Wrzesień 2014 - Urząd Gminy Człuchów

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień 2014 - Urząd Gminy Człuchów
SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY
GMINA CZŁUCHÓW
ISSN 2080-3885
GAZETA
BEZPŁATNA
Wrzesień 2014
– Przybywa kilometrów bezpiecznych dróg str. 6
– Studenci mogą ubiegać się o stypendium str. 10
– Zumba wraca na parkiety str. 13
Wydarzenia
2
Gmina. Biomasa tematem europejskiego seminarium
Jesteśmy wzorem dla innych samorządów
Najpierw wizyta gości z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, potem list pochwalny od już nieodżałowanego śp.
prof. Adama Guły, wreszcie zapowiadane seminarium w europejskiej obsadzie. Tak pokrótce rozpoczęła się promocja
naszej gminy w kraju i za granicą, jako wzorcowej w zastosowaniu energii odnawialnej.
Prof. Adam Guła, gdy jesienią
osobiście oglądał nasze kotłownie na
biomasę, był pod tak ogromnym wrażeniem, że zapowiedział organizację
seminarium z udziałem samorządowców z całego kraju oraz oraz przedstawicieli administracji i nauki z Ukrainy.
Nie skończyło się jedynie na zachwytach i hucznych zapowiedziach. Seminarium zostało zaplanowane na 2 i 3
października br. i odbyło się w Wierzchowie Dworcu.
Spotkanie naukowe pn. „Wykorzystanie lokalnej biomasy do celów
grzewczych. Aspekty ekonomiczne
i ekologiczne” zaplanowano na dwa
dni, by połączyć część teoretyczną
(referaty) z praktyczną (wizyta w szkołach ogrzewanych energią uzyskaną z biomasy). Na liście referentów
i gości znaleźli się m.in. Janusz Ostapiuk – wiceminister środowiska, prof.
dr hab. inż. Adam Cenian - Instytut
Maszyn Przepływowych PAN, dr inż.
Robert Kubica - Politechnika Śląska,
prof. dr hab. Anna Grzybek – Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy, Janusz
Cieślak – prezes MetalERG, dr Piotr
Gradziuk – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik – Politechnika Gdańska, Orest
Mukha – z-ca dyrektora Lwowskiego
Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji, Krzysztof Kowalczyk – PEC Lu-
bań, Paweł Koperski - Gmina Płońsk.
Głównym celem seminarium była
promocja gminy Człuchów, a także popularyzacja rozwiązań ekologicznych
stosowanych w naszej gminie.
Przypomnijmy. Na terenie naszej
gminy mamy cztery kotłownie na słomę. Ogrzewają one szkoły w Polnicy,
Wierzchowie Dworcu, Rychnowach
i Barkowie. Jak twierdzi Wojciech Goryl, asystent prof. Guły – nigdzie w Polsce nie ma takiego miejsca, w którym
samorząd tak bardzo promowałby
energię odnawialną, inwestując aż
w cztery kotłownie na biomasę, pompy ciepła, fotowoltaikę i systemy solarne.
H ÓW
C
U
Ł
Z
C
A
N
GMI
ą
ych biomas
alan
budynków op
zł
do ogrzania
ie Człuchów łączną kwotę 95 753,52
in
m
G
w
e
na
Łączni
0 ton słomy
84
o
oł
ok
to
zuży
anych
przewidyw
ia
kalkulacji
zastosowan
do
Dokonując
ku
un
stos
Człuchów
ina
m
kosztów w
G
ca
surow
innego
iła w 2013r.
zaoszczędz
zł
230 714,06
do węgla 780,17 zł
W stosunku
eju - 944
ol
do
42 zł
ku
1 108 199,
W stosun
do gazu W stosunku
Tematy refe
ratów
Efektywne wy
korzystanie bi
omasy dla celó
w energetycz
nych.
Rozwój innowa
cyjnych tech
nologii biomas
strategicznym
owych w proj
NCBiR.
ekcie
Historia, rezu
ltaty i plany
inwestycji bi
Człuchów.
omasowych w gminie
Zalety i wady
wykorzystani
a biomasy.
Zastosowanie
kotłów na słom
ę w agrotech
nice.
Perspektywy
rozwoju kotłó
w wsadowych
na biomasę.
Inwestycje
3
Gmina. Budowa kanalizacji sanitarnej
Z myślą o mieszkańcach i ochronie środowiska
Budowa kanalizacji sanitarnej to jedno z podstawowych zadań Gminy. Co roku przybywa kilometrów sieci, a tam
gdzie pojawiają się obiektywne trudności w realizacji tej inwestycji, powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wspierane dofinansowaniem z urzędu.
Blisko cztery kilometry sieci powstaną w Czarnoszycach do czerwca
2015 r. Inwestycja wykonana zostanie
w ramach projektu unijnego pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej
jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu przyrody jeziora Bardze Małe
oraz zabezpieczenie obszaru objętego
ochroną przyrody Natura 2000 przed
dalszą degradacją poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Czarnoszyce”.
Planowana inwestycja polegać
będzie na budowie sieci kanalizacji
grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z nie-
Przypomnijmy
się
roku zakończą
Jeszcze w tym
zie
gd
ie,
źn
ze
cyjne w Br
prace inwesty
rów sieci
et
om
kil
m
de
o sie
powstaje blisk
zysta 150
Z inwestycji skor
kanalizacyjnej.
ali jedyyw
którzy dotąd uż
mieszkańców,
h.
yc
ow
ływ
bezodp
nie zbiorników
zbędną infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Czarnoszyce w celu
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w miejscowości Człuchów.
