wyprzedaż renault collection 2014

Komentarze

Transkrypt

wyprzedaż renault collection 2014
CENA KATALOGOWA W ZŁ
SILNIK
Energy TCe 90
TCe 120 EDC
Energy dCi 90
dCi 90 EDC
LIFE
Collection 2014
ZEN
Collection 2014
INTENS
Collection 2014
HELLY HANSEN
Collection 2014
54 900
-
60 400
68 900
68 550
75 050
66 900
75 400
75 050
81 550
68 900
77 400
-
Cennik obowiązuje od dnia 03.11.2014 r., dotyczy samochodów zamówionych od 03.11 i wyprodukowanych do końca 2014 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Oferty promocyjne można łączyć.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonie.
WYPRZEDAŻ RENAULT COLLECTION 2014
ZYSK NAWET DO 17 360 ZŁ(1), w tym:

BOGATE WYPOSAŻENIE

OPONY ZIMOWE OD 1 ZŁ(2)

PAKIET UBEZPIECZEŃ ZA 1 ZŁ

REWOLUCYJNY KREDYT 3x30=100
Seria specjalna ZEN Collection 2014
Seria specjalna Intens Collection 2014
z systemem multimedialnym MEDIA NAV i wspomaganiem
parkowania tyłem o wartości 3 000 zł gratis
z systemem multimedialnym R-LINK i wspomaganiem
parkowania tyłem o wartości 3 630 zł gratis
RENAULT FINANSOWANIE:
• Kredyt 3x30 • Kredyt ENERGY • Kredyt 50/50 0% • Kredyt 4x25 • Kredyt Ulgowy • Leasing 3 raty gratis
• Leasing od 102% • Leasing All-in-one • Pakiet ubezpieczeń za 1 zł
JEŚLI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM, ZAREJESTRUJ SIĘ NA WWW.MOJERENAULT.PL
I POZNAJ OFERTĘ PRZYGOTOWANĄ SPECJALNIE DLA CIEBIE!
Energy TCe 90
TCe 120 EDC
68 900 zł
77 400 zł
GŁÓWNE WYPOSAŻENIE HELLY HANSEN:







System Extended Grip
Chromowane nakładki na progi drzwi
Oznakowanie Helly Hansen
Wzmocnienia zderzaków przód / tył w kolorze szarym
17” aluminiowe obręcze kół w kolorze czarnym + opony
Mud & Snow
Nadwozie dwukolorowe
Tapicerka klasyczna (niezdejmowana) materiałowa z
elementami skóry ekologicznej
POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE HELLY HANSEN:



















