z kart historii polskiego boksu

Transkrypt

z kart historii polskiego boksu
JAROSŁAW DROZD
ZBIGNIEW GORLEWSKI
Z KART HISTORII
POLSKIEGO BOKSU
KSIĘGA PAMIĄTKOWA
NA 90-LECIE POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO
(1923-2013)
1
LUCJAN OLSZEWSKI
60 LAT PZB
[BOKS, nr 12 (309), ROK XXVI, s. 3-4]
PRZED POWSTANIEM PZB
Jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny
światowej, boksu nauczali dwaj warszawscy
nauczyciele Stanisław Budny i Stanisław
Szczepkowski. Wprawdzie boks w wykonaniu dwóch
panów Stanisławów spełniał rolę samoobrony,
bowiem głównie zajmowali się oni szermierką, to
jednak można ich uznać bez wahania za
prekursorów pięściarstwa.
sport do kraju. Szczególną rolę w popularyzowaniu
boksu odegrała YMCA - Young Men's Christian
Association, która w okresie powojennym
organizowała w Europie szereg pokazów w różnych
dyscyplinach, w tym w pięściarstwie. Pierwsze takie
zawody w Polsce odbyły się z początkiem 1920 roku,
a ich uczestnikami byli m.in. angielscy marynarze.
Ten pokaz nie wywołał jednak szerszego oddźwięku,
boks nie był bowiem dla społeczeństwa sportem
zrozumiałym, tak jak na przykład zapaśnictwo. W
tym samym czasie poza YMCA w Warszawie, boks
znalazł się w programie Polskiego Towarzystwa
Atletycznego, a w Poznaniu powstał Klub Atletyczny
„Zbyszko", zaraz potem w Łodzi - „Łódzki Klub
Bokserski". Bardzo ożywione inicjatywy cechowały
Inowrocław, gdzie po powrocie z Francji działał por.
Wiktor-Junosza Dąbrowski, założyciel Kujawskiego
Klubu Bokserskiego.
Jan Baran-Bilewski
Dopiero po zakończeniu wojny, wraz z powrotem do
wolnej Polski ludzi, którzy przebywali na Zachodzie
Europy, można mówić o bardziej zorganizowanych
formach pracy sportowej. Byli żołnierze i oficerowie,
zapoznawszy się z walką na pięści we Francji, w
Niemczech, Anglii, a także w Ameryce, przenieśli ten
2
Wielką zasługą stowarzyszenia YMCA było
zorganizowanie pod koniec 1920 roku w Warszawie
trzymiesięcznego kursu Szkoły Wychowania
Fizycznego, w której programie był boks.
Absolwentem tej szkoły był m.in. Eugeniusz Nowak,
[…] wielki propagator boksu, zawodnik, nauczyciel,
działacz. W roku 1921 YMCA zorganizowała w
Warszawie pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Polski,
w których startowali zawodnicy z Warszawy i
Gdańska, a w tym samym czasie w Poznaniu klub
„Zbyszko"
urządził
pierwsze
mistrzostwa
Wielkopolski, w których uczestniczyli zawodnicy
poznańscy, inowrocławscy i grudziądzcy. Ośrodek
poznański wyróżniał się wówczas wielką
aktywnością. Nauczali tam boksu Felicjan Latowski po powrocie z Francji, Maksymilian Brencz i
Franciszek Szumnarski, a także kpt. Jan Baran w
ramach Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i
Sportów.
Władysław Pytlasiński
W Warszawie poza wspomnianymi już Stanisławami
Szczepkowskim i Budnym największe zasługi w
popularyzowaniu walki na pięści położyli: mjr
Franciszek Balcerkiewicz, por. Kazimierz Laskowski,
wyborny szermierz i pięściarz, Leon Berski,
Eugeniusz Nowak, a także — chociaż głównie
zajmował się zapasami - Władysław Pytlasiński,
prezes Polskiego Towarzystwa Atletycznego, pod
którego opiekę Związek Związków Sportowych
oddał boks. W Łodzi krzewili boks początkowo inż.
Franciszek Kannenberg oraz po przeniesieniu się ze
stolicy Eugeniusz Nowak. Na Śląsku, gdzie
najszybciej poczęły tworzyć się kluby, wiodącą rolę
odgrywali Wilhelm Snopek i Ryszard Denisch.
Niemalże we wszystkich ośrodkach w roku 1923
odbywały się zawody mające na celu
spopularyzowanie walki na pięści. Nie było
specjalnego regulaminu walki, opierano się na
przepisach zaczerpniętych z zawodowstwa, w
rękawicach 6-uncjowych, walcząc nawet po 6-10
rund.
2 GRUDNIA 1923
Z publikacji „Ze szpalt starych gazet" dowiemy się,
że miejscem spotkania 14 prekursorów boksu była
redakcja „Stadionu" w Warszawie przy ulicy Szucha
23. Z inicjatywą utworzenia PZB od dawna
występował Wiktor Junosza-Dąbrowski, publikując
artykuły o tematyce bokserskiej w „Rzeczpospolitej"
i w „Stadionie". Opracował on, czerpiąc wzorce z
Francji, projekt statutu i regulaminu PZB i te
dokumenty były przedmiotem obrad 2 grudnia 1923
roku.
W historycznym zebraniu sprzed 60 lat uczestniczyli,
co można skonfrontować z fotokopią: Władysław
Pytlasiński (PTA), Kazimierz Laskowski (sekcja
bokserska klubu poznańskiego Pentatlón), Jerzy
Pochwalski (reprezentował AZS Kraków i Sokoła
Zgierz), Władysław Karczmarek (szkoła bokserska
Knock-out), Jan Wacław Łada (prezes klubu Knockout), Henryk Królikowski-Muszkiet (PTA), Franciszek
Woliński (Kujawski Klub Bokserski), Zygmunt Szajer
(RS ZAWF), Roman Niewiadomski (Cestes
Warszawa), Władysław Kowalski (Wielkopolski Klub
Bokserski), Wiktor Junosza-Dąbrowski (Warszawa),
Felicjan Latowski (Wielkopolski Klub Bokserski),
Stanisław Samborski (PTA). Niestety, nie można
dzisiaj
odszyfrować
nazwiska
czternastego
uczestnika historycznego zebrania.
Powołano tymczasowy zarząd PZB, na czele którego
stanął mecenas Stanisław Samborski, a jego
zastępcą został kpt. Henryk Królikowski-Muszkiet.
Sekretarzem został mianowany Wiktor JunoszaDąbrowski, skarbnikiem Inż. Roman Niewiadomski, a
członkami Kazimierz Laskowski, Władysław Kowalski
i Franciszek Waliński.Jako się rzekło zarząd miał
charakter tymczasowy. Już na 16 grudnia 1923 roku
3
zwołano walne zgromadzenie z udziałem większej
liczby uczestników. I to zebranie odbyło się w
redakcji „Stadionu". Przyjęto na nim opracowany
przez Wiktora Junoszę-Dąbrowskiego statut
regulamin. W zarządzie nastąpiły minimalne zmiany.
Na przykład nie znalazł się w nim główny twórca PZB
Junosza-Dąbrowski co z pewnością można tłumaczyć
faktem, że w najbliższym czasie planował wyjechać
do Paryża. Prezesem ponownie wybrano
Samborskiego, I wiceprezesem KrólikowskiegoMuszkieta, II wiceprezesem Jana Strzeszewskiego,
skarbnikiem
Niewiadomskiego,
sekretarzem
Kazimierza Laskowskiego, członkami Kowalskiego i
Wolińskiego, a zastępcami Matczaka i Jana
Ertmańskiego. Utworzono Komisję Rewizyjną, na
czele której stanął sam Pytlasiński. Członkami zostali
wybrani Zybert i Jerzy Pochwalski.
ADAM ĆWIKLIŃSKI
ZE SZPALT STARYCH GAZET
[BOKS, nr 12 (309), ROK XXVI (1983), s. 18-19]
Jubileusz 60-lecia PZB skłonił mnie do próby
odnalezienia śladów powstania Związku na łamach
ówczesnych gazet. Wyniki kilkudniowej penetracji w
Bibliotece Narodowej w Warszawie przedstawiają
się jednak nader skromnie. Prasa codzienna w ogóle
na temat powstania PZB nie zamieściła żadnej
wzmianki. Jedynie „Polska Zbrojna", prowadząca jak na owe czasy - obszerny dział sportowy, w
notatce anonsującej w dniu 7 grudnia 1923 roku
turniej bokserski (planowany początkowo na 15-16
grudnia), nadmieniła, że protektorat nad imprezą
w sensie sportowym obejmuje nowopowstały
Związek Bokserski".
Henryk Królikowski-Muszkiet
Tak oto doszło do powstania Polskiego Związku
Bokserskiego, którego 60 rocznicę urodzin
środowisko pięściarskie uczciło przy okazji
organizacji turnieju im. Feliksa Stamma w pierwszej
połowie listopada br., a którą my w grudniowym
numerze „Boksu" tak obszernie przypominamy. PZB
zorganizował specjalną akademię jubileuszową, w
której uczestniczyli ludzie od lat związani z pięściarstwem. Kilkunastu byłych zawodników i działaczy
wyróżniono odznaczeniami państwowymi, o czym
piszemy w innym miejscu.
4
Specjalistyczny „Przegląd Sportowy", pismo
ukazujące się w końcu od ponad dwóch lat,
powstanie PZB skwitował całkowitym milczeniem.
Powrócę jednak na chwilę do anonsu
zamieszczonego w „Polsce Zbrojnej". Oto co pisano:
„Turniej ten traktować należy jako imprezę czysto
sportową i nie należy go porównywać z widowiskiem
cyrkowo-dochodowym obliczonym jedynie na bluff i
naiwność nie orientującej się publiczności. Poza
dodatkowym bowiem celem (dochód z imprezy miał
być przeznaczony na Fundusz Olimpijski — przyp.