– Oprócz oczywistych korzyści dla
mieszkańców, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Czarnoszyce znacznie uszczelni system gospodarki ściekowej, jak również wpłynie pozytywnie na obszary
siedlisk i gatunków zwierząt będących
pod ścisłą ochroną, których występowanie stwierdzono w bezpośrednim
sąsiedztwie na Obszarze Natura 2000
oraz na terenie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego - stwierdza Bogusław
Lipski, kierownik Działu ds. Inwestycji
i Ochrony Środowiska.
Z powstałej infrastruktury skorzysta ponad 110 mieszkańców Czarnoszyc. Wartość kosztorysowa tego zadania to 2,3 mln złotych, z czego 450
tys. zł stanowi dofinansowanie z Unii
Europejskiej.
W tym roku wykonano także dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej w Sieroczynie, z której skorzysta
ponad 220 osób.
Warto wiedzie
ć
Tam, gdzie nie
jest planowana budowa sie
ci kanalizacji sa
nitarnej ze wzgl
ędu na aspekt
y ekonomiczne, samor
ząd wspiera m
ieszkańców
w budowie pr
zydomowych
oczyszczalni
ścieków, finan
sując inwestycję
indywidualną kwotą 3 00
0 zł (nie więcej
jednak niż
50 % poniesiony
ch kosztów). W
tym roku
podpisano 6 um
ów na dotacje
dla mieszkańców.
Osoby zaintere
sowane proszo
ne
są o kontakt z
Działem Inwesty
cji
(tel. 59 83 410
01).
Inwestycje
4
Gmina. Budowa sieci wodociągowych
Podnosimy jakość dostarczanej wody
W tym roku realizowane są cztery inwestycje z zakresu budowy lub modernizacji sieci wodociągowej. Celem jest
poprawienie jakości wody. Prace trwają w Ględowie, Chrząstowie, Wierzchowie Dworcu i Kiełpinie.
Największy problem jest w Wierzchowie, gdzie wyeksploatowały się
urządzenia wodociągowe i przestały podawać dostateczną ilość wody.
Zakład Gospodarki Komunalnej – do
czasu realizacji inwestycji – udrożnił
jedną ze studni, która obsługuje tę
miejscowość, ale w stopniu niewystarczającym. Mostkowany będzie więc
rurociąg, który połączy istniejącą instalację wodociągową w Wierzchowie
z wodociągiem w Bukowie, który jest
wydajniejszy. Najważniejsze prace zostaną wykonane w przyszłym roku.
Dokumentacja projektowa zostanie
wykonana w najbliższych miesiącach.
W bieżącym roku realizowane są
następujące inwestycje z zakresu budowy lub modernizacji sieci wodociągowej:
• Ględowo - sieć wodociągowa
o długości 259,0 m.
• Chrząstowo - sieć wodociągowa
o długości 161,72 m.
• Wierzchowo Dworzec - sieć wodociągowa o długości 176,5 m.
• Kiełpin - sieć wodociągowa o długości 1030 m.
Dodatkowo w ramach inwestycji
poprawiających jakość wody dostarczanej z gminnych wodociągów zakupiono materiały do modernizacji
hydroforni w Kołdowie, tj. żwir filtracyjny, masę aktywną, filtry ciśnieniowe, mieszacze wodno-powietrzne.
Zadanie realizowane było przez
jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
i kosztowało 47.970,00 zł.
Inwestycje
5
Gmina. Przybywa świetlic
Uroczyste otwarcie i kolejne projekty
Gmina Człuchów przystąpiła do opracowywania dokumentacji projektowej na budowę dwóch nowych świetlic
wiejskich. Obecnie przygotowany jest projekt budowlany na budowę świetlicy wiejskiej w Chrząstówku, w planie są
kolejne świetlice.
Do tej pory w 25 sołectwach naszej gminy powstały 23 świetlice. Najświeższe to inwestycje w Sieroczynie
i w Polnicy. Ta pierwsza niedawno
została uroczyście otwarta. Ma blisko
300 m powierzchni użytkowej i kosztowała niemal 600 tys. zł, z czego
100 tys. zł stanowiło dofinansowanie
z Unii Europejskiej. Już w październiku rozpoczną się tu zajęcia świetlicowe dla dzieci. Z nowego obiektu cieszą się przede wszystkim panie z KGW
w Sieroczynie, które marzyły o takim
miejscu spotkań – doskonałym do organizacji ważnych dla wsi wydarzeń.
Pierwszym z nich była uroczystość
otwarcia – wspaniała zabawa trwała niemal do samego rana. Ponieważ
główna świetlicowa sala pomieści do
150 osób, spotkanie podzielono na
dwie części, by wszyscy zainteresowani mieszkańcy i goście mogli nacieszyć
oko nowymi murami.
Świetlica w Polnicy
Równie hucznie zapowiada się
otwarcie nowej, gotowej już świetlicy w Polnicy, które planowane jest na
przełom listopada i grudnia. Ta świetlica pełni również funkcję zaplecza
sportowego dla boiska. Powierzchnia
użytkowa nowego obiektu to prawie
700 m2. Koszt budowy nie przekroczy
1,6 mln złotych. Unijne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł.
– Staramy się o dofinansowanie,
by przy obiektach powstała także sześciotorowa bieżnia lekkoatletyczna
o długości 400 m, a nowy budynek
wraz z całym kompleksem sportowym
został ogrodzony – mówi sekreterz
gminy Arkadiusz Kubalewski.
