Uwagi uczestników rynku do projektu Instrukcji - GAZ

Komentarze

Transkrypt

Uwagi uczestników rynku do projektu Instrukcji - GAZ
Uwagi uczestników rynku do projektu
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej
Polskiego Odcinka
Systemu Gazociągów Tranzytowych
Jamał - Europa
wraz ze stanowiskiem operatora gazociągów
przesyłowych Gaz-System S.A.
Uwagi ogólne
Treść uwagi
]
W projekcie IRiESP SGT mamy do czynienia w wielu miejscach z pewną
niekonsekwencją pojęciową terminologJcznp. Dotyczy to przede wszystkim
definicji 05W, system współpracujący, użytkownik systemu, co w
konsekwencji z występującymi w tekście pojęciami (w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne)przedsiębiorstwo energetyczne oraz system gazowy
czyn cokument nieczytelnym wywołu,e liczne wq*p wcśc irrerpreacyjre.
OSW W zaorooonowanym brzrr eniu wy.ducza m ir. z-ej kategoli
Definicja
ora systemu dystrybucyjnego przyznając mu w dalszej części
t
opwa
wszelke uorawrieno oo ubiegana się O przyraczer edo SG. po spełnien
przewiaz aryorl wa%t<óW. użytkownikiem systemj może być każdy
podmiot zaopatrywany z SGT, z kolei system współpracujący definiowany
jest już jako jedynie inny system przesyłowy. Skoro lRiESP SGT dopuszczc
ubieganie się o dostępną zdolność innym uczestnikom rynku gazowego,
powinno to mieć odzwierciedlenie również w formonej części dokumentu.
Forma zaproponowanej instrukcji odnos się do modelu tranzytowego.
Gazociąg Jamał zgodnie z tą instrukcją jest obiektem w stosunku którego
stosowane są inne zasacy 0(02 inny rodzą oryty,
Zgłaszcqcy uwagę
Operator Systemu
Dystrybucyjnego
Mazowiecka Spółka
Gazownictwa sp.
o.o. ul Krucz 6/14
W momencie sporządzania instrukcji systemami
współpracującymi z SGT są jedynie systemy
przesyłowe. Dlatego też postanowienia instrukcji
opisują zasady współpracy z operatorami
systemów nrzesyłowych. W przyoadku
przyłączenia do SGT systemu dystryoucyjnego.
ins”aac, mag02yncwycb lub irstaacji
skraplono opeaor odpcwednio dostosuje
oostanowieno -nstrukcji uwzg ęan ajac
specyikę pracy tadej nstaloc) i wymogów
wspó4procy z nią.
Honden Sp. z o.o.
IRiESP nie ma charakteru tranzytowego. Użyte w
tyture słowo gazociqg tranzytowy wynika z nazwy
w”asnej Gazociag Jomcsk.ego, który nozna się
„Yoski Oacinek Systemu Gazociągów Tranzytowych
Jamal Europc. Drzygotowaiio odrębnych
irtrjkcji a a SGT oraz siec przesyowej Gaz System
wyni<a z „óżrycr specyiik pracy Obu sysernów,
która to specyfika odzwierciedlona jest w
poszczególnych postanowieniach instrukcji.
Ponadto Gaz System przysługują różne
uprawnienia do gazociągów, na których reaHzuje
funkcje operatorskie, wynikające w przypadku SGT
umowy O powierzeniu funkcji operatora i decyzji
Prezesa JRE O wyznaczen u Gaz System
operatorem na SGT QSO). Natomiast pay,n enio
-
2
Dla ułatwienia wym”ary handlowej gazociąg Jamał pownier ood”egać
jrysdykcji ednego ooe”alora w ramacn edrego kooe.su eci (R ES)
Trze-ci pakie eiergetyczr.y n e przewicuc odmiennych systemów
transportu gazu i nie wyszczególnia tranzytu. Z naszej strony proponujemy
objecie gazociągu Jamal tą samą instrukcją dotyczącą sieci przesyowej.
Słanowł*o OSGT GAZ-SYSTEM
-
-
-
Proponujemy zastosowanie rozwiqzana bundIe capacity”. Wydzielenia
pakietów przepustowości które by usprawniły wymianę handlową.
wyeliminowały rozbieżności pomiędzy systemami przesyłowymi oraz
ogoriczyy rroźiwości przerwora wadczero us”ug W szczegćncśo;
„Reyese Mrillnow
-
Ł
b
Gaz System do gozociqgów orzesyowych
<ra,owych wynika, zfoktu bycia ich właśocielen
(FSO). Różne są również reguiacje prawne
cotyczqce pełnieria funkcji operatora przez ISO i
TSO.
Operator będzie dqżył do wprowadzenia Wundled
producr na Maflnow. będzie podejmował kroki
mające na celu ustalenie z operatorem
współpracującym zasad pozwalających no
wprowadzenie takich produktów.
Przerwy w usługach przerywanych występujq w
orzypcidku reoIizoc3 ustLJg przez oodm”oty
ko7ysta,qce z p2epuslowoci na zosaaac1
ciqgycn. Ograniczenia wynkajqce z prac
remontowych są wprowadzane aa wszystkich
użytkowników syremu i n e scn0w q przyczyny
wprowoozono przerwy tko w usngaon
przerywanych.
Obowiqzek wprowadzenia taryf Entry Exit wejdzie
w życie począwszy od września 201 r. Do tego
czasu Furopol Gaz. odpowiedzialny za
przygotowanie taryfy dla SGT, z całci pewnością
podejmie kroki majqce na celu wywiązanie się z
powyższego obowiązku.
Każda z inrrakcji uwzględn.a specyfikę techniczną
oracy systemu. Stąd „óŻnice w ooszczegćlnych
oosonow cnie-ch obu dokumentów.
Przepisy ustawy z dnia QO4.1 997 r. Prawo
Energetyczne (tekst jednolity, Dz. U. 2006r., Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.) (dalej zwane Prawem
Energetycznym PE) art. 9g ust. 3 i ust. 6, przewidują,
iż instrukcja powinna składać się z części
uwzględniającej elementy opisane w ust. 3 oraz z
wyodrębnionej części dotyczącej bFIonsowono
zarządzania ogranczen orni syrernowym.
-
ragn eny rWróc:ć uwagę na <westie mocy przerywanych. Szczególowe
zasady powinny być opisane w instrjkcji ec;owej i nie pawmy oonosić sę
do orzerwaĄ z powodów techn czrycn. Główno icec mocy orze”ywanej
powinna określać sytuac,e 1anaowq: kiedy moc dągła nie jest
wykorzystywano, wiedy moc przerywana może być realizowana. Taka
reguła powinna być jasno opisana w instrukcji, Dodatkowo stawka opłaty
za usługę przerywanq powinna być uzależniona od wykorzystania usługi.
Stawki opiat przesyłowych na gazociqgu Jamał powinny odnosić się do
modelu Entry/Exit.
-
3
4
Kwestie zwZOfle zo lansowaniem, nominacjam rozliczaniem powinny być
skore”oware z irstrukcjq Ip:ESD w sieci przesyłowe,
Hander Sp. zoo.
Proponujemy połączenie części i iii RIESP-u w jecen scalony dokument. Nie
widzimy sensu w utrzymywaniu dwóch części instrukcji w oddzielnych
dokumentach i dublowaniu niektórych zapisów (np. del9nicje)
KRi Marketing 8K
Trading S.A.
—
„3
Uwoy
-.
2.
5
ogólrlel
Najeży ujednol:cić wounk odiiesien ° dla wszystkcb ooronetr6w
świadczer a us”ug. rp. c.eflko spalania, mS. moc umowra.
Parametry te oowinry być zgocne Z obow ozuącym w Polsce
Normami
PGMG SA.
Warunki echniczne wiadczenio jsług pąesyanio
oaliwa gazowego gazoc qgiem tanzytoyĄm Są
zharmonizowane z Warunkami Technicznymi
ksploatocji, których jedryrr z sygra
ariuszy jest
4
GNiG S.A Wpowaazenie zmian w striejqcych
zasadocn eksp”oatacji wymagakoby modyfikacji
wielu dokumentów w tym również porozumień ze
współpracującymi operatorami na terenie Niemiec i
Białorusi, Gaz System będzie dążył do dokonania
zmian w tym zakresie. Niemniej jednak. z uwagi na
wolę jak nojszybszego udcstępniena przepustowości
rto SGT, pozostawiona dotychczasowe rozy4qzoru,
Które re stanowią znacznego utwan ania w
kcrzyslan uz tej p2epistowości.
Zgodne z postanowieniam PE projekty jmów
wzorcowych nie stanowią elementĘ instrukcji. Tym
niemne w romacrt proces. onsjtoc3i projekty
wzorcowe wszystkich umów przesyłowych
wymienionych w instrukcji zostały umieszczone na
stronie internetowej operatora.
EFET European
Federation of
Erergy Tracers
System będzie dążył do zharmonizowania
przydzielania przepUstowości z zasadami
opublikowanymi w przygotowywanymi projekcie
Kodeksu Sec. Niemniej jedrak, z uwagi na wolę jak
rajszyoszego idostępnienia przepurowcśc na SG.
pozostawioro doychczascwe rozwiqzcn a, które nie
stanoyńq rocznego utrudrieriu W korzystonij z iej
przepuslowości.
Przygotowanie odrębnych instrukcji dla SGT oraz
sieci przesyłowej Gaz System wynika z różnych
specyfik pracy Obu systemów, która to specyfika
odzwiercied”ona Jest w poszczegó”nych
postanowieniach instrukcji. Ponadto Gaz System
o7ysIugują różne uprawrien ado gozociągów, na
4óyon realizuje funkcja operatorskie, wyniojqce W
Projekt IRiESP powinien zawierać projekt wzorcowy umowy
przesyłowej,
Wszystkie terminy zwiqzane ze składaniem wniosków i dalszym
procedowaniem powinny być skorelowane z terminami w IRiESP w taki
sposób, aby zapewnić odpowiednie zamówienie mocy. No. wg IRiESP OSP
termir skiodanio zamówian.o rocznego 3D wiześria. iatomas zgoan e z
pkt. 7.32.8 niniejszej IIRjESP OSGT ao<onije orzydiołu dostępnej zaolności
SGT do 20 istopoda(pk” wyjśca z SGT Jest ednoczenie okt wejścia do
sysemi OSP)
-
EFET(1) wolcomes the cpportunity to comment on the proposed
fransmission Network Code of the Polish Section of the rransit Gas Pipehne
System Yomal Europe
We comrmend tne eftors of Gaz-Syren”, tbe SGT Owner and other Pelish
authorities in deye”opng 4
he OSP Agreement ord Network Ce for his
ctical pio ne. „1 occordance wit the recu renels c he 3rd E Energy
Pockoge. We snceely hope, ord expec7, thur tŁ:e publica7or. ortu
deyelopment of these arrangements wilr contribute towards enboncing gas
competilion and supply security, both within Poland and the wider EU.
-
6
Gaz
-
zasad
—
Tbis Network Codo underpins the specific allocation pracedures for
ayailablo long and short term capacity in tbe SGT, which ore expected to
be ssued at somo later date. It operates on a stondalone basis to
T”orsrrissioi Newck Coda o Gcz-Syserr for ho w-oinder of me Po)isJ
transm ssion networ< (HRIESP) ord we ara asappchted ta as such .t
—
3
y creoes two market zores ond futuro
1
etfectiye
enty/ext systems n Doiand.
As it stands. the Yarnal Ne7wok Codo exr ibs featires of ° transit contract
as ił makos it c eo that aopl cet ons for entry ca000 ty rrLst eqiae to the
same Ieyel of ccrtraced caoac ty cr ex f po nts (dause 73•1 .17) Inese exit
points wili, we
suspeot, need to be specif od in cny application under the future ollocation
rules(2), which impries gas is being transporfed dong contractual poths.
Correct implementation of EU legisiation would cilow network users to book
entry and exit copacity
independently, thereby creoting gas transport through zones. The 3rd EU
Energy
Paokcige does not roi udo the ccroep of gas rons Ł os aims to t”eat ci
h gh pessure gas tronsrnissbr n a co,ssterr way so ta- thefe is por
disc1mnoon This iripies that ho Pcish section of the Ycmal p 00
Ą na
operated by Gaz-Syrem, sboulc be integrated w W ne emojrde of tne
Goi-System pipene reiwork 70 form o singie en7ry/exit system ano
borancing zono, wth ali market participants being able to trcde gas ata
singie yirtud hub.
Furthermore ony diyision into moro thcn one market zone in Poland seems to
be in contradiction to the cppointment of Gaz-system by the Polish
Regulatory Authorlty UIRE as tho sole operator for the Polish transmissions
system, ino uarg me Yanal p poro Tbe espcrs bil ty of Gcz-Syrer 4
0r cl
bigh orossure pipel nos ir Po ord allows fot the creal on of cr0 singie
Network Code for Polana wiTh the Yard oipeline be”ng incijded in the
current IRiESP.
lf Gaz-System decides not to creale one singie Pohsh Network Codo we
beheye that tuli harmonisaton of alI equiyolent conditiors of the current
IRiESP and this Yamal Network Codo is necessary. This will allow consistent
booking and usage of capacities within the twe market zones, and should
be easily manageable. Duo to the potential bok of capacity between tbe
Yamal ppeHne system and the PoIsh transmission system we wouJd
odditionay propose bunding copociy on Ibe yomai pipeihe \yitt ertry
copcchy o tbe Polish newo”k, Tnis wIl aid hetrron saor and t
eauce tte
p7yoodu SG Z umowj O pcwezenic funkcji
ooeroto”a i deoyz, Prezesa URE O wyznaczen u Gaz
System operatorem no SGT QSO). Natomiast
OW9 enia Gaz Syrem do gazoc qgów
t
U
przesyłowych ktaowych” wyrikaq z faktu oyci<j ch
właścicierem (TSO). Różne są również regulacjo
prawne dotyczące pełnienia funkcji operatora przez
ISO i TSO.
Operator będzie dążył do wprowadzenia bundled
producV na Mallnow, będzie podejmował kroki
mcjqce na celu ustalenie z operatorem
wspćtorocuooym z050d oozwoio3qcycb ra
wprowodzene c<ion p”oduktów.
Przerwy w usługach p2erywarycb występują w
pryoadku realizacji usług przez poamioty
<orzystające z przepiscwości no zasadach
cqgiych. Og;arJozeno wynlkające z prac
remontowych są wprowadzane dla wszystkich
użytkowników systemu nie stanowią przyczyny
wprowadzania przerwy tylko w usługach
przerywanych
Obowiqzek wprowadzenia taryf Entry Exit wejdzie
w życie począwszy od września 2011 r. Do tego
czasu Europol Gaz. odDowedzialny za
przygoowcn.e ay do SGT, z cała pewnościa
oodenie krok riajoce na celu iqzaqe sę
oowyższegc obowiqzu
Zooroponcwony w rstrukcji termin zgłaszanie uwag
jest zgodny z pastonowioniami prawa. Zopewnia on
również możflwość odpowiednio dynamicznej
reakcji w przypadku konieczności dostosowania
postanowień instrukcji do zmioniajqcych się
wymogów otoczenia regulacyjnego.
