnym zakwasie, bez konserwantów i polepszaczy, pachniały w całej szkole. Także bułeczki z kruszonką zrobiły furorę.
Wierzymy, że „Dzień Chleba” zainspiruje uczniów do samodzielnych wypieków oraz poszukiwań tego, co naturalne i zdrowe.
Tekst: Iwona Matuszak szkole
Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.-crop.
Drugi dzień warsztatów obejmował zagadnienia rynku pracy.
Uczestnicy odpowiadali na pytanie – Dlaczego warto jest pracować?, a także poznawali świat zawodów poprzez opis stanowiska
pracy, czynności zawodowe, predyspozycje i przeciwwskazania do
wykonywania określonego zawodu.
Tekst/Foto: Anna Ostrowska
Najlepsza gęsina
na św. Marcina
W świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi za sprawą Ireny Szałek,
przewodniczącej KGW „Polne kwiaty,” po raz trzeci przygotowano
pokaz i degustację pysznej i zdrowej gęsiny. Zaproszeni goście mogli skosztować potraw z gęsiny podanych na kilkanaście sposobów
według starych, tradycyjnych kujawskich receptur. W degustacji
udział wzięli: wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego,
powiatowi i gminni rajcy, miejscowi kapłani, powiatowe i regionalne
władze KGW, sąsiednie KGW oraz wielu innych zaproszonych gości.
Irena Szałek, autorka projektu „Najlepsza Gęsina na świętego Marcina”,
przy swoich potrawach
Tekst/Foto: Mirosław Kowalski
Umiesz kreować swoją
ścieżkę zawodową?
Oni umieją
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie, 26.10. br., wręczyło nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu plastycznego
pt. „Zawód przyszłości”, który zorganizowało
dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1
w Radziejowie we współpracy z pedagogiem szkolnym Małgorzatą Bykowską.
Konkurs odbył się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Poznaj
swojego doradcę kariery”. Celem konkursu
była popularyzacja wiedzy zawodoznawczej, zainteresowanie młodzieży szkolnej
dynamicznie zmieniającym się rynkiem Pośrednik pracy podczas
pracy, wzbudzenie refleksji dotyczącej pla- wręczania nagrody i dyplomu uczennicy-crop
nowania własnej przyszłości edukacyjno zawodowej, a także stymulowanie kreatywności i myślenia twórczego. Konkurs „Zawody przyszłości” w oczach gimnazjalistów miał na
celu aktywizowanie młodzieży do kreowania własnej ścieżki kariery
zawodowej. Zwycięzcami konkursu zostali Marta Tomalak (I miejsce), Karolina Stróżyk (II miejsce), Beata Siekierska i Wiktoria Lewandowska (ex aequo III miejsce). Uczennice otrzymały nagrody
i dyplomy, zaś wszyscy uczestnicy, którzy wykonali pracę na potrzeby konkursu, otrzymali drobne upominki od MCK.
Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy
w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Dlatego
też już w szkole gimnazjalnej należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczeń. Jednocześnie
należy umieć rozpoznawać rynek pracy, a w szczególności zawody,
na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie. Stąd też inicjatywa pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego z Młodzieżowego
Centrum Kariery OHP w Radziejowie, aby rozpowszechniać w różnej
formie tematykę orientacji zawodowej.
Tekst: Monika Czyżewska
Foto: Anna Ostrowska
Informacje
3
3
Mistrz ślusarski
– konstruktor maszyn rolniczych
Jan Mańkowski, mistrz ślusarski z Byczyny-Kolonii w gminie Dobre, mimo swoich osiemdziesięciu ośmiu lat nadal jest aktywny
zawodowo i chętnie świadczy drobne usługi ślusarsko-kowalskie
rolnikom. Pan Jan w swojej pracy zawodowej nie ograniczał się li
tylko do usług, ale był również konstruktorem i modernizatorem
maszyn rolniczych, m.in. skonstruował elewatory do słomy, maszyny do obcinania cebuli, przyczepy ciągnikowe, bitki konne, paszowozy, zbieraczki do liści. Ostatnią konstrukcją mistrza ślusarskiego
jest elektryczna maszyna do szatkowania kapusty zrobiona z pralki
wirnikowej „Frania”.
Ponadto Pan Jan gra na skrzypcach. Był członkiem kapeli Kujawiaki od Dobrego. Jest darczyńcą wieli sanktuariów, zaś w ostatnim
czasie wykonał z metalu dwie repliki Klasztoru Jasnogórskiego. Dochował się trzech córek, 10 wnuków i 14 prawnuków.
Tekst/Foto: Mirosław Kowalski
Pan Jan ze swoim ostatnim dziełem – repliką Klasztoru Jasnogórskiego
Miłośnik starych motocykli
Na co dzień leczy zwierzęta, a w wolnym
czasie poświęca się swojej pasji, jaką są
stare motocykle.
Wszystko zaczęło się w 2011r. od niemieckiego MZ TROPHY. Potem kolekcja lawinowo powiększała się i z dnia na dzień na
posesji wokół domu stanęły polskie, czeskie
i radzieckie pojazdy. Jednakże po głębszym
namyśle i sugestiach żony, kolekcjonerstwo
zostało ukierunkowane tylko i wyłącznie na
motocykle z byłego Związku Radzieckiego.
Obecnie Bogdan Czupajło jest posiadaczem 40 egzemplarzy starych motocykli
(wszystkie z paszportami) i są to m.in.: URAL,
IŻ, DNIEPR, MOSKWA, MIŃSK czy legendarny
M72. Z tej liczby ponad dwadzieścia zostało
już zgłoszonych w Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków w Toruniu, co umożliwi-
ło rejestrację, czyli zdobycie żółtych tablic,
i prawo wyjazdu pojazdów z garażu na drogi
publiczne. Jak podkreślił rozmówca – jeżdżą
w 100% na oryginalnych częściach … „jak
fabryka sprawiła”.
Zapytany, co pociąga go w tych starych
motocyklach, powiedział, że każdy z nich
ma swoją duszę, przeszłość i historię, a to za
sprawą ich właścicieli. I wie, że był to np. płk
KGB i cieśla, i zwykły robotnik, a wyczytał to
z dokumentów przypisanych do pojazdów.
Jest dumny, że jako kolekcjoner dał im drugie życie i nie skończyły w piecu hutniczym.
Jego motto życiowe brzmi: „Najważniejsze w życiu są tylko chwile” i zaraz dodaje …
i to te chwile spędzone z rodziną. A że wszyscy lubią podróżować i zwiedzać okolice, to
niedzielne wyprawy zabytkowymi motocyklami stały się już ich tradycją.
W przyszłości pan Bogdan planuje powiększyć „stajnię koni mechanicznych” do
70 sztuk oraz postawić odpowiednio duży
garaż, aby mógł zaprezentować swoją wspaniałą i już pokaźną kolekcję motocykli.