A.C.), turniej będzie miał cele propagandystyczne,
poprzedzony zostanie krótką prelekcją o zasadach
boksu, aby umożliwić widzom należyte zrozumienie
walki bokserskiej".
Pozwoli bowiem od razu skierować go na dobre tory,
nadać mu zdrowy kierunek, uprzedzić i uniemożliwić
niepożądane objawy spaczenia, zabezpieczyć go od
szkodliwych prądów."
Autor, jak widać, z niniejszych słów - już przed
powołaniem PZB przestrzegał przed wypaczeniami
w pracy organizacyjnej i sportowej. Sporo miejsca w
artykule Junosza-Dąbrowski poświęcił boksowi
zawodowemu. Pisze, że:
Wiktor Junosza-Dąbrowski
O tym, że czołową rolę w ukonstytuowaniu się
Polskiego Związku Bokserskiego odegrał czynny
pięściarz i dziennikarz Wiktor Junosza-Dąbrowski
wszystkim wiadomo. Tak na dobrą sprawę, to
Dąbrowski był jedynym ówczesnym publicystą, który
z pasją propagował mało znany sport, o czym
świadczy nie tylko artykuł o boksie zamieszczony w
„Rzeczpospolitej" z 2 grudnia 1922, o czym
wspominał w swoich publikacjach red. Aleksander
Reksza, ale też publikacja z 18 lipca 1923 r. na
łamach „Stadionu" pt. „W sprawie Związku
Bokserskiego," w którym autor pisze m.in.:
„Związek Związków powierzył w swoim czasie
Polskiemu Towarzystwu Atletycznemu opiekę nad
młodym polskim sportem bokserskim, polecając mu
równocześnie
zorganizowanie
samodzielnego
związku bokserskiego na zasadach amatorskich. PTA
przystąpiło obecnie energicznie do pracy, tak, że w
najbliższym czasie związek prawdopodobnie już
rozpocznie swą działalność, oraz zorganizuje
mistrzostwa Polski 1923 r."
Junosza-Dąbrowski pisze dalej:
„Zainteresowanie się boksem wzrasta u nas z dnia
na dzień, reglamentacja polskiego sportu
bokserskiego od pierwszej chwili jego rozwoju i z
innych względów będzie ogromnie korzystna.
„Albo ignorować zupełnie sport zawodowy i
pozostawić go samemu sobie, albo rozciągnąć i nad
nim swoją kontrolę. Ze względu na ogólne cele
sportu — zdawałoby się, że jedynie pierwsze
stanowisko wytrzymuje krytykę. Sport zawodowy
przez samą zawodowość przestaje być sportem i nie
może obchodzić związku amatorskiego. Jednak
praktyka Zachodu pokazała, że zajęcie takiego
stanowiska miałoby zgubny wpływ właśnie na sport
amatorski i że w interesie tego ostatniego, jest
rozciągnięcie jak najściślejszej kontroli nad sportem
zawodowym, ujecie go w karby, zmniejszenie jego
wpływów ujemnych i wykorzystanie dla sportu
amatorskiego niektórych jego dobrych cech."
Sporo miejsca poświęcił autor zadaniom, jakie
powinien wypełniać przygotowywany do powstania
PZB.
„Po pierwsze Związek powinien dobijać się u władz
państwowych wydania absolutnego zakazu
urządzania jakichkolwiek występów bokserskich, nie
organizowanych przez Związek lub osoby do tego
przez Związek uprawnione, a również zakazać
przyjmowania w nich udziału osobom nie
posiadającym wydanej przez niego legitymacji
członkowskiej. Dalej, aby zapewnić odpowiedni
poziom sportowy meczów zawodowych, Związek
winien wydawać legitymacje tylko bokserom
wykwalifikowanym (we Francji w tym celu obecnie
5
zamierzają wprowadzić obowiązkowy egzamin dla
bokserów zawodowych)... Wszelkie mistrzostwa
mogą być przyznawane tylko przez Związek i walki o
mistrzostwo sędziowane przez wydelegowanego
przez Związek sędziego."
Przez długi czas historycy boksu nie mogli ustalić
miejsca, w którym zebrali się działacze 2 grudnia
1923 roku w celu powołania PZB. Mogę na
podstawie lektury gazet, głównie „Stadionu"
ostatecznie wyjaśnić tę wątpliwość. Otóż zebranie
nie odbyło się, jak dotąd sądzono, w Polskim
Towarzystwie Atletycznym, ale w lokalu redakcji
„Stadionu" w Warszawie przy ulicy Szucha 23.
powyższego wynika, sprawa utworzenia Związku
Bokserskiego, która tak długo pozostawała w
zapomnieniu - weszła nareszcie w okres
urzeczywistnienia. Sądząc po szybkości, z jaką sport
bokserski rozwija się szczególnie na kresach
zachodnich, Polski Związek Bokserski wkrótce winien
zająć jedno z wybitniejszych miejsc wśród naszych
organizacji sportowych".
Informacja ta podpisana była inicjałami W.J., czyli
bez zastrzeżeń można przyjąć, że jej autorem był
Wiktor Junosza.
W następnym numerze „Stadionu'' znalazłem
informację, że w niedzielę, 16 grudnia odbędzie się
również w redakcji „Stadionu" zjazd delegatów
wszystkich polskich organizacji bokserskich. W tym
samym piśmie w numerze 34 Junosza-Dąbrowski
zamieścił artykuł pt. „Boks w Polsce a Olimpiada", w
którym proponował sprawdzenie czołowych
zawodników - Ertmańskiego, Kuczkowskiego,
Cywińskiego, Świtka i Gerbicha w mistrzostwach
Polski, spotkaniach międzynarodowych i wyraża
przekonanie, że „w boksie amatorskim możemy
konkurować z innymi nacjami, gdyż na Zachodzie
najwybitniejsi zawodnicy przechodzą sukcesywnie
na zawodowstwo."
Oto co pisano w numerze 32 z czwartku 6 grudnia
1923 r. „Stadionu":
„[…] Posiedzenie odbyło się w lokalu „Stadionu" w
obecności 14 osób (tu na marginesie uwaga: otóż
red. A. Reksza rozszyfrował 13 nazwisk —
uczestników posiedzenia, na liście figuruje jeszcze
14 nazwisko obok podpisu Wiktora JunoszyDąbrowskiego, którego nie można zidentyfikować przyp. A.Ć.). Zebranie zagaił p. Pytlasiński, oddając
następnie
przewodnictwo
p.
mecenasowi
Samborskiemu. Po przyjęciu uchwały o utworzeniu
Związku, przystąpieniu do Związku Związków
(Sportowych - przyp. A.C.) i do Międzynarodowego
Związku Bokserskiego (realizacja tej uchwały
nastąpiła dopiero w 1925 r. - przyp. A.C), obecni
wysłuchali referatu p. Junoszy-Dąbrowskiego o
projekcie statutu i regulaminu technicznego, który
postanowiono
przesłać
zainteresowanym
organizacjom celem bliższego rozpatrzenia […]. Jak z
6
Kazimierz Laskowski
Trzeba jeszcze dodać, że podczas zebrania, które
odbyło się 16 grudnia 1923 na wniosek porucznika
Kazimierza Laskowskiego uznano „Stadion" za
oficjalny organ PZB.
Chciałbym zatrzymać się na pierwszej imprezie
bokserskiej zorganizowanej pod egidą Polskiego
Związku Bokserskiego, która odbyła się 15 grudnia
1923 r. w cyrku przy ulicy Ordynackiej w Warszawie.
Z uwagi na to, że całkowity dochód z imprezy był
przeznaczony na Fundusz Olimpijski, dyrekcja cyrku
udostępniła swoje pomieszczenia bezpłatnie.
Przypomnę wyniki walk wraz z wagami, jakie mieli
zawodnicy podczas zawodów:
Jan Gotowała (Kujawski Klub Sportowy Inowrocław) pokonał w 4 rundach na punkty Magida
(Z.A.W.F. Warszawa, niestety nie udało mi się
rozszyfrować nazwy tego stowarzyszenia) - 56 kg,
Leon Kuczkowski (Wielkopolski Klub Sportowy
Poznań) wygrał w 4 rundach na punkty z
Więckowskim (Polskie Towarzystwo Atletyczne
Warszawa) - 61,5 kg, por. Kazimierz Laskowski
(Warszawa) - 69 kg, zremisował w 2 rundach z por.
Leonem Berskim (Poznań) - 67 kg, Kazimierz Świtek
(Kujawski Klub Sportowy Inowrocław) - 66,5 kg,
pokonał w 4 rundach na punkty Szulmana
(Warszawa) - 59 kg, Jan Ertmański (Wielkopolski
Klub Bokserski Poznań) - 66,5 kg, znokautował w 1
rundzie Rządkowskiego (Warszawa) - 63 kg, por.
Wiktor Junosza-Dąbrowski (Warszawa) znokautował
w 3 rundzie Miazia (Polskie Towarzystwo
Atletyczne) - obaj 80 kg.
wynika, że Więckowski (przeciwnik Kuczkowskiego)
11-krotnie znalazł się na deskach. Rundy trwały 2
minuty, a sprawozdawca zakwestionował stan
techniczny ringu, stwierdzając, że „...deski ringu
powinny być heblowane", a poziom ringu
podwyższony w celu zapewnienia lepszej
widoczności.
Sprawozdanie z imprezy znalazłem także w „Polsce
Zbrojnej", gdzie mylnie podano nazwisko
przeciwnika Świtka (Borowski), ale pisze się
jednocześnie, że zawody cieszyły się wielkim
zainteresowaniem, przy czym sprawozdawca
zdumiewa się „dużą ilością dam wśród publiczności".
Zawody warszawskie, pierwsze jakie zorganizował
PZB, przyniosły dochód w postaci 260 milionów
marek.