-
-
4
(L
risk of interruption soparalely 000urring n both systems, eg. for reyerse flow
capacity.
We would also like to point out that fhe current Taritfs for Transrnission
Serylces of EuRoPoI GAZ end Gaz-System implement further details for
interruption of capacities, ond do not coyer the need for entry cnd exit fees.
Since the Network Codo of Yamal works simultaneously with tbe Taritf we
would propose moyirg ony inter”uptibiit”y ruLes „Oho Network Coce. We
woald expect te basis on wh-oh irteruptio9 is ccilled to be cornmor to al
ieyels of interruptible capocil”q. albeit the number ot occasions and duration
rnay yoy Inferruption should ony take place wber rn 0000cty is beng
fully utilised ord in coses of ur.pIaned maintenance, Gr force majeure.
UItimateiy the four ieyels ot interruption should De rationaliseo ona pariies
shourd not be chorged for interruptible capacity whilst interruplion persists.
Flnally, we ar concerned about the short perod ot time mado ayoilable for
consurtation on this Yamaj Network Code as t deals with complex issues. In
the Iimited time ayailable, we haye identified the forlowing ponts relating to
Parts I and II of me Network Coda
We trust that more time will be made ayailable for consultation cn the
allocotion rules or cwoiloble SGT copacty wnen ttiey arc oublishec. end to
ony fuiure omendments to Ihis Newc{k Code ord to RiESP. As has been the
case with this consjltation, such futuro consultotions should arso be
conducted in both Pcdsb and English.
(1)The 2ropeon Federation of Ene”gy Traders (EEPj prornotes ord t
cciltoes
Europeon energy Irodiny n opon, kror,sporenl end iqud whoiesoie rnoTkets,
unbindered by national borders Gr other undue obstacies. EFET currently
represents moro than 90 energy tradjng companies, octiye in oyer 27
European countries, For more infornat[on: wwwtet.or
(2)As was the case with regard to tbe additionol entry capacity allocation
rules cit Los6w. Yamal pipeline. operated by Gaz-System, should be
integrated w[th the remainder of the Gaz-System pipeline network to form a
single entry/exit system cind bciloncing zone, with ali market partic[pants
beng oble to trode gas oto sngie yirual Iub.
9
Gos doy consister wth t
he EPSEE Gos „ecorrmendations cd os
exoeced jr tie EU nelwotk codo we I nk me gas dny srouid „un ;Om
06) to 06 ()J(3) in Ino wih tbe imescales tbat typicolly preyail elsewbere in
„be EU. Ccrtraced caocc ty/Capccity consisterr wti the EASEE Gos
recornendctions gas f law sboald oe deerrr nod in enwgy %Jris o( kt In
the eyenl mis 15 not „mmediately poss}ble, ihe units sbould and at joasi be
compotible with those in the IRiESP; the unit of m
3 20°C used herc differs
compietely from that in me IRiESP (see also Partii 22. 7.23,4 and Partii
2.1.3). (3)06:00 to 060D seems the most likely EU-wide standard, but if c
difterent timing is selected at EU leyei then that one should bo applied by nn
TSOs throughout Europe..
T Eropean
EFE
zedera+IcC of
Energy Traders
Wp”owodzete doby od 6 CO do 6;[X) oraz przejście
na rozi czen a W jednostkach energii „ĆM” wymaga
zawarcia oaoowiednich porozumień ze
współorccujqcyni operaorami na eren e Nerniec i
B ałcrwi, Gaz System bęcz e dążył do dokonana
zmian W zakresie Doby Gazowej. Niemniej jednak.
uwagi na wolę jak najszybszego udostępnienia
przepustowości na SGT, pozostawiono
dotychczasowe rozwiqzania, które nie stanowią
znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości,
Piw nomrolor. odano ng ona co9gesTior mies u,der the Yornc! Neiwot
Codo should oe jr liro w th ona .derrcai to those in me IIR,ESP to ensuro
na”rronsal on acoss „be l-we riatet zares, cis desoribed aboye.
EET European
Federation of
Energy raders
Każda z nstrukcji uwzgiędnia soecytkę techniczną
pracy systemu. Stąd różnice w poszczególnycn
posancw.eriach obu dokurentów.
-
-
-
-
6
ID
Punkt
w IRiESP
SGT
rreść uwa
Zgłaszający
uwagę
CZĘŚĆ I
Doba Gazowa- powinna być od 6:00 do 6:00
zgodnie z EASEE Gas
9
Handen Sp.
Z O.O.
1
Proporujemy zacis: Doba gazowa („ówn eż
m esqc. rok gazoy) oi<res od godzny
6OC dnio o”eżącego do godziny 6O3 ona
następnego.
Przesunięcie doby gazowej z godzin 22,00- 22,00
na godziny 600- 6,00 istotnie usprawni
współpracę (wymianę) z operatorami systemów
przesyłowych z sąsiednich krajów UE (Niemcy,
Czechy). Pragniemy zwrćdć uwagę, że taka
deinicja doby gazowej (6:X-6:.X) zowoa jest w
ao<umece organ zoc, EASEE-gaz pac tue:
N
I-iarmonisation o t
ne Nomination ard Matchng
Processr n” CBP 2cK33-0C2102. Dokument ten zostc
zaa.cepowony i p”zyjęt-y 18 utego 2X9r. jako
powszechna praktyko biznesowa dla
Europejskich Operatorów Systemów
Przesyłowych. GAZ System jest członkiem tej
organizacji (EASEE-gaz) i juk rozumiemy powinien
stosować się do wspólnie ustalanych zasad
sprzyjających rozwojowi rynku gazowego
-
1.1
KR!
Mar,et ig 8
Troding S.A
Stanowisko
osGr GAZ-SYSTEM
.5.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wprowadzenie doby od 6:00 do 6:00 wymclga zawarcia odpowiednich
porozumień ze współprccujqcym operatorami na terenie Niemiec
Białorusi. Gaz System będzie dqżył do dokonania zmian w zakresie Doby
Gazowej. Niemniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego udostępnienia
orzeprowoc; na SG7. pozostawiono dotyciczasowe rozw qzanic, które
nie stanowiq znacznego utuan enio W korzystanij Z 4
ej priepustowośc;.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIQNA
Wprowadzenie coby od 6:00 do Ć:X \maga zawarcia odoowiednicn
porozjrneń ze wsp6procLjocymi operatorami no terenie Memiec
Bialorusi. Gaz System będzie dążył do dokonania zmian w zakresie Doby
Gazowej, Niemniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego udostępnienia
przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe rozwiązania, które
nie stanowiq znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej przepustowości.
7
Przy de(inci cieoa spalania errperoturo
subspaów przed spo aniem wynos 25DC. a przy
def ncj wartości ołowej temperatura ta
11
wynosi rc. °owinna zostać przy;ęa edna
wartość temperatury spalana substratów w
wysokości 25c0
Definicja alokacji: zamienić wyraz odbieranego
na odebranego, ponieważ alokacja lo
czynność dokonana.
1.1
J
Tzw. warjnki odniesiero (normalne) so różne od
warunków orzyjętycn w systemie gazoc qgów
przesyłowych Gaz Systemi różna jest
temperatura odniesienia. kóra dla SGT wyno 20
stopni C a systerne przesyłowym O stopni C.
Różnice te spowoduja liczne trudności przy
zleceniu przesyłu najpierw gazociągiem
transytowym o następnie gazociagarni systemu
przesyłowego. Postuluje się jako rozwiązanie
minimum: ujednolicić temperaturę odnresienia,
natomiast rozwiązaniem optymalnym jest
przejście no rozliczenie przy pomocy jednostek
energi tj. kWp.
SGT NC (TNC) egulates the principles of
proison ot SGT tronsrrisso9 serylces.
Wby does the fransrrssion Network Coce rot
regulate tl-e proyision ot transmssion serlces on
the polish section ot Yamal pipeline?
Transit a notion abolished by the impPentoton
of llrrd directiye and this pipeline should be ruled
by the same reglementation than the rest of the
transmissicn network.
-
12
13
1.2
21.1
PGNiG S A
KPI
Morxet.ng 8t
Trading S.A
GDF SUEZ
S.A.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warun.d techn czre śyąiadczen a usług przesy”ania paliwa gazowego
gazociągiem rranzytowym są zharmonizowane z Warunkami Technicznymi
Eksploatac dócych jeanyrn z sygnataruszy jest GNiG S.A. Wprowadzenie
2rrion w striejqcych zasadach eksolootacji wymagałoby modyikacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec i Białorusi. Gaz System będz[e dqżyl do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak z uwagi no wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowoścr no SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Z uwagi na poqczerie z systemem ołoruskim, warunki odniesenia zesrały
zunit kowane z warunkami stosowanymi w systemie zasilajqcym.
Wprowadzenie rozliczeń w k1i wynaga zawarcia odpowiecnich
Dorozumień ze współpracuacymi opeatcrami, orzede ws2ystkim na terenie
Białorusi. Gaz System będzie dążył do dokonania zmian W zakresie rozliczeń
kWh, Niemniej jednak z uwagi na wolę jak najszybszego udostępnienia
przepustowości na SGT pozostawiono dotychczasowe rozwiązania, które nie
stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej przepustowości.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
IPESP nie ma onorakteru tranzytowego. Użyte w tytu e słowo gazociqg
traizy-ow( wynika z nomy wiosnej Gazodągu Jamols.<iego, który nazyża
się „PoIsId Odcinek Systemu Gazociągów Tranzytowych Jarnal Europo
Przygotowanie odrębnych instrukcji dla SGT oraz sieci przesyłowej Gaz
System wynika z różnych specyfik pracy obu systemów, która to specyfika
odzwierciedlona jest w poszczególnych postanowieniach instrukcji.
Ponadto Gaz System przysługują różne uprawnienia do gazociągów, na
których realizuje funkcje operatorskie, wynikające w przypadku SGT z umowy
o powierzeniu funkcji operatora i decyzj Prezesa URE O wy2naczenu Gaz
System operatofem na SGT QSO). Notomost uprowniera Gaz System do
gazociągów przesyłowycn krajowycf wyn kajq zfaktu oycia ch
-
-
-
-
-
8
C
waccielerr (TSO) fóżne są również regulacje prowne dotyczące
perielic fuic, operatora pąez ISO i Iso.
2
5
16
7
18
222
Zawieranie Umów na gai na potrzeoy własne
powEnno
w drodze p2ec”gb lub
oferty publicznej
-lanaenSp.
z ao.
Dlaczego ZUP ma być zmuszany do zawarcia
ucmowy o nieznanej treści (warunkach)
nieokreslanym podmioterr.itp na świadczenie
sprzedaży strat przesyłowych.
c.wrny oyć podane wymagana na uklady
porn arowe. 46”e bedą 1ierzyć zbżycie oalwa
gazowego na potrzeby tecbnc1ogiczie SG.
KRI
Marketing 8
Troding S.A
PGNiG S.A.
2.2.2
2.2.2
22 2
Cculd Gaz System detoij the conahons unaer
I whicn tt-\e 5niope sball ser gas ful. went ot
tansngso1 seyices end pbysical ba”arcing)
9
May Gaz Sysem poyide a errp ate c
separatec contoct nandl ng tr,ee situo ors?
What does justify the obligotion for the Shipper to
seIJ gas to a third party ond not to the TSO?
[f the article describes the procurement of fuer
gos, the sales contract should be offered alI
market participants in a non-discriminating
procedure.
GDF SUEZ
SA.
EON
Rubrgas AG
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zakup w drodze przetargu jest zascdq agó ną, <tórej postanoyAeria inrrJkcI
nie wykluczają. Zapis zawady w tym punkcie zabezpiecza bezpieczeństwo
dostaw paliwa gazowego na potrzeby SGT w przypadku braku oferentów.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zakup w drodze przetargu jest zasadą ogólną, której postanoMenia instrukcji
nie wykluczają. Zapis zawarty w tym punkcie zabezpiecza bezpieczeństwo
dostaw poflwa gazowego na potrzeby SGT w przypadku braku oferentów
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Watr,k techniczne świeaczenia usług przesyłana paliwa gazowego
gazociąge trc9z(cwym są zharmonizowane z Warunkami echn czryrn
E.soloa”rcji których ednym z sygnatariuszy jer PGNiG S.A. Wprowadzenie
zflcr w stneqcych zosooacn eksp.oatcicji wynagcoby modyKocji wie,J
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec i B[ałorusi. Gaz System będzie dążył do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które ne stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zakup w drodze przetargu jesi zasada ogó na, córej postancwieria ins_rw(c.
nie wykruczajq Zapis zawarty w tym ounkcie zabezoiecza bezpieczeństwo
doraw pal we gazowego na ootrzeoy SGT W przyoadku brai. oferertów.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zakup w drodze przetargu jest zasadą ogólną, której postanowienia instrukcji
nie wykluczaja. Zapis zawarty w tym punkcie zabezpieczo bezpieczeństwa
dostaw paliwa gazowego na potrzeby SGT w przypadku braku oferentów.
9
@)
-
-
19
20
21
22 2
22.4.8
242.,
24.6
-
2.4.2 i
2.4.6
It is rot cieor on whot bosis OSGT moy request c
ZUP to ener irto a sole of gós cont”ocl wit 05W
unde ths ciajse, whot terms wti appy ond when
it my oo used. Suon a c ause irdicaes a trons
t
seryce one o neec for „uel gas. Also a ae of
maximum 10% seems to be ratner high and W fis
to remah turther ciarification 5 needed as to wby
this tigure isso bigh. Normolly the need for such
gas is tendered on a daily basis by the TSO and is
coyered by means of market offers tram sbippers
to TSO under a Merit Order List.
EFET
Ercpeon
ederolion
of Erergy
frade
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zokjp w dodze orzetarg jest zasadą cgó rą, której postCncwenia instruc
nie wyKluczają. Zapis zawarty w tym punkcie zaoezpiecza bezpieczeńsTwo
aosta,, pa iwa gazowego na potrzeby SGT w p”r,”paaku broku ofeqenćw,
Przedm otowa materia po1nna być
uregilowana w poozurneniach
międzyoperacrsdcn i nie jest dopuszczalne
orze-riesien e obowiqz.<ów, o ktćrycfl mowa w
tym pxt, na ZUP, tym bardziej że obowiqzkL te
będą w dalszej kolejności przenoszone na
dostawców/odbiorców ZUP. Ponadto pkt. ma
bardzo szeroki zakres poleceń służb
dyspozytorskich”.
Językiem do komentarzy powinien być zarówno
ęzyk Polski oL język Angielski
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Poecenia stużo dyspozytorskcb dotyczą również służb dyspozytorskich ZUP.
Postorowieiia w l”yrr punkcie w zakresie ZUP doTyczą przede wszystkim
oocwqzkt. ao.<onywsnia [email protected] enoninacji, W tym w sytuacjach
awaryjnych.