Tekst/Foto: Katarzyna Korzeniewska
Bogdan Czupajło
MŁODZIEŻOWE
CENTRUM KARIERY
Zaprasza
• młodzież bezrobotną i poszukującą pracy
• młodzież powyżej 15 roku życia uczącą się, studentów
• pracodawców dysponujących wolnymi miejscami pracy
Doradca Zawodowy umożliwi Ci:
• udział w treningach i warsztatach umiejętności osobistych
• uczestnictwo w zajęciach grupowych i poradach indywidualnych
• zdobycie wiedzy z zakresu metod planowania kariery zawodowej
Pośrednik Pracy umożliwi Ci:
• skorzystanie z usług w zakresie pośrednictwa pracy
• zdobycie informacji o ofertach pracy
• udział w targach i giełdach pracy
• zdobycie informacji o lokalnym rynku pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 -15:45
Każda usługa jest bezpłatna
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
88-200 Radziejów
ul. Kościuszki 58
(I piętro)
Tel. 54 285 41 71
Kultura i edukacja
4
Ślubuję!
Uroczystość zaprzysiężenia uczniów klas
mundurowych odbyła się 17 października
w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli
uczniowie klasy pierwszej i drugiej technikum logistycznego, w których realizowana
jest innowacja pedagogiczna „Z mundurem
przez życie – podstawy wiedzy o służbach
mundurowych”.
W apelu wzięli udział zaproszeni goście,
nauczyciele, rodzice i kadeci ze starszych
klas. Swoją obecnością zaszczycili nas: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Sławomir Staniszewski, komendant
Straży Miejskiej w Radziejowie Paweł Betliński, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy Grzegorz Kruk, specjalista ds. sportów
obronnych i strzelectwa LOK w Bydgoszczy
Olena Sakivska, prezes Rejonowej Organizacji LOK w Kruszwicy Ryszard Greinert oraz
dyrektor ds. koordynacji szkół mundurowych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Bydgoszczy płk. Krzysztof
Groch. O doniosłą oprawę zadbała orkiestra
dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie pod kierunkiem Roberta Stranca.
Po ślubowaniu młodsi kadeci: Patrycja
Waszak i Damian Lewandowski z kl. 1 Tl
oraz Karolina Kowalska z kl. 2 Tl zostali wyróżnieni za zaangażowanie i wysokie wyniki
uzyskane w trakcie podstawowego szkolenia wojskowego. Rodzice uczniów odebrali
listy gratulacyjne.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły
Arkadiusz Włodarski oraz komendant Straży Miejskiej w Radziejowie Paweł Betliński
podpisali akt porozumienia o współpracy,
na mocy którego uczniowie klas mundurowych będą mogli zapoznać się z pracą tych
służb. Zostały również wręczone medale
i odznaczenia za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Odebrali je: Jarosław Kołtuniak – starosta
radziejowski, Sławomir Pietrzak – kierownik
zespołu oraz wyróżnieni kadeci klas mundurowych.
Klasa mundurowa policyjna
Klasa mundurowa wojskowa
Ponadto na podstawie Regulaminu Funkcjonowania Klas Mundurowych ZSM Kapituła Specjalności Korpusu Kadetów nadała
wyróżniającym się uczniom starszych klas
mundurowych specjalność naukową Omnibus, specjalność strzelecką Snajper i specjalność pływacką Delfin. Certyfikat Omnibus,
przyznawany za wysokie wyniki w nauce
oraz osiągnięcia w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych otrzymało 21 kadetów. Certyfikat Snajper uzyskało 11 uczniów,
którzy wcześniej zaliczyli podstawowe szkolenie z posługiwania się bronią sportową
i osiągali bardzo dobre wyniki w strzelaniu sportowym. Certyfikat Delfin przyznano 5 kadetom za umiejętności pływackie
i udział w zawodach pływackich.
Tekst/Foto: nadesłane
Miłość wyśpiewana przez Dawida Kartaszewicza
Z inicjatywy Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim w sali remizy OSP, 15 listopada, odbył się Recital Dawida Kartaszewicza – „Utwory mojego życia”, aktora Teatru Juliusza
Słowackiego w Krakowie, a szerszej publiczności znanego m.in. z seriali „Barwy szczęścia”,
„Misja Afganistan” i „Czas honoru”. W ten niedzielny wieczór zabrał nas wraz z innymi artystami – Agnieszką Kartaszewicz, Pawłem Harańczykiem, Piotrem Szczepańczykiem i Konradem
Kalaczyńskim w muzyczną podróż z twórczością A. Osieckiej, J. Kofty, A. Zauchy, M. Grechuty. Cały występ przybrał formę prywatnego listu z życia artysty. W poetycki sposób przedstawił swoje emocje: miłość, radość, cierpienie.
Spotkaniu towarzyszył radosny nastrój, jednak wkradały się w niego chwile wzruszeń.
Dziękujemy ze te piękne doznania. Dziękujemy również OSP w Piotrkowie Kujawskim,
MGOKSIR w Piotrkowie Kujawskim i Krzysztofowi Nejmanowi za pomoc w przygotowaniu spotkania. Poprzez ten występ piotrkowska biblioteka zaakcentować swoją obecność
w uczczeniu roku Teatru Publicznego.
Tekst: Monika Kardacz
Foto: Edyta Sekita
Dawid
Kartaszewicz
Wieści gminne z Bytonia
5
Niepodległa
Narodowe Święto Niepodległości – to święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność
polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma
„ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! ….”
11 listopada obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym kraju obchodzono to święto na różne
sposoby. W naszej małej ojczyźnie – gminie Bytoń obchody święta
niepodległości rozpoczęły się w przeddzień tego święta. W Szkole
Podstawowej w Morzycach oraz w Publicznym Gimnazjum w Witowie odbyły się uroczyste akademie upamiętniające odzyskanie niepodległości. Zaś 11 listopada w Kościele pw. Świętego Stanisława
i Męczennika w Bytoniu odprawiona została msza św. za ojczyznę,
której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ks. Jacek Makowski. Uczestniczyły w niej władze samorządowe na czele z wójtem
Arturem Rucińskim i Przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem
Świątczakiem. Obecne też były ze sztandarami delegacje druhów
Ochotniczych Straży Pożarnych z Bytonia, Budzisławia, Morzyc
i Witowa. Nie zabrakło pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej
w Morzycach. Po mszy św. zabrzmiała pieśń „Boże, coś Polskę”.
Tekst: Jolanta Uważyńska
Foto: Ramona Harenda
Władze Bytonia uczestniczące w mszy św. w intencji Niepodległej
Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Morzycach
Świętych kocham i szanuję, ich uczynki naśladuję
Jesień nastraja nas melancholijnie, nostalgicznie. Upływające dni przybliżają bowiem dzień ważny każdemu człowiekowi
– Wszystkich Świętych. Tego dnia większość
spraw odchodzi na dalszy plan – liczy się tylko pamięć o najbliższych, którzy odeszli na
zawsze.
Jest to także czas, w którym szczególnego znaczenia nabierają wspomnienia o postaciach świętych i błogosławionych. Kim
oni byli za życia? Czym się zajmowali? Czym
się wsławili? Za co ich wyróżniono? Jakie
czyny, postawy i cechy sprawiły, że potomni
wynieśli ich ponad zwykłych śmiertelników?
O tym wszystkim opowiedzieli nam
uczestnicy 3. edycji Konkursu o Świętych.