Mniej
zorientowanym
chciałbym
przypomnieć, że były to czasy olbrzymiej inflacji, a o
wartości pieniądza świadczą następujące ceny: w
dniu 5 grudnia 1923 r. 100 kg cukru kosztowało 35
mln marek, a 23 grudnia ten sam cukier osiągnął
wartość 58 mln marek. I tę informację zdobyłem
przypadkowo, poszukując na łamach gazet
pierwszych publikacji na temat boksu.
Walki były komentowane pod kątem fachowym
przez kpt. Jana Barana, sędziował Sołtan-Trojecki,
przy czym zdaniem sprawozdawcy ..Stadionu"
ukrywającego się pod pseudonimem „Sem" —
wydawało się, że sędzia prowadził walki zbyt
tolerancyjnie. Tak więc wraz z jubileuszem 60--lecia
PZB należałoby chyba obchodzić również ... jubileusz
60-lecia utyskiwania na sędziów! Z opisu walk
7
PREZESI POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO
(1923-2013)
8
Stanisław Samborski
1923 - 1924
Roman Niewiadomski
1924 - 1925
Jan Baran-Bilewski
1925 - 1928
Tadeusz Saloni
1928 - 1931
Franciszek Baranowski
1931 – 1934
Marian Linke
1934 - 1935
Jan Kuczyk
1935 - 1937
Władysław Mirzyński
1937 - 1939 / 1945 - 1946
Feliks Widy - Wirski
1946 - 1947
PREZESI POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO
(1923-2013)
Karol Bielewicz
1947 - 1948
Henryk Jędrzejewski
1948 - 1954
Julian Neuding
1954 - 1956
Roman Lisowski
1956 - 1961 / 1965 - 1971
Adam Czaplewski
1961 - 1965
Stanisław Cendrowski
1971 - 1972
Jan Niewiński
1972 - 1975
Witold Sienkiewicz
1975 - 1982
Stefan Adamczak
1982 - 1984 / 1988 - 1990
9
PREZESI POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO
(1923-2013)
Jacek Wasilewski
1984 - 1988 / 1990 - 1996
Edward Kłosowski
1996 - 1998
Michał Machejek
1999 - 2000
Czesław Ptak
2000 - 2004
Adam Kusior
2004 - 2008
Jerzy Rybicki
2008 - 2012
Zbigniew Górski
2012 -
10
TRENERZY KADRY NARODOWEJ SENIORÓW
IMIĘ I NAZWISKO
Otto Nispel
Bruno Garzena
Bill Smith
Feliks Stamm
Henryk Nowara
Franciszek Kik
Wiktor Nowak
Michał Szczepan
Czesław Ptak
Andrzej Gmitruk
Jerzy Rybicki
Czesław Ptak
Tomasz Nowak
Adam Kusior
Ludwik Buczyński
Stanisław Łakomiec
Wiesław Rudkowski
Hubert Migaczew
LATA
1927 - 1930
1930 - 1935
1935 - 1936
1936 - ?
? - 1972
1973 - 1974
1974 - 1976
1976 - 1978
1978 - 1983
1983 - 1988
1988 - 1994
1994 - 1996
1996 - 1998
1998 - 2000
2000 - 2008
2008 - 2011
2011 - 2012
2012 -
TRENERZY KADRY NARODOWEJ SENIOREK
IMIĘ I NAZWISKO
Leszek Piotrowski
Paweł Pasiak
LATA
2001-2012
2012 -
11
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
8 Igrzyska Olimpijskie
Paryż, Francja
[15 - 20 lipca 1924]
WYNIKI WALK
[67 kg] Adam Świtek
- Hugh Haggerty (USA) P ko 1
[67 kg] Jan Ertmański
- Hugh Haggerty (USA) P ko 2
[73 kg] Eugeniusz Nowak ↓
- William Murphy (Irlandia) P pkt
Reprezentanci Polski: [67 kg] Adam Świtek (KKB
Inowrocław, miejsce 17-32), [67 kg] Jan Ertmański (WKB
Poznań, 9-16), [73 kg] Eugeniusz Nowak (ŁKB Łódź, 9-16),
[80 kg] Jan Gerbich (ŁKB Łódź, 9-16), [+80 kg] Tomasz
Konarzewski (ŁKB Łódź, 9-16)
[80 kg] Jan Gerbich
- Thyge Petersen (Dania) P pkt
[+80 kg] Tomasz Konarzewski
- Robert Larsen (Dania) P dys 3.
12
14 Igrzyska Olimpijskie
Londyn, Wielka Brytania
[8 - 12 sierpnia 1948]
WYNIKI WALK
[51 kg] Janusz Kasperczak
- Ronald Gower (Australia) P pkt
[54 kg] Wawrzyniec Bazarnik
- Celestino Gonzalez Henrique (Chile) P pkt
[58 kg] Aleksy Antkiewicz ↓
+ Leon Trani (Filipiny) W pkt
+ Pedro Garcia Arcila (Peru) W pkt
+ Bung-Nam Su (Korea) W pkt
- Ernesto Formenti (Włochy) P pkt
+ Francisco Nunez (Argentyna) W pkt
Reprezentanci Polski: [51 kg] Janusz Kasperczak (ZZK
Poznań, miejsce 17-32), [54 kg] Wawrzyniec Bazarnik
(Batory Chorzów, 17-32), [58 kg] Aleksy Antkiewicz (MKS
Gdańsk, MEDAL BRĄZOWY), [67 kg] Zygmunt Chychła
(Gedania Gdańsk, 5-8, [73 kg] Antoni Kolczyński (Grochów
Warszawa, miejsce 9-16), [80 kg] Franciszek Szymura
(Warta Poznań, 5-8)
[67 kg] Zygmunt Chychła
+ Fred Wijngaard (Holandia) W pkt
+ Alexander Obeyesekere (Cejlon) W ko 2
- Alessandro D'Ottavio (Włochy) P pkt
[73 kg] Antoni Kolczyński
- Dogomar Martinez (Urugwaj) P pkt
[80 kg] Franciszek Szymura
+ Mac Joachim (Indie) W pkt
+ Israel Quitcon (Portoryko) W ko 3
- Mauro Cia (Argentyna) P pkt.
13
15 Igrzyska Olimpijskie
Helsinki, Finlandia
[28 lipca - 2 sierpnia 1952]
WYNIKI WALK
[51 kg] Henryk Kukier
- Edgar Basel (RFN) P pkt 0:3
[54 kg] Henryk Niedźwiedzki
+ Ronald Gower (Australia) W rsc 1
- Pentti Hamalainen (Finlandia) P pkt 0:3
[57 kg] Leszek Drogosz
+ Nei Ba Nyein (Birma) W pkt 3:0
+ Pedro Galasso (Brazylia) W pkt 3:0
- Sergio Caprari (Włochy) P pkt 0:3
[60 kg] Aleksy Antkiewicz
+ Benjamin Enriquez (Filipiny) W pkt 3:0
+ Hans-Werner Wohlers (RFN) W pkt 3:0
+ Frederick Reardon (Wielka Brytania) W pkt 3:0
+ Gheorghe Fiat (Rumunia) W rsc 1
- Aureliano Bolognesi (Włochy) P pkt 1:2
[63,5 kg] Leszek Kudłacik
- Rene Weismann (Francja) P pkt 1:2
[67 kg] Zygmunt Chychła ↓
+ Pierre Wouters (Belgia) W pkt 3:0
+ Jose Davalos (Meksyk) W pkt 3:0
+ Julius Torma (Czechosłowacja) W pkt 2:1
+ Gunter Heidemann (RFN) W pkt 2:1
+ Sergey Shcherbakov (ZSRR) W pkt 3:0
Reprezentanci Polski: [51 kg] Henryk Kukier (CWKS
Warszawa, miejsce 17-32), [54 kg] Henryk Niedźwiedzki
(Kolejarz Bydgoszcz, 9-16), [57 kg] Leszek Drogosz (Stal
Kielce, 5-8), [60 kg] Aleksy Antkiewicz (Gwardia Gdańsk,
MEDAL SREBRNY), [63,5 kg] Leszek Kudłacik (Kolejarz
Gdańsk, 17-32), [67 kg] Zygmunt Chychła (Kolejarz
Gdańsk, MEDAL ZŁOTY), [71 kg] Jerzy Krawczyk (Gwardia
Gdańsk, 9-16), [75 kg] Henryk Nowara (Stal Chorzów, 1732), [81 kg] Tadeusz Grzelak (CWKS Warszawa, 5-8), [+81
kg] Antoni Gościański (CWKS Warszawa, 17-32)
[71 kg] Jerzy Krawczyk
- Borys Tishin (ZSRR) P rsc 2
[75 kg] Henryk Nowara
- Muhammad Khan (Pakistan) P pkt 1:2
[81 kg] Tadeusz Grzelak
+ Franz Pfitscher (Austria) W pkt 3:0
- Norvel Lee (USA) P pkt 0:3
[+81 kg] Antoni Gościański
- Algirdas Socikas (ZSRR) P rsc 2.