Jeszcze przed uroczystościami
otwarcia do świetlicy poprowadzi
nowa droga z kostki betonowej.
Uroczyste otwarcie świetlicy w Sieroczynie.
Projekt świetlicy w Chrząstówku.
Inwestycje
6
Gmina. Ważne inwestycje w drogi i ścieżki rowerowe
Przybywa kilometrów bezpieczniejszych dróg
Inwestycja w remonty dróg jest ważna przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo i poprawianie komfortu
jazdy. Działania przeprowadzane są nie tylko na gruncie gminnym, ale także przy współpracy ze Starostwem Człuchowskim i przy finansowym wsparciu instytucji rządowych i Urzędu Marszałkowskiego.
Drogi powiatowe
W bieżącym roku Gmina Człuchów
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie zrealizowała inwestycję polegającą na remoncie nawierzchni drogi powiatowej
w miejscowości Rychnowy. Dotychczasowa droga została poszerzona do
5 metrów, położono na niej nową nawierzchnię asfaltową. Przebudowano
także chodnik przy drodze. W wyniku
porozumienia uzgodniono, że każdy
z samorządów pokryje połowę kosztów
przebudowy. Całkowity koszt remontu
wyniósł 438 tys. zł, a oba samorządy
finansują inwestycję kwotami 219 tys.
zł. Wyremontowany odcinek ma prawie pół kilometra długości.
Gmina z Powiatem w ramach „schetynówek” złożyła wspólne wnioski o dofinansowanie w 2015 roku przebudowy
dróg: powiatowych - Chrząstowo- Stołczno, Nieżywięć - Brzeźno oraz gminnej
Kołdowo - Piaski do drogi na Polnicę.
Drogi gminne
Wierzchowo Dworzec. Zakończono przebudowę pierwszego odcinka
ulicy Młyńskiej w Wierzchowie Dworcu. W tym roku przebudowano pół
kilometra drogi wraz z wjazdami na
posesje, a w roku przyszłym powstanie kolejne 500 metrów. Koszt tegorocznego remontu szacuje się na 175
tysięcy złotych i pieniądze pochodzą
z gminnego budżetu.
Dotychczas ulica Młyńska w Wierzchowie Dworcu pokryta była asfaltem,
W ramach współpracy samorządów
powiatu człuchowskiego i chojnickiego powstał Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnice-Człuchów, w ramach którego Unia dofinansuje opracowanie
dokumentacji projektowej na remont
byłej drogi krajowej 22 wraz z budową
ścieżki rowerowej na odcinku Nieżywięć – Chojnice, a także projekt budowy ścieżki rowerowej z Człuchowa do
Sieroczyna.
– Dokumentacja projektowa będzie
gotowa w marcu przyszłego roku,
a sama realizacja inwencji nastąpi
w latach 2015-2016, czyli w kolejnym
rozdaniu unijnych funduszy – dodaje
Paweł Gibczyński, koordynator projektu MOF w Gminie Człuchów.
który był już w fatalnym stanie. Teraz
nową nawierzchnię stanowić będzie
kostka betonowa. Jest to technologia
powszechnie stosowana na drogach
osiedlowych i mało ruchliwych traktach
komunikacyjnych w gminie Człuchów.
– Materiał budowlany (krawężniki
i kostkę betonową) podarował gminie
miejscowy przedsiębiorca. Po stronie
samorządu jest wykonanie prac i dokumentacji – mówi Arkadiusz Kubalewski, sekretarz Gminy Człuchów.
– Wszystkie prace wykonuje gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej.
Mosiny. Planowana przebudowa
zlokalizowana jest w południowej
części gminy Człuchów w Mosinach.
Długość przebudowy nawierzchni wynosi 228,6 metrów i będzie wykonana z kostki betonowej. Podobnie jak
w przypadku drogi w Wierzchowie
inwestycje realizuje gmina w porozumieniu z mieszkańcem, który przekazał gminie materiały budowlane.
Polnica. W Polnicy zostanie wykonany remont drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej od drogi powiatowej wzdłuż szkoły aż do kompleksu
sportowego. Remont drogi będzie polegał na jej utwardzeniu – wykonaniu
nawierzchni jezdni z brukowej kostki
betonowej oraz wykonaniu parkingu
z brukowej kostki betonowej.
Droga wewnętrzna jest bardzo
często
używana
nie
tylko przez
pracowników szkoły, ale także przez
wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowych. W związku z tym, że
przy kompleksie sportowym powstaje
świetlica wiejska, remont drogi, która
obecnie jest drogą gruntową, był niezbędny.
Ścieżki rowerowe
Gmina Człuchów przystąpiła do
opracowywania dokumentacji projektowej kolejnych ścieżek rowerowych na
swoim terenie. W trakcie opracowania
są dokumentacje na następujące trasy rowerowe: Ględowo – Wierzchowo
Dworzec (wraz z chodnikiem w Wierzchowie Dworcu), Rychnowy – Nieżywięć, Człuchów – Sieroczyn.
Trasy rowerowe na terenie gminy Człuchów pozwolą na połączenie
miejscowości naszej gminy ze stolicą
powiatu, a w dalszej kolejności z trasami rowerowymi Kaszubskiej Marszruty
w powiecie chojnickim. W ten sposób
powstanie sieć ścieżek rowerowych,
po których nasi mieszkańcy będą mogli
dotrzeć do największych atrakcji regionu, a także wykorzystać m.in. w dojazdach do pracy lub szkoły.
