osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

Transkrypt

osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego
Głubczyce , dnia .......................
..........................................................
( Nazwisko i imię )
..........................................................
( Dokładny adres zamieszkania )
Burmistrz Głubczyc
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu osobiście
przeze mnie gospodarstwa rolnego położonego we wsi ................................................
o wielkości użytków rolnych ............................ ha
celem przedłożenia w Biurze Notarialnym.
Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte we wniosku dotyczące
osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego od dnia ..........................................
i wielkości posiadanych użytków rolnych są zgodne ze stanem rzeczywistym.
.........................................
czytelny podpis

Podobne dokumenty