Dzieci przygotowywały się pod kierunkiem
katechetów: Jolanty Kontowicz i ks. Grzegorza Radziejewskiego oraz z pomocą rodziców.
Organizatorami konkursu były: Parafia
p/w św. Stanisława B. M. w Bytoniu oraz
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Morzycach, w której 29 października 2015
roku w dwu grupach wiekowych (kl. I-III
i kl. IV-VI) stanęła do rywalizacji liczna grupa
dzieci.
Przed oczami widzów ukazywali się młodzi aktorzy, którzy wcielili się w role: św.
Matki Teresy z Kalkuty, Matki Bożej, św. Jacka, św. Mikołaja, św. Faustyny, św. Franciszka z Asyżu, św. Agaty, św. Jana Pawła II, św.
Weroniki, św. Huberta, św. Teresy z Avila, św.
Jadwigi, św. Katarzyny, św. Kingi, bł. Karoliny Kózkówny i innych wyjątkowych postaci.
Prezentacje w formie gawędy lub modlitwy
przybliżyły uczniom sylwetki bardziej lub
mniej znanych, a jednak nietuzinkowych
Uczestnicy konkursu o świętych wraz z Piotrem Kosteckim, dyrektorem szkoły (od lewej w górnym rzędzie)
przedstawicieli religii chrześcijańskiej. Uczestnicy konkursu pieczołowicie dobrali stosowne
stroje, jako żywo przypominające odzienie chrześcijańskich bohaterów, uwiecznionych na
dawnych fotografiach.
Jury w składzie: dyrektor szkoły Piotr Kostecki, ks. Jacek Makowski, ks. Grzegorz Radziejewski i Patrycja Dziubich wysoko oceniło zainteresowanie i zaangażowanie dzieci, stających w konkursowe szranki.
W kategorii klas I-III nagrody zdobyli: I miejsce – Łukasz Marcinkowski, II miejsce – Julia
Szyper, III miejsce – Maria Krasucka. Wyróżnienia – Justyna Wieczorek i Kinga Wojciechowska.
W kategorii klas IV – VI nagrody zdobyli: I miejsce – Sylwia Trzeszczyńska, Zuzanna Krasucka, II miejsce – Alicja Witczak, III miejsce – Damian Gąsiorowski
Na pokonkursowe spotkanie „świętych” uczestnicy konkursu udali się do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytoniu. Tamże nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
przez dyrektora szkoły i księdza proboszcza. Słodkimi upominkami obdarował dzieci wójt
gminy Bytoń Artur Ruciński.
Mamy uczestników zadbały o ciasta i napoje. Podczas dwugodzinnej zabawy prowadzonej przez Dominika Świątczaka – wodzireja z Ruchu Światło – Życie, doskonale bawili się nie
tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Morzycach, ale także młodzież gimnazjalna, rodzice
oraz inne osoby, aktywnie uczestniczące w życiu parafii.
Tekst: Henryka Churska
Foto: Tomasz Wichrowski
Wieści gminne z Dobrego
6
Złote Gody par małżeńskich
Uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego odbyła się 7 listopada w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dobrem. Stawiło się na nią osiem par małżeńskich, zamieszkałych na
terenie gminy Dobre:
– Stanisława i Marian Barczyk Szczeblotowa
– Zofia i Stefan Basa z Czołpina
– Bożena i Eugeniusz Białkowscy z Dobrego
– Bożena i Wiesław Kurtysiak z Dobrego
– Zerosława i Hieronim Tomaszewscy z Bodzanowa Drugiego
– Bożena i Wojciech Wiśniewscy z Dobrego
– Lucyna i Henryk Wyrzykowscy z Ludwikowa
– Lucyna i Bronisław Zacharek z Bronisławia
Małżonkowie zostali udekorowani przez wójta gminy Stefana Śpibidę medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP.
W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Kuźba oraz licznie zebrani członkowie rodzin, którzy złożyli jubilatom życzenia i gratulacje oraz wręczyli wiązanki
kwiatów. Całą uroczystość umilił swoim występem zespół „Bronisławianki”.
Do tańca natomiast przygrywali „Radziejowiacy”.
Po części oficjalnej, wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, przy którym panowała miła
i serdeczna atmosfera. Uczestnicy uroczystości byli bardzo zadowoleni z tego spotkania.
Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych.
Życzenia w imieniu samorządu gminnego składa
wójt Stefan Śpibida
Dostojni Jubilaci
Tekst: Marek Kardasz
Zdjęcia: Archiwum UG Dobre
Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn
W hali sportowej Zespołu Szkół w Dobrem, 11 listopada, został
rozegrany Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy
Dobre Stefana Śpibidy. W zawodach wzięły udział trzy drużyny.
Dwie drugoligowe: KS Chełmża i WOMIX NTS Trojka Nakło oraz nasz
rodzimy zespół, grający w trzeciej lidze, SPS DRAGON Dobre. Mimo
wyrównanego poziomu gry ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco: 1 miejsce – KS Chełmża, 2 miejsce – WOMIX NTS Trójka
Naklo, 3 miejsce – SPS DRAGON Dobre.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za dostarczone emocje
sportowe, natomiast kibicom za gorący doping.
SPS Dragon Dobre
Tekst: Krzysztof Staszak
Foto: nadesłane
Wieści gminne z Osięcin
7
Niezwykłe spotkanie
„Szanujmy wspomnienia” – to hasło przewodnie koncertu, który miał miejsce w auli Publicznego Gimnazjum w Osięcinach.
Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do niezwykłego spotkania nauczycieli emerytowanych z gminy Osięciny i grona
pedagogicznego osięcińskiego gimnazjum na czele z dyrektor
Grażyną Kamionką – pomysłodawcą przedsięwzięcia.
Aula szkoły była wypełniona po brzegi. Wśród znamienitych
gości znaleźli się: emerytowani dyrektorzy i nauczyciele z gminy
Osięciny, przedstawiciele organu prowadzącego: sekretarz gminy
Osięciny Halina Urbańska, skarbnik Jolanta Smętek, przewodniczący
Komisji Oświaty Piotr Lewandowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Bykowski, dyrektor Przedszkola Komunalnego w Osięcinach Lidia Chenc i dyrektor Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi
Elwira Kłosowska.
Spotkaliśmy się w imię wspólnej miłości do szkoły i zawodu nauczyciela. Było nam niezmiernie miło, że tylu nauczycieli przyjęło
nasze zaproszenie i odwiedziło mury gimnazjum. Data 22 października przechodzi do historii i na zawsze zapisuje się w kalendarium
naszego gimnazjum i w kalendarzu życia zaproszonych pedagogów. Więź pokoleniowa jest istotną wartością, dlatego postanowiliśmy wspólnie spotkać się i świętować, i wspominać szkołę, jaka była
dawniej, a oczyma młodego pokolenia spojrzeć na nią w teraźniejszości. Spotkanie, które było mostem łączącym pokolenia, przygotowali nauczyciele: Aneta Ratajczyk, Agnieszka Młotkowska, Marianna Nowak, Irena Zakrzewska, Tomasz Cybulski, Małgorzata Hejman.
