broszuraWPUkatowice1..

Komentarze

Transkrypt

broszuraWPUkatowice1..
.
._
"..
r_
.'
..'"
.""
,
. .f ~ '
I
:
~
1.'
.-
.
1<)55
l
-
'
.
,
.
-'
,
. .
.J
. -.~__
.
.,
'.
1)-
..
".
;..
..
'1
N
O
F
WYDZIAŁU
WYDANIE
R
M
URBANISTYKI
SPECJALN
A,
T
O
R
ARCHITEKTURY
1985 r.
."
1<)55
,
,
u
ICJ65
Prezyd:blIil
Przewodnicąy
~ioje\'lódzkiej
Rady
w Katowicach
Prawidło
Narodo<\'lej
organizcj
z
przestni,
najowszymi
wymogai
wiedzy
człowi8ka~
1 aty
te
Draz
cDlem jest
zadni,
kt6re
postaf,v:i,ono przed
przed
kolektY\iem
Urbanisty~zej
Praco1,;J.ni
w
ludzkiej
ktÓ1'~TCh ostaecznym
socjalizmu!)
dobr
zgodnie
przy
10
1-1e>j<3\:lódzkiej
Prezydiu.n:
VIHN
Kato\i~ch
Droga
wiodąca
b;'Ił.a
do
łat'v1ćlo
realizcj
tych
1fymagala
kształceni
złożnej
mG
t.rudnej
meracji
oraz
tod
pracy
swojeg
kiego
je
oraz
instrument
przestrzc!~n~-;goe
w
wnoszą
naszego
ceny
międzycase
wkład
woje6dzta
działn
może cel....
vvojer.'lództ\l!a katowic-
powstałych
Ternowych,
rozwju
się
zagospod~u'olv'la:nia
pracy
Pracowni
lo
Pra~
Wojewódzka
terenu
planaml
Wynik
aglo=
poszczycić
pokryci~m
do
ludnościwejó
istnea
cownia Urbanistycz
kO\1itym
'..,ypraco...,
wielkj
i
10=leci
\'"'J"=
odpowiednich
i
problematyki
przemysłowj
W
n10
\<JSZJ'5 tkim
specjalitów
kadry
wanla\'lłasns'ch
r;rzede
zad6
w
oraz
stanowią
Rad Earodo\'fych
\1szystkich
szczeblio
U
progu
następej
10-atki
praco~Jnikom
wojeództa
życzenia
dalsz~ch
służby
składm
sukceów
katowiceg.
wszytkim
urba...'1istycznej
w
pracy
dzie=
n:l ~ląsku
dla
d~bra
Podsekrtaz
Stanu
';! I"1inisterstwie
i Przemysłu
Builo';'nict\Ja
Budowlanych
Materil6w
Poke.z
miej sC:)\iych
nego,
wykonanych
na
i
pracowni
lat
sluib~
v/ vloje'./6clz-
stycznych,
jaką
ti
1)rzest.rz0n'~
istnea
;urbani
roli
st'rrier6.zenia
pełnić
zagospodaroi'/ania
1:l ciągu~10
tVlie ka tow,ickim
liwDści
planów
pełni
urbanistycz
w
stuarz
oraz
mo:?-
jaką
procesi
pO~'iin~
planowi
rcalizj~nwe$tyobs
voje6aztw.
I
Charkteysczn
cehy
\vyraża,ją
sili
zagospdil~wn
m,,~n.\rj,5'"'.krotnię
1 km2 pO\'lierzchni',:d4iż
nienia,
prawie
miast
i
się
oraz
z
obs:::e,rach
miprzevrc'zami
aby zJ.ać
oraz
f l'"zez
Urbanistycze
\:lszjstkich
mi~st
miejsc
..na\. tych
~
planowi
~osparczG
te
prz(:z
~ogą
planoviQ~1ic
~C.:ji8s;lan,
lJlanJvla-
kraju.
vlykonały
ozólne.
l)lany
iJ1any
zni.1cznej
poddan/ch
O~rozpo::nanie
li1aso'\.';y;,'~
zago s,pod.s.!'O';';YI':8.n;rch
VI
,;obs:::a'róvl
i
z!~ac:.'.eni3.
i osiedliuojo\JÓ,,~_zt\'ią,
oparciu
na
\'t $2d.si~~~zt\"lie
i
terenaeh,
o,;ólnc
z:.::s..)olC;\,.r
liczby
Hsi
pl'OCOS\.lr:1 im.'05'"
miejsco\'J?ch
zośt.ały, ponadto opraCOt~'a.nę \ilosk~
Wniosk
prz(;;mysl
pracy
rintcnsY\Tny
szczcGółeuc
tycyjnym.t,lj'
\'Jyst~pujqGe
l
osalLniczycłr;\ri:plo..ny
plany
i wysy-
L'1asy. tO':!3.:CO;';:.:j
pr~co\lnic~tereno\Vo
oraz
hałly
zv;'i~~z3.nc z ~"OSi:;od.2X~~:;
transportem
najbar'dziej
jedl10stek
nal~łac~ó\'! kra.-
[email protected],
spra\'IQ z niezbfJu.ośc
pr ze s trzennego
\!oje-
za-
lu.::nościt;do
E;cbie
H s.;:)osób
1/6
j>oil1ietrzaatr:~osfę[email protected]
ieko\'!l~
mieszkańcó'.-r
in;;;0st,~'cyjne
okolo
mieszkanio...lych'~łtructności
Vlodno-śc
zalu~-
nim.truośc;lkazyje,
Z<1GospodarO\'IJ.n,'ch.
zespoł6vl
na
stanowi
Ho.kłady
szkody
zviąan~
gę~tość
woje6~zta
\'/ wysokości
wymienć
nieczyszczenia
nia
globan
produkoji\krajowej.,
ponadto
krajo'da
wyż szym oLisetkiem
Produkcja
\"ództwaustaliły
j o\vych.,.
piska
UYl,SZym zalth..nieniem
'przeciętna.
J.vlukrotnie.
osiedl~
ponad 1/5
Nale~y
wojcóuzta
Z tych
i.1a.l'un:;:Ó1,rl
)1:~u:5,{
I,ila
.się
recionu.
Jrzycnić,.
przy
.
g~ spo~arcze,
.
ich
\lO ',,-la.ści\.'ogo
l izac j i pl" zcmy s łOVI,Ich ,c~.roie szkani
w~:orzystaniu
i'!:rbor'u
.
lc}::;..
o\!f:tc'h i -.1sł u.~'j()\\!ych ni o
\
powoduj ących
cym
strolie
tu
PO\'lsta,'lania
zagospodarowania
widzena
technik
kowani
nowych ko l i zj i l'! istnie
i
oraz
z
korzystnych
ekonmi
j ą-
inwestoa
punki
użyt-
urządeń
Dla
gospdarzy
ternów
plany
-
miejscowe
tychczas
w
mogą sta6
stopniu,
celu
prezydiów
się,
narzędiem
bardziej
koordynacji
ekonomiczneGo
inwestycjh.
rad narodowych w większym ni~
do-
wykorzstani
środków
przenacoyh
cjału
na zwiększenie
produkcyjneg
ności
oraz
miast
W
i
zwiąku
z
pracownie
porawę
warunkó
pomyśln
prze
~ląska
obecni
lud-
ternow
nałożych
prac,
etapu
zadń
~lyrażam w
za-
imieniu
resor-
.
tu budownictwa
podziękowanie
praco\'nikom
nistyczo-arhekj
za
oraz
uzyskane
rezultay
Uznaie
to
tych
niech
zagospdrwyni
ich
służby
codzieny
urba-
trud
mi
planistycze.
będzie
woln
przedstawicl
współpracą
nego
bytu
wypełnim
.
na
poten-
wsio
urbanistycze
mykanego
terenowej
rad
z urbanistami
rozseyć
również
narodovlych,
przyczyniają
miast
/Mgr
inż.
i
~
wsi
którzy
się
do racjonal-
wojeództa.
Podsekrtaz
Stanu
Stefan
swoją
Pietruswcz/
Wydział
Ekonmiczy
gólną
KW
wagę
do
planowi
właściyh
metod
punkt
gospdarki
wyjścio
roz-
socjalityzne
urbanistycze
la
szce-
nowczesyh
t
stanowiącyh
woju
przykład
PZBR
na
długi
kresi
Planowie
o
organizujące
przestń
okres
czasu
stwo:czenia
nasze
jak
utrwa-
naj
zamiern
w
lepszych
za-
bytu
warunkó\'l
Czło\'lieka.
