Metody aktywizujące w pracy przedszkola (bibliografia w wyborze)

Transkrypt

Metody aktywizujące w pracy przedszkola (bibliografia w wyborze)
Metody aktywizujące w pracy przedszkola
(bibliografia w wyborze)
1. Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej / Renata Michalak.- Poznań :
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.
Sygnatura: 93871, 93870, 93872
3. Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna
Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w
Poznaniu.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im.
Mieszka I, 2010.
Sygnatura: 103732
Opublikowany w 1972 roku Raport Faure'a "Uczyć się, aby być", zarysowując program
edukacyjny oparty na idei "człowieka integralnego", stanowiącego jedność intelektualną,
emocjonalną, moralną, podkreślał zaufanie do twórczego potencjału każdej jednostki,
obejmującego także wysiłek tworzenia własnej osobowości, realizacji potrzeb i możliwości, bo
tylko człowiek w pełni aktywny może być odpowiedzialny za własną egzystencję. Cel ten może
być osiągnięty, gdy stworzone zostaną warunki wspierające rozwój człowieka tak, aby nie musiał
on martwić się zachodzącymi zmianami, bo potrafi im sprostać. Taka edukacja musi przebiegać
w atmosferze pobudzającej do autentycznej aktywności [...]. Praca, którą oddajemy do rąk
Czytelników, składa się z trzech części - ich tytuły nie tylko wskazują, jaki obszar zagadnień
stanowi podstawę zainteresowań autorów, ale również systematyzują problematykę - bazę
stanowią teoretyczne podstawy aktywności dorosłego i dziecka pozwalające tworzyć "pola
wspólnych zainteresowań", po to, by skutecznie poszukiwać rozwiązań odpowiadających na
pytanie: "jak uczyć się aktywnie i jakie strategie tworzyć w procesie nauczania, by uczenie się
było efektywne, a dziecko doświadczało radości i sukcesu?". Podczas jej tworzenia przyświecała
nam idea wyrażona przez Habrat Inyat Khan "dziecku nigdy nie powinno się dawać zabawki,
która nie ma na celu spełnienia jakiegoś zadania ani też stawiać przed nim zadania, które nie ma
znaczenia. Nic, co robi się z dzieckiem, nie powinno być bezcelowe. W przeciwnym razie jego
życie będzie bezcelowe". W książce, którą oddajemy do rąk Czytelnika, postulujemy realizację tej
idei celowości działań podejmowanych przez dziecko, na rzecz dziecka i wspólnie z dzieckiem.
4. Edukacja kreatywna / red. Ewa A. Zwolińska.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,, 2005.
Sygnatura: 94986
5. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł.- Wyd. 4.- Kraków :
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015.
Sygnatura: 110603 P
Książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie
zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich
zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i wymaganiami edukacyjnymi.Zamieszczone w
książce przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne ich zastosowania
przyczynią się zapewne do kreatywności samych nauczycieli.
6. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi/ Mariola Jąder.- Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2009.
Sygnatura: 100303, 110940
„[...] książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka.
Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty
edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i wymaganiami edukacyjnymi.
[...] Książka składa się z czterech części. [...] W każdej części, zawierającej przykłady pracy z
dziećmi, Autorka przedstawia założenia teoretyczne oraz przykłady praktycznych rozwiązań w
pracy z dziećmi z zastosowaniem wybranych metod, technik i form organizacyjnych. Godne
podkreślenia jest to, że Mariola Jąder dzieli się z Czytelnikiem wskazówkami i informacjami
praktycznymi wynikającymi z własnych doświadczeń, obserwacji i refleksji. [...] Wiedza na
temat podjęty przez Autorkę w recenzowanej książce jest potrzebna przede wszystkim
nauczycielom, którzy muszą umieć organizować warunki do wspierania rozwoju dziecka.
Niniejsza publikacja stanowi dobry przykład dostarczający nauczycielom sposobów
stymulowania, inspirowania, pobudzania aktywności dzieci oraz stwarzania możliwości
samodzielnego uczenia się.
Zamieszczone w książce przykłady zabaw z dziećmi oraz
wskazówki metodyczne i organizacyjne ich zastosowania przyczynią się zapewne do
kreatywności samych nauczycieli". Z recenzji dr hab., prof. UP Bożeny Muchackiej
7. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta
Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska.- Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2010.
Sygnatura: 101357, 101358 P
8. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta
Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska.- Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2000.
Sygnatura: 85670
9. Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska ; przy współpr. aut. Marii
Kotowskiej.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005.
Sygnatura: 110924
Jest to szczególny zeszyt ćwiczeń dla nauczyciela (i dyrektora). Metody aktywne (lub
aktywizujące - autorka argumentuje, że obydwie nazwy są poprawne, chociaż ta pierwsza
odrobinę wygodniejsza) to takie sposoby nauczania, przy stosowaniu których nauczyciel nie
przekazuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego jej zdobywania.
Publikacja przedstawia 10 przykładów owych metod, które można dowolnie uszczegóławiać,