Stare fotografie szkół z gminy Osięciny, wypowiedzi uczniów o nauczycielach i szkole, pięknie recytowane wiersze, piosenki, prezentacja multimedialna, dekoracja, muzyka, słowa papieża Jana Pawła
II o pedagogach i istotnej roli wychowania młodego człowieka, życzenia, kwiaty – wszystko to złożyło się na podróż sentymentalną
i wycisnęło niejedną łzę. Spotkanie było wzruszające, przywoływało
wspomnienia, podkreślało więź pokoleniową i pokazywało, jaką wartość ma edukacja, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa nauczyciel, choć może się wydawać, że we współczesnym świecie
kryzysu wielu wartości i pedagog traci autorytet. W imieniu wszyst-
Spotkanie emerytowanych nauczycieli z gminy Osięciny
kich zaproszonych gości za spotkanie dziękowała Janina Nowacka,
emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w Osięcinach i na ręce
Grażyny Kamionki złożyła kwiaty. Nie zabrakło pięknych słów, emocji, wzruszeń, podziwu dla zdolnej osięcińskiej młodzieży, która wierszem i piosenką obudziła ducha młodości i ukazała piękno pracy nauczyciela. Przecież szkoła, edukacja są dobrem wspólnym. Owocem
międzyludzkiej komunikacji, współdziałania. Wiemy, że nasz naród
przeszedł ciężką próbę niepodległości, dwóch wojen światowych,
a mimo to pozostał sobą, gdyż miał swoją kulturę. Kulturę, którą tworzą nauczyciele. To dzięki ich pełnej poświęcenia pracy, przetrwała
polska historia, język, literatura, sztuka. A niewiele jest rzeczy równie
ważnych w życiu, co wychowanie młodego człowieka.
Wzruszenia nie kryła również dyrektor gimnazjum. Dała temu
wyraz w swoim przemówieniu: „Od dawna marzyłam o tym, by zrobić
ukłon w Waszą stronę, by dać dowód szacunku dla Was i dla Waszej
pracy i okazać wdzięczność – dlatego tu jesteście. Miejsce i czas, w którym się znalazłam pozwoliło na realizację tego pomysłu i na nadzieję, że przyjście tutaj do naszego gimnazjum będzie dla Was okazją do
wspomnień, porozmawiania, szczególnie dziś, gdy czas ucieka, a my
ciągle biegniemy. Chciałabym, abyście przeżyli wyjątkowe chwile.
Szkoła XXI wieku bardzo się różni od tej, jaką Wy pamiętacie. Platon powiedział, że jedyną stałością w świecie jest zmiana. Rzeczywiście świat
się bardzo szybko zmienia, my się zmieniamy. Wy jesteście dzisiaj bardziej dojrzali, macie za sobą bagaż doświadczeń dobrych i złych, miliony wypowiedzianych do swych wychowanków słów, niezliczoną ilość
wystawianych ocen. My jesteśmy waszymi kontynuatorami, nastąpiła
zmiana pokoleń. Każde pracuje na miarę czasu i możliwości, i każde coś
po sobie zostawi. Ja wierzę, że na trwałe jesteście związani z tą kujawską ziemią, bo to dla niej poświęcaliście swoje młode lata, jesteście elitą
gminy Osięciny. My tak nieśmiało staramy się do was dołączyć.”
Wszystkim przybyłym gościom jeszcze raz dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że jeszcze długo będziecie wspominać spotkanie i powracać do nas myślami. Składamy wam najlepsze życzenia i kłaniamy się nisko. Myślcie o nas ciepło i pamiętajcie,
bo stanowimy wspólnotę nauczycielską.
Tekst: Aneta Ratajczyk
Foto: archiwum szkoły
8
Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
Rocznica odzyskania niepodległości
10 listopada 2015 r., w przeddzień obchodów Narodowego
Święta Niepodległości, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim odbyła się uroczystość poświęcona 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W programie słowno-muzycznym pt.,,Nie rzucim ziemi skąd
nasz ród” zaprezentowała się młodzież z Domu Kultury: Oliwia
Wilińska, Natalia Palak, Anna Krygier, Amelia Ziółkowska, Martyna Królikowska, Roksana Budzińska oraz Grupa Rekonstrukcji
Historycznej Armii Krajowej „Kolumbowie”, działająca przy Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim
w składzie: Natalia Rosińska, Marta Długosz, Monika Nitkowska, Eliza Nowak. Grupę prowadzi Piotr Kołodziejski, nauczyciel
historii. Oprawę muzyczną zapewnili: Karolina Wojciechowska
– wokal, Marta Długosz – wokal, Marcel Maniewski – pianino,
Marcin Sylwestrzak – gitara akustyczna, Kamil Kozłowski – gitara basowa.
Goście mogli również obejrzeć krótkometrażowy film Tomasza
Bagińskiego „Historia Polski”. Na widowni zasiedli przedstawiciele
władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, mieszkańcy miasta i gminy. Jesienna sceneria, pieśni patriotyczne oraz
Wykonawcy części artystycznej poświęconej odzyskaniu niepodległości
w 1918 r.
młodzież w mundurach – stworzyły niepowtarzalny klimat. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Elementem dekoracji
był szkic portretu marszałka Józefa Piłsudskiego w autorskim wykonaniu Krystyny Pruss, mieszkanki Piotrkowa Kujawskiego. Po zakończeniu części artystycznej organizatorzy zaprosili wszystkich gości
na kawę i ciastko.
Tekst/Foto: nadesłane
Święto Chleba
W dniach 28 i 29 października w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Byczu, w ramach „Siódmej Edycji Kampanii
Fundacji Dobre Życie”, obchodzono dni dobrego chleba i zdrowego
stylu życia – Święto Chleba.
W pierwszym dniu uczniowie wraz z opiekunami udali się do
piekarni państwa Wiśniewskich w Piotrkowie Kujawskim, gdzie zapoznali się z technologią wypieku chleba i ciasta. Wrażeń i radości
było co niemiara, ponieważ wszyscy mogli samodzielnie wyrabiać
ciasteczka, które potem upiekli i zabrali do szkoły. Nasi najmłodsi
uczestnicy wycieczki także nie kryli radości, gdy otrzymali zwierzątka z marcepanu. Właściciele piekarni obdarowali dzieci pysznym ciastem. Dziękujemy bardzo państwu Wiśniewskim za możliwość
obejrzenia cukierni, za miłe przyjęcie i okazane serce oraz za
słodycze.
W drugim dniu obchody Święta Chleba rozpoczęliśmy od powitania zaproszonych gości: Joanny Kołodziejskiej, dyrektora Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim, Mirosława Czynsza, pracownika UMiG w Piotrkowie Kujawskim, ks. Tadeusza Szczepaniaka,
proboszcza parafii Orle oraz Ryszarda Guźniczaka i Henryki Jaworskiej, emerytowanych nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli także:
dyrektor szkoły Małgorzata Karpińska, grono pedagogiczne, rodzice
oraz uczniowie.
