Republikańska rewolucja w dzielnicach Krakowa

Transkrypt

Republikańska rewolucja w dzielnicach Krakowa
Rewolucja w dzielnicach Krakowa – dzielnice
oparte o stowarzyszenia mieszkańców
15 grudnia 2014 r.
Przesłanki

Alienacja władzy

„Zabetonowanie” samorządu terytorialnego

Demokracja przedstawicielska – bierny plebiscyt, w
którym wybieramy „zawodowych polityków”

Nowe narzędzia odrodzenia wspólnoty politycznej w
samorządzie
Argumenty
Projekt 2015
Argumenty
Argumenty
Rada Miasta Krakowa 2014-2018
16 nowych radnych – 37%
Rada Miasta Krakowa 2010-2014
27 nowych radnych – 63%
Prezydenci miast wojewódzkich 2014-2018
17 miast – 4 nowych prezydentów
Założenia

Mniejsze i bardziej jednorodne wewnętrznie jednostki
pomocnicze miasta.

Demokracja bezpośrednia jako odpowiedź na
partyjniactwo samorządowców.

Wykorzystanie więzów sąsiedzkich i ukształtowanych
mikrowspólnot.

Wykorzystanie naturalnej energii i woli części
społeczeństwa do angażowania się w sprawy publiczne.
Propozycja – możliwa na gruncie prawa
Podział terytorialny
150 jednostek funkcjonalnych liczących ok. 5 tys.
mieszkańców
Finansowanie – budżet
obywatelski
20% wydatków bieżących budżetu miasta +
możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych
Okres budżetowania
Kadencyjny – 4 lata (możliwość gromadzenia
środków na inwestycje)
Kompetencje
Zadania zlecone w formie partnerstwa publicznospołecznego – opieka przedszkolna i edukacja
podstawowa, pomoc społeczna, gospodarka
komunalna, bezpieczeństwo, kultura, sport.
Cenzus wiekowy
18 lat
Relacja obywatel-administracja
 utworzenie stowarzyszeń (Rad Obywatelskich) w
każdej jednostce funkcjonalnej, które zarządzają
środkami publicznymi.
 członkiem stowarzyszenia może być każda osoba,
która zamieszkuje co najmniej czasowo na
obszarze JF.
 walne zgromadzenie tworzy spotykający się co
miesiąc sejmik JF.
Propozycja – konieczna zmiana ustaw
Społeczna Rada
Miasta
 każda JF wybiera delegata do SRMK.
 opiniowanie budżetu miasta z perspektywy realizacji
strategii rozwoju miasta oraz głos doradczy przy
udzielaniu absolutorium.
 nominowanie kandydatów do Rady Miasta – konieczne
poparcie co najmniej 5 JF.
 wybór członków Rady Miasta w głosowaniu
preferencyjnym.
 możliwość odwołania Radnego Miasta (bezwzględna
większość na zasadzie konstruktywnego wotum
nieufności).
Rada Miasta
 15 członków
 ciało uchwałodawcze – inicjatywa uchwałodawcza,
stanowienie prawa lokalnego, uchwalenie budżetu i jego
kontrola; kontrola działań Prezydenta.
Prezydent Miasta
 wybierany w wyborach powszechnych
 kandydatem może zostać osoba, która uzyska wyłączne
poparcie co najmniej 25 JF.
Dziękuję za uwagę
[email protected]
www.osom.org.pl

Podobne dokumenty