Dlatego
też
pracę
z
naszej
duży
śledzimy
urbanistyczej,
wkład
widząc
pracy
zagdniem
Z
ności
zainterso~m
służby
cęniają
tymi
dużym
ludzi,
r-
i
zajmuącyh
dosię
okazji
0.
dla
10-lecia
naszego
życzmdalsej
owcnej
działl-
wojeództa'
tfl~
Z-ca
lInio
Mirosław
Barnowski/
Kierownka
Wydziału
In[
PZPR
EkonQ
U1sr Jan Gałaś
X lat
vJoje\'lóclzkiej
Praco\l/ni
Hoj e\'!óclzka Praco\Jnia
Urbanistyczna
jako
i-lRN
organ
Prezydium
-
Urbanistycznej
povlstała
Hcje\l/ódzkiego
toniczl1o-Budo\'llane[SOo 'id tym
samym
utworzona
Urbanistyczna
Miejska
Obia praco\Jnie
Pracownia
opierały
się
i Częstochwie
towicach
miej
obejmo\iała
całe
w~jew6dztwo
Od roku 1958
nia
1955
r.
Archit~k-
została rÓ\>Jniez
w Częstochowie.
.MiastoprojektÓ't-t
\'1 Ka-
WoJew6dzka Pracownia Ursco\'lym plano~'laniem przestrzennym
Początkw
banistycz€1
Zarządu
czasie
na kadrach
1. _lipca
katowickieo
vlprovladzano
urbanistycznego
stopniową
Jtl oparciu
decentral
o terenO\1e
izację
plan01rla.-
praco\'1l1ie
urbanis-
.
tyczne.
ją
Obecnie
się
pod
cowni
wszytkie
mia$t,
bezpośrdnią
osiedla
'
opieką
i
pO\'1iat0rlych
gromady
2łnajdu~
i miej skich
pra-
urbanistyczho
rozszerzone
vI .roku 1958 zostały
też
'\t'zrosła
miast
dar'czy
bie
ich
ou.po\'liedzialność
pOQarczych
iż zaszła
konieczność
stworzyła
współracy
organ6w
konsekwencji
rady
cO~'Jych planów
zacjeo
więc
Powstały
pujące
tezy~
plany
do wprowadzenia
w
narzędziem
działalności
gospdarczej.
gosplano-
współautormi
miejs~
odpouiedzialnymi
urbanis~ycze
są właściym
spraw
so-
urbanistami.
się
warunki
zda\'lali
Decntralizj
poczuły
przestrz8nnJ'ch,
gospo-
do bezpośredniej
z
narodwe
społeczno
\'liązania
podstawy
gospdarczyh
narod'Vlych,
rad naroclo\llych
z rozwojem przestrzennymo
przestngo
li
za roz\vój
i pO'i/ia tówo Działacze
spra.1."ę z tego,
wani
kompetencje rad
polityki
za ich
reali-
nastę-
w życie
rad narodowych
ręk~ch
in\'lestycyjnej
i pla.no\'ej
o stronie
organizacyjnej
p lano\vania przastrzennego
vlymienić , rÓ1:1niez - uchwalone przez Sejm
w dniu 31.
r.1Ó~liąc
trzeba
s.tycznia
1961
dotyczące
nich:
budownicta
prawo
7
'
I'o /Dż,o U.
Hr
i
budowlan,
POZ.
planowi
akty p~~\.,ne
podsta\l/we
przestngo.
Nale~ą
ustaw
o planowaniu
przestrzennym
na obszarach
\1J6i.
'usta\Va
o terenach
buJ.o\>Jlanych
tworzą
one
praIJll1Y odpo\'iiadający
system
-
o ~71
przemianom
\'1 sumie
sr~ołeczno"
do
i
politycznm
dokonanym
rangę
~zepisom
z
kraju
\'l naszym
dzieny
oraz
budownictwa
strzcnne~.:;oo Ponadto przycniają
tralizacji
uprawnieńQ
W okresie
dziesięcioletnim
Urbanistyczej
i
podar~ni
prawie
.i latach
ternowych
""' 1962
Przemysłowg
mi~st
i
Prac
zespołu
i
tych
~ldnu
boą
lał
wszytkich
wytcznh,
GOP
oraz
planu
prac()\ilni
zespól
e p lanóvl
miejskch;
mie j sco\'Jjch
do
metodę
z
Zaś
jedn
planu
zmierał
był
do
planów
tans
istnejący
perspe.ktyv!ę:
1961
GOP ustaczu-
ogólnych
oraz
miast
i
i
lo.,"i960 r. ,etap:n
,1980, a pO!fadto
ternowych
osiedl
planów
aktulizcj
udzie-
z pracowni
kontyuacją
jego
była
opracwni~
zespołu
strony
GOP
generalnego
równocześnie
wyjścioe
on
12
dla
miejsk1c~
pracowni
przejmuąc
giej
~tworzono
pracowni
Zei3pół
tworzenia
materiły
wał
i
prawidłoścą
Plan
ro
opraco1i'fywani
~enralDso
dla
nad
URII z c1.nia
Koordynacyjne
a w 1959
było
- "Ka-
Prez.jdium
zOI'ganiovl
pO:liązanao
wspólną
wał
Okręgu
Komisje
GOP,
nad
GOPo
ze
lał
prace
Hiastoprjek
520/85a/
zostały
ostatnich
obszaró\'l
także
prtez
Inr
GOP oraz
osiedl
ściśle
oraz
Górnośląskieg
osiedl
osiedl
zadaniem
osiedl
\<iojewództwaQ
przejęła
uprzednio
powołane
miast
i
zagos-
d.o planów
powiatów
przestngo
Na 1;10C:/ uchwały
o195L~ rQ,
miast
i
~Ivytyczne
Urbani~-)t.yczna
prowadzne
zespołów
plany
miast
wszystkich
zagospodarowania
23011
.
Pracowni
pO\istaly
opraco\'/ano
Wojelo\'ódzka PracQ\'!nia
C)
decen...
gromad
osiecJ.leiiczo-rolnych
towicełt
~ojew6dzki
wszytkich
1958
planem
prze-
i planowania
istnienia
pracowni
90%
\...łaścivlą
się one do szerokiej
przestngo
plany
na.dają
GOF.
GOP-A,
z
pogłębiena
~ru-
Obejmo-
I
1961-1965
i 1966-1970,
studium możliwości
roz-
wojOtvycho
został
Pla.n
Specjaln
było
rozpatrzc;tny
-z
posiedzn
się
w
dniach
uizałem
plan
i
zaopinwł
przez
\iKUAe
GKUA
od-
ro
za.akce.i.JtJilał
Przeviodniczący
230Xo1964
KBUAc
.
.
patrzył
zaopiniowany
przedstawicl
29-jOQVIo16
r0
17oIXc1962
i PozJt;ywnie
rę
Główna
Komisja
Urbanis-
PL:Ul
raz=
-.
SC-łtEM7\-T
ORG*Nlb\(~Y.JN,(
WOJfWÓDZ!(IEJ
FRi\COWNł
U~5f\NISTYCZNE7
W.fU.
~CIt
KI EROWŃIl4i
W. P. lA.
! .-----I
ł
OśRODEK
TAGJI
DOKt.iMEM-I
I 5!KOlE.NI~n
I
BIEL~KO
MPU
r
BYTOM
MZU CZ.El.łtD2.
HMZU
MPlA
CIESZYN
CZ~~TOCHOWI\-
@-
'
ZE5P6Ł OPRłtCo\:"{.Li?\
\
T~~
I
I
Il O?RftC.
1-_
lESPOt
WIEJSKICii
2
tyczna
Mi~sterwa
Budo~nictwa
akceptowny
prze
riałów
a
Minsterwo
16aIV.95
r.
Budownicta
i
plan
zost,l
Prz8Djsłu
Mate-
Buio01anych
ten
pełni
Plan
funkcje
miejscowyh
i
śląskiego
kordynacje
opracv6
specjalityznh
Okręgu
plan
nie
Wobec
stano~i
pracy
re \rJymagjc:1
(~alszych
Do takich
GOP,
strzenj
nia.
przed
nacil
na ter.::mie
jogatych
kopal~
Jzisejy
oraz
zmian
w
Rybnicki.ego
Planóu
Na
Okr!d-
kosująceg,
planu
kOl!lpleksowego
PC1"spel,:tTdiczl1ych
HOP /Rybnicki
skute
wielkości
zac:.2.-
regionu.
Y"'~gionCi.lny
ROW/&
no\';e
wQCla
na o:JI'3.cO\IaEie
w Zakładzie
plan
st8.n~ły
zło~ch
tego
ol;raco',,'ano
mysłowy
Pl2.IlU
funkcjoa!-prze
górniczGb'o
na
1953-19,Lł-
zespół
śląskimi
przestn~go
touicach
pracuje
struky
now(.~ ~~amó\'lienie
latch
któ"::'
aglomercji-"
urba:dstam:i.
oparteg
zagospdrwni
ca-
ki0runowy.
ROZ'\iÓj przemysłu
gu Dęglowe,
'~l
któryli
)lan
cza:;iU
prz,jl1iósł
wielkch
studi~m
oraz
GOP
olraci:J.
naleiy
GOP
Z biegiell~
dla
nad
Genralgo
rozwju
Uystępuje
syJc.ematznh
problem.ó';,
Górno-
sko6cznj.
tYPo;iych
planóvT
terni
dalszego
zamkniętej,
zag-:.Lrień,
d.o
na
Przemysłowg.
szerg
ły
\'l stosunku
zmian
w
\'1 Kc(.-
Okr'26
Prze-
zatrudnie,
rozmiescnu
plan
stracił
na
aktulności.