Społeczeństwo
7
Nieżywięć, Stołczno, Ględowo. Budowa oświetlenia solarnego
Nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie
W Nieżywięciu zakończyła się realizacja unijnego projektu polegającego na budowie oświetlenia ulicznego zasilanego z mini fermy fotowoltaicznej.
Budowa oświetlenia ulicznego
w oparciu o fermy fotowoltaiczne jest
inwestycją niespotykaną na naszym
obszarze. Istnieją co prawda lampy
uliczne zasilane energią słoneczną (tzw.
solary), jednak nie istnieją instalacje
oświetlenia ulicznego zasilane energią
z paneli fotowoltaicznych umiejscowionych w „mini elektrowni”. Jest to
technologia nowoczesna pozwalająca
na powstanie znacznych oszczędności
w kosztach energii elektrycznej.
Oświetlenie ma charakter hybrydowy, tzn. w okresach słabszej aktywności słonecznej (np. zimą) prąd do lamp
dostarczony zostanie tradycyjną metodą z sieci energetycznej.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 12 kW została wykonana w postaci trzech modułów jednofazowych
o mocy 4 kW każdy, składających się z 16
paneli. Moduły zamocowano do przygotowanej gotowej konstrukcji wolnostojącej nie związanej z gruntem pochylonej
pod kątem 30º. Liczba zamontowanych
lamp LED wynosi 57 sztuk. Koszt inwestycji to 520 tys. zł, z czego 200 tys. stanowi dofinansowanie unijne.
Ponadto wójt gminy Człuchów
podpisał kolejną umowę na dofinan-
sowanie unijne projektu polegającego na dostawie 12 lamp solarnych do
miejscowości Stołczno oraz Ględowo.
Każda lampa posiadać będzie 2 panele o mocy min. 180 W każdy (łącznie
360 W), które zasilać będą oprawy
LED o mocy minimum 50 W. Wysokość
lamp wynosi 9 metrów. Takie rozwiązanie pozwala na montaż lamp w miejscach, do których nie jest poprowadzona sieć elektroenergetyczna. Wartość
inwestycji to kwota 152 tys. zł, z czego
prawie 100 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne.
Gmina. Nowe miejsca pracy
Zatrudnienie dla trzydziestu osób
Sukcesem władz gminy zakończył
się proces związany z zachęceniem
do lokalizacji na naszym terenie firmy ASMET.
Firma ta od wiosny poszukiwała
odpowiedniego miejsca do uruchomienia nowego oddziału. Rozmowy wójta i sekretarza gminy z prokurentem ASMETU, zachęcające
do inwestowania właśnie w gminie
Człuchów, zakończyły się pomyślnie
i w lipcu firma rozpoczęła działalność w Ględowie. Nowy pracodawca już rozpoczął nabór 30 nowych
pracowników i otwiera produkcję
w halach po byłej rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Ględowie,
których ostatnim właścicielem był
Promet.
Asmet Sp. z o.o. to polska firma działająca w branży metalowej,
a głównym profilem jej produkcji są
nowoczesne układy wydechowe.
8
Fotoreportaż
Bukowo. Dożynki gminne
Świetna zabawa z poszanowaniem tradycji
Zwycięski wieniec z Bukowa
Społeczeństwo
9
Gmina. Piękne stroje dla pań z KGW
W podziękowaniu za zaangażowanie i gotowość do działania
140 kobiet zrzeszonych w 23 Kołach Gospodyń Wiejskich na terenie naszej gminy otrzymało przepiękne stroje. Po
raz pierwszy pokazały się w nich podczas gminnych dożynek w Bukowie.
Nowe stroje to podziękowanie dla
pań, które prężnie działają na terenie
naszej gminy. Prowadzą zajęcia dla
dzieci w świetlicach wiejskich, organizują spotkania i imprezy okolicznościowe, integrują społeczność lokalną
podczas wspólnego opracowywania
i realizacji różnych projektów służących społeczności lokalnej. Ponadto
Koła Gospodyń Wiejskich są wyjątkowo aktywne na każdej gminnej uroczystości. Tworzą stoiska z regionalnymi potrawami, a także przygotowują
całą oprawę organizacyjną. Zapraszane są na uroczystości o zasięgu powiatowym oraz regionalnym.
Zakup jednolitych strojów dla
członkiń KGW umożliwi kultywowa-
nie i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jego prezentację i promocję
na uroczystościach, spotkaniach i występach.
Koszt całkowity projektu wynosi
44 224,80 zł, natomiast dofinansowanie unijne to 17 999 zł. Pozostałe
środki pochodzą z Urzędu Gminy Człuchów.
Aktywne panie z Kół Gospodyń Wiejskich
Zupa dla rycerzy.
Na zamku w Człuchowie odbył się VI Człuchowski Turniej
Rycerski, na który panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nieżywięciu przygotowały przepyszną zupę pulpecikową.
Historia i smak.
Podczas Dni Wolności obchodzonych w Człuchowie, stoisko promujące Gminę Człuchów przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kołdowie.
W ramach poczęstunku można było skosztować
chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym.
Oświata
10
Gmina. Remonty w szkołach
Po pierwszym dzwonku do odnowionych szkół
Ponad 70 tysięcy złotych kosztowały tegoroczne remonty placówek oświatowych w naszej gminie. Uczniowie wrócili już do odnowionych sal lekcyjnych.