Inscenizacja pt. Wieczerza w wiejskiej chacie – pieczenie chleba
Warsztaty pieczenia chleba
Uroczystość rozpoczęła się od inscenizacji pod tytułem,,Wieczerza w wiejskiej chacie – pieczenie chleba”. Następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną pt.,,Od ziarna do chleba”. Zaproszeni gości przeczytali opowiadania i wiersze o chlebie, a uczniowie,
ubrani w czapki kucharskie własnoręcznie wykonane, udali się na
warsztaty kulinarne nauki wypieku chleba, które poprowadziły Ewa
Siarkowska i Renata Tomczak.
W tym czasie zaproszeni goście udali się na degustację swojskiego chleba ze swojskim masłem, pastami, swojskim smalcem i ogórkiem, przygotowanymi przez rodziców . Obejrzeli także efekty pracy
uczniów.
W ramach obchodów Święta Chleba uczniowie przeprowadzili wywiad z piekarzem – cukiernikiem oraz wypełnili ankietę pt.
„Kromka Chleba”. Młodsi uczniowie rozpoznawali zboża, a także zapoznali się z różnymi rodzajami mąki i chleba. Na koniec zaproszeni
goście otrzymali małe chlebki – pamiątki ze słowami Świętego Jana
Pawła II.
Tekst/Foto: Małgorzata Korytowska-Wajer
Wieści gminne z Radziejowa
9
Pasowanie na przedszkolaka
w Przedszkolu Gminnym w Skibinie
W Przedszkolu Gminnym w Skibinie w październiku odbyła się
uroczystość pasowania na przedszkolaka dzieci, które od września
zaczęły uczęszczać do placówki. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni rodzice. Przedszkolaki z grupy
3 i 4 - latków zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, a następnie dyrektor przedszkola Sylwia Łąkowska dokonała aktu pasowania
siedemnaścioro nowo przyjętych dzieci. Na koniec grupa 5-latków
zatańczyła twista.
Do występu tanecznego dzieci przygotowywały się pod okiem
wychowawczyni Justyny Linowieckiej i nauczycielki rytmiki Iwony
Adrian. Występ najstarszej grupy wzbudził zachwyt wszystkich zebranych. Część artystyczną przygotowała Elżbieta Śmigielska, natomiast wspaniałą dekorację – Radosława Czynszak.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, o który zatroszczyły się mamy przedszkolaków.
Pokaz taneczny przedszkolaków
Uroczysty moment ślubowania
Tekst/Foto: nadesłane
Kultywują kujawską kuchnię już od 60 lat
Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szostce świętowały Jubileusz
60-lecia swojej działalności. Rozpoczęło
się w 1955 roku, gdy Stanisława Dolata
założyła koło, które zajmowało się rozprowadzaniem piskląt po gospodarstwach
rolnych. Obecnie zrzeszamy dwadzieścia
pań, które zajmują się przede wszystkim
kultywowaniem tradycyjnej kujawskiej
kuchni- wspomina Danuta Skowrońska,
przewodnicząca KGW Szostka.
W jubileuszowych uroczystościach
udział wzięli: gminni samorządowcy,
druhowie ochotnicy, zaproszone sąsiednie KGW oraz miejscowe panie gospodynie. Był tort, a przybyłych gości
i jubilatki zabawiał DJ.
Tekst/Foto: Mirosław Kowalski
Danuta Skowrońska/z prawej/ odbiera jubileuszowe upominki od Urszuli Rosół( w środku), przewodniczącej Rady Powiatowej KGW i Marka Szuszmana, wójta gminy Radziejów i prezesa Lokalnej Grupy
Działania w Radziejowie.
Cenny upominek dla gminnej oświaty
W Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach gościliśmy Andrzeja Grossa,
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Andrzeja Owczarza, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego w
Toruniu. W obecności wójta gminy Radziejów dr
Marka Szuszmana oraz dyrektorów szkół, przedszkola i rady rodziców nastąpiło przekazanie
10 komputerów na potrzeby placówek oświatowych gminy.
W imieniu wszystkich gości podziękowania na ręce
prezesa ARiMR Andrzeja Grossa złożyli wójt Marek
Szuszman oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowcach Wanda Głowacka.
Tekst: Wanda Głowacka
10
Wieści gminne z Topólki
Nasze mieszkanki
docenione
Pierwsze zmagania
za nimi
Piątego października br. uczestniczyłem w konferencji promującej wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa poprzez
działania PROW 2014-2020, która odbyła się w auli Zespółu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej
w Przemystce. Organizatorem tej konferencji był Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tematem głównym spotkania było szkolenie nt. „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Konferencja skierowana była do rolników
z naszego powiatu i zaproszonych przedstawicieli samorządów.
Zakończył się już pierwszy etap konkursów przedmiotowych kuratora oświaty.
Jest to prestiżowy konkurs,
który zwalnia uczniów z części egzaminu gimnazjalnego
i umożliwia dostanie się do
wymarzonej szkoły średniej
poza standardową rekrutacją.
Aby uzyskać tytuł laureata,
należy przejść 3 etapy (szkolny, rejonowy i wojewódzki),
uzyskując odpowiednią ilość
punktów na każdym z nich.
Na pierwszym etapie zadowalający wynik uzyskało 4
uczniów naszej szkoły – dwie Pierwsze zmagania za nimi
uczennice: Marta Dopieralska i Weronika Mętlewicz z biologii – opiekum Magdalena Kurzawa oraz Milena Janka i Kamil Zasada z chemii – opiekun Ewa
Lorenc.
Wymieniona młodzież w listopadzie i grudniu będzie reprezentowała nasze gimnazjum na etapie rejonowym. Powodzenia! Na
zdjęciu od lewej: Kamil Zasada, Marta Dopieralska, Milena Janka
i Weronika Mętlewicz.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Andrzej Gross – prezes
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Owczarz
– dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
W trakcie spotkania pracownicy Agencji przedstawili zasady
udzielania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przekazali niezbędne wskazówki dotyczące sposobu wypełniania wniosków wraz
z załącznikami.
Ważnym
punktem konferencji było
wręczenie
odznak
„Zasłużony dla Rolnictwa”
nadanych
przez ministra rolnictwa. Miło mi poinformować, że tym
odznaczeniem
została uhonorowana
mieszkanka
naszej
gminy – Małgorzata
Michalak, zam. Sierakowy. Prezes Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wręczył również
listy
gratulacyjne
działaczom wyróżniającym się w środowisku wiejskim. W tym
przypadku doceniono współpracę Barbary Zielińskiej – sołtysa sołectwa Świerczyn z przedstawicielami
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Obu Paniom składam serdeczne gratulacje. Życzę dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z działalności społecznej.
Tekst: Marek Dybowski
Foto: Dariusz Sienkiewicz
Tekst: Eliza Ospalsza-Grudzień
Foto: z archiwum szkoły
Żywa lekcja historii
– pokaz grupy „Rekonstrukto”
15 października naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” z Lublina. Przygotowała dla nas żywą lekcję historii zatytułowaną „Życie i kultura w Średniowieczu”. Zaprosiła w podróż do
wieków, kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mieczem w ręku nie szczędzili wysiłków, aby bronić ojczyzny i honoru, kiedy spieszyli służyć
pomocą i bronić damy swego serca. Wszyscy z zachwytem oglądali pojedynek, ceremonię pasowania na rycerza oraz zakuwanie
w dyby. Podczas pokazu odbyła się prezentacja ekwipunku i uzbrojenia rycerzy. Każdy z widzów mógł wziąć miecz czy buzdygan do
ręki, by przekonać się, jakiej siły i zręczności wymagało posługiwanie
się nimi. Pokazom towarzyszyła narracja ukazująca modę i obyczaje
rycerskie. Widzowie prezentacji poznali też gry i zabawy plebejskie.