U zViąku
z
tycznej
tym
Zespół
opr8.c':!ł
Vi
1959
stud.im
ro
lokaizcyjne
siec
,
osieclńzO-)rmyv.j
I:l ROl,~J 'VJ
to
został
roku
zatwierdzone
1960
dokna
Następnie
rakterze
wyżej
ROVI,
zgoclnie
eksprtyz
najn.iezbęd.niejszych
siec
planu
r.,
opracował
komunikacji
sformułwa
podsta\'lę
gromad.
\'1 roku 1959.
\I
studim.
Nr 9)/61
Rady
I-1ini-
zakres
Nr 17/
Ucl1\.ra:ty
r (j o~)rac OHano
obszarów
i wodzisławskimtl
uproszczonych
to o cha-
określając
1,1/ROI']. Na mocy
27.,? .,;1959
r~rbl1ickim
urbanistycz-
v.l RUvlfł o Opracowanie
przestngo
do opracoi'Jania
JtHytyczne
wniosk
inwestycji
zagospQrwni
vI powiatch
rolnych
Opracownie
wymienog
uch\1ałą
.594, Pr ę z;Y-et i um \1RH z dnia
do
.
. .
I'
1.IIIa1961
ne do roz\'JOju
1: 50.000.
skali
Prezydium,JRN
aktulizcj
Zespół
str-ÓVl z dnia
przez
Urbanis-
Pracov.'ni
HOH vI 1:ojewód.zki
planów
li
~'l Y t yc
zne
.osieJlńczo Stano\:Jią
prz8strzennycij.
one
TfRyrORh\LNY
Zł.;SlfG
I
DZI7\ŁA:LNOŚCI
FFU
M PU
"ilII
:1
:,
<
II
I
'I
,II
II
iI
"
-'
o
I
I;
'i
,I
'I
et.
o
o
C)
GRANICĄ
-- -. - --
PAŃSTW'"
<ARANICłt
WOJf:WÓDZTWA
ORhNICA
POWIATV
~~POWIATY
MIE'JSKIE
_M.P.U.
I
··...
.'11. 11I.1118 'U.
ł M. I P. P. U.
P. P. U.
Zł\$Ił:;Ci
DZ"'Ł'rLNOŚCI
Zł\&IGu
DZIł\ŁALNOŚCI
POZO~TĄŁ.E ZE&POŁY
W. P. lA.
KOORDY"'''CYJNEJ ZESPOŁU C4. O. P.
KOOf(DYNĄCYJNEj ZESPOŁU R.O. W.
WYKONUJ~
OPRJ\CDWĄNI/ę'
DORAŹNf.,
O~z. KOORDYNUJĄ
. ł'R"C~ MP\Ai PfU
\'1 roku
1962
rO\vania
został
i)rzestrzennego
\'J latach
i
opraC01tlany
Hiast
Zespołu
1957~1958
Zespół
Jsiedleńczo~rolnlf
zatwierdzony
i
Opracowań
południowych
cie,szyńskim,
zaś
l1ajbĘlrdziej
\\] latach
zani'edbanego
Osiedli
\liej
groma?
1959-1960
Plan
Zagospoda~
":<0\'/0
skich
wykonał
beskidzkich
plan
\v w:>je\vództwie
plan
\'J po~{iecie
osied.leńczo-rolny
pO\-iiatu.
kłobuckiego~
I
Opracowui
te
~!!iały,
częŚCiO\'IO
a to z uwagi' na
czalny
br~
prQ:~'ln.ych i norma tY~Ióvl.
cyficzn;{ch
Post~ujący
f.iium '.io j
a.
Z konie czności
do stosowywano
do spe-
tymczaso'we
vii 2 j sk ich,
chaos
urp~nistyczne
'zabudowie
ący
wsi
j !Zady Na:rodovlcj
czasie
w
)}ogłębiaj
rozwoju
Gv'Jóc,zkie
krótszym
l
aktów
'kato\vickiego,
oraz
bez.!?lano'~Jg
pracownie
jącą
aktulnych
urbanizcj
ob szal"ow
tellsY'.inego
i do&wiad-
t
instrukcje.
proces
enj
studialny
obwiązujcyh,
VJąrunkó\1,ivlojewództwa
ogóln0k~kdh*e
strz
charakter
prze-
~i ę 1;'1
s1\:v.t'3k
~e
spol.~od.o\'lałJ' t
ir..-
Prezy-
povlzię lo UCh'iiałę zabo...Jiązu-
do opracowania
planó\>logólnych
vI mo:2.1i"'Jie naj....
upro s~:~czonych dla
wszy
gólnJch
v sa6".ni~zYGh
ckich
gromad.
-Celem ol~reślelJ.ia
oraz
fU~lkcji
wzajemnych
powiązan
rÓ\'i.nocześnie
uia
całośi
o Od poło\'iY
pOBtal1G~-jioi1o,
przynajmniej
pow;La'tóvl
pO\'łiatówttj
.Jednost2k
kOl!run.ikacyjnych
zostanąwyko1.,!,a.,.Yle
dotycząe
planó\v
poszce
Vlstępne
jna.z,\;.lano
roku
je
1960,
przestngo
ka
\'l
/ z linia
a więc
oraz
pracownie
ter8nO':lG
.
i e j sk i e
Pracę planistycze
lane
\.!zięły
provlactz,of1ę
zespoły
urbanistycze
nistyk
i
ar'chitekuy.
do planów
ogólnych
pracowni
j
gromad,
p lanQ\<J-
l)raCOh"i
wQjeódz'-
lH'Z0\<iażnie
przez
powiat~ch
ZE:sp6ł
wałi:ly-'cyczne
planÓ'\;1
przy
przed
e s iQ
l1a By.rój i:ląrsztat
były
do
jeszcz8
\'J Zakl'
31..1 <11961 r.i,
o'praco\tia~'
trwytyeznymi
ukażaniem s i ę pods tawo\'lych a.itt6!-l pP e.wnych
nia
iż
obszary
I1'Y,',;'Opo/:o",'
wydziałch
Opra.covrań
powiat6
oraz
a ponadto
urba-
1i:j.ejskich
szerg
~'lPU opraeQc-
upraszconyh
pro\'lfia.:z;ił
instrukaż
dla
powiatych.
Po wejściu
-~erenó\'l
porzclazeIl
kiego
posiadł
\'l ~ycie
budo\'ilanych
11 \'1 poło1:Jie
na ,obs'zaI"ach
\'Jy~(onawcz:ycl1 około
,już
1961
.1:',.,
wsi,
-55fó gromad
zatvlierLLZ0118
pla.n:r
oraz
us-caw'j
o 'iiyzEa.czeniu
,ciodatl<.:owychro~-'
\\lojel'iÓclztwa
ogólne
kat:)\'lic.~
Q uproszczonej
I
~
5Tt\N Of'RĄCOWt\Ń PL"NÓW
OGÓLNVGtt
W07f.WÓDZTWt;
K~TOWICKIEGO
W 1965r.
II
il
,I
PVtN Y oc.ÓLNE
PR1.'fCcOTOW!\KE DO Z-\TWIERDZENIĄ
PL/lłf'{
oc.C!'>lHE
W OPRłtC,OWI\"IIIU
I'L"NY
DO
OC.~Lt-łE
OPR*COWflNII':
problen3.tyce.
.\iobec
tego
nie
wydawala
się
celow8
po.:.~eJmo\'ia~
usta.wą. nad lJ20jektami
vlJTznaczania
prac ł przevlidyv/anych
terenÓ\'f oLLdowlanych na wsi. Natomiast
postano\'Jiop.o
kontynuo-
nie
wać opraco\>lyvla.nie
bardziej
komr)leksovJych
Ui)I'O szczanej
1)1'0 bl(~ma tyce
Plany
okl'eś laj ą poł\J.~ enie
ogólne
zabu.dowy,
nie
działek
wanych
nów
alo
tych
Dla
si~
obejmuąc
najbliższ.ym
i
i zespołu
tyczna
1965,
szereg
Ogrodzieńca,
go dla
wytyczne
zab~ćoy
w
\.i.l~ PO~,'Jic,'::Y;:~!Crl
określ~n
USt~-
Ue j~ dó(,~z}:a ?x'cJ.~(),'.:niCi. ;j~'b::_::~i;:;~
tzw.
w
awaryjnym
planó\v
ogólnych.
Poraja
Oraz plaJ,1-zagospodaroiiania
A miano.~jce
latacn
dla
qentrum
szczegółowe
.
Ustronia
i
1960-
Zav/iEH'cialJ
przestn~
uzdrowiskowo-wypoc~ynkowych
.
