Oświadczenie uczestnika konkursu „Ekslibris dla Biblioteki

Transkrypt

Oświadczenie uczestnika konkursu „Ekslibris dla Biblioteki
Oświadczenie
uczestnika konkursu
„Ekslibris dla Biblioteki”
Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki
b) jestem autorem złożonych ekslibrisów i posiadam do nich nieograniczone prawa majątkowe i
autorskie bez udziału osób trzecich
c) złożone ekslibrisy nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135
z późniejszymi zmianami)
….................................................................
miejscowość, data i czytelny podpis autora
…...............................................................
w przypadku osób niepełnoletnich – podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Uwaga: prace bez podpisu nie będą oceniane !

Podobne dokumenty