Ta niezwykła, barwna lekcja historii, na długo pozostanie w pamięci
każdego ucznia.
Tekst: Jolanta Przybysz
Foto: Julia Zawada
Bezpieczeństwo
11
Pijany rajd zakończony dachowaniem auta
Pijany 29-latek kierujący oplem może mówić
o wielkim szczęściu. Jego auto dachowało. Zarówno on, jak i pasażerka pojazdu nie odnieśli żadnych
obrażeń. Teraz czeka go wizyta w sądzie, który zdecyduje o wysokości kary.
Do zdarzenia doszło około godziny 18.20 w Piotrkowie Kujawskim na ulicy Poznańskiej. Jak ustalili policjanci, 29-latek kierujący oplem corsa, na łuku drogi wyprzedzał inny pojazd. Jego
auto zjechało na pobocze, a następnie przewróciło się na dach.
Kierowca i pasażerka wyszli ze zdarzenia bez żadnych obrażeń.
Badanie stanu trzeźwości pokazało, że obydwoje są nietrzeźwi.
Kierowca wydmuchał 1,5 promila, a jego towarzyszka prawie
2 promile. 29-latek nie posiadał prawa jazdy.
Teraz czeka go wizyta w sądzie, który zdecyduje o wysokości
kary. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności.
Nietrzeźwi kierujący
zatrzymani
przez policjantów
Telefoniczne zgłoszenie
pozwoliło zatrzymać nietrzeźwego za kierownicą
Radziejowscy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Już stracili prawa jazdy, a grozi im do dwóch lat
pozbawienia wolności.
Nietrzeźwych zatrzymali policjanci ogniwa ruchu drogowego. Pierwszy wpadł 50-latek z powiatu inowrocławskiego,
który kierował peugeotem. Został zatrzymany w Piotrkowie
Kujawskim na ulicy Kaliskiej. W trakcie badania stanu trzeźwości wydmuchał prawie 0,6 promila. Na miejscu stracił prawo jazdy.
Kolejnego amatora jazdy po kieliszku zatrzymano do kontroli w Radziejowie na ulicy Szybka. Za kierownicą renaulta
siedział 45-latek z powiatu radziejowskiego. Badanie alkomatem pokazało, że ma 1,3 promila alkoholu w organizmie.
Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.
Zatrzymani wkrótce staną przed sądem, który zdecyduje
o wymiarze kary. Kierowanie autem w stanie nietrzeźwości
zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.
Informacja od obywatela być może zapobiegła nieszczęściu
na drodze. Zatrzymany w Osięcinach za kierownicą opla
mężczyzna, wydmuchał 2,2 promila. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
Oficer dyżurny radziejowskiej policji otrzymał kilkanaście
minut po 13 telefoniczne zgłoszenie. Rozmówca poinformował go, że kierujący oplem, który porusza się po Osięcinach
prawdopodobnie jest pijany. Dyżurny skierował w tym kierunku policjantów. Kilka minut po zgłoszeniu, dzielnicowi
zauważyli na ulicy Rataja opisany samochód. Zatrzymali go
do kontroli.
Za kierownicą siedział 63-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego. Badanie alkomatem potwierdziło, że zgłoszenie było zasadne. Mężczyzna miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Na miejscu stracił prawo jazdy.
Amatorowi jazdy „po kieliszku” grozi do 2 lat pozbawienia
wolności zakaz kierowania pojazdami oraz grzywna.
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
Dopalacze, narkotyki – Stop!
Pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Gimnazjum Publicznym w Witowie. Policjanci i dyrekcja szkoły zorganizowali szkolenie dla nauczycieli. Była mowa o nowych środkach odurzających oraz sposobach ich wykrywania.
Organizatorami przedsięwzięcia byli dyrektor szkoły Iwona
Kuligowska oraz asp.szt. Wojciech Sobiecki z radziejowskiej prewencji. W szkoleniu wzięli udział wszyscy nauczyciele pracujący w placówce. Na początku policjant przedstawił informację
na temat skali zagrożenia przestępczością nieletnich w powiecie
radziejowskim. Mundurowy podkreślił, że problem zażywania
środków odurzających przez młodzież nie dotyczy tylko dużych
miast i szkół . Również w małych miejscowościach dochodzi do
tego typu zdarzeń.
Następnie szczegółowo scharakteryzował poszczególne rodzaje narkotyków, w tym w szczególności nowe środki tzw. dopalacze. Podpowiadał, na co zwracać uwagę, aby zorientować
się, czy ktoś sięga po narkotyki. Omówił także procedury postępowania nauczycieli w przypadku stwierdzenia, że uczeń jest
pod działaniem środków odurzających.
To już kolejne tego typu spotkanie z pedagogami w powiecie
radziejowskim. Będą kontynuowane, w szczególności w gimnazjach i szkołach średnich.
Tekst: st. asp. Marcin Krasucki
Bezpieczeństwo
12
PAŃSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA
Telefon alarmowy:
Od 22 października do 12 listopada 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 25 zdarzeń, w tym:
Lp.
1.
2.
3.
Rodzaj zdarzenia
Pożar
Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy
Ilość interwencji
5
20
0
ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
1. 31.10.2015 r. o godz. 08.54 w miejscowości Opatowice Wieś, gm. Radziejów doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego marki AUDI. Na miejsce działań zadysponowano dwa zastępy straży
z JRG Radziejów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano stojący pojazd
na poboczu drogi. Zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy osobie poszkodowanej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, w trakcie oględzin
stwierdzono wyciek z instalacji LPG, zakręcono zawór na butli oraz odłączono akumulator w pojeździe. Straty oszacowano na 15 tys. zł. Przypuszczalną
przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
2. 31.10.2015 r. o godz. 11.00 w miejscowości Biskupice, gm. Radziejów doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych marki
Renault i Opla Astra z przyczepką. Na miejsce działań zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano dwa
pojazdy stojące jeden za drugim. Na miejscu była policja, która prowadziła
czynności polegające na kierowaniu ruchem drogowym. Osób poszkodowanych nie było. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, zneutralizowano płyny eksploatacyjne, zakręcono zawór z gazem, odłączono akumulatory, uprzątnięto
jezdnie z uszkodzonych elementów. Straty oszacowano na 5 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad w ruchu drogowym.
3. 1.11.2015 r. o godz. 04.30 w miejscowości Gradowo, gm. Piotrków Kujawski zapaleniu uległ stóg ze słomą. Na miejsce działania zadysponowano
jeden zastęp z JRG Radziejów i trzy zastępy z OSP Bytoń, Bycz, Piotrków
INFORMUJE
998/112
Kujawski, które po dotarciu na miejsce przystąpiły do likwidacji zagrożenia,
podając trzy prądy wody. Straty oszacowano na 10 tys. zł. Przypuszczalną
przyczyną zdarzenia było podpalenie.