Wisły
Ustro~-Visłaj
oraz
plan
zagos~
,
podarwni
obrzeża
W 1964
r.
zbiornika
Kierowniqtwo
wo j e\vodzkiej
"syntezą
p lanóv-l ogólnych
rniast
t
Głównym celem
ły \'Iniosl{i z planOvlania
miejscovlego
czego'. Synteza
stanowi barcizo cenny
danych
kresie
do pozio~u
gramu rzeczowego:~
misji
Planowi
została
Gospdarczeg
Regionaln~Tcł1;'~' Uojevlódzka
terenowe
go
oraz
bieżąco
WPPR i
W
1964
~o
przekaują
przeowadił
z planów
kont~lę
Kontrlą
potrzeb
29
miast
i pracownie
gospdarcze-
do
planowania
jednostk
osadniczyhe
Opracowń
Zbiorczyh,
etapowych
i
osiedl.
na
kt6ry
lat
bl maksyma1neso
i budownict\'la
wykorzstani
:nieszkaniowego
terenów
1966~1970.
ją pod kąPrzepowadn
tem:
al koncentrac.j
KoPlanów
planowi
Zespół
i pro-
vJojevJódzkiej
wniosk
plan6w
objęt
ludności
Urbanistyczna
poszceg6lnyh
WPU
by-
Pracowni
wydziałom
w
\'Iojewódzkioj
Z'Ja.1l0i;v
do plano\vania
gospodarmateriał źródłol'lY w za-
komisj
utworzn
syntezy
Wojewódzki
Praco'dnia
resotwym
gospodarczego
i gromad
przekazana
i
V s~~li
o siedl
zaspokojenia
Synteza
.
\tJodnego \v P:czeczycach.
\~U do~onało- vodsumowania
\'lojewóuzk4tł.,
:Cj,~:.l'
1"..3.<J.zia:l~)~.
zespole
miejscowości'
plany
fra~enty
zporą(ejqcyh
w
l
rJ
pla-
(o
(jne
\/i0 j ski ch,
opracowała,
realizcj
Jr~ewidzan
'.L)lany po(lziałi~~
Opraco'dań
zlol{alizo.-
szce6~ow
Rolnych,
geodezyjną
\'lą
wlaścii'Jie
barizej
Stano"ii,-~
UrząQei
o
pl' ze\'J i(~z ic..~<.'ch lo
umo~liwena
ter~nj
etapie.
Geadozji
tel'enÓ\y
jeszcze
bu.dowlanych
plan6w,
ocólnych
Ił
udostępnie:.ją
og6lnych'prawuje
planó\.!
uzbrojonych.
Następny
tema
to
podjęty
v!;ytypo~.,aD.ie
obszare
prze
terenÓ1,rl
miast
ustaleni
i
i
podziału
ternów
lat
i
i
i
planów
także
i
tyczne~
Tlojewódzkiej
ternowY~l
pracownim
tu:
Zleca
skali
pla-
podkławe
wraz
takie
z materiałem
opracowania
fotograme-
fizjograficznee
posiad
katowickiego
Dokumentacji
mentacyjną
wadzi
dla
i Szkolenia
wszystkich
szkoleni
urząda
Po-
opraco\'/aną
mapę
kartotekę
doku-
Ponadt
itlydziału
się
wydaje
Urbanistyki
na
celu
w
jektowani
rozwijane
i
urbanistyczeGo
sprawch
19
kołach
i
numerów
k.tóry
fachowych.
upowszechnia
informwae
Pracowni
cie-
Infor-
metod
oraz
~ydziału
Informat
i Architektóry,
dużym zainteresowaniem
ma
ro-p
\łPU i tereno\vych
urbanistycznych,
praco\JnikÓ'~1
seminar.
IBiuletyn/
prowadzi
opracowa~
za.wod.owe dla
pracowni,
mator
potrzeb
1 ~560000
Ośrodek
szy
materiły
on ró\vnież
klimaIdla
:t 1 ~250000/
~5GOOO
wszelki
historyczne,
.problemw
nad 90% wojevlództwa
\I
studia
oraz
/1
mapy
gromadzi
eksprtyz
trycznymo
pro-
na
Urbanistyczej.
bieąc
Do~ycz.
związku
Informat
zmienając
ze
Urbanistyczej
się
t
która
rolą
Wojewódzki
GO
~ycia
\1/
zespół
przekstałc
organ
kontrli
Zadniem
merytocznj
specjalityznh.
jest
weryfikacj
~racowni
się z organu
instruktażo\vo-koordynacyjny,
stopniw
produkcyjne
do
opracw6
tylko
Wyjściowh
przestngol
jak
powłan
nie
map
._",
Należą
górniczej
nowai
CZ~Tsto
składnic
również
Studiów
studialneg
~
pomcnize~
dokumentacji
służą
Materiłów
materiły
wydano
zespoły
produkcji,
lecz
omawi-
urbanistycznymo
Zespół
o
miastch
okresi
ośrdek
pomcnize
i zespołm
w
w
Urbanistyczej
bilans
1966-19700
planowi
Zespoły
o
Pracowni
lat
wyjścioh,
zespół
1966-19700
uzbrojnych
dział~ją
studiów
szkolenia~
lata
również
Urbanistyczej
clzies~u
materiłów
na
przeowadił
Pracowni
nych
oraz
budownict\'la
na
Wojewódzki
na
jednorodzinne
katowiceg
katowiceg
W
Zbiorczyh
budo\'lnictwo
Zbiorczyh
wojeództa
Opracowń
wojeództa
tegoż
Opracoijń
zapotrebwni
rytocznej
pod
osiedl
programu
Zespół
Zespół
i
opracwąń
zespołu
ternowych
kontrli
zespół
pracow-
me-
ni
urbanistyczh,
prowadzeni
~10C
metodyczna
cLla
rad
technizy
oraz.
/ ze społó\IT/
pracowni
ternowych
pourbanisc.
tyczn~ichG
Uatomis
zespół
da
opracwń
specjalitóvT
specjalityznh.
różn~ich
ka,
cjalnośi
branż
/komuniacj9
fizjogra/
rolnictwo,
dla
który
inżyera
opraco\'luje
opracwń
posia-
zarówno
WPU
miejs-
ideogramy
j~
swoich
i
spe.
pracowni
terno~
wycho
Wojewódzka
Pracowni
i
posiad
prowadzny
prolLukcj
to
Urbanistycz
jako
druko\'lanie
go
podkłaów
/Biuletynu/
Uypracowne
vI
Zadni
ReUmoż
1$
zadń
na
wielobarwnego
formy
organi-
pozwalją
najbliższe
na
lato
się
Zakończeni
opracwń
20
Jykonaie
następująco,:
planów
planów
nej
wszytkich
gromad
skali
powiató
o
szcegółowyh
vT
l{-o.Opracowanie
niezbQdych
1966-1970
latch
planów
dla
realizcj
i 1971-1975.
kierunowych
dla
miast
poro d
licząyh
Mo
analizy
Opraco\vnie
i osiedl
I
które
61g Zaktualizowanie
rozwoju
możliwśc
dotychczas
planów
takich
dla
pozstałych
miast
opraco\vań nie posiadająg
perspekty\vicznych
miast.
osiedli
i gromad~
7Q Opracowanie
ponad 5Qł)0
Bieżąca
peł-
problematyceo
inwestycj
5,0
dla
w
planów
50,.
ogólnych
osiedlńcz-rnyh
Opracownie
8u
liv/a
projektO\'lania
zakresi
)0
wyda'danie
ciośwadzen
te przedsta~'Jiją
';i
o
dzies~cola
praktyczne
nowych
pomcnize
t\'10
oraz
ubiegło
zdobyte
ustaleni
s
Zakłd
o
okresi
oraz
odar
mapowych
Informatora
zacyjne
sp
wlasny
planó~
szczegółowych
dla
centrów
Ho,
aktualizacja
planów
ogólnych
i
szcegółowyh.
miast
licząyh
9.
Przystąpien
do
dla
opracwni
określnych
nek,
.
dla
n:!ch
tach
bl
voszczeE;óln~rch
posiadł
tego
i innej.
żeby
występujących
w
vi projek-
socjlgia
najmniej
sza
i
pracownia
sześciobwą
wproadzeni
.
i ~udial-
specjalistycznych
~iejskał
minu
porze
wypocz-
mieszkanio;.ta
zaga.dnień
ł
jako
do
pracowni
/turyska,
in~yera
do
Dążeni
tema6w
struktura
Ikomuniacj,
nie
i
specjalityznh
vi \VPU zespoló\'/
Doprwadzeni
ci
rejonów
socjlgia.
al Zorganizo,vanie
studi6w
ine/.
\-/ t~~re-
obsadę.
~ycia
wypracowanych
angżowie
szergo
wachlrz
już
modeli
specja-
liDtów.
el
dl
Dążeni
Ząstowanie
w
tod
pracy,
jektovlych
zatrudnioych
do specjalizacji
projektwaniu
najbrdzie
uwzględniającyh
post~wych
optymalizcj
i l)l"ogramo\ianie
wykorzystaniem
pracowników.
do
tych
rozwiąan
oraz
celów
me-
maszyn
projekto\'Janie
licząyh.
promodeloi'la
z
'I
I
I
i
_,.__
A
stanu
wg
przed
Kółko
oznac
nazwiskiem
urbanistyczm
bez
Główny
M~>ian'
Ki~rownk
O
Kierownka
Inż.