Handen Sp.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
iJsugi O któyc mowo W 9St1JĘ, są reaVzowane na terenie
Rzecospo1 tej Po4skiej przez spółkę ooalegajqcq prowj polske—n.A. Stąd
podsTawowym )ęzyklem dokumentów jesi ęzyk po”ski. 7ym niemniej, uwagi
zg-aszane w języcJ argiels.dm są rozpatryware i aktoware ck samo jak W
jezy<u pcls.<im
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Usugi, o których mowa w instrukcji, są realizowane na terenie
Rzeczpospohtaj Polskiej przez spółkę podlegajqcq prawu polskiemu, Stąd
podstawowym językiem dokumentów jest język polski. Tym niemniej, uwagi
zgłaszane w języku angielskm są rozpatrywane i traktowane tak samo jak w
języku polskim.
Consultations with system users about proposed
amendments to the TNC and amendmenls tot
should be made ayailable on CSGT”s website,
both in Polish and English.
-
Z OO
EFET
European
Federation
ot Energy
Iraders
-
10
6
23
24
NaLeży wydtżyć termin orzekozonio jwog do
OSGTdo2 cn.
PGNiG S.A.
E. ON
Ruhrgas AG
24.3
To proyide GazSystem wilb clear remarks of
certom changes we would like to eniarge tbe
period of 15 days to 4 weeks.
ĄĄ
Komentarze powinny być również analizowane
p”zezURE.
24.3
kanden Sp.
Z 0.0.
25
26
27
28
244
2.7.3
33 2
me cor9rnen-s of marke pohcipants bould rot
only be reyiewed by OSGT but should algo be
considered and ruled upon by tho Polish
Regu”atory Authority URE.
Wymogi dotyczące ilości dokumentów które ZUP
ius orzearawić są przerośnięte. Może lo
spowodować utruanenio W skorzysTania z usług
krótkoterminowych, w szczegÓ”ności z usługi
rewesowei
Na podstawie zapisu ne można jeonoznocznie
ustalić w którym miejscu przechodzi ryzyko. Zapis
jest wewnętrznie sprzeczny.. Przed stacjq
Maflnow czy też na granicy polskiej”. Zapis jest
szczególnie niezrozumiały w kontekście „reyerse
law” pkt. 7,1.4.
—
UWAGA NEUWZGŁĘDNONA
Zapopcrowory W instrukcji termir most zgodny z postanowien am PE.
Zopewnia on równeż mażiwość odpowanio dynamicznej reakcji w
orzypoaku kon ecznośo aosIosowapa pasta owioń nstrckcji dc
zmieniajqcych się wyrrcgów otoczenia regulacynego
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zaproponowany w instrukcji termin jest zgodny z postanowieniami FE.
Zapewnia on również możliwość odpowiednio dynamicznej reakcji w
przypadku konieczności dostosowania postanowień instrukcji do
zmieniających się wymogów otoczenia regulacyjnego.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zgodnie z FE wszystk e uwagi zgłoszone wtoku korsu tacji wraz ze
stanowskiem opwacra zostaną przedłożone Prezesow URE i pcdiegajQ
anoi”z”e w trakcie pasępowanio administracyjnego o zatwerdzenie
inrr%Jkcji
EFET
European
F ederotion
of Energy
Traders
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zgodnie z PE wszystkie uwagi zgłoszone W loku konsułtacji wraz ze
stanowiskiem operatora zostaną przedłożone Prezesowi URE i podlegają
analizie w trakcie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie
in str u koj J
Honden Sp.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
lnfofmacje zawore wwymieniorych w pkt. 7.23 dokumentach są
niezbeane OSGT do prowadzenia uchu SGT zgodnie z ogó ne przyjętym
zasadom bezpieczeństwa
-
Z O.O.
?GNiG S.A.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGŁĘDNIONA
Warunki techniczne świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego
gazociągiem tranzytowym są zharmonizowane z Warunkami Technicznymi
Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymagałaby modyfikacji wielu
dokumentów. w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec. W przypadku świadczenia usługi przesyłu wirtualnego
nie występuje przepływ fzyczny yzy<o z n rT zW ane
11
29
30
31
3.4,1
34 11
3.4.1,1
Ne+ caloriic yolue ot os tronsrni
ted under SGT s
4
baween 330757 MJ/m3 ona 33.9131 MJ/m3 for
29315 Kand 101325 kPa.
Pie gross calorific youe tronsmilted for flie group
Es (36 MJ/rn3 -1.5 MJ/rn3). Ga bow3a MJ/m3
may oe refused under group E or accepted witb
additionnal charges pajd by the shipper.
GDF SUEZ requests that Gaz System erases this
proyision for gas proyided by Yamd to cancel
the risk ot gas ref wal for insufl9cient quality
parometers. Gaz System might also extend the
rango af Wcbbe indox accepted to include gas
ot Yamal.
Wartość paametr6w przywołanych w
przedmiotowym punkcje n:ezgocna
Poorzqdzenieri Ministra Gosoodar z dnio 2
lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego. Parametry
jakościowe powinny być zgodne z par. 38
rozdział 8w/w rozporządzenia oraz zgodnie z
obowiązującym w Po”sce pakietem Norm dot.
parametrów jakościowych PN-C-04750. PN-C
04751, PN-C-C4752. PN-C-04753 (dat. wartości
oaranietrów ktćtycb brak jest w rozporzqdzeniu).
Np. podana w „abeli dopszczc”na zawartość
C02 (poniżej 1 %) Jest zgodna z wymaganiami
polskicn norm oniżej 3%) i zaleceriami
EoseeGus (po%tej 2,5%). c,e dużo ostrzejsza.
Powinna być taka jak ww/w normach.
ciśnienie absolutne na wejściu (ostatnia pozycja
w tabeli) powinno być usunięte gdyż zgodnie
pkt. 3.4,2 cz JRiESP zakres ciśnień
obowiązujących w poszczegóhych punktach
wejścia i wyjścia OSGT publikuje na stronie
nternetowej.
GDF SUEZ
S.A.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGIĘDNIONA
Opsara możliwość ogranezania lości paliwo gowego ojokośo
wykraczającej pozo dozwojony zakres wynika z konieczności zapewnienia
bezoiecze”swa przesy!u odpowiecnej jakośc od wa gazowego w
instalacji PararneTryakoścowe gazu oopowiodao ja.<ości paliwo
gazowego przesyanego przez system SGT Jamor Europa.
PGNiG S.A.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Wcink techniczne śMadczenia usług przesyłana paliwo gazowego
gazociągiem tranzyTowyn są zharmonizowane z Warunkami Techncznym
Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNIG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymago4oby modyfikacji wielu
dokumentów W tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec i Białorusi. Gaz System będzie dążył do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystankj i tej
przepustowośc”
PGNiG S.A.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warunki techniczne świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego
gazociągiem tranzytowym są zharmonizowane z Warunkami Technicznymi
Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejqcych zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
doku”-nenów w tym również pornzumień ze wspótprocujqcymi oeratoam
na terenie Niernec, Bałous Gaz System oede dążył do dokonana zmian
12
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi no woJę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości no SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości.
32
33
3.41
.
Wymaganie dotyczące temperatur punktów rosy
węgowooĆw est bardzo liejostle. W wiu
przypoakoch roże być r ezgodre Z
wymaganiami polskion norm (zawsze ponże 0°C,
niezależnie oo ciśnien a). Przy ta.< Dodanej
def.no 3o<w Tobe.. zawsze przy ciśnienij
pomiędzy roboczym a 2,7 Mpo punkty rosy
węglowodorów będą powyżej 0°C.
PGNiG S.A.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
4
Wo
e
chniczneśwa
dczeria
rjpk
i „isug orzesyłano pay;a gazowego
gazociagiem tranzytowym są zbarronizoware Z Wa”unkam Tecnnicznyni
Eksp”octacji. których jednym z sygrtcriuszy jest PGNiG S.A. Wprowadzene
zmar. w istniejncych zasadach e.<splcatac, wymagałooy modylikacjE yAelu
oc,<Jmer;ów w tym również pcrozumeń ze wspóprocJjącyrni operaoromi
na terenie Niemiec i Białorusi, Gaz System będzie dążył do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi na wolę juk najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowośd
Dedala w Tabe i woąość opalowo ac?yczy
woflśb(Ów 2ZJ°CJ2O°C (zgodne z przypisem pod
tabela). W rzeczy,yistcśc wa”tość ta po
orze iczen u mus dotyczyć wc”un<ów 25
C/C.
3
nr, ;r
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Wajrk. techniczne świadczenio isłdg przesyłarSa pdiwa gazowego
gazociąg em tranzytowy-n są zno-rronizowane Z Wcąncami Techniczrymi
Eysoloatacji. k-ćrycn edrym Z sygnatariuszy jest PGNIG S.A. Wprowaazenie
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec Białorusi. Gaz System będzie dążył do dokonania zmian
w tym zakesie. Memniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
or2epasowoo
CJ20cC.
0
N ezrozLrriołe wawnk. odniesien,a 23
Zwykle używa się 25°C/O°C lub 25cC/rC
PGNiG S.A.
r.
-%
.
-.
341.1
34i 1
przypis
pod
tabelą
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Waunk techniczne świooczenia słg przesyłania paliwa gazowego
gazociag em traizyawyn sq zbamonizowane z WGrLI.ami 7echnczrym
Eksploatacji, których jednym z sygnalariuszy jest PGNiG SA, Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec i Białorusi. Guz System będzie dqżył do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnena przeoustowod na SGT, oozcs
owiano dotychczasowe
t
13
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości
35
36
37
342
342 2
34 22
„
38
351
41
„
IRJESP wprowadza zasadę, iż wartości ciśnień
jednostronnie ustala OSGT. Oznacza to r6wneż, iż
OSGT w edrost”onny sposób może dokonać
zmian poz omów cn ok w tym w lracie
realizacji umowy orzesyłcwe Pozom ciśnień es
ocrdzo stotna kwesiq z punk\i wiazer a
reoizoc umowy przesyłowej. PGNiG SA stoi na
stanowisku, iż nareży wprowadzić zasadę, że
OSGT uzgodnia ciśnienia paliwa gazowego
OSW.
ZUP nie ma wpływu na warunki techniczne
świadczenia usiugi. Te kwestie powinny być
regu oware przez oo(oz%Jm enia O wsQćYprocy
poriędzy ooecrorarni
PGNiG S.A.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Wartości ciśnień publikowanych przez OSGT są uzgadniane z CSW w drodze
współoracy międzyoperotorsk e)
Handen Sp.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zabezpieczenie parametrów, o których mowo w analizowanym punkcie
pcw mc być zagwaranowme w umowie zawa4e) ooe”aorem
wspóiprccujacym przez ZUP lub jego dostawców.
ZOO,
A ZU Gr Siioow cairot be be:d iabe foi ony
gas pressure or quo!ity parameters in cn
interconnected pipeline system. Any such clouse
giyes room for claims by OSGT against ZUPs, ond
extra-ordinary termination right should be
deleted. Shipper”s hcye no direct nfluence on
the oressure ar quolity of gas in this instortce
EFET
European
Federation
of Energy
Traders
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zobezpieczen parametrów. o których mowo w analizowanym punkcie
powinno być zagwarantowane w umowie zawartej z operatorem
współpracującym przez ZUP lub jego dostawców.
W pKt. 3.5.1 znajduje się ntormoca. iż pomiary
ilośo” jakości aol we gazowego wykonyane są
we wszys<cn p”jnkocb weścic wyjśc.o do/z
SGT. Jak w takim razie rozumieć pkt, 74.14.1. w
którym jako przyczynę odmowy świadczenki
usługi przesyłania przez OSGT, podaje się
ewentualny brak wyposażenia pkt. wejścia
wyjścia w urządzenia umożliwiające pomiar i
ejestacię ości dostorczar ego goz zierrnego
Ertrade
GupaSp z
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Pastanowier c pkt. 7.4.1 A 1 aotyczq braku echricznycb możliwości
zrrlerzerUa Iośd poiwo gazowego przekazanego ko odboronego z SGT
ponad możliwości techniczne zainstalowanych tam urządzeń. Ponadto
postanowienia te mają zapobiec uszkodzeniu ww. urządzeń w wyniku
przekroczenia możliwych do pomiaru lości.
-
O .0.
14
39
3.5.2
W takim wypadku ilości paliwa powinny być
przypisywane danym ZUP na podstawie alokacji i
nie powinny być powodem odmówienia
realizacji usługi przesyłowej.
li 4 wiersz od góry jest przepływomierzy
qoić gazorierzy”. 6 wie”sz od góy jest
4
zos
gazomeąc zastqpć gazomie”zy.
Pkt wewnętrznie sorzeczry. „RESP nie może
orzewidywać broku podstawowego systemu
poTniorowego.
PGNIG SA
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Waur.k techniczne świadczenia jsŁjg przesyłana poYw-a gazowego
gazociqg Sm tranzyrowyri są znoTronizowane Z Warun<ami Techn czryrr
EksoIoaacji których Jednym z sygnalariuszy jes PGNiG SA. Wprowadzenie
zmian w stniejqcycn zasaaoon eksp octacji wymaga”oby modyfikacji w eu
coKumentów w tyrr, również poozumień Ze wspóptocjjqcymi operaTorami
na terenie Niemiec BiałorusL Gaz System będzie dqżył do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi na Wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości
r arrnoqiizatoę
0
mis couse idertifies the neec f
rjles between Gaz-Syster ord „SOs ir
regbborng systetis. Howeyer. addhcrol
informaton on alocalor c,t nIerconrecion
points 5 needed. eg. OBA, SBA Gr pro-rola
allocation (this opplies equally to Part U 32.).
EFET
Ei. rooea 9
Federation
of Energy
Traders
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Iforlacja o metodyce cokacji z wyorzystanierr konTo operalorskiego jest
opisano w oV. 3 części II IPiESP.
Pkt. należy uzupełnić o realizację poleceń służb
dyspozytorskich, o których mowa w pkt. 2.2.48.
Należy dodać zapis dotyczący
odoowieczaInooi operatorów w zcksesie
zagwarantowania cn,eń n,ezoędnycn dla
praw dłcwej pracy systemi
It Is rot cler wt-a lead tne upplies to ony
application for connections to SGT and what
lead times for nyestment will typicalry apply Any
request fora new oonnecton to the SGT is likely
to take prace welI in odyance of any supply
agreements being concluded at the entry ar exit
pdrt ord soit s jrdeo w”at docune”Ms c”s
PGNiG SA
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Operatorzy systemów wspćłpracujqcych wzajemnie uzgadnajq swoje
dziekanio, Nie Jest przyjęte. aby były wydawane po”ecenia dyspozytorskie
sużbom ayspozytrsi< m OSW
EFET
E uropean
Federation
of Energy
Traders
UWAGA NIEIJWZGLĘDNIONA
Proces inwestycyjny jest wszczynany niezwłocznie po podpisaniu umowy
przyłączeniowej, Zasady wydawania warunków przyłączenia do SGT oraz
zawierania umów przesyłowych regulują przepisy Rozporządzenia
Systemowego. Umowy przyqczeniowe są reorizowane w termrnach
wynikających z treti umowy oraz wniosków samego podmiotu
zainerescwonego p”zyqczenierr Na etape weryfikacji warunków
OL
40
41
42
51.1
5 1 3
6.33
—
-
-
15
(2,
being referred to under clause 6.3.3.