14
17 Igrzyska Olimpijskie
Rzym, Włochy
[25 sierpnia - 5 września 1960]
WYNIKI WALK
[51 kg] Henryk Kukier
- Manfred Homberg (Niemcy/RFN) P pkt 0:5
[54 kg] Brunon Bendig
+ John Sentongo (Uganda) W pkt 5:0
+ Johannes De Rooij (Holandia) W pkt 5:0
+ Horst Rascher (Niemcy/RFN) W pkt 3:2
- Oleg Grigorev (ZSRR) P pkt 1:4
[57 kg] Jerzy Adamski
+ Sumith Mohandes Liyanage (Cejlon) W pkt 5:0
+ Shinetsu Suzuki (Japonia) W pkt 5:0
+ Ernest Chervet (Szwajcaria) W pkt 5:0
+ William Meyers (Afryka Południowa) W pkt 4:1
- Francesco Musso (Włochy) P pkt 1:4
[60 kg] Kazimierz Paździor
+ Karim Taha Abdul (Irak) W pkt 5:0
+ Harry Lempio (Niemcy/NRD) W pkt 4:1
+ Salah Shakwer (Zjednoczona Rep. Arabska) W pkt 5:0
+ Richard McTaggart (Wielka Brytania) W pkt 3:2
+ Sandro Lopopolo (Włochy) W pkt 4:1
Reprezentanci Polski: [51 kg] Henryk Kukier (Avia
Świdnik, miejsce 17-32), [54 kg] Brunon Bendig (Zawisza
Bydgoszcz, MEDAL BRĄZOWY), [57 kg] Jerzy Adamski
(Astoria Bydgoszcz, MEDAL SREBRNY), [60 kg] Kazimierz
Paździor (Broń Radom, MEDAL ZŁOTY), [63,5 kg] Marian
Kasprzyk (BBTS Bielsko-Biała, MEDAL BRĄZOWY), [67 kg]
Leszek Drogosz (Błękitni Kielce, MEDAL BRĄZOWY), [71
kg] Henryk Dampc (Wybrzeże Gdańsk, 5-8), [75 kg]
Tadeusz Walasek (Gwardia Warszawa, MEDAL SREBRNY),
[81 kg] Zbigniew Pietrzykowski (BBTS Bielsko-Biała,
MEDAL SREBRNY), [+81 kg] Władysław Jędrzejewski (ŁTS
Łabędy, 9-16).
15
[63,5 kg] Marian Kasprzyk
+ Carmelo Alfonso Garcia (Hiszpania) W ko 2
+ Gyorgy Pal (Węgry) W pkt 5:0
+ Vladimir Engibaryan (ZSRR) W pkt 5:0
- Clement Quartey (Ghana) P wo
[67 kg] Leszek Drogosz ↓
+ Benny Nielsen (Dania) W pkt 5:0
+ Ghasem Yavarkandi (Iran) W pkt 5:0
+ Henry Loubscher (Afryka Południowa) W pkt 5:0
- Yuriy Radoniak (ZSRR) P pkt 2:3
[81 kg] Zbigniew Pietrzykowski ↑↓
+ Carl Crawford (Gujana Brytyjska) W pkt 5:0
+ Emil Willer (Niemcy/RFN) W pkt 5:0
+ Petar Stankov (Bułgaria) W pkt 5:0
+ Giulio Saraudi (Włochy) W pkt 4:1
- Cassius Clay (USA) P pkt 0:5
[71 kg] Henryk Dampc
+ Leif Hansen (Dania) W pkt 4:1
+ Michael Reid (Irlandia) W pkt 5:0
- Willie Fisher (Wielka Brytania) P pkt 1:4
[75 kg] Tadeusz Walasek ↓
+ Sultan Mahmoud (Pakistan) W pkt 5:0
+ Teifion Davies (Australia) W pkt 5:0
+ Frederik Van Rooyen (Afryka Południowa) W pkt 5:0
+ Evgeniy Feofanov (ZSRR) W pkt 3:2
- Edward Crook (USA) P pkt 2:3
16
[+81 kg] Władysław Jędrzejewski
- Daniel Bekker (Afryka Południowa) P rsc 1
18 Igrzyska Olimpijskie
Tokio, Japonia
[11 - 23 października 1964]
WYNIKI WALK
[51 kg] Artur Olech ↓
+ Stefan Panayotov (Bułgaria) W pkt 3:2
+ Tibor Papp (Węgry) W pkt 5:0
+ Constantin Ciuca (Rumunia) W pkt 5:0
+ Stanislav Sorokin (ZSRR) W wo
- Fernando Atzori (Włochy) P pkt 1:4
[54 kg] Brunon Bendig
+ Reiner Poser (Niemcy/NRD) W pkt 3:2
- Karimu Young (Nigeria) P pkt 2:3
Reprezentanci Polski: [51 kg] Artur Olech (Gwardia
Wrocław, MEDAL SREBRNY), [54 kg] Brunon Bendig
(Polonia Gdańsk, miejsce 9-16 [57 kg] Piotr Gutman (ŁTS
Łabedy, 5-8), [60 kg] Józef Grudzień (Legia Warszawa,
MEDAL ZŁOTY), [63,5 kg] Jerzy Kulej (Gwardia Warszawa,
MEDAL ZŁOTY), [67 kg] Marian Kasprzyk (BBTS BielskoBiała, MEDAL ZŁOTY, [71 kg] Józef Grzesiak (Gwardia
Wrocław, MEDAL BRĄZOWY), [75 kg] Tadeusz Walasek
(Gwardia Warszawa, MEDAL BRĄZOWY), [81 kg] Zbigniew
Pietrzykowski (BBTS Bielsko-Biała, MEDAL BRĄZOWY),
[+81 kg] Władysław Jędrzejewski (Hutnik Nowa Huta, 916).
[57 kg] Piotr Gutman
+ Patrick Fitzsimmons (Irlandia) W pkt 5:0
+ Masataka Takayama (Japonia) W rsc 3
- Anthony Villaneuva (Filipiny) P rsc 1
[60 kg] Józef Grudzień ↓
+ Antero Halonen (Finlandia) W pkt 4:1
+ Alex Oundo (Kenia) W pkt 4:1
+ Stoyan Pilichev (Bułgaria) W pkt 5:0
+ Ronald Allen Harris (USA) W pkt 4:1
+ Vilikton Barannikov (ZSRR) W pkt 5:0
17
[63,5 kg] Jerzy Kulej ↓
+ Roberto Amaya (Argentyna) W pkt 5:0
+ Richard McTaggart (Wielka Brytania) W pkt 4:1
+ Iosif Mihalic (Rumunia) W pkt 4:1
+ Eddie Blay (Ghana) W pkt 5:0
+ Evgeniy Frolov (ZSRR) W pkt 5:0
[71 kg] Józef Grzesiak ↓
+ Massimo Bruschini (Włochy) W pkt 5:0
+ Kurt Mattsson (Finlandia) W pkt 5:0
+ Vasile Mirza (Rumunia) W pkt 4:1
- Borys Lagutin (ZSRR) P pkt 1:4
[75 kg] Tadeusz Walasek ↓
+ John Bukowski (Australia) W pkt 5:0
+ Juan Aguilar (Argentyna) W pkt 5:0
+ Ahmed Hassan (Zjednoczona Rep. Arabska) W pkt 5:0
- Valeriy Popenchenko (ZSRR) P ko 3
[67 kg] Marian Kasprzyk ↓
+ Misael Vilugron (Chile) W pkt 3:2
+ Siriru Alimi (Nigeria) W pkt 5:0
+ Kishijiro Hamada (Japonia) W pkt 5:0
+ Silvano Bertini (Włochy) W pkt 3:2
+ Rikardas Tamulis (ZSRR) W pkt 4:1
[81 kg] Zbigniew Pietrzykowski ↓
+ Ronald Holmes (Jamajaka) W dys 2
+ Rafael Gargiulo (Argentyna) W pkt 5:0
- Alexey Kiselev (ZSRR) P pkt 1:4
[+81 kg] Władysław Jędrzejewski
- Vadim Emelyanov (ZSRR) P rsc 1
18
Turnieje Kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich
1 Turniej Kwalifikacyjny do IO`1984
Saint-Nazaire, Francja
[kwiecień 1984]
3 Turniej Kwalifikacyjny do IO`1992
Kopenhaga, Dania
[25 lutego - 2 marca 1992]
Reprezentanci Polski: [51 kg] Leszek Olszewski (Gwardia
Warszawa, miejsce 3-4 - AWANS na IO 1992), [75 kg]
Robert Buda (Gwardia Wrocław, 5-8 - Baraże - AWANS na
IO 1992), [+91 kg] Henryk Zatyka (Zagłębie Konin, 9-16).
WYNIKI WALK
[51 kg] Leszek Olszewski
+ Philippe Desavoye (Francja) W pkt 26:17
+ Enrique Villegas Sanchez (Hiszpania) W pkt 27:17
- Jesper Jensen (Dania) P pkt 5:13
[75 kg] Robert Buda ↓
+ Jorge Garcia Sendra (Hiszpania) W rsc 1
- Brian Lentz (Dania) P pkt 6:15
+ Nermin Sabanovic (Jugosławia) W pkt 16:4
+ Gheorghe Oprea (Rumunia) W ko 3
Reprezentant Polski: [+91 kg] Marek Pałucki (Czarni
Słupsk, miejsce 4).
WYNIKI WALK
[+91 kg] Marek Pałucki
+ Azis Salihu (Jugosławia) W pkt 3:2
- Petar Stoimenow (Bułgaria) P rsc 2
- Olaf Mayer (Austria) P wo
2 Turniej Kwalifikacyjny do IO`1988
Karlsruhe, RFN
[24 kwietnia - 1 maja 1988]
Reprezentant Polski: [+91 kg] Janusz Zarenkiewicz
(Zagłębie Lubin, miejsce 2 - AWANS na IO 1988).
WYNIKI WALK
[+91 kg] Henryk Zatyka
- Gitas Juskievicjus (Litwa) P pkt 11:18.
[+91 kg] Janusz Zarenkiewicz
+ Peter Nyman (Szwecja) W rsc 1
+ Andreas Schnieders (RFN) W pkt 3:2
- Aleksander Miroszniczenko (ZSRR) P wo.
19
4 Turniej Kwalifikacyjny do IO`1992
Halle, Niemcy
[3 - 8 marca 1992]
6 Turniej Kwalifikacyjny do IO`1992
San Pellegrino, Włochy
[23 - 29 marca 1992]
Reprezentanci Polski: [48 kg] Andrzej Rżany (Igloopol
Dębica, miejsce 5-8 - Baraże - REZERWOWY na IO 1992),
[54 kg] Robert Ciba (Olimpia Poznań, 5-8 - Baraże AWANS na IO 1992), [91 kg] Krzysztof Rojek (Igloopol
Dębica, 3-4 - AWANS na IO 1992).