Ludwik
planowi~
Zrbanisty~zej
)
Pracowni
UI'ba[1i5tjCZn~j
Praeo~ni
UrbanistjczeJ
i
I
~ojewódzki
Smo~rze\Vski
Z~S9ół
Planu
GenralCo
Kierovmk
Ze spo ł u
Kierowncy
- Mgr
zespołów
,OlgI' im..arch"
i10jciech
2. Mgr Stefan
Jurga
) o H] ~mil Słomka
Praco~niv
Z~spolu
1. St.
2. St.
O J.
S~.
2/
Zespól
Kierownik
Planu
proj.
proj,
G~neralgo
Mgr inio ar'ch,
i)rojektant
Projektan
Asyten
projcktan
Asyten
Hastej
Ihroslawa.
1;laldemar i'r
['1,;1' Alfred
Draga
Mgr Jan Kołodziński
ł4gr inż .arch.'laria
Lid.ia !łojek
Bronisław
Bar
projektan
6.
07.
,
Andr ~ej
Mbr iuz .arch.
St.
li.
Skowronek
rlOV
- j.lbl' in:i..arch
projektan
St.
.J.
GOP
Hgr Jan 'i'obiasz
Mgr
~itold
Kołban
Seweryn 'walkowiak
Inż.
2tanislw'
Małecki
Cecylia
Breitschdl
Jan
Satł
Roman Niśkiewicz
proj~Kta,
2. St.
a 5.
Jz i ~\Vo6s,u
i'1gr inż. arch. j{uta Jergę.
i.it;';r inz..arch,
11areJ:; T.J::laszewski
Hgr Anna
Zespołu
St.
I'lar ian
G~_~.f~
proj.oktant
Planu
1.
arc.h.
Armata
proJcf.:tcuit
projekt<:mt
4. Pl'oj0ktant
5. Projektan
6. P:cojer;.tant
,a 7. Yroj0ktan
0. St. asyten
() 9. St. asyten
010.
ProjGktant
O
GOP
ini.
branżow~
1.
()
w
Galś
Z-ca
1
lat
,iczy6sk
yloje\ódzki
Jan
10
kat~wicm/.
Pracowni
Andrzej
Kierownka
Mgr
pra~ująe
wojeództi
Zawił
joewódzki
in~.arch
Z-ea
r.
50.IX196
WOJcwództa
inż.arch
Mgr
()
Iw
-__
dnia
osby
przewy
Architek
Mgr
z
projektan
~ias~::ka
zechra
:.II
;
~
:~ta,liek
. II
d
iI
:
3/
-
Zespół
0l)racowań
Kierownik
Zespołu
Alternatywnych
Hiast
;'Igr
inż. arch.
Jan
projektan
asyten
Asyten
nz.archi
J ad\-li;;a
Barbara
proj.
projektan
Zespół
Opracowań
Kicro\-mik
Zespołu
aO
1.
St.
.\iejskich
Mgr inz.arch.
-
i'rojektan
2. St.
asyten
proj.
1
St.
Stanek
Lang
Czekals
..iktor
2. st.
projektan
Dr
Anzel~
i-1:;r inż.arch
5.
projektan
Mgr
St.
rola~
Bauner
Felicja
projektan
Pi~koś
Jadwig
Lud.o{ika
Ana
51 ~espól Kontroli'Merytorycznej
Kiero,;mik Zespołu
Int. .arch.
()
Zofia
Mgr
St.
O
~iczyska
inż.arch
projektan
Projektan
4/
Mari
Mbr
St.
I
i Jsiedli
FrieJel
Inż.arch
St.
.
!'ietry[a
rirek
in~.arch
GorywcJa
Jac~k
f:,~is
~an~a
~arz
cka
"
l
6/
Zespół
Opracowń
Spocjalistyznh
Kierownk
ZQspołu
1.
Opracowń
Z~społu
1.
St.
Mgr
-
inz.arch
Jacek
Ośrodek
Dokumentacji
'l
Kierownk
Zespołu
1.
st.
2.
9/
proj.
Studiów
i.Materlów
St.
2.
-
asyten
Dział
1.
Projektan
2.
Pomc
Grzyb
Kwińcsk
Walkowicz
Produkcji
Jerzy
Czajka
Mgr
techniza
Pomc
techniza
$ t.
2.
st.
plani
Planów
sta
Mieczysla~
Lipowsk
Józef
i
1.
i
Kimel
planist
Usługi
Kura
Adminstracj
Jan
Główny
księgowy
2.
St.
asyten
St.
planist
3.
Wlodarczyk
Sabt
Barb
Map
1.
Bronislaw
Helna
T
Składnic
projektan
Mrózek
Stanisłw
Nowak
Leon
St.
1j/
Stanisłw
Irenusz
Działu
4.
inż.
Wieslaw
Planowi
,.
O
Mgr
projektan
Kierownk
12/
./ydra
projektan
Asyten
1/
Kasior
Wyjściowh
Zespołu
1.
8
Eleonra
Felicyta
Kierownk
Rydz
Geislr
Michalewz
techniza
Zespół
O
Wo'cieh
Jani
Szkolenia
Witold
-
asyten
Pomc
()
~oczkwsi
!nż.arch
projektan
Projektan
()
Herniczk
Porębska
Wojtunik
Mgr
2.
Wacłw
Irena
Zbiorczyh
Kierownk
d/
inż.
Jan
Zesp6ł
()
Joseph-Tmazwk
Inż.
projektan
Projektan
71
Kucharzyk
ref.adm1n
Zakłd
Stefani
Matysik
Reprodukcji
Kierownk
Pracowni
1.
Główna
St.
j.
Andrzej
Siewarg
księgowa
2.
Genowfa
planist
Kowalesk&
Monika
Cynkodruaz
kopista
4.
Leśniak
Józef
Fotkpisa
Fotkpisa
Domlniczewsk
Kirmes
Czech
Cynkodrukarz
Ferdyna
Drukaz
lUrosla
6.
7.
e.
ł-lizera
Domink
Aleksandr
:5.
rotapinu
Pomc
cynkodru~za
KrQsel
G1zela
Nowrt
J6zef
9.
~wiatłokps
10.
In
Zbig~ew
Eryka
12.
Introli&a
Pomc
14.
Pomc
Wielgos
ipusL
Tomsza
Jerzy
Introliga
1j.
Pietrzyk
,troliga
1.
Jadwiga
introlga
introlga
Pomc
16.
Elżbieta
projektan
St.
3.
15.
in.arch
Mgr
St.
2.
10/
Mgr
-
introlga
Sprzątack.
Hadulla
Otylia
Eleonora
Lucja
!1ajewsk
Ral\/a
Stuchlik
1/ N1ejska I'racQwnia Ul"ballistYCz4cl Bielsko-Biał&
Henryk Busz
JC~(u'C)\{nikPracowni - Mgr ln~.arch.
1.
2.
J.
~.
;'Igt. inż..arch.
Marie. r.~;:I:a.lik
in~.arch.
Eugefilsz
Popek
H,;r ini. arch.
Barbara
'l'rembla
Mgr l,taria Hassa
Krystyna
Filar
St. projektan
St. .projektant
St. projektant
St. asystent proj.
5. Starszy
Mgr
planist
-
2./ Powiatov/Y Zespól Urbani6tyc~ny Bielsko.-Biab.
Mgr illŻ.a.rch. Tadeusz ,;&la.r'Js
JChrownlk Zespołu
1. Projektant
2. Asystent
~/ P~wiatowy
projektan
4espól
MGr
~ojci
in~.arch.
Mgr Jan Kohut
Urbanistycz
)
~~cpka
Bytom
1Cl.oro..n1kZespolu - 1.ll1;ril1Ż.arch. Ewil S~J6ł
1.
Hgr Inż. Kamil Głogo., ;;;..;1
i1gr inż. Barbara Pa.tyjei:..ic:;.-Kor'~':~
Mgr inż.. arch. l'!aria 'Iocjtas
J6zef Hora.wiec
Proj.ktan~
2. Proj,ktani
j. Si.asyst.proj.
4. St.aeyst.proj.
~/
Powiat
PraoC)w~i
1orwnik
Pracowni
Urbanisycz
B~dzin
Mgr
inż..arch.
Xi.rownk
j.
St.
~.
a.y~tęn
Czapnik
enrykaH
Makola.
Mgr ini.arch.
Emilia. Ślizak
p~cj.
Asyton
in~.arch
Jeuy
proJ.
a8ysten
St.
6.
Mgr
p~Qj.kt
St.
pr~j.ktan
7. A.,et.nt
projektan
~I.lgenia
ij~A.'8tn
projektan
Danut
9. aet. acimin.
5/ PowiatowyZospól
Kiorwnk
Urbanistycz~y
-
Zespolu
61 Pow1v.towy ZU~Ql
K~orown1kZ~pol
Chorz6w
Mgr lnż.arch.