4. 4.11.2015 r. o godz. 18.27 w miejscowości Piotrków Kujawski doszło do
wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego marki OPEL CORSA. Na miejsce działań zadysponowano jeden zastęp straży z JRG Radziejów
i jeden zastęp z OSP Piotrków Kujawski. Po przybyciu na miejsce zdarzenia,
zastano pojazd leżący na dachu i blokujący jeden pas ruchu. W pojeździe
znajdowały się dwie osoby, które wyszły o własnych siłach przed przybyciem
straży. Osobom udzielono wsparcia psychicznego do czasu przybycia zespołu medycznego. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, zneutralizowano płyny
eksploatacyjne, zakręcono zawór z gazem, odłączono akumulatory, uprzątnięto jezdnię z uszkodzonych elementów. Straty oszacowano na 3 tys. zł.
Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad w ruchu
drogowym.
Z ŻYCIA KOMENDY
24.10.2015 r. zastępca komendanta powiatowego st. kpt. Jarosław Stokwisz
uczestniczył w I Targach Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Mienia, które
odbyły się w Bydgoszczy.
23.10.2015 roku w siedzibie komendy powiatowej PSP w Radziejowie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku OSP RP. Obrady otworzył dh. Prezes
Roman Szczerbiak.
W dniach 26-28 października 2015 roku w Grudziądzu odbyła się narada pionu operacyjno-szkoleniowego. W naradzie wziął udział komendant
powiatowy mł. bryg. Sławomir Jagas i zastępca dowódcy JRG asp. Grzegorz
Sowiński.
29.10.2015 r. zastępca komendanta powiatowego st. kpt. Jarosław Stokwisz
uczestniczył w VIII sesji Rady Miasta Radziejowa.
03.11.2015 r. w miejscowościach Szubin i Paterek zostały rozegrane X Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w halowej Piłce
Nożnej.
11.11.2015 r. komendant powiatowy bryg. Sławomir Jagas uczestniczył
w obchodach 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
PORADY
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? (cz. I)
Podstawową przyczyną zatruć są zamknięte, szczelne okna. Powoduje to powstawanie tlenku węgla w procesie niezupełnego spalania paliwa i utrudnia odpływ spalin. Tyle spalin wypłynie przez komin, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z zewnątrz.
Zatem przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki
gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Należy więc:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta się z jakiegokolwiek
źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• zadbać o drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
a więc:
• nie dokonywać podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, i systematyczne czyszczenie oraz
sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
• co najmniej raz w roku zlecić profesjonalnej firmie kominiarskiej
kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych,
• przeprowadzać okresowe czyszczenie przewodów kominowych,
a także usuwać sadzę zgromadzoną w osadniku pieców węglowych,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa
się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu
i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli
nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej
wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy,
nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek
jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego
typu urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych). Tekst/Foto: st. kpt. Jarosław Stokwisz
Rozmaitości
Kącik mola książkowego
– literatura młodzieżowa
Małgorzata Warda – „5 sekund do Io”
Miki jest przypadkowa uczestniczką tragicznych wydarzeń
w swojej szkole. Młody chłopak wchodzi na teren szkoły z bronią,
z której zabija napotkane osoby. Miki wraz z przypadkową dziewczyną wychodzą z tego cało tylko dlatego, że chłopak rozpoznaje
ją jako uczestniczkę konkursu gier komputerowych. Chłopak gra
w „Work a Dream”, w której wszystko jest realne, gdzie odczuwa się
nie tylko temperaturę, ale też zapachy, smaki, a nawet ból. Na proś-
bę policji Mika wkracza w wirtualny świat stworzony na upalnym
wulkanicznym księżycu Io.
Zoe Sugg – „Girl Online”
Pod nickiem Girl Online Penny dzieli się na blogu najskrytszymi
myślami o przyjaźni, chłopcach, szkolnych dramatach, swojej szalonej rodzince i atakach paniki, które skutecznie komplikują jej życie.
W Nowym Jorku Penny poznaje Noah – przystojnego gitarzystę. Zaczyna się w nim zakochiwać...
Tekst/Foto: Dorota Świderska
Rodzinny dom dziecka szansą
dla wielu z dzieci jej pozbawionych
Temat – rodzinny dom dziecka – znam z literatury fachowej i wielu specjalistycznych publikacji. To teoria. Co innego być w takim
miejscu, spotkać się z jego mieszkańcami,posłuchać, co myślą,
czują, przeżywają. Dlatego chętnie skorzystałam z zaproszenia
Wojciecha Sobieckiego, policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, do udziału w szkoleniu z obsługi gaśnic, zorganizowanym w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.
stwierdziła Pani Jola. Może kiedyś po latach, siadając np. do wieczerzy wigilijnej przypomną sobie, jak spędzali ją z nami. Jak można
pięknie przeżyć te świąteczne chwile – bez awantur i kłótni, a tego w ich
rodzinnych domach nie brakowało. Uważam, że tym dzieciom trzeba
pomagać mądrze. Dać im rzetelną edukację, przydatny fach w ręku, ale
przede wszystkim musimy przygotować je do dorosłego życia – dodaje. Niestety, wielu z wychowanków placówek wychowawczo-opiekuńczych po ich opuszczeniu ma trudności w odnalezieniu się w nowym
życiu.
Po kolacji dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Jeszcze
wspólne pamiątkowe zdjęcie i pożegnanie. I choć byłam w tym
domu po raz pierwszy, dzieci żegnały mnie jak dobrego znajomego.
Wiem, że nie była to moja jedyna wizyta w tym domu. Wrócę do
nich, bo warto podarować im nie tylko rzeczy materialne, ale także
zainteresowanie, zrozumienie i życzliwość.
Na cztery ręce pewniej i szybciej
W dworku z poł. XIXw. mieszkają Jolanta i Witold Juszczakiewiczowie wraz z dziewięciorgiem podopiecznych w wieku od 11 do
23 lat. Ciocia Jolanta i wujek Witold dokładają wszelkich starań, aby
dzieciom – pozbawionym możliwości wychowywania się w biologicznej rodzinie niczego nie brakowało. Mają ciepły, przyjazny dom.
Nasz przyjazd był wcześniej ustalony, toteż mieszkańcy domu
czekali na nas z niecierpliwością przy rozpalonym grillu. Dzieciaki
i Pan Wojtek uczestniczyli w szkoleniu, a ja mogłam w tym czasie porozmawiać z Panią Jolantą, która pełni funkcję dyrektora placówki.
Najważniejsze dla mnie i mojego męża jest wychowanie dzieci
w dobrej rodzinie, w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i miłości-
Rodzina w komplecie
Tekst/Foto: Wanda Wiatrowska
„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.
Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego
88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) 285-06-18 lub 285-07-18 w. 30, e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Marta Dybowska (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka-Śliwiak, Krzysztof Staszak,
Konrad Lewandowski, Jolanta Uważyńska, Mirosław Czynsz, Halina Urbańska
Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: [email protected]
Nakład: 1000 egz. PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW ISSN 1642-5510
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć. Nie odpowiada za treść nadesłanych ogłoszeń.
