OBWIESZCZENIEOLICYTAC JI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy

Transkrypt

OBWIESZCZENIEOLICYTAC JI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy
K o m o r n i k Sądowy
p r z y Sądzie R e j o n o w y m w O s t r o w c u Świętokrzyskim
D o m i n i k a Barańska
K a n c e l a r i a K o m o r n i c z a K o m o r n i k a Sądowego w O s t r o w c u Św
2 7 - 4 0 0 O s t r o w i e c Świętokrzyski P o l n a 1 7 a
tel. 41 247-60-80 e - m a i l : b i u r o @ o s t r o w i e c k o m o m i k . p l
www.ostrowieckomomik.pl
K m 617/15
O s t r o w i e c Świętokrzyski, d n i a 23-06-2016
Mirosław
Turek
P.P.H.U. M I R - B U D
Wronów 9
27-425 Waśniów
-119-1
O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I RUCHOMOŚCI
K o m o r n i k Sądowy p r z y Sądzie R e j o n o w y m w O s t r o w c u Świętokrzyskim D o m i n i k a Barańska p o d a j e d o
p u b l i c z n e j wiadomości, że w d n i u 2 0 - 0 7 - 2 0 1 6 r . o g o d z . 12:00 w k a n c e l a r i i k o m o r n i k a : u l . P o l n a 1 7 a I I
p . , 2 7 - 4 0 0 O s t r o w i e c Świętokrzyski
odbędzie się w t r y b i e u s t a l o n y m w a r t . 8 6 7 k p c p i e r w s z a l i c y t a c j a ruchomości należących d o dłużnika i
składających się z :
Lp.
1
N a z w a ruchomości
Ilość
Y o l k s w a g e n P o l o 1,4 r o k 1 9 9 7 ,
1 [szt.]
Wartość
Cena
szacunkowa
wywołania
3 000,00
2 250,00
")
T O S 57V9
* ) c e n a z a sztukę
**) k w o t a brutto zawiera podatek V A T
Ruchomości można oglądać w dzień l i c y t a c j i w m i e j s c u : Wronów 9. 27-425 Waśniów. S u m a wywołania
wynosi 7 5 % sumy oszacowania.
j
Przystępujący d o p r z e t a r g u obowiązany j e s t złożyć rękojmię w wysokości j e d n e j dziesiątej części s u m y
o s z a c o w a n i a . Rękojmię złożoną p r z e z l i c y t a n t a , któremu u d z i e l o n o p r z y b i c i a , z a t r z y m u j e się; pozostałym
l i c y t a n t o m rękojmię z w r a c a się niezwłocznie. Jeżeli n a b y w c a n i e wykonał w t e r m i n i e warunków l i c y t a c j i c o d o
zapłaty c e n y , t r a c i rękojmię, a s k u t k i p r z y b i c i a wygasają. Z u t r a c o n e j rękojmi p o k r y w a się k o s z t y e g z e k u c j i
związanej z e sprzedażą, a r e s z t a w c h o d z i w skład s u m y u z y s k a n e j w e g z e k u c j i a l b o jeżeli e g z e k u c j a została
u m o r z o n a j e s t p r z e l e w a n a n a dochód S k a r b u Państwa ( a r t . 8 6 7 1 k p c ) . W p r z e t a r g u n i e mogą uczestniczyć: dłużnik,
k o m o r n i k , i c h małżonkowie, d z i e c i , r o d z i c e i rodzeństwo, o s o b y o b e c n e n a l i c y t a c j i w c h a r a k t e r z e urzędowym
o r a z l i c y t a n t , który n i e wykonał warunków p o p r z e d n i e j l i c y t a c j i . S t a w i e n i e się j e d n e g o l i c y t a n t a w y s t a r c z a d o
odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo d o udziału w p r z e t a r g u p o w i n n o być s t w i e r d z o n e d o k u m e n t e m z p o d p i s e m
urzędowo
poświadczonym, c h y b a że c h o d z i o pełnomocnictwo u d z i e l o n e a d w o k a t o w i l u b r a d c y p r a w n e m u ( a r t . 8 6 7 ^ k p c )
K o m o r n i k w o p a r c i u o a r t . 18 u s t a w y z d n i a 1 1 m a r c a 2 0 0 4 r o p o d a t k u o d towarów i usług ( D z . U . N r 5 4 ,
poz.535) wystawia faktury V A T .
UWAGA;
L i c y t a c j a może się n i e odbyć b e z p o d a n i a p r z y c z y n y .
D o z o r c a ruchomości obowiązany j e s t d o o k a z a n i a ruchomości^w-dniu l i c y t a c j i w miejscowości:
Wronów 9 , 2 7 - 4 2 5 Waśniów o d g o d z . 1 0 : 0 0 .
3. K O DRKlKASĄDOWtEGO
K o m o r n i k Sądowy
/iLsesc
i
' Dominika
Barańska
A d r e s a t oryginału: Mirosław T u r e k P . P . H . U . M I R - B U D
/
'
D o wiadomości: 1 . R a d c a p r a w n y M a g d a l e n a W o s t a l K a n c e l a r i a A d w o k a c k a , 6 l-i725 Ppżnań
2. Sąd R e j o n o w y w O s t r o w c u Świętokrzyskim, 27-400 O s t r o w i e c Ś w i ę t o k r z y s k i ^
1