-
Sadyń
Tadeusz
Gwozdecki
1'1;;1'ini..a:rch.
Barbara
Adam Lisik
Glados
Ul'bania cyczay Cieszyn
Mgr inż.arch
Janusz Jędras
-
Mgr inż..arch,
1. P.-ojlktant
2. St. asystont p~oj.
-
-
1. AIJNIt.tr't.proj.'khn-ta
2, A.~.t.ni ~~Qjoktanta -
Wiesla~ Bi~lobrad.k
Stan1s1awa
71 H1oj.ki
Zesp6l Ul'ban1atyczny
Kierownik Zoapolu lna.arch.
.
Gawlik
Słowik
Wancie.
1. Shrnr
~ro.iektant
2. ABy.tent projektanta
O
~1ari9. Krzeltiień
flło~zimęr
Czarnec~i
Jęrzy
~yżJkowsi
Mcir inż. arch.
Zespolu
4.
~rwian
t-lgr inż..arch.
1. K10rQwnik Z'8Po1~
2"
Zdzisław
Rucka
Malgorzt
Cies~yn
Melchior
Pszcz61ka
Krystyna Ciupek..S!omk~.
Szoldra
~I IUo~lSld. Z03~ół Ur.bau1.ótyczny Czeladt
K1otown1kZespolu -Int.uch.
Ana
Tarkows
1.'
gl POW1AtowN
-
prQjoktanta
AaYRtopi
'ospól
Ki.~own1k Z~8PQlu
Urbani&tyc'C~ęsohw
-
Mgr Ana
M~r lnż.arch.
1. P~ojokiant
a, St. ftly.toAt p~oj.
.
Poniewrska
Witold
Wilman
~
lnt.arch.
Mar~
Zbignew
Staszczyk
Szmerdt
i
l
10.
Miejska
Pracowni
Pracowni
Kierownk
Zespołu
1.
O
Urbanistycz
Kiórownil\:
2.
4.
St~
6.
proj6ktan
Mgr
proj~kt
~1gr
asyten
7.
asyt~n,
St.
Zespól
St.
12.
Urbanistycz
inż.
Jan
St.
projektan
Karol
Pomc
Zespół
Kierownk
Urb~nistycz
St.
2.
~syten
1.
St.
3.
St.
4.
Projektan
Urbanistycz
Asyten
Planista
Urbanistycz
Zespól
Kierownk
Zespołu
18.
~wiąć
inź.arch
Edmun
Gruca.
,
Helna
Doleiych
Feliks
Mari
Urbanistycz
Mys~owice
Zespołu
Mgr
-
Powiat~
Zespół
iDŹ.
arch.
Augstyn
-
Najberg
Myszk6w
Mgr
Jan
inż.arch.
1. Projektant
projektan
Niesyto
BronióLaw
projektan
Urbanistycz
Zespolu
2. Asystent
Głowacki
Frankowsi
projektan.
'Kierownk
Kuś
Lublinec
Mgr
-
1. St. asystent
Gburek
Teper
Ludwik
Zespół
Walud
Ryszard
Bogusław
tećhnicza
Kierownk
Wiktora
arch.
Zdzisław
Urbanistycz
Asyten
Pomc
Miejsk
inź.arch
projektan
1.
inż.
projektan
Powiaty
~.
Mgr
-
Asyten
Mgr
Helska
inź.arch
Klobuck
Zespołu
Asyten
Kajzer
Hojnwska
Jolant
Mgr
Jan Pyka
Alfred
Hildeg~a
Zesp6ł
Kierownk
2.
Rajmund
Irena
Mgr
projektan
techniczna
Pomc
16.
inż.arch
projektant
1.
Łukowsi
rnż.ach
Powiaty
o
Michal
projektan
6.
15~
ir~.ach
Projektant
8.
Sadowski
K$towice
Mgr
-
projekt~
5.
7.
Cubal
Mgr
Stę
2~
Poltzch
Cholew~
Ryszard
Pracowni
o
Tadeusz
Janusz
Pracowni
Kierownk
17.
Inż.al'ch.
-
projekt0na
Miejska
Barb
Loew
projektan
Asyten
14.
Laskowicz
Gliwce
Zespołu
1.
Madurowicz
inż~arch.
Norbet
techniza
Daun
Irena
Mgr
Powiaty
O
Frydek
Inż.arch
pr~jektan
Projektan
5.
Zielńsk
Stobieck
projektan.
St.
j.
13.
Mgr
-
Inż.arch
St.
2.
Kazimer
Pałka
Szczelina
Gliwce
Pracowni
4.
inż.arch,
Alicja
Pracowni
Kierownk
Majk
Ładowski
Hari.
projektan
1.
Boguslaw
Kujawsk
Mgr
Miejska
()
Pniak
Cesarz
Ryszard
'
Asyten
Marek
Górnicza
inź.arch
projektan
Projektan
.
arch.
inź.arch
Dąbrowa
Mgr
-
Bajd
Nadolski
Wyrostek
Janusz
Urb~nistycz
Zespolu
Mirowsk
Jan
Lichańsk
Haril'
Kierownk
2.
Wojcieh
inż.
Mgr
ref:.~nt
Miejsk
.1
inż.
Mgr
projekt?_na
9.
arch.
Leszk
p:ł'oj/'Jktanta
st.
Asyten
Jan
inż.
Zbignew
prnjcktal'lta
St"
5.
inż.arch
Mgr
Mgr
St~
5.
1.
Mgr
proj~ktan
Stq
5~
Wszolek
Władysw
Zespołu
Kierownk
8.
Częstochwa
H€:,T inż.arch
-
Inż.
Andrzej
Halkiewcz
Wieslaw
Kot
Suleja
I
r
19.
Powi~ty
Zespół
Urbanistycz
Ki:)rownk
Pszcyna
Mgr
Zs}Jołu
inż.
-
arch.
Projektan
2.
20.
Pomc
techniza
Zespół
Miejski
Kierovmik
1.
Urbanistycz
Ernest
projektan
projektan
Powiat\'J
Kierownik
Kierownik
St.
projektan
4,
St.
L~sz
Urbanistycz
Praco\'li
1,
2.
3.
Rybnik
inż~arch.
,.1E;,'T
-
Ma.::-ian
Zespołu
Hr;
asyten
7.
St.
d.
St.
projektan
sytena
Asystent
St.
asyten
9.
projektan
Zofia
projektan
Hubert .sobik
Augstyna
Paszend
Kazimer
Drewniok
projektan
Syrek
Planist
techniza
Miesk
Ana
Zespół
Urbanistycz
Kierownk
1.
St.
in~.arch
Eugenisz
projektan
asystent
projektan
Asyten
Ujma
Mgr
Mgr
Jerzy
Gabriel
projęktan
St.
.5
Mgr
-
projektan
2. St..
Barteck
Sosnwiec
Zespolu
4.
Pypeć
MGr
projektan
Pomc
O
Żak
Joan
1.
~'1ie~~ys~-'?,w ;iawrocki
Wol~n5k
Irena
Półgr')sz~k
.arch
Renat
asyten
Kamir.s!;'
DybczYski
Mgr ~nż.~ch.
MGr ~ugenlusz
Projektan
10.
22.
Lija
Stanislw
r-lgr inż
5.
I>1aćkowiak
inż.arch
Inż.
Zespolu
projektan
6,.St
12.
Żurawski
!'lirosław
Pracowni
Kiero\mk
~witalik
Stanislw
asyten
Asyten
21.
inLarch.
I1gr
-
Rolska
Sląska
FUda
Zespolu
St.
2.
Krystna
Boanar
D\'!ornik
Jadwiga
Joanna
Asyten
5,
Switalsk
Jp..dwiga
Inż.arch
1.
i
inż.arch
Henryka
iM,.
Kobiersk
Szuścik
arch,
Krystyna
Tokar~~
i
Przecha
t
1
23.
()
Miejsk
Zespół
Urbanistycz
Kierownk
Siemanowc
Zespołu
Inż.arch
1. Projektant
2. St. asyten
24,
25,
Pracowni
3.
St.
Niklasń
Jerzy
Jerzy
Podbil
Mgr
projektan
Andrzej
projektan
Walwski
Mer
inż.arch,
Mgr
inż.
Andrzej
arch.
Henryka
Pomc
Alfreda
Pracowni
Kierownk
Pracovli
Urbanistycz
inż.
arch.
Góry
Dembiński
Bernard
Mgr
ińż .Arch.
Mgr
inż.arch
Projektan
Projektan
3. Projektan
4. Projektan
5. Sto asystent
6. Asyten
prQjektan
Matlok
Tarnowskie
Mgr
Mgr
Jerzy
inż.
Mgr
Jan
Mgr
Matnik
Adam
Zdzisław
.
Schaefr
Mgr
projektan
Wojtyniak
Kucharewiz
Joan
Powiat
Krześ
Jani
Kobylińska
techniza
Planist
1.
Knechtl
arch.
Asyten
7.
2,
inż.
projektan
S t',
Joachim
Tych
Hgr
Zespołu
Sto
Morawsk
Szeli;owsk
Mgr
Urbanistycz
Kierownk
4.
