Magistranci 2012/2013

Transkrypt

Magistranci 2012/2013
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania
Fizycznego
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt w Zespole Piłki Ręcznej i Piłki Nożnej w Katedrze Zespołowych Gier
Sportowych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze fizycznej
DATA OGŁOSZENIA: 17.04.2014
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.04.2014
LINK DO STRONY: http://www.awf.wroc.pl/pl/ncat/1605/all/0
SŁOWA KLUCZOWE: teoria i metodyka gier sportowych, piłka nożna, diagnoza zdolności
motorycznych.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109
ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.
1365 z późn. zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej
dokument potwierdzający tytuł trenera II klasy
staż pracy w szkolnictwie wyższym minimum 3 lata
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów: teoria i metodyka piłki nożnej,
specjalizacja instruktorska z piłki nożnej, halowa piłka nożna, plażowa piłka nożna
staż trenerski w jednym z renomowanych klubów piłkarskich Europy
zainteresowania badawcze związane z piłką nożną udokumentowane publikacjami
biegła znajomość urządzeń pomiarowo-badawczych (Smart Speed Sysytem, Polar Team 2
System, Lactate Scout)
Wykaz wymaganych dokumentów:
podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i praktykę zawodową
życiorys
zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych
oświadczenie zgodne z art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala
Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres [email protected] do dnia 30.04.2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2014 r.

Podobne dokumenty