Klimatyzacja automatyczna
Czujnik światła i deszczu
Karta Renault Hands Free
System multimedialny Renault R-Link z nawigacją
i usługami on-line
Mapa Europy – wersja rozszerzona
System wspomagania parkowania tyłem
Lusterka boczne składane elektrycznie
Przyciemniane szyby tylne boczne
Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Skórzana kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Tylna kanapa przesuwana i dzielona 1/3 – 2/3
Światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów
Komputer pokładowy
Dwustronna podłoga bagażnika
Regulator - ogranicznik prędkości
ABS i układem wspomagania nagłego hamowania
System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC
System wspomagania ruszania pod górę HSA
RENAULT CAPTUR - AKCESORIA
PAKIET HOLIDAY 1
PAKIET HOLIDAY 2
Kufer Renault 480L, poprzeczki dachowe
2 uchwyty na rower, poprzeczki dachowe
CENA: 2043 ZŁ (W TYM RABAT 20%)
CENA: 782 ZŁ (W TYM RABAT 20%)
PAKIET COUNTRY
PAKIET COMFORT
Profilowany hak holowniczy z wiązką 7-bieg., komplet chlapaczy
Dywaniki tekstylne, podłokietnik centralny
CENA: 1952 ZŁ (W TYM RABAT 20%)
CENA: 567 ZŁ (W TYM RABAT 20%)
PAKIET TRAVEL 1
PAKIET TRAVEL 2
DVD Next Base 9" z 2 odtwarzaczami / 2 ekrany, lodówka
przenośna
DVD Lenco 9" z 1 odtwarzaczem/ 1 ekran, Tablet Lenco 9"
CENA: 2106 ZŁ (W TYM RABAT 20%)
CENA: 1162 ZŁ (W TYM RABAT 20%)
NAKŁADKI PROGOWE (drzwi przednie)
OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
CENA: OD 161 ZŁ
CENA: OD 258 ZŁ
WYPOSAŻENIE
LIFE
Collection 2014
ZEN
Collection 2014
INTENS
Collection 2014
HELLY HANSEN
Collection 2014
ABS z s ys temem ws poma ga ni a na głego ha mowa ni a
Przedni e podus zki powi etrzne ki erowcy i pa s a żera
Deza ktywa cja podus zki powi etrznej pa s a żera z przodu
Boczne podus zki powi etrzne
Regul a tor - ogra ni czni k prędkoś ci
Sys tem ws poma ga ni a rus za ni a pod górę (Hi l l Sta rt As s i s t)
Sys tem Extended Gri p
Sys tem dyna mi cznej kontrol i toru ja zdy (ESC) z funkcją za pobi ega ni a
poś l i zgowi kół pędnych przy rus za ni u (ASR)
Sygna ł ni eza pi ętych pa s ów bezpi eczeńs twa (na ws zys tki ch mi ejs ca ch)
Przedni e pa s y bezpi eczeńs twa z regul a cją wys okoś ci , ogra ni czni ki em
na pi ęci a i na pi na czem
Tyl ne pa s y bezpi eczeńs twa : 3-punktowe, z ogra ni czni ka mi na pi ęci a na
bocznych mi ejs ca ch
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sys tem Is ofi x na bocznych mi ejs ca ch z tyłu
●
●
●
●
●
-
●
1000
0
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zewnętrzne el ementy ozdobne chromowa ne : ozdobna l i s twa chłodni cy,
obra mowa ni e refl ektorów przeci wmgłowych, chromowa ne ws ta wki w
bocznych l i s twa ch ochronnych ora z ozdobna l i s twa ba ga żni ka z na pi s em
Ca ptur (wyłączni e w wers ji Intens i Hel l y Ha ns en)
-
●
●
●
Zewnętrzne el ementy ozdobne w kol orze cza rnym, poma ra ńczowym l ub
koś ć s łoni owa : l i s twa chłodni cy, obra mowa ni e refl ektorów
przeci wmgłowych, ws ta wki w bocznych l i s twa ch ochronnych ora z ozdobna
l i s twa ba ga żni ka z na pi s em Ca ptur (wyłączni e w wers ji Intens )
-
P
P
-
1450
1450
●
●
●
●
-
●
●
300/P
●
300
-
0
●
P
0
0
●
●
●
0
0
●
-
1800/P
300/P
●
1900/0/850
1900/2100
0/850
1900/2100
0/850
-/2100
-/0
●
0
●
-
0
●
●
500
●
0
●
0/P
●
●
●
●
●
●