5.
6,
Klemns
inż.arch,
-
Pracowni
1,
2,
26.
Mgr
projektan
Kierownk
o
-
asyten
Ternowa
Jadwig
Mikulik
Alina
~więtochłe
Zespołu
St.
l
Szunke
Inż.arch
Urbanistycz
Kierownk
1.
Sabin
projektanta
Z~spól
Miejski
I
f~
Szcepan
Mańk
inź.arch
Duda
Henryk
Fir16Y
Wielochwsk
27.
Powiaty
Zespół
K~ct'o',mik
1~
hsyten
2.
Pracowni
~Qdzislaw
arch.
Felicja
1.
St.
Pr'acown1.
lnż.
St.
asytn
Elibeta
Mr;r
projekt~na
Miejsk
Z~sp6ł
1. St.
jO~
Urbanistycz
MgT
projekt3n~a
Zespół
Kierownk
Urbanistycz
-
Zespolu
St.
2.
Sołtysik
Grzęscuk
1'1a.::'ia
asyten
inż.arch.
Sieradzki
Jan
projektan
Powiaty
1.
?ławski
Penkala.
Zawierc
asyl~nt
Asyten
I
Koczy
Kazimer
'jJ1")~kt.n
Asyt~n
2.
fr"nciszek
arch.
J0rzy
3.
Hawranice
Bochenk
Zabrz~
-. r:1gr
Projelct:,(.
4.
Barska
:ieladiusz
Elfryda
Urbanistycz
Kiero\'iTLik
2.
i ni.
;.H'::>j6ktallt.(i
Miejska
O
~ig-f'
-
projektan
Asyten
28.
29.
Urbanistycz
Ze:SPOLl
Lech
Goliński
Zawi~rce
Jersy
Inż.arch.
Hajewski
JuliaB
Tadeusz
projektan
Pomoc techniza
Fablcki
BUćtz:lna
i ~lyróznienia
Hag;rody
--------------------pr~cownikó
Wojewódzkiej
Pracowni
w planO\'laniu
Z~
osiągnięcia
1.
Wyróżnienie
Z~spół
2.
w ramach Mif:ród KBUA
autorski:
j'1RT inż.<l;-ch.
M;r inż.arch~
Mgr inż.arch.
Mgr
~r
inż.archJ6zef
M~r
inż.
Wyróżnie
w ramach
m. Czę stochowy
Zesp6ł
autorski:
Zespół
H~ktor
GOP.
Lipowczan
Anzelm
Gorywda
Wiczyńsk
KBUA
za
plan
Irena
inż.arch
o:jÓlny
Kotela
za plan
ogólny'
m. Rybnika
Inż..arch.
Je~zy Winnicki
Mgr inż.,~ch.
Aleksander
Hgr Stefan
Jurga
Mgr Jan Kolodzi6ski
Peszko
rok
-
1960
realizcję
Kotela
Czesław
KEUA
autorski:
oGólny
Ternowych
Bol'eslaw
i-1alisz
Stefan
Sobole,.,ski
inż.arch
stopnia
p'l:m
Andrzej
nagród
Mgr
I
za
Pracowni
Wang
arch.
Mgr
3. NagTod
i
Urbanistycznej
urba.nistycZDjill.
".
5.
I
Zespól
Nagr6d
stopnia
KBUA
Mgr
za
plan
ogólny
1uż.arch
autorski:
inż.ar~h
Mgr
Mgr
Jan
Marek
X.~odz16ak
Tomaszewki
Kotela
m.
Irena
Leszcyn
I
6. Nagroda miasta
Zespól
autorski:
plan
Hr;r inż.arch.
Hgr inż.arch.
7. Ua~roda II stopnia
Zespól
\,
- Za
Częstochowy
autorski:
współpraca:
19b
oc;ólny
m. CZi"tocho':iY
Irena Kotela
C;;~~sł2.w Kot~la
rok
za plan
KBUA
obólny
m. Jastrz9bia
Hgr in::'.2.l'ch.
H[:r inz. arch.
inz. arch.
j'l::;r inż. arch.
H[,T
inz.arch.
Hr;r inz.C\1'ch.
f.1r;r
Hgr
Czcsła\~ K~tela
Irena
Kot~la
Jerzy
';linnicki
ZYC!!l'.mt ':lini.icki
~hrosła\'la
Piascc!:a
"aIdemar
J-','zcchera
Alfr,:,d Draga
Jan Koło(:ziński
r'lgr inż.2.rch.
Marek
Tomaszewski
- 196c rok
~. iia[Sroda II stopnia
e'zych
i\BUA
za
plan
Zespół autorski:
inż.
inż.
inż.
inż.
inż.
o::;ólny
.
Hm;
zcst)oł',l
j(ój!wst.:,,~k
osa.iLi-
arch. Ancir':cj i':asc",j
arch. Iren:J. h':>tel3.
arch. Mirosław
Piaseck
arch. Wal\.cm~tr
Prz~cha
arch. 1arił
.:tanic!k
Alfred
Dr8.[';a.
Jan K.)łocLZiński
;.lgr in':'. arch.
Ludwika
Lang
Ana
Inż.
Inż.
CzekaIs
rolne
rolno
Stanł.sw
Irena
Dybcz.;ński
Porębska
- 196..5 rok
9. :IalSroua III stopnia
strzennego"m.
KBUA
za p.lan
op;ólny
zagoSl)o::iaro,vanin
prze-
~ory
inż.arch.
inż.at'ch.
inż. arch.
Ze s,t>ół autorski:
Andrzej
!1astej
Mir:>sła\va
Piasecl:a
jaldemr
Przech3a
Alfred
0raga
Jan Kołodziński
10.
Hagro0.a
str7.cnego
III
stopnia
Dobrdzień
Zespól
m.
KBUA- za !)lan
autorski:
Mgr
inź.arch
Nagrod
w
wodnego
Zespół
I
Przecyah
stopnia
Ana
itoldW
Czekalska'
Inż.
Irena
KBUA
autorski:
Zespół
III
za plan
o, 'ólny
Jan
Jadvlig
inż.
ra ch.
inż.arcł}.
F'riedl
Polak
,'icz"d1ska
I'/ach.v!
KBUA
autorski:
Hgr
Herniczk
rok
za plan
ocólny
inż.arch
Mgr
m. ~o~zisław
Andrzej
Alfred
Mgr
zbiornika
Szcerbińsk
inż.
stopnia
otoczenia
Hari
Zdzisław
- 1964
Nagroda
Porębska
Mgr
;.1gr
12.
Lang
Michalewz
lI1.:;r inż.arch
Mgr
za:.;osl.'oJ.al'o1.vania
LuJwika
Tęchn.
11.
o[;ólny
t1astej
Drag
Jan
iDŻ.arch
Mgr
inź.arch
Koldzińsk
Mgr
Miroslaw
Piaseck
Mgr
inź.arch
Mgr
inź.arch
Waldemr
Przecha
Mari
Asyten
A..,.teAt
Staniek
wojcieh
Woln1
Bronislaw
Lida
Bar
Hiestró3
~l.
i"r'ze-
.'
15.
NaSTod
I
Zespól
stopnia
za
KBUA
autorski:
Mgr
Nagrod
I
stopnia
1965
rok
Minsterwa
Budownicta
za
autorski:
Mgr
inż.
Bajd
Jan
Mirowśk
'dojcieh
Nadolski
inż.arch
M~r
Zespół
Wszołek
Jan
.W~Tostek
Mgr
Mgr
stopnia
III
Władysw
arch.
Zbignew
Stanisłw
o[;ólny
p>łan
Mgr
Sznicer-Mhalsk
Lichańsk
Lech
za
autorski:
inż.
m.
arch.
Mgr
inż.
Zi\derc
Andrzej
arch.
viiczyński
Jadwig
iuż.arch
:Polak
Mari
Mgr
.iładysw
Wiczyńska
1,
li,.1
'
Medwcki
Inż.rol'ea
Poręb
Mgr
inż.
Mgr
Przemysłu
Częstochwa
inż.arch
MGr
i
o~61nym.
arch.
inż.
M~T
Nagrod
plan
inż.
M~r
15.
Kamińsk
Wolińsk
Budowlanych
Zespół
Knurów
Maćkowi
Lida
Eugenisz
-
m.
Marin
inż~arch.
Mgr
Materiłów
ogólny
inż.arch
Mgr
1L
plan
inż.
Wacłw
ska
'
Hernick
Edwar
~I
Gruk
:~
fIIi
'
,
1\
II
Odznacei
państwoe
pracOImików
-
Hgr
J an
v[PU
Krzyż
Kawlerski
Gała~
Ordeu
Polski
1964
Mgr
Andrzej
Wiczyńsk
inż.arch.
Zasługi
~łoty
Krzyż
Zasługi
Sr~bny
Mgr
inż.
arch.
Złoty
Ludwika
inż.arch~
,Mgr
Czeslaw
inż.
Mgr
Stanisłw
Stefan
Mgr
inż.