Reprezentanci Polski: [63,5 kg] Adam Lejkam (Legia
Warszawa, miejsce 9-16), [67 kg] Wiesław Małyszko (GKS
Jastrzębie Zdrój, miejsce 2 - AWANS na IO 1992), [71 kg]
Tomasz Borowski (Gwardia Warszawa, 9-16).
WYNIKI WALK
WYNIKI WALK
[48 kg] Andrzej Rżany
+ Bernard Inom (Francja) W pkt 9:6
- Valentin Barbu (Rumunia) P pkt 5:12
- Władimir Ganczenko (Wspól. Niep. Państw) P pkt 14:17
+ Tsamis Panagiotis (Grecja) W wo
[63,5 kg] Adam Lejkam
- Abdelkadar Wahhabi (Belgia) P pkt 10:12
[54 kg] Robert Ciba
+ Ramzar Guler (Turcja) W pkt 13:6
- Philippe Wartelle (Francja) P pkt 14:21
+ Paul Lloyd (Anglia) W pkt 13:12
+ Nicolae Aliuta (Rumunia) W pkt 18:18/m.pkt.
[91 kg] Krzysztof Rojek
+ Massimo Lodi (Włochy) W pkt 19:8
+ Mikael Hook (Norwegia) W pkt 16:8
- Bert Teuchert (Niemcy) P pkt 8:12.
5 Turniej Kwalifikacyjny do IO`1992
Berck-sur-Mer, Francja
[9 - 15 marca 1992]
Reprezentanci Polski: [57 kg] Jacek Bielski (Start Elbląg,
miejsce 9-16), [60 kg] Dariusz Snarski (Hetman Białystok,
miejsce 2 - AWANS na IO 1992), [81 kg] Wojciech Bartnik
(Gwardia Wrocław, 5-8 - Baraże - REZERWOWY na IO
1992).
WYNIKI WALK
[57 kg] Jacek Bielski
- Andreas Tews (Niemcy) P pkt 6:19
[60 kg] Dariusz Snarski
+ Arthur Santana (Holandia) W pkt 17:9
+ Alan Vaughan (Anglia) W pkt 10:8
+ Janos Petrovics (Węgry) W pkt 15:6
- Julien Lorcy (Francja) P pkt 3:14
[81 kg] Wojciech Bartnik
+ Micky Jespersen (Dania) W rsc 3
- Patrice Aouissi (Francja) P pkt 2:13
+ Leif Keiski (Szwecja) W pkt 4:1
+ Michal Roman (Czechosłowacja) W rsc 2.
20
[67 kg] Wiesław Małyszko
+ Han Doorenbosch (Holandia) W rsc 1
+ Michael Carruth (Irlandia) W pkt 12:3
+ Petri Mannikko (Finlandia) W pkt 14:3
- Adrian Dodson (Anglia) P pkt 6:12
[71 kg] Tomasz Borowski
- Leonid Malecki (Litwa) P pkt 3:7.
7 Turniej Kwalifikacyjny do IO`1996
Vejle, Dania
[30 marca - 7 kwietnia 1996]
(Zobacz wyniki - 31 Mistrzostwa Europy Seniorów 1996)
8 Turniej Kwalifikacyjny IO`2000
Sewastopol, Ukraina
[5 - 12 października 1999]
Reprezentanci Polski: [48 kg] Marcin Jaworek (Gwardia
Warszawa, miejsce 5-8), [60 kg] Krzysztof Suchomski
(Halex Elbląg, 9-16), [67 kg] Przemysław Sobczak (Gwarek
Łęczna, 5-8), [75 kg] Paweł Kakietek (Gwardia Warszawa,
3-4).
WYNIKI WALK
[48 kg] Marcin Jaworek
- Brahim Asloum (Francja) P pkt 0:5
[60 kg] Krzysztof Suchomski
- Octavian Taycu (Mołdawia) P pkt 0:5
[67 kg] Przemysław Sobczak
- Boris Kander (Izrael) P pkt 2:3
[75 kg] Paweł Kakietek
+ Sergey Savicki (Białoruś) W pkt 4:1
+ Gajdarbek Gajdarbekow (Rosja) W pkt 3:2
- Akim Kuloglu (Turcja) P rsc 3.
Mistrzostwa Świata Seniorów
1 Mistrzostwa Świata Seniorów
Hawana, Kuba
[17 - 30 sierpnia 1974]
[60 kg] Ryszard Tomczyk
+ Chaidan Altanchoiag (Mongolia) W pkt
+ Juan Francisco Garcia (Meksyk) W pkt
- Simion Cutov (Rumunia) P pkt
[63,5 kg] Bogdan Gajda
- Calistrat Cutov (Rumunia) P pkt 0:5
[67 kg] Zbigniew Kicka ↓
+ Miguel Pena (Dominikana) W ko 2
+ Marijan Benes (Jugosławia) W pkt 3:2
+ Reinhard Skricek (RFN) W pkt
- Clinton Jackson (USA) P pkt
Reprezentanci Polski: [48 kg] Henryk Średnicki (GKS
Katowice, miejsce 9-16), [51 kg] Leszek Borkowski
(Gwardia Łódź, 5-8), [54 kg] Krzysztof Madej (Carbo
Gliwice, 5-8), [57 kg] Andrzej Jagielski (Hutnik Kraków, 58), [60 kg] Ryszard Tomczyk (BKS Bolesławiec, 5-8), [63,5
kg] Bogdan Gajda ( Górnik Pszów, 9-16), [67 kg] Zbigniew
Kicka (Górnik Pszów, MEDAL BRĄZOWY), [71 kg] Jerzy
Rybicki (Gwardia Warszawa, 5-8), [+81 kg] Andrzej
Biegalski (Górnik Pszów, 5-8).
WYNIKI WALK
[48 kg] Henryk Średnicki
- Remus Cosma (Rumunia) P rsc 3
[71 kg] Jerzy Rybicki
+ Keith Neil (Gujana ) W rsc 2
+ Wilfredo Guzman (Portoryko) W pkt
- Anatoliy Klimanov (ZSRR) P pkt
[+81 kg] Andrzej Biegalski
+ Joe Kalala (Ghana) W ko 1
- Fatai Ayinla (Nigeria) P pkt.
[51 kg] Leszek Borkowski
+ Kenji Wakasa (Japonia) W pkt
- Douglas Rodriguez (Kuba) P pkt
[54 kg] Krzysztof Madej
+ Jovito Rengifo (Wenezuela) W dys 3
- Wilfredo Gomez (Portoryko) P ko 2
[57 kg] Andrzej Jagielski
+ Shadrah Odhiambo (Uganda) W pkt
+ Juan Vargas (Argentyna) W pkt
- Rigoberto Garibaldi (Panama) P pkt
21
2 Mistrzostwa Świata Seniorów
Belgrad, Jugosławia
[6 - 20 maja 1978]
Reprezentanci Polski: [48 kg] Zbigniew Raubo (Legia
Warszawa, miejsce 9-16), [51 kg] Henryk Średnicki (GKS
Jastrzębie Zdrój, MEDAL ZŁOTY), [54 kg] Leszek Błażyński
(Szombierki Bytom, 17-32), [57 kg] Roman Gotfryd
(Wisłoka-Morsy Dębica, MEDAL BRĄZOWY), [60 kg] Leszek
Kosedowski (Stoczniowiec Gdańsk, 9-16), [63,5 kg]
Bogdan Gajda (Legia Warszawa, 5-8), [67 kg] Zbigniew
Kicka (Górnik Pszów, 5-8), [71 kg] Jerzy Rybicki (Gwardia
Warszawa, MEDAL BRĄZOWY), [75 kg] Janusz Gortat
(Legia Warszawa, 9-16), [81 kg] Paweł Skrzecz (Gwardia
Warszawa, 9-16), [+81 kg] Grzegorz Skrzecz (Gwardia
Warszawa, 9-16).