Ą3
44
45
6 4 13
Ihe extent to which o now connection ocuid
4 n detrineto” charges in prces f o” other
esu
ertiles ccrnecled Te tIe nework wi ceperd
heayi”y on tbe tCrjfl sTructures wilhn the Doljsb
sysem asa wtde. TSO prce contoL cOn9eCt On
EU newok codo on.
taritticcition, It may be premoture at this stage
tberefore to state categorically that new
connection may be ref used on this basis,
EFEF
-
Ejr0000n
Fecerolion
of Erergy
Paders
Pocona norma DN C C4750/2C02 zosco
wycofano zostqp”ono p2ez PN-C-31753:231 1.
GNiG S.A
Pie conaior of connec? on shculd rot mardate
me place of aei yery as system users sbojld Ge
able 10 deliyer gos nto Ibe system
commensurate wilh tbeir entry capacity boldings.
EFE
T
Ejropeor
Pederation
of Energy
Traders
64,14.4
6,414.9
-
ekonomicznych i technicznych przylqczenia niezbędne jest ustalenie, czy
planowane przyłqczen[e będzie w ogóle eksploatowane i czy podmiot
wnioskujący O przyłączenie znajduje się w sytuacji kontraktowej
zapewniającej, iż budowane przyłqcze będzie faktycznie eksploatowane,
UWAGA NIEUWZGŁĘDNIONA
Zgodnie zat. 7 ust. 1 PE caz przeoisami Roorzqdzenio Minisa Gosoodarki
z dnia 2 ipco 731 D w sprawie szczegółowych warinków funkcjonowana
systemu gazowego (Dz U. 2010. Nr 133, oaz. 891) (dos) zwane
Rozpcuqdzenien Systemowym) przyłączenie do systemb przesyłowego
może nastąpić. cle istneq wor-jnki techniczne ekonomiczne. Weryfikacja
opłacalności ekonomicznej budowy przyłącza, w tym nowego punktu
wyjścia, dokonywana jest zgodnie z przepisami prawa oraz szczegółowymi
wytycznymi Prezesa URE. Zakłada się zatem, iż przyłqczenie nowego
podmiotu nie powinno negatywnie oddziaływać no taryfy i prowadzić do
zwiększenia kosztów przesyłu dla innych ZUP.
.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warunki echniczne śwadczenia usług Drzesyłcnio oal wa gazowego
gcizc qgiorr „onzytowym są tarnonzoware Z Warinkarr Tecnnicznyrni
Eksploatacji których jednymi sygnatarkiszy jest PGNiG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec i Białorusi. Gaz System będzie dążył do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
07w GLoria, które nie storowią zracnego utrudrienia yi korzystaniu z ej
przepustowości
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zgoan e z 7 ist 2 pd. oraz c.doowiednio stosowanym 5 8 u? 1 pa. 4. 7
Rozporzqdzenio Systemowego wniosek o określenie warunków przyłączenia,
o następnie treść warunków przyłączenia musi określać parametry
techniczne oraz jakościowe paliwa gazowego dostarczanego i
odbieranego z systemu przesyłowego. Parametry te okreśja się dla
konkretnych punktów wejśda i wyjścia. Stąd konieczność ich w5kazana w
warunkach.
-
16
7
(f2
46
47
7.12.1
Firm capacity should not be inlerrupted asa
consequence of congestion wtbin the system
except to the extent tbis is as ci resuit of planned
rnaintenance. Congestions resulting tron limited
capacity of the network, technological system
structures, o need to rnahtoin stable ciuciuity
pcame-ers o rlinimL?9 pressure siaL c be
managed tnrough oalancng arrangement$ ano
OBAs, ord to tbe extert tnis is net ooss ble then
\Aa pre-cefirec er-r.ergency p”ocedures
7 1 3
Naszym zdaniem, zgodnie z nowym modelem
alokacji zdolności przesyłowych, moce
kr6tkoterminowe powinny być zawsze
oterowane, To znaczy, że usługi długoterminowe
nie powhr!y ogror”:czoó doslp do sug
„(rótkc,erm nowych. powinno zawsze
pozostawać okaś część (20%) orzepustowosc
ra poczet słig lcótkotefrincwycb
EFET
European
Federation
of Energy
Traders
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zasadą świadczenia usług przerywanych jest to, że są one reaLizowane w
momencie, gdy użytkownicy korzystający z usług ciągłych nie wykorzystują
zarezerwowanych przez siebie przepustowości, Ograniczenia maja
charakter hondrowy. Ograniczenia wynikające z prac remontowych są
wprowadzone d”ci wszystkich użytkowników systerrJ i n stonowia przyczyny
worowaazan.a orze”wy -yko w słJgach orzerywonych.
Handen Sp.
o.o.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Operator oferuje usługi przesyłania krótkoterminowe oraz długoterminowe.
Usługi ciągło są oferowane na okresy roczne lub krótsze. Natomiast usługi
przerywane są oferowane na okresy do 4 cit. Ponadto oferowane są usługi
jeonodrioym wyprzedzerem (Day anead).
Proponuję, aby wystarczjqcym było
przedstawienie dokumentów potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione.
KRI
Marketing 8
Trading S.A
KPI
yc”keirg 8
rad ng S A
KR!
Marketing 8(
Trading S.A
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Odpisy z władwego rejestru potwierdzające zdolność prawną podmiotu
oraz prawo osób do reprezentacji podmiotów. ° także oświadczenia,
powinny zostać przedłożone w oryginale, co jest standardem w relacjach
handlowych. Natomiast NIP-y, REGONj”, KRS-y mogą zostać przedłożone w
poświadczonej kcpi. cnyba że nr NIP oraz rr REGON w/r.ika z treści KRS-j.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
JeżeF ITeść urnowy bedzie zawiera”a ir
ormacje oleeślone w pkt. 7.2.3. to
t
będe mogło stanow ć podsawę zawarcia umowy przesykowe.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zabezpieczenie parametrów. o których mowa w analizowanym punkcie
powinno być zagwarantowane w umowie zawartej z operatorem
współpracującym przez ZUP ub jego dostawców.
48
72 1
49
7.2.3
proszę o potwierdzen.e, czy urnowa ramowa. np.
EFr także soe”nia wy1ago9ia OSGT W ym
za<res e
7 23
Nie widzimy sensu dostarczania tego typu
dokumentów do operatora syslemu
przesyłowego, w szczególności w dostarczaniu
dokumentów doL ciśnień i jakości gazu na
punktach wejścia z systemów operatorów
przesylowych zagroiiczrycb (jnterkcrektory).
50
-
Z
17
()7
Zak4adamy, że tego typu porameiry określone są
w porozumieniach międzyoperatorskich i wiedza
ta jesi dużo lepsza u operatora (w tym wypadku
GAZ System) niżu shippera i spółki obrotu.
51
52
7.2.3
723 1
The proyision ot documents referred to in this
c”abs€ are oyeiy cumbersome md do not „end
tense yes to parles supplying gas on a stor7
term basLs ushg inlerruptble yirtua” flow
caoabi tv. Snce 9o ho Gr V runi roding po nt
wthin Poiarrd bas beer estoblshed yet t seems
ratber irrational to request ZUPs to proyide such
documents,
EFET
Eu
Federat on
c Energy
Tracers
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wycizarie, iż ZUP na zawarte umow” Z aostawcarri gazu W punko e
wejścia <onoratki ib po przyjecie ootencjalnej możliwości raoycia gazu ra
giedzie (hub) w punkcie Malncwes riezbędne dla przecwdzałona
powrawaniL. ograniczeń kontracowycn, Intencją OSGT jer zawieranie
imów przesyowjcn Z poomo7ami, które fakTycznie będą transportować
gaz SGT.
The entity applying for the proyision of tbe
transmission seryice is obliged to submit the
aocumenls to cont!rm C pcssio lity of gas sJpp Y
to tbe SGT enh-y oo nt in pc”lcu ar: Itle suppiy
agreement te sale ogreemen, the docurrents
corlrrring t.ne eg.strat cc or me gos Rio, tie
transniission
contract, the supp!iers statemerit or tbe gas
transmission entily”s stotement, and excerpls from
these daouments.
GDF SUEZ
S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIQNA
Wykazanie. ż ZUP ma zawarte umowy z dostawcami gazu W punkcie
wejśca Kond”od lub na przynajnriej ootencialnq rnowość nnbyda gazu
na giełaz e Q-ub) w punc•e Mo.lnow jest niezbędne dla przeciwdziałania
powstawonki ogron cleń <orrrcktowycb. rrenca OSGT „est zaweran e
umów przesyłcwych Z podmiotami, 46”e faktycznie bęcą transootować
gaz SGJ.
KRI
Marketing
Trading S.A
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zcbe.eczene poa”relów, o których mowa w onalizowa9yn punko-e
powinno być zagwarantowane w umowie zawartej z operatorem
współpracującym przez ZUP lub jego dostawców. W przypadku instalacji
SGT nie wszyscy 05W w punktach wejścia są operatorami podlegajqcym
regułom obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Stąd przekazania tych
informacji oczekujemy od podmiotów mających odpowiednie relacje
hondiowo kontraktowe
-
„opear”
The access to entry points shcll not be justified by
supoly or sale agreenent. ts oroyision sbould oe
canceled
72,32.2
7.232.4
w orzypaaku uczeslnicwa w EEX oraz umowy
ramowej EFET Tudno wtizać toke dane Czy
operatorzy WINGAS i GAZ-SYSTEM nie gwarantują
sobie wzajemnie parametrów jakościowych
gazu, czemu ta odpowiedzialność cały czas jest
przypisywana do ZUP, kiedy tow innych
wytycznych np procedura udostępniania
zda[noci w Lasowie taLdch wymagań już ne ma?
—
18
54
55
7.23.2.3
72 323
23 24
723.3
57
7234
The possb!e range of gos pressure shoud be
arar”ged betweer tho adjacent TSOs, In
Gefmany end many other European couritries
the Shipoes noye no influence on the gas
Qressure
As referrod to in comments on 3.4.22. ZUPs
cannot proyide such guarantees and these
clauses should be deleted. tat the connection
between Poland and Belarus such a cicuse is
needed it should be clearly stated. Pressure and
gas quality is agreed in interconnection
ngreemenfs by ISOs, not with Shipoers
Wydaje się, że oświadczenie osób
uooważrionych co reprezentowania spółk
byłouy wąjsraczo!qca gwarancja wiarygodności
posiadania umow
Zgodnie w wymogami trzeciego pakietu
energetycznego, jednostką transportu gazu
powinna być „kWh”
W nomie PN-EN ISO 13L432c8 wspó”czynnik
przeliczenia objętości między warunkami
odniesienia z temp. 2ODC na 0°C wynosi 0,9313
czyli z temp. 0°C na 20°C wyniesie 1,073768.
58
7,23.4
E. ON
Rubgos AG
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Wartości c”śne publi<owanych przez OSGT są uzgadniane z 05W w drodze
współpracy międzyoQerators<iej.
EFET
European
Federotion
ot Energy
fraders
UWAGA NIEUWZGLĘDNIQNA
Zabezpieczenie parametrów. o których mowa w analizowanym punkcie
powinno być zagwarantowane w umowie zawartej z operatorem
współpracującym przez ZUP lub jego dostawców.
KRI
Marketing S
Trciding S.A
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Dla bezpieczehrwa prccy systemu konieczne jes: jednoznaczne okrelen e.
czy pcrametry jakościowe techniczne dotyczące gQzu dostarczanego do
SGT odpowiodajq parametrom panującym w tym systemie. Dlatego też
konieczne jesl przedłożenie operatorowi dokumentów potwierdzających
parametry okreśFone w instrukcji.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wprowadzenie rozliczeń w kWh wymaga zawarcia odpowiednich
porozumień ze współpracującymi operatoramL przede wszystkim na terenie
Białorusi. Gaz System będzie dąży do doonania zmian w zakresie rozliczeń
k. N.emn.e, „ednaK z uwogi na wolę Jak na,szybszego udostępnienia
orzepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe rozwiązania, które
nie stanowią znacznego uIuanenia w korzystania z tej pr2epusrowośo.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warunki techniczne świadczenia usług przesyłania paliwo gazowego
gazociągiem tranzytowym są zharmonizowane z Warunkami Technicznymi
Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec i Białorusi, Gaz System będzie dążył do dokonania Zmian
w tym zakresie. Nemn”e ednak, z kwagi na wolę ak naszybszego
udcstępnien•a przeoustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
-
Handen Sp.
ZOO.
PGNG S.A.
19
rozwqza9io, któe ne slancw O znaczrogc utudqe9k w kocytaniL Z
przeoustowośck
Prooonuję sorecy7cwcć ile dn mc ZUP no
aostcsowanie zabezoieczenio
KI
MakeUrg 8
Jradhg S.A
Proponuję wskazać termin opóźnienia w
płatnościach np.14 dni, po których następuje
podwyższenie wartości zabezpieczenia
KRI
Marketing 8
Trading S.A
7249
72412
UWAGA N(EUWZGLĘDNIONA
Dostosowane zabezoieczenio do ak”ualnej syfuacii podrnotu
zobowiązanego dokonywans jest na wezwanie OSGT w terminie określonym
przez operatora, uzależnionym od formy zabezpieczenia przedkładanego
przez ZUP.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Nie przewiduje się wydłużenia terminu płatności.
firarsowego
61
62
7
7 3
Uwaga cgó na do tego oui4u Proporu,ę aby
na pctwiwdzenie na piśme przydzelore
zoc4nośc oraz przeałożenie zabezpieczeń oy”
nie kótsy niż W on oboczycn.
The rules for capadty allocation in the SGT and in
the Polish lransmission system asa whoie wilL in
duo course, need to be adapted to ref led the
harmonised EU capacity allocation rules
introduced by way of a binding EU network
code. Wbilst the process of cascading firm and
nterupt Me caoacily wI c is rot a locaed ir
the mg term dcw9 to snorer tetr alocat;ons is
aporooricte, we be”eye a minimum osrcentage
of ayclable capocity (e g. 1 O-20%) siaL d always
be made ayclcble cr1 ci siar errn bosis, ag.
monlhly. Tbis win allow opportun[ties for new
entrants to cicquire capacity whicb otherwise
may haye been fully alnocated for the ang term
or because of the prioril”y giyen to lengthier
periods in the sbort term (clause 7.33.7.1).
CZO5
KR!
Marketig 8
Troding S.A
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wydaje się, iż ermn 7 dni jest wystorczojqcy na opiscn O umowy I
EFET
European
Federation
of Energy
rraders
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Gaz System będzie dqżyl do zharmonizowania zasad przydzielania
przepustowości z zasadami opublikowanymi w przygotowywanym projekcie
Kodeksu Sieci. Niemniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnienra przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwqzanie. które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
—
przesio9ie jej Go ooeratora.
