OGŁOSZENIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W

Transkrypt

OGŁOSZENIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W
OGŁOSZENIE
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL. RYBACKA 1
70-204 SZCZECIN
działając na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)
zaprasza
podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych
ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych odrębnie dla:
 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie za rok
obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za rok
obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie badania sprawozdań
finansowych ww. podmiotów za rok 2016 w pełnym zakresie stosownie do
przepisów ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz
sporządzenie odrębnie dla każdego z ww. podmiotów pisemnej opinii wraz
z uzupełniającym ją raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej
jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości.
Przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego
każdej z ww. jednostki winno nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku.
W przypadku stwierdzenia w toku badania ww. jednostek nieprawidłowości
w zakresie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, jak również prowadzonej
na ich podstawie ewidencji księgowej i rzetelności ksiąg rachunkowych, Biegły
rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rektora Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wystąpienia zawierającego wykaz uchybień
w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej jednostek poddanych badaniu.
Termin i miejsce składania ofert:
1. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert odrębnie dla
każdej z ww. jednostki w siedzibie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie, budynek Rektoratu – Kancelaria (I piętro), od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, lub przesłanie pocztą na adres:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie
opatrzonej nazwą i adresem składającego ofertę oraz napisem (zależnie od tego,
którego z ww. podmiotów dotyczy): „Oferta na badanie sprawozdania
finansowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za rok
obrotowy 2016” lub „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPSK Nr 1
PUM za rok obrotowy 2016” lub „Oferta na badanie sprawozdania finansowego
SPSK Nr 2 PUM za rok obrotowy 2016”.
3. Termin składania ofert upływa 14 października 2016 r. o godzinie 15.00. Za datę
złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie. Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu
określonego do ich składania (14.10.2016 r.) nie będą rozpatrywane.
Oferta w szczególności musi zawierać:
1) Datę sporządzenia oferty.
2) Informacje o oferencie, w tym:
- pełna nazwa firmy i siedziba oferenta,
- informacja o formie prowadzenia działalności,
- aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP lub ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej,
- wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
- poświadczenie KIBR o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
- liczba biegłych rewidentów.
3) Informację o osobach, które w imieniu oferenta będą przeprowadzały badanie
poszczególnych sprawozdań finansowych ww. podmiotów (ilość osób,
dokumenty potwierdzające posiadanie przez nie stosownych uprawnień,
doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań finansowych szkól wyższych
oraz spzoz-ów niezbędnych do wykonania usługi).
4) Oświadczenie o spełnieniu zarówno przez biegłego rewidenta, jak i osoby
przeprowadzające badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5) Dokument potwierdzający, że Oferent jest aktualnie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
6) Harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem
sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji,
odrębnie dla każdego z ww. podmiotów.
7) Cenę całkowitą netto i brutto (przedstawioną odrębnie dla każdego z ww.
podmiotów) za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz
sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz
z uzupełniającym ją raportem z badania tego sprawozdania, uwzględniającą
wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania.
8) Informacje Oferenta o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań
finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat wraz
z listą szkół wyższych oraz szpitali i innych jednostek służby zdrowia, w których
rewident badający przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych.
9) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby)
uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Oferenta, przy czym
złożony podpis musi być czytelny (imię i nazwisko) lub opatrzony pieczęcią
imienną.
10) Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na
każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób
uprawnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz potwierdzania
dokumentów za zgodność z oryginałem. Podpis nieczytelny jest dopuszczalny
wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis. Oferty niespełniające
powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
11) Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
- w zakresie badania sprawozdania finansowego Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie można uzyskać, korzystając z adresu poczty
elektronicznej: [email protected], pod numerem telefonu: 91 48 00 708
lub przesyłając fax na numer: 91 48 00 721 bądź osobiście w siedzibie PUM,
Dział Finansowy pokój 219 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.00,
- w zakresie badania sprawozdań finansowych SPSK Nr 1 PUM oraz SPSK Nr 2
PUM w Szczecinie można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej:
[email protected], pod numerem telefonu: 91 48 00 888 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub przesyłając fax na numer:
91 48 00 705, bądź osobiście w siedzibie PUM, Dział ds. Szpitali, I piętro,
pokój 106, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
12) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do
swobodnego wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert bez podania
przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego
wynikających.
13) O wynikach wyboru Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie pisemnie
zawiadomi tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.
14) Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
umowę zawiera Kierownik badanej jednostki.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), w związku
z art. 4 pkt 8 ustawy.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w okresie od dnia
21 września 2016 r. do dnia 14 października 2016 r.
Szczecin, dnia 21 września 2016 r.
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Podobne dokumenty