Najwięcej zmian czekało na
uczniów w Polnicy. Tam na nowo pomalowano wszystkie pomieszczenia.
W kilku salach lekcyjnych wymieniana została również podłoga. W szkole
w Biskupnicy remont przeszła kuchnia. Oprócz malowania, wymieniono
także glazurę i stolarkę drzwiową.
W Rychnowach przeprowadzono kapitalny remont toalet. Wymieniono
wszystko włącznie z armaturą sanitarną. Natomiast w szkole w Wierzchowie Dworcu w jednej z sal lekcyjnych wymieniono podłogę, a w kilku
innych odświeżono ściany.
W tym roku wykonano następujące inwestycje oświatowe:
- wykonanie instalacji przeciwporażeniowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach (koszt 12.274,85 zł)
- remont dachu w budynku szkoły w Polnicy
- budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu. W bieżącym roku wykonano dokumentację projektową budowy budynku
przedszkola.
- zakup autobusu szkolnego – Autosan TYP H9-21.41S-1 kosztował gminę 36.681,00 zł.
- zakup kosiarki typu ESTATE (koszt 8.500,00 zł). Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową
w Wierzchowie Dw.
- remont sanitariatów w Gimnazjum Gminnym w Rychnowach (koszt 10.023,12 zł.).
- zakup pompy do kotłowni w Polnicy (koszt 3.846,00 zł). Zadanie realizowane było przez jednostkę budżetową Szkołę Podstawową w Polnicy.
Gmina. Dobra wiadomość dla studentów
Nadal można składać wnioski
W tym roku już 34 studentów otrzymało stypendium z Gminy. Ale to zapewne nie koniec. Mocą nowej uchwały Rady Gminy o wsparcie finansowe
mogą ubiegać się studenci każdego roku.
Do tej pory stypendia były przyznawane jedynie studentom pierwszego roku, którzy pomyślnie zakończyli I semestr lub I rok nauki.
Wnioski należało złożyć do października. Zdarzało się jednak, że ktoś
„przegapił” termin lub w ogóle nie
wiedział, że o takie wsparcie może
się ubiegać. Stąd zmiana w uchwale.
Obecnie każdy student otrzyma
stypendium bez względu na to, czy
złoży wniosek po ukończeniu I semestru nauki, czy też na końcu studiów.
Uchwała Nr LIV/402/14
Rady Gminy Człuchów z dnia 02 września
2014 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów
§1
Przyznaje się pomoc materialną ze środków budżetu gminy dla stałych mieszkańców
gminy (zamieszkałych i zameldowanych na
terenie gminy co najmniej 2 lata, przy czym
okres ten przypada przed rozpoczęciem studiów) - studentów wyższych studiów dziennych
i zaocznych w trybie 5-letnim i licencjackich
w trybie 3-letnim, którzy najpóźniej w roku
rozpoczęcia studiów ukończyli 22 lata życia lub
młodszych.
§2
Formą pomocy jest jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 600,00 zł (słownie sześćset złotych 00/100) płatne po przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu I semestru
lub I roku albo okazaniu indeksu z wpisem
„zaliczono I semestr lub I rok”. Wniosek można
złożyć w każdym momencie toku studiów.
§3
Świadczenie pieniężne przyznaje się na
wniosek zainteresowanego. Jednej osobie pomoc może być przyznana tylko jeden raz.
Oświata
11
Rychnowy. Szkoła Współpracy
Stołówka z dziecięcych marzeń i snów
Czy szkoła to tylko uczniowie i nauczyciele? Nie. To także rodzice. Projekt „Szkoła Współpracy” kładzie szczególny
nacisk na integrację wszystkich środowisk związanych ze szkołą. I są już tego fantastyczne efekty.
Szkoła Podstawowa w Rychnowach przystąpiła do projektu w ubiegłym roku szkolnym. Zaczęło się od
debat z udziałem uczniów, nauczycieli
i rodziców. Stworzono listę marzeń,
planów, zadań do realizacji. Szybko
potwierdziło się, że rola rodziców
w szkole nie musi i nie powinna ograniczać się do działalności w Radzie Rodziców. Można pójść znacznie dalej.
Dowodem udanej współpracy
był m.in. wpływ rodziców na ustalanie menu dla ich dzieci, dożywianych
w szkole. Jednak najbardziej spektakularnym wydarzeniem w SP w Rychnowach okazał się remont stołówki.
W prace zaangażowało się 69 osób.
Odświeżono ściany i sufity, zadbano
o dobre oświetlenie, wreszcie – pomalowano ściany. W tym ostatnim
zadaniu znaczący udział miały dzieci, które mogły się kreatywnie wyżyć
w artystycznej twórczości. Efekt –
piękna kolorowa stołówka – zachwycił wszystkich nie tylko dlatego, że
pomieszczenie zyskało estetyczny wygląd, ale jest namacalnym dowodem
na to, że razem można więcej i lepiej.
y ” także
Współprac
no„Szkoła
ym w Rych
n
in
m
G
m
u
w Gimnazj
h
c
alne
wa
sy gimnazj
także kla
e deku szkolnym dbyły się już pierwsz
W tym ro
O
.
kt
je
ro
p
ją
y.
u
realiz
ydgoszcz
z Rychnów
niowe w B
ło przepro
ania szkole
ółpracy by
sp
w
in
o
d
en
baty i spotk
cz
ska, u
krokiem
Agata Szum emy zmie- Pierwszym
relacjonuje
oż
–
m
t
o
a
„C
eb
ł:
d
ia
ie
m
?”