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Na dwozi e jednokol orowe
Na dwozi e dwukol orowe (obudowy l us terek bocznych w kol orze da chu)
Górna l i s twa ozdobna chłodni cy w kol orze l ś ni ącej czerni z chromowa nym
l ogo Rena ul t
Boczne l i s twy ochronne i l i s twa zderza ka tyl nego w kol orze cza rnym o
zi a rni s tej fa kturze
Wzmocni eni e zderza ka przedni ego i tyl nego w kol orze a l umi ni um ( l ub
s za rym w Hel l y Ha ns en)
Obudowa l us terek bocznych w kol orze na dwozi a
Zewnętrzne kl a mki drzwi w kol orze na dwozi a
Szyby tyl ne boczne i tyl na przyci emni a ne
Sta l owe obręcze kół 16"
Obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 16"
Obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 16", kol or cza rny
Obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 17", wzór s ta nda rdowy
Obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 17", kol or cza rny, poma ra ńczowy l ub
koś ć s łoni owa ( wyłączni e w kol orze cza rnym dl a Hel l y Ha ns en)
La ki er meta l i zowa ny/ meta l i zowa ny s pecja l ny
La ki er ni emeta l i zowa ny/ ni emeta l i zowa ny s pecja l ny
WYGLĄD WNĘTRZA
Ja s na tona cja wnętrza
Ci emna tona cja wnętrza
Ta pi cerka kl a s yczna (różne wzory do wyboru, jeden wzór dl a Hel l y Ha ns en)
Ta pi cerka kl a s yczna , ma teri a łowa , z el ementa mi s kóry ekol ogi cznej
Ta pi cerka zdejmowa na (różne wzory do wyboru)
Ki erowni ca s kórza na
LIFE
Collection 2014
ZEN
Collection 2014
INTENS
Collection 2014
HELLY HANSEN
Collection 2014
500
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
-
500/P
500/P
●
●
●
●
●
●
-
-
-
●
●
●
●
●
1000
GRATIS
●
●
●
1000
GRATIS
●
●
●
-
-
dopła ta 500*
1500
●
●
●
●
●
●
●
●
-
-
●
●
●
●
●
●
●
310
●
●
●
●
●
310
●
●
●
●
●
310
●
●
●
●
●
310
2000/P
-
●
-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1000/P
●
●
●
●
1000
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
-
WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE
Świ a tła przeci wmgłowe (z funkcją doś wi etl a ni a za krętów w wers ji Intens )
Czujni k ś wi a tła i des zczu
Świ a tła do ja zdy dzi ennej z di oda mi LED
Lus terka boczne regul owa ne el ektryczni e, podgrzewa ne, z czujni ki em
tempera tury zewnętrznej
Lus terka boczne s kła da ne el ektryczni e, podgrzewa ne, z czujni ki em
tempera tury zewnętrznej
Automa tyczne włącza ni e tyl nej wyci era czki przy cofa ni u
PROWADZENIE POJAZDU i URZĄDZENIA KONTROLNE
Ka rta Rena ul t ze zda l nym s terowa ni em centra l nego za mka
(za mi a s t kl uczyka )
Ka rta Rena ul t Ha nds Free
El ektryczne, zmi enne ws poma ga ni e ukła du ki erowni czego
Sys tem ws poma ga ni a rus za ni a pod górę
Ws poma ga ni e pa rkowa ni a tyłem (4 czujni ki )
Ka mera cofa ni a (za wi era już 4 czujni ki s ys temu ws poma ga ni a
pa rkowa ni a tyłem i wyma ga l us terek s kła da nych el ektryczni e)
Komputer pokła dowy
Ws ka źni k zmi a ny bi egów
Ws ka źni k s tyl u ja zdy (3 kol ory : zi el ony-żółty-poma ra ńczowy) w cel u
i nformowa ni a ki erowcy o ekol ogi cznej jeździ e (zwi ąza ny z R-l i nk)
Autos tra dowy tryb pra cy ki erunkows ka zów
Funkcja EKO (tryb ekol ogi cznej ja zdy)
Opony s ta nda rdowe dos tos owa ne do wers ji wypos a żeni a
Sys tem kontrol i ci ś ni eni a w opona ch**
Zes ta w do na pra wy us zkodzeni a opony