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej
Przyjechali z różnych stron Polski
– oczarowali muzykalnością i interpretacją
IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Europejskiej, zorganizowany
przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, odbył się 22 października br. w Radziejowskim Domu Kultury. Patronat Honorowy
nad festiwalem objęli: wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, starosta powiatu radziejowskiego Jarosław Kołtuniak i Stowarzyszenie
Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Pomysłodawcami i głównymi
organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych
w Radziejowie: Wioletta Chrzanowska, Karol Brzykcy i Krzysztof
Chrzanowski. Nad aranżacją sceny czuwała Aurelia Barczak.
Nagrodę dyrektor Radziejowskiego Domu Kultury otrzymała Julia Marcinkowska ze Ślesina.
O godzinie 17:00 w Radziejowskim Domu Kultury odbył się Koncert Galowy, podczas którego zaprezentowali się najlepsi wykonawcy tegorocznego festiwalu. Rozpoczął się występem gościa z Charkowa, wokalisty i autora tekstów, Dimitriia Makliakowa. Publiczność
była zachwycona występem i nagrodziła artystę gromkimi brawami.
W trakcie koncertu laureaci otrzymali nagrody i przypomnieli jeszcze raz wykonane przez siebie utwory. Koncert Galowy uświetnił
występ gościa specjalnego Marty Ławskiej, finalistki programu telewizyjnego X-FACTOR. Wśród wiązanki piosenek Marta zaprezentowała swój debiutancki singiel Loneliness. Występ został świetnie
odebrany przez publiczność.
Organizatorzy i jury festiwalu
Do finału tegorocznego festiwalu zakwalifikowało się 50 wykonawców nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także
z innych miejscowości, takich jak: Słupsk, Suwałki, Olsztyn, Drzycim,
Wałcz, Konin, Warszawa czy Lublin. Nie zabrakło również wykonawców z naszego regionu. Festiwal miał formę konkursową w dwóch
kategoriach wiekowych: 13–16 lat i 17–21 lat. Celem festiwalu była
prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów amatorów, doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi i ojczystym.
Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne jury, które pracowało w składzie: przewodniczący – Dawid Kartaszewicz – aktor filmowy i teatralny, wokalista z Krakowa, Jacek Beszczyński – muzyk,
kompozytor, wokalista z Torunia, Aleksandra Ziółkowska – wokalistka, muzyk z Bydgoszczy.
Podczas przesłuchań jury oceniało warunki głosowe uczestników,
dobór repertuaru, interpretację utworów, ogólny wyraz artystyczny,
muzykalność, poprawność pod względem językowym i dykcyjnym.
Po przesłuchaniu uczestników festiwalu jury wyłoniło laureatów:
Grand Prix – Daria Wiśniewska z Bydgoszczy
W kategorii 13–16 lat: I miejsce – Marta Kręplewska z Radziejowa, II miejsce –
Maja Mędrek ze Słupska, III miejsce – Karolina Zielińska z Kowalewa Pomorskiego.
W kategorii 17–21 lat: I miejsce – Karolina Słabińska z Suwałk, II miejsce – Daria
Pawlewicz z Bydgoszczy, III miejsce – Dominik Światkowski z Nowego Miasta Lubawskiego.
Wyróżnienia odebrali: Agata BuczkowDaria Wiśniewska
ska z Wałcza, Suzanna Rahman z Drzycimia, Paulina Głowacka z Torunia, Weronika Radniecka z Konina,
Michaela Maciejewska ze Świecia, Małgorzata Graczyk z Przemyski, Aleksandra Hulecka z Warszawy, Monika Szaumkessel
z Olsztyna, Hanna Szurgot z Koła, Adrianna Kaczkowska ze
Świecia, Andżelika Romanowska z Radziejowa.
Nagrodę wojewody Ewy Mes dla najlepszego solisty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymała Daria Wiśniewska z Bydgoszczy.
Nagrodę senatora RP Andrzeja Persona wyśpiewała Magdalena
Romanowska z Suwałk.
Jarosław Kołtuniak, starosta radziejowski wręcza nagrodę jednej z laureatek festiwalu
Zorganizowanie tak prestiżowej imprezy artystycznej nie byłoby możliwe bez wsparcia lokalnych przedsiębiorców i organizacji.
Dziękujemy za to, że od wielu lat możemy liczyć na pomoc podczas
organizacji festiwalu oraz wsparcie działań szkoły. Na szczególne
podziękowania organizatorów zasługują: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Senator RP Andrzej Person, Starostwo Powiatowe w Radziejowie, Radziejowski Dom Kultury, Burmistrz oraz
Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Wójt i Rada Gminy Dobre,
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, Bank BGŻ BNP Paribas
oddział w Radziejowie, Bank Spółdzielczy w Radziejowie, Ośrodek
Hodowli Zarodowej Osięciny spółka z o. o. w Osięcinach, ROLHOD
spółka z o. o. w Wąsewie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Radziejowie, Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Firma ANGAMA w Dobrem, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRASMET w Radziejowie,
Hurtownia Materiałów Budowlanych GEMINI w Radziejowie, PPHU
Madagier w Czołowie, Młyn Gospodarczy Jan Rumaniec w Dobrem,
Skład Opału Węgrol w Bieganowie, Zakład Produkcyjny Tom Drew
w Dobrem, Firma Handlowo-Usługowa FROST w Skibinie, Piekarnia
ALS w Radziejowie, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy AS w Piotrkowie
Kujawskim, FHU „TRES” w Radziejowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie.
Podczas tegorocznego festiwalu odbyły się także konsultacje wokalne z jurorami, w trakcie których uczestnicy mogli indywidualnie
porozmawiać z jurorami, poznać mocne i słabe strony swojego występu. Laureaci IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Europejskiej
byli mile zaskoczeni atrakcyjnymi i cennymi nagrodami. Młodzi artyści i ich opiekunowie podkreślali wysoki poziom artystyczny festiwalu i bardzo dobrą organizację oraz kujawską gościnność. Uczestnicy
z żalem wyjeżdżali z Radziejowa, zapewniając, że wrócą za rok, aby
wziąć udział w kolejnej edycji festiwalu.
Tekst/Foto: Organizatorzy

Podobne dokumenty

Powiatowe ABC czerwiec 2014

Powiatowe ABC czerwiec 2014 Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Narodowym Instytutem Audiowizualnym zrealizowany zostanie bogaty program działań koncertowych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych, do których należy m...

Bardziej szczegółowo

Powiatowe ABC luty 2016 r.

Powiatowe ABC luty 2016 r. Tematem spotkania był „Świat zawodów”, a celem uświadomienie uczestnikom, jakie zawody nas otaczają, czym zajmują się poszczególne zawody, co to jest praca, jakie korzyści wynikają z pracy. Podczas...

Bardziej szczegółowo

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” Janusz Zemke zaprasza do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcieliby putowanego – funkcjonuje od 2 lat, a liczba absolwentów kursów pracy studentów oraz uczniów szkół średnich, którzy szukają ...

Bardziej szczegółowo