Untitled - Fellowship Tract League

Transkrypt

Untitled - Fellowship Tract League
Czy wiesz ? Masz dług spowodowany
twoimi grzechami.
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.”
(Rzymian 3,23)
„A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są
pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i
aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.” (Rzymian 3,19)
Czy uświadamiasz sobie ?
Jakie będą w wieczności konsekwencje
twego grzechowego długu ?
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć;” (Rzymian 6,23a)
„I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego;
owo jezioro ogniste, to druga śmierć.” (Objawienie 20,14)
„A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków.”
(Objawienie 14,11a)
Czy słyszałeś ? Twój grzechowy
dług został „W pełni spłacony”.
„A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi
lud swój od grzechów ich.”
(Mateusza 1,21)
„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga;”
(1 Piotra 3,18)
„A gdy Jezus skosztował octu rzekł: Wykonało się ! I
skłoniwszy głowę oddał ducha.”
(Jana 19,30)
Czy chcesz uwierzyć ? Biblia przedstawia,
co Bóg uczynił dla ciebie.
„Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że
Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić
grzeszników.”
(1 Tymoteusza 1,15a)
„A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg,
a żywot ten jest w Synu Jego.”
(1 Jana 5,11)
„Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w Niego wierzy, nie
będzie zawstydzony.”
(Rzymian 10,11)
Czy zechcesz zaufać ? W pełni powierzając na
wieczność swą duszę Jezusowi Chrystusowi.
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie
zginął, ale miał żywot wieczny.”
(Jana 3,16)
„I że w Nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym
wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez
zakon Mojżesza.”
(Dzieje 13,39)
„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom.”
(Dzieje 13,31b)
Pamiętaj: Należy zaufać Jezusowi,
niczemu i nikomu innemu.
„A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za
łaskę lecz za należność; Gdy zaś kto nie spełnia uczynków,
ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę
jego poczytuje mu się za sprawiedliwość.” (Rzymian 4,4-5)
„Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże: wierzyć
w tego, którego On posłał.”
(Jana 6,28b-29)
„Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony
przez wiarę, niezalenie od uczynków zakonu.”
(Rzymian 3,28)
Czy uznałeś
„ZAPŁACONE W PEŁNI”
jako receptę na spłacenie twojego
grzechowego długu ?
Obieram zaufanie Jezusowi Chrystusowi i jego
pełną zapłatę za mój grzechowy dług.
„O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego
wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego.”
(Dzieje 10,43) „Albowiem sercem wierzy się ku
usprawiedliwieniu, a ustami wierzy się ku zbawieniu.”
(Rzymian 10,10) „Każdy kto wzywa imienia Pańskiego,
zbawiony będzie.” (Rzymian 10,13)
Odrzucam zapłatę Jezusa Chrystusa i ufam w
swoje zasługi.
„Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie
zbawienie ? (Hebrajczyków 2,3a) „W ogniu płomienistym,
wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym,
którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.
Poniosą oni karę; zatracnie wieczne, oddalenie od oblicza
Pana i od mocy chwały Jego.” (2 Tesaloniczan 1,8-9)
Jeśli po przeczytaniu tego traktatu zdecydowaliście się zaufać Jezusowi
Chrystusowi jako swojemu Zbawcy, prosimy o napisanie do nas.
Imię i nazwisko
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Stan
Wiek
FELLOWSHIP TRACT LEAGUE
P.O. BOX 164 • LEBANON, OH 45036
www.fellowshiptractleague.org © Traktat 6510 (Polish)
Wszystkie traktaty są bezpłatne jak ustanowił Bóg. Nie na sprzedaż.

Podobne dokumenty