Koło doja zdowe
-
●
KOMFORT
Kl i ma tyza cja ma nua l na
Kl i ma tyza cja a utoma tyczna
Szyby przedni e regul owa ne el ektryczni e ( włączni k i mpul s owy po s troni e
ki erowcy od wers ji Zen)
Szyby tyl ne regul owa ne el ektryczni e
Ki erowni ca z regul a cją wys okoś ci i głębokoś ci
Fotel ki erowcy z regul a cją wys okoś ci
Przedni e fotel e podgrzewa ne
Za główki przedni e z regul a cją wys okoś ci
Tyl na ka na pa przes uwa na i dzi el ona w ukła dzi e 1/3-2/3 z 3 za główka mi z
regul a cją wys okoś ci
Dwus tronna podłoga ba ga żni ka
Wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej Ea s y Li fe o poj. 11 l .
MULTIMEDIA
Ins ta l a cja do monta żu ra di oodtwa rza cza
Ra di oodtwa rza cz CD, 4x20W, zi ntegrowa ny wyś wi etl a cz, Bl uetooth®,
gni a zdo USB i ja ck
Sys tem mul ti medi a l ny MEDIA NAV: z ekra nem dotykowym 7", na wi ga cją,
ra di oodtwa rza czem 4x20W, Bl uetooth® , gni a zdem USB i ja ck, ma pą
Europy wers ją pods ta wową
Sys tem mul ti medi a l ny R-LINK: z ekra nem dotykowym 7", na wi ga cją
TomTom®, ra di oodtwa rza czem z przes trzennym dźwi ęki em 3D Sound by
Arka mys ®, Bl uetooth®, gni a zdem USB i ja ck, ma pą Europy wers ją
pods ta wową, dos tępem do us ług on l i ne
Dos tęp do us ług i ntera ktywnych (przy za mówi eni u R-Li nk)
Ma pa Europy - wers ja pods ta wowa (Pol s ka , Czechy, Słowa cja , Węgry,
Li twa , Łotwa , Es toni a )
Ma pa Europy - wers ja rozs zerzona
1000/P
●
-
P
●
-
-
-
2200/P
●
-
-
600/P
●
-
P
0
-
-
430/P
430/P
●
LIFE
Collection 2014
ZEN
Collection 2014
INTENS
Collection 2014
HELLY HANSEN
Collection 2014
-
200/P
200
-
-
600/P
600/P
-
600
-
-
-
-
P
100/P
-
100
●
●
0
-
800/P
800/P
-
-
1200
1200
-
-
-
600
●
-
2100
-
-
-
2100
-
-
Pa ki et LOOK IVORY: obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 17" w kol orze koś ć
s łoni owa ora z tyl ne s zyby boczne przyci emni a ne
-
2100
-
-
Pa ki et DESIGN: ozdobne el ementy wnętrza chromowa ne , wys uwa ny
s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze koś ci s łoni owej
-
-
●
0
-
700
700
-
-
700
700
-
-
700
700
-
-
1400
-
-
-
-
900
-
-
800
-
-
-
1400
-
-
Pa ki et KLIMAT: kl i ma tyza cja ma nua l na , ra di oodtwa rza cz CD, 4X20 W,
zi ntegrowa ny wyś wi etl a cz, z Bl uetooth®, gni a zdo USB i Ja ck
3000
●
-
-
Pa ki et KLIMAT PLUS: kl i ma tyza cja regul owa na a utoma tyczni e i czujni k
ś wi a tła i des zczu
-
2000
●
●
Pa ki et CITY: s ys tem ws poma ga ni a pa rkowa ni a tyłem ora z boczne l us terka
s kła da ne el ektryczni e
-
dopła ta 500*
dopła ta 500*
●
-
-
dopła ta 1 000*
-
PERSONALIZACJA
Ozdobny el ement ki erowni cy z motywem Ca ptur, Los a nge l ub Ma p (motyw
Ma p ni edos tępny dl a wers ji Intens )
Ozdobne el ementy wnętrza w kol orze ni ebi es ki m, zi el onym,
poma ra ńczowym (el ementy w kol orze koś ci s łoni owej w opcji bezpła tnej
dl a ja s nego wnętrza w wers ji Zen)
Ozdobne el ementy wnętrza w kol orze s za rym l ub w kol orze koś ci
s łoni owej dl a wers ji LIFE
Wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze ni ebi es ki m, zi el onym
l ub poma ra ńczowym
Wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze koś ci s łoni owej
Zewnętrzne el ementy ozdobne w kol orze cza rnym, koś ć s łoni owa l ub
poma ra ńczowym
Na kl ejka zewnętrzna z motywem Ca ptur, Los a nge l ub Ma p