WYNIKI WALK
[54 kg] Leszek Błażyński
- Fazlija Sacirovic (Jugosławia) P pkt 0:5
[57 kg] Roman Gotfryd
+ Abdulkarim Haruna (Nigeria) W pkt 3:2
+ George Findo (Kenia) W pkt 3:2
- Angel Herrera (Kuba) P pkt 0:5
[60 kg] Leszek Kosedowski
- Lutz Kasebier (NRD) P pkt 1:4
[48 kg] Zbigniew Raubo
- Georgi Georgiev (Bułgaria) P pkt 2:3
[63,5 kg] Bogdan Gajda
+ Soceef Torres (Portoryko) W rsc 1
- Mehmet Bogujevci (Jugosławia) P pkt 1:4
[51 kg] Henryk Średnicki ↓
+ Vaclav Hornak (Czechosłowacja) W pkt 5:0
+ Sandor Orban (Węgry) W pkt 5:0
+ Alexander Mikhailov (ZSRR) W pkt 5:0
+ Hector Ramirez (Kuba) W pkt 5:0
[67 kg] Zbigniew Kicka
+ Kouadio Kouassi (Wybrzeże Kości Słoniowej) W pkt 4:1
+ Vincent Byarugaba (Uganda) W wo
- Ernst Muller (RFN) P rsc 2/kont
[71 kg] Jerzy Rybicki
+ Alfredo Lemus (Wenezuela) W pkt 5:0
+ Markus Intlekofer (RFN) W rsc 2/kont
- Viktor Savchenko (ZSRR) P ko 1
[75 kg] Janusz Gortat
+ Yassl Kone Glugowe (Wyb. Kości Słoniowej) W pkt 5:0
- Leonid Shaposznikov (ZSRR) P rsc 2
[81 kg] Paweł Skrzecz
- Nikolay Erofyeev (ZSRR) P rsc 1
[+81 kg] Grzegorz Skrzecz
- Dragomir Vujkovic (Jugosławia) P pkt 0:5
22
Mecze Międzypaństwowe Seniorów
[1928]
[14.07. 1928] Poznań: Polska - Austria 10:6
[04.11. 1928] Budapeszt: Polska - Węgry 5:11
[1929]
[02.02.1929] Wrocław: Polska - Niemcy 6:10
[15.03.1929] Katowice: Polska - Czechosłowacja 12:4
[12.05.1929] Warszawa: Polska - Węgry 8:8
[1930]
[06.01.1930] Katowice: Polska - Niemcy 6:10
[02.03.1930] Praga: Polska - Czechosłowacja 8:8
[11.04.1930] Wiedeń: Polska - Austria 8:8
[1931]
[01.02.1931] Warszawa: Polska - Czechosłowacja 8:8
[21.02.1931] Królewska Huta: Polska - Austria 13:3
[08.03.1931] Poznań: Polska - Węgry 10:6
[08.11.1931] Poznań: Polska - Niemcy 10:6
[1932]
[18.09.1932] Poznań: Polska - Włochy 8:8
[09.10.1932] Łódź: Polska - Austria 9:7
[13.11.1932] Dortmund: Polska - Niemcy 2:14
[04.12.1932] Poznań: Polska - Szwecja 8:8
[1933]
[08.10.1933] Poznań: Polska - Czechosłowacja 10:6
[1934]
[14.01.1934] Sztokholm: Polska - Szwecja 6:10
[20.04.1934] Budapeszt: Polska - Węgry 6:10
[29.04.1934] Poznań: Polska - Niemcy 6:10
[29.04.1934] Warszawa: Polska II - Austria 10:6
[24.05.1934] Chicago: Polska - USA 2:14
[14.10.1934] Warszawa: Polska - Czechosłowacja 11:5
[23.11.1934] Essen: Polska - Niemcy 5:11
[1935]
[10.02.1935] Poznań: Polska - Węgry 9:7
[01.09.1935] Warszawa: Polska - Niemcy 6:10
[1936]
[06.03.1936] Poznań: Polska - Belgia 13:3
[1937]
[07.01.1937] Poznań: Polska - Norwegia 12:4
[14.02.1937] Dortmund: Polska - Niemcy 5:11
[21.02.1937] Łódź: Polska - Austria 15:1
[29.03.1937] Warszawa: Polska - Węgry 10:6
[05.12.1937] Oslo: Polska - Norwegia 12:4
[08.12.1937] Nykoeping: Polska - Dania 10:6
[1938]
[16.01.1938] Warszawa: Polska - Włochy 11:5
[13.02.1938] Poznań: Polska - Niemcy 10:6
[20.03.1938] Helsinki: Polska - Finlandia 10:6
[22.03.1938] Tallinn: Polska - Estonia 12:4
[10.04.1938] Budapeszt: Polska - Węgry 8:8
[15.06.1938] Warszawa: Polska - Francja 14:2
[06.08.1938] Wenecja: Polska - Włochy 4:12
[10.08.1938] Rimini: Polska - Włochy II 8:8
[13.11.1938] Wrocław: Polska - Niemcy 4:12
[13.11.1938] Toruń: Polska II - Łotwa 12:4
[08.12.1938] Warszawa: Polska - Szwajcaria 14:2
[11.12.1938] Łódź: Polska - Estonia 10:6
[1939]
[16.01.1939] Sztokholm: Polska - Szwecja 12:4
[16.01.1939] Warszawa: Polska II - Holandia 16:0
[12.02.1939] Poznań: Polska - Węgry 14:2
[12.03.1939] Lwów: Polska - Finlandia 14:2
[12.03.1939] Ryga: Polska II - Łotwa 10:6
[15.03.1939] Liepaja: Polska II - Łotwa II 14:2
[19.03.1939] Poznań: Polska - Włochy 10:6
[1945]
[16.12.1945] Poznań: Polska - Czechosłowacja 10:6
[1946]
[20.01.1946] Praga: Polska - Czechosłowacja 7:9
[22.09.1946] Praga: Polska - Jugosławia 10:6
[23.09.1946] Praga: Polska - Czechosłowacja 6:10
[25.09.1946] Praga: Polska - ZSRR 4:12
[15.12.1946] Sztokholm: Polska - Szwecja 8:8
[18.12.1946] Norrkoeping: Polska - Szwecja II 10:6
[1947]
[02.02.1947] Warszawa: Polska - Czechosłowacja 12:4
[05.02.1947] Łódź: Polska II - Czechosłowacja 7:9
[28.03.1947] Łódź: Polska - Szwecja 10:6
[30.03.1947] Gdańsk: Polska II - Szwecja 10:6
[12.10.1947] Warszawa: Polska - ZSRR 6:10
[16.10.1947] Katowice: Polska II - ZSRR 4:12
[16.10.1947] Gdańsk: Polska III - ZSRR 2:14
[18.11.1947] Praga: Polska - Czechosłowacja 4:12
[21.11.1947] Bratysława: Polska - Słowacja 7:9
[28.12.1947] Poznań: Polska - Węgry 8:8
[30.12.1947] Warszawa: Polska II - Węgry 6:10
[1948]
[17.10.1948] Budapeszt: Polska - Węgry 8:8
[07.11.1948] Poznań: Polska - Czechosłowacja 12:4
[1949]
[27.02.1949] Wrocław: Polska - Węgry 8:8
[02.03.1949] Gdańsk: Polska II - Węgry 8:8
[10.03.1949] Gottwaldow: Polska - Czechosłowacja 8:8
23
[13.03.1949] Wielkie Zamki: Polska - Słowacja 11:5
[27.10.1949] Helsinki: Polska - Finlandia 6:10
[30.10.1949] Lappeenranta: Polska - Finlandia II 12:4
[1950]
[08.10.1950] Wrocław: Polska - Finlandia 12:4
[11.10.1950] Lublin: Polska II - Finlandia 8:4
[12.11.1950] Budapeszt: Polska - Węgry 2:14
[10.12.1950] Łódź: Polska - Czechosłowacja 12:4
[13.12.1950] Kraków: Polska II - Czechosłowacja 8:8
[1951]
[21.10.1951] Svit: Polska - Czechosłowacja 10:10
[25.10.1951] Praga: Polska II - Czechosłowacja II 10:10
[10.12.1951] Helsinki: Polska - Finlandia 8:12
[1952]
[27.01.1952] Budapeszt: Polska II - Węgry II 14:6
[27.01.1952] Poznań: Polska - Węgry 8:12
[17.02.1952] Wrocław: Polska - Czechosłowacja 14:6
[20.02.1952] Szczecin: Polska II - Czechosłowacja 8:8
[07.03.1952] Moskwa: Polska - ZSRR 2:18
[08.03.1952] Moskwa: Polska - NRD 14:6
[10.03.1952] Moskwa: Polska - Czechosłowacja 12:8
[12.03.1952] Moskwa: Polska - Rumunia 14:6
[13.03.1952] Moskwa: Polska - Węgry 12:8
[14.03.1952] Moskwa: Polska - Bułgaria 16:4
[07.12.1952] Warszawa: Polska - Finlandia 14:6
[1953]
[08.11.1953] Helsinki: Polska - Finlandia 8:12
[1954]
[24.01.1954] Budapeszt: Polska - Węgry 10:10
[21.03.1954] Warszawa: Polska - Belgia 18:2
[24.03.1954] Łódź: Polska II - Belgia 14:6
[25.04.1954] Lipsk: Polska II - NRD II 20:0
[25.04.1954] Wrocław: Polska - NRD 14:6
[28.04.1954] Berlin: Polska II - NRD III 16:4
[28.04.1954] Katowice: Polska III - NRD 12:8
[16.09.1954] Sofia: Polska - Bułgaria 18:2
[18.09.1954] Sofia: Polska - ZSRR 16:4
[20.09.1954] Sofia: Polska - NRD 18:2
[21.09.1954] Sofia: Polska - Węgry 14:6
[22.09.1954] Sofia: Polska - Czechosłowacja 12:8
[26.11.1954] Paryż: Polska - Francja 12:8
[30.11.1954] Antwerpia: Polska - Belgia 16:4
[06.12.1954] Katowice: Polska - Finlandia 16:4
[1955]
[23.10.1955] Warszawa: Polska - Jugosławia 17:3
[25.10.1955] Lublin: Polska II - Jugosławia 13:5