wadzen
debaty brz
t
ło i uczyło
a
ży
m
j
Te
ie
p
ca klasy II E. kole, żeby nam się le zmian, jakie moej sz
ycje
nić w nasz
oje propoz
stały spipodawali sw szystkie sugestie zo
nowa
W
Uczniowie
.
le
ieralnie, od
ąpić w szko
nich: przeb
z głyby nast
ze
.
js
ie
ko
is
żn
najwa
na ogn
sane. Oto
ery, miejsce
jaki na row
siłowni, sto
Oświata
12
Stołczno. Atrakcyjna wycieczka
Uczniowie bardzo zadowoleni z wyjazdu
Na przełomie lipca i sierpnia grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Stołcznie wzięła udział w wakacyjnej wycieczce szlakiem z Warszawy przez Sandomierz w Góry Świętokrzyskie. W ciągu 2 dni pobytu w stolicy uczniowie mieli
okazję eksperymentować w Centrum Nauki „Kopernik”, zwiedzili warszawską Starówkę, podziwiali dzieła polskiego
malarstwa w Muzeum Narodowym i ekspozycje Muzeum Etnograficznego.
Następnie grupa pojechała do Sandomierza, gdzie zabrakło wprawdzie
Ojca Mateusza, ale wspaniałą lekcję
współczesnego rycerstwa zaprezentował dzieciakom opiekun zbrojowni.
W barwny sposób porównywał wiedzę historyczną z tym, co młodzi ludzie
mogą zobaczyć w filmach i grach komputerowych. Ostatnie 2 dni wycieczki
dzieci spędziły w sercu Gór Świętokrzyskich, w Krajnie k. Świętej Katarzyny i stamtąd wyruszały na zwiedzanie zakątków Kielecczyzny. Zobaczyły
m.in. urokliwą Jaskinię „Raj”,Centrum
Neandertalczyka, symbol polskiej roślinności – dąb „Bartek”, zamek w Chęcinach, piec hutniczy w Samsonowie
oraz najnowszą atrakcję – Park Miniatur i Rozrywki „Sabat”w Krajnie.
W drodze powrotnej uczestnicy
wyjazdu nie potrafili jednoznacznie
określić, co na wycieczce podobało
im się najbardziej.
– Spodobał mi się Sandomierz i Jaskinia Raj – powiedziała Daria Wolska,
najmłodsza turystka.
– Najfajniej było w Parku Miniatur
i Rozrywki w Krajnie – dopowiada Judyta Kniczek.
Wierzchowo Dworzec. Sukces uczniów
Kibicowaliśmy na Mistrzostwach Świata
Zuzanna Ryngwelska, Mateusz Kiedrowski i Kacper Gliniecki, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Wierzchowie
Dworcu, znaleźli się pośród dziesiątki
laureatów konkursu plastycznego „Jestem siatkarskim Mistrzem Świata”.
Praca, która zajęła pierwsze miejsce,
została umieszczona na billboardzie
odsłoniętym podczas rozdania nagród.
Nasi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz po dwa bilety na mecze
Mistrzostw Świata w Ergo Arenie: Meksyk – Bułgaria oraz Chiny – Egipt. Bilety
otrzymały również wychowawczynie
Katarzyna Kałagaty i Teresa Szymańska.
– Wsparliśmy Fundację Herosi
pomagającą dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz z domów
dziecka kupując piękny kalendarz ze
zdjęciami Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn – relacjonuje
pani Teresa. – Wrażenia z kibicowania niesamowite…
Społeczeństwo
13
Gmina. Budowa obiektów małej architektury
W planie są kolejne place zabaw z prawdziwego zdarzenia
Gmina Człuchów aplikuje o środki
unijne dla realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów małej architektury. W miejscowości Rychnowy,
w bezpośrednim sąsiedztwie boiska
piłkarskiego, powstanie plac zabaw,
w skład którego wejdą: zestaw zaba-
wowy, huśtawki wahadłowe, wagowe
oraz na sprężynie. Z powstałego obiektu będą korzystać przede wszystkim
najmłodsi mieszkańcy miejscowości.
Z kolei w Jęcznikach Małych zaplanowano budowę tożsamego placu zabaw, ale
– dodatkowo w okolicy placu – powsta-
ną alejki rekreacyjne wraz z ławkami
oświetlane za pomocą lamp solarnych.
Wartość całkowitą projektu oszacowano na ok. 200 ty. zł, z czego gmina
liczy na 93 tys. zł dofinansowania unijnego. W listopadzie będą znane wyniki
konkursu.
Gmina. Taneczne zajęcia w gorących rytmach
Zumba wróciła na parkiety
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich lubiących aktywny relaks w rytmie muzyki. Na parkiety szkół i świetlic
w naszej gminie wracają po wakacyjnej przerwie zumba i aerobik. Zajęcia są bezpłatne i zapraszamy na nie nie tylko
panie, ale także panów.