Pa ki et LOOK BLACK: obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 17" w kol orze
cza rnym ora z tyl ne s zyby boczne przyci emni a ne
Pa ki et LOOK BLACK PLUS: obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 17" w kol orze
cza rnym ora z tyl ne s zyby boczne przyci emni a ne
Pa ki et LOOK ORANGE: obręcze kół ze s topu meta l i l ekki ch 17" w kol orze
poma ra ńczowym ora z tyl ne s zyby boczne przyci emni a ne
Pa ki et DESIGN w kol orze poma ra ńczowym: ozdobne el ementy wnętrza i
wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze poma ra ńczowym
Pa ki etr DESIGN w kol orze ni ebi es ki m: ozdobne el ementy wnętrza i
wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze ni ebi es ki m
Pa ki et DESIGN w kol orze zi el onym: ozdobne el ementy wnętrza i
wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze zi el onym
Pa ki et DESIGN z motywem Ca ptur dl a wers ji Zen: ozdobne el ementy
wnętrza i wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze
poma ra ńczowym, ki erowni ca z motywem Ca ptur, zdejmowa na ta pi cerka
Pa ki et DESIGN z motywem Ca ptur dl a wers ji Intens : ozdobne el ementy
wnętrza i wys uwa ny s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze
poma ra ńczowym, ki erowni ca z motywem Ca ptur
Pa ki et DESIGN z motywem Los a nge: ki erowni ca z motywem Los a nge,
ta pi cerka zdejmowa na
Pa ki et DESIGN z motywem Ma p: ozdobne el ementy wnętrza i wys uwa ny
s chowek w des ce rozdzi el czej w kol orze ni ebi es ki m, ki erowni ca z
motywem Ma p, zdejmowa na ta pi cerka
PAKIETY
Pa ki et CITY PLUS: ka mera cofa ni a (z s ys temem ws poma ga ni a pa rkowa ni a
tyłem) ora z boczne l us terka s kła da ne el ektryczni e
Pa ki et KOMFORT: fotel e podgrzewa ne, ta pi cerka kl a s yczna
-
-
1000
-
Mul ti medi a l ny s ys tem MEDIA NAV z ekra nem dotykowym 7", na wi ga cją,
ra di oodtwa rza czem 4x20W, Bl uetooth® , gni a zdem USB i Ja ck, ma pą
Europy w wers ji pods ta wowej
-
2000
GRATIS
-
-
Pa ki et MEDIA NAV: mul ti medi a l ny s ys tem MEDIA NAV z ekra nem
dotykowym 7", na wi ga cją, ra di oodtwa rza czem 4x20W, Bl uetooth® ,
gni a zdem USB i Ja ck, ma pą Europy w wers ji rozs zerzonej
-
dopła ta 430*
-
-
Pa ki et CONNECT & GO: mul ti medi a l ny ta bl et R-Li nk z ekra nem dotykowym
7", na wi ga cją TomTom®, ra di oodtwa rza czem z przes trzennym dźwi ęki em
3D Sound by Arka mys , Bl uetooth®, gni a zdem USB i Ja ck i dos tępem do
us ług on l i ne ora z ma pą Europy w wers ji rozs zerzonej
-
2630
GRATIS
●
● = seryjne
- = niedostępne
P = element pakietu
Niektóre opcje wymagają zamówienia dodatkowego wyposażenia opcjonalnego lub wykluczają się wzajemnie.
Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault
* pakiety z dopłatą tylko przy skorzystaniu z pełnej oferty promocyjnej
** dla samochodów produkowanych od T. 36
DANE TECHNICZNE
SILNIKI
Rodza j pa l i wa
Typ s krzyni bi egów
Typ wtrys ku
ENERGY TCe 90
TCe 120 EDC
ENERGY dCi 90
dCi 90 EDC
benzyna
benzyna
di es el
di es el
5b. ma nua l na
6b. a utoma tyczna
EDC
5b. ma nua l na
6b. a utoma tyczna
EDC
wi el opunktowy
s ekwencyjny
bezpoś redni
s ekwencyjny
bezpoś redni z
common ra i l
bezpoś redni z
common ra i l
898
3/12
1 197
4/16
1 461
4/8
1 461
4/8
66 (90) przy 5250
88 (120) przy 4900
66 (90) przy 4000
66 (90) przy 4000