[20.11.1955] Praga: Polska - Czechosłowacja 8:12
[04.12.1955] Helsinki: Polska - Finlandia 14:6
[1956]
[29.01.1956] Budapeszt: Polska II - Węgry II 8:12
[29.01.1956] Nowa Huta: Polska - Węgry 16:4
[19.02.1956] Warszawa: Polska - RFN 14:6
24
[21.02.1956] Poznań: Polska - RFN 16:4
[06.05.1956] Warszawa: Polska - Anglia 16:4
[08.05.1956] Gdańsk: Polska - Anglia 12:8
[31.08.1956] Belgrad: Polska - Jugosławia 7:13
[04.09.1956] Sarajewo: Polska - Jugosławia II 8:12
[1957]
[10.02.1957] Dortmund: Polska - RFN 16:4
[12.02.1957] Frankfurt nad Menem: Polska - RFN II 11:9
[07.03.1957] Moskwa: Polska II - ZSRR II 2:18
[10.03.1957] Moskwa: Polska II - ZSRR III 6:14
[14.04.1957] Warszawa: Polska - Finlandia 18:2
[15.11.1957] Helsinki: Polska - Finlandia 10:10
[20.11.1957] Londyn: Polska - Anglia 14:6
[22.11.1957] Manchester: Polska - Anglia 16:4
[07.12.1957] Budapeszt: Polska - Węgry 10:10
[08.12.1957] Rzeszów: Polska II - Węgry II 16:4
[1958]
[09.03.1958] Łódź: Polska - RFN 18:2
[11.03.1958] Warszawa: Polska II - RFN 10:10
[21.03.1958] Warszawa: Polska - Francja 16:4
[23.06.1958] Bydgoszcz: Polska - Jugosławia 18:2
[04.10.1958] Rostock: Polska - NRD 10:10
[06.10.1958] Lipsk: Polska - NRD II 12:8
[09.11.1958] Wrocław: Polska - Węgry 16:4
[09.11.1958] Poznań: Polska II - Norwegia 18:2
[11.11.1958] Kraków: Polska III - Norwegia 16:2
[1959]
[06.02.1959] Essen: Polska - RFN 10:10
[22.02.1959] Wrocław: Polska II - Jugosławia II
[22.02.1959] Zagrzeb: Polska - Jugosławia 12:8
[24.02.1959] Kalisz: Polska III - Jugosławia II 14:6
[24.02.1959] Ljubljana: Polska - Jugosławia III 14:6
[31.05.1959] Szczecin: Polska II - NRD II 10:10
[02.06.1959] Zielona Góra: Polska III - NRD II 10:10
[17.09.1959] Glasgow: Polska - Szkocja 12:8
[1960]
[10.04.1060] Łódź: Polska - RFN 16:4
[12.04.1960] Poznań: Polska II - RFN 12:8
[13.10.1960] Glasgow: Polska - Szkocja 14:6
[16.10.1960] Perth: Polska - Szkocja II 16:4
[28.10.1960] Berlin: Polska II - NRD II 10:10
[30.10.1960] Gdańsk: Polska - NRD 16:4
[02.11.1960] Szczecin: Polska III - NRD 14:6
[1961]
[27.08.1961] Warszawa: Polska - Japonia 14:0
[06.10.1961] Berlin: Polska - NRD 10:10
[08.10.1961] Senftenberg: Polska - NRD III 14:6
[15.10.1961] Toruń: Polska II - NRD II 18:2
[17.10.1961] Białystok: Polska III - NRD II 12:8
[27.11.1961] Łódź: Polska - Szkocja 16:4
[28.11.1961] Kraków: Polska II - Szkocja 12:8
[10.12.1961] Budapeszt: Polska - Węgry 12:8
[10.12.1961] Katowice: Polska II - Węgry II 12:8
Mistrzostwa Polski Seniorów
1 Mistrzostwa Polski Seniorów
Poznań [23 - 24 kwietnia 1924]
2 Mistrzostwa Polski Seniorów
Warszawa [5 - 6 grudnia 1925]
[51 kg]
1) Mieczysław Neumann (Zbyszko Poznań)
2) Mieczysław Ciężki (WKB Poznań)
3-4) Antoni Szepke (WKB Poznań)
[51 kg]
1) Stefan Głon (Warta Poznań)
2) Artur Danzynger (Makabi Warszawa)
[54 kg]
1) Władysław Menka (WKB Poznań)
2) Zygmunt Smolak (WKB Poznań)
3-4) Józef Przepiórka (WKB Poznań)
[58 kg]
1) Jan Gotowała (KKB Inowrocław)
2) Edward Janusz (WKB Poznań)
3-4) Zygmunt Szymański (WKB Poznań)
[+80 kg]
1) Tomasz Konarzewski (ŁKB Łódź)
2) Zygmunt Radziejewski (WKB Poznań).
1 Mistrzostwa Polski Seniorów
Warszawa [3 - 4 maja 1924]
[62 kg]
1) Kazimierz Świtek KKB Inowrocław)
2) Antoni Snopek KKB Inowrocław)
3-4) Edmund Dolniak (Zbyszko Poznań),
Wacław Kolasiński (WKB Poznań)
[54 kg]
1) Władysław Menka (Warta Poznań)
2) Józef Zdzienicki (PTA Warszawa)
[58 kg]
1) Feliks Iwański (Warta Poznań)
2) Zygmunt Plewiński (Krusche-Ender Pabianice)
3-4) Teodor Wochnik (Boxing Club Królewska Huta)
[62 kg]
1) Zygfryd Wende (Cestes Warszawa)
2) Mieczysław Ciężki (Warta Poznań)
3-4) Jankiel Anker (Makabi Warszawa)
[67 kg]
1) Zygfryd Wende (Cestes Warszawa)
2) Jan Arski (Warta Poznań) i Jerzy Snopek (BKS Katowice)
[73 kg]
1) Jerzy Dehnisch (BKS Katowice)
2) Tadeusz Kwiatkowski (Krusche-Ender Pabianice)
3-4) Wilhelm Snopek (BKS Katowice),
Józef Chrzanowski (AZS Warszawa)
[67 kg]
1) Jan Ertmański (WKB Poznan)
2) Jan Palacz (Zbyszko Poznań)
[80 kg]
1) Erwin Stibbe (Union Łódź)
2) Kazimierz Włodarczyk (Warta Poznań)
3-4) Jan Gerbich (Krusche-Ender Pabianice)
[73 kg]
1) Leon Kuczkowski (Zbyszko Poznań)
2) Władysław Zakrzewski (AZS Kraków)
3-4) Edwin Cywiński (KKB Inowrocław)
[+80 kg]
1) Tomasz Konarzewski (Union Łódź) – utrzymał tytuł
mistrza Polski bez walki.
[80 kg]
1) Jan Gerbich (ŁKB Łódź)
2) Eugeniusz Nowak (ŁKB Łódź)
25
3 Mistrzostwa Polski Seniorów
Łódź [5 - 6 czerwca 1926]
4 Mistrzostwa Polski Seniorów
Katowice [2 - 3 kwietnia 1927]
[51 kg]
1) Wiktor Moczko (Sokół II Katowice)
2) Marian Szulc (Unia Poznań)
[51 kg]
1) Wiktor Moczko (Sokół II Katowice)
2) Stefan Matuszewski (Warta Poznań)
3-4) Stanisław Wajerowicz (Krusche-Ender Pabianice).
[54 kg]
1) Jan Górny (Boxing Club Królewska Huta)
2) Stefan Wojtysiak (Warta Poznań)
[58 kg]
1) Feliks Iwański (Unia Poznań)
2) Karol Pietraszek (Krusche-Ender Pabianice),
3-4) Teodor Wochnik (Boxing Club Królewska Huta)
[62 kg]
1) Witold Majachrzycki (Warta Poznań)
2) Stanisław Lewandowski (Krusche-Ender Pabianice)
3-4) Alojzy Gawlik (Boxing Club Królewska Huta)
[67 kg]
1) Jan Arski (Warta Poznań)
2) Artur Seidel (Union Łódź)
3-4) Józef Wieczorek (BKS Katowice)
[73 kg]
1) Jan Ertmański (Warta Poznań)
2) Władysław Gruszka (Sokół II Katowice)
[80 kg]
1) Jan Gerbich (Krusche-Ender Pabianice)
2) Ernest Jokiel (Boxing Club Królewska Huta)
3-4) Stefan Wiśniewski (Warta Poznań)
[+80 kg]
1) Tomasz Konarzewski (Union Łódź)
2) Zygmunt Heljasz (Warta Poznań).
[54 kg]
1) Teodor Pyka (Boxing Club Królewska Huta)
2) Karol Marczak (Krusche-Ender Pabianice)
3-4) Marian Szulc (Unia Poznań)
Adam Wagner (Czarni Lwów)
[58 kg]
1) Feliks Iwański (Unia Poznań)
2) Józef Krautwurst (KS 06 Mysłowice)
3-4) Karol Pietraszek (Union Łódź)
Janusz Działowski (Vasrovia Warszawa)
[62 kg]
1) Zygfryd Wende (KS 06 Mysłowice)
2) Witold Majchrzycki (Warta Poznań)
3-4) Zachariasz Gawili (Union Łódź)
Zygmunt Leszczuk (Czarni Lwów)
[67 kg]
1) Jan Arski (Warta Poznań)
2) Artur Seidel (Union Łódź)
3-4) Władysław Dubniak (Czarni Lwów)
Artur Hermeth (KS 06 Mysłowice)
[73 kg]
1) Aleksander Czarniecki (Union Łódź)
2) Ernest Jokiel (Boxing Club Królewska Huta)
3-4) Marcel Czarnecki (Warta Poznań)
Henryk Meyer (Cracovia Kraków)
[80 kg]
1) Jan Gerbich (Krusche-Ender Pabianice)
2) Kazimierz Włodarczyk (Unia Poznań)
3-4) Stanisław Cendrowski (Varsovia Warszawa)
Alfred Kupka (BKS Katowice).
4 Mistrzostwa Polski Seniorów
Mysłowice [30 października 1927]
[+80 kg]
1) Erwin Stibbe (Cracovia Kraków)
2) Jerzy Wocka (KS 06 Mysłowice).