Układ zumby do znanej piosenki „Słowianki” zaprezentowały na dożynkach panie z KGW Bukowo
Dębnica – salka w budynku zaplecza
stadionu – wtorek g.18.30- zumba
Polnica – sala gimnastyczna – środa
g.18.30 - zumba
Brzeźno - świetlica wiejska – wtorek
g.18.45 i piątek g.18.45 – zumba
i aerobik
Biskupnica - świetlica wiejska – wtorek g.16.30 i piątek g.17.00 - zumba
Kołdowo - świetlica wiejska – poniedziałek g.19.00 i środa g. 19.00
– aerobik
Wierzchowo Dworzec – sala gimnastyczna – poniedziałek g.17.00, piątek g.17.00 – aerobik
Bukowo – świetlica wiejska – terminy ustalone będą w październiku,
2 dni w tygodniu
Barkowo – od października - poniedziałek g.18.00, środa g.18.00 - świetlica wiejska
Sieroczyn - rusza od połowy października, terminy w trakcie uzgodnień - świetlica wiejska
Społeczeństwo
14
Kołdowo, Czarnoszyce. Dzień Seniora
Miłe wspomnienia i smaczny poczęstunek
Tradycyjnie podczas Dnia Seniora spotkali się najstarsi mieszkańcy Czarnoszyc i Kołdowa. Nie zabrakło okazji do
wspomnień i suto zastawionych stołów.
Gmina. Ile za wodę i ścieki?
Stawki na takim samym poziomie
Decyzją radnych Gminy Człuchów nie zmienią się stawki za wodę i ścieki. Mieszkańcy będą płacić za te usługi jak
dotychczas.
Przypomnijmy, że za metr sześcienny wody mieszkańcy obsługiwani
przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Człuchowie płacą 2,55 zł brutto,
natomiast za odprowadzane ścieki
6,37 zł (odbiór bezpośrednio z domów) lub 6,06 zł (przydomowe pompy zasilane własną energią).
Inne stawki obowiązują mieszkańców osiedla Przylesie w Rychnowach oraz części Kołdowa i Ględowa,
którym usługi doprowadzenia wody
i odprowadzenia ścieków zapewnia
Przedsiębiorstwo Komunalne sp.
z o.o. w Człuchowie. Cena za metr sześcienny wody wynosi tu 2,30 zł brutto,
natomiast za ścieki 4,99 zł (jeśli odprowadzane są one siecią miejską) lub
3,68 zł (sieć gminna). 6,34 zł za kubik
to cena dla tych, którzy odprowadzają ścieki z przydomowych zbiorników
bezodpływowych.
Sport
15
Żeglarstwo. O Puchar Wójta Gminy Człuchów
Gospodarze najlepsi w dwóch konkurencjach
Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w corocznych regatach o Puchar Wójta Gminy Człuchów, organizowanych przez Klub Żeglarski VI-KING Człuchów.
Do rywalizacji stanęło 58 żeglarzy z Człuchowa (KŻ
VI-KING i Yacht Klub), Czerska, Piły, Rogoźna, Szczecinka,
Mirosławca i Złocieńca oraz gościnnie dwa kluby z Gdyni
(Arka i UKS Kotwica). Regaty były rozgrywane przy stabilnym słabym wietrze i przepięknej słonecznej pogodzie
w klasyfikacjach OPEN BIC, Optymist Grupa A i B. Dodatkowo klasyfikacja została stworzona dla zawodników, którzy
zaczęli przygodę z żeglarstwem w tym roku.
Gospodarze regat okazali się bezkonkurencyjni wygrywając dwie klasyfikacje. W tych regatach wystartowali wszyscy
zawodnicy klubu oprócz Jakuba Jodłowskiego. Dodatkowo na
koniec regat został rozegrany wyścig medalowy na OPEN BIC,
w którym wystartowali trenerzy i najlepsi zawodnicy. Wyścig
wygrał trener KŻ VI-KING Człuchów- Paweł Macugowski przed
Krzysztofem Gurdakiem. Najlepsze wyniki uzyskali:
Optymist Grupa A:
1. Krzysztof Gurdak KŻ VI-KING Człuchów, 2. Gracjan
Matłoka UKS Dwójka Rogożno, 3. Adam Jankowski UKS
Szkwał Złocieniec
Optymist Grupa B:
1. Bartosz Bojarski KŻ VI-KING Człuchów, 2. Żaneta Bonin KŻ VI-KING Człuchów, 3. Jan Macugowski KŻ VI-KING
Człuchów
Optymist Grupa C:
1. Jakub Pudłowski UKŻ WODNIK Piła, 2. Oliwia Pra-
dzyńska UKS Jedynka Czersk, 3. Jakub Spytek UKS „Keja”
Mirosławiec
OPEN BIC:
1. Karolina Błaszak Arka Gdynia - uczestniczka mistrzostw świata w OPEN BIC, 2. Natalia Kuczys Arka Gdynia, 3. Mateusz Budzisz UKS Kotwica Gdynia
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami.
Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wśród
uczestników został rozlosowany rower ufundowany przez
wójta gminy Człuchów. Natomiast w poszczególnych kategoriach dodatkowo dokonano losowań nagród rzeczowych
w postaci kamizelki asekuracyjnej, balonów wypornościowych i winpla, które ufundował Zarząd Klubu Żeglarskiego
VI-KING.
Boks. Międzynarodowy mecz
Wyrównana i pełna emocji walka
Na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu odbył się Międzynarodowy Mecz Bokserski pomiędzy drużynami z Polski (UKS Nowi Polnica) i Białorusi (Obwód Grodzieński). Po bardzo wyrównanych
i emocjonujących walkach rywalizacja zakończyła się wynikiem 10-12 dla drużyny gości.
W hali widowiskowo-sportowej
przy SP w Wierzchowie odbyły się
również walki pokazowe, w których
uczestniczyli zawodnicy z klubów Sako
Gdańsk, Obra Zbąszyn, Beniaminek
Starogard Gdański, Czarni Słupsk, Bokser Chojnice oraz w roli gospodarza
UKS Nowi Polnica.