-
orzep•Jrowości.
20
63
7.3.1.2
64
73 1 2
65
7.3.15.1
66
7.3i .6
67
73 110
17
68
731
69
7.3.1.17
Uzupelnić na końcit do wiekości mocy
y,ynikaqcej Z urnowy przyłqczeniowej
PGNG S.A.
s shoId independently be cadec
4
Now exit pdn
a
t
t
er ron-d.scr rrinatory market consultations oy
the TSO. Tbe costs will then be distributed oyer ali
entry/exit points whereas the market party who
requested the now exit pays a reseryation fee for
the time the exit is planned and the regular
transportation charge it the new exit point is
realized end he has bocked the capocity.
Compared to 7.3 1.5.2 it seens tta 4
he !ong
term mu[ri-yeary
1 prod jct is miing
EON
uhrgas AG
UWAGA NIEUWZGIĘN)ONA
Operator nie przewiduje reaflzocji przyłączeń o mocacn przew,”ższajqcycn
moce umowne dearowane w umowie orzyłqczeniowej.
UWAGA NIEUWZGŁĘDNIONA
Przyjęte zasady worzena nowych punlców wyjścia są zgocne Z
postanowieniami art 7 PE Rozporzqdzena Ministra Gospodarki z dnia 6
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz, U. 2008. Nr 28, poz. 165)
(dalej zwane Rozporządzenie Taryfowe).
E. ON
Ruhrgas AG
UWAGA NIEUWZGLĘDNIQNA
Oferowane produkty odoowiaaaja moźi wościom techncnym operatora.
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Nie jest zrczumioke. dlaczego jeden poornio miałby skiadoć klka wniosków
na ten sam rodzaj umowy.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
W przypadku składania korejnego wniosku dokumenty dotyczące zdolności
prawnej podmiotu osób uprawnionych do reprezentacji, NP I REGON
składane są jednokrotnie dla alokacji wdanym roku.
UWAGA NIEUWZGLĘDNONA
Przyjęte rozwiozan”e zapobiega nieuzasadnionemu bbkowaniu
przepustowości w punktacn wyjśca.
ZUP oowir.ien mieć zogwararroweną moiwość
składaniu kilku yrnios<ów O uskugę
krótkoterminową.
Rozumiem, że w przypadku składania kUku
wniosków dokumenty okreśjone w 12,1.1
wystarczy złożyć raz z 1 wnioskiem,
Nie n-iQ podstaw dla ogranczanio sJmy wielkoki
mocy umownej w punktach wyjścia. Musi być
możEwość zamówienia większej sumy mocy
umownej na parktacn wyścia niż na punxcie
wejścia.
Na”eży doprecyzować, iż wnioskowany przez
jednego wnioskodawcę poziom mocy umownej
na poszczogólnych punktach nie może
przekraczać 100% przepustowości
poszczególnych punktów.
In terms of on in future implemented entry-edt
system t should rot be necessciry te book me
same leyel of entry and ex”t ocoacity.
KRI
Marketing B
Trading S.A
PGNiG SA.
EON
Pubrgos AG
UWAGA NIEUWZGLĘDNJONA
Przyjęto rozwiqzane zopobiego nieuzasadnionemu b4okowoniu
przepustowości w purktocn wyjścia.
21
(1?
70
71
PGNiG S.A.
MiIst we ecognise fhe right of OSGT o
irwalidcre the auoccitior, procedure furher
ciarity is needed obout what constitute
important reasons. If no further ciarification is
possible such right should be deleted,
EFET
Europeor
Federation
of Energy
Traders
To ensure that me capocity eqest of tbe
shipper could be eolized sbould be based on
the cyGi able ccpac ty (7326) insead of tbe
forecasied arnount (732.3). Ibe oyaIabie
capacity should be published on wwgoz
system.pI for eyery time period.
From Gur point of yiew it does net make sense to
allocate interruptible capacitres earlier than im
copacities.
E. ON
Ruhrgcis AG
7,3.123
73 1 23
72
73 2
73.2
7.3.4
-
74
OSGT powinien podać przyczynę unieważn[enio
procedury.
73 28
)
Podmiot ubiegajqcy się o zdolność orzesyłowq.
po ot2yrrcn,u informacji od OSPo wysokości
zoalokowcir.e, d o niego mocy, pownen mieć
prawo do ewentualnej jej zmiany jeżeli rezultat
procedury nie jest dla niego satysfakcjonujący.
Stwierdzenie, że wnioskodawco jest
„zobowiązany” potwierdzić przydzieloną zdolność
puesyowq (jak rozumiemy bez możliwości
wcześniejsze konsjltoc z OG? dok”jment ne
-
E. ON
Ruhrgas AG
rade
t
En
Gruoa Sp. z
oo.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Ze względu na ograniczenia OSGT jako operatora na zasadach ISO,
operator może być zmuszony unieważnić przeprowadzaną procedurę
przydzielania przepustowości. Gaz -System nie przewiduje kończenia
procedury bez zawarcia umów przesyłowych, niemniej jednak w ej toku
mogą zostać Jjownione toe okoliczności, które ze względu no skuszny
irl;eres uczestnków rynku lub spółki mogą wymagać np powtórnego jej
przeorowadzenia.
UWAGA NIEUW2GLĘDNIONA
Ze względu no ograniczenia OSGT jako operatora na zasadach 50,
operator może być zmuszony unieważnić przeprowadzaną procedurę
przydelania przepustowości. Gaz -System nie przewiduje kończenia
procedury bez zawarcia umów przesyłowych, niemniej jednak w jej toku
mogą zostać ujawnione takie okoliczności, które ze względu no słwzny
interes uczestników rynku lub spółki mogą wymagać np. powtórnego jej
orzep”owadzenia.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Na stronie ww. ooeratoów publikowane są wszelkie nforrrace wymagane
przepiscni prawo w szczegćlnoci dos
ępne p”zepustowości, Publikacjo, o
4
której mowa w pkt. 7.3.2 jest dodatkową informacją dla użytkowników
systemu związaną z procedurą przydziału przepustowości.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Przyjęte rozwiązanie wynika z możliwości techniczno operacyjnych
operatora. Przyjęte terminy umożuwiciją wcześniejsze zarezerwowanie
przeustowoc w kierunku przesy
u zwrotnego.
4
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Dostanowienia instru<c nie sfoią na orzeszkc.dzie lemu, aby ZUP potwierdz
oraz podpisał umowę na ilości mniejsze niż w-yniko)qce z przydzióiu
przepustowości.
-
-
22
zawro takiego siwierdzenFa), pod rygorem
zredukowania zoolokowanej dla niego mocy.
stwarza niekorzystną sytuację dla uczestnika
procedury,
75
76
77
7 3 2 10
73.3
733 2
lf ci hpper does pot confirm its allocation, the
free omojrt ot cooacty sfculd rot be aocaed
oiomotically to sh ppers wnicb haye been
reduced. Free capaci
y in oase of cormation
t
failures sncu d be of
ered t
3
Q ali marKet
puąicpants.
EON
Rjf”rgas AG
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Proocrcwcne roŻwozarie Dozwala no uoroszozehe pocedu
oozwcaacycb na reahzację z000trzeoowania podmiotów biorących uidz al
w orocese aiokaĘ.
Wszystkie terminy związane ze składaniem
wniosków i dalszym procedowciniem powinny
być skorelowane z terminami w IRiESP wtoki
sposób, aby zapewnić odpowiednie zamówienie
mocy. Z uwagi no fakt, że nie ma odbiorców
końcowych
PGNiG SA.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Terminy składania wniosków o świadczene usług przesyłania zostały
skorelowane z obowiązującymi obecnie Warunkami Technicznymi
Eksploatacji, których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksploctacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokumentów w tym r6wneż ooozurne ze współpracuqcyni opwotcranii
na tererie N emiec i Białorusi. Gaz System bęaz.e aqżył do dokonaniu zman
w wrn zakrese. Niemniej jednak z uwag no wo.e jak najszybszego
jdcręorieiia orzeprcwcśc na SGT. pozostawiono cotyciczosowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości,
It is not ciear why Ihe procedure for alrocation of
short term capacity should be (ar capacity
commencing 1 February, rather than 1
January li this were tbe case it would preyent
tort tetr matMy 000aci
y oeing mace
4
ayoilabie for nnuory and quor7edy capaciTy for
Q1 AJI deaalines for ong-terr end sbort-term
capac ty should be in me wit me Folg” gos
year (i.e. calendar year) and IRiESP, For
exampie, in tbe case ot annual capacities 2-4
weeks notice cif oppiicction in adyonce is hkely
to be sufficient. For monthly opd quarterly
capacities appraximately one week”s notice is
Jikeiy to be necessory ord for daily capucity one
EFET
European
Federation
ot Energy
Paders
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Przyjęte terminy wynikają ze stosowanych procedur operacyjnych, z
uwzględnieniem Season Holidays (okresu świątecznego). Przyjęte terminy
oozwo”u;q „jozestnikom rynku również unknuć orzygotowrnonio
dokimertów oraz wymary koresponaencji W okresie św.oecznym
Ponadto oragniemy zwrócić uwagę, iż oodmot korzysTajacy z usług na
Okres jediej doby gazowej (day ahead). zayAeraja umowy ramowe.
Wn osek o zawarcie umowy ramowej powinien oyć złożony z oopowiednim
wyprzedzeniem tak, aby mogła ona zostać podpisana zgodnie
wymogami korporacyjnymi obu podmiotów. Nalomiast realizacji umowy
ramowej następuje poprzez złożenie nominacji. Nominacja składana jest
dziennym wyprzedzeniem w terminach okreś!onycb w częśd P I[?iESP.
-
23
days notice. Ihis refers to 73.2,. 7.3.3. opd 7.34.
78
79
SD
7343
1.3.5.5
735.5
Dlaczego usługa przesyłania zwrotnego jest
realzowana przez CSGT na najniższym, czwartym
pozonie newpości dostaw? „ak warunek
realizocj usługi przesyłowej bardzo yrudnia
możliwości zakontraktowania zdolności
przesyłowej wśród ewertuc nych odbiorców. Na
le wioż000 jest irtomacjo pubikowaro przez
OSGJ no stronie internetowej, o ilości dostępnej
zdolności SGT dra usług przesyłania zwrotnego w
następnym roku gazowym?
Złożenie wniosku nojpózniej na jeden miesiąc
przed dnrem rozpoczęcia usługi, w przypadku
riożiwośo składania wn osl<ów no olces jedną
doby gazowej wyda,e się nieporozumieniem.
PropoflLjemy mozliwość s<łocania tego typu
wniosku jedno-dwu dniowym wyprzedzeniem.
ZUP powinien posiadać zawado umowę ramową
OSGT. ustanowione zabezpieczenie finansowe i
później tylko skłdoć uproszczone wnioski, najlepiej
elektronicznie i otrzymywać decyzję OSGT w
ciqgu kilku godzin.
This clcuse oopecirs to require partes t
a opply for
daily capacity they rnay recuke during ibe gos
year not later than 1 rnontb proc to the time they
require iŁ C!early mis is irnpract col end wIl
preyett parries takąg aayontoge ot ary shcrt
term day-today opportunities that may arise. This
is particularly impracticaj with regard to daily
reyerse f[ow, as the quantity ayailable will not be
known until parties haye nominated gas frows n
the (orward direction.
Entrade
Grupa Sp. z
oo.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
W przypadku braku możliwości technicznych realzocji fizycznego przepływu
parwa gazowego w kierunkL zwiotnyn, operator nie może podjqć
zobowiązania realzac, aostaw z danego punktu na zasadoch ciągłych.
Moż”iwość realzacj usługi w danym punkcie zaeży wyqczne od nominacji
klentów w kierunku przepływu radycyjr.ego. 90 które operato” nie ma
wp1yy%J.
KRI
Marketing 8
Traang S.A
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Podmioty korzystajqce z usług na okres jednej doby gazowej (day ahead),
zawieraic umowy ramowe. Wn.osek o zawarcia umowy ramowej powinien
być złożory z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby mogra ona zostać
podpsara zgodnie z mogami korporacyjnyrr ooj podmiotów.
Natomiast reaiizacis urnowy arnowe następuje poprzez złożenie norlinac.,
Nominacja skiadana jest? dziennym wyprzedzeniem w terminach
określonych w części II IRiES?.
EFE
European
FederaTion
of Energy
Traders
UWAGA UWZGLĘNIONA
Podmioty kor2ystajace z usług na olces jednej doby gazowej (day aheacO,
zawierają umowy ramowe. Wniosek o zawarcie umowy ramowej oowinien
być złożory z odpowiednim wyprzedzeniem tak. aoy moga ona zostać
podpsara zgodnie z wymogami korpcwacyjnyrr ooj podmiotów.
Natomiast realizacja umowy ramowej następuje poprzez złożenie nominacji.
Nominacja skiadana jest z dziennym wyprzedzeniem w terminach
określonych w części II IRiESP.
-
24
81
82
7.4
74.1
Dzia4ania OSGT powHny być skierowane na
przeciwdziałania wystąpieniu takich sytuacji, a
tym samym taki powód odmowy świadczenia
usługi powinien być wykreślony.
Handen Sp.
Z O.O.
The trons1ssor seryice sould nct be efused
due 0 techn ca ssues wtich cculd ony e
so”yed between adiacent TSOs.
EON
Runrgas AG
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Działania operatora sq nakierowane na eliminowanie ograniczeń. Niemniej
jednak w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. 74.1. które
zostały również zdefiniowane w przepisach PE, operator może odmówić
świadczenia usług przesyłania.
UWAGA NIEUWZGŁĘDNIONA
Działania opwacra są ra<ie”oware na e”imirowan e Qgranicze”. Niemniej
jednak w orzyoadku wystqp”e”9ia okoliczności opsanycb w pkt. 7.4.1 które
zos-ay rówrież zdefiniowane w przepisach RB operaer może odmówić
śy4ccczena skig pzesykona.
83
7.41
Tbe extent to wbich ony of the reosons proyided
in this clause form Ihe basis for OSGT ref using to
proyide transmission seryices should be reflected
in the amount of capacity OSGT make ayailable
for allocation ex-ante. Tbey sbould not be wed
eoSors for refusag to arocae yaid
aoplca ors ir accodanoe win these
procedires sx-post he reasors g yen irde”
7.4 1
arc d”je a techn ca aifficu;ties c 4
ne
OSGT cind should not ben reason to refuse to
proyide the seryice, so sbould be deleted. The
same appjies to 7.4.1.6. and 7,4.1.7.
EFET
European
Federation
of Energy
rraders
-
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Działania operatora są nakierowane na eliminowanie ograniczeń. Niemniej
jednak w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt. 7.4.1. które
zostały również zdefiniowane w przepisach PE, operator może odmówić
świadczenia usług przesyłania.
.
St
85
7 4 1 5
754 1
It is not acceptoble that in case of additional
costs the tronsmissiofl seryice could be gererdIy
„efusea by Ga2 System.