26
5 Mistrzostwa Polski Seniorów
Warszawa [17 - 18 marca 1928]
6 Mistrzostwa Polski Seniorów
Katowice [6 - 7 kwietnia 1929]
[51 kg]
1) Wiktor Moczko (Sokół II Katowice)
2) Stanisław Wajerowicz (Krusche-Ender Pabianice)
3-4) Władysław Stępniak (Warta Poznań)
Leon Kazimierski (Varsovia Warszawa)
[51 kg]
1) Wiktor Moczko (BKS Katowice)
2) Zygmunt Warczewski (Klub Cyganiewicza Lwów)
3-4) Kazimierz Sworzeniowski (Wawel Kraków)
Marian Chmielewski (KSC Poznań)
[54 kg]
1) Stefan Głon (Warta Poznań)
2) Adam Pomper (Czarni Lwów)
3-4) Teodor Pyka (BKS Katowice)
Henryk Chmielewski (Sokół Łódź)
[54 kg]
1) Stefan Głon (Warta Poznań)
2) Teodor Pyka (BKS Katowice)
3-4) Kempa (Olimpia Grudziądz)
Adam Wagner (Czarni Lwów)
[58 kg]
1) Jan Górny (BKS Katowice )
2) Marian Karaśkiewicz (Warta Poznań)
3-4) Henryk Dąbrowski (YMCA Warszawa)
Jan Gryc (Sokół Łódź)
[58 kg]
1) Jan Górny (BKS Katowice)
2) Józef Wróblewski (Olimpia Grudziądz)
3-4) Józef Cyran (Zjednoczone Łódź)
Alojzy Moczko (Wawel Kraków)
[62 kg]
1) Witold Majchrzycki (Warta Poznań)
2) Teodor Wochnik (Boxing Club Królewska Huta)
3-4) Stefan Głowacki (Skra Warszawa)
Adam Seweryniak (Sokół Łódź)
[62 kg]
1) Teodor Wochnik (BKS Katowice)
2) Stefan Głowacki (Skra Warszawa)
3-4) Stanisław Anioła (HCP Poznań)
Alfons Witkowski (Olimpia Grudziądz)
[67 kg]
1) Jan Arski (Warta Poznań)
2) Stanisław Kulesa (KS 06 Mysłowice)
3-4) Marian Reutt (AZS Warszawa)
Józef Wieczorek (Cracovia Kraków)
[67 kg]
1) Jan Arski (Warta Poznań)
2) Józef Wysocki (Makabi Warszawa)
3-4) Gerard Kowolik (BKS Katowice)
Dominik Studnicki (Wawel Kraków)
[73 kg]
1) Mieczysław Czerwień (KS 06 Mysłowice)
2) Stefan Kubicki (Skra Warszawa)
3-4) Tadeusz Żelewski (Czarni Lwów)
Antoni Block (Krusche-Ender Pabianice)
[73 kg]
1) Witold Majchrzycki (Warta Poznań)
2) Józef Wieczorek (BKS Katowice)
3-4) Bolesław Morawa (Wawel Kraków)
Artur Seidel (Union Łódź)
[80 kg]
1) Jan Gerbich (Krusche-Ender Pabianice)
2) Stefan Wiśniewski (Warta Poznań)
3-4) Władysław Gruszka (BKS Katowice)
Stanisław Cendrowski (Varsovia Warszawa)
[80 kg]
1) Stefan Wiśniewski (Warta Poznań)
2) Jan Kempa (Sokół Łódź)
3-4) Józef Zimniowski (KS 27 Orzegów)
Piotr Mizerski (YMCA Warszawa)
[+80 kg]
1) Alfred Kupka (BKS Katowice)
2) Stanisław "Finn" Finkelstein (Makabi Warszawa).
[+80 kg]
1) Alfred Kupka (BKS Katowice) - utrzymał tytuł mistrza
Polski bez walki.
27
28
7 Mistrzostwa Polski Seniorów
Poznań [5 - 6 kwietnia 1930]
8 Mistrzostwa Polski Seniorów
Warszawa [17 - 19 kwietnia 1931]
[51 kg]
1) Mieczysław Forlański (Warta Poznań)
2) Leon Kazimierski (Polonia Warszawa)
3-4) Zygmunt Pawlak (IKP Łódź)
Alfred Michalski (BKS Katowice)
[51 kg]
1) Wiktor Moczko (BKS Katowice)
2) Franciszek Wolniakowski (Warta Poznań)
3-4) Jan Jaskółkowski (Gedania Gdańsk)
Zygmunt Kaszewski (SMP Wilno)
[54 kg]
1) Władysław Stępniak (Warta Poznań)
2) Józef Cyran (Zjednoczone Łódź)
3-4) Jan Bianga (Gedania Gdańsk)
Bolesław Staniszewski (YMCA Warszawa)
[54 kg]
1) Mieczysław Forlański (Warta Poznań)
2) Stefan Głon (Warszawianka Warszawa)
3-4) Jan Bianga (Gedania Gdańsk)
Zenon Kokot (Naprzód Lipiny)
[58 kg]
1) Jan Górny (BKS Katowice)
2) Zbigniew "Warecki" Warzecha (Warta Poznań)
3-4) Zygmunt „Orlicz” Hein (YMCA Warszawa)
Józef Wróblewski (HiV Grudziądz)
[58 kg]
1) Jerzy Rudzki (Naprzód Lipiny)
2) Józef Cyran (Zjednoczone Łódź)
3-4) Józef Wróblewski (HiV Grudziądz)
Marian Czerniak (HCP Poznań)
[62 kg]
1) Teodor Wochnik (BKS Katowice)
2) Stanisław Anioła (HCP Poznań)
3-4) Ignacy Trojan (Czarni Lwów)
Alfons Witkowski (HiV Grudziądz)
[62 kg]
1) Henryk Chmielewski (IKP Łódź)
2) Stanisław Anioła (Warta Poznań)
3-4) Alfons Witkowski (HiV Grudziądz)
Stefan Brzóska (Warszawianka Warszawa)
[67 kg]
1) Jan Arski (Warta Poznań)
2) Bronisław Strzelec (Skra Warszawa)
3-4) Eugeniusz Trzonek (Sokół Łódź)
Bronisław Mirynowski (WKB Wilno)
[67 kg]
1) Adam Seweryniak (Sokół Łódź)
2) Jan Arski (Warta Poznań)
3-4) Stefan Wolski (Polonia Warszawa)
Bronisław Wrosz (Sokół I Grudziądz)
[73 kg]
1) Witold Majchrzycki (Warta Poznań)
2) Wolf Stahl (IKP Łódź)
3-4) Bolesław Brolik (Czarni Lwów)
Józef Wieczorek (BKS Katowice)
[73 kg]
1) Witold Majchrzycki (Warta Poznań)
2) Józef Wieczorek (BKS Katowice)
3-4) Artur Seidel (Polonia Warszawa)
Eugeniusz Trzonek (Sokół Łódź)
[80 kg]
1) Tomasz Konarzewski (IKP Łódź)
2) Stefan Wiśniewski (Warta Poznań)
3-4) Tadeusz Żelewski (Czarni Lwów)
Bolesław Bindzius (Gedania Gdańsk)
[80 kg]
1) Stefan Wiśniewski (Warta Poznań)
2) Teodor Wystrach (Gedania Gdańsk)
3-4) Herman Gross (Hasmonea Lwów)
„Rosław” Rodziewicz (Zjednoczone Łódź)
[+80 kg]
1) Erwin Stibbe (Union Łódź)
2) Władysław Gruszka (Polonia Warszawa)
3-4) Jerzy Wocka (KS 06 Mysłowice)
Jan Jucha (Czarni Lwów).
[+80 kg]
1) Erwin Stibbe (Union Łódź)
2) Jerzy Wocka (KS 06 Mysłowice)
3-4) Jerzy Zając (Pogoń Lwów)
Bolesław Bindzius (Gedania Gdańsk).
90 LAT HISTORII POLSKIEGO BOKSU W TABELACH
MĘŻCZYŹNI
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SENIORÓW
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
ROK
MIASTO ZAWODNICY
1924
Paryż
5
1928
Amsterdam
4
1936
Berlin
7
1948
Londyn
6
1952
Helsinki
10
1956
Melbourne
9
1960
Rzym
10
1964
Tokio
10
1968
Meksyk
11
1972
Monachium
11
1976
Montreal
11
1980
Moskwa
11
1988
Seul
7
1992
Barcelona
8
1996
Atlanta
4
2000
Sydney
5
2004
Ateny
3
2008
Pekin
2
RAZEM
134
WALK
ZWYCIĘSTW
PORAŻEK
0
5
2
4
7
8
8
6
13
9
6
9
28
9
30
7
20
10
18
10
19
10
17
11
13
7
4
8
4
4
3
5
2
3
2
2
196
127
323
MEDALE
ZŁOTO SREBRO BRĄZ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
2
1
3
3
3
1
3
1
2
2
1
1
2
1
0
4
0
1
4
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
26
43
29
SPIS TREŚCI
1. Lista Prezesów PZB
2. Lista trenerów kadr narodowych PZB
3. Wstęp
4. Lucjan Olszewski: 60 LAT PZB
5. Adam Ćwikiński: Ze szpalt starych gazet
6. Udział w Igrzyskach Olimpijskich
7. Udział w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich
8. Turnieje Kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich
9. Mistrzostwa Świata Seniorów
10. Mistrzostwa Świata Seniorek
11. Mistrzostwa Świata Juniorów
12. Mistrzostwa Świata Juniorek i Kadetek
13. Mistrzostwa Świata Kadetów
14. Puchar Świata Seniorów
15. Mistrzostwa Krajów Socjalistycznych Seniorów
16. Igrzyska Dobrej Woli Seniorów
17. Mistrzostwa Europy Seniorów
18. Mistrzostwa Europy Seniorek
19. Mistrzostwa Europy Juniorów
20. Mistrzostwa Europy Juniorek
21. Mistrzostwa Europy Kadetów
22. Mistrzostwa Europy Kadetek
23. Mistrzostwa Europy Młodzików
24. Turnieje Kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy Seniorów
25. Mistrzostwa Unii Europejskiej Seniorów
26. Mistrzostwa Unii Europejskiej Seniorek
27. Mistrzostwa Unii Europejskiej Juniorów i Kadetów
28. Mecze Międzypaństwowe Seniorów
29. Mecze Międzypaństwowe Seniorek
30. Mecze Międzypaństwowe Młodzieżowców
31. Mecze Międzypaństwowe Juniorów
32. Mecze Międzypaństwowe Kadetów
33. Mecze Międzypaństwowe Juniorek i Kadetek
30
34. Mistrzostwa Polski Seniorów
35. Mistrzostwa Polski Seniorek
36. Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów
37. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (M)
38. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (K)
39. Mistrzostwa Polski Juniorów
40. Mistrzostwa Polski Juniorek
41. Mistrzostwa Polski Kadetów
42. Mistrzostwa Polski Kadetek
43. Mistrzostwa Polski Młodzików
44. 90 lat Historii Polskiego Boksu w tabelach
31