Uroczystego otwarcia dokonał
wójt Adam Marciniak, witając gości –
w tym Konsula Generalnego Białorusi
i licznie zgromadzoną publiczność.
Sport
16
Gmina. UKS Lider
Obiecujący start
W kwietniu br. w gminie Człuchów
powstało nowe stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą UKS Lider. Dyscypliną prowadzącą jest piłka nożna,
a treningi prowadzone są w Polnicy
i Rychnowach. Trenerzy budując klub
postanowili postawić na najmłodszych
i zajęli się pracą z dziećmi w wieku od
6 do 10 lat. Treningi prowadzone są
dwa razy w tygodniu. W okresie wakacyjnym Kamil Bulwan i Łukasz Pietraszak zorganizowali pięciodniowy
obóz szkoleniowy na obiektach Szkoły Podstawowej w Polnicy, w którym
uczestniczyło 30 zawodników UKS-u.
Klub otrzymał dotację finansową
z Urzędu Gminy Człuchów w wysokości 30 000 zł, za którą wyposażył trenującą młodzież w sprzęt treningowy
i dresy. Obecnie w Liderze trenuje 40
zawodników.
– W najbliższym czasie planujemy
rozpocząć treningi także w Wierzchowie i Stołcznie – zdradza trener Kamil
Bulwan.
Łukasz Pietraszak dopowiada, że
działalność UKS będzie także rozszerzona z myślą o dziewczętach – obecnie zarząd klubu rozważa dyscyplinę,
w którą będą trenowały dziewczynki.
Mimo stosunkowo krótkiej działalności klubu UKS Lider może pochwalić
się pierwszymi sukcesami. Od września nasi młodzi piłkarze uczestniczą
w rozgrywkach Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej. W pierwszych swoich
meczach juniorzy F1 (rocznik 2006
i młodsi) pokonali na wyjeździe MKS
Chojniczankę Chojnice oraz Akademię
Piłkarską Człuchów. Starsi koledzy junior E1 (rocznik 2004 i młodsi) wygrali
także z MKS Chojniczanką Chojnice.
– Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na treningi w klubie UKS Lider, są one całkowicie bezpłatne pod
okiem doświadczonej kadry szkoleniowej – zachęcają trenerzy. – Kontakt: 666830941 lub 508330829, jeśli
chcesz poznać nas lepiej wejdź na stronę www.ukslider.com
Urząd Gminy Człuchów
ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów
tel. (59) 834 10 01,
fax. (59) 834 24 24
e-mail: [email protected]
www.ugczluchow.pl
Godziny urzędowania:
w poniedziałki: od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku: od 7.15 do 15.15
WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH
Sekretariat: (59) 8341001
Skarbnik Referat Organizacyjny
Referat Rolnictwa
Referat Finansowy Gospodarka przestrzenna Ewidencji ludności Inwestycje i ochrona środowiska Promocja i pozyskiwanie środków Wymiary podatkowe Księgowość podatkowa Oświata
Płace Kasa
Biuro ds. Sportu
- wew. 53
- wew. 36
- wew. 43
- wew. 52
- wew. 42
- wew. 47
- wew. 44
- wew. 54
- wew. 50
- wew. 35
- wew. 39
- wew. 51
- wew. 49
- wew. 61
Straż Gminna
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 17
fax. (59) 834 30 46
tel. (59) 834 52 80, (59) 834 52 81
email: [email protected]
www.sg.ugczluchow.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Plantowa 28, 77-300 Człuchów
tel. (59) 834 22 96
email: [email protected]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plantowa 28, 77-300 Człuchów
fax. (59) 834 10 67
tel. (59) 834 37 96
email:
[email protected]
Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy
tel. (59) 832 34 30
email: [email protected]
SZKOŁY:
Gimnazjum Gminne w Rychnowach
tel. (59) 834 10 01 w. 39
email: [email protected],
www.gimnazjum-gminne.pl
z klasami w Barkowie
tel. (59) 833 65 14
z klasami w Wierzchowie
tel. (59) 833 77 23
z klasami w Polnicy
tel. (59) 832 37 83
Szkoła Podstawowa w Rychnowach
tel. (59) 832 33 22
email: [email protected]
www.sprychnowy.kamdex.pl
Szkoła Podstawowa w Polnicy
tel. (59) 832 34 68
email: [email protected]
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
tel. (59) 833 77 23
email: [email protected]
www.spwierzchowo.pl
z klasami w Bukowie
tel. (59) 832 12 87
Szkoła Podstawowa w Stołcznie
tel. (59) 832 35 05
email: [email protected]
z klasami w Biskupnicy
tel. (59) 832 11 26
Przedszkole Samorządowe w Ględowie
tel. (59) 834 21 77
Przedszkole Samorządowe w Polnicy
tel. (59)832 34 82
Stopka redakcyjna
Wydawca: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, [email protected]l
Redaktor prowadzący: Małgorzata Pazdalska, [email protected]
Druk: Drukarnia Druk Kolor Jacek Szyszka
Przedszkole Samorządowe
w Wierzchowie Dworcu
tel. (59) 833 77 15
[email protected]

Podobne dokumenty

Marzec, 2010 - Urząd Gminy Człuchów

Marzec, 2010 - Urząd Gminy Człuchów „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wśród zakwalifikowanych do współfinansowania znajdują się dwa projekty zgłosz...

Bardziej szczegółowo