Dlaczego ty!ko usług przesyłci a na ck”es jedne,
daby gazowej zaw,erane są no pocsawie
umowy ramowej. Proponujemy przyjęcie umowy
ramowej jako standard, ZUP zawiera umowę
ramową, ustanowia zabezpieczenia i może brać
udział w poceduroch przydzielania mocy
przesyłowych. Rozumiejąc specyfikę rynku gazu
proponuje się obowiazek nomnowono rocznego
E. ON
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Rukygcls AG
W przypadku wystopienia QWOVOZFOŚCi opisanych w tym punkce, któe
zGra” rówpież zdeiniowane w p”zepisoon PE (ort 4), op-erato” noże
odmówić świ000zenia usług przesyłania.
„Gl
Marketing (
Jroding S.A
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
żytLcwncy systemL nojq rr,ożtwość wyncrj tof my prawnej. no podstawie
której odbywa się wspókpraoa z operatorem, w szczególności mogą
korzystać z umowy ramowej w celu korzystania z usług w okresie dłuższym
aniżeli jedna doba, Operator wtoku świadczenia usług na SGT rozważy
możliwość wprowadzenia proponowanego przez Państwo rozwiązania.
I
25
-
7
86
54 1
70
-
754 1
42”
87
)
88
I
755.2
-
r
l
a
4
iden Sa.
We are unsjre of fbe meanig o tese olouses.
tney oppear to suggesA mat ZUPs will not oe
speciticolly allocaed capacity for one doy and
thcit lransmission sryices will be proyided based
on nominations, so further olarity is needed
regarding the mplications ot this,
EFE
E uropeon
Federation
of Energy
Traders
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Szczegółowe zasady korzystania z usług zostały Op sone w części dug,e pic.
2 8.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Umowa ramowa jest formą rejestracji kilenta zainteresowanego
korzystaniem ze świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego na okres
jednej doby gazowej. Szczegółowe zasady korzystania z usług zostały
opisane w części drugiej pkt. 2.8,
:n tI-”e eyerit wben at Ihe ertry pcir o exjt pdnt.
spec:f ed in ibe applicat.on. it „s possible to
i”iplemer soely 9leruptible fransmssion
se”,ice. OSG wi” of
er Ite p:oysion cł me
3
interruptible transmission seryice for dr entry
points ond exit
points that aro isted in the sad applcaton.
GDF SUEZ
S.A.
W przyoadu ora<u możliwości Tecnnicznych reaJzacji fizycznego orzepływu
Z O.O.
-
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
oaliwa gazowego w kierunku zwrotnym, ooeraor nie może oodqć
zobowazanic real no, costaw z danego p:Jnktj na zosaaacn Ciqg[yon.
Możliwość realizacji usługi wdanym punkcie zależy wy4qcznie od nominacji
kiientów w kierunku przeplywu tradycyjnego, na które operator nie ma
wpływu.
In case of reyerse flow from Malinow entry point.
so!ely implemented through o 4fb eyel of
irtwruolo Ii-y. wŁat dces JstLy tal ronsnis5cr
seryices in ex.t pont snou.d be ajtomatically
inteyuptble?
I
89
minimum 9/3 planowanych ibści paliwa
gazowego. Pozostała irość mog4aby być
nominowana trzy miesiące przed
dostawq(kolejna 9/3) i dalej w horyzoncie
miesięcznych do 1/3 z renominacjami dobowymi.
Rozurriemy że 4 usuga ma byś św odczono na
podstaMe zatw.erazanycb nom noc,- Prosiny o
doprecy2owon”e iego zagadnierua.
75.5,6
Kweshe cotyczące zosuc przwywcrL
Hcinden Sp.
świadczenia usług przerywania powinny byś
odzwiercied”one w instrukcji, W szczególności
dotyczy to kwestii kiedy usługa przerywana est
świadczono. Jak już wskazaliśmy w uwagach
powyżej. Istotą mocy przerywanej powinno być
je kocyskywore kiedy Jsgo nie zasadach
Z O.O.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zasady korzystania z przepustowości. w tym zasady dotyczące korzystania z
usług przerywanych, zostoly opracowane w Instrukcji. Część regulacji
pozostała w taryfie przygotowana przez EuRoPol Gaz. Gaz System będzie
dążył do tego, aby w taryfie EuRoPol Gaz pozostały jedynie zapisy
dotyczące sposobu ustalania wynagrodzenia (stawki). Niemniej jednak
o”garem docydjjacym w ym zakresie jest Prezes URE,
-
26
ciągłych nie 3est świadczono.
90
91
92
93
15.5.6
15.5.13
7.55.13
75514
Any clauses irnpact ng the cod Iions o
t-arsrrssion serices currerlly specified in me
tarif-f of SGT should be moyed to Network Code,
especially interruptibility.
FET
European
Federation
of Energy
Traders
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zasadą świadczenia usług orzeywanycb jest to, że są cne realzowane W
momencie, gdy użytkownicy korzystający z usług ciągłych nie wykorzystują
zarezerwowanych przez siebie przepustowości. Ograniczenia mają
charakter handlowy. Ogronczenia wynikające z prac remontowych są
wprowadzane dla wszystkich użytkowników systemu nie stanowią przyczyny
wprowadzania przerwy tylko w usługach przerywanych.
K”yfe”ium ograniczania umowy przerywanej
powinno aotyciyć ko.ą9ości podpisanycn umów
na tą moc. one dawać pierwszeństwo
umowom dLugoterrnnowym.
Handen So.
We do not understand why interruptible capacity
with the same leyel of certanty should be
interrupted in order cf the durotion of capacity
(Le. long-term has priority oyer short-term).
Ultmately we would also like to see tbe 4 leyels of
interrupf[on to be roticnalised,
EFET
European
Federation
of Energy
Traders
hs appears to suggest thcit any nterrjpton
called wilbin the gas day wiP be realed as
app”ying for te entire cay. Howeyer, gas will
noye flowed prior to te pdnr wtien inteitpilon is
called which could mean a ZUP is unfairly
deemed to haye failed to interrupt which may
baye cost implications.
EFET
Europear.
Federation
a Ene3y
Traders
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
umowy przesyłowe na SGT bęaq zawierane w oknach czasowych. tzn.
wszyscy użytkownicy będą je zawierać w tym sornyri czasie. Trudno zateri,
aby kytelur”i rczstrzygojacym O piewszeństwe w realizoĘi usług by czas
zawarcia umowy.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Umowy przesyłowe na SGT będą zawierane w oknach czasowych, tzn.
wszyscy użytkownicy będą je zawierać w tym samym czasie. Trudno zatem,
aby kryterium rozstrzygającym o pierwszeństwie w real zacji usług był czas
zawarcia umowy. Przyjęta zasada oparta jest o kryterium ekonomiczne. tzn.
ZUP uiszczające przez dłuższy czas opłaty moją pierwszeństwo przed
podniotami uiszczającymi opiaty w krótszym okresie czasu.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zapis w tym punkcie został sformiłowany dla ustalenia ednoznaczrej
zasady ołceślan a ilości dni, w kórych zostało zrealizowane przerwanie p. W
przypadku ogranozenia na 2 godziny uznaje się, że w tym dniu nastąpRo
przerwanie, co pomniejsza pulę możliwych przerwań dla pienwszego,
drugiego i trzeciego poziomu przerwań. Niemniej jednak w przypadku
istnienia możliwości technicznych przesyłania zmniejszonych ilości po
dokonaniu stosownej redukcp w nominacji, usługa przesyłanja będzie
zrealizowana. Jako zrealizowane przyjęte zostaną ilości wynikające z sumy,
ilości określonych w nominacji przed wprowadzeniem ograniczenia i
renorninacji określaocej ilości poworowodzeniucgroniczenia.
-
Z O.O.
-
-
1
7.56.1
95
96
75.6.1
7.56.1
Dlaczego usługa przesyłania zwrotnego jest
świadczona na zasadach przerąwanycb na
czwartym poziomie pewności dostaw, Usługa ta
w ramach Jstnejqcej mocy przesyłowej w
gazociqgu Jamał powinna być świadczona na
zasadach ciągłych.
Dodatkowo usiuga zwroma pownna być
łączona z usługq przesyłana ciqgtq w systemie
przesyłowym OSP. Nie powinno być sytuacji, że
podmiot ooodajqcy/ot”ryrnujqcy moc
przerywaną zwrotną s systemie SGT, nie może
otrzymać mocy ciqgłej w systemie SGP.
The reyerse flow seryjce will be proyided as the
interruptible transmission seryice at tbe 4 leyel of
gas transmission certainty.
The 4th eye ot nterrup9bfly does not detoil
neither tbe maximum !engtfl of sirgle reducton jr
capacty neither me limit of gas days during the
gcis year on which Me capaoty moy 06
reduced. Coulo Gaz System detoil ltese l-we
parameters?
Historical minimal monthly use of Yomal ppe[ine
showed a forward (bw of 40 Mcm/d except
during yearly maintenance in summer. How does
Gaz System jwiify fho
4 reyerse flow swyces
would be oroiaed ot the lowest leyel of
certainty? Could Gaz System oroyide to sbippes
dary we of me pipd ne during the bast 5 years
2
We do not understand why me reyerse flow bas
to be deemed 4th leyel of interruption. Indead
with a substantial forwcird flow of gas it could
essentially be deemed to be firn up to a ceitdn
leyel. Further explanation is needed as to why tbis
is consdered necessary.
Handen Sp.
Z O.O.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
W przypadku braku możliwości technicznych realizacji fizycznego przepływu
paliwa gazowego w kierunku zwrotnym. operator nie może podjąć
zobowiązania realizacji dostaw zdanego punktu na zasadach ciągłych.
Możwość realizacji usługi wdanym punkcie zależy yyłqcznie od nominacji
klientów w kierunku przeptywu trodycy3nego. no które operator nLe ma
wpływu.
GDF SUEZ
S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
W przypadku braku możliwości technicznych realizacji fizycznego przepływu
paliwa gazowego w kierunku zwrotnym, operator nie noże podjąć
zobowiazanic reaFzac;! dostaw z danego punktu na zasadach ciqgych.
Maż iwość reaflzacji usługi wdanym punkcie zależy łqcznie od nominacji
klientów w kerunku orzeoływu t”adycyjnego. na które operator ne ma
wpływj.
EFET
European
Federation
of Energy
Traders
UWAGA N)EUWZGLĘDNIONA
W przypadku braku możliwości technicznych realizacji fizycznego przepływu
paliwa gazowego w kierunku zwrotnym, operator nie może podjąć
zobowiązania realizacji dostaw zdanego punktu na zasadach ciągłych.
Możliwość realzacji usługi wdanym punkcie zależy wyłącznie od nominacji
klientów w kierunku przepływu tradycyjnego, na które operator nie ma
wpłyt
-
28
(17
97
98
99
77.2.1
7 7 22
772.3
Warunek zbyt szeroki, może sugerować
możliwość rozwiqzcinia umowy z jakiegokolwiek.
nawet nie istotnego powodu.
Termin płatność est zbyt szeroki. Powinien być
ograniczony do płatności za fakturę
101
ZUP nie ma możUwoci fzyczrego oganiczen O
wprowcczsre, i ości do systemu poiwo
gazowego, za wyjctkiem złożenia zmniejszonej
nomnQcji. O ilości wprowadzanego poriwa
decyduje wyłącznie operator OSGT.
Such fees should net apply see comments
under 34,2.2.
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zaleganie z płatnościami dotyczy wszelkich płatności, nie tyrko
wyniKajqcyc1 z akJry podstawowej. Również zaleganie z ołalnoc arn!
wynkajqcym znoi odsetkowych może być oodrcwq rozw qzania imowq
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
op3sowarie formacji do ircrrnacji O ogroniczenach ;est ednym z
podstawowych i fundamentalnych obowiqzk6w ZUP w trakcie realizacji
umowy.
PGMG SA.
EFET
European
-
Federotion
922.2
933
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Szczegółowy katalog warunków zostal podany w pkt. 7.2 części I instrukcji.
uodstawowq.
-
iW
PGNiG S.A.
of Erergy
Troders
Proporuę zmianę odnosiącą się dc terrnn”a
zapłaty faktury „pownien wynosić 14 dni od
daty” otrzymanJa faktury, a nie od daty
wystawienia faktury.
tcI
Marketing 8
Trading S.A
CZĘSĆ II
7he quontites sbould De spec.fied in general in
kWn insead of m
.
3
102
2.13
E. ON
Ik”irgos AG
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
W przypadku wprowadzenia do SGT pariwa gazowego o niewłaściwych
ooromeVaci techricznyci ub jokościcwyct”. co bęae molo woiyw flo
real zccę jsług dla mych ZUP w SGT. pobierane sq opłay aoddtKowe.
kt6re majq pozwolić na zrekompensowanie ewentualnych roszczeń nnych
zuą
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Faktury po wystawieniu sq niezwłocznie przekazywane, co zapewnia, iż data
wystawienia jest tożsama z datą wystawienia faktury.
Z
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wprowadzenie ozLczeń w k. wymaga zawarcia ooiednich
paroz%jrr 0
Ą ze wsoółoracujqcymi operatoarr, przede wszystlorr ra Terenie
Bialorusi. Gaz System będzie dążył do dokonania zmian w zakresie rozliczeń
kWh. Niemniej jednak, z uwagi na wolę jak najszybszego udostępnienia
przepustowości na SGT, pozostawonc dotychczasowe rozwiązania, które
nie stanowkj znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej przepustowości.
29
(7
103
104
2 1
21 S
105
22.2
136
2.22
107
2.2,2
Zadaniem OSGT jest świadczenie usługi przesyłu a
nie kontrolowanie odbiorcy i jego dostawców w
zakresie realizacji zawartych umów. Skoro jednak
OSGT zamierza kontrolować realizację dostaw w
rozbiciu na dostawców i odbiorców powinien
również pa każdej dobie oraz po zokończeriLu
riesiqca pcrwwdzać zreal zowone ilośc w
rozocLj na costawców i oabiorców.
Ocoowiedrio Dowinien zostać aocsowa,y pd.
9.2.1 w ci. IIRIESP.
Proponujemy usunąć OSW orot.
Sprawę przekazywania informacji do OSW regulują
porozumienia międzyoperatorskie: patrz IRiESP Cz. I
pkt 5.
PGNiG SA,
PGNiG SA.
Wydae się, że przy przejściu no kMi rac uoy,ra
poyginra być ołęeślona jako moc w godnie
KPI
Mar,et 9g 8
Traairg S.A
Należy ustalić zasady zaokrągleń w przypadku
nepoci e ncc walości mocy dobowe p”zez 24.
PGNG S.A
Tne rcx rrurr aoily capacity slcua be 24
controcteć hcurly cepadTy.
EON
unrgos AG
UWAGA NIEUWZGLĘDNJONA
Podział na odbiorców jest niezbędny w celu dokonania sprawdzenia
nominacji w systemach współpracujących i zgodne z procedur orni EASEE
gaz.
-
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Po zaly1erdzeniu nominacji w przypadku istnienia takiej konieczności, ZUP
powinien dostosować zamówienia na sprzedaż oraz nominacje
ransportcwe winnych systemach (za których pracę odpowiada (05W).