Pojemnoś ć s kokowa (cm3)
Li czba cyl i ndrów / za worów
Moc ma ks yma l na w kW EWG (KM) przy obr./mi n
Ma ks yma l ny moment obrotowy Nm EWG przy obr./mi n
Stop & Sta rt i ukła d odzys ki wa ni a energi i podcza s ha mowa ni a
Ukła d ki erowni czy
135 przy 2500
190 przy 2000
220 przy 1750
220 przy 1750
ta k
­
ta k
­
zmi enne el ektryczne ws poma ga ni e ukła du ki erowni czego
(w s ta nda rdzi e)
OSIĄGI
Prędkoś ć ma ks yma l na (km/h)
0 - 100 km/h (s )
171
12"9
192
10"9
113
6,0/4,3/4,9
125
6,6/4,7/5,4
171
13"1
170
13"5
95
4,2/3,4/3,6
103
4,6/3,6/3,9
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Zborni k pa l i wa
Emi s ja CO2 (g/km)
Cykl mi ejs ki / poza mi ejs ki / mi es za ny (l /100 km)
45
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA VDA
3
Pojemnoś ć ba ga żni ka (VDA) w dm do wys okoś ci tyl nej półki przy
przes uni ęci u tyl nej ka na py ma ks yma l ni e do tyłu/ do przodu
377-455 dm3
1566 mm
1531 mm
1778 mm
mmmm
650 mm
2606 mm
983 mm
866 mm
1516 mm
4122 mm
2589mm
870mm
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują
podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 ustalone zgodnie ze
standardową metodą pomiaru określoną w obowiązujących przepisach dotyczących homologacji pojazdów. Identyczna dla wszystkich producentów metoda pomiaru umożliwia porównanie samochodów.
Zużycie paliwa w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji spalania zachęcamy do zapoznania się z poradami dostępnymi na
www.renault.pl. Samochody Renault podlegają recyklingowi, zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu
samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.renault.pl
i w autoryzowanych punktach Renault.
(1) Kwota zysku obejmuje:
- wartość 3 630 zł pakietu z systemem multimedialnym R-Link i wspomaganiem parkowania tyłem dla wersji Intens,
- rabat 1499 zł na opony zimowe lub akcesoria o wartości 1500 zł,
- korzyść w rocznym pakiecie ubezpieczeń AC/OC/NNW/CA wyliczoną według średniej stawki ubezpieczeniowej na podstawie aktualnej taryfy w wariancie specjalnym w Programie Renault-Allianz na terenie
Polski dla pojazdu fabrycznie nowego marki Renault, (tj. średnia stawka 5% w porównaniu do oferty promocyjnej za 1 zł),
- rabat 10% w Kredycie 3x30 (3 raty po 30% wartości pojazdu płatne przez Klienta, 10% stanowi rabat udzielony przez Importera),
- kwota zysku obliczona dla wersji Intens dCi 90 EDC, w cenie katalogowej 81 550 zł brutto.
(2) Komplet opon zimowych lub akcesoria od 1 zł (o wartości maksimum 1500 zł).
RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 64 185 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 32 092,50 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0%,
finansowana opłata przygotowawcza: 1 604,63 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 33 697,13 zł. Całkowita kwota kredytu : 32 092,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 33 697,13 zł. Stan na dzień
01.11.2014 r.
Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie
umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą
swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie
przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.
.

Podobne dokumenty

Cennik i dane techniczne

Cennik i dane techniczne 1733 mm 1994 mm (z lusterkami bocznymi)

Bardziej szczegółowo