Wykres kołowy przedstawia rozkład procentowy i liczbowy ocen

Transkrypt

Wykres kołowy przedstawia rozkład procentowy i liczbowy ocen
PROCENTOWY UDZIAŁ
RESPONDENTÓW W WARSZTATACH DANEGO TYPU
Nazw a w arsztatu
n
%
Spirometria cz.I
48
35,04
Now oczesna diagnostyka alergii in vitro
24
17,52
Jak ocenić pacjenta z astmą*
28
20,44
17,52
24
Spirometria cz II**
52
37,96
Naskórkow e testy płatkow e
53
38,69
Skuteczne leczenie astmy
18
13,14
Różne oblicza anafilaksji
27
19,71
Terapia astmy
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany warsztat
% - procent respondentów, którzy wskazali dany warsztat liczony w stosunku do ogółu ankiet, w który ch zaznaczono uczestnictwo w warsztatach
(N=137)
R OZKŁAD PROCENTOWY I
LICZBOWY OCEN
Wykres kołowy przedstawia rozkład procentowy i liczbowy ocen średnich. W tabeli natomiast zawarto zestawienie
procentowe i liczbowe przydzielanych ocen w każdej z ocenianych kategorii.
WARSZTATY - ZESTAWIENIE PROCENTOWE I LICZBOWE PRZYDZIELANYCH
OCEN
Ocena
Kategoria
Warunki lokalow e, akustyka, w izualizacja
niedostateczny
n
%
Użyteczność przedstaw ianej w iedzy
n
%
Poziom merytoryczny zajęć
n
%
Kompetencje (dobór) w ykładow ców
n
%
Dobór tematyki
n
%
Now e treści w w arsztatach
n
dop
dst
db
bdb
cel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
2
2
5
7
8
11
21
22
55
5,84
8,03
5
12
3,65
8,76
3
14
1,46 0,73 1,46 1,46 3,65 5,11
0
1
1
0
6
8
0,00 0,73 0,73 0,00 4,38 5,84
0
0
1
2
2
5
0,00 0,00 0,73 1,46 1,46 3,65
0
0
1
0
0
4
0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 2,92
0
0
0
0
2
3
0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 2,19
2
3
2
2
5
6
2,19
15,33 16,06 40,15
17
31
51
12,41 22,63 37,23
22
31
56
10,22 16,06 22,63 40,88
4
12
2,92
8,76
4
9
2,92
6,57
17
10
14
30
66
10,22 21,90 48,18
22
24
68
16,06 17,52 49,64
29
23
29
brak
1
0,73
5
3,65
1
0,73
6
4,38
5
3,65
9
%
1,46 2,19 1,46 1,46 3,65 4,38 12,41
n
Ocena średnia
0
%
0
0
1
1
4
0,00 0,00 0,00 0,73 0,73 2,92
8
7,30
21,17 16,79 21,17
18
5,84
21
43
6,57
41
13,14 15,33 31,39 29,93
0
0,00
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy zaznaczy li wy braną ocenę
% - odpowiadający liczbie n procent respondentów liczony w stosunku do ogółu ankiet, w który ch zaznaczono uczestnictwo w warsztatach (N=137)
brak - liczba osób, które nie zaznaczy ły oceny danej kategorii
Na szaro obszar co najmniej 50 % górny ch ocen. Dodatkowo tłusty m drukiem zaznaczono ocenę najczęściej wy bieraną.
PODSTAWOWE
WARTOŚCI STATYSTYCZNE
(ŚREDNIE,
MEDIANY
...)
W poniższej tabeli kategorie zostały posortowane malejąco pod względem uzyskanej wartości średniej. Ocenę
szkolną wystawiono na podstawie mediany
Kategoria
N
Średnia Min.
Q1
Mediana
Q3
Max
Odch.St
Ocena
Dobór tematyki
132
8,95
4,00 8,00
10,00
10,00 10,00
1,41
Celujący
Kompetencje (dobór) w ykładow ców
131
8,95
2,00 8,00
10,00
10,00 10,00
1,46
Celujący
Poziom merytoryczny zajęć
136
8,62
2,00 8,00
9,00
10,00 10,00
1,70
Bardzo dobry
Użyteczność przedstaw ianej w iedzy
132
8,38
1,00 7,75
9,00
10,00 10,00
1,96
Bardzo dobry
Warunki lokalow e, akustyka, w izualizacja
136
8,14
0,00 7,00
9,00
10,00 10,00
2,32
Bardzo dobry
Now e treści w w arsztatach
128
7,53
0,00 6,00
8,00
9,00
10,00
2,38
Dobry
Ocena Średnia
137
8,41
2,83 7,50
8,83
9,67
10,00
1,48
Bardzo dobry
Legenda:
N - liczebność grupy
Średnia - wartość średnia
Min. - minimum
Q1 - wartość pierwszego kwarty la
Mediana - wartośc mediany (drugiego kwarty la)
Q3 - wartość trzeciego kwarty na
Max - maksimum
Odch.St - odchy lenie standardowe
T EMATYKA,
KTÓREJ ZABRAKŁO
Dokładna treść pytania: Jeżeli zabrakło jakiś zagadnień, o których chciałaby Pani/chciałby Pan usłyszeć, prosimy o ich
wymienienie
Poniższe zestawienie zawiera zagadnienia wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82% wszystkich
respondentów)
Tem at
n
%
Alergie pokarmow e/Nadw rażliw ość pokarmow a
8
2,91
Więcej o spirometrii/może 2 dniow a konferencja z zakresu spirometrii
7
2,55
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany warsztat
% - procent respondentów, którzy wskazali dany warsztat liczony w stosunku do ogółu ankiet(N=275)
INNE
UWAGI
Poniższe zestawienie zawiera zagadnienia wymienione przez co najmniej 5 respondentów (1,82% wszystkich
respondentów)
Uw agi
n
%
Więcej w arsztatów , za mało miejsc na w arsztatach, sugestia pow tórek
32 11,64
Więcej praktycznych w arsztatów , pomagających w zdobyw aniu umiejętności. Więcej przykładów klinicznych
27
Legenda:
n - liczba respondentów, którzy wskazali dany warsztat
% - procent respondentów, którzy wskazali dany warsztat liczony w stosunku do ogółu ankiet(N=275)
9,81