Instrukcja wyraźnie wskazuje, iż relacje z dostawcami oraz 05W w zakresie
Iarspoeu gazu w syslemocn 05W spoczyncja no ZUP,
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wprowadzenie mocy urrcwnych wjednostkach energ. na godnę
yymaga zaworc”a ocoowiednion porozumień ze wspćłoracujacymi
operatorami na lerenie Niemiec i Białorusi. Gaz System będzie dążył do
dokonania zmian w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi no wolę jak
najszybszego udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono
dotychczasowe rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w
korzystaniu z tej przepwtowoścL
UWAGA NIEUWZGLĘDNQNA
S:osowane zasady zao<rqg eń są zgocne z orzyjęq p”a4yq.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wprcyjodzerde mocy umownych w jecnostkach energ ub oojetośc no
podzinę wymoga zawarco odpowiednich porozumień ze
współpracującymi operatorami na terenie Niemiec i Białorusi. Gaz System
będzie dążył do dokonania zmian w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi
na wolę jak najszybszego udostępnienia przepustowości na SGT.
pozostawiono dotychczasowe rozwiązania, które nie stanowią znacznego
utudnienia W <cxzyslank Z te, pepuscwcd.
30
108
22.6
2
110
3
2.4.2
24.2
2,4.2
113
114
2 4.
2.7.4
Należy zamiasi O wprowadzić wortość ostatniej
zatwierdzonej ncminacji.
PGNiG SA.
Nie przew[dziano możliwości dla ZUP skorygowania
rozbieżnych nominacji w systemie OSGT i
wspó$pacjj.qcyrn.
orcnow er,ia tego pk. powinry 00Gw qzywać
3
jedynie w przypadku kjedy ZUD nie złoży
renom nacf zgodnie z pkt 2 28.
Żądanie od ZUP potwierdzenia dostawy jest
nieuzasadnione. Idea usługi jednodniowej odnosi
się do, grania” na nominacjach.
We are not clear what is meant by confirmation
of supply ot the entry point” ZUPs will make
nomir,atons to hpt gos into the SGT sys
em
t
based m ex-t norn”nolors they baye mace in
systems and focijties connected to 5G7. end we
wojd expec ay confirrrction at flis to be
maraged betwec, tbe resoeclye
Tsosjoperators.
PGNiG SA.
Handen Sp.
z O.O.
EFET
European
Federator\
of Enegy
Tracers
-
Nie jest znane pojęcie „potwierdzenie dostawy”.
Należy określić jaki dokument jest wystarczający
do potwierdzenia dostawy.
PGNiG SA.
From our pont of yiew the men1oiec 0”OO em
COL d be just causea by a M
oyernominatio9
(mircke) o one or more sb ppers. fso Gozsysrem
siiould „educe the sh ppers wnicb cajsec he
oyernominationn (>100%).
EON
Rub”gos AG
Czym podyktowany jest tak krótki 30 minutowy
okres możlwości zożenia przez ZUP renominacji
dla usługi orzesyłania zwrotnego. w orzyoadku
Entrade
Grupo Sp.
Oo.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zastosowane rozwiązanie jest zgodnez rozwiązaniami przyjętymi przez
operatorów współpracujących.
UWAGA NIEUWZGŁĘDNIQNA
Zastosowane rozwiązanie jest zgodne z rozwqzaniomi przyjętymi przez
operatoów wsoć-prccujqcycn.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Jako potwierdzenfe będziemy również traktować polyAerdzenie przyjęcia
nominacji przez operatora systemu współpracującego w punkcie wejścia.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Jako potwierdzenie będziemy również traktować potwierdzenie przyjęcia
flOir.aci przeż
systern wspóipracuqcego W ounkce wejcio
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Jako potwierdzenie będziemy również traktować potwierdzenie przyjęcia
nominacji przez operatora systemu współpracującego w punkcie wejśda.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zaproponowany mechan.zrn dotyczy umów rarnowycn. które ne
gwarantuja rrożiwości nom nowaria dc pe”re aek arowane, mocy
urlowre, ze wg ędu na ooymaIizoc,ę wycwystanic ooszczegćlnych
punktów wyjścia. W przypadku umów ramowych dopuszczone jest zawarcie
umów z kilkoma ZUP do wysokości pelnej przepustowości technicznej.
Faktyczno alokacja mocy następuje z chwilą złożenia nominacjh
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Zasady rozliczania usługi przesyłania w tym bilansowania przewidują, iż
dokoĄ”Je się ch na podstawie zotwerdzcrycb rominoci. Reolizaca równo
31
gdy OSGT zredukuje ilość paliwa gazowego w
złożonej nominacji?
Asa consequence of the relatiyely late aut off
dote to” firn nmrticrs. por atos for one day
errptible capacity, irc id ng (we Qssune) for
t
h
reyerse flow are rot made un 2200 and
aporoyec Upi 00 X Tn s s olg atte” tt”e ciose ot
bLssess in Pclond ond neghboirhg morkes,
which will make it yery difficult for parties fully to
exploit ond optimise the use of Ihs capacity for
the benefit of customers, To this extent we tbink it
could be beneficiol to bring forwcrd tbe day
ahead cut otf point for firm nominotions to arcund
niddoy, as 6 comjrol elsewbere n Ejrope.
Partes will then know tbe leye of firn ncmiroicns
-
115
2.8
FET
Eurooean
Federotioi
of Energy
T”adws
-
się zatem ilości określonej w nominacji. Dlatego też niezbędne jest jak
najszybsze dostosowanie nominacji do faktycznej realizacji, aby nie
doprowadzić do wystąpienia niezbilansowania ZUP. Przyjęte rozwiązanie
2opewnia zbijansowanie ZUP.
UWAGA NIEUW2GLĘDNIONA
Worowadzenezrrian stHeqcych ha.”mcnogrom5w zamćweM nominacji
wymoga zawarcia odpow eancb Dorozumień ze wsoó”pracjjacymi
ooeacra”ni na terenie Nemiec i aiałorus. Gaz Sysem będzie dążył do
dakonar a zmian w tym zakresie Niemniej jedna<. z uwag na woę „ak
ncgsrqbszego udostępnenie puepjstowośc no SG7, pozostawiono
dotychczasowe rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w
korzystaniu z tej przepustowości.
sooner. before markets close, and car” take o
yew on he exteT to wboh irte”rLoio2 capac.ty
WIlI
28.2
be oyoIoce er cit ris< o interrpf
Ofl.
Rozumiejqc, że jest to spójne z całym
harmonogramem nominacji i renominacji
dcboyych, 15b na zapoznonie się z dostępnymi
zdolnośdami na kolejną dobę gazową i
-dokoron e z-głoszenia to wyjqlkowo krótk okres na
000jęcie decyzji hand owych .ooonijemy
umożuwienie
zgłcszon a nomracii do godziry
2.c%J doby gazcwej(czy na iCh przed jej
rozpoczęciem, W przypadku zmiany doby
gazowej no godziny 6.00-600, nominacje takie
musiałyby sie odbywać w dobie poprzedzającej
dobę gazową,
-
KRI
Marketing 8
Trading SA
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Wprowadzenie zmian istniejących harmonogramów zamówień i nominacji
wymaga zawarcia odpowiednich porozumień ze współpracującymi
operatorami na terenie Niemiec i Białcrusk Gaz System będzie dqżył do
dokonana zrion W l”yrr zak”ese Niemniej jedna<. z uwag na wolę jak
najszybszego udostępn enic przepstowośc na SGT. pozostawono
dotychczasowe rozwiazon a. <tó”e nie stanowią znacznego rrjdnienia W
ko7yraiij Z Tej orzeoustowoci.
32
(2;
U7
118
119
Wszystkie terminy powinny być skorelowane
terminom w IIRiESP, ponieważ ZUP będzie
równolegle składa4 renominccje do OSP i OSGT,
którzy będą ilości uzgadniać na styku operatorów,
PGNiG SA.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warunki techniczne świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego
gazociągiem tranzytowym są zharmonizowane z Warunkami Technicznym[
Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG SA. Wprowadzenie
zmian w istnkjqcych zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokurentćw w tym ćwnież powzumiet ze wsoóproc”JQcymi ooercl+orami
na teren e Niemec i Bałorusi. Gaz System będzie dqży” do dokonania zmian
W tym zab<resje. Niemniej jednaK. z uwagi na wolę jak najszybszego
udostęon enic p”zepustowcści na SGT, pozostaw ono dotychczasowe
rGziQZC9O, idóe niestanową znacznego ut%an e9:a W korzystark. z tej
przepustowości.
Zgodnie z postanowieniami PE projekt nie stanowi elementu instrukcji. Tym
niemniej w ramach procesu konsultacji projekty wzorcowe wszystkich umów
przesyłowych wymienionych w instrukcji zostały umieszczone no stronie
internetowej operatora.
Urnowy aługote”mincwe nie poVAnry mieć
oierwszeństwo nad urnowam” krótkotetrinowymi.
-lorden Sp
zoo.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Opeaor oferue us
ug orzesyłana k”ólkaterminowe oraz dkigolerminowe.
1
Usługi cagle są ofeoware ra okresy roczne luc rćrsze. Nolarnast LSkJgi
przerore są oferowane no okresy do 4 lal. Ponadto oferowane są uswgi z
jednodniowym wyprzedzeniem (Doy abead).
We do net tbink it appropriate for ong term
interruptible contracts to haye priority oyer short
term iri[erruptible controcts in the eyent of
interrupticę ttlGt is reau
eo asa consequence of
t
an emergercy stuation (indeed the rnosl
eficient app”occh woald norra!Iy be cuite he
eyerse. rteitoting One arge contract is mucfl
easier mon nterrupting many smali ones
although clearly tirm capacity should haye
priority oyer interruptible to the extent this is
possible in the circumstances.
rFnEuropeon
Federation
of Energy
Troders
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
W przyjętym modelu priorytetów świadczonych usług, jako podstawowe
przyjęliśmy kryterium wartości kontraktów
292,
2 93.
262.
46.22,
55, 5.6
296
296
-
33
120
21
122
123
124
29.7
3
1
3.3
33
3.3.4
Należy uzupełnić pkt. o pontormowanie ZUP jaka
nominacja zostało dla niego zatwierdzona
PGNiG S.A.
Instrumentem regulacyjnym w świetle
obowiązujących przepisów unijnych jest
okrrJocjo gazociągu, która w orzypadk
gozoc agL tranzytowego est znaczna.
Należy zmienić zwrot .w każdej dobie gazoweJ
na w danej dobie gazowej. ooniewoż ZP w
cągu row nie nOrnrJe W Kożdej 000c gazowej
takich samych ilości,
Nie jest znany cel wprowadzenia zapisów
dotyczących bilansowania handlowego do IRiESP
w sytuacji działania konta operatorskiego, O
kt6rym mowa w pkt. 32.2 i jakie to może mieć
skjki dla ZUP.
Może s
qoić nezbi orsowar SGT ale ne może
4
wystqoić niezbilonsowane ZUP.
We coula 9O frd irtcrmwor obor ho orices of
balancing energy bi port I end II of draft TNC ds
wolI as jn the tariff document. For shippers it is
necessary that any kind of price information is
pulisbed as soon os possible on wwwgazsystem.pl.
PGNiG S.A.
Further inforrnation are requred about the noture
of end coss asscc aed w tb corimercia
boIcrcing Asa ZUP s reqLted to ensLre its er7ry
and exit nominations motch in aggregate (clouse
21.5 and 44.1) and break down ts entry and exit
nominations by entity (olause 2.1,7), and as entry
and exit allocotions cr9 based on approyed
nominotions (olause 3.2.1) a ZUP shourd neyer be
aut ot bdance This arargerrent. oweye.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
ZUP otrzymuje informacje o ilościach usialonych przez OSGT, które będq
podlegały realizacji.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Elementem regulacyjnym jest elastyczność akumulacji gazociqgu, a nie jej
Ioć, W orrypook.i .00zoc:QgL Varzytowego eostyczrość ta jest pcmjaine
ma a.
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Prowadzenie kont operatorskich w znaczny sposób upraszcza czynność
bilansowania handlowego lecz nie jest to jednoznaczne z zaniechaniem
procesu bilansowania. Operator ustala ilości wprowadzonei odebrane
systemu i jeżeli i:Qści te sq „ówne. to niezbilansowan e nie wystepJje.
EON
Rubrgas AG
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Prowadzenie kont operolorskich w znaczny sposób upraszcza czynność
bilansowania handlowego, lecz nie jest to jednoznaczne z zaniechaniem
procesu bilansowania. Operator ustala ilości wprowadzonei odebrane
systemu i jeżeli ilośc te sq równe, to niezbiLansowanie nie występuje.
Ze względu no przyjęte rozwiązanie zakładające a priori zbilansowanie
wszystkch umów kenów, nie orzewidue się cp1o dodatkowych
wynikających z niezbilansowania.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Przy ęte rozwiązanie wy<orzystaria <on” ope”crcrs(icn w znaczny sposób
upraszczo czynność o,Ionsowdnia nonolowego. ecz nie jest to
jednoznaczne z zaniechaniem procesu bilansowania. Operator ustala ilości
wprowadzone odebrane z systemu i jeżeH ilości te są równe, to
niezbilonsowanie nie występuje.
Ze wzgrędu na przyjęte rozwiązanie zakładające a priori zbilansowanie
wszystkich umówi klientów, nie przewiduje się opłat dodatkowych
wynikojqcych z niezbiIanscwona.
EFET
Europear
edera(cc,
of Energy
Traders
-
34
sbou!d be considered as transitioncil, until market
based balanchg can be implemented in line with
the rew EU framework guideines.
OSGT shall Gofry ou commercial balancing (ar
each ZUP. The corrme”cial baarcir, procedu”e
sbal be hiplemertec sepaoeIy for e-och of
ronsriss”on contracrs corduded between ZUP
and CSGr
125
3.3.5
126
33.6
127
4.1.1
GDF SUEZ
S A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Prowadzene kn ooerato”skich w znaczny sposób upaszczo czynność
bLlarisowcnia handlcwego. lecz ne ;er o jednoznaczne z zaniecnan e1
pocesi bilansowana. Oowa
cr ustala ilości worowadzone odebrane z
4
syserrj i jeżeli iiości te są równe, to nezbIansowanie re wysępuje
Ze wzgędj na przęte rozwiązanie zaidódające O pńori zo”ansowanje
wszystkich umówi klientów, nie przewiduje się opłat dodatkowych
wynikających z niezbilansowania.
NaJeży usunąć pkl. 33.6. ponieważ korekta w
ogóre nie powinno mieć miejsca.
PGNG S.A.
dopisać nowy ppkt 4.1.1.4 utrzymywaniu stan
technicznych urządzeń. instalacji, sieci oraz
obiektów ystemcwycb zgodre z obowqzacyi
orzepLsami. powaazeniu stałego ncdzorj
eksploaTacyjnego oraz zapewnienu sTatego
dyżjru ekip naazcrj techniozneo; w przypadki
wystąp enio zagrożeń pcdejmue nerw”oczre
działania w ceru ich usunięcia
Komentarz: W IRESP brak jest zapisu dat,
eksploatocjL utrzymywaniu urządzeń oraz instalacjj
zgodnie z obowiązującym prawem.