Mgr
inż~arch.
Mgr
arch.
Ludwik
Zygmunt
Krzyż
Zasługi
Srebrny
Odznak
r.
195
r.
195
r.
-, 195
Srebny
'Krzyż
Zasługi
195
Krzyż
Krz
yż
Zasłu!:i
196'+ .r
1959 .r
Zasługi
Krzyż
.zasłużony
Zasługi
Zasłu::.i
w
rozwju
woje.ćdzta
~-----------------------------------------katowiceg
---------"SI': ~. arch. Ludv1kaLog
r.
195
ZasłuGi
Srebny
Mgr Jan Gdaś
r.
195
Krzyż
Srebny
>1ojew6dzka
r.
Krzyż
Winck
Michalewz
r.
195
Srebny
Smogrzewski
Witold
1964
r.
195
Zasłu;i
Brązowy
Techn.
-
Krzyż Zasługi
Srebny
~iang
arch.
1965
Zasługi
Krzyż
KoS(zy
Józef
inż.
Inż.
Franciszek
-
Zasługi
Srebny
Grzyb
Jurga
Zasłuci
Krzyi
Złoty
Kotela
Krzyż
Krzyż
Lang
Srebny
Mgr
1959 r.
Krzyż
Złoty
Odrozenia
r.
złota
r.
r.
1964
r.
J,
i
ł
~
I
r
$
i;
lI
~
I
i
r
-
m
~
»
z
--
>-
ii
~1dTKA
CHARAKTERYSTYKA
PLANÓll HIEJSCO~lYCH'dOJS\'ldDZT\fA
POKAZU
Cal
ekspozycja
podzielna
lo
Część
10
Część
został
ogólną9
10
i
szko
Czgść
częśi:
się
1:
do
działn
i
partezo
planów
dorbek
miejsco~
zespołu
dokumęnta-
lenia~1PU.,
przedstawijąc
plany
czyh
zasdnice
wyjścioe
zakres
i
4
mieszcą
materiły
oraz
cj
na
wnioskoiiJ'ą,'
obrazując
wych
KA'rOUICKIEGO
GOP
ROW9
i
zespołów
mieszcą
jednostk
się
w
osadni-
sali
maruowej.
.
rvo
Czg§ć
przedstawijąc
plany
szcególnyh
miast
miejscow
\<1
wydzielonch
oraz
sektorach
po-
powiat6
I
i
I
piętr%
Poszcególn
częśi
.wane
planmi9
nie
wysta
wnioskam
z
Część
są
problemwyi
zwiąanym
10
podzieln
na
oraz
przedstawioną
w
sektorlf
ilustro-
zdjęciam
danym
temaycz-
sektorz
problematyką.
ogólna
Obejmu
12
wództa
wydzielonch
sektorów
katowiceg
zbiorcyh
vi
dotycząh
nowai
informującyh
skali
Kraju
całego
o
jak
r6wnieżo
dorbku
woje-
wnioskach
wojeództa,
a
wynikająch
z
miejscoug
\'1 ten
sposób
Schemat
sprecyzO\'lana
ro zmie sz czenia
Charakterystykę
miejscowg
tematyka
i
zwiedan
struktury
oraz
procesu
ekspozycji
1 sektor
wysta
organizacyjnej
opracwni
zawier:
i
służby
u~rawomcnie
-
11
,
planowi
planu
2/,
Isektor
Niektóre
Isektor
zestawy
31
poró\'rna\'fcze
dotyczące
k:caju
i \Vojevlóaztwa
pla-
- ~.jnios:~i z podsumowania planów miejscowyh
koncepji
sieci
osa(~niczej,
ficzne j ludności
terenów,
nia
struky
demogra-
za trud.nienia,
i likwidacji
t
przemysłu
zaspokojenia
potrzeb
studiów
lizacyjnych~
clotyczące:
zapotrze bo"\'1
an i a
nieu~ytkówt
stop-
ludności
mo~liwQści
oraz
rozwoju
,
kontroli
planów
etapowych,
sieci
osadniczej,
studiów
komunikacyjnych,
tyki
i \t!ypoczynku
/ sektory
od L~ do 11/.
Ral110i-;y program
w~enie
materiał6w
wania
miejscowego
II.
prac
następnego
rolnictwa
/sektor
i wiejskiej
dziesięciolecia
wyjściowych.
i studiów
miast,
turys-
0raz
zesta-
dotY9Zących
plano-
12/.
GZQŚć
,
:""\
Ha I piętrze
\'1' oddzielnym
matoriły
dwu
zespołu
zespołów
i
materił6w
i
eskponat6w
muje
,oraz
szkolenia.
zespołu
wykaz
studiów
szc:::egółowy
obrazuje
zostały
ekspono\'!ane
wyjścioh
dokumentacji
Zestaw
pomieszczeniu
WPUo
studiów
ośrdka
~..
.
zadari rea-
i
posiad.anych
proces
opracwni
materiłów
\vyjściowh
i podkładów
studió\"!
mapy'
obejmapo\'Jych
sytuacjno-wkśie
: 5. 000.
Ponadt
eskponwa
~ickego
zdjęcia
oraz
lotnicze
sterokp,
udostępni
z
oglądanie
obs~aru
wojeództa
zdjęć
kąto-
lotniczyh
porzę
steropan.
,
Przedstawion
równie
tró,jviym~aow
anlity
zdjQć
umo~liwające
oglądanych
odbiór
przy
wizualny
pomocy dVlt1-koluro\'lych
rów.
okula-
Zestaw
zespołu
cji
repodukcji
opracwynh
dokumentacji
twa
schematów
w
katowiceg.
i
WPU
szkolenia
planów
informatów
ogranicz
ogólnych
i
miast
do
inych
i
publikacj
ekspozy-
osiedl
wojeódz-
oraz
10
Część
w
Eksponowrola
je
Sali
Marmuowej
oprac.v:ni
P~RN część
'r3wuplanóvl
Górnośląskieg
Okręgu
gu Węglovlego
W
obydwu
zespołÓw
Pokazus
miast
obejmu-
Przemysłowg
i osiedli
oraz
ł
a. to
Rybnicke80
Okrę-
Q
opracwnih
znaczny
przedstawion
wiązujcyh
elmntów
tego
rodzaju
zakres
obo-
elabortów9
charkte-
ryzując:
stan
istnejący
w
opracowanego
poszcególnyh
działch
planu
zakres
oraz
metodę
wniosk
prac
dotycząe
studialnych
poszceg61nyh
opracowanych
działów
p lanó\v
wniosk
zbiorce
Ponadt
dla
ten
całego
fragment
obszaru
opracwyneg
ekspozycji
charkteyszn
o
zilustrowan
dla
danego
zestawmi
obszaru
zdj~ć
fotgraicz-
nycho
Zaznaczyć
nia
należY9
stanów
obu
widoczne
i osiedli
okręgó'~1I'"
Pokazu
przy
Część
Ten
fragment
obejmu
w
dwie
Pokazu
plany
Pracownie
i
'ii zasaclzie
plany
i
powierzchni
miejscow
Zespoły
postęwani
osiedl
ekspozycji
zestawch
prze
miast
poszcególn
zesta\vach
zagospdrwni
ekspono\l!anog
przestngo
repzntowa-
ne~
stanu
istnejącgo
pokrycie
persktyw
planszą
planszą
planszą
etapu
~
1970
rQk
1980
rok
oraz
Ter~
Urbanistycz~eo
vI pos~czególnych
Ogólne
drogi
wydzielonch
opracwne
istnejącyh
miast
c n8.j~lJiększej
z różnej
spo sób ekspozycja
r6~ne
zespołu
poszcególnyh
powiató
z
GOP i ROWo ~'/ten
projektu
1"0
opracowametodzi
GOP i ROW9 \vynikają
ilustrje
opracwyniu
w
a '11 szczególności
Zaini'Je stowania
częśi
nowe
ró~nice
miast
zespółó\v
specyfiki
I
że
ternu
schomaty
charakterystycznych
szczeGółowe
tO\'i
an6
plany
zaE;ospodaroivania
stanu
planszą
plany
sach
persktyw
1980
pl'zestrzenne2;o
reprezen<--:>
plansz
w ooowiązujących
z akr
e",.
wynikoch
charkteyszn
mieśc
lub
teksy
część
realizcj
budownicta
w
danym
powiec
wyjaśniące
lub
ekspoz~cji
miast
rQ
povliatóH
zJjęcia
hasł.
rozpcyna
Glblice
t
zilustro\van
ogólnJ
który
toku
mie
ogó,lnych
istnejącgo
osied.lńcz-rn
IV
do planóvl
:
planszą
-
studiów
plan
przetlstawiono
zagospodaro\vania
postęwani
\V pelnej
oraz
metody
probl~~(lJ3.tyce9
opracwni
planów
j sco';lyh.
W
miast
dalszej
mieszcna
i
kolejnści
powiató
ekspozycja
wysta~
określn
obejmu
w częśi
graficznej
plany
miejscow
schematu
roz=
dla

Podobne dokumenty