Zgłoszenie

Transkrypt

Zgłoszenie
Centrum Usługowo Doradcze
Euroregionu POMERANIA
Koszalin / Karlino / Neubrandenburg
Termin przyjmowania zgłoszeń: 10. 02. 2012
Fax: 94 311 71 16
94 342 65 50
[email protected]
[email protected]
ZGŁOSZENIE
Polsko - Niemieckie Seminarium
„Pozycjonowanie produktów i technologii innowacyjnych
— budowanie marki na rynku niemieckim
_____________________________________________________________
15 . 02 . 2012  Koszalin
Nieniejszym potwierdzam/y obecność na seminarium następujących osób:
nazwisko, imię
funkcja
uczestnik 1
uczestnik 2
uczestnik 3
firma /instytucja
(pieczątka)
ulica
kod, miejscowość
tel.:
fax:
E-mail:
……………………………………………
miejscowość, data
………………………………………………
podpis
1) Jaką firmę Pan/Pani prowadzi: ...............................................................................................
2) Czym zajmuje się firma: .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3) Czy próbował/a Pan/Pani wprowadzad swój produkt na rynek zagraniczny: TAK
NIE
4) Jeśli tak, jaki był rezultat ten współpracy?..............................................................................
.....................................................................................................................................................
5) W jaki sposób przebiegały poszukiwania partnera biznesowego?
.....................................................................................................................................................
6) Jakie główne trudności się pojawiły? .....................................................................................
.....................................................................................................................................................
7) Czy korzystał/a Pan/Pani z usług firm doradczych, consultingowych?
TAK
NIE
8) W jakim zakresie chciałby Pan/Pani wejśd na rynek zagraniczny? (handel, usługi,
pośrednictwo, inne) ....................................................................................................................
9) Jakiej pomocy potrzebuje Pana/Pani firma w kontaktach międzynarodowych?
(tłumaczenia, udział w spotkaniach kooperacyjnych, doradztwo w zakresie przepisów
obowiązujących w danym kraju, inne) ........................................................................................
Seminarium współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach EFRR, INTERREG IVA.