łączyć, zmieniać, dostosowywać czy traktować jako inspirację do własnych pomysłów, oraz
kilkanaście ćwiczeń dla Czytelnika. Po każdym ćwiczeniu zamieszczona jest tabela na notatki,
uwagi itp. Jeśli chcemy nauczać za pomocą metod aktywnych, włóżmy aktywny wysiłek w ich
opanowanie...
10. Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez
ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk.Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008.
Sygnatura: 101156
12. Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym / Agata
Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.- Białystok :
Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2011.
Sygnatura: 106834 P
Książka jest adresowana do studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz
nauczycieli rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową. Intencją Autorki jest pomoc w
organizowaniu pracy w dziećmi oraz wyzwalanie pedagogicznej inwencji (...) podniesienie rangi
metod aktywizujących i wspierających w edukacji przedszkolnej. Proponowane są konkretne
rozwiązania w pracy z przedszkolakiem, sprzyjające wzmacnianiu jego aktywności i
kreatywnosci. (...) Należy podkreślić, że jest to publikacja potrzebna, porządkuje bowiem pewien
obszar wiedzy i praktyki przedszkolnej zwłaszcza w kontekście objęcia dzieci pięcioletnich
rocznym obowiązkiem przedszkolnym. [z recenzji dr hab. prof. APS i UWM Ewy M. Kuleszy]
13. Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska ; rys. Renata Grzybek.- Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2012.
Sygnatura: 110532
Celem książki jest rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu i rytmu u dzieci. Całość obejmuje
120 zabaw i ćwiczeń rytmicznych przeprowadzanych systematycznie z uwzględnieniem stopnia
trudności...
14. Spoko lekcja 2, czyli Jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata
Łukasik.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011.
Sygnatura: 103752, 103753 P
W książce znajdziemy [...] metody, gry, zabawy i ćwiczenia podzielone na cztery grupy.
Głównym kryterium ich przyporządkowania jest zastosowanie w konkretnej części lekcji
(wprowadzenie, część właściwa, podsumowanie) oraz cel (zmotywowanie do pracy, przyswojenie
treści lekcji, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy). Pozycja ta [...] to nie tylko źródło inspiracji i
ciekawych metod pracy z uczniem, które [...] można dowolnie modyfikować, stosować zamiennie
w zależności od celu i tematu lekcji. To również [...] wartościowe informacje dla nauczycieli,
możliwe do zastosowania w każdej klasie i na każdej lekcji w określonych sytuacjach
dydaktyczno-wychowawczych.
15. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik.Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009.
Sygnatura: 101479, 101480 P,
I nauczyciele, i studenci, i uczniowie... po prostu wszyscy... potrzebują urozmaicenia, nowych
sposobów na udane zajęcia. Merytoryczne przygotowanie, bogata wiedza, pozytywne
nastawienie - to niewątpliwe atuty każdego nauczyciela, niezbędne w jego pracy. Czasami
jednak brakuje jakiegoś pomysłu, oryginalnego, twórczego, kreatywnego... Czegoś, co
uatrakcyjni lekcje i zainteresuje uczniów. W niniejszej książce przedstawiono aż 65 takich
pomysłów!
16. Wolne dzieci : jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i
lepiej się uczą? / Peter Gray ; przełożyła z języka angielskiego Grażyna Chamielec.- Podkowa
Leśna : Wydawnictwo MiND, 2015.
Sygnatura: 110218
Peter Gray, amerykański psycholog badający procesy uczenia się, twierdzi, że dzieci
przychodzą na świat z wrodzonym instynktem do nauki i zabawy. Wystarczy stworzyć im
odpowiednie warunki, a będą z pasją poszukiwały wiedzy i zdobywały nowe umiejętności.
Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą? Dzieci
potrzebują zabawy. Potrzebują zabawy z innymi dziećmi bez nadzoru dorosłych. Tylko w takiej
zabawie mogą nauczyć się radzenia sobie z emocjami, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania
konfliktów i wielu, wielu innych umiejętności.
Zabawa spełnia bardzo ważną funkcję w
rozwoju dzieci. Amerykański psycholog Peter Gray dowodzi, że jest ona naturalnym sposobem,
w jaki dzieci uczą się, że nie są bezradne. W ten sposób zdobywają nowe umiejętności, radzą
sobie z strachem czy złością, poznają możliwości swojego ciała, nawiązują przyjaźnie i
znajomości, rozwiązują problemy. Żeby jednak zabawa spełniała swoją funkcję, musi być wolna i
pozbawiona nadzoru dorosłych. Tylko wtedy dzieci same mogą ustanawiać reguły, samodzielnie
rozwiązywać problemy i zdobywać mnóstwo kompetencji społecznych. Zabawa odgrywa także
wielką rolę w przyswajaniu wiedzy. Niestety, większość szkół tego nie docenia i nie wykorzystuje.
Dzieci spędzają czas w ławkach, przygotowując się lub rozwiązując testy i bezwolnie wykonując
polecenia nauczycieli. Pozostałą część dnia kradną im zajęcia dodatkowe i praca domowa. W
życiu współczesnych dzieci jest coraz mniej wolności i coraz mniej zabawy. W efekcie mamy
wiele przemęczonych, zewnątrzsterowych i często samotnych dzieci, które zupełnie straciły zapał
do nauki. W przyszłości będzie im trudno uwierzyć we własną sprawczość, rozwinąć
odpowiedzialność i samodzielność. Rodzice powinni stwarzać dzieciom warunki i więcej okazji
do swobodnej zabawy z innymi dziećmi, zaś nauczyciele w większym stopniu wykorzystywać
wolność i naturalny dziecięcy instynkt uczenia się.

Podobne dokumenty