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Postanowienia instrukcji powinny przewidywać sytuacje, których
prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo małe.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Postanowienia Instrukcji odzwierciedlajq uprawnienia przysługujqce Gaz
Systemowi do SGT. yrjnkojoce z postanowień jmowy o przekazonki frkcji
ooerotoa Oraz decyzji o wyzraozerk. na opwaiora SGT.
Couki Gaz System detail the commercial
baIancng procedure? Why are the balancing
rules implemented under the transmission relwork
codo not applied ta Yamal pipeline?
Imbalance penalties should be transparent end
y
0
C
betweer. oli the siooers. A un)que
co1mercia balancirg procecure wcdd be
aoplied to oycid dstortions beweer diffe”en
Cornoetiors.
-
35
128
42 i 43
the measures detoiled in these olouses to bep
alleyiate and preyent system congestion should
be cognizant of the proposajs currently being
deyeloped at EU Ieyer relating to Congestion
Management Procedures in tbe Gas Secto((5)
(5)DG Energy Public consultotion Congestion
MonageTiery Frc,cedjres in me Gas Sector
E FET
European
Federation
of Energy
Traders
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Gaz System będzie dqży do zharmonizowania zasad zarządzania
ograniczeniami z zasadami opublikowanymi w przygotowywanym projekcie
kodeksu Sieci. Niemniej jednak. z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT. pozostawiona dotychczasowe
rozw[q23fl0 kćre nie storowio zrocziego utrudrieno W kozysoniu
z tej
p”zepustowoci
Tnis c”ause coild inpy tiot the prce of ony
copocty troded oejeen ZjPs on tne secordory
market will be published on OSGTs website (duc
to the use of tbe term yalues of the controcted
capacity), which we do not agree with, Also it is
nut elear whether the ZUP tbat is te serling party
in ony secondary trade will retain the responsibility
for ooyng for Ihe caoocty traded o whete” ths
will switcn to me buy.ng porty
EFET
Ejropeon
Foderotion
of Energy
Traders
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Na sTror.ie iniernetowe OSGT puoiowony jest wzór oświaaczeno ZUP
podmiotu kupującego OSGT nie przewiduje przekazywania do informacji
pubiFoznej informacji uzyskanych w ramach procedury opisanej w niniejszym
punkcie. Termin wartości mocy umownej nie oznacza jego wartości
rynkowej, a ilość przepustowości, która jest przekazywana pomiędzy
stronami.
I-iarden Sp
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Ograniczenia są wprowadzone w stosunku do ZUP, który jest przyczyną
powstania ograniczeń.
-
129
43.14.1
130
Ą.5]
131
132
45.1
4.6.1
Infotrcce ta< e i d2io”anio pcw my oyć
podejmowane w pierwszej kolejności w sTosunku
do ZUP którzy są powodem takiej sytuacji.
-
Z OO
-
To the extent that any restrictions referred ton this
clause are necessary they should first be applied
to the ZUP responsible for causing te imbalance,
In the eyent this does not reso”ye tbe oroblem ther\
congesior neasures snou!d be aopi ec to other
parties wbo ore fulfiling their obligaions using
erergency orccedjres. no- as G maler of rosine
operatien
EFET
European
Federation
ot Energy
Troders
UWAGA UWZGLĘDNIONA
Ogran[czenia są wprowadzane w stosunku do ZUP, który jest przyczyną
powstania ograniczeń.
When gos entering tbe system is suppjied in o co
mingled stream by one ur more porties from
neighbouring market areos it may not dwoys be
possible to identify which ZUP is responsible for ony
qjojy (o” o
essue .Jrde? o”ouse 46 19)
T
EFET
Europeon
Federation
of Energy
Trade”s
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Postanowienia pkt. 46.1 dają możliwość operatorowi ograniczenia dostaw
do systemu gazu o niewłaściwych parametrach. Ograniczenia te będą
dotyczyły fFzycznej dostawy gazu do systemu.
-
-
36
deyiations. Also, we assume this olause could not
be applied to yirtual reyerse flow seryices, where
gas entry flow is created by netHng off forward
flows ratber than tbrougb physical deliyeries.
133
134
135
136
Z
63
464
465
4.6.6
Noeży uzuoenć zops O konieczroć
poinformowania ZUP O wysokoŚ.
worowaazonego ogran”czen”a lub okreś”onej ilośo
paiiwa gazowego. 2godnie z pa. 2.97
Furthor ciarńy ond egulatory oyersigbt is neeaed
on how the Gas Reference Price is determined
and the basis for OSGT buying gas in a preyious
gas month, which contributes towards it.
PGNIG S A.
UWAGA UWZGLĘDNIONA
iforacja ta „est przekazywana w trybie DunKtu 29.1
EFET
European
Federation
of Energy
Traders
UWAGA NIEUWZGŁĘDNIONA
Cena referencyjna gazu odpowiado cenie gazu. jaka obowiązuje na
polskim rynku.
oo uwzglednien,u uwag. w Dki 341.1. pun<; może
posoó ze zmienionym warjnkami odnies,enia
(273, 5K. 1C,325 kPa). Pocare wartośo
dopuszczalne ola zawartości siarkowooou i sck
całkowitej w paliwie gazowym po przeliczeniu na
warunki normalne obowiązujące w Polsce (273,15
K; 101,325 kpa) przekroczq wartości dopuszczalne,
według Rozporządzeń Ministra Gospodarki i norm
polskich. Wynika to z faktu, że podane wartości są
dla warunków 20°C a W Porsce obowLqzue 0°C
Wartośc podane w Tabe są inne niż w akt. 3. 1
oz.. .RESP. W przypadku neuwzględniena w/w
ijwogi p4. paw n 91 zostać usunięl, gayż jesi
Sfl2GcZ9Y Z punkiem 34.1 1 i 3.510.
GNiG S.A
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warunki techniczne świadczenia usług QzeSyłOna paliwa gazowego
gazoc agierr ronzytowym są zbarcn zowone z Warankarr recnnicznymi
Eksp;octac .dó”ych jeanym z sygnota”luszy jest PGNiG S.A. Wprowadzen e
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
na terenie Niemiec i Białorusi. Gaz Syslem będzie dążył do dokonania zmian
w tym zakresie, Niemniej jednak z uwagi na wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości na SGT, pozostawiono dotychczasowe
rozwqzora, które nie storowiq znacznego utrudnienra w koąystaniu Z te
p”zepustowości
Zgoanie z oostonowieniami PE orojeki nie stanowi elementu irsirukcji. Tyn,
n emn e w „amaoh procesu konsulacji proie<ty wzorcowe wszystkich umów
orzesyowycb wymienionych w instrukcji zostały imeszczane na strote
iniernetowej operatora.
W przypadku nieuwzględnienia uwagi pkt. 4.6.5
punkt 466. powinien zostać usunięty.
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zastosowanie parametr6w jakościowych zgodnych z Warunkami
Technicznymi Eksproatacji, których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A.
nie noże być powodem zwolniera ZUP z cbowazkj pr2ekczywca do
-
37
przesłanie paliwa gazowego odpowiedniej jakości.
„37
138
139
140
141
142
4.6.7
Wartość parametru przywołanego w
przedmiotowym punkcie niezgodna
Rozporządzenieri Ministra Gospodarki z dnio 2
lipca 201 Dr. w sprawie szczegółowych wcunków
funkcjonowania systemu gazowego. Parcrietry
jakościowe poyinny oyć zgoune z par. 38 ozdz.at
8w/w rozporzqdzenia.
W przypadku nieuwzg!ędnienia uwagi pkt. 4.6.7
pkt. 34.1 .1. punkt powinien zostać usunięty.
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zastosowanie parametrów jakościowych zgodnychz Warunkami
Techn.cznymi Eksploetocj, których jeanym z sygnatarisiy jest PGNiG SA.
nie może być powodem zwolnienia ZUP z obowiązku przekazyania do
przesłania paliwa gazowego odQowiedniej jakości.
PGNG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zastosowanie parametrów jakościowych zgodnych z Warunkami
Technicznymi Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG SA. nie
rrcże być powoden zwonenio ZUP z obowiązku przekazywanie do
przestania paliwa gazowego odpowiedniej jakości.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zastosowanie paramerrćw akcśc owyon zgodnych z Warur karni
Technicznymi Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A. nie
może być powodem zwornenia ZUP z obowiązku przekazywania do
przesłaniu paliwa gazowego odpowiedniej jakości.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Zastosowanie parametrów jakościowych zgodnych z Warunkami
Techn cżnyrri Eksploatacji, których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A.
nie może być powodem zwolnienia ZUPz obowqzku przekazywania do
ania paliwa gazowego odpowiedriej ja<ości.
1
przes
UWAGA N?EUWZGLĘDNIONA
Zastosowanje parametrów jakościowych zgodnych z Warunkami
Technicznymi Eksploatacji, których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A.
nie może być powodem zwolnienia ZUP z obowiązku przekazywania do
przesłania paliwa gazowego odpowiedniej jakości.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Bonitkotci przysłjguje jedynie wówczas. eżeli pogorszenie jakości gazu
następuje z orzyczyn leżqcych po stronie operatora. W przeciwnym
wypodu bonikala nie orzysłdguje.
4.6.8
W przypadku nieuwzględniena uwagi pkt. 46.5
punlć 46.9 oayAqien zoscć usunięty.
PGNiG SA.
W przypadku nieuwzględnienia uwagi pkt. 4.6.5
punkt powinien zostać usunięty.
PGNiG SA.
PGNIG S.A.
4.6. 1
W przypadku nieuwzględnienia uwagi pkt. 4.6.5
punkt powinien zostać usunięty.
NaJeży wykreślić ostatnie zdanie.
PGNiG SA.
4.6i2
W przypodw nieuwzględnien a uwagi pkt. 46.7
punkt pownen zosoć usunięty.
4.6.9
4.6.1D
38
143
144
145
146
147
4,6.18
Noeży usunąć pkt. W sytuacji kiedy operator
pobiera opłaty za niedotrzymanie parametrów
gazu na wejściu, to albo musi udzielić bonifikaty
na wyjściu, albo doprowadzić jakość gazu do
parametrów wymaganych na wyjściach.
Takie Jzgodre9ie rrędzy OSGT OSW powhno
spowodować rćw”ież 9 enal danie cp”a za
niedofrzymon”e c”śrlenia orzez 05W. W
przec.wrym wypaaku ZL” ie o
”zyma orifkcty
t
oo OSGT, nctortiost hęcz.e mjsoł zopłac.ć
op4alę dodatkową do 05W,
Bonifkota powinna być udzielana automatycznie
już w fakturze podstawowej, a nie na wniosek.
Punktnależyusunqć.
PGNiG S.A.
46.20
Zmiana punktu zgonn oz uwaga do pkt. 34.1 1. oz
i IRiESP (ostaria pwyca W tobe.) gdyż zak”es
ciśnień W Poszczegó nych wejśda i wścia OSGT
publikuje na stronie internetowej. W punkcie po
słowie okreśionego zamiast
pkt. 3.4.1.1
napisać zgodnie z pkt. 3.4.21
Moleży wJowodzić nowy punlc „OSGT przekazuje
dc ZUP po zakończeniu każdej doby gazowej do
godziny 10.00 średniodobowq wielkość ciepła
spajania dla poprzedniej doby gazowej na
punktach wejścia i wyjścia danego ZUP.
GNG S.A
4613
46 17
5.9
PGNG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
onifikata przysługuje jedynie wówczas, jeżeli pogorszenie jakości gazu
następuje z przyczyn eżqcych po stronie operatora. W przeciwnym
wypadku bonifikata nie przysługuje.
GNiG S.A
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
PostorowEe”iio nstrt.Akcji nie mcgq woływać na pobierane oołaty ub
udzielane borif katy orzez 05W.
PGNiG S.A.
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
Udzielenie bonifikaty jest uwarunkowane zaistnieniem stosownych
przesłanek uzasadnicijqcych jej udzielenie. Analiza taka może zostać
przeprowadzona przy współudziale z ZUP, stąd niezbędne jest jego
wi os<owore o ją udzie anie wTaz Z oapowiednia argumentacją.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warunki echniczne śwadczeria usług orzesyłon a pawa gazowego
rorMowym są zbarnanizoware z Warunkom rec9nicznyrli
gazoc qgierr 4
Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksploatacji wymagałoby modyfikacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracujqcym operatorami
na terenie Niemiec i Białorusi. Gaz System będzie dqżył do dokonania zmian
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwog na woPę jak najszybszego
Jdos±ęonienia orzepjstowości na SGL pozostowano dotychczasowe
rGzw;qzan”a, kóre nie stanowią zracznego uhudrieHa w ko7ystankj z tej
przepustowości.
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
Warunki techniczne świadczenia us4ug przesyłania paliwa gazowego
gazociągiem tranzytowym są zharmonizowane z Warunkami Technicznymi
Eksploatacji których jednym z sygnatariuszy jest PGNiG S.A. Wprowadzenie
zmian w istniejących zasadach eksp!oatacji wymagałoby modykacji wielu
dokumentów w tym również porozumień ze współpracującymi operatorami
no terane Niemec WaorLsi. Gaz System będz dqżyl do dokonan”a zrran
39
w tym zakresie. Niemniej jednak, z uwagi na Wolę jak najszybszego
udostępnienia przepustowości nc SGT. pozostawiono dotychczasowe
rozwiązania, które nie stanowią znacznego utrudnienia w korzystaniu z tej
przepustowości.
148
149
5.9
1.1 I
Wśród dourneit6w nfo”rrcĘ jdcstęoraryc
przez OSGT pcw nen się także zraleźć
wsoomn”any W inSukCJ poekf umowy o
śwadczerie -%Jsłgi przesyłania ro SGT. 3ak C tym
mowy.
In part I of the TNC it is mentioned that reyerse flow
capacities can be requested on a Iong-term-basis
(one up to tour gas years) by 30 September (see
article 7.3,4), With respect to crhcle 7.1.1 in partII
of fhe TNC it seems fhat for the ńrst period (gas
yea: 2012) reyerse tow c000ches can ody be
reqesteo ora shorl-twn-oasis (qaartery,
monl,Iy) We propese to o
fe” ong-erm reyerse
t
tow ar te %st gos per od as wal
E,ade
Grupa So. z
oo.
UWAGA UWZGŁĘDNIONA
Wzór LflOW został udostępn ony wraz
:nterfletowe Gaz Systemu.
EON
Rubrgas AG
UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA
W pierwszym okresie tj. od momentu wejścia w życie Instrukcji da SGT do
końca roku 2011 umowy będą zawierane na zasadach krótkoterminowych
natomiast dla roku gazowego 2012 będzie możliwość zawarcia um6w
długoterminowych.
Z
pqeKtom Inrrkq na stronie
-
40